Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo, Bankovníctvo a peňažníctvo, Územná samospráva, Miestna štátna správa, Štátna hospodárska politika

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST14 JUD10 DS9 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 583/2004 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 583/2004 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 310/2016

Legislatívny proces k zákonu 310/2016

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)
rozpočty územnej samosprávy, ktorými sú rozpočet obce1) a rozpočet vyššieho územného celku,2) ...
b)
rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia, zostavovanie a schvaľovanie záverečného ...
c)
finančné vzťahy medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym rozpočtom a rozpočtami ...
(2)

Ustanovenia tohto zákona sa vzťahujú na mestské časti, ktoré sú právnickými osobami, v rovnakom ...

(3)

Na obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

návratnými zdrojmi financovania prostriedky rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku ...

b)

prebytkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku kladný rozdiel medzi príjmami ...

c)

schodkom rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku záporný rozdiel medzi príjmami ...

§ 3
Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov
(1)

Finančné vzťahy štátu k rozpočtom obcí a k rozpočtom vyšších územných celkov sú

a)
podiely na daniach v správe štátu,
b)
dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
c)
ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok.
(2)

Finančné vzťahy podľa odseku 1 písm. a) ustanovuje osobitný predpis5) a zabezpečujú sa prostredníctvom ...

(3)

Dotácie podľa odseku 1 písm. b) sa poskytujú na základe osobitných predpisov.7) Na úhradu nákladov, ...

(4)

Ak sa zákonom prenáša na obec alebo vyšší územný celok výkon štátnej správy, náklady takto ...

(5)

Návrh finančných vzťahov medzi štátnym rozpočtom a rozpočtami obcí a štátnym rozpočtom a ...

(6)

Ak obce zriadia spoločný obecný úrad alebo združenie obcí podľa osobitného predpisu,8) príslušné ...

DRUHÁ ČASŤ

ROZPOČTY ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY

§ 4
Postavenie a obsah rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku
(1)

Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku je základným nástrojom finančného hospodárenia ...

(2)

Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom.

(3)

Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce a ...

(4)

Súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú rozpočty príjmov a výdavkov ...

(5)

Rozpočet obce obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce ...

(6)

Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy k rozpočtom iných obcí, ako aj finančné vzťahy ...

(7)

Pre potreby vyčíslenia schodku rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku alebo prebytku ...

§ 5
Príjmy rozpočtu obce
(1)

Príjmy rozpočtu obce sú:

a)
výnosy miestnych daní a poplatkov podľa osobitného predpisu,11)
b)
nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku obce a z činnosti obce a jej rozpočtových ...
c)
úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov obce,
d)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené obcou,
e)
dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech obce,
f)
podiely na daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,5)
g)
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade ...
h)
ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný ...
i)
účelové dotácie z rozpočtu vyššieho územného celku alebo z rozpočtu inej obce na realizáciu ...
j)
prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
k)
iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
(2)

Obec môže na plnenie svojich úloh použiť aj

a)
prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov (ďalej len „peňažné fondy“),
b)
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c)
návratné zdroje financovania,
d)
združené prostriedky.
(3)

Za vlastné príjmy rozpočtu obce sa považujú príjmy rozpočtu obce podľa odseku 1 písm. a) až ...

§ 6
Príjmy rozpočtu vyššieho územného celku
(1)

Príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sú:

a)
nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku vyššieho územného celku a z činnosti ...
b)
úroky a iné príjmy z finančných prostriedkov vyššieho územného celku,
c)
sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené vyšším územným celkom,
d)
dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech vyššieho územného celku,
e)
podiely na iných daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu,5)
f)
dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy v súlade ...
g)
ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný ...
h)
účelové dotácie z rozpočtu obce alebo z rozpočtu iného vyššieho územného celku na realizáciu ...
i)
prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny účel,
j)
iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.
(2)

Vyšší územný celok môže na plnenie svojich úloh použiť aj

a)
prostriedky peňažných fondov,
b)
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c)
návratné zdroje financovania,
d)
združené prostriedky.
(3)

Za vlastné príjmy rozpočtu vyššieho územného celku sa považujú príjmy rozpočtu vyššieho ...

§ 7
Výdavky rozpočtu obce
(1)

Z rozpočtu obce sa uhrádzajú

a)
záväzky obce vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi,
b)
výdavky na výkon samosprávnych pôsobností obce podľa osobitných predpisov a na činnosť rozpočtových ...
c)
výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d)
výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním majetku obce a majetku iných osôb, ktorý ...
e)
záväzky vzniknuté zo spolupráce s inou obcou alebo s vyšším územným celkom, prípadne s ďalšími ...
f)
výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce obce,
g)
úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h)
výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných obcou a na výdavky na úhradu výnosov z ...
i)
iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
(2)

Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, ...

(3)

Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu obcou na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej ...

(4)

Právnickej osobe neuvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo ...

(5)

Ak obec spolupracuje na základe zmluvy o zriadení združenia obcí8) alebo zakladá právnickú osobu ...

(6)

V rozpočte obce na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov 2 a 4 rozpočtujú na ...

(7)

Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je obec, a právnickej osobe podľa odseku 4 možno poskytnúť ...

§ 8
Výdavky rozpočtu vyššieho územného celku
(1)

Z rozpočtu vyššieho územného celku sa uhrádzajú

a)
záväzky vyššieho územného celku vyplývajúce z plnenia povinností ustanovených osobitnými ...
b)
výdavky na výkon samosprávnych pôsobností vyššieho územného celku podľa osobitných predpisov ...
c)
výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy podľa osobitných predpisov,
d)
výdavky spojené so správou, s údržbou a so zhodnocovaním majetku vyššieho územného celku a ...
e)
záväzky vzniknuté zo spolupráce s iným vyšším územným celkom alebo s obcou, prípadne s ďalšími ...
f)
výdavky vyplývajúce z medzinárodnej spolupráce alebo z členstva v medzinárodnom združení,17) ...
g)
úroky z prijatých úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí,
h)
výdavky súvisiace s emisiou cenných papierov vydaných vyšším územným celkom a výdavky na úhradu ...
i)
iné výdavky ustanovené osobitnými predpismi.
(2)

Z rozpočtu vyššieho územného celku sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých ...

(3)

Do prijatia prostriedkov štátneho rozpočtu vyšším územným celkom na úhradu nákladov preneseného ...

(4)

Vyšší územný celok môže poskytovať dotácie obciam na svojom území ako účasť na financovaní ...

(5)

Právnickej osobe neuvedenej v odsekoch 2 a 4 a fyzickej osobe - podnikateľovi, ktorí majú sídlo ...

(6)

Ak vyšší územný celok zakladá právnickú osobu podľa osobitného predpisu16) alebo nadobúda ...

(7)

V rozpočte vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok sa prostriedky podľa odsekov ...

(8)

Právnickej osobe, ktorej zakladateľom je vyšší územný celok, a právnickej osobe podľa odseku ...

TRETIA ČASŤ

ROZPOČTOVÝ PROCES

§ 9
Viacročný rozpočet
(1)

Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce alebo vyššieho ...

Viacročný rozpočet tvoria:

a)
rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na príslušný rozpočtový rok,
b)
rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po príslušnom rozpočtovom ...
c)
rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na rok nasledujúci po roku, na ktorý sa ...
(2)

Súčasťou viacročného rozpočtu sú aj údaje podľa osobitného predpisu.17aa)

(3)

Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, v akom sa zostavuje rozpočet obce alebo rozpočet ...

(4)

Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) nie sú záväzné.

§ 10
Zostavovanie a členenie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku
(1)

Zostavovanie rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku vychádza predovšetkým z viacročného ...

(2)

Obec a vyšší územný celok sú pri zostavovaní rozpočtu povinní prednostne zabezpečiť krytie ...

(3)

Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku sa vnútorne člení na

a)
bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len „bežný rozpočet“),
b)
kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len „kapitálový rozpočet“),
c)
finančné operácie.
(4)

Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa predkladajú na schválenie ...

(5)

Bežnými príjmami rozpočtu obce alebo rozpočtu vyššieho územného celku sú príjmy podľa § ...

(6)

Súčasťou rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sú aj finančné operácie, ktorými ...

(7)

Rozpočet obce a rozpočet vyššieho územného celku podľa odseku 3 sa zostavuje ako vyrovnaný alebo ...

(8)

Obec a vyšší územný celok sú povinní pri zostavovaní rozpočtu postupovať okrem tohto zákona ...

(9)

Ak v priebehu rozpočtového roka vznikne potreba úhrady bežných výdavkov na odstránenie havarijného ...

(10)

Na vyrovnanie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami bežného rozpočtu možno použiť ...

§ 11
Rozpočtové provizórium
(1)

Ak nie je rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku na nasledujúci rozpočtový rok ...

(2)

Obec a vyšší územný celok počas rozpočtového provizória schvaľujú rozpočet na príslušný ...

§ 12
Rozpis rozpočtu a rozpočtové hospodárenie
(1)

Obec a vyšší územný celok vykonajú po schválení rozpočtu jeho rozpis na rozpočtové organizácie ...

(2)

Obce a vyššie územné celky hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu ...

(3)

Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj hospodárenia podľa rozpočtu ...

(4)

Obec a vyšší územný celok sú povinní poskytovať ministerstvu financií potrebné údaje o svojom ...

a)
schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok a rozpočty na nasledujúce roky viacročného ...
b)
upravený rozpočet najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom ...
c)
skutočné plnenie rozpočtu štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového ...
d)
za program obce a program vyššieho územného celku iba údaje schváleného programu obce a programu ...
(5)

Ak obec alebo vyšší územný celok neplnia povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, ministerstvo ...

(6)

Odpisovanie hmotného a nehmotného majetku obce a hmotného a nehmotného majetku vyššieho územného ...

§ 13
Časové a účelové použitie rozpočtových prostriedkov
(1)

Do plnenia rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku sa zahrňujú len tie príjmy, výdavky ...

(2)

Rozpočtové prostriedky možno použiť len na účely, na ktoré boli v rozpočte obce alebo rozpočte ...

(3)

Obec alebo vyšší územný celok môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového ...

§ 14
Zmeny rozpočtu a rozpočtové opatrenia
(1)

Zmeny rozpočtu vrátane zmeny programov obce alebo programov vyššieho územného celku schvaľuje ...

(2)

Príslušný orgán obce alebo orgán vyššieho územného celku vykonáva zmeny rozpočtu v priebehu ...

a)
presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy ...
b)
povolené prekročenie a viazanie príjmov,
c)
povolené prekročenie a viazanie výdavkov,
d)
povolené prekročenie a viazanie finančných operácií.
(3)

Obec a vyšší územný celok môžu vykonať rozpočtové opatrenia uvedené v odseku 2 písm. d) ...

(4)

Obec a vyšší územný celok vedú operatívnu evidenciu o všetkých rozpočtových opatreniach vykonaných ...

§ 15
Peňažné fondy
(1)

Obec a vyšší územný celok môžu vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi peňažných fondov môžu ...

a)
prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok,
b)
prostriedky získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi z podnikateľskej činnosti po zdanení,
c)
zostatky peňažných fondov z predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných ...
(2)

Zostatky peňažných fondov koncom roka neprepadajú. O použití peňažných fondov rozhoduje obecné ...

(3)

Prostriedky peňažných fondov používa obec a vyšší územný celok prostredníctvom svojho rozpočtu ...

(4)

Obec a vyšší územný celok vytvárajú rezervný fond vo výške určenej ich zastupiteľstvom, ...

§ 16
Záverečný účet obce, záverečný účet vyššieho územného celku
(1)

Po skončení rozpočtového roka obec a vyšší územný celok údaje o rozpočtovom hospodárení ...

(2)

Obec a vyšší územný celok finančne usporiadajú svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov ...

(3)

Obec a vyšší územný celok sú povinní dať si overiť účtovnú závierku podľa osobitného ...

(4)

Ak audítor pri overovaní podľa odseku 3 zistí porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, ...

(5)

Záverečný účet obce a záverečný účet vyššieho územného celku obsahuje najmä

a)
údaje o plnení rozpočtu v členení podľa § 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou,
b)
bilanciu aktív a pasív,
c)
prehľad o stave a vývoji dlhu,
d)
údaje o hospodárení príspevkových organizácií v ich pôsobnosti,
e)
prehľad o poskytnutých dotáciách podľa § 7 ods. 4 a § 8 ods. 5 v členení podľa jednotlivých ...
f)
údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti,
g)
hodnotenie plnenia programov obce a programov vyššieho územného celku.
(6)

Ak možno použiť v rozpočtovom roku v súlade s osobitným predpisom20a) nevyčerpané účelovo ...

(7)

Nevyčerpané prostriedky podľa odseku 6 obec alebo vyšší územný celok prevedie na osobitný účet ...

(8)

O použití prebytku rozpočtu podľa odseku 6 rozhoduje obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo ...

(9)

Pred schválením sa návrh záverečného účtu obce a návrh záverečného účtu vyššieho územného ...

(10)

Prerokovanie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku sa uzatvára ...

a)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad,
b)
celoročné hospodárenie sa schvaľuje s výhradami.
(11)

Ak sa záverečný účet schváli s výhradami, obecné zastupiteľstvo alebo zastupiteľstvo vyššieho ...

(12)

Návrh záverečného účtu obec a vyšší územný celok sú povinní prerokovať najneskôr do šiestich ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRAVIDLÁ ROZPOČTOVÉHO HOSPODÁRENIA

§ 17
Pravidlá používania návratných zdrojov financovania
(1)

Obec a vyšší územný celok sú povinní pri používaní návratných zdrojov financovania dodržiavať ...

(2)

Obec a vyšší územný celok môžu použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových ...

(3)

Pri používaní prostriedkov poskytnutých zo štátnych finančných aktív sa ustanovenie odseku ...

(4)

Obec a vyšší územný celok môžu vstupovať len do takých záväzkov vyplývajúcich z návratných ...

(5)

Obec a vyšší územný celok nesmú prevziať záväzok z úveru, pôžičky alebo iného dlhu fyzickej ...

(6)

Obec a vyšší územný celok môžu na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, ...

a)
celková suma dlhu obce alebo vyššieho územného celku neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov ...
b)
suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov ...
(7)

Celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku sa na účely tohto zákona rozumie súhrn ...

(8)

Do celkovej sumy dlhu obce podľa odseku 7 sa nezapočítavajú záväzky z pôžičky poskytnutej z ...

(9)

Obec a vyšší územný celok sledujú v priebehu rozpočtového roka vývoj dlhu a splátok podľa ...

(10)

Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 50 % a nedosiahne 58 %, starosta obce alebo predseda ...

(11)

Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 58 % a nedosiahne 60 %, okrem realizácie postupov podľa ...

(12)

Ak celková suma dlhu podľa odseku 9 dosiahne 60 % a viac, okrem realizácie postupov podľa odsekov ...

(13)

Povinnosť uplatňovať ustanovenia odsekov 10 a 11 sa nevzťahuje na obdobie 24 mesiacov od prvého ...

(14)

Dodržanie podmienok pre prijatie návratných zdrojov financovania podľa odseku 6 preveruje pred ich ...

(15)

Hlavný kontrolór obce alebo hlavný kontrolór vyššieho územného celku sleduje počas rozpočtového ...

§ 17a
Pravidlá uzatvárania zmlúv v osobitných prípadoch
(1)

Obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby sú povinní pri uskutočňovaní ...

(2)

Obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby oznamujú ministerstvu ...

(3)

Vyšší územný celok a ním zriadené a založené právnické osoby postupujú podľa odseku 2, ...

(4)

Obec a ňou zriadené a založené právnické osoby postupujú podľa odseku 2, ak hodnota plnenia ...

a) b) c) d) e) f) g) s počtom obyvateľov do 1 000 s počtom obyvateľov od 1 001 do 3 000 s počtom ...

(5)

Ministerstvo financií posúdi predložený návrh zmluvy podľa odseku 2 a vydáva k nemu stanovisko ...

(6)

Ak na základe stanoviska podľa odseku 5 realizácia zmluvy podľa odseku 2 má dôsledky na vykazovanie ...

(7)

Ak na základe stanoviska podľa odseku 5 realizácia zmluvy podľa odseku 2 nemá dôsledky na vykazovanie ...

(8)

Obec, vyšší územný celok a nimi zriadené a založené právnické osoby predkladajú na žiadosť ...

(9)

Dodržanie postupu podľa odsekov 2, 3 a 4 a podmienok podľa odsekov 6 a 7 preveruje hlavný kontrolór ...

(10)

Nedodržanie postupu podľa odsekov 2, 3 a 4 a porušenie podmienok podľa odsekov 6 a 7 je hlavný ...

(11)

Ustanovenia odsekov 2, 5, 6, 7, 9 a 10 sa vzťahujú na návrh dodatku k zmluve podľa odseku 2 rovnako. ...

§ 18
Osobitosti hospodárenia obcí a vyšších územných celkov
(1)

Obec alebo vyšší územný celok môže určiť, že ich subjekty, ktoré nemajú právnu subjektivitu, ...

(2)

Ak obec alebo vyšší územný celok vykonáva podnikateľskú činnosť, príjmy a výdavky na túto ...

(3)

Obec alebo vyšší územný celok môže združovať prostriedky podľa osobitného predpisu.24) Združené ...

(4)

Obec alebo vyšší územný celok uskutočňuje platby podľa uzavretej zmluvy o združení zo zdrojov, ...

(5)

Obec alebo vyšší územný celok vyporiada majetok, ktorý získali výkonom činnosti financovanej ...

§ 19
Ozdravný režim a nútená správa
(1)

Ozdravný režim predchádza zavedeniu nútenej správy s výnimkou podľa odseku 10 písm. a). Obec ...

(2)

Ak nastali skutočnosti podľa odseku 1, obec je povinná do troch dní od ich zistenia oznámiť túto ...

(3)

Starosta je povinný v lehote do 15 dní odo dňa, keď nastali skutočnosti podľa odseku 1, predložiť ...

(4)

Počas ozdravného režimu môže obec používať svoje finančné prostriedky len v súlade so schváleným ...

(5)

Hlavný kontrolór obce je povinný predkladať obecnému zastupiteľstvu písomnú správu k návrhu ...

(6)

Starosta je povinný pravidelne mesačne predkladať na rokovanie obecného zastupiteľstva správu ...

(7)

Po zavedení ozdravného režimu je obec povinná do troch dní od prijatia uznesenia o zavedení ozdravného ...

(8)

Počas ozdravného režimu obec nesmie vstupovať do nových záväzkov vyplývajúcich z prijatia návratných ...

(9)

V lehote do siedmich dní po uplynutí 90 dní od zavedenia ozdravného režimu je obec povinná oznámiť ...

(10)

Ministerstvo financií je oprávnené rozhodnúť25) o zavedení nútenej správy, ak

a)
nastali skutočnosti podľa odseku 1 a obec nezaviedla ozdravný režim,
b)
po skončení hospodárenia v ozdravnom režime trvajú skutočnosti podľa odseku 1, a to podľa zistení ...
1.
starostu,
2.
hlavného kontrolóra obce,
3.
audítora,
4.
veriteľa obce alebo
5.
štátneho orgánu,
c)
obec opakovane nepredložila výkazy podľa osobitného predpisu.21a)
(11)

Starosta alebo hlavný kontrolór obce je povinný oznámenie podľa odseku 10 písm. b) prerokovať ...

(12)

Pred zavedením nútenej správy ministerstvo financií alebo ním poverený Úrad vládneho auditu ...

(13)

Núteného správcu vymenúva a odvoláva ministerstvo financií. Ministerstvo financií uzatvára s ...

(14)

Núteným správcom môže byť fyzická osoba, ktorá

a)
má skončené vysokoškolské vzdelanie a odbornú prax v oblasti financií najmenej päť rokov,
b)
nie je starostom, členom iného orgánu obce alebo zamestnancom obce, nad ktorou sa zavádza nútená ...
c)
nie je osobou blízkou26) starostovi, členovi iného orgánu obce alebo zamestnancom obce, nad ktorou ...
(15)

Konanie o zavedení nútenej správy sa začína dňom ukončenia preverenia skutočností podľa odseku ...

(16)

Počas nútenej správy nesmie byť starostovi, poslancom obecného zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi ...

(17)

Obec je povinná do siedmich dní od doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy zriadiť v ...

(18)

Počas nútenej správy všetky príjmy obce plynú na osobitný účet nútenej správy okrem príjmov, ...

(19)

Po zavedení nútenej správy je nútený správca povinný zistiť stav hospodárenia obce, pričom ...

(20)

Nútený správca je oprávnený zúčastňovať sa s hlasom poradným na zasadnutiach obecného zastupiteľstva ...

(21)

Obec je povinná do siedmich dní od doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy toto rozhodnutie ...

(22)

Obec je povinná do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia o zavedení nútenej správy zostaviť a ...

(23)

V krízovom rozpočte sa povinne rozpočtujú finančné prostriedky, ktorými sa zabezpečí zníženie ...

(24)

Ak sa nútená správa neskončí v príslušnom rozpočtovom roku, obec je povinná do 31. decembra ...

(25)

Počas nútenej správy obec nesmie vstupovať do nových záväzkov vyplývajúcich z prijatia návratných ...

(26)

Ak obec neschváli krízový rozpočet v lehotách podľa odseku 22 alebo odseku 24, hospodári podľa ...

(27)

Ministerstvo financií môže rozhodnúť o zrušení nútenej správy na základe návrhu núteného ...

(28)

Príjmy a výdavky uskutočnené počas nútenej správy obec po zrušení nútenej správy zúčtuje ...

(29)

Ustanovenia odsekov 1 až 28 sa rovnako vzťahujú aj na mestské časti, ktoré sú právnickými osobami ...

(30)

Ustanovenia odsekov 1 až 28 sa rovnako vzťahujú aj na vyšší územný celok.

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ A PRECHODNÉ USTANOVENIA

§ 20

Ministerstvo financií môže subjektu, ktorému vyplývajú povinnosti z tohto zákona, uložiť za ...

§ 21
Prechodné ustanovenia
(1)

Návrh rozpočtu obce a rozpočtu vyššieho územného celku na rok 2005 sa zostaví s prihliadnutím ...

(2)

Ak sa upravuje rozpočtová klasifikácia na nasledujúci rozpočtový rok, návrh rozpočtu obce a ...

(3)

Viacročný rozpočet obce alebo vyššieho územného celku sa po prvýkrát zostaví v roku 2006 na ...

(4)

Na zostavenie záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho územného celku za rok ...

(5)

Ozdravný režim a nútená správa zavedená nad obcou podľa doterajších predpisov sa skončí dňom ...

§ 21a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2006
(1)

Ustanovenia tohto zákona o zostavení záverečného účtu obce a záverečného účtu vyššieho ...

(2)

Ak obec, nad ktorou je zavedená nútená správa, zostavila a schválila krízový rozpočet na rok ...

§ 21b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. septembra 2007

Ustanovenia § 4 ods. 5, § 9 ods. 1, § 12 ods. 1 a 2, § 14 ods. 1 a § 16 ods. 5 písm. g) vo vzťahu ...

§ 21c

Ustanovenia § 10 ods. 7 a podmienky ustanovené v § 10 ods. 9 obec a vyšší územný celok nie sú ...

§ 21d
(1)

Do rozpočtového informačného systému sú obce a vyššie územné celky zapájané postupne, najneskôr ...

(2)

Nútená správa zavedená ministerstvom financií nad mestskou časťou do konca roka 2013 sa skončí ...

§ 21e

Ustanovenie § 17 ods. 8 v znení účinnom od 1. januára 2016 sa použije prvýkrát v roku 2016 na ...

§ 21f

Na právne vzťahy z dodávateľských úverov prijatých obcou alebo vyšším územným celkom, ktoré ...

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 1 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(§ 7)“.

2.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu ...

3.

V § 7 ods. 4 sa vypúšťajú slová „podľa normatívu určeného vládou“.

4.

V § 9 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.

5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a, 9b a 10 znejú:

„9a) Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 9b) Zákon č. 466/2002 ...

6.

V § 11 ods. 4 písm. b) sa slová „dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku“ nahrádzajú slovami ...

7.

V § 18f sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.“.

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 16f sa citácia „Napríklad § 32a zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. III

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...

1.

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa citácia „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 ...

2.

V § 9 odsek 2 znie:

„(2) Samosprávny kraj financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo ...

3.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.

4.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11, 12, 12a a 13 znejú:

„11) Zákon č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 12) Zákon č. 466/2002 ...

5.

V § 19e sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h)
plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 18f sa citácia „Napríklad § 32a zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I § 1 až 20, § 21 ods. 3 až ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. ...
 • 2)  Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) ...
 • 3)  § 2 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky ...
 • 4)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene ...
 • 6)  Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. ...
 • 7)  Napríklad zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských ...
 • 7a)  Čl. 3 a 4 nariadenia Rady (ES) č. 1466/97 zo 7. júla 1997 o posilnení dohľadu nad stavmi rozpočtov ...
 • 8)  § 20 a 20a zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení zákona č. 453/2001 Z. z. ...
 • 9)  § 3 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 10)  § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 11)  Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné ...
 • 12)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  Napríklad zákon č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 2 ods. 2 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné ...
 • 15)  Napríklad § 2 ods. 3 zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v ...
 • 16)  Obchodný zákonník.
 • 16a)  § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17)  § 5 zákona č. 302/2001 Z. z.
 • 17a)  Napríklad § 48 ods. 1 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.
 • 17aa)  Čl. 9 ods. 1 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.
 • 17ab)  § 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 69/2012 Z. z.
 • 17b)  Čl.5, 12 a 13 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 17c)  Napríklad § 6 a 9 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...
 • 18)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 302/2001 ...
 • 19)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 20)  Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 20a)  Napríklad § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523/2004 Z. z.
 • 21)  Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  § 2b ods. 2 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 22)  § 18 ods. 3 písm. b) zákona č. 516/2008 Z. z. o Audiovizuálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22a)  § 7 písm. a) zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 22b)  § 18 ods. 3 písm. c) zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona ...
 • 23)  § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania.
 • 23a)  § 66 a 97 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 23aa)  Zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení ...
 • 23b)  Čl. 6 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 23c)  Čl. 5 ods. 11 a 12 a čl. 12 ods. 10 a 11 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.
 • 24)  § 829 až 841 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 • 25)  § 1 až 13, § 14 ods. 2, § 15 až 17, § 24 až 26, § 31 až 47, § 51 až 70, § 81 až 85 zákona ...
 • 26)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 27)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových ...
 • 28)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 29)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
 • 30)  § 31 ods. 14 zákona č. 523/2004 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore