Zákon České národní rady o daních z příjmů 586/1992 účinný od 01.01.1993

Platnosť od: 18.12.1992
Účinnosť od: 01.01.1993
Autor: Česká národní rada
Oblasť: Dane z príjmu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD1DSEUPPČL0

Zákon České národní rady o daních z příjmů 586/1992 účinný od 01.01.1993
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 586/1992 s účinnosťou od 01.01.1993
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

České národní rady

o daních z příjmů

Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

§ 1
a)

daň z příjmů fyzických osob,

b)

daň z příjmů právnických osob.

§ 2
(1)

Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby (dále jen „poplatníci“).

(2)

Poplatníci, kteří mají na území České republiky bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají ...

(3)

Poplatníci, kteří nemají na území České republiky bydliště ani se zde obvykle nezdržují, ...

(4)

Poplatníky obvykle se zdržujícími na území České republiky jsou ti, kteří zde pobývají alespoň ...

§ 3
(1)

Předmětem daně z příjmů fyzických osob (dále jen „daň“) jsou

a)

příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6),

b)

příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7),

c)

příjmy z kapitálového majetku (§ 8),

d)

příjmy z pronájmu (§ 9),

e)

ostatní příjmy (§ 10).

(2)

Příjmem ve smyslu odstavce 1 se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

(3)

Nepeněžní příjem se oceňuje cenou obvyklou v místě a v době plnění, a to podle jeho druhu ...

(4)

Předmětem daně nejsou

a)

příjmy získané nabytím akcií podle zvláštního zákona,1) zděděním, vydáním2) nebo darováním ...

b)

úvěry a půjčky.

§ 4
a)

příjmy z prodeje bytu nebo obytného domu s nejvýše dvěma byty včetně souvisejících pozemků, ...

b)

příjmy z prodeje nemovitostí neuvedených pod písmenem a), přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem ...

c)

příjmy z prodeje movitých věcí. Osvobození se nevztahuje na příjmy z prodeje motorových vozidel, ...

d)

přijatá náhrada škody, plnění z pojištění majetku a plnění z pojištění odpovědnosti za ...

e)

příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných ...

f)

cena z veřejné soutěže a cena ze sportovní soutěže v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kčs s ...

g)

přijaté náhrady podle zvláštních předpisů,2) příjmy z prodeje nemovitostí nebo movitých ...

h)

příjem poskytovaný formou dávek, podpor a služeb z povinného sociálního pojištění, pojištění ...

ch)

příjem přijatý v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině,

i)

dávky a služby sociální péče a státní dávky upravené zvláštními předpisy,

j)

odměny vyplácené zdravotní správou dárcům za odběr krve a jiných biologických materiálů ...

k)

podpory (dotace, stipendia) z veřejných prostředků a z prostředků nadací, kromě plateb přijatých ...

l)

plnění z pojištění osob s výjimkou plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku ...

m)

plnění poskytovaná ozbrojenými silami vojákům základní (náhradní) služby a vojákům v záloze ...

n)

kázeňské odměny poskytované příslušníkům ozbrojených sil a sborů podle zvláštních předpisů,3) ...

o)

sociální dávky podle zákona o některých služebních poměrech vojáků3) a dávky související ...

p)

plnění poskytovaná občanům v souvislosti s výkonem civilní služby,4)

r)

příjmy z převodu členských práv družstva nebo z převodu účasti na obchodních společnostech, ...

§ 5
(1)

Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi v kalendářním roce (dále ...

(2)

U poplatníka, kterému plynou ve zdaňovacím období souběžně dva nebo více druhů příjmů uvedených ...

(3)

Pokud podle účetnictví výdaje přesáhnou příjmy uvedené v § 7 a 9, je rozdíl ztrátou. O ztrátu ...

(4)

Příjmy plynoucí poplatníkovi neúčtujícímu v soustavě podvojného účetnictví nejdéle 15 ...

(5)

Do základu daně se nezahrnují příjmy osvobozené od daně a příjmy, pro které je dále stanoveno, ...

§ 6
(1)

Příjmy ze závislé činnosti jsou

a)

příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovněprávního, služebního nebo členského poměru ...

b)

příjmy za práci členů družstev a společníků společností s ručením omezeným, a to i když ...

c)

odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.

(2)

Poplatník s příjmy ze závislé činnosti je dále označen jako „zaměstnanec“, plátce příjmu ...

(3)

Příjmy podle odstavce 1 se rozumějí příjmy pravidelné nebo jednorázové bez ohledu na to, zda ...

(4)

Příjmy podle odstavce 1 písm. a) plynoucí ze zdrojů na území České republiky zaměstnanci v ...

(5)

Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. c) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným ...

(6)

Poskytuje-li zaměstnavatel zaměstnanci motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé ...

(7)

Za příjmy ze závislé činnosti se nepovažují a předmětem daně, kromě příjmů, které nejsou ...

a)

náhrady cestovních výdajů poskytované v souvislosti s výkonem závislé činnosti do výše stanovené ...

b)

hodnota poskytovaných osobních hygienických a ochranných pracovních prostředků a pracovního ...

c)

částky přijaté zaměstnancem zálohově od zaměstnavatele, aby je jeho jménem vydal, nebo částky, ...

(8)

Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, dále osvobozeny

a)

částky vynaložené zaměstnavatelem na doškolování zaměstnanců, které souvisí s jeho podnikáním; ...

b)

hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě ...

c)

hodnota nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ...

d)

nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem zaměstnancům ve formě možnosti používat rekreační, ...

e)

pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel za zaměstnance do fondu sociálního pojištění, ...

f)

zvýhodnění poskytovaná zaměstnavatelem provozujícím veřejnou dopravu osob svým zaměstnancům ...

g)

příjmy členů bytových družstev z osobního plnění při svépomocné družstevní bytové výstavbě, ...

h)

příjmy získané nabytím zaměstnaneckých akcií podle zvláštního předpisu6) za nižší než ...

(9)

Funkčními požitky jsou

a)

funkční platy členů vlády, poslanců České národní rady a platy vedoucích ústředních orgánů ...

b)

odměny za výkon funkce v orgánech obcí, v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, ...

(10)

Za funkční požitek se nepovažují a předmětem daně nejsou náhrady poskytované v souvislosti ...

(11)

Ustanovení odstavců 7 a 8 se použijí obdobně i pro plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem ...

(12)

Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjem ze závislé činnosti nebo funkční požitky, ...

a)

pojistné sociálního pojištění, pojistné zaměstnanosti a zdravotního pojištění, které je ...

b)

částku ve výši 200 Kčs za každý kalendářní měsíc výkonu práce na částečnou úhradu ...

§ 7
(1)

Příjmy z podnikání jsou

a)

příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,7)

b)

příjmy ze živnosti,8)

c)

příjmy z jiného podnikání podle zvláštních předpisů,

d)

podíly společníků veřejné obchodní společnosti a komplementářů komanditní společnosti na ...

(2)

Příjmy z jiné samostatné výdělečné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6, ...

a)

příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, včetně ...

b)

příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních ...

(3)

Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavcích 1 a 2, s výjimkou ...

(4)

Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. d) se snižují o pojistné sociálního pojištění, pojistné ...

(5)

Společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností vykáží ...

(6)

Příjmy uvedené v odstavci 2 písm. a) do výše 3000 Kčs včetně za příspěvek do novin, časopisů, ...

(7)

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení ...

a)

50 % z příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství,7)

b)

30 % z příjmů uvedených v odstavci 2 písm. a), s výjimkou příjmů podle odstavce 6,

c)

30 % z příjmů ze živnosti, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů a z příjmů uvedených ...

(8)

Uplatní-li poplatník výdaje podle odstavce 7, jsou v částkách výdajů zahrnuty veškeré výdaje ...

§ 8
(1)

Příjmy z kapitálového majetku, pokud nejde o příjmy podle § 6 odst. 1 nebo § 7 odst. 1 písm. ...

a)

podíly na zisku (dividendy), úroky a ostatní požitky z cenných papírů nebo účastí na společnostech ...

b)

podíly na zisku tichého společníka z účasti na podnikání, pokud se nepoužijí k doplnění ...

c)

úroky, výhry a jiné výnosy z vkladů na vkladních knížkách, vkladních listech a z vkladů jim ...

d)

plnění z pojištění pro případ dožití určitého věku nebo z důchodového pojištění mimo ...

e)

úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, úroky z vkladů na běžných účtech ...

f)

diskontní částky směnek.

(2)

Účastí podle odstavce 1 písm. a) se pro účely tohoto zákona rozumí peněžní a nepeněžní ...

(3)

Za příjmy z kapitálového majetku se dále považují

a)

rozdíl mezi vyplácenou jmenovitou hodnotou cenného papíru [odstavec 1 písm. a)] nebo vkladního ...

b)

příjmy z prodeje předkupního práva na akcie.

(4)

Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. a), b), c), d) a v odstavci 3 písm. a), pokud nejde o příjmy ...

(5)

Příjmy uvedené v odstavci 1 písm. e) a f) a v odstavci 3 písm. b) nesnížené o výdaje, jsou ...

(6)

Úroky a jiné výnosy plynoucí z vkladů, které přijímá zaměstnavatel pouze od svých zaměstnanců ...

§ 9
(1)

Příjmy z pronájmu, pokud nejde o příjmy uvedené v § 6 až 8, jsou

a)

příjmy z pronájmu nemovitostí, bytů nebo jejich částí,

b)

příjmy z pronájmu movitých věcí, kromě příležitostného pronájmu podle § 10 odst. 1 písm. ...

(2)

Příjmy podle odstavce 1, plynoucí manželům z bezpodílového spoluvlastnictví, se zdaňují jen ...

(3)

Základem daně (dílčím základem daně) jsou příjmy uvedené v odstavci 1 snížené o výdaje ...

(4)

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené, může je uplatnit ve výši 20 % z příjmů ...

§ 10
(1)

Ostatními příjmy, při kterých dochází ke zvýšení majetku, pokud nejde o příjmy podle § ...

a)

příjmy z příležitostných činností nebo z příležitostného pronájmu movitých věcí, včetně ...

b)

příjmy z prodeje vlastních nemovitostí nebo movitých věcí včetně cenných papírů s výjimkou ...

c)

příjmy z převodu účasti na společnosti s ručením omezeným, komanditní společnosti nebo podílu ...

d)

příjmy ze zděděných práv z průmyslového a jiného duševního vlastnictví, včetně práv autorských ...

e)

přijaté výživné, důchody11) a obdobné opakující se požitky s výjimkou uvedenou v § 4,

f)

podíl společníka obchodní společnosti nebo člena družstva na likvidačním zůstatku při likvidaci ...

g)

vypořádací podíl při zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství v družstvu, ...

h)

výhry v loteriích, sázkách a jiných podobných hrách a výhry z reklamních soutěží a slosování ...

ch)

ceny z veřejných soutěží a ze sportovních soutěží s výjimkou uvedenou v § 4.

(2)

Od daně jsou, kromě příjmů uvedených v § 4, osvobozeny

a)

příjmy podle odstavce 1 písm. a), pokud jejich úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím období ...

b)

výhry z loterií, sázek a podobných her provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštních ...

(3)

Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené ...

(4)

U příjmů podle odstavce 1 písm. b) je výdajem cena vyplývající z ocenění věci, za kterou ...

(5)

U příjmů podle odstavce 1 písm. c), f) a g) se za výdaj považuje vklad nebo nabývací cena podílu. ...

(6)

Důchod podle zvláštních předpisů11) se považuje za základ daně (dílčí základ daně) po ...

(7)

Příjmy podle odstavce 1 písm. f) až h) plynoucí ze zdrojů na území České republiky jsou samostatným ...

(8)

Příjmy z cen veřejných soutěží a ze sportovních soutěží plynoucí ze zdrojů na území České ...

(9)

Stejně jako ceny z veřejných soutěží se posuzují i ceny ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících ...

§ 11

Příjmy dosažené společně dvěma nebo více poplatníky z titulu spoluvlastnictví k věci nebo ...

§ 12
(1)

Příjmy dosažené poplatníky při společném podnikání nebo společné jiné samostatné výdělečné ...

(2)

Příjmy dosažené při podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7) provozované ...

§ 13
(1)

Veřejná obchodní společnost zjišťuje základ daně za společnost jako celek (§ 23) a podle podílů ...

(2)

Základ daně veřejné obchodní společnosti se nesnižuje o dary podle § 20 odst. 4. Dary se posuzují ...

(3)

Komanditní společnost zjišťuje základ daně za společnost jako celek (§ 23). Od takto zjištěného ...

(4)

Dary poskytované komanditní společností (§ 20 odst. 4) se rozdělují na komplementáře a komanditní ...

§ 14
(1)

Příjmy uvedené v odstavci 2, které jsou výsledkem několikaleté činnosti poplatníka nebo plynou ...

(2)

Výpočet daně podle odstavce 1 se použije pouze na příjmy

a)

ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství7) [§ 7 odst. 1 písm. a)],

b)

uvedené v § 7 odst. 2 písm. a) a z činnosti restaurátorů kulturních památek a sbírkových předmětů. ...

§ 15
(1)

Základ daně se sníží o částky

a)

20 400 Kčs ročně na poplatníka,

b)

9000 Kčs ročně na vyživované dítě žijící ve společné domácnosti s poplatníkem, nejvýše ...

c)

12 000 Kčs ročně na manželku (manžela) žijící s poplatníkem ve společné domácnosti, pokud ...

d)

6000 Kčs ročně, pobírá-li poplatník částečný invalidní důchod anebo je poplatník podle ...

e)

12 000 Kčs ročně, pobírá-li poplatník invalidní důchod nebo jiný důchod, jehož jednou z podmínek ...

(2)

O částku podle odstavce 1 písm. a) nesnižuje základ daně poplatník, u kterého starobní důchod ...

(3)

U poplatníka uvedeného v § 2 odst. 3 se základ daně nesnižuje o částky uvedené v odstavci 1 ...

(4)

Za vyživované dítě poplatníka [vlastní, osvojené, dítě v péči, která nahrazuje péči rodičů, ...

a)

nezletilé dítě,

b)

zletilé dítě až do dovršení věku 26 let, jestliže nepobírá invalidní důchod a

1.

soustavně se připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem, nebo

2.

nemůže se připravovat na budoucí povolání nebo být zaměstnáno pro nemoc, nebo

3.

pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav není schopno se soustavně připravovat na budoucí povolání ...

(5)

Uzavře-li dítě uvedené v odstavci 4 písm. b) manželství a žije ve společné domácnosti s manželem, ...

(6)

Vyživuje-li dítě (děti) v rámci jedné společné domácnosti více poplatníků (např. manželé), ...

(7)

Poplatník, u něhož podmínky rozhodné pro snížení základu daně podle odstavce 1 písm. b) až ...

(8)

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem ...

§ 16

Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) zaokrouhleného na ...

§ 17
(1)

Poplatníky daně z příjmů právnických osob jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, s výjimkou ...

(2)

Poplatníky daně z příjmů právnických osob (dále jen „daň“) nejsou veřejné obchodní společnosti. ...

(3)

Od daně se osvobozuje ústřední banka České republiky.

(4)

Poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která ...

(5)

Poplatníci, kteří nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která ...

§ 18
(1)

Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem ...

(2)

U investiční společnosti vytvářející podílové fondy16) jsou předmětem daně veškeré příjmy ...

(3)

Předmětem daně nejsou příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti nebo movité věci, ...

(4)

U poplatníků, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání17) jsou předmětem ...

(5)

Za poplatníky podle odstavce 4 se považují zejména zájmová sdružení právnických osob, pokud ...

(6)

U fondu národního majetku18) a u obcí jsou předmětem daně pouze příjmy z výnosů z cenných ...

§ 19
a)

členské příspěvky přijaté zájmovými sdruženími právnických osob, občanskými sdruženími ...

b)

příjmy poplatníků uvedených v § 18 odst. 4 plynoucí z činnosti, která je jejich posláním ...

c)

výnosy kostelních sbírek, příjmy za církevní úkony a pravidelné příspěvky členů u státem ...

d)

příjmy družstev z nájemného a úhrad spojených s užíváním družstevních bytů a družstevních ...

e)

příjmy z provozu malých vodních elektráren do výkonu 1 MW, větrných elektráren, tepelných ...

f)

příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy,19)

g)

výtěžek provozovatelů loterií a jiných podobných her povolovaných podle zvláštních předpisů,12) ...

§ 20
(1)

Pro stanovení základu daně platí ustanovení § 23 až 34.

(2)

U poplatníků, u nichž dochází ke zrušení s likvidací, je základem daně po ukončení likvidace ...

(3)

Likvidačním zůstatkem se pro účely tohoto zákona rozumí rozdíl, o který příjmy z likvidace ...

(4)

Od základu daně lze odečíst hodnotu darů poskytnutých obcím a právnickým osobám se sídlem ...

(5)

Základ daně se zaokrouhluje na celé tisíce Kčs dolů.

§ 21

Sazba daně činí 45 % ze základu daně sníženého o položky podle § 20 odst. 4 a podle § 34 ...

§ 22
(1)

Za příjmy ze zdrojů na území České republiky se u poplatníků uvedených v § 2 odst. 3 a § ...

a)

příjmy z činností vykonávaných ve stálé provozovně,

b)

příjmy ze závislé činnosti, která je vykonávána na území České republiky nebo na plavidlech ...

c)

příjmy z obchodního, technického nebo jiného poradenství, služeb, řídící a zprostředkovatelské ...

d)

příjmy z úhrad od právnických nebo fyzických osob se sídlem nebo bydlištěm na území České ...

1.

úplaty za poskytnutí a užití výkonu práva z průmyslového vlastnictví, za užití návrhů nebo ...

2.

úplaty za užití práva autorského nebo práva příbuzného právu autorskému,

3.

příjmy z nezávislé činnosti přednášejícího, umělce, architekta, sportovce, artisty nebo spoluúčinkujících ...

4.

podíly na zisku, vypořádací podíly, podíly na likvidačním zůstatku obchodních společností ...

5.

část zisku po zdanění vyplácená tichému společníkovi,

6.

úroky a jiné výnosy z poskytnutých úvěrů a půjček, z vkladů a z cenných papírů,

7.

příjmy z nájemného týkajícího se věci umístěné na území České republiky,

8.

odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob.

(2)

Stálou provozovnou se pro účely tohoto zákona rozumí zařízení k výkonu činností poplatníků ...

(3)

Příjmem podle odstavce 1 se rozumí i nepeněžní plnění přijaté poplatníkem.

§ 23
(1)

Základem daně je rozdíl mezi příjmy, s výjimkou příjmů osvobozených od daně (§ 4 a 19), ...

(2)

Základem daně u poplatníků, kteří účtují v sooustavě podvojného účetnictví,20) je hospodářský ...

(3)

Hospodářský výsledek nebo rozdíl mezi příjmy a výdaji podle odstavce 2 se upraví o částky, ...

(4)

Do základu daně podle odstavce 1 se nezahrnují

a)

příjmy, z nichž je daň vybírána zvláštní sazbou (§ 36), s výjimkou investiční společnosti ...

b)

příjmy z emisního ážia,

c)

příjmy z nákupu vlastních akcií pod jmenovitou hodnotu,

d)

částky, které již byly u téhož poplatníka zdaněny podle tohoto zákona.

(5)

U komanditních společností se základ daně podle předchozích odstavců dále snižuje o částku ...

(6)

Za příjmy se považuje jak peněžní, tak i nepeněžní plnění, oceněné cenami obvyklými v ...

(7)

Liší-li se sjednané ceny od cen obvyklých na trhu, a není-li tento rozdíl uspokojivě doložen, ...

(8)

U poplatníků, u nichž dochází ke zrušení s likvidací, se základ daně podle předchozích odstavců ...

(9)

Pro zjištění základu daně se vychází z účetnictví vedeného podle zvláštního předpisu,20) ...

(10)

U stálé provozovny (§ 22 odst. 2) poplatníka se sídlem nebo bydlištěm v cizině (§ 2 odst. 3 ...

§ 24
(1)

Výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro ...

(2)

Výdaji (náklady) podle odstavce 1 jsou také

a)

odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku (§ 26 až 33),

b)

zůstatková cena (§ 29 odst. 2) hmotného majetku a nehmotného majetku jen do výše příjmů z ...

c)

zůstatková cena (§ 29 odst. 2) pěstitelských celků trvalých porostů a zvířat podle přílohy ...

d)

příspěvky právnickým osobám, pokud tato povinnost vyplývá ze zákona,

e)

pojistné hrazené poplatníkem, pokud souvisí s příjmem, který je předmětem daně,

f)

pojištění hrazené zaměstnavatelem podle zvláštních předpisů21) a výdaje na sociální dávky ...

g)

výdaje (náklady) na provoz vlastního zařízení k ochraně životního prostředí podle zvláštních ...

h)

nájemné včetně nájemného za věci s právem koupě najaté věci, avšak u poplatníků účtujících ...

ch)

zaplacená daň z nemovitostí, silniční daň, jakož i další daně, s výjimkou uvedenou v § 25, ...

i)

rezervy, jejichž způsob tvorby a výši pro daňové účely stanoví zvláštní zákon,

j)

výdaje (náklady) na pracovní a sociální podmínky a péči o zdraví vynaložené na

1.

bezpečnost a ochranu zdraví při práci a hygienické vybavení pracovišť,

2.

provoz závodních zdravotnických zařízení a péči o zdraví zaměstnanců v rozsahu stanoveném ...

3.

provoz středních odborných učilišť a vzdělávacích zařízení, pokud je není povinen hradit ...

4.

provoz vlastních zařízení závodního stravování kromě hodnoty potravin nebo příspěvky na ...

k)

výdaje (náklady) na pracovní cesty, a to maximálně ve výši podle zvláštních předpisů,5) ...

1.

na ubytování, dopravu hromadnými dopravními prostředky a na nezbytné výdaje spojené s pracovní ...

2.

na dopravu motorovým vozidlem zahrnutým v majetku poplatníka nebo v pronájmu ve výši náhrady ...

3.

na dopravu motorovým vozidlem nezahrnutém v majetku poplatníka ve výši základní sazby a náhrady ...

4.

stravné a kapesné při zahraničních pracovních cestách,

5.

stravné při tuzemských pracovních cestách, a to pouze pro zaměstnance podle § 6,

l)

škody vzniklé v důsledku živelních pohrom,

m)

výdaje (náklady) na zabezpečení požární ochrany,24)

n)

výdaje (náklady) spojené s uchováním výrobních schopností pro zabezpečení obranyschopnosti ...

o)

zůstatková cena (§ 29 odst. 2) hmotného majetku, který je poplatník povinen předat podle zvláštních ...

p)

výdaje (náklady), k jejichž úhradě je poplatník povinen podle zvláštních zákonů.

(3)

U poplatníků, u nichž zdanění podléhají pouze příjmy z podnikatelské nebo jinak vymezené ...

(4)

Nájemné při sjednání práva koupě najaté věci se uznává do výdajů (nákladů) za podmínky, ...

a)

doba nájmu pronajímané věci je delší než 20 % stanovené doby odpisování uvedené v § 30, ...

b)

kupní cena najaté věci není vyšší než zůstatková cena, kterou by věc měla při rovnoměrném ...

(5)

Prodává-li se najatá věc, která byla předmětem nájemní smlouvy, po jejím ukončení nájemci, ...

§ 25
a)

výdaje (náklady) na pořízení hmotného majetku, nehmotného majetku (§ 26) a pozemků včetně ...

b)

výdaje na zvýšení základního jmění včetně splácení půjček,

c)

výdaje na nákup cenných papírů,

d)

odměny členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob,

e)

vyplácené podíly na zisku,

f)

placené penále a pokuty s výjimkou smluvních pokut a přirážky k pojistnému placenému do fondu ...

g)

přirážky k základním sazbám poplatků za znečišťování ovzduší,27)

h)

přirážky k základním úplatám za vypouštění odpadních vod,28)

i)

výdaje (náklady) vynaložené na příjmy od daně osvobozené nebo nezahrnované do základu daně, ...

j)

výdaje nad limity stanovené tímto zákonem nebo zvláštními předpisy,5),23)

k)

výdaje převyšující příjmy v zařízeních k uspokojování potřeb zaměstnanců nebo jiných ...

l)

tvorbu rezervních a ostatních účelových fondů, pokud zvláštní předpis nestanoví jinak,

m)

vklad do základního jmění a nákup podílů na základním jmění společnosti nebo družstva,

n)

manka a škody přesahující přijaté náhrady s výjimkou uvedenou v § 24,

o)

zůstatkovou cenu trvale vyřazeného hmotného majetku a nehmotného majetku s výjimkou uvedenou v ...

p)

technické zhodnocení (§ 33),

r)

daně zaplacené za jiného poplatníka,

s)

daň dědickou, darovací, z převodu nemovitostí, daň z příjmů fyzických osob a daň z příjmů ...

t)

výdaje na reprezentaci,

u)

výdaje na osobní potřebu poplatníka,

v)

úplatu investiční společnosti za správu podílového fondu,16)

w)

úroky placené z úvěrů a půjček poskytnutých subjekty, které nemají sídlo nebo bydliště ...

Odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku

§ 26
(1)

Odpisy se stanoví pro účely tohoto zákona podle § 31 nebo § 32 z hmotného majetku, s výjimkou ...

(2)

Hmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí samostatné movité věci, popřípadě soubory ...

(3)

Jiným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí technické zhodnocení, výdaje na otvírky nových ...

(4)

Nehmotným majetkem se pro účely tohoto zákona rozumí předměty z práv průmyslového vlastnictví, ...

(5)

Odpisováním se pro účely tohoto zákona rozumí zahrnování odpisů z hmotného majetku a nehmotného ...

§ 27
a)

zásoby,

b)

pěstitelské celky trvalých porostů s dobou plodnosti delší než 3 roky, jež nedosáhly plodonosného ...

c)

hydromeliorace do dvou let po jejich dokončení,

d)

objekty hrazení a úpravy bystřin a lesnicko-technické meliorace,

e)

umělecká díla,30) jež nejsou součástí staveb a budov, předměty muzejní a galerijní hodnoty, ...

f)

movité a nemovité kulturní památky a jejich soubory, které zpravidla nelze ocenit podle platných ...

g)

povrchové a podzemní vody, lesy, ložiska nerostných surovin a nerosty, jeskyně, měřičské značky, ...

h)

hmotný majetek převzatý bezúplatně podle zvláštních předpisů.26)

§ 28
(1)

Hmotný majetek a nehmotný majetek odpisuje vlastník s výjimkou uvedenou v odstavcích 2 až 4.

(2)

Pronajatý hmotný majetek a nehmotný majetek může na základě písemné smlouvy s vlastníkem odpisovat ...

(3)

Technické zhodnocení pronajatého hmotného majetku uhrazené nájemcem může na základě písemné ...

(4)

Hmotný majetek a nehmotný majetek ve spoluvlastnictví, který není odpisován nájemcem podle odstavce ...

(5)

Při odpisování hmotného majetku a nehmotného majetku, který je pouze zčásti používán k zajištění ...

§ 29
(1)

Vstupní cenou hmotného majetku a nehmotného majetku se rozumí

a)

pořizovací cena,31) je-li pořízen úplatně, s výjimkou majetku nabytého podle zákona č. 427/1990 ...

b)

vlastní náklady,31) je-li pořízen nebo vyroben ve vlastní režii,

c)

reprodukční pořizovací cena,31) zjištěná podle zvláštních předpisů nebo soudním znalcem, ...

(2)

Za zůstatkovou cenu se pro účely tohoto zákona považuje rozdíl mezi vstupní cenou hmotného majetku ...

(3)

Pokud není technické zhodnocení samostatně odpisováno nájemcem, zvyšuje technické zhodnocení ...

§ 30
(1)

V prvním roce odpisování zatřídí poplatník hmotný majetek a nehmotný majetek do odpisových ...

Odpisová skupina Doba odpisování 1 4 roky 2 8 let 3 15 let 4 30 let 5 50 let

(2)

Poplatník provádí rovnoměrné (§ 31) nebo zrychlené odpisování (§ 32). Způsob odpisování ...

(3)

Hmotný majetek a nehmotný majetek se odpisuje nejvýše do vstupní ceny nebo do zvýšené vstupní ...

(4)

Pronajaté věci s právem koupě najaté věci podle § 24 odst. 4 písm. a) lze s výjimkou nemovitostí ...

§ 31
(1)

Při rovnoměrném odpisování hmotného majetku a nehmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny ...

Odpisová skupina Roční odpisová sazba v prvním roce odpisování v dalších letech odpisování ...

(2)

Při rovnoměrném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku za dané ...

(3)

Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví odpisy tohoto ...

(4)

Odpisy stanovené podle odstavců 2 a 3 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

§ 32
(1)

Při zrychleném odpisování hmotného majetku a nehmotného majetku jsou odpisovým skupinám přiřazeny ...

Odpisová skupina Koeficient pro zrychlené odpisování v prvním roce odpisování v dalších ...

(2)

Při zrychleném odpisování se stanoví odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku

a)

v prvním roce odpisování jako podíl jeho vstupní ceny a přiřazeného koeficientu pro zrychlené ...

b)

v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku jeho zůstatkové ceny a rozdílu mezi ...

(3)

Při zrychleném odpisování hmotného majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení se odpisy ...

a)

v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku této ceny hmotného majetku a přiřazeného ...

b)

v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny hmotného majetku a rozdílu ...

(4)

Odpisy stanovené podle odstavců 2 a 3 se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

§ 33
(1)

Technickým zhodnocením se pro účely tohoto zákona rozumí výdaje na dokončené nástavby, přístavby ...

(2)

Rekonstrukcí se pro účely tohoto zákona rozumí zásahy do majetku, které mají za následek změnu ...

(3)

Modernizací se pro účely tohoto zákona rozumí rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku. ...

§ 34
(1)

Od základu daně lze odečíst ztrátu, která vznikla v předchozím zdaňovacím období, a to nejdéle ...

(2)

Pro stanovení ztráty, kterou lze podle odstavce 1 odečíst, platí ustanovení § 23 až 33. Nepřihlíží ...

(3)

Možnost odečítání ztráty podle odstavce 1 vylučuje povolení osvobození od daně.

§ 35
(1)

Poplatníkům uvedeným v § 2 a 17 se daň snižuje o

a)

částku 5 000 Kčs za každého pracovníka se změněnou pracovní schopností,33)

b)

částku 15 000 Kčs za každého pracovníka se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním ...

c)

u poplatníků uvedených v § 17, zaměstnávajících nejméně 20 zaměstnanců, u nichž podíl ...

(2)

Pro výpočet slevy podle odstavce 1 je rozhodný průměrný přepočtený počet pracovníků34) se ...

§ 36
(1)

Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky ...

a)

25 % z příjmů uvedených v § 22 odst. 1 písm. c) a d) bod 1 až 3 a 6 s výjimkou uvedenou v odstavci ...

b)

25 % z nájemného s výjimkou uvedenou v písmenu c),

c)

1 % z nájemného při sjednání práva o koupi najaté věci.

(2)

Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky ...

a)

25 %, a to

1.

z výnosů z akcií a zatímních listů,

2.

z výnosů z podílových listů, dluhopisů, s výjimkou uvedenou v bodě 3, kupónů a investičních ...

3.

u držitele nekupónových dluhopisů prodávaných pod jmenovitou hodnotu částky, o kterou prodejní ...

4.

z podílů na zisku z účastí na společnostech s ručením omezeným, z účastí komanditistů na ...

5.

z podílů na zisku a obdobného plnění z členství v družstvech,

6.

z podílů na zisku tichého společníka,

7.

z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka v obchodní společnosti nebo členství ...

8.

z podílů na likvidačním zůstatku při likvidaci obchodní společnosti nebo družstva.

Body 2 a 3 se nevztahují na banky a pojišťovny,

b)

20 % z cen veřejných soutěží a ze sportovních soutěží (§ 10 odst. 8), z odměn členů statutárních ...

c)

15 % z příjmů uvedených v § 8 odst. 1 písm. c) a d) a v § 10 odst. 7 a z obdobných příjmů ...

d)

10 % z příjmů autorů za příspěvek do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize (§ 7 odst. 6) ...

(3)

Základ daně pro zvláštní sazbu daně, který tvoří příjmy uvedené v odstavcích 1 a 2, je ...

(4)

Pokud plynou výnosy z cenných papírů příjemci od investičních společností a od investičních ...

§ 37

Ustanovení tohoto zákona se použije, jen pokud mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika ...

§ 38
a)

u poplatníků s nabídkovou povinností35) kurs „nákup“ nebo „prodej“ v okamžiku zúčtování ...

b)

u poplatníků bez nabídkové povinnosti35) kurs „střed“ vyhlášený ústřední bankou České ...

§ 39
a)

ve vztahu k zahraničí činit opatření k zajištění vzájemnosti nebo odvetná opatření za účelem ...

b)

činit opatření k odstranění tvrdostí a nesrovnalostí a rozhodnout ve sporných případech o ...

c)

stanovit odchylky k zamezení nesrovnalostí při zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních ...

d)

snížit daň až na polovinu pro poplatníky uvedené v § 2, zaměstnávající nejméně 20 zaměstnanců, ...

e)

obecně závazným právním předpisem stanovit podrobnosti k jednotlivým ustanovením tohoto zákona. ...

§ 40
(1)

Pro odvodové a daňové povinnosti za rok 1992 a předchozí léta a při zdanění mezd zúčtovaných ...

(2)

Při zdanění příjmů daní z příjmů fyzických osob se od základu daně odečte též poměrná ...

(3)

Osvobození příjmů z provozu malých vodních elektráren, větrných elektráren, solárních a ...

(4)

Ustanovení § 36 odst. 2 písm. c) se nepoužije na poměrnou část úroků a jiných výnosů z vkladů ...

(5)

Zákon č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, se použije i po nabytí účinnosti tohoto ...

(6)

Osvobození, úlevy a výjimky přiznané podle § 22 odst. 3 zákona č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ...

(7)

Pro zdaňovací období roku 1993 se při přechodu na odpisování hmotného majetku a nehmotného ...

a)

hmotný majetek a nehmotný majetek se zařadí do odpisových skupin podle přílohy k tomuto zákonu, ...

b)

u rovnoměrného odpisování se vstupní cenou (§ 29) rozumí cena, ze které byly prováděny odpisy ...

c)

u hmotného majetku již odpisovaného k 31. prosinci 1992 se pro rok 1993 postupuje při výpočtu ...

(8)

U smluv, u nichž bylo sjednáno právo koupě najaté věci před 1. lednem 1993, se při odpisování ...

(9)

Pro odpisování rozdílů mezi vyvolávací cenou a cenou dosaženou vydražením se použije až do ...

(10)

U základních prostředků odpisovaných před nabytím účinnosti tohoto zákona, u nichž pořizovací ...

(11)

U smluv, u nichž bylo sjednáno právo koupě najaté věci před 1. lednem 1993, se pro posouzení ...

§ 41

Zrušují se:

1.

zákon č. 76/1952 Sb., o dani ze mzdy, ve znění vládního nařízení č. 43/1953 Sb., vládního ...

2.

§ 8 zákona č. 88/1952 Sb., o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil,

3.

zákon č. 36/1965 Sb., o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění zákona ...

4.

§ 51 zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti,

5.

zákon č. 172/1988 Sb., o zemědělské dani, ve znění zákona č. 157/1989 Sb., zákona č. 574/1990 ...

6.

zákon č. 156/1989 Sb., o odvodech do státního rozpočtu, ve znění zákona č. 574/1990 Sb. a zákona ...

7.

zákon č. 157/1989 Sb., o důchodové dani, ve znění zákona č. 108/1990 Sb., zákona č. 574/1990 ...

8.

zákon č. 389/1990 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, ve znění zákona č. 578/1991 Sb.,

9.

nařízení vlády České socialistické republiky č. 207/1989 Sb., o provádění odvodu ze zisku ...

10.

nařízení vlády České republiky č. 554/1991 Sb., o osvobození některých příjmů od daně ...

11.

vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky ...

12.

vyhláška Ministerstva financí č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární ...

13.

vyhláška Federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské ...

14.

vyhláška Federálního ministerstva financí č. 192/1989 Sb., kterou se provádí zákon o odvodech ...

15.

vyhláška Federálního ministerstva financí č. 193/1989 Sb., kterou se provádí zákon o důchodové ...

16.

vyhláška Federálního ministerstva financí č. 211/1989 Sb., o financování některých zařízení ...

17.

vyhláška Federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, ...

18.

výnos Ministerstva financí České socialistické republiky č. j. 153/39 337/71 o předkládání ...

19.

výnos Ministerstva financí České socialistické republiky č. j. 153/20 148/1972, kterým se vydává ...

20.

výnos Ministerstva financí České socialistické republiky č. j. 153/15 101/1974 o dani z příjmů ...

21.

výnos Ministerstva financí České socialistické republiky č. j. 153/25 508/1974 o postupu při ...

22.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. VI/1-7 718/1976 o výjimečném uznávání osob, ...

23.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. VI/1-2 017/77 o zdaňování mezd vyplácených subjekty ...

24.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. VI/1-27 067/77 o posuzování hospodářského zabezpečení ...

25.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. VI/1-8 762/78 „Odměny poskytované při udělení ...

26.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. VI/1-26 711/1978 o zdaňování náborových příspěvků ...

27.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. VI/1-4 537/79 - „Daňové posuzování hodnoty stravování ...

28.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. VI/1-421/1981 o zdaňování odstupného vypláceného ...

29.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. VI/1-584/82 o zvýšení hranice vlastního příjmu ...

30.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. VI/1-12 836/82 o poskytování slev daně ze mzdy ...

31.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. VI/1-13 318/82 o zdaňování odměn za fotografické ...

32.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. V/1-3 776/83 o zdaňování odstupného poskytovaného ...

33.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. V/1-21 317/84 o výjimečném uznávání vdov po ...

34.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. V/1-21 171/84 o daňovém posuzování zahraničních ...

35.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. V/1-1 895/85 o daňovém posuzování příspěvků ...

36.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. V/1-13 669/85 o zdaňování odměn za odběr a sběr ...

37.

ustanovení § 7 odst. 8 výnosu Federálního ministerstva financí č.j. III/3-10 780/86 a výnosu ...

38.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. V/1-7 393/87 ze dne 15. 5. 1987 o prominutí důsledků ...

39.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. V/1-5 614/88 ze dne 29. dubna 1988 o daňovém posuzování ...

40.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. II/4-19 752/88 ze dne 8. 12. 1988, kterým se osvobozují ...

41.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. II/4-22 067/89 ze dne 29. 12. 1989 o daňovém posuzování ...

42.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. II/1-18 039/1989, Ministerstva financí, cen a mezd ...

43.

výnos Federálního ministerstva financí č. j. II/1-18 795/89, Ministerstva financí, cen a mezd ...

§ 42

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.

Uhde v. r

Klaus v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších ...
 • 2)  Např. zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění ...
 • 3)  Např. zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a ...
 • 4)  Zákon č. 18/1992 Sb., o civilní službě.
 • 5)  Zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách.
 • 6)  § 158 obchodního zákoníku.
 • 7)  § 12a zákona č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů, ve znění zákona č. 219/1991 ...
 • 8)  Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
 • 9)  Zákon č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích.Zákon č. ...
 • 10)  Část II a část IV zákona č. 35/1965 Sb.
 • 11)  Např. § 842 občanského zákoníku.
 • 12)  Zákon ČNR č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách.
 • 13)  Zákon č. 42/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 14)  Podle údajů vyhlašovaných orgány statistiky.
 • 15)  Zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. ...
 • 16)  Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech.
 • 17)  § 2 odst. 1 obchodního zákoníku.
 • 18)  Zákon ČNR č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku ...
 • 19)  Např. zákon ČNR č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky.
 • 20)  Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.Směrnice k účtové osnově a Zásady jednoduchého účetnictví ...
 • 21)  Např. zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon ČNR č. ...
 • 22)  Např. záon č. 238/1991 Sb., o odpadech, zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícímí ...
 • 23)  Např. vyhláška ministerstva zdravotníctví České republiky č. 242/1991 Sb., o soustavě zdravotnických ...
 • 24)  Zákon ČNR č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
 • 25)  Nařízení vlády ČSFR č. 284/1992 Sb., o opatřeních hospodářské mobilizace.
 • 26)  Např. zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrizační zákon), ...
 • 27)  Zákon č. 309/1991 Sb., ve znění zákona č. 218/1992 Sb.Zákon ČNR č. 389/1991 Sb., o státní ...
 • 28)  Nařízení vlády ČSSR č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění pozdějších ...
 • 29)  Zákon č. 22/1964 Sb., o evidenci nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
 • 30)  Zákon č. 35/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • 31)  § 25 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb.
 • 32)  § 1 vyhlášky Federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější ...
 • 33)  § 21 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.
 • 34)  Směrnice ke státním statistickým výkazům za úsek Práce a mzdy vydaná Federálním statistickým ...
 • 35)  Zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. ...
 • 36)  § 2 zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých ...
 • 37)  Vyhláška Federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků, ...
 • 38)  Sdělení k postupu při oceňování, účtování a odpisování věcí, které získají právnické ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore