Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70495
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2019


Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 30.06.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Správne poplatky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie, Konkurz a reštrukturalizácia, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST64 JUD33714 DS65 EU PP26 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.06.2019 do 30.06.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 581/2004 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 351/2018 a 139/2019

Legislatívny proces k zákonu 139/2019
Legislatívny proces k zákonu 351/2018

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 139/2019, dátum vydania: 29.05.2019

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ako iniciatívny materiál.
Cieľom predloženého návrhu právnej úpravy je zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, teda na neodkladnú prepravu pacienta, ktorého zdravotný stav si vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas jeho prepravy, a to predovšetkým medzi zdravotníckymi zariadeniami. Zároveň sa navrhuje zriadenie nového typu zdravotníckeho zariadenia, a to ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na prepravu osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo sprievodu tejto osobe. Orgánom príslušným na vydanie povolenia na prevádzkovanie týchto novo zriadených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Zámerom navrhovanej úpravy je priamy dohľad a kontrola nad týmito poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, najmä z dôvodu, že sa rozmohlo veľa fiktívnych poskytovateľov takýchto služieb. Zároveň v aplikačnej praxi je nevyhnutné zriadiť ambulanciu dopravnej zdravotnej služby, pretože dopravu zo zdravotníckych zariadení v súčasnosti zabezpečuje „taxík“ na základe voľnej živnosti a za posledné obdobie sa hromadia sťažnosti pacientov na staré a nekvalitné používanie vozidiel a taktiež na neetické správanie. Takáto úprava je nevyhnutná aj vo vzťahu k nakladaniu a pristupovaniu osobných údajov pacientov.
Navrhuje sa, aby výberové konania a povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vykonával Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Precizujú sa náležitosti vydania a zrušenia povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby a navrhuje sa zmena lehoty platnosti povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby. Sprísňujú sa podmienky pre vydanie povolenia pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu a vytvára sa zákonná úprava na vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom, ktorá je nevyhnutná v prípade neodkladnej prepravy pacienta na transplantáciu, ako aj celého transplantačného tímu.

V súvislosti so zriadením nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa navrhujú aj podmienky pre vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a povinnosti a sankcie, v prípade ich porušenia. Vzhľadom na zriadenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby sa ruší doprava ako služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Navrhuje sa posunutie účinnosti funkčnosti Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právnymi predpismi Európskej únie.
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, predpokladá negatívny a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nepredpokladá sociálny vplyv, nepredpokladá vplyv na životné prostredie, predpokladá pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a nepredpokladá vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a predkladá sa bez rozporov. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky trvala na rozpore k pripomienkam týkajúcich sa asistencie pre pacienta poskytovateľom dopravnej zdravotnej služby, regulácie ceny za poskytovanie dopravnej zdravotnej služby a k počtu vozidiel ambulancie dopravnej zdravotnej služby potrebných na vydanie povolenia, avšak na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady od týchto pripomienok upustila.
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia.
B. Osobitná časť
K čl. I
(Zákon č. 578/2004 Z. z.)
K bodu 1.
Ide o legislatívno-technickú úpravu poznámky pod čiarou z dôvodu odkazu na správny právny predpis.
K bodu 2.
Ide o legislatívno-technickú úpravu čísla odkazu z dôvodu duplicity.
K bodu 3.
Navrhuje sa zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, v prípade ak zdravotný stav pacienta bude vyžadovať pri preprave poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V súčasnom systéme je neodkladná preprava nedostatočne zabezpečená, a preto sa navrhuje zriadenie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že neodkladnú prepravu v súvislosti so sekundárnymi prevozmi zabezpečuje záchranná zdravotná služba, ktorá je však prioritne určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej prepravy a nie na sekundárne prevozy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami. Tieto ambulancie budú prioritne vykonávať neodkladnú prepravu, ale zároveň, v prípade potreby budú na pokyn Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vysielaný aj na zásah, v prípade ak nebude k dispozícii iná ambulancia záchrannej zdravotnej služby alebo v prípade udalosti s hromadným postihnutím osôb.
K bodu 4.
Navrhuje sa zriadenie nového typu zdravotníckeho zariadenia, a to ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na prepravu osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo sprievodu tejto osobe, ak to jej zdravotný stav vyžaduje, biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie vrátane prepravy biologického materiálu na akútne vyšetrenie, krvi, transfúznych liekov a liekov pripravených z krvi a plazmy, ako aj sprievodcu osoby alebo
sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti. Ambulancia dopravnej zdravotnej služby bude mať nepretržitý dispečing a v prípade potreby zabezpečovať prepravu nepretržite. V súčasnom systéme je preprava pacienta nedostatočne zabezpečená, a preto sa navrhuje zriadenie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V aplikačnej praxi sa v prípade, ak pacienta privezie do nemocnice ambulancia záchrannej zdravotnej služby v župane, tak ho nemá, ak nie je hospitalizovaný, kto prepraviť domov. Pacienti sa v súčasnosti aj v pyžamách v noci prepravujú taxíkom.
K bodu 5.
Legislatívno – technická úprava v súvislosti s konkretizáciou splnomocňovacieho ustanovenia na všeobecne záväzný predpis, tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o materiálno-technickom vybavení a personálnom zabezpečení, na ktorých sa tento všeobecne záväzný právny predpis bude vzťahovať. V súvislosti so zriadením nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa tento právny predpis vzťahovať nebude, vzhľadom ku skutočnosti, že ide o nový druh ambulancie záchrannej zdravotnej služby a tiež ide o vylúčenie novo zriadeného zdravotníckeho zariadenia ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorej materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie bude ustanovené samostatným vykonávacím všeobecne záväzným právnym predpisom.

K bodu 6.
Navrhuje sa vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý určí minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, priestorov dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby a ochranných odevov a vzor žiadanky na prepravu.
K bodu 7.
Navrhuje sa, aby orgánom príslušným na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby bol Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z dôvodu, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je nezávislý a nestranný orgán a nie je zriaďovateľom žiadneho zdravotníckeho zariadenia ani poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, máme za to, že z uvedených dôvodov bude najkompetentnejším orgánom pre uskutočnenie výberových konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Táto zmena je preventívnym opatrením a snahou predísť možným špekuláciám ohľadom možného konfliktu záujmu. Povolenie na prevádzkovanie aj ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ sa navrhuje vydávať na základe výberového konania, keďže táto ambulancia bude spadať pod záchrannú zdravotnú službu. Zároveň sa navrhuje, aby orgánom príslušným na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby bolo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, nakoľko zámerom ministerstva zdravotníctva je mať týchto poskytovateľov pod kontrolou a to najmä z dôvodu, že sa rozmohlo množstvo fiktívnych poskytovateľov – živnostníkov takýchto služieb. V aplikačnej praxi je nevyhnutné zriadiť takéhoto poskytovateľa, pretože dopravu zo zdravotníckych zariadení v súčasnosti zabezpečuje „taxík“ na základe voľnej živnosti a za posledné obdobie sa hromadia sťažnosti pacientov na staré a nekvalitné používanie vozidiel a taktiež na neetické správanie prepravcov a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nemá v kompetencii zákonnú úpravu riešenia takýchto sťažností. Zároveň je potrebné takúto úpravu vykonať aj z dôvodu, že vodiči „taxíka“ nakladali s osobnými údajmi pacientov, bez zákonnej úpravy.
K bodu 8.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 9.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia. Zároveň sa z dôvodu jednoznačnosti ustanovuje, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby tomu žiadateľovi, ktorý úspešne absolvuje výberové konanie a získa od výberovej komisie najvyšší počet bodov.

K bodu 10.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa rozširujú subjekty, ktorým sa určuje, že podmienky na vydanie povolenia musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia, teda táto povinnosť sa vzťahuje aj na poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Zároveň ide o legislatívno – technickú úpravu súvisiacu so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia.
K bodu 11.
Navrhuje sa, aby sa povinnosť mať odborného zástupcu len pre jedno zdravotnícke zariadenie nevzťahovala na poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby analogicky ako sa nevzťahuje na ambulanciu záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 12.
Ustanovujú sa podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Navrhuje sa, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom vrátane materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vlastníckeho alebo užívacieho práva k ambulancii dopravnej zdravotnej služby. Zároveň sa určujú podmienky, na základe ktorých bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oprávnené rozhodnúť o zamietnutí žiadosti.
K bodu 13.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 14.
Navrhuje sa vymedzenie územnej pôsobnosti pre ambulanciu dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 15.
Zosúladenie dokladov potrebných na preukázanie prevádzkovej spôsobilosti so zákonom o civilnom letectve a právnymi predpismi EÚ, ktoré žiadateľ predloží pri žiadosti na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej služby. Navrhuje sa, aby žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby doložil do výberového konania aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa s vyznačením oprávnenia pre vykonávanie medicínskych letov letúnom, doklad o odbornej spôsobilosti leteckého personálu, doklad Dopravného úradu o letovej spôsobilosti letúna a aby preukázal užívacie právo k letúnu, nakoľko súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľom vrtuľníkovej zdravotnej služby je aj neodkladná preprava letúnom, ktorá je určená napr. na prevoz pacienta na transplantáciu, ľudských orgánov určených na
transplantáciu, vyšetrenie pacienta súvisiace s transplantáciou, ako preprava aj celého transplantačného tímu.
K bodu 16.
Vo vzťahu k zriadeniu nového typu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorými je ambulancia dopravnej zdravotnej služby sa vylučujú niektoré náležitosti žiadosti o vydanie povolenia a ustanovuje sa, že žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby musí doložiť ďalšie doklady a údaje, ktoré sú potrebné pre vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 17.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zrušením zavedenej legislatívnej skratky.
K bodu 18.
Navrhuje sa, aby výberové konania a povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vykonával Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z dôvodu, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je nezávislý a nestranný orgán a nie je zriaďovateľom žiadneho zdravotníckeho zariadenia ani poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, máme za to, že z uvedených dôvodov bude najkompetentnejším orgánom pre uskutočnenie výberových konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Táto zmena je preventívnym opatrením a snahou predísť možným špekuláciám ohľadom možného konfliktu záujmu. Zároveň sa navrhuje skrátenie lehoty na predloženie žiadostí do výberového konania na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, nakoľko sa ukázalo, že lehota na predloženie žiadostí bola zbytočne dlhá a predlžovala proces výberových konaní. Navrhuje sa, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou mohol v prípade ak poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby zrušil povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, určiť a vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, pre to sídlo, pre ktoré bolo povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zrušené. Ustanovuje sa, že poveriť môže výlučne iného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby najdlhšie však do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Z dôvodu jednoznačnosti sa navrhuje, aby sa na lehotu poverenia toto poverenie považovalo za povolenie.
Navrhuje sa, aby žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby doložil do výberového konania aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa s vyznačením oprávnenia pre vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom, doklad o odbornej spôsobilosti leteckého personálu, doklad Dopravného úradu o letovej spôsobilosti letúna a aby preukázal užívacie právo k letúnu, nakoľko súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľom vrtuľníkovej zdravotnej služby je aj neodkladná preprava letúnom.
K bodu 19.
Navrhuje sa, aby povolenie na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby bolo vydávané na 10 rokov, nakoľko je potrebné stabilizovať personálne zabezpečenie a aby bolo možné aspoň jedenkrát počas platnosti povolenia obnoviť materiálno – technického vybavenie. Ide predovšetkým o obnovu vozového parku, teda vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti zabezpečiť nové vozidlá ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Zároveň sa touto úpravou zatraktívni povolanie zdravotníckych pracovníkov v záchrannej zdravotnej službe, pretože momentálne zdravotnícki pracovníci odchádzajú z tohto segmentu z dôvodu, že ich pracovná zmluva je fixovaná na dĺžku vydaného povolenia.
K bodu 20.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia.
K bodu 21.
Dopĺňajú sa náležitosti na vydanie nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby v prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zmení počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby. V prípade zmeny počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby sa vyžaduje vydanie nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň súčasne zruší pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby. V takom prípade je žiadateľ povinný pripojiť čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, doklady preukazujúce personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo užívacieho práva k ambulancii dopravnej zdravotnej služby. Vydanie nového povolenia sa nevyžaduje v prípade, kedy poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby mení vozidlo kus za kus.
K bodu 22.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti určenia podmienok na zrušenie povolenia.
K bodu 23.
Navrhuje sa, aby sa podmienka, že ak poskytovateľ nezačne prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu príslušnému na vydanie povolenia splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia, nevzťahovala na poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, nakoľko je potrebné vzhľadom na skutočnosť, že ide o poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, aby takýto poskytovateľ začal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie dňom, ktorý má uvedený v povolení.
K bodu 24.
Navrhuje sa, aby bolo zrušené povolenie držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ak používa motorové vozidlo bez platného technického osvedčenia vozidla a aby bolo zrušené povolenie držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak nezačal prevádzkovať svoje zdravotnícke zariadenie v deň, ktorá má uvedený v rozhodnutí o vydaní povolenia.
K bodu 25.
Precizovanie textu v súvislosti so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 26.
Dopĺňajú sa náležitosti rozhodnutia o vydaní povolenia o dátum začatia prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby v prípade, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ako aj informáciu o zabezpečení vykonávania neodkladnej prepravy letúnom v prípade, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 27.
Dopĺňajú sa náležitosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby o druh zdravotníckeho zariadenia, miesto prevádzky dispečingu, počet ambulancii dopravnej zdravotnej služby, zdravotnícke povolanie a študijný odbor, v ktorom žiadateľ, a ak ide o právnickú osobu jej odborný zástupca, získal odbornú spôsobilosť a bude v ňom vykonávať príslušné pracovné činnosti. Zároveň sa navrhuje, že miesto prevádzkovania určené v rozhodnutí o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, je územie Slovenskej republiky.
K bodu 28.
Legislatívno – technická úprava.
K bodu 29.
Z dôvodu informovanosti sa navrhuje, aby sa rozhodnutia, ktoré vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou doručoval aj Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a samosprávnemu kraju príslušnému podľa sídla ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 30.
Navrhuje sa nová povinnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby prevzali osobu, ktorá je prepravovaná ambulanciou dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 31.
Navrhuje sa, že niektoré povinnosti z dôvodu účelnosti návrhu zákona sa nevzťahujú na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 32.
Ustanovujú sa nové povinnosti poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, nakoľko bolo pre účelnosť návrhu zákona potrebné doplniť nové povinnosti. Takýto poskytovateľ bude povinný prevádzkovať nepretržitú prevádzku na zabezpečenie prepravy pacientov na základe zdravotného stavu a mobility do zdravotníckeho zariadenia, medzi zdravotníckymi zariadeniami a zo zdravotníckeho zariadenia do prirodzeného sociálneho prostredia na základe žiadanky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti . V prípade potreby bude takýto poskytovateľ povinný poskytnúť pacientovi asistenciu a prvú pomoc. Za asistenciu sa považuje, že v prípade ak pacientov zdravotný stav bude vyžadovať doprovod až do prirodzeného sociálneho prostredia, zamestnanec ambulancie dopravnej zdravotnej služby takémuto pacientovi takúto asistenciu poskytne; v prípade kedy bude pacientov zdravotný stav vyžadovať asistenciu viacerých zamestnancov, predovšetkým z dôvodu úplnej alebo čiastočnej imobility. Návrh predpokladá, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zvolí, či pacientov zdravotný stav bude vyžadovať neodkladnú prepravu alebo prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 33.
Navrhuje sa, že niektoré povinnosti sa z dôvodu účelnosti návrhu zákona nevzťahujú na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 34.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia.
K bodu 35.
V súvislosti s ustanovením nových povinností sa navrhujú aj sankcie za ich porušenie, a to až do výšky 663 eur.
K bodu 36.
Navrhujú sa sankcie pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby za porušenie nových povinností. Ustanovuje sa, že za porušenie týchto povinností bude oprávnené Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uložiť pokutu až do výšky 3 319 eur.
K bodu 37.
Navrhuje sa, že za porušenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby „používať vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby s platným osvedčením o technickej spôsobilosti na prevádzku“ bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oprávnené uložiť pokutu až do výšky 9 958 eur.
K bodu 38.
Legislatívno – technická úprava v súvislosti s nesprávnym označením povinností v predchádzajúcej novele.
K bodu 39.
Navrhuje sa, aby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uložilo pokutu vo výške 15 000 eur tomu, kto bez vydaného povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo vozidlo, ktoré svojim označením pripomína vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo tomu, kto bez vydaného povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby alebo vozidlo, ktoré svojim označením pripomína vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby; táto pokuta môže byť uložená aj opakovane.
K bodu 40.
Z dôvodu zachovania kontinuity zákona sa ustanovujú prechodné ustanovenia k návrhu zákona.
K čl. II
(Zákon č. 455/1991 Zb.)
Z dôvodu zriadenia ambulancie dopravnej zdravotnej služby ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. sa na zaistenie kontinuity takejto úpravy ruší voľná živnosť a zároveň sa navrhuje lehota, do ktorej je oprávnený živnostník takúto živnosť vykonávať na základe živnostenského oprávnenia.
K čl. III
(Zákon č. 576/2004 Z. z.)
K bodu 1.
Navrhuje sa, aby súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti bola aj preprava pacienta, ktorú poskytuje držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej
zdravotnej služby. Táto úprava sa navrhuje z dôvodu zriadenia nového zdravotníckeho zariadenia, ktorým je ambulancia dopravnej zdravotnej služby. V aplikačnej praxi je nevyhnutné zriadiť takéhoto poskytovateľa, pretože dopravu zo zdravotníckych zariadení v súčasnosti zabezpečuje „taxík“ na základe voľnej živnosti a za posledné obdobie sa hromadia sťažnosti pacientov na staré a nekvalitné používanie vozidiel a taktiež na neetické správanie a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nemalo zákonnú úpravu riešenia takýchto sťažností. Zároveň je potrebné takúto úpravu vykonať aj z dôvodu, že vodiči „taxíka“ nakladali s osobnými údajmi pacientov, bez zákonnej úpravy.
K bodu 2.
Ustanovuje sa, že neodkladnou prepravou je aj preprava osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy. Táto úprava sa navrhuje z dôvodu zriadenia novej ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ určenej najmä na sekundárne prevozy, pri ktorých zdravotný stav pacienta vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
K bodu 3.
Zadefinovanie nového pojmu neodkladná preprava letúnom, nakoľko takýto typ prepravy vykonáva poskytovateľ vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby letúnom.
K bodu 4.
Navrhuje sa vypustenie „dopravy“ ako služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to z dôvodu zriadenia nového zdravotníckeho zariadenia, ktorým je ambulancia dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 5.
Legislatívno-technická úprava dôvodu zriadenia nového zdravotníckeho zariadenia, ktorým je ambulancia dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 6.
Z dôvodu zriadenia nového zdravotníckeho zariadenia, ktorým je ambulancia dopravnej zdravotnej služby sa ustanovujú podrobnosti o preprave, ktorú ambulancia dopravnej zdravotnej služby vykonáva. Zároveň sa ustanovuje účel jeho zriadenia. Za asistenciu sa považuje, že v prípade ak pacientov zdravotný stav bude vyžadovať doprovod až do prirodzeného sociálneho prostredia, zamestnanec ambulancie dopravnej zdravotnej služby takémuto pacientovi takúto asistenciu poskytne; v prípade kedy bude pacientov zdravotný stav vyžadovať asistenciu viacerých zamestnancov, predovšetkým z dôvodu úplnej alebo čiastočnej imobility. Návrh predpokladá, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zvolí, či pacientov zdravotný stav bude nevyžadovať neodkladnú prepravu alebo prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 7.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania terminológie.
K bodu 8.
Navrhuje sa, aby v rámci ústavného zdravotníckeho zariadenia mohol poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie tohto ústavného zdravotníckeho zariadenia vykonávať prepravu osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a jej sprievodcu alebo prepravu biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie, krvi, transfúznych liekov
a liekov pripravených z krvi a plazmy, samostatne a bez vydaného povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 9.
Ustanovuje sa právo osoby požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti vrátane prepravy vykonávanej ambulanciou dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 10.
Legislatívno-technická úprava, precizovanie textu.
K čl. IV
(Zákon č. 577/2004 Z. z.)
K bodu 1.
Z dôvodu zriadenia nového zdravotníckeho zariadenia, ktorým je ambulancia dopravnej zdravotnej služby sa navrhuje, aby preprava vykonávaná ambulanciou dopravnej zdravotnej služby ako súčasť zdravotnej starostlivosti bola uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia zdravotnými poisťovňami. Navrhuje sa výška úhrady za poistenca a jeho sprievodcu za jeden kilometer jazdy pri poskytovaní prepravy poistenca ambulanciou dopravnej zdravotne služby spolu so sprievodcom. Zároveň sa určujú dôvody oslobodenia poistenca od tejto úhrady. Dôvody oslobodenia poistenca od tejto úhrady sa na sprievodcu poistenca nevzťahujú, okrem sprievodcu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý žiadal poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby o prepravu poistenca.
K bodu 2.
V súvislosti s vypustením „dopravy“ ako služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súvislosti s tým, že sa navrhuje, aby bola preprava vykonávaná ambulanciou dopravnej zdravotnej služby sa vypúšťajú ustanovenie o rozsahu úhrady za dopravu a ustanovenie o oslobodení od tejto úhrady.
K bodu 3.
Legislatívno – technická úprava v súvislosti s tým, že sa navrhuje, aby bola preprava vykonávaná ambulanciou dopravnej zdravotnej služby
K čl. V
(Zákon č. 579/2004 Z. z.)
K bodu 1.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 2.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca s doplnením odseku 6, ktorý upravuje zásahové územie pre neodkladnú prepravu letúnom.
K bodu 3.
Z dôvodu, že neodkladná preprava letúnom sa vykonáva aj mimo územia Slovenskej republiky navrhuje sa, aby zásahové územie pre vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom bolo aj územie mimo územia Slovenskej republiky.
K bodu 4.
Navrhuje sa, aby Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby bolo povinné uchovávať zvukový záznam z príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie 20 rokov, nakoľko v prípade spätného dohľadania sa 20 rokov doteraz uchovávala len dokumentácia príjmu tiesňového volania.
K bodu 5.
Navrhuje sa nová povinnosť pre Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby v súvislosti so zriadením novej ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ a v súvislosti s potrebami vyplývajúcimi zo skúseností Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 6.
Rozširuje sa oprávnenie Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vydať pokyn poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na vykonanie zásahu, ak je to nevyhnutné, poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby na neodkladnú prepravu osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy, na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenia na zabezpečenie lekára a sestry zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje a v ktorom má byť dieťa hospitalizované, pri preprave dieťaťa podľa osobitného predpisu, poskytovateľovi ambulancie dopravnej zdravotnej služby na prepravu osoby, s prihliadnutím na jej zdravotný stav a okolnosti, do zdravotníckeho zariadenia určeného operačným strediskom, ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb a takúto prepravu nie je možné vykonať ambulanciou záchrannej zdravotnej služby z dôvodu jej vyťaženosti.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 7.
Upravuje sa povinnosť poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, aby zabezpečil každému členovi zásahovej skupiny ambulancie záchrannej zdravotnej služby v rámci sústavného vzdelávania aj vzdelávanie so zameraním na udalosti s hromadným postihnutím osôb.
K bodu 8.
Precizovanie textu, aby bol zabezpečený výjazd ambulancie na zásah bezodkladne, najneskôr do dvoch minút od prijatia pokynu koordinačného strediska alebo Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Dopĺňajú sa slová „na zásah“, nakoľko podľa navrhovanej úpravy je operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby oprávnené vydať pokyn aj na neodkladnú prepravu, ktorá je na základe požiadavky zdravotníckeho zariadenia „objednávaná“ v mnohých prípadoch aj 12 – 24 hodín vopred. V tejto situácii povinnosť výjazdu na zásah bezodkladne najneskôr do 2 min nemá žiadne opodstatnenie.
K bodu 9.
Dopĺňajú sa nové povinnosti pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, zároveň aj v súvislosti so zriadením novej ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, v súvislosti s vykonávaním neodkladnej prepravy letúnom a v súvislosti s potrebami vyplývajúcimi z praxe.
K bodu 10.
V navrhovanej úprave je nahradený pojem „záznam o zásahu“ pojmom „záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby“, nakoľko takto znie v zmysle ustanovenia výnosu MZ SR č.10548/2009 OL v znení neskorších predpisov oficiálny pojem, ktorý pomenúva vedenú zdravotnú dokumentáciu zásahovou skupinou záchrannej zdravotnej služby. Ďalej bolo za slová „ktorý vykonal zásah“ doplnené „alebo neodkladnú prepravu“, nakoľko aj pri neodkladnej preprave sa vyhotovuje „záznam o zhodnotení stavu osoby“, a v zmysle tohto zákona je potrebné explicitne uviesť aj zásah aj neodkladnú prepravu. Navrhuje zmena organizácie preberania pacienta spolu so zdravotnou dokumentáciou o zásahu u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti od ambulancie záchrannej zdravotnej služby a to z dôvodu vytvorenia urgentných príjmov I. typu a urgentných príjmov II. typu, v ktorých sú zriadené registrácie či recepcia na triedenie pacientov. Na základe tejto skutočnosti triediaci pracovník určí na základe zdravotného stavu pacienta, či pacienta spolu s písomným vyhotovením záznamu o zhodnotení stavu osoby od posádky záchrannej zdravotnej služby preberá lekár alebo sestra, či zdravotnícky záchranár urgentného príjmu, okrem situácie, keď sa pacienta odovzdáva ambulancia záchrannej zdravotnej služby s posádkou s lekárom, v takomto prípade je povinný odovzdať pacienta lekár záchrannej zdravotnej služby výlučne lekárovi.
K bodu 11.
Ustanovuje sa výnimka pre poskytovateľa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, aby mohol vyhotoviť elektronický záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby bezodkladne po príchode na sídlo stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 12.
Precizovanie textu v súvislosti s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ministerstvo zdravotníctva bude mať kompetenciu udeliť sankciu podľa zákona č. 579/2004 Z. z. len Operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 13.
Precizovanie textu v súvislosti s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude mať kompetenciu udeliť sankcie podľa zákona č. 579/2004 Z. z. poskytovateľom, ktorí majú vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Zároveň sa v súvislosti so zavedením nových povinnosti pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby sa upravujú aj sankcie za nedodržanie týchto povinností.
K bodu 14.
Legislatívno – technická úprava, precizovanie textu s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 15.
Legislatívno – technická úprava, precizovanie textu s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 16.
Legislatívno – technická úprava, precizovanie textu.
K bodu 17.
Z dôvodu zachovania kontinuity zákona sa ustanovujú prechodné ustanovenia k návrhu zákona.
K čl. VI
(Zákon č. 581/2004 Z. z.)
K bodu 1.a 2.
Dopĺňajú sa nové činnosti a povinnosti zdravotnej poisťovne, kde sa v súvislosti so zriadením ambulancie dopravenej zdravotnej služby a so zabezpečením neodkladnej prepravy letúnom poskytovateľom, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, určuje že zdravotná poisťovňa uhrádza prepravu za vykonanú neodkladnú prepravu letúnom, pričom výšku ceny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. Ďalej určuje, že zdravotná poisťovňa uhrádza aj prepravu vykonanú ambulanciou dopravnej zdravotnej služby, vrátane prepravy na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby pri udalosti s hromadným postihnutím osôb. Z dôvodu, že je prechodným obdobím upravené, že dopravnú zdravotnú službu budú môcť vykonávať aj súčasní „živnostníci“ na základe vydaného živnostenského oprávnenia, nie je možné regulovať úhradu za poskytovanie dopravnej zdravotnej služby všeobecne záväzným právnym predpisom. Cenová regulácia sa plánuje až po zozbieraní údajov o zazmluvnených poskytovateľoch, ktorým bude vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a po zanalyzovaní vplyvu zavedenia novej ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.
K bodu 3.
V súvislosti s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby – Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - sa mu navrhuje ustanoviť nové kompetencie, ktorými je vydávanie povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a vyhlasovanie výberových konaní o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a ich sprocesovanie, vrátane zriadenia výberovej komisie.
K bodu 4.
V súvislosti s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby – Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho kompetenciou vyhlásiť výberové konanie a sprocesovať ich, sa ukladá povinnosť predsedovi úradu vymenovať osoby, ktoré nie sú v konflikte záujmov podľa § 14 zákona č. 578/2004 Z. z. za členov výberovej komisie.
K čl. VII
(Zákon č. 92/2017 Z. z.)
Navrhuje sa posunutie účinnosti funkčnosti Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní. Posunutie lehoty na spustenie prevádzky Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní z 31. augusta 2019 na 31. augusta 2020 sa požaduje z dôvodu rozsiahleho procesu analýzy, ktorá je kľúčová a predstavuje
základný podklad pre vytvorenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov. Ďalším z dôvodov posunu je aj samotný proces verejného obstarávania, ktorý môže trvať v optimálnom prípade 6 až 7 mesiacov, keďže ide o nadlimitnú zákazku a aj samotné testovanie a pilotnú prevádzku centrálneho registra.
K čl. VIII (účinnosť)
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a potrebu zabezpečenia poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa navrhuje dátum účinnosti návrhu zákona dňom vyhlásenia.
V Bratislave, 27. februára 2019
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Andrea Kalavská v. r.
ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

K predpisu 351/2018, dátum vydania: 14.12.2018

Všeobecná časť

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako iniciatívny materiál.
Vymáhanie pohľadávok na poistnom sa realizuje v súčasnosti dvoma spôsobmi, výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“). Navrhuje sa zrušiť možnosť vydania platobného výmeru Úradom, nakoľko tento nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca. Cieľom je zabezpečiť, aby vymáhanie pohľadávok na poistnom sa v prvom stupni realizovalo výlučne prostredníctvom zdravotných poisťovní. Navrhuje sa zrušiť možnosť vydania platobného výmeru Úradom. Úlohy druhostupňového (odvolacieho) orgánu v plnej miere prevezme Úrad.
Prerozdeľovanie poistného sa v súčasnosti vykonáva pri zohľadnení demografických indexov, farmaceuticko-nákladových skupín a nadlimitnej sumy. Napriek týmto prvkom prerozdeľovací systém nedostatočne predikuje výdavky na zdravotnú starostlivosť v budúcnosti. Je snahou zachovať prerozdeľovací mechanizmus a naďalej ho zdokonaľovať tak, aby v čo najvyššej miere bránil selekcii rizika poisťovňami, a aby každá poisťovňa mala k dispozícii rovnaký objem zdrojov na poistenca s vybranými charakteristikami. V situácii, kedy zdravotná poisťovňa spravuje verejné zdroje je nevyhnutné, aby zdravotné profily poistencov jednotlivej zdravotnej poisťovne nespôsobovali nerovnaké postavenie zdravotných poisťovní navzájom. Preto sa navrhuje nový parameter „viacročné nákladové skupiny“, podľa ktorého sa na základe nákladov z posledných troch rokov pre každého poistenca stanoví index rizika nákladov.
Viaceré čiastkové oblasti, týkajúce sa výkonu verejného zdravotného poistenia, ktorých potreba riešenia vyplynula z aplikačnej praxe (úprava dohľadu úradu pre dohľad, obete obchodovania s ľuďmi a ich verejné zdravotné poistenie, spresnenie náležitostí prihlášky poistenca, úprava ustanovení o ročnom zúčtovaní poistného, proces predpisovania pohľadávok, odpisovania pohľadávok a pod.).
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie.
Prijatie predloženého návrhu zákona bude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, bude mať vplyv na podnikateľské prostredie, ich dopady sú uvedené v jednotlivých analýzach. Prijatie predloženého návrhu zákona nebude mať sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a bol dňa 26. septembra 2018 prekovaný a schválený na rokovaní vlády Slovenskej republiky uznesením č. 445/2018.
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť návrhu zákona 20. decembra 2018, okrem zmeny v rozhodovaní, ktorých účinnosť sa navrhuje na 1. marca 2019.

Osobitná časť
Čl. I (zákon č. 581/2004 Z. z.)

K bodu 1 (§ 4 ods. 4)
Dopĺňa sa spôsob preukazovania splnenia nezlučiteľnosti funkcií podľa § 4a z dôvodu absencie úpravy jej preukázania.
K bodu 2 (§ 6 ods. 1 písm. b) tretí bod)
Slovenská republika už niekoľko rokov požaduje zápis do prílohy IV nariadenia EP a Rady č.883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, v ktorej sú uvedené štáty poskytujúce viac práv pre dôchodcov, ktorí sa vrátia do príslušného členského štátu. Obmedzenie rozsahu zdravotnej starostlivosti len na potrebnú zdravotnú starostlivosť pre dôchodcov poberajúci dôchodok zo Slovenskej republiky s bydliskom v inom členskom štáte uvedených v § 3 ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení je pre poistenca obmedzujúce a najmä z ekonomického hľadiska neopodstatnené, pretože cena poskytnutej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike je spravidla lacnejšia, ako tá istá zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte. Vydávanie samostatného typu preukazu P je administratívne komplikované, bez pridanej hodnoty.
K bodu 3 (§ 6 ods. 1 písm. l))
Navrhuje sa vypustenie na základe čoho zdravotná poisťovňa vymáha nedoplatky na poistnom alebo na úrokoch z dôvodu obsolentnosti.
K bodu 4 (§ 6 ods. 4 písm. r))
Ustanovuje sa povinnosť pre zdravotnú poisťovňu oznámiť ministerstvu zdravotníctva vykonávanie preventívnych prehliadok a skríningov z dôvodu nutnosti pre štát mať tieto údaje a ďalej ich spracovávať za účelom lepšieho nastavenia štátnej zdravotnej politiky. Skríning je cielený a špecifický prístup vo vyhľadávaní jedincov pri predpokladanom záchyte nerozpoznaných ochorení u zdanlivo zdravej bezpríznakovej populácie prostredníctvom testov, vyšetrení alebo iných postupov, ktoré sa dajú rýchlo a ľahko aplikovať na cieľovú populáciu. Cieľom skríningu je zvýšenie záchytu včasných štádií nie len onkologického ochorenia, zvýšenie podielu záchytu včasných štádií na úkor štádií pokročilých, zníženie úmrtnosti a incidencie, redukcia paliatívnych chirurgických operácií a paliatívnych výkonov v pokročilých štádiách.
K bod 5 (§ 9 ods. 7 a 9)
Legislatívno-technické spresnenie znenia, s ohľadom na inú súvisiacu legislatívu. Dietetické potraviny sú osobitná skupina.
K bodu 6 (§ 11 ods. 1 písm. b))
Legislatívno-technické spresnenie a zosúladenie so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, podľa ktorého sú subjekty povinné predkladať rozpočet na tri nasledujúce roky.
K bodu 7 (§ 11 ods. 12)
Ustanovuje sa povinnosť zdravotnej poisťovne zostavovať výdavky verejného zdravotného poistenia podľa štruktúry určenej po dohode s ministerstvom zdravotníctva so zohľadnením zásadných smerov a priorít štátnej zdravotnej politiky. Účelom je hospodárne, efektívne a účelné vynakladanie finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

K bodu 8 (§ 15 ods. 1 písm. e))
V súčasnosti je táto povinnosť účelne, efektívne a hospodárne nakladať s verejnými prostriedkami zdravotnej poisťovne definovaná len pri uzatváraní zmluvného vzťahu, pričom vzhľadom na nakladanie s verejnými prostriedkami, je nevyhnutné výslovne zabezpečiť plnenie tejto povinnosti počas trvania zmluvného vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.
K bodu 9 (§ 15 ods. 1 písm. w) a § 20 ods. 1 písm. e))
Slovenská republika už niekoľko rokov požaduje zápis do prílohy IV Nariadenia EP a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, v ktorej sú uvedené štáty poskytujúce viac práv pre dôchodcov, ktorí sa vrátia do príslušného členského štátu. Obmedzenie rozsahu zdravotnej starostlivosti len na potrebnú zdravotnú starostlivosť pre dôchodcov poberajúci dôchodok zo Slovenskej republiky s bydliskom v inom členskom štáte uvedených v § 3 ods. 4 je pre poistenca obmedzujúce, administratívne komplikované a najmä z ekonomického hľadiska neopodstatnené, pretože cena poskytnutej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike je spravidla lacnejšia, ako tá istá zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte. Vydávanie samostatného typu preukazu „P“ je administratívne komplikované, bez pridanej hodnoty.
K bodu 10 (§ 15 ods. 1 písm. af) až ah))
Podľa článku 4 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v platnom znení (ďalej len „vykonávacie nariadenie“), ktoré nadobudlo účinnosť 1. mája 2010, sú Sociálna poisťovňa, úrad a Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny („ÚPSVaR“), zdravotné poisťovne („ZP“) povinné uskutočňovať elektronickú výmenu dát medzi inštitúciami členských štátov Európskej únie, štátov, ktoré sú zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „členské štáty“) prostredníctvom prístupových bodov najneskôr do konca roka 2019. Prístupový bod do systému EESSI v SR je v správe Sociálnej poisťovne.
Z dôvodu presunu funkcie prístupového bodu pre vecné dávky z úradu na Sociálnu poisťovňu, vzniká potreba novelizovať vybrané ustanovenia zákona č. 581/2004 Z. z. tak, aby boli jasne vymedzené povinnosti zdravotnej poisťovne ako príslušnej inštitúcie a inštitúcie v mieste pobytu a bydliska podľa § 6 ods. písm. r) zákona a úradu ako styčného orgánu pre vecné dávky podľa § 18 ods. 1 písm. g) zákona v elektronickej výmene dát na národnej úrovni s prístupovým bodom.
K bodom 11 a 12 (§ 16 ods. 2 písm. b) a d))
Upresňuje sa znenie ustanovenia účtu poistenca, kde zdravotná poisťovňa má uvádzať celkovú úhradu za zdravotnú starostlivosť, teda aj výšku paušálnej úhrady alebo výšku kapitácie v členení podľa písmena b) z dôvodu väčšej zrozumiteľnosti.
K bodu 13 (§ 16 ods. 3 štvrtá veta)
Navrhuje sa vypustiť poplatok za výpis z účtu. V súčasnosti sa písomné požiadavky dostávajú značne do úzadia a poistenci preferujú elektronickú formu. Z toho dôvodu sa výška príjmu z písomných žiadostí o výpis z účtu stáva zanedbateľnou položkou, ktorá zároveň ani nepokrýva všetky náklady spojené s vydaním výpisu z účtu poistenca. Zároveň predmetný poplatok kladie zvýšené nároky na administráciu celého procesu vydávania výpisu z účtu na základe písomnej žiadosti poistenca. Jeho zrušením by sa proces zjednotil a najmä zjednodušil.

K bodu 14 (§ 16 ods. 7)
V záujme nutnosti zosúladiť tento zákon so znením GDPR sa dopĺňa oprávnenie na spracovanie osobných údajov pre účely vykonávania verejného zdravotného poistenia, ktoré doteraz nebolo vyslovene upravené pre všetky skupiny osobných údajov.
K bodom 15 a 16 (§ 18 ods. 1 písm. a) tretí, štvrtý bod)
Navrhuje sa, aby pohľadávky na poistnom uplatňovala zdravotná poisťovňa povinne výkazom nedoplatkov a nie aj prostredníctvo úradu platobným výmerom. Z dôvodu právnej istoty poistenca sa navrhuje, aby konanie vo veciach vymáhania nedoplatkov z verejného zdravotného poistenia spadalo pod osobitné konanie, pričom zdravotné poisťovne majú byť prvostupňovým orgánom v tejto oblasti. Úlohy druhostupňového (odvolacieho) orgánu v plnej miere prevezme Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“). Vypúšťa sa možnosť vymáhať pohľadávky na poistnom formou platobného výmeru.
K bodu 17 (§ 18 ods. 1 písm. o) prvý bod)
Navrhuje sa predĺžiť lehotu, v ktorej je úrad povinný vyhlásiť ďalšie verejné obstarávanie na organizátora prehliadok mŕtvych tiel. Stanovená jednomesačná lehota na opakované vyhlásenie predtým neúspešného verejného obstarávania je príliš krátka z hradiska efektivity a hospodárnosti práce úradu.
K bodu 18 (§ 18 ods. 1 písm. r) druhý a tretí bod)
Súčasná právna úprava neumožňuje úradu uhradiť úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia na základe rozpisu úradu poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Prehliadajúci lekár, ktorý zároveň prevádzkuje zdravotnícke zariadenie ambulantnej starostlivosti, je v súčasnosti povinný úhradu za prehliadku mŕtveho tela vyúčtovať ako fyzická osoba, čo v praxi spôsobuje komplikácie pri zdaňovaní tohto príjmu. Navrhovanou úpravou sa umožní, aby prehliadky mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu vyúčtovali prehliadajúci lekári, ktorí neprevádzkujú zdravotnícke zariadenie ambulantnej starostlivosti, ako aj poskytovatelia ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorých lekári vykonali prehliadku mŕtveho tela.
Prehliadky mŕtvych tiel v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti v praxi zabezpečuje poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti prehliadajúcimi lekármi, ktorí sú s poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti v pracovnoprávnom vzťahu, ako aj externe prehliadajúcimi lekármi poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti (t.j. lekármi, ktorí prevádzkujú zdravotnícke zariadenie ambulantnej starostlivosti alebo sú zamestnancami zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti) a prehliadajúcimi lekármi, ktorí neprevádzkujú zdravotnícke zariadenie ambulantnej starostlivosti a nie sú zamestnancami zdravotníckeho zariadenia ambulantnej starostlivosti (napríklad lekár, ktorý je dôchodca). Zákon v súčasnosti neumožňuje uhradiť prehliadku mŕtveho tela poskytovateľovi ústavnej starostlivosti, ani poskytovateľovi ambulantnej starostlivosti, ktorého lekár vykonáva prehliadky mŕtvych tiel v ústavnom zdravotníckom zariadení. Podľa súčasného znenia zákona úrad uhrádza úhradu za prehliadky mŕtvych tiel v ústavnom zdravotníckom zariadení priamo prehliadajúcemu lekárovi, ktorým je zdravotnícky pracovník v povolaní lekár, ktorý má vydané oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel. Prehliadku mŕtveho tela teda musí úradu vyúčtovať prehliadajúci lekár ako fyzická osoba, čo v praxi spôsobuje komplikácie pri zdaňovaní tohto príjmu. Navrhovaná úprava umožní uhradiť úhradu prehliadajúcemu lekárovi, poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý zabezpečuje vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel v tomto zdravotníckom zariadení, ako aj poskytovateľovi ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár externe vykonal prehliadku mŕtveho tela v ústavnom zdravotníckom zariadení.

K bodu 19 (§ 18 ods. 1 písm. t))
Je vhodné, aby úrad vzdelával prehliadajúcich lekárov o kazuistikách – prípadových štúdiách úradu týkajúcich sa príčin úmrtí vzhľadom na skreslené štatistické údaje o príčinách úmrtia, spôsobené nedôsledným výkonom prehliadky mŕtvych.
K bodu 20 (§ 20 ods. 1 písm. k))
V súvislosti so zabezpečením služby prepravy mŕtvych sa na činnosť úradu vzťahujú právne predpisy v oblasti verejného obstarávania. Ročne úrad vynaloží cca 270.000,00 € na úhradu nákladov na prepravu mŕtvych. Novelizované znenie § 20 ods. 1 písm. k) zákona č. 581/2004 Z. z. ukladá úradu povinnosť uhrádzať náklady na prepravu mŕtveho tela aj osobe, ktorá je blízkou osobou zomrelému. Uvedené ustanovenie neurčuje maximálnu výšku nákladov, do akej je úrad povinný tieto náklady blízkej osobe zomrelého uhrádzať, z čoho vyplýva, že úrad by mal uhrádzať všetky reálne náklady blízkej osoby vynaložené na prepravu mŕtveho z miesta úmrtia na pitvu na príslušné pracovisko úradu a späť do miesta úmrtia alebo do miesta pohrebu, ak toto miesto nie je vzdialenejšie ako miesto úmrtia alebo do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ak pohrebná služba bude zabezpečovať pohreb. Na jednej strane sa úrad v procese verejného obstarávania snaží zabezpečiť vykonávanie služby prepravy mŕtvych pohrebnými službami za najvýhodnejšiu cenu na trhu a na druhej strane je povinný uhrádzať náklady na prepravu mŕtveho jemu blízkej osobe bez možnosti ovplyvniť výšku týchto nákladov, čo môže výrazne ovplyvniť jeho rozpočet. Navrhuje sa preto upraviť znenie predmetného ustanovenia tak, aby úrad uhrádzal náklady blízkej osobe alebo pohrebnej službe za cenu najnižšiu na trhu.
K bodu 21 (§ 20 ods. 1 písm. r))
Úprava súvisí so zriadením jedného prístupového bodu pre EESSI v Sociálnej poisťovni a potrebou vymedziť podrobnosti národnej výmeny dát medzi zdravotnou poisťovňou a úradom ako styčným orgánom v oblasti refundácií a spätného vymáhania s cieľom zabezpečiť funkčnú výmenu na národnej úrovni podľa zadefinovaných pravidiel a v stanovených štandardoch.
K bodu 22 (§ 20 ods. 2 vypustenie písm. q))
Podľa súčasného znenia zákona je v pôsobnosti úradu uhrádzanie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel a prepravy prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela. V prípade, ak prehliadky mŕtvych tiel mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia vykonáva organizátor prehliadok mŕtvych tiel, výška úhrady je predmetom zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s organizátorom prehliadok mŕtvych tiel. V ostatných prípadoch prehliadok mŕtvych tiel mimo ústavného zdravotníckeho zariadenia a v prípadoch prehliadok mŕtvych tiel v ústavnom zdravotníckom zariadení, nie je výška úhrady právne upravená. Vzhľadom na absenciu právnej úpravy je potrebné, aby výšku a spôsob úhrady za prehliadky mŕtvych tiel a prepravu prehliadajúcich lekárov na miesto vykonania prehliadky, ako aj podrobnosti vykonávania prehliadok mŕtvych tiel upravoval úrad metodickým usmernením. Zmocňovacie ustanovenie na vydanie metodického usmernenia v zákone, bude znamenať väčšiu právnu vymožiteľnosť povinností v ňom stanovených.
K bodu 23 (§ 20b)
Navrhuje sa aktualizovať kompetencie a činnosti Centra pre klasifikačný systém. Navrhuje sa napríklad v rámci kompetencií Centra pre klasifikačný systém pre urýchlenie a zjednodušenie vydávať dokumenty súvisiace s klasifikačným systémom, ako napríklad definičnú príručku, katalóg prípadových paušálov a pod. nie vo forme metodických usmernení úradu. Úrad by mal byť ďalej referenčným pracoviskom pre DRG systém, v prípade, ak u užívateľov klasifikačného systému vzniknú spory alebo nezrovnalosti súvisiace s DRG systémom.

Zároveň sa navrhuje vypustiť vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov v akreditovanom certifikačnom študijnom programe certifikovanej pracovnej činnosti klasifikačný systém v zdravotníctve. Úrad takéto vzdelávanie neuskutočňuje, nakoľko prax pri zavádzaní DRG systému v Slovenskej republike ukázala, že takéto vzdelávanie nie je potrebné. Spolu s vypustením tohto vzdelávania je potrebné zrušiť aj certifikovanú pracovnú činnosť klasifikačný systém v zdravotníctve, upravenú v nariadení vlády SR č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Navrhuje sa vypustiť dôvetok v odseku 2, aby sa užívateľmi klasifikačného systému stali všetci poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti – nemocnice a aby v rámci DRG systému kalkulovali všetky nemocnice v Slovenskej republike.
K bodom 24 až 29 (§ 20c)
Osoby zapísané v zozname odborne spôsobilých osôb častokrát už nie sú zamestnancami poskytovateľov a zariadení, ktoré sú v zozname uvedené ako ich zamestnávatelia, t.j. tieto osoby si nesplnili povinnosť oznámiť úradu zmenu údajov. Keďže zákon tu neukladá sankciu za nesplnenie tejto povinnosti, navrhuje sa preniesť povinnosť nahlasovať údaje o svojich odborne spôsobilých osobách na užívateľov klasifikačného systému.
Navrhujeme doplniť do zákona povinnosť odborne spôsobilej osoby používať klasifikačné zoznamy podľa pravidiel kódovania.
K bodu 30 (§ 20ca)
Navrhuje sa zásadná úprava procesu osvedčovania zhody. Samotný certifikačný proces a jeho podmienky sú stanovené a vydané certifikačnou autoritou, úradom - centrom pre klasifikačný systém v zmysle dokumentu „Podrobnosti o osvedčení zhody“. Proces certifikácie musí byť flexibilný, zákon by mal len nastaviť základné pravidlá procesu certifikácie a nie ho detailne popisovať.
Úrad v procese zhody neposudzuje počítačový program ako celok, ale výstupy z neho. Zákon by nemal definovať parametre, ktoré sú posudzované v rámci procesu certifikácie, aj z dôvodu chráneného know-how a takisto flexibility ďalšieho vývoja. Navyše, vstupné a výstupné parametre sa môžu v priebehu fungovania systému DRG meniť, nie je preto vhodné ich ustanovovať' v zákone.
Navrhuje sa, aby prevzatie podkladov k procesu certifikácie bolo riešené zmluvne medzi úradom a žiadateľom o certifikáciu so záväzkom mlčanlivosti. Úrad poskytne žiadateľovi špecifikácie potrebné pre zostavenie groupera len na základe písomnej zmluvy, ktorou úrad realizuje svoj záväzok voči spoločnosti lnstitut fur das Entgeltsystem im Krankenhaus (ďalej len „InEK) so sídlom v Nemecku, zachovávať mlčanlivosť a ochranu dôverných informácií a údajov, ktoré boli úradu poskytnuté zo strany InEK za účelom zavedenia DRG v Slovenskej republike.
Úrad za všetky výkony uvedené v zmluve uhradil IneK nemalú čiastku, v tejto súvislosti je preto opodstatnené, aby komerční vývojári grouperov, ktorým úrad na vytvorenie ich grouperov poskytne potrebné špecifikácie, uhradili úradu za poskytnutie potrebnej dokumentácie poplatok. Rovnako je opodstatnené, aby tieto osoby v procese osvedčovania zhody uhradili úradu poplatok za vydanie osvedčenia o zhode ich groupera. Zavedením poplatku by sa úrad vyhol situácii, keď niektoré osoby môžu od úradu vyžadovať poskytnutie špecifikácie potrebnej pre vytvorenie groupera, bez reálneho záujmu grouper vytvoriť. Poplatok sa navrhuje doplniť do vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 765/2004 Z. z. o výške úhrady za úkony Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v znení neskorších predpisov. Predpokladá sa, že adekvátna čiastka vzhľadom k možnej komerčnej hodnote výstupu – vlastného grouperu, v prípade jeho predaja poskytovateľom zdravotnej starostlivosti alebo iným užívateľom klasifikačného systému, bude vo výške 1500 eur za poskytnutie špecifikácií a 500 eur za prvú certifikáciu vlastného groupera.
K bodu 31 (§ 23 ods. 1 písm. g))
Vzhľadom na navrhovanú úpravu § 18 ods. 1 písm. a) bod 3. a 4. a § 77a zákona č. 581/204 Z. z. sa navrhuje doplniť novú kompetenciu predsedu úradu s ohľadom na zmenu systému predpisovania pohľadávok zdravotných poisťovní.
K bodu 32 (§ 28 ods. 4)
Navrhuje sa legislatívne zosúladiť predkladanie návrhu rozpočtu úradu s predkladaním návrhu rozpočtu verejnej správy v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.
K bodu 33 (§ 28 ods. 6)
Navrhuje sa doplniť medzi príjmy úradu aj iné úhrady zo štátneho rozpočtu vzhľadom na možné dofinancovanie prehliadok mŕtvych tiel zo štátneho rozpočtu.
K bodu 34 (§ 31 písm. d))
V nadväznosti na kompetencie úradu definované v zákone a vzhľadom na to, že tieto činnosti presahujú rámec činností dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo dohľadu na vykonávaní verejného zdravotného poistenia sa ustanovuje, že vydávanie osvedčenia o zhode bude podliehať úhrade.
K bodu 35 (§ 33 ods.1 písm. l))
Definuje sa splnenie podmienky nemať konflikt záujmov už pri podaní žiadosti o predchádzajúci súhlas (§ 33).
K bodu 36 (§ 33 ods. 5 písm. c))
Dozorná rada zdravotnej poisťovne je kontrolný orgán, z uvedeného dôvodu sa požiadavka na riadiace skúsenosti javí ako nadbytočná. Osobitne pri kandidátoch do dozornej rady, z ktorých sú volení členovia dozornej rady za zamestnancov, je takéto ustanovenie až diskriminačné, nakoľko je výber kandidátov veľmi obmedzený.
K bodu 37 (§ 38 ods. 3)
V súčasnosti je právna úprava uvedená v § 38 nedostatočná, preto sa navrhuje, aby úrad postupoval podľa správneho poriadku pri zmene povolenia na vykonávanie verejného zdravotného poistenia.
K bodu 38 (§ 48 ods. 5 písm. f))
Navrhuje sa doplniť možnosť vykonať pitvu aj v prípade podozrenia na násilnú smrť, ktorá sa pitvou potvrdí alebo vyvráti.
K bodu 39 (§ 48 ods. 14)
Úradu sa množia požiadavky na vydanie vzoriek biologického materiálu odobratého pri pitve od blízkych osôb zomrelých, znalcov ustanovených týmito osobami a pod. Navrhuje sa doplniť právnu úpravu nakladania s takými vzorkami z dôvodu jej absencie.
K bodom 40 (§ 50 ods. 8 a § 64 ods. 6)
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na to, že uvedené ustanovenie bolo zo zákona už vypustené, citované ustanovenia teda odkazujú na neexistujúcu normu.
K bodu 41 (§ 77a)
V § 77a sa navrhuje zmena v úprave konania a rozhodovania o pohľadávkach z verejného zdravotného poistenia. Vymáhanie pohľadávok na poistnom sa realizuje v súčasnosti dvoma spôsobmi, výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom úradu pre dohľad na podnet zdravotnej poisťovne. Navrhuje sa zrušiť možnosť vydania platobného výmeru Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), nakoľko tento nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca. Navrhuje sa, aby pohľadávky na poistnom uplatňovala zdravotná poisťovňa v prvostupňovom konaní vždy iba výkazom nedoplatkov. Rovnako ako dnes, ak poistenec podá námietky proti výkazu nedoplatkov s ich odôvodnením, zdravotná poisťovňa im môže v plnom rozsahu vyhovieť a výkaz nedoplatkov zrušiť alebo vydať nový výkaz nedoplatkov podľa § 17a ods. 6 a 7 alebo ak im v plnom rozsahu nevyhovie zdravotná poisťovňa do 30 dní od ich doručenia podá úradu návrh na vydanie platobného výmeru spolu s námietkami platiteľa poistného a stručným stanoviskom zdravotnej poisťovne k námietkam. Podaním návrhu na vydanie platobného výmeru na úrad výkaz nedoplatkov stráca platnosť bez upovedomenia platiteľa poistného. O návrhu je úrad povinný rozhodnúť do 15 dní odo dňa jeho prijatia.
V navrhovanej právnej úprave zdravotná poisťovňa nenavrhne Úradu pre dohľad vydať platobný výmer, ale ak námietka poistenca nevyhovie, predloží celý spisový materiál Úradu na rozhodnutie. Úrad bude postupovať podľa správneho konania, takže bude mať dostatočný čas na preskúmanie všetkých podkladov od zdravotnej poisťovne a od platiteľa poistného.
Ak úrad zo spisového materiálu zistí, že zdravotná poisťovňa napríklad pridelila poistencovi zlú kategóriu platiteľa poistného, alebo vypočítala nesprávne ročné zúčtovanie poistného alebo určila nesprávny preddavok na platenie poistného, výkaz nedoplatkov zmení alebo zruší.
K bodu 42 (§ 77b a § 77c)
Zavádza sa všeobecnejšia formulácia, nakoľko predkladané údaje sa využijú vo všeobecnosti pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia, nielen pri výpočte limitu spoluúčasti (napr. oprava údajov v registri poistencov úradu pri určovaní kategórie platiteľa poistného).
K bodu 43 (poznámka 98e)
Legislatívno-technická úprava – aktualizácia poznámky pod čiarou.
K bodu 44 až 46 (§ 85h ods. 1 až 3)
Vzhľadom na navrhované úpravy § 77a a navrhované úpravy § 17a v zákone 580/2004 Z. z., podľa ktorých sa ruší kompetencia úradu vydávať platobné výmery (navrhovaný § 18 ods. 1 písm. a) bod 3. a 4. zákona č. 581/2004 Z. z.), sa zosúlaďujú s touto zmenou aj tieto ustanovenia zákona.
K bodu 47 (§ 86z)
Ustanovuje sa prechodné ustanovenie pre konania začaté pred účinnosťou zákona, preukázanie neexistencie konfliktu záujmov a prehliadok mŕtvych.
Čl. II (zákon č. 578/2004 Z. z.)

K bodom 1 a 2
Zjednocujú sa termíny na predkladanie údajov centru pre klasifikačný systém.

K bodu 3
Dopĺňa sa povinnosť pre poskytovateľa vykonávať prehliadky a skríningové programy, jej vyšpecifikovanie vyplýva z nedostatočného vykonávania preventívnych prehliadok a skríningov.
K bodu 4
V nadväznosti na navrhovanú povinnosť sa táto premieta do pokút.
Čl. III (zákon č. 580/2004 Z. z.)

K bodu 1 (§ 3 ods. 3 písm. a))
Pre jednoznačnosť sa dopĺňa vylučujúca podmienka účasti na zdravotnom poistení pre osoby podľa odseku 9 (konatelia z cudziny mimo členských štátov).
K bodu 2 (§ 3 ods. 3 písm. j))
Spresnenie ustanovenia z dôvodu potreby presne zadefinovať začiatok nároku na verejné zdravotné poistenie (narodenie na území na SR) a ukončenie nároku (dosiahnutie 18 roku veku).
K bodu 3 (§ 8 ods. 1 písm. b))
Navrhuje sa u cudzincov doplniť aj údaj o dobe prechodného pobytu na Slovensku, nakoľko tento získavajú najčastejšie.
K bodu 4 (§ 8 ods. 1 písm. h))
Pri rozhodovaní v konaniach, týkajúcich sa sporov ohľadom podania prihlášky je potrebné mať k dispozícii aj informáciu, kedy bola prihláška prijatá v zdravotnej poisťovni.
K bodu 5 (§ 8 ods. 6)
Navrhuje sa doplnenie ďalších kontaktných údajov z dôvodu zjednodušenia a urýchlenia komunikácie s poistencom. Číslo bankového účtu sa navrhuje doplniť na účely vrátenia poistného zaplateného napríklad bez právneho dôvodu alebo preplatok z ročného zúčtovania poistného. U cudzincov- zamestnancov preplatok na adresu v zahraničí poštovým poukazom pošta nedoručuje. Účet poistenca zdravotná poisťovňa nemá k dispozícii alebo má evidovaný účet jednej styčnej osoby/účtovníka, ktorá zabezpečuje určitej skupine cudzincov formality na Slovensku. Tiež by sa vylúčilo riziko prevzatia preplatku poukázaného poštovým poukazom treťou (neoprávnenou) osobou.
K bodu 6 (§ 9 ods. 2 písm. h))
Pre osoby, ktoré boli obeťou obchodovania s ľuďmi, je potrebné v zmysle európskej legislatívy zabezpečiť plnú zdravotnú starostlivosť, ak sa najmä z dôvodu toho, že boli obeťami obchodovania s ľuďmi stali dlžníkmi.
K bodom 7 a 8 ( § 9g, § 10a, § 22)
Slovenská republika už niekoľko rokov požaduje zápis do prílohy IV Nariadenia EP a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, v ktorej sú uvedené štáty poskytujúce viac práv pre dôchodcov, ktorí sa vrátia do príslušného členského štátu. Obmedzenie rozsahu zdravotnej starostlivosti len na potrebnú zdravotnú starostlivosť pre dôchodcov poberajúci dôchodok zo Slovenskej republiky s bydliskom v inom členskom štáte uvedených v § 3 ods. 4 je pre poistenca obmedzujúce a najmä z ekonomického hľadiska neopodstatnené, pretože cena poskytnutej zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike je spravidla lacnejšia, ako tá istá zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte.
K bodu 9 (§ 11 ods. 3)
Vzhľadom k skutočnosti, že ekonomická činnosť dôchodcov, študentov a pod. z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je už explicitne vylúčená z definície zárobkovej činnosti v § 10b ods. 1, opätovné vylúčenie týchto činností v tomto ustanovení sa javí ako nadbytočné.
K bodu 10 (§ 11 ods. 7 písm. j))
Navrhuje sa doplniť, že štát platí poistné iba za jednu osobu starajúcu sa celodenne o jedno a to isté dieťa. Navrhované znenie nevylučuje, aby v čase dochádzalo k zmene tejto osoby; nie je umožnené len súbežné platenie poistného za 2 a viac osôb pri jednom a tom istom dieťati.
K bodu 11 (§ 11 ods. 7 písm. k))
Navrhuje sa doplniť, že štát platí poistné iba za jednu osobu, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu alebo opatruje blízku osobu, ktorá je staršia ako 80 rokov a nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb alebo v zdravotníckom zariadení.
K bodu 12 (§ 11 ods. 7 písm. n))
Od 1. januára 2014 nadobudol účinnosť zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý zaviedol pojem „pomoc v hmotnej núdzi“ a nahradil ním pojem „dávka v hmotnej núdzi a príspevok k dávke v hmotnej núdzi“ alebo „dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke v hmotnej núdzi“, v tejto súvislosti sa ustanovenia zosúlaďuje s uvedeným zákonom.
K bodu 13 (§ 11 ods. 7 písm. v)
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zrušenie kompetencie Úradu pre dohľad vydávať platobné výmery.
K bodu 14 (§ 12 ods. 1 písm. f)
Navrhuje sa, aby sa ročná suma poistného plateného štátom ustanovila zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok a nie ako sadzba z vymeriavacieho základu.
K bodu 15 (§ 13 ods. 11)
Rozšírenie okruhu osôb, ktorým sa znižuje minimálny základ o osoby, ktoré boli obeťou obchodovania s ľuďmi a osoby vyhlásené za nezvestné. Cieľom je zamedziť situácii, kedy tieto osoby boli za dané obdobie považované za osoby s povinnosťou platiť poistné z minimálneho základu. Aby nedochádzalo k zneužívaniu tohto inštitútu, obdobie kedy boli pokladaní za obete bude dokladované na základe potvrdenia príslušného orgánu (MV SR).
K bodom 16 a 17 (§ 13 a § 16)
V návrhu zákona sa navrhuje, aby sa ročná suma poistného plateného štátom ustanovila zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Zároveň sa navrhuje, aby sa platenie preddavkov a ročné zúčtovanie poistného vzťahovalo na poistné platené štátom. Ak bude poistenec poistencom štátu iba časť obdobia, platba za poistenca štátu bude pomerná k počtu týchto dní. Celková platba štátu za poistencov štátu musí vychádzať z príjmov podľa prognózy Výboru pre daňové prognózy a predpokladaných výdavkov, z celkových výdavkov zdravotného poistenia za rok, ktorý dva roky predchádza roku, na ktorý sa určuje platba štátu, zo všeobecne záväzných právnych predpisov a navrhovaných právnych predpisov schválených vládou Slovenskej republiky a revízie výdavkov a miery inflácie.
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na stanovovanie platby štátu zákonom o štátnom rozpočte.
K bodom 18 a 19 (§ 16 ods. 8 a 9)
Navrhuje sa pre jednoznačnosť doplniť spôsob výpočtu preddavku o jeho výšku pre samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú zároveň poistencami štátu alebo zamestnancami.
K bodu 20 (§ 17 ods. 8)
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie kompetencie úradu vydávať platobný výmer a v súvislosti s návrhom, aby pohľadávky na poistnom uplatňovala zdravotná poisťovňa v prvom stupni výkazom nedoplatkov.
K bodu 21 až 29 (§ 17a, § 17b)
Ustanovuje sa postup pri vymáhaní pohľadávok zdravotnej poisťovne, ktoré zdravotná poisťovňa uplatňuje voči poistencom alebo platiteľom poistného výkazom nedoplatkov.
Vymáhanie pohľadávok na poistnom sa realizuje v súčasnosti dvoma spôsobmi, výkazom nedoplatkov prostredníctvom zdravotných poisťovní alebo platobným výmerom prostredníctvom úradu pre dohľad na podnet zdravotnej poisťovne. Navrhuje sa zrušiť možnosť vydania platobného výmeru Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad“), nakoľko tento nemal dostatočný čas na preverenie situácie poistenca. Navrhuje sa, aby pohľadávky na poistnom uplatňovala zdravotná poisťovňa v prvostupňovom konaní vždy iba výkazom nedoplatkov. Rovnako ako dnes, ak poistenec podá námietky proti výkazu nedoplatkov s ich odôvodnením, zdravotná poisťovňa im môže v plnom rozsahu vyhovieť a výkaz nedoplatkov zrušiť alebo vydať nový výkaz nedoplatkov podľa § 17a ods. 6 a 7 alebo ak im v plnom rozsahu nevyhovie zdravotná poisťovňa do 30 dní od ich doručenia podá úradu návrh na vydanie platobného výmeru spolu s námietkami platiteľa poistného a stručným stanoviskom zdravotnej poisťovne k námietkam. Podaním návrhu na vydanie platobného výmeru na úrad výkaz nedoplatkov stráca platnosť bez upovedomenia platiteľa poistného. O návrhu je úrad povinný rozhodnúť do 15 dní odo dňa jeho prijatia.
V navrhovanej právnej úprave zdravotná poisťovňa nenavrhne Úradu pre dohľad vydať platobný výmer, ale ak námietka poistenca nevyhovie, predloží celý spisový materiál Úradu na rozhodnutie. Úrad bude postupovať podľa správneho konania, takže bude mať dostatočný čas na preskúmanie všetkých podkladov od zdravotnej poisťovne a od platiteľa poistného.
Ak úrad zo spisového materiálu zistí, že zdravotná poisťovňa napríklad pridelila poistencovi zlú kategóriu platiteľa poistného, alebo vypočítala nesprávne ročné zúčtovanie poistného alebo určila nesprávny preddavok na platenie poistného, výkaz nedoplatkov zmení alebo zruší.
Navrhovanými zmenami sa poistencovi zaručuje, že úrad pre dohľad sa bude dôkladne venovať prípadu a že preskúma celý spis v dostatočnom čase. Poistenec nebude zbytočne atakovaný predložením platobného výmeru zo strany Úradu pre dohľad, ktorý v tejto fáze konania bol len preposielačom toho, čo navrhla zdravotná poisťovňa. Odbremení sa proces úradu pre dohľad o jeden zbytočný úkon, nakoľko poistenec sa mohol odvolať voči platobnému výmeru a úrad sa tým aj tak musel znovu zaoberať.
K bodu 30 (§ 17c)
V súčasnosti platnom znení zákona absentujú ustanovenia o odpisovaní pohľadávok voči platiteľom poistného a zdravotné poisťovne postupujú len podľa všeobecných právnych predpisov. Vzhľadom k skutočnosti, že práca s týmito pohľadávkami je významnou činnosťou zdravotnej poisťovne sa javí ako potrebné ustanoviť jednoznačné pravidlá pre odpisovanie pohľadávok priamo v zákone. Ide o analogickú úpravu odpisovania pohľadávok ako má Sociálna poisťovňa v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
V poznámke pod čiarou sa odkazuje na § 61n ods. 1 písm. a), c) a d) zákona NRSR č. 233/1995 Z. z. podľa ktorého je možné odpísať pohľadávku, ak bol výkon rozhodnutia zastavený exekútorom alebo na základe rozhodnutia súdu z týchto dôvodov:
a) oprávnený alebo povinný zanikol bez právneho nástupcu alebo dedičské konanie po oprávnenom alebo povinnom bolo zastavené z dôvodu, že nezanechal žiadny majetok alebo len majetok nepatrnej hodnoty,
c) pri exekúcii vedenej na majetok právnickej osoby sa do 30 mesiacov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora,
d) pri exekúcii vedenej na majetok fyzickej osoby sa do piatich rokov od začatia exekúcie alebo od posledného zexekvovania majetku nepodarilo zistiť majetok alebo príjmy, ktoré by mohli byť postihnuté exekúciou a ktoré by stačili aspoň na úhradu trov exekútora.
K bodu 31 (§ 18 ods. 1)
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie kompetencie úradu vydávať platobný výmer a v súvislosti s návrhom, aby pohľadávky na poistnom uplatňovala zdravotná poisťovňa v prvom stupni výkazom nedoplatkov.
K bodu 32 (§ 18 ods. 3)
Navrhuje sa možnosť povoliť splátky pre platiteľa poistného podľa § 11 ods. 1 písm. a), ktorému môže vzniknúť nedoplatok z ročného zúčtovania poistného a tento nedoplatok zdravotná poisťovňa oznámila a predpísala výkazom nedoplatkov.
K bodom 33 a 34 (§ 19 ods. 13 a 14)
Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na vypustenie kompetencie úradu vydávať platobný výmer a v súvislosti s návrhom, aby pohľadávky na poistnom uplatňovala zdravotná poisťovňa v prvom stupni výkazom nedoplatkov. Úprava postupu pri uplatňovaní pohľadávok z ročného zúčtovania poistného tak, aby odkazy boli v súlade s novo navrhovaným znením § 17a.
S cieľom precizovať znenie zákona bolo doplnené aj ustanovenie o nemožnosti vymáhania poistného priamo od poistencov z mzdy, ktorá bola vykázaná ale nebola im nevyplatená, v súlade s doposiaľ platným znením ustanovení o vymeriavacom základe zamestnanca tak, aby nebol možný nejednoznačný výklad ustanovení zákona. Vzhľadom k skutočnosti, že zdravotná poisťovňa nemá k dispozícii informáciu o nevyplatení mzdy, poistenec túto skutočnosť preukazuje v námietkach voči výkazu nedoplatkov. Samotné preukazovanie nie je možné v zákone bližšie špecifikovať, vzhľadom k skutočnosti, že sa bude jednať pri každom takomto prípade o značne osobité konania. Poistenec preukáže skutočnosť nevyplatenia mzdy napr. výplata dávky z garančného poistenia, potvrdená prihláška do konkurzu, predmetom ktorej je nevyplatená mzda, daňové priznanie s uvedením výšky príjmov zo závislej činnosti a pod.
K bodom 35 a 36 (§ 19 ods. 19 a 20)
V odseku 19 sa navrhujú vypustiť slová „a suma získaná vynásobením vymeriavacieho základu a sadzby poistného štátu sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor“ vzhľadom na stanovenie platby za poistencov štátu v zákone o štátnom rozpočte a vzhľadom na to, že táto suma stanovená v zákone o štátnom rozpočte sa už nebude zvyšovať, iba sa po ročnom zúčtovaní s poistencami prerozdelí medzi zdravotné poisťovne podľa skutočného počtu poistencov štátu.

V odseku 20 sa navrhuje ustanoviť postup a povinnosti pre MZSR na základe ročného zúčtovania poistného s poistencami štátu podaného zdravotnými poisťovňami vypočítať podiel jednotlivých zdravotných poisťovní na celkovej platbe stanovej v zákone o štátnom rozpočte.
K bodu 37 (§ 21 ods. 4)
Inštitút absolútnej historickej nepremlčateľnosti nároku na predpis poistného je neprimerane ustanovený, aj vzhľadom na premlčateľnosť iných porušení zákona, aj v trestnom práve (napr. vražda). Aj z pohľadu právnej istoty pre občanov je súčasný stav (kedy poisťovňa môže po napr. 25 alebo 50 rokoch predpísať poistné pri zistení nových skutočností – pričom občan už nemusí mať k dispozícii doklady o ekonomickej činnosti po tak dlhej dobe) značne znevýhodňujúci pre občana. Zmyslom ustanovenia tohto inštitútu premlčania je čeliť zložitým sporom, ktoré by mohli vznikať pri príliš dlhej možnosti uplatniť právo na súde, pretože čím dlhšia doba uplynie od vzniku práva, tým zložitejšie je vykonávania dôkazov. Právo preto v súlade so zásadou vigilantibus iura scripta sunt (práva patria bdelým) časovo obmedzuje vykonateľnosť práv, bez toho aby boli zrušené.
K bodu 38 (§ 23 ods. 2)
Vyskytujú sa prípady, kedy zamestnávateľ uzatvorí so zamestnancom pracovnú zmluvu, zamestnanec vykonáva pre zamestnávateľa prácu, ale ten ho neoznámil v príslušnej zdravotnej poisťovni ako svojho zamestnanca, pričom v ojedinelých prípadoch mu aj vyplatil mzdu.
Umožňuje sa priamo zamestnancovi, aby zdravotnej poisťovni relevantnými dokladmi preukázal vznik pracovného pomeru (ak to nevykonal jeho zamestnávateľ). Povinnosť zamestnávateľa nahlasovať naďalej tieto zmeny (a jeho sankcionovanie v prípade porušenia) týmto nie je dotknuté.
K bodu 39 (§ 23 ods. 7)
Navrhuje sa zmena z listinnej na elektronickú komunikáciu, s cieľom zrýchliť a zjednodušiť túto komunikáciu.
K bodu 40 (§ 23 ods. 14)
Legislatívno-technická úprava. Zaslanie upovedomenia o samoplatiteľovi je od 1.1.2017 zrušené.
K bodu 41 (§ 24 písm. c))
Vpúšťa sa povinnosť zamestnávateľa oznamovať údaje podľa § 11 ods. 7 písm. g), j), k), l) a r), nakoľko uvedené povinnosti sú už v ustanovené v povinnostiach poistenca (§ 23), pričom poistenec je povinný oznámiť skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik povinnosti štátu platiť za neho poistné.
K bodu 42 (§ 25 ods. 1)
Upresňuje sa forma vrátenia preplatku na poistnom.
K bodu 43 (§ 26 ods. 1)
Legislatívno-technická úprava vzhľadom na to, že predchádzajúcimi novelami bol doplnený § 24 o nové písmená, ktoré určujú platiteľovi povinnosť predkladať opravné mesačné výkazy. Povinnosti, ktoré vyplývali zo zákona aj v súčasnosti sa z dôvodu jednoznačnosti doplnili do § 26 - do sankcií za nesplnenie týchto povinností.
K bodom 44 až 67 (§ 27 až § 28a)
MZ SR v spolupráci s Asociáciou zdravotných poisťovní upravilo prerozdeľovací mechanizmus tak, aby odrážal viac posudzovaných parametrov a bol tak metodicky správnejší a spravodlivejší ako doteraz. Základným predpokladom je snaha o predikciu budúcich nákladov, na základe ktorých je vybrané poistné prerozdeľované medzi zdravotné poisťovne. Čím vyššia je predikčná sila modelu, tým presnejšie definujeme budúce náklady jednotlivých poistencov.
Z tohto dôvodu bol do prerozdeľovacieho mechanizmu doplnený dodatočný parameter a to výška nákladov na poistenca za predchádzajúce obdobie (2-3 roky). V zahraničí sa tento parameter ukázal ako veľmi spoľahlivý. Na základe predbežných analýz je dopad na predikčnú silu modelu na úrovni 8 percentuálnych bodov, čo pri súčasnej hodnote približne 17% predstavuje významný posun k spravodlivejšiemu a presnejšiemu prerozdeleniu.
Pre účely zvýšenia predikčnej sily prerozďelovacieho modelu dochádza pri vekovej skupine 0 – 5 rokov k osobitnému vyčleneniu skupiny 0 – 1 rokov a k osobitnému sledovaniu nákladov tejto skupiny, nakoľko z pohľadu nákladovosti tejto skupiny sa skupina javí ako významná.
Zároveň sa tiež z dôvodu zvýšenia predikčnej sily modelu prerozdelenia zavádzajú viacročné nákladové skupiny, pre ktoré sa budú určovať osobitné indexy rizika nákladov a do ktorých budú poistenci zaraďovaní v závislosti od histórie ich nákladov na zdravotnú starostlivosť za predchádzajúce 3 roky. Zdravotné poisťovne a Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou budú môcť navrhovať zmeny v štruktúre týchto skupín; zmeny budú akceptované, ak zvýšia predpovedaciu silu prerozdelenia minimálne o 1%.
Práve implementácia výšky historických nákladov do mechanizmu predstavuje hlavný dôvod na vypnutie nadlimitného prerozdelenia, ktorý sa z tohto dôvodu návrhom zákona vypúšťa, keďže vo svojej podstate majú oba faktory eliminovať rovnaké riziko. Jediným rozdielom je, že v prípade ex-ante prerozdelenia nedochádza k takému pokriveniu efektivity nákupu zdravotnej starostlivosti, aké hrozí v prípade ex-post prerozdelenia.
V prípade dodatočného prerozdelenia nadlimitnej sumy však nešlo o zvýšenie predikčnej sily prerozdeľovacieho mechanizmu, ale o tzv. ex-post prerozdelenie, na základe ktorého bolo eliminované riziko zdravotných poisťovní, vyplývajúce z príliš vysokých nákladov na individuálnych poistencov, ktoré nebolo kryté súčasným modelom (kombinácia demografických faktorov populácie a chronicita ochorení jednotlivých poistencov). Nedostatkom ex-post prerozdelenia je, že môže viesť k plytvaniu disponibilných zdrojov, keďže sú zdravotné poisťovne motivované hradiť akúkoľvek aditívnu starostlivosť pre svojich „nadlimitných“ poistencov, na úkor starostlivosti pre poistencov, ktorí do tejto skupiny nespadajú.
Dopad navrhovaného nového parametra „viacročných nákladových skupín“ a vypustenie parametra „nadlimitnej sumy“ prináša cca viac o 8 mil. eur pre chronicky chorých a nákladných poistencov.
K bodu 68 (§ 29b ods. 8 až 14 a19)
Zavádza sa všeobecnejšia formulácia, nakoľko predkladané údaje sa využijú vo všeobecnosti pri vykonávaní verejného zdravotného poistenia, nielen pri ročnom zúčtovaní poistného (napr. oprava údajov v registri poistencov pri určovaní kategórii platiteľov poistného).
K bodu 69 (§ 29b ods. 8 písm. d))
Pre osoby, ktoré boli obeťou obchodovania s ľuďmi, je potrebné v zmysle európskej legislatívy zabezpečiť plnú zdravotnú starostlivosť. Z dôvodu zamedzeniu zneužívania tohto inštitútu je potrebné, aby relevantný orgán (MV SR) oznamoval zdravotnej poisťovni, ktorých osôb sa uvedená skutočnosť týka a za aké obdobie.
K bodu 70 (§ 38en až § 38ep)
Ustanovuje sa prechodné ustanovenie pre proces prerozdelenia v období rokov 2019 a 2020, kedy sa v období 2 roky nazad ešte nevykonávalo prerozdelenie s parametrom viacročných nákladových skupín a pre konania začaté pred účinnosťou tohto zákona, k ročnému zúčtovaniu za rok 2018 a ku konaniam, ktoré neboli právoplatne ukončené do nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
K Čl. IV

Navrhuje sa účinnosť zákona, pričom konanie bude mať odloženú účinnosť na 1. 3.2019.
V Bratislave dňa 26. septembra 2018
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Andrea Kalavská
ministerka zdravotníctva
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore