Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/1997 účinný od 01.03.2012

Platnosť od: 07.03.1997
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Miestna štátna správa, Pozemné komunikácie, Živnostenské podnikanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD632DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 58/1997 účinný od 01.03.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 58/1997 s účinnosťou od 01.03.2012 na základe 56/2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 27/1984 Zb. a zákona ...

1.

V texte zákona sa slová „okresný úrad“, „územie okresu“ v príslušnom tvare nahrádzajú slovami „krajský ...

2.

§ 3a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Stavbu pozemnej komunikácie, v ktorej rámci sa buduje cesta a zároveň miestna komunikácia alebo ...

3.

§ 4a sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak usporiadanie cestnej siete vyžaduje zmenu vlastníckych vzťahov k pozemnej komunikácii, môže ...

4.

V § 6 ods. 3 písmeno e) znie:

„e)
správcov diaľnic a ciest vo vlastníctve štátu,“.

5.

V § 6 odseku 6 sa v prvej vete slová „distribúciu, predaj a výmenu“ nahrádzajú slovami „distribúciu ...

6.

V § 8 odsek 10 znie:

„(10) Na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach (okrem odpočívadiel) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3) znie:

„3) § 2 ods. 1 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame.“. ...

7.

V § 8 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Transparenty, skládky materiálov alebo reklamné, informačné a propagačné zariadenia, ako aj iné ...

Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.

8.

V § 8 novooznačený odsek 12 znie:

„(12) Športové a iné podujatia konané na cestách presahujúcich územný obvod okresu alebo územný obvod ...

9.

§ 8 sa dopĺňa odsekmi 13 a 14, ktoré znejú:

„(13) Ak nadmerná preprava celkovej hmotnosti nad 60 t má na úrovni koľají krížiť železničnú dráhu, ...

10.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Je zakázané umiestňovať potrubné vedenie s horľavými alebo výbušnými látkami na moste, ktorý je ...

11.

V § 22a sa v úvodnej vete za slová „Cestný správny orgán“ vkladajú slová „a obec“ a slovo „uloží“ sa ...

12.

V § 22a písmene g) sa bodka na konci textu nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa písmená h) a ch), ktoré znejú: ...

„h) nedodrží podmienky uvedené v povolení na zvláštne užívanie diaľnic, ciest a miestnych komunikácií ...

13.

V § 22c sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) umiestni reklamné zariadenia na diaľniciach a cestách pre motorové vozidlá a v ich ochranných pásmach ...

14.

V § 24 písmeno n) znie:

„n) určia podrobnosti na umiestňovanie reklamných, propagačných a informačných zariadení na diaľniciach, ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o ...

V prílohe zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., ktorá sa týka pôsobnosti krajského ...

Čl. V

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Michal Kováč v. r.Ivan Gašparovič v. r.Vladimír Mečiar v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore