Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.03.2019 do 31.05.2019


Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.03.2019
Účinnosť do: 31.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Správne poplatky, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie, Konkurz a reštrukturalizácia, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST64 JUD33714 DS63 EU PP26 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov 581/2004 účinný od 01.03.2019 do 31.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 581/2004 s účinnosťou od 01.03.2019 na základe 351/2018


§ 15
Povinnosti zdravotnej poisťovne

(1)
Zdravotná poisťovňa je povinná
a)
vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečila poistencom dostupnosť zdravotnej starostlivosti a nepretržitú dostupnosť všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ambulantnej zdravotnej starostlivosti v špecializačnom odbore stomatológia a ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici33a) v rozsahu verejnej minimálnej siete poskytovateľov,19)
b)
vytvárať a používať technickú rezervu na úhradu za zdravotnú starostlivosť podľa tohto zákona (§ 6 ods. 9),
c)
vyhodnocovať indikátory do troch mesiacov po uplynutí časového obdobia, za ktoré sú indikátory hodnotené; v rámci vyhodnotenia indikátorov zdravotné poisťovne sú povinné
1.
spracúvať údaje poskytnuté poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti metodikou určenou ministerstvom zdravotníctva,
2.
publikovať výsledky spôsobom a formou určenou ministerstvom zdravotníctva,
3.
poskytovať vyhodnotené údaje ministerstvu zdravotníctva a úradu,
4.
vykonávať kontrolu kvality v prípadoch výskytu štatisticky významných odchýlok v indikátoroch,
5.
využívať indikátory a výsledky kontroly kvality pri vytváraní poradia poskytovateľov zdravotnej starostlivosti,
6.
poskytovať výsledky kontroly kvality ministerstvu zdravotníctva a úradu,
d)
dodržiavať podmienky ustanovené týmto zákonom na uzatváranie zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 7),
e)
pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v priebehu platnosti zmluvného vzťahu s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti účelne, efektívne a hospodárne vynakladať finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia,
f)
potvrdiť najneskôr do 24 hodín od doručenia žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti skutočnosť, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť;17) potvrdenie žiadosti musí mať písomnú formu; za jeho doručenie sa považuje aj doručenie faxom alebo elektronickou poštou,
g)
zabezpečovať platobnú schopnosť a preukazovať ju úradu (§ 14),
h)
viesť účty poistencov, sprístupňovať údaje z nich poistencovi a posielať poistencom na požiadanie výpisy z účtu poistencov (§ 16 ods. 2 až 4),
i)
viesť a uchovávať dokumentáciu (§ 16),
j)
viesť účtovníctvo v súlade s osobitným predpisom;34) účtovná závierka28) musí byť overená audítorom,
k)
zostavovať priebežnú účtovnú závierku29) k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka a vyhotovovať priebežnú správu,35)
l)
prevádzkovať, aktualizovať a rozvíjať informačný systém kompatibilný s informačným systémom úradu, ministerstva zdravotníctva a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tak, aby zabezpečoval rýchle a spoľahlivé zisťovanie informácií súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia a s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
m)
poukazovať na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na zabezpečenie zdravotnej starostlivosti podľa tohto zákona (§ 8a),
n)
poukazovať na účet úradu príspevok na činnosť úradu (§ 30),
o)
uhrádzať poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby preddavok na zdravotnú starostlivosť (§ 8 ods. 5),
p)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva na účely výpočtu indexu rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť údaje podľa osobitného predpisu,35aaa)
r)
oznámiť úradu na účely prerozdeľovania poistného údaje podľa osobitného predpisu,35aab)
s)
podieľať sa na úhrade nákladov uhrádzaných úradom podľa § 18 ods. 1 písm. h) vo výške, ktorá zodpovedá pomeru počtu poistencov zdravotnej poisťovne k celkovému počtu poistencov evidovaných v centrálnom registri poistencov [§ 20 ods. 1 písm. e) prvý bod],
t)
dodržiavať ustanovenú výšku výdavkov na prevádzkové činnosti (§ 6a),
u)
predkladať úradu do 31. marca kalendárneho roka obchodno-finančný plán a rozpočet na príslušný kalendárny rok,
v)
plniť oznamovacie povinnosti a ďalšie povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,35aa)
w)
poskytovať úradu a národnému centru v elektronickej podobe údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretými medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti21) v rozsahu meno a priezvisko všeobecného lekára, dátum uzatvorenia dohody a dátum zániku dohody, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený úradom, rodné číslo, predchádzajúce rodné číslo, ak došlo k jeho zmene, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia poistenca, počítačové číslo občana, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne a číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, dátum a miesto úmrtia poistenca, údaj o tom, že ide o poistenca, ktorému bol vydaný preukaz poistenca s označením „EÚ“ podľa osobitného predpisu,11a) denne pri zmene týchto údajov,
x)
poukazovať na účet ministerstva zdravotníctva príspevok na správu národného zdravotníckeho informačného systému,
y)
poskytovať národnému centru údaje v rámci štatistického zisťovania v zdravotníctve a údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,35aac)
z)
poskytovať národnému centru údaje zo zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti uzatvorených s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a údaje z dodatkov k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rozsahu číselný kód zdravotnej poisťovne, identifikačné číslo poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, dátum platnosti zmluvy a dátum ukončenia platnosti zmluvy, číselný kód zdravotníckeho pracovníka a číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti pridelený úradom, dátumy začiatku platnosti, dočasného pozastavenia, obnovenia platnosti a ukončenia platnosti evidencie číselného kódu zdravotníckeho pracovníka a číselného kódu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v príslušnej zmluve, počet lekárskych miest,
aa)
dodržiavať príslušné štandardy zdravotníckej informatiky,35aad)
ab)
poskytovať národnému centru údaje podľa písmena z) v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky,35aad)
ac)
poskytovať samosprávnemu kraju na základe jeho vyžiadania informácie z dokumentácie zdravotnej poisťovne v rozsahu údajov uvedených v § 16 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. b) až d) na účely výkonu dozoru podľa osobitného predpisu,35aae)
ad)
poskytovať samosprávnemu kraju na vyžiadanie informácie o poistencovi v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo, alebo osobné identifikačné číslo poistenca iného členského štátu s bydliskom v Slovenskej republike a výkonoch, ktoré mu boli poskytnuté za predchádzajúci kalendárny mesiac počas doplnkových ordinačných hodín a počas poskytovania domácej starostlivosti na žiadosť osoby podľa osobitného predpisu,35aaf) ktoré jej oznámil poskytovateľ podľa osobitného predpisu,35aag)
ae)
preplatiť poistencovi úhradu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,18da) ak jemu poskytnutá zdravotná starostlivosť bola urgentnou zdravotnou starostlivosťou alebo zdravotnou starostlivosťou, bez poskytnutia ktorej by mohlo byť vážne ohrozené jeho zdravie; splatnosť úhrady podľa prvej časti vety je najneskôr do 90 kalendárnych dní odo dňa doručenia žiadosti o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby podľa osobitného predpisu,35aah)
af)
elektronicky vymieňať s úradom [§ 18 ods. 1 písm. g)] údaje potrebné na úhradu nákladov podľa osobitného predpisu35aai) a spätné vymáhanie podľa osobitného predpisu35aaj) v systéme elektronickej výmeny údajov o sociálnom zabezpečení101) (ďalej len „systém elektronickej výmeny údajov“),
ag)
elektronicky vymieňať so Sociálnou poisťovňou údaje týkajúce sa vykonávania vecných dávok podľa osobitného predpisu35aak) v systéme elektronickej výmeny údajov s výnimkou údajov vymieňaných s úradom podľa písmena af).
(2)
Ak zdravotná poisťovňa vykonáva súčasne verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie, je povinná
a)
zriadiť z personálneho a organizačného hľadiska oddelenú správu pre verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie; oddelená správa musí byť zabezpečená tak, aby nedochádzalo k poškodeniu záujmov poistených v jednotlivých poistných druhoch, najmä aby sa výnosy v príslušnom druhu zdravotného poistenia využívali iba v prospech poistených v tomto poistnom druhu,
b)
viesť v účtovníctve oddelenú analytickú evidenciu samostatne pre jednotlivé poistné druhy tak, aby sa celkové náklady a výnosy viedli osobitne pre verejné zdravotné poistenie, osobitne pre individuálne zdravotné poistenie a aby bolo možné zistiť výsledok hospodárenia za každý poistný druh samostatne. Položky spoločné pre jednotlivé poistné druhy sa delia pomerne podľa vzájomného podielu verejného zdravotného poistenia a individuálneho zdravotného poistenia,
c)
uviesť v prílohe účtovnej závierky údaje osobitne pre poistné druhy v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným ministerstvom financií.34a)
(3)
Zdravotná poisťovňa je povinná predkladať úradu a vláde
a)
bez zbytočného odkladu úradne overenú kópiu úplného znenia stanov po každej ich zmene,
b)
bez zbytočného odkladu organizačnú štruktúru po každej jej zmene,
c)
do 30. júna kalendárneho roka
1.
správu o činnosti zdravotnej poisťovne za predchádzajúci kalendárny rok,
2.
správu o výsledkoch kontrolnej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a o prijatých opatreniach na nápravu zistených nedostatkov v činnosti zdravotnej poisťovne,
3.
plán kontrolnej činnosti na nasledujúci kalendárny rok.
(4)
Náležitosti správy o činnosti zdravotnej poisťovne [odsek 3 písm. c) prvý bod] ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
(5)
Ak je v schválenej riadnej účtovnej závierke alebo mimoriadnej účtovnej závierke výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia zisk, zdravotná poisťovňa je povinná použiť tento zisk najmenej vo výške 20 % na tvorbu rezervného fondu, a to až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej do výšky 20 % splateného základného imania.
(6)
Zdravotná poisťovňa je povinná elektronicky poskytnúť najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca národnému centru zmeny údajov na účte poistenca v rozsahu § 16 ods. 2 písm. a) až h) a k) až o) za predchádzajúci kalendárny mesiac a zmeny údajov, ktoré boli zdravotnej poisťovni oznámené poskytovateľom zdravotnej starostlivosti dodatočne.
(7)
Ak zdravotná poisťovňa vykonáva kontrolu na diaľku vyhodnocovaním elektronických zdravotných záznamov v elektronickej zdravotnej knižke podľa § 9 ods. 3, je povinná používať informačný systém zdravotnej poisťovne, ktorý má overenie zhody vydané národným centrom.
zobraziť paragraf
§ 16
Dokumentácia

(1)
Dokumentácia zdravotnej poisťovne musí obsahovať
a)
prijaté a potvrdené prihlášky na verejné zdravotné poistenie; sú nimi i prihlášky prijaté informačným systémom podľa osobitného predpisu35ab) uchovávané elektronickou formou,
b)
uzatvorené zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
c)
doklady o prijatom poistnom,
d)
doklady o úhradách za poskytnutú zdravotnú starostlivosť,
e)
účty poistencov,
f)
zoznam poistencov s uvedením mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu poistencov,
g)
zoznam podľa § 6 ods. 2,
h)
zoznam poistencov zaradených na dispenzarizáciu s údajmi podľa písmena f) [§ 6 ods. 1 písm. i)],
i)
zoznam platiteľov poistného,
j)
zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, s ktorými má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,
k)
zoznam úhrad jednotlivým poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a zoznam neuhradených záväzkov,
l)
evidenciu celkových nákladov na jednotlivého poistenca,
m)
účtovné doklady podľa osobitného predpisu.34)
(2)
Účet poistenca vedie zdravotná poisťovňa v informačnom systéme a musí obsahovať
a)
meno, priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt poistenca,
b)
údaje o poskytnutých zdravotných výkonoch, liekoch, dietetických potravinách, zdravotníckych pomôckach a vyplatených paušálnych úhradách (§ 8 ods. 9 až 15),
c)
údaje o poskytnutých službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
d)
výšku úhrady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a výšku paušálnej úhrady v členení podľa písmena b) a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
e)
dátum poskytnutia zdravotnej starostlivosti v členení podľa písmena b) a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti,
f)
označenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí poskytli poistencovi zdravotnú starostlivosť podľa písmena b), a označenie poskytovateľov služieb,
g)
údaj o zaradení poistenca do zoznamu a vyradení poistenca zo zoznamu (§ 6 ods. 2),
h)
údaj o zaradení poistenca na dispenzarizáciu,
i)
označenie platiteľa poistného,
j)
údaje o predpísanom poistnom v členení na uhradené a neuhradené podľa platiteľa poistného za každý kalendárny mesiac, údaje o úrokoch z omeškania v členení na uhradené a neuhradené a údaje o výsledku ročného zúčtovania v členení na uhradené a neuhradené,
k)
údaje o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorá sa poskytla poistencovi preukázateľne v dôsledku porušenia liečebného režimu alebo užitia návykovej látky, v členení uhradená a neuhradená poistencom,
l)
údaje o výške úhrady za prvé poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti poistencovi, ktorý nemá podanú prihlášku na verejné zdravotné poistenie,
m)
údaje o výške úhrady za ďalšie poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti35b) poistencovi podľa písmena l) v členení uhradená a neuhradená poistencom,
n)
údaje o výške prepočítaného doplatku poistenca za najlacnejší náhradný liek podľa osobitného predpisu,16c)
o)
údaj o zaradení poistenca do farmaceuticko-nákladovej skupiny.
(3)
Príslušná zdravotná poisťovňa je povinná poslať poistencovi na základe jeho písomnej žiadosti úplný výpis z účtu poistenca. Výpis z účtu poistenca zdravotná poisťovňa doplní o výšku uhradenej úhrady poskytovateľom zdravotnej starostlivosti za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v členení podľa odseku 2 písm. b) a za poskytnuté služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Súčasne upovedomí poistenca, že môže oznámiť zdravotnej poisťovni, ak sa mu neposkytla zdravotná starostlivosť uvedená vo výpise z účtu poistenca.
(4)
Zdravotná poisťovňa je povinná sprístupniť poistencovi údaje z účtu poistenca prostredníctvom internetu tak, aby boli prístupné len jemu.
(5)
Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná poskytnúť jeho príslušnej zdravotnej poisťovni do dvoch mesiacov od doručenia jej vyžiadania, ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, tieto údaje z účtu poistenca za posledný kalendárny rok:
a)
údaje podľa odseku 2 písm. a) až i) a k) až n),
b)
údaje o vykonaných preventívnych prehliadkach35c) s uvedením dátumu absolvovania prehliadky,
c)
údaje o absolvovanej kúpeľnej starostlivosti s uvedením miesta a dátumu,
d)
údaje o hradených cykloch asistovanej reprodukcie s uvedením dátumu a poradia cyklov,
e)
údaje o hradených zubných protézach s uvedením dátumu úhrady,
f)
údaje o poskytnutých zdravotníckych pomôckach s uvedením dátumu a druhu pomôcky,
g)
údaje o vydaných alebo podaných liekoch zaradených v zozname kategorizovaných liekov (ďalej len „kategorizovaný liek“), ktoré boli zaevidované v účtovnej evidencii, s uvedením
1.
rodného čísla poistenca; ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, s uvedením mena, priezviska a dátumu narodenia,
2.
kódu kategorizovaného lieku,
3.
počtu balení kategorizovaného lieku,
4.
kódu choroby, ktorý je uvedený na lekárskom predpise,
5.
dátumu výdaja alebo podania kategorizovaného lieku.
(6)
Zoznamy podľa odseku 1 písm. f) až k) je zdravotná poisťovňa povinná poskytnúť úradu v elektronickej podobe za každý kalendárny mesiac najneskôr do 20. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
(7)
Zdravotná poisťovňa pri svojej činnosti spracúva osobné údaje35ca) dotknutých osôb v rozsahu svojej činnosti a iné údaje poistencov a ich zákonných zástupcov, tretích osôb, voči ktorým má zdravotná poisťovňa pohľadávku podľa osobitného predpisu,35cb) platiteľov poistného a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na účely vykonávania verejného zdravotného poistenia určené v tomto zákone alebo v osobitných predpisoch.35cc) Na spracovanie osobných údajov sa na tento účel nevyžaduje súhlas dotknutej osoby.35ca) Zdravotná poisťovňa je oprávnená poskytovať tieto údaje z informačného systému aj bez súhlasu a informovania dotknutej osoby, ak to určuje § 76 alebo osobitný predpis.35cc) Dokumentácia sa spracúva 15 rokov odo dňa ukončenia vykonávania verejného zdravotného poistenia alebo poskytnutia zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike, alebo úmrtia fyzickej osoby, alebo odo dňa vyhlásenia fyzickej osoby za mŕtvu, a to podľa toho, ktorá skutočnosť uplynie skôr; lehota sa môže predĺžiť vtedy, ak zdravotná poisťovňa v lehote spracúvania uplatnila svoje práva podľa osobitného predpisu.35cd)
(8)
Zdravotná poisťovňa môže osobné údaje súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia získať kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a zároveň ich uchovávať bez písomného súhlasu dotknutej osoby.35cf)
(9)
Zdravotná poisťovňa, ktorá naposledy vykonávala verejné zdravotné poistenie poistenca, je povinná oznámiť jeho príslušnej zdravotnej poisťovni do troch pracovných dní od doručenia jej vyžiadania dátum vzniku pracovného pomeru alebo štátnozamestnaneckého pomeru poistenca, na ktorého príjem zo závislej činnosti35d) sa uplatňuje sadzba poistného podľa osobitného predpisu.35e)
zobraziť paragraf
§ 18
Pôsobnosť úradu

(1)
Úrad
a)
vykonáva dohľad nad verejným zdravotným poistením tým, že
1.
dohliada na dodržiavanie ustanovení tohto zákona a osobitného predpisu,37)
2.
vydáva povolenia a iné rozhodnutia podľa tohto zákona a dohliada na plnenie ním vydaných rozhodnutí vrátane podmienok určených v týchto rozhodnutiach,
3.
rozhoduje o námietkach poistenca alebo platiteľa poistného proti výkazu nedoplatkov podľa § 77a, ak námietkam nevyhovela zdravotná poisťovňa podľa osobitného predpisu,38ab)
4.
vydáva rozhodnutia vo veciach prerozdelenia poistného podľa osobitného predpisu,38d)
5.
vydáva rozhodnutia o pokutách za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom,39)
6.
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o zamietnutí žiadosti o udelenie súhlasu s plánovanou ústavnou zdravotnou starostlivosťou v súlade s osobitným zákonom,39a)
7.
zasiela ministerstvu zdravotníctva kópie rozhodnutí o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné39c) vydané jednotlivým zdravotným poisťovniam a kópie rozhodnutí o ročnom prerozdeľovaní poistného39d) vydané jednotlivým zdravotným poisťovniam do troch dní od vydania rozhodnutí,
8.
zasiela ministerstvu zdravotníctva údaje na účely výpočtu indexu rizika nákladov z centrálneho registra poistencov v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom,39e)
b)
vykonáva dohľad nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti tým, že dohliada na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti,40) a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 2, 3 a 10)
1.
ukladá sankcie,
2.
podáva návrhy na uloženie sankcie,
3.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
c)
vykonáva dohľad nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnej pomoci tým, že dohliada na správne poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,40a) a za podmienok ustanovených týmto zákonom (§ 50 ods. 4 a 7)
1.
ukladá sankcie,
2.
ukladá opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov alebo ukladá povinnosť prijať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,
d)
vydáva zdravotným poisťovniam rozhodnutia o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné39c) a rozhodnutia o ročnom prerozdeľovaní poistného,39d)
e)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva a ministerstvom financií na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa verejného zdravotného poistenia,
f)
plní záväzky štátu v oblasti zdravotníctva vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv na základe poverenia ministerstva zdravotníctva,
g)
je styčný orgán pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia vo vzťahu k styčným orgánom iných členských štátov na komunikáciu medzi príslušnými zdravotnými poisťovňami,41)
h)
uhrádza náklady na zdravotnú starostlivosť poskytnutú poistencovi z iného členského štátu v Slovenskej republike na základe zmluvy o sociálnom zabezpečení alebo dohody s inými členskými štátmi, alebo dohody príslušných úradov týchto štátov, v ktorých sa zmluvné štáty vzdali vzájomného uhrádzania týchto nákladov,
i)
zabezpečuje elektronickú výmenu dát v súvislosti s úlohou styčného orgánu podľa písmena g) s prístupovým bodom v súlade s osobitným predpisom,41aaa)
j)
vykonáva činnosť národného kontaktného miesta (§ 20d),
k)
vykonáva dohľad nad zdravotnou poisťovňou v nútenej správe a počas likvidácie,
l)
určuje výšku podielu poistencov zdravotnej poisťovne na celkovom počte poistencov jednotlivým zdravotným poisťovniam podľa § 8 ods. 5,
m)
kontroluje správnosť zaradenia poistenca alebo platiteľa poistného do zoznamu poistencov a platiteľov poistného podľa osobitného predpisu,41aab)
n)
organizuje školenia k prehliadkam mŕtvych tiel a vydáva osvedčenie o absolvovaní školenia k prehliadkam mŕtvych tiel,
o)
vyhlasuje verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s fyzickou osobou alebo právnickou osobou (ďalej len „organizátor prehliadok mŕtvych tiel“) pre každé územie samosprávneho kraja samostatne; ak úrad na základe verejného obstarávania neuzavrel zmluvu o zabezpečení prehliadok mŕtvych tiel pre územie niektorého samosprávneho kraja alebo jedna zo zmluvných strán odstúpila od zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel alebo ak uplynie platnosť zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, úrad vyhlási ďalšie verejné obstarávanie na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení prehliadok mŕtvych tiel pre toto územie samosprávneho kraja, a to
1.
do troch mesiacov od zrušenia posledného verejného obstarávania na uzatvorenie zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
2.
bezodkladne odo dňa, ak jedna zo zmluvných strán odstúpila od zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel, alebo
3.
najneskôr dva mesiace pred uplynutím platnosti zmluvy o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel,
p)
uzatvára zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel na základe verejného obstarávania s jedným organizátorom prehliadok mŕtvych tiel pre každý samosprávny kraj samostatne,
q)
vypracúva rozpis vykonávania prehliadok mŕtvych tiel (ďalej len „rozpis úradu“) podľa § 47da ods. 6 až 11,
r)
uhrádza
1.
organizátorovi prehliadok mŕtvych tiel úhradu za vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť,
2.
poskytovateľovi všeobecnej ambulantnej starostlivosti a poskytovateľovi špecializovanej ambulantnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da ods. 6, a prehliadajúcemu lekárovi, ktorý nie je lekárom poskytovateľa všeobecnej ambulantnej starostlivosti alebo poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti a ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela na základe rozpisu úradu podľa § 47da ods. 6, úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela a úhradu za prepravu prehliadajúceho lekára na miesto vykonania prehliadky mŕtveho tela a späť, ak sa prehliadajúci lekár dopravil na miesto prehliadky mŕtveho tela na vlastné náklady; to neplatí pri vykonaní prehliadky mŕtveho tela podľa § 47e,
3.
prehliadajúcemu lekárovi podľa § 47f ods. 1 písm. b) až d) alebo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorého lekár vykonal prehliadku mŕtveho tela, úhradu za vykonanú prehliadku mŕtveho tela, ak sa prehliadka mŕtveho tela vykonala v zdravotníckom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti,
4.
poskytovateľovi, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie rýchlej lekárskej pomoci, úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela podľa § 47da ods. 2,
5.
organizátorovi úhradu za vykonanie prehliadky mŕtveho tela podľa § 47da ods. 2,
s)
vydáva oprávnenie na vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel,
t)
uskutočňuje vzdelávanie prehliadajúcich lekárov o prípadových štúdiách úradu týkajúcich sa úmrtí,
u)
plní ďalšie úlohy ustanovené týmto zákonom.
(2)
Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu.
(3)
Na plnenie úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, môže úrad zriaďovať pobočky.
(4)
Úrad je povinný poskytovať ministerstvu zdravotníctva v súvislosti s poskytovaním cezhraničnej zdravotnej starostlivosti informácie o poistencoch, ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v inom členskom štáte v členení na zdravotnú starostlivosť podľa osobitných predpisov18l) a cezhraničnú zdravotnú starostlivosť v elektronickej podobe najneskôr do 5. marca nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok, a to
a)
zoznam rozhodnutí úradu o odvolaní poistenca proti rozhodnutiu zdravotnej poisťovne o neudelení súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov,18l) o neudelení predchádzajúceho súhlasu na cezhraničnú zdravotnú starostlivosť18n) alebo o neudelení dodatočného súhlasu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitných predpisov18l) v rozsahu
1.
poradové číslo,
2.
číslo odvolania,
3.
identifikačné číslo poistenca,
4.
dátum prijatia odvolania,
5.
odôvodnenie odvolania,
6.
dátum vydania rozhodnutia,
7.
rozhodnutie úradu,
8.
odôvodnenie rozhodnutia úradu,
b)
celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť podľa jednotlivých členských štátov,
c)
počet prípadov čerpania zdravotnej starostlivosti v iných členských štátoch poistencami podľa jednotlivých členských štátov,
d)
počet prípadov čerpania zdravotnej starostlivosti v Slovenskej republike poistencami iného členského štátu podľa jednotlivých členských štátov,
e)
celkové náklady za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike čerpanú poistencami z iných členských štátov podľa jednotlivých členských štátov.
(5)
Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 4 v elektronickej podobe zverejňuje ministerstvo zdravotníctva na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 20
Ďalšia činnosť úradu

(1)
Úrad
a)
určuje spôsob a formu vykazovania poistného,
b)
poskytuje národnému centru údaje z registrov podľa písmena e) prvého, druhého, štvrtého a piateho bodu v celom rozsahu okrem údajov o označení platiteľa poistného z centrálneho registra poistencov v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky,35aad)
c)
prideľuje číselné kódy zdravotným poisťovniam,
d)
prideľuje číselné kódy zdravotníckym pracovníkom, poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a zariadeniam sociálnej pomoci na základe žiadosti,
e)
vedie
1.
centrálny register poistencov, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, predchádzajúce rodné číslo, ak došlo k jeho zmene, počítačové číslo občana, dátum narodenia, pohlavie, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu a identifikačné číslo poistenca pridelené úradom, dátum vzniku a zániku verejného zdravotného poistenia, dôvod zániku verejného zdravotného poistenia a identifikačné číslo poistenca v príslušnej zdravotnej poisťovni, označenie platiteľa poistného a číselný kód príslušnej zdravotnej poisťovne, číselný kód pobočky príslušnej zdravotnej poisťovne, údaje o dohodách o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti uzavretých medzi poistencom a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. w), dátum úmrtia a údaje o aktualizácii poistencov, miesto narodenia, miesto úmrtia, údaj o tom, že ide o poistenca, ktorému bol vydaný preukaz poistenca s označením „EÚ“ podľa osobitného predpisu,11a)
2.
register zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa tohto zákona, ktorý obsahuje číselný kód zdravotnej poisťovne, názov, identifikačné číslo, adresu sídla, dátum začatia činnosti, dátum ukončenia činnosti, číselný kód pobočky, názov pobočky, typ pobočky a adresu pobočky,
3.
register platiteľov poistného, ktorý obsahuje číslo platiteľa, identifikačné číslo, rodné číslo alebo dátum narodenia, ak ide o cudzinca, ktorý nemá pridelené rodné číslo, názov, meno a priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo sídla, dátum vzniku prihlasovacej povinnosti, dátum odhlásenia z registra platiteľov, právnu formu, identifikačné číslo poistenca a číslo povolenia na pobyt,
4.
register poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorý obsahuje identifikačné číslo, názov, adresu sídla, právnu formu, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, druh a identifikátor zdravotníckeho zariadenia, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu, adresu výkonu odbornej činnosti, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia štatutára, adresu štatutára, meno, priezvisko a titul odborného zástupcu, dátum narodenia odborného zástupcu a rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, ktorý je odborným zástupcom,
5.
register zdravotníckych pracovníkov, ktorý obsahuje rodné číslo alebo dátum narodenia, meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, dátum úmrtia, registračné číslo a označenie stavovskej organizácie zdravotníckeho pracovníka, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný, číselný kód zdravotníckeho pracovníka, dátum pridelenia kódu, dátum ukončenia platnosti kódu, dátum pozastavenia platnosti kódu a dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu,
6.
register osôb oprávnených na výkon dohľadu, ktorý obsahuje titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu, adresu pracoviska a špecializáciu osoby oprávnenej na výkon dohľadu,
7.
register podaných prihlášok na verejné zdravotné poistenie, ktorý obsahuje rodné číslo alebo dátum narodenia, meno, priezvisko, dátum narodenia, identifikačné číslo poistenca, štátnu príslušnosť, pohlavie, adresu, dátum podania prihlášky, čas podania prihlášky, dátum prijatia, čas prijatia prihlášky, dôvod odmietnutia prihlášky, dátum späťvzatia prihlášky, oznámenie úradu, na ktorej podanej prihláške trvá, príslušnú zdravotnú poisťovňu, predchádzajúcu zdravotnú poisťovňu, dátum potvrdenia prihlášky, dátum začiatku poistného vzťahu,
8.
register úmrtí fyzických osôb alebo vyhlásení za mŕtveho, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť, adresu trvalého pobytu, dátum úmrtia, miesto úmrtia, dátum zápisu úmrtia, matričný úrad, dátum doručenia oznámenia o úmrtí,
9.
register osôb, ktoré odmietli za života pitvu, ktorý obsahuje meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, pohlavie, dátum narodenia, miesto narodenia, štátnu príslušnosť a adresu,
10.
register zariadení sociálnej pomoci poskytujúcich ošetrovateľskú starostlivosť, ktorý obsahuje identifikačné číslo, názov, adresu sídla, právnu formu, číselný kód zariadenia sociálnej pomoci dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu, adresu výkonu odbornej činnosti, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, meno, priezvisko a titul kvalifikovanej osoby zodpovednej za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti a dátum narodenia kvalifikovanej osoby zodpovednej za odborné poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
vydáva Vestník úradu,
g)
prevádzkuje informačný systém,
h)
poskytuje zdravotnej poisťovni informácie súvisiace s prihláškami na verejné zdravotné poistenie podľa osobitného predpisu,41aad)
i)
v rámci výučbového pracoviska zdravotníckeho zariadenia41aa) umožňuje účasť študentov a iných osôb na pitve,
j)
vykonáva toxikologické a iné laboratórne vyšetrenia pre štátne orgány, právnické osoby a fyzické osoby,
k)
vykonáva pitvy a uhrádza pohrebnej službe alebo osobe, ktorá je blízkou osobou57) zomrelému, náklady na prepravu mŕtveho tela
1.
z miesta úmrtia na pitvu na príslušné patologicko-anatomické pracovisko a pracovisko súdneho lekárstva a späť z patologicko-anatomického pracoviska a pracoviska súdneho lekárstva do miesta úmrtia alebo do miesta pochovania, ak toto miesto nie je vzdialenejšie ako miesto úmrtia alebo do chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ak pohrebná služba bude zabezpečovať pohreb, do výšky najnižšej ceny na trhu zistenej prieskumom trhu, oslovením minimálne troch poskytovateľov pohrebných služieb,
2.
darcu ľudského orgánu z miesta úmrtia na pitvu na príslušné patologicko-anatomické pracovisko a pracovisko súdneho lekárstva a späť z patologicko-anatomického pracoviska a pracoviska súdneho lekárstva do miesta pochovania alebo chladiaceho zariadenia pohrebnej služby, ak pohrebná služba bude zabezpečovať pohreb, do výšky najnižšej ceny na trhu zistenej prieskumom trhu, oslovením minimálne troch poskytovateľov pohrebných služieb,
l)
podáva návrh na vyhlásenie konkurzu, ak je zdravotná poisťovňa v úpadku,41ab)
m)
je centrom pre klasifikačný systém (§ 20b),
n)
oznamuje príslušnú zdravotnú poisťovňu právnickej osobe so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorá vypláca dividendy, podľa osobitného predpisu,41ba) do desiatich dní od jej požiadania,
o)
bezodkladne oznamuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia41bc) a komore príslušnej na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe41bd) na základe ich vyžiadania začatie a skončenie výkonu dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti [§ 18 ods. 1 písm. b)], vedenie konania o uložení pokuty podľa § 64 ods. 2 a jeho právoplatné skončenie,
p)
poskytuje národnému centru údaje do Národného registra zdravotníckych pracovníkov,41be)
q)
bezodkladne oznamuje orgánu príslušnému na vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia zmeny v údajoch registra poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu identifikačné číslo, názov, adresu sídla, právnu formu, číselný kód poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, identifikátor zdravotníckeho zariadenia, druh zdravotníckeho zariadenia, dátum pridelenia číselného kódu, dátum ukončenia platnosti číselného kódu, dátum pozastavenia platnosti číselného kódu, dátum ukončenia pozastavenia platnosti číselného kódu, adresu výkonu odbornej činnosti, meno a priezvisko, rodné číslo alebo dátum narodenia a adresu osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, meno, priezvisko a titul odborného zástupcu, dátum narodenia odborného zástupcu a rodné číslo zdravotníckeho pracovníka, ktorý je odborným zástupcom,
r)
určuje spôsob, obsah a formu elektronickej výmeny údajov týkajúcich sa refundácií nákladov na vecné dávky a spätného vymáhania podľa osobitného predpisu na národnej úrovni medzi zdravotnou poisťovňou a úradom podľa § 15 ods. 1 písm. af).
(2)
Úrad vo Vestníku úradu uverejňuje
a)
správu o činnosti úradu [§ 19 ods. 1 písm. a)],
b)
správu o hospodárení za prvý polrok kalendárneho roka [§ 19 ods. 1 písm. b)],
c)
správu o stave vykonávania verejného zdravotného poistenia [§ 19 ods. 1 písm. d)],
d)
rozpočet úradu (§ 28 ods. 4),
e)
zoznam zdravotných poisťovní, ktoré vykonávajú verejné zdravotné poistenie na základe povolenia podľa tohto zákona,
f)
výrok právoplatného rozhodnutia o vydaní povolenia, prípadne aj odôvodnenie výroku alebo jeho časti (§ 37 ods. 4),
g)
právoplatné rozhodnutie o zrušení povolenia (§ 39 ods. 6),
h)
výrok právoplatného rozhodnutia o zavedení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 52 ods. 6),
i)
oznámenie o skončení nútenej správy nad zdravotnou poisťovňou (§ 59 ods. 2),
j)
oznámenie o dočasnom zastavení oprávnenia zdravotnej poisťovne prijímať a potvrdzovať prihlášky na verejné zdravotné poistenie a uzatvárať zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti (§ 62 ods. 2),
k)
metodické usmernenia a odporúčania úradu na poskytovanie zdravotnej starostlivosti a na vykonávanie verejného zdravotného poistenia,
l)
metodické usmernenia úradu k obsahu a štruktúre zoznamov, spôsobe a forme predkladania výkazov k platobnej schopnosti (§ 14),
m)
ukazovateľa platobnej schopnosti zdravotnej poisťovne (§ 14 ods. 2); samostatne pre každú zdravotnú poisťovňu, ktorá má povolenie podľa tohto zákona, uvedie, či zdravotná poisťovňa platobnú schopnosť spĺňa alebo nie, najneskôr do 10 dní kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom zdravotná poisťovňa mala preukázať platobnú schopnosť úradu (§ 14 ods. 6),
n)
metodické usmernenia úradu o rozsahu, štruktúre a lehotách na odovzdávanie klinických údajov a ekonomických údajov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (§ 20b),
o)
metodické usmernenia úradu o náležitostiach harmonogramu prevodu poistného kmeňa [§ 61 ods. 6 písm. c)],
p)
metodické usmernenia úradu o postupe spätného prevodu poistného kmeňa (§ 61d),
q)
metodické usmernenia úradu o vykonávaní prehliadok mŕtvych tiel a úhradách za vykonané prehliadky mŕtvych tiel,
r)
iné dôležité oznámenia úradu.
zobraziť paragraf
§ 20b
Centrum pre klasifikačný systém

(1)
Centrum pre klasifikačný systém najmä
a)
vykonáva prostredníctvom webového portálu zber medicínskych a ekonomických údajov súvisiacich s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti od užívateľov klasifikačného systému vždy za predchádzajúci kalendárny rok v termíne do 15. apríla,
b)
definuje štruktúru zberu údajov podľa písmena a) a podľa potreby žiada doplňujúce údaje od užívateľov klasifikačného systému,
c)
analyzuje zozbierané údaje z hľadiska štatistiky, pravidiel kódovania, kalkulácií nákladov,
d)
predkladá návrhy na zber ďalších ukazovateľov súvisiacich s poskytovaním ústavnej zdravotnej starostlivosti na účel vykazovania kvality a efektivity poskytovanej zdravotnej starostlivosti,
e)
je centrálnym referenčným pracoviskom pre klasifikačný systém,
f)
zabezpečuje prevádzku, správu a vývoj referenčnej databázy,
g)
zabezpečuje prevádzku a správu programového vybavenia určeného na vývoj systému,
h)
zabezpečuje zber a spracovanie pripomienok užívateľov klasifikačného systému,
i)
vykonáva pravidelný ročný vývoj nových verzií klasifikačného systému, vydáva a aktualizuje katalóg prípadových paušálov, definičnú príručku a ostatné usmernenia a dokumenty súvisiace s používaním klasifikačného systému podľa odsekov 3 a 4,
j)
zabezpečuje ochranu bezpečnosti údajov odovzdaných užívateľovi klasifikačného systému,
k)
každoročne aktualizuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém,
l)
vyjadruje sa k aktualizácii medzinárodnej klasifikácie chorôb,
m)
vykonáva odbornú prípravu na získanie odbornej spôsobilosti a ďalšie vzdelávanie pre klasifikačný systém podľa § 20c,
n)
vedie zoznam odborne spôsobilých osôb pre klasifikačný systém, ktoré získali odbornú spôsobilosť podľa § 20c (ďalej len „zoznam odborne spôsobilých osôb“), s náležitosťami podľa § 20c ods. 10,
o)
vydáva osvedčenia o zhode počítačového programu (ďalej len „osvedčenie o zhode“) podľa § 20ca,
p)
dočasne pozastavuje platnosť osvedčenia o zhode § 20ca ods. 9,
q)
zrušuje platnosť osvedčenia o zhode podľa § 20ca ods. 10,
r)
aktualizuje zoznam odborne spôsobilých osôb, ktoré sú na základe získanej odbornej spôsobilosti poverené činnosťami podľa § 20c ods. 11 písm. a) až f) a ktoré poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti nahlasuje centru pre klasifikačný systém ako osoby zodpovedné za výkon činnosti súvisiaci s odbornou spôsobilosťou v klasifikačnom systéme,
s)
overuje správnosť kódovania hospitalizačného prípadu na žiadosť zdravotnej poisťovne alebo poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý je užívateľom klasifikačného systému,
t)
ustanovuje parametre diagnosticko-terapeutických skupín a príslušné relatívne váhy.
(2)
Užívateľmi klasifikačného systému sú zdravotné poisťovne, poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sú držiteľmi povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo povolenia na prevádzkovanie špecializovanej nemocnice, a ministerstvo zdravotníctva.
(3)
Centrum pre klasifikačný systém každoročne vydáva a zverejňuje na webovom sídle úradu tieto dokumenty:
a)
definičnú príručku pre nasledujúci kalendárny rok do 30. septembra,
b)
katalóg prípadových paušálov pre nasledujúci kalendárny rok do 30. septembra,
c)
základné sadzby pre nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra,
d)
návrh pravidiel kódovania chorôb a pravidiel kódovania zdravotných výkonov pre nasledujúci kalendárny rok do 31. októbra.
(4)
Centrum pre klasifikačný systém vydáva a zverejňuje na webovom sídle úradu tieto ďalšie dokumenty:
a)
pravidlá pre výpočet prípadových paušálov definujúce výpočet prípadového paušálu a pravidlá pre zlučovanie hospitalizačných prípadov,
b)
kalkulačnú metodiku,
c)
metodiku výpočtu základných sadzieb,
d)
podrobnosti k procesu osvedčovania zhody.
zobraziť paragraf
§ 20c
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém

(1)
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa získava odbornou prípravou na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.
(2)
Odborná spôsobilosť pre klasifikačný systém sa preukazuje osvedčením o odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.
(3)
Podmienkou na získanie odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém sú
a)
pracovnoprávny vzťah s užívateľom klasifikačného systému, ministerstvom zdravotníctva alebo úradom,
b)
vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.
(4)
Žiadosť o odbornú prípravu podáva centru pre klasifikačný systém užívateľ klasifikačného systému (§ 20b ods. 2), s ktorým je osoba v pracovnoprávnom vzťahu, zamestnanec ministerstva zdravotníctva alebo zamestnanec úradu.
(5)
Na základe žiadosti podľa odseku 4 centrum pre klasifikačný systém vykoná odbornú prípravu osoby do deviatich kalendárnych mesiacov odo dňa podania žiadosti.
(6)
Odborná príprava sa končí skúškou, ktorou sa posudzujú odborné vedomosti a praktické skúsenosti osoby s používaním klasifikačného systému.
(7)
Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Členov skúšobnej komisie a jej predsedu vymenúva a odvoláva predseda úradu. Podrobnosti o zložení skúšobnej komisie, jej činnosti a priebehu skúšky podľa odseku 6 upraví štatút skúšobnej komisie, ktorý vydá úrad.
(8)
Centrum pre klasifikačný systém zapíše do zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá úspešne vykonala skúšku, a vydá jej do 15 dní od úspešného vykonania skúšky osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.
(9)
Centrum pre klasifikačný systém bezodkladne vyčiarkne zo zoznamu odborne spôsobilých osôb osobu, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu.
(10)
Zoznam odborne spôsobilých osôb uverejňuje úrad na svojom webovom sídle. Zoznam odborne spôsobilých osôb obsahuje
a)
meno, priezvisko a akademický titul odborne spôsobilej osoby ku dňu získania osvedčenia,
b)
dátum získania odbornej spôsobilosti pre klasifikačný systém.
(11)
Odborne spôsobilá osoba pre klasifikačný systém
a)
zodpovedá za správne používanie klasifikačného systému,
b)
je kontaktnou osobou pre používanie klasifikačného systému,
c)
metodicky usmerňuje zamestnancov užívateľa klasifikačného systému, s ktorým je v pracovnoprávnom vzťahu, pri používaní klasifikačného systému,
d)
nesmie vykonávať akúkoľvek činnosť súvisiacu s klasifikačným systémom pre zdravotnú poisťovňu, ak je odborne spôsobilou osobou pre klasifikačný systém u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti,
e)
je povinná zúčastňovať sa na školeniach podľa § 20b ods. 1 písm. m),
f)
je povinná používať klasifikačné zoznamy v súlade s pravidlami kódovania v klasifikačnom systéme.
zobraziť paragraf
§ 20ca
Osvedčovanie zhody

(1)
Osvedčovanie zhody vykonáva centrum pre klasifikačný systém na základe žiadosti výrobcu počítačového programu (ďalej len „žiadateľ o osvedčenie zhody“). Centrum pre klasifikačný systém je povinné zverejniť výzvu na podávanie žiadostí na svojom webovom sídle do 31. októbra.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, e-mailovú adresu a telefónne číslo a údaje o bankovom účte žiadateľa o osvedčenie zhody vrátane medzinárodného bankového čísla účtu a medzinárodného kódu banky žiadateľa o osvedčenie zhody,
b)
titul, meno, priezvisko, názov funkcie, telefónne číslo a e-mailovú adresu povereného zástupcu žiadateľa o osvedčenie zhody,
c)
dátum a podpis osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom žiadateľa o osvedčenie zhody,
d)
názov a označenie verzie počítačového programu.
(3)
Žiadosť sa považuje za úplnú, ak obsahuje náležitosti podľa odseku 2. Ak žiadosť nie je úplná, centrum pre klasifikačný systém vyzve žiadateľa o osvedčenie zhody, aby žiadosť do 15 dní od doručenia výzvy doplnil, inak konanie zastaví.
(4)
Úrad do desiatich dní od prijatia žiadosti uzavrie so žiadateľom zmluvu, na základe ktorej sa začne proces osvedčovania zhody. Centrum pre klasifikačný systém je oprávnené požiadať výrobcu počítačového programu o poskytnutie počítačového programu a príslušnej technickej dokumentácie, aby výstup z testovania mohlo overiť nezávisle. Osvedčovanie zhody prebieha v súlade s dokumentom „Podrobnosti k procesu osvedčovania zhody“ zverejneným centrom pre klasifikačný systém podľa § 20b ods. 4. Centrum pre klasifikačný systém do desiatich dní od začiatku procesu osvedčovania zhody poskytne žiadateľovi o osvedčenie zhody podklady na prípravu a vykonanie testovania.
(5)
Pri testovaní počítačového programu sa zisťuje, či počítačový program v súlade s prijatými podkladmi po podpise zmluvy prijíma a odovzdáva súbory v predpísanom formáte so správnym obsahom.
(6)
Výstup z testovania vo výstupných parametroch musí byť najmenej v 97-percentnej zhode s definičnou príručkou podľa § 20b ods. 3 písm. a), inak sa žiadosť zamietne.
(7)
Centrum pre klasifikačný systém vydá osvedčenie o zhode do 38 dní od prijatia úplnej žiadosti podľa odseku 1, ak počítačový program spĺňa požiadavky na osvedčenie zhody podľa odsekov 5 a 6, inak žiadosť zamietne. Ak centrum pre klasifikačný systém vyzve žiadateľa na doplnenie žiadosti podľa odseku 3, čas medzi výzvou a doplnením žiadosti sa do tejto lehoty nezapočítava.
(8)
Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti podľa odseku 7 má žiadateľ o osvedčenie zhody právo podať odvolanie do 21 dní od doručenia rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o osvedčenie zhody. O odvolaní proti rozhodnutiu centra pre klasifikačný systém o zamietnutí žiadosti rozhoduje predseda úradu.
(9)
Centrum pre klasifikačný systém dočasne pozastaví platnosť osvedčenia o zhode počítačového programu, ak zistí, že počítačový program preukázateľne prestal spĺňať požiadavky na osvedčenie zhody, a v rozhodnutí o dočasnom pozastavení platnosti osvedčenia o zhode uloží výrobcovi počítačového programu, zdravotnej poisťovni alebo poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti povinnosť (ďalej len „držiteľ osvedčenia“) odstrániť zistené nedostatky. Odvolanie proti rozhodnutiu o dočasnom pozastavení platnosti osvedčenia o zhode nemá odkladný účinok.
(10)
Centrum pre klasifikačný systém zruší platnosť osvedčenia o zhode, ak držiteľ osvedčenia v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení platnosti osvedčenia o zhode podľa odseku 9 neodstráni zistené nedostatky. Odvolanie proti rozhodnutiu o zrušení platnosti osvedčenia o zhode nemá odkladný účinok.
(11)
Centrum pre klasifikačný systém zverejňuje a aktualizuje na webovom sídle úradu zoznam vydaných osvedčení o zhode, zoznam osvedčení o zhode, ktorých platnosť sa dočasne pozastavila, a zoznam osvedčení o zhode, ktorých platnosť sa zrušila.
(12)
Na osvedčovanie zhody sa nevzťahujú ustanovenia všeobecného predpisu o posudzovaní zhody a o akreditácii orgánov posudzovania zhody.41f) Na osvedčovanie zhody sa Správny poriadok nevzťahuje.
(13)
Žiadateľ o osvedčenie zhody je povinný uhradiť úradu poplatok za poskytnutie dokumentácie potrebnej na vytvorenie zaraďovacieho algoritmu a taktiež je povinný uhradiť úradu poplatok za vydanie osvedčenia o zhode; poplatky podľa prvej časti vety sú príjmom úradu.
zobraziť paragraf
§ 23

(1)
Predseda úradu
a)
navrhuje rozpočet úradu a predkladá ho správnej rade na zaujatie stanoviska a dozornej rade na schválenie,
b)
vypracúva návrh správy o hospodárení úradu a predkladá ho dozornej rade na schválenie,
c)
rozhoduje o zriaďovaní pobočiek úradu, ich územných obvodoch a sídlach,
d)
vymenúva a odvoláva po predchádzajúcom prerokovaní so správnou radou
1.
zástupcu predsedu úradu,
2.
riaditeľa pobočky úradu,
e)
rozhoduje o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu vydaným v prvom stupni, a to na návrh ním ustanovenej poradnej komisie,
f)
rozhoduje o ďalších veciach, ak nie sú zverené týmto zákonom do pôsobnosti iného orgánu úradu,
g)
rozhoduje o námietkach proti výkazu nedoplatkov, ak im zdravotná poisťovňa nevyhovela, a to na návrh ním ustanovenej poradnej komisie.
(2)
Predsedu úradu zastupuje
a)
v plnom rozsahu jeho práv a povinností zástupca predsedu úradu, ak predseda úradu
1.
nie je vymenovaný,
2.
nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako 30 kalendárnych dní,
b)
v rozsahu určenom predsedom úradu
1.
zástupca predsedu úradu,
2.
riaditeľ pobočky úradu.
zobraziť paragraf
§ 31

(1)
Úrad vyberá úhradu za
a)
vydanie povolenia (§ 37),
b)
zmenu povolenia (§ 38),
c)
vydanie predchádzajúceho súhlasu (§ 41),
d)
poskytnutie dokumentácie potrebnej na vytvorenie zaraďovacieho algoritmu a vydanie osvedčenia o zhode (§ 20ca),
e)
schválenie ozdravného plánu (§ 51),
f)
schválenie návrhu postupu prevodu poistného kmeňa podľa § 61a,
g)
vydanie náhradného rozhodnutia podľa písmen a) až f).
(2)
Ak sa úhrada nezaplatila v čase jej splatnosti (§ 32 ods. 2 a 3), úrad konanie zastaví.
(3)
Výška úhrady sa ustanovuje pevnou sumou alebo percentuálnou sadzbou.
(4)
Výšku úhrady za úkony podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo zdravotníctva.
zobraziť paragraf
§ 77a
Osobitné konanie

(1)
Na konanie a rozhodovanie o pohľadávkach z verejného zdravotného poistenia sa vzťahuje Správny poriadok,62) ak osobitný zákon18j) neustanovuje inak.
(2)
Odsek 1 sa použije rovnako na rozhodovanie o pohľadávkach na poistnom a poplatkoch z omeškania, ktoré bol platiteľ poistného povinný uhradiť podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004.
(3)
Úrad rozhoduje o námietkach poistenca alebo platiteľa poistného proti výkazu nedoplatkov rozhodnutím, ak im zdravotná poisťovňa nevyhovela podľa osobitného predpisu.18j)
(4)
Podkladom na rozhodovanie je námietka, napadnutý výkaz nedoplatkov, stanovisko zdravotnej poisťovne k námietkam a údaje o poistencovi alebo platiteľovi poistného získané podľa osobitného zákona.97aa)
(5)
Ak je to nevyhnutné, úrad doterajší obsah spisovej dokumentácie ku konaniu doplní a na tento účel úrad vyzve poistenca, platiteľa poistného alebo zdravotnú poisťovňu na predloženie dokladov, ktoré nie je možné získať podľa osobitného zákona,97aa) v lehote deviatich dní odo dňa doručenia výzvy. Poistenca alebo platiteľa poistného zároveň úrad upozorní, že ak na výzvu nepredloží požadované doklady, rozhodne podľa obsahu spisovej dokumentácie.
(6)
Ak sú na to dôvody, úrad výkaz nedoplatkov zmení alebo zruší, inak námietky zamietne a výkaz nedoplatkov potvrdí. Pri zmene výkazu nedoplatkov odôvodnenie rozhodnutia obsahuje špecifikáciu pohľadávky podľa osobitného zákona.18j)
(7)
Poistenec alebo platiteľ poistného, ktorý podal námietky, môže tieto námietky vziať späť, pokým o nich úrad nerozhodne. Ak poistenec alebo platiteľ poistného vzal námietky späť, nemôže ich podať znovu.
(8)
Ak poistenec alebo platiteľ poistného vzal námietky späť, úrad konanie zastaví.
(9)
Rozhodnutie sa doručuje všetkým účastníkom konania. Na doručovanie sa primerane použije Správny poriadok.
(10)
Chyby v písaní, počtoch a iné zrejmé nesprávnosti v písomnom vyhotovení rozhodnutia úrad aj bez návrhu opraví a upovedomí o tom účastníkov konania.
(11)
Proti rozhodnutiu úradu nie je možné podať odvolanie. Rozhodnutie úradu je preskúmateľné správnym súdom.
(12)
Doručené rozhodnutie úradu, proti ktorému sa nemožno odvolať, je právoplatné.
(13)
Ak pohľadávka podľa odsekov 1 a 2 bola postúpená podľa § 85g, v konaní o takej pohľadávke je účastníkom konania platiteľ poistného alebo poistenec, zdravotná poisťovňa a osoba, na ktorú bola pohľadávka postúpená.
zobraziť paragraf
§ 85h

(1)
Zdravotná poisťovňa uplatňuje výkazom nedoplatkov nárok na dlžné poistné, nárok na poplatok z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004.
(2)
Zdravotná poisťovňa vymáha pohľadávky na poistnom vrátane poplatku z omeškania z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004, na základe právoplatného rozhodnutia úradu alebo právoplatného výkazu nedoplatkov.
(3)
Zdravotná poisťovňa vydáva výkaz nedoplatkov vo veciach poplatkov z omeškania, ak ide o pohľadávky na poistnom vyplývajúce z neodvedeného alebo oneskorene odvedeného poistného na zdravotné poistenie, na ktoré mala zdravotná poisťovňa nárok podľa predpisov účinných do 31. decembra 2004.
zobraziť paragraf
§ 86zb
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2019

(1)
Konania podľa § 77a v znení účinnom do 28. februára 2019 začaté a právoplatne neukončené pred 1. marcom 2019 sa dokončia podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. marca 2019.
(2)
Za prehliadky mŕtvych tiel, ktoré boli vykonané pred 1. marcom 2019, sú poskytovatelia zdravotnej starostlivosti oprávnení účtovať úhrady za prehliadky mŕtvych tiel vykonané ich zamestnancami podľa predpisov platných a účinných v čase vystavenia faktúry.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]41f)  Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore