Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 58/2010 účinný od 15.03.2010 do 30.06.2015

Platnosť od: 26.02.2010
Účinnosť od: 15.03.2010
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Štátne orgány, Občianske a politické práva, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD50DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 58/2010 účinný od 15.03.2010 do 30.06.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 58/2010 s účinnosťou od 15.03.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 ...

1.

V § 2 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá písmeno b), ktoré znie:

„b) výkon trestu odňatia slobody2) uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,2a)“. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 2a znejú:

„2) Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých ...

2.

§ 3 znie:

„§ 3 Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „poslanec“) môže byť zvolený ...

3.

V § 12 ods. 4 sa za slovo „väzba“ vkladajú slová „alebo trest odňatia slobody“.

Čl. II

Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., ...

1.

V § 2 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá písmeno b), ktoré znie:

„b) výkon trestu odňatia slobody3) uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,3a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a)
Trestný zákon.“.

2.

V § 2 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Prekážkou vo výkone práva byť volený podľa § 3 ods. 1 je aj výkon trestu odňatia slobody.3)“. ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

3.

V § 3 ods. 1 sa slová „§ 2 ods. 3 písm. b) a c)“ nahrádzajú slovami „§ 2 ods. 3 písm. ...

4.

V § 6 ods. 4 sa za slovo „väzba“ vkladajú slová „alebo trest odňatia slobody“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2010.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore