Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69583
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019


Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.08.2019
Účinnosť do: 31.08.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana spotrebiteľa, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Základné práva, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST70 JUD745 DS57 EU PP44 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.08.2019 do 31.08.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 578/2004 s účinnosťou od 01.08.2019 na základe 212/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon ustanovuje

a)
podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
b)
podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, vrátane podmienok uznávania dokladov o vzdelaní na ...
c)
vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,
d)
vznik, postavenie, orgány a pôsobnosť stavovských organizácií v zdravotníctve (ďalej len „komora“), ...
e)
práva a povinnosti člena komory,
f)
povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“) a povinnosti zdravotníckeho ...
g)
dozor nad dodržiavaním povinností a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. ...
(2)

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 2
Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti

Podmienkou poskytovania zdravotnej starostlivosti je splnenie podmienok na výkon zdravotníckeho povolania ...

§ 3
Zdravotnícke povolanie
(1)

Zdravotnícke povolanie je súbor pracovných činností, ktoré vykonáva zdravotnícky pracovník ...

a)
poskytovaní zdravotnej starostlivosti,1)
b)
zabezpečovaní záchrannej zdravotnej služby,1a)
c)
ochrane zdravia ľudí,2)
d)
lekárskej posudkovej činnosti,3)
e)
zaobchádzaní s liekmi a zdravotníckymi pomôckami,3a)
f)
výkone kontroly4) poskytovania zdravotnej starostlivosti, ochrany zdravia ľudí a lekárskej posudkovej ...
g)
vykonávaní prehliadky mŕtveho tela.5a)
(2)

Súčasťou zdravotníckeho povolania môže byť aj vedecká činnosť a pedagogická činnosť podľa ...

(3)

Výkon zdravotníckeho povolania pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti je činnosť bezprostredne ...

(4)

Zdravotnícke povolanie sa vykonáva

a)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,7)
b)
na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia (ďalej len „povolenie“) (§ ...
c)
na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10),
d)
na základe licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti (§ 7a) alebo
e)
na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu.9)
§ 4
Poskytovateľ

Poskytovateľ je

a)

fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe ...

1.

povolenia (§ 11) alebo povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu,9a) ...

2.

živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9) alebo

b)

fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon ...

c)

fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe ...

Verejná minimálna sieť poskytovateľov

§ 5
(1)

Verejná minimálna sieť poskytovateľov (ďalej len „minimálna sieť“) je usporiadanie najmenšieho ...

a)
počet obyvateľov príslušného územia vrátane možnej odchýlky vo vzťahu ku geografickým a demografickým ...
b)
chorobnosť a úmrtnosť obyvateľov príslušného územia,
c)
migráciu cudzincov a osôb bez štátnej príslušnosti10) na príslušnom území,
d)
bezpečnosť štátu.
(2)

Minimálna sieť sa nevzťahuje na poskytovateľov, ktorí prevádzkujú ambulancie záchrannej zdravotnej ...

(3)

Pevná sieť poskytovateľov je také určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v ...

a)
príslušného okresu alebo
b)
okresu susediaceho s príslušným okresom.
(4)

Na účely zaraďovania poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti do pevnej siete podľa odseku ...

(5)

Minimálnu sieť podľa odsekov 1 a 3 a § 5a ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky.

§ 5a

Koncová sieť poskytovateľov je určenie poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci ...

§ 6
Verejná sieť poskytovateľov
(1)

Verejnú sieť poskytovateľov (ďalej len „verejná sieť“) tvoria verejne dostupní poskytovatelia, ...

(2)

Ak je verejná sieť na príslušnom území menšia ako minimálna sieť (§ 5), príslušný samosprávny ...

§ 6a

Verejnú sieť poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby tvoria poskytovatelia záchrannej zdravotnej ...

§ 6b

Pevnú sieť poskytovateľov ambulantnej pohotovostnej služby tvoria organizátori.

§ 7
Prevádzkovanie zdravotníckych zariadení
(1)

Zdravotnícke zariadenie je prevádzkový útvar zriadený na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ...

(2)

Zdravotnícke zariadenia možno prevádzkovať len na základe povolenia; povolenia sa vydávajú na ...

a)
ambulantnej zdravotnej starostlivosti,
b)
ústavnej zdravotnej starostlivosti,
c)
lekárenskej starostlivosti.
(3)

Zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti sú:

a)
ambulancia
1.
všeobecná,
2.
špecializovaná; špecializované ambulancie sú uvedené v prílohe č. 1a,
3.
ambulantnej pohotovostnej služby
3a.
ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby
3aa.
ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
3ab.
ambulancia pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast,
3b.
ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby
3ba.
ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých,
3bb.
ambulancia doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby pre deti a dorast,
4.
záchrannej zdravotnej služby
4a.
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci,
4b.
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci,
4c.
ambulancia rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
4d.
ambulancia vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
4e.
ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci „S“,
5.
zubno – lekárskej pohotovostnej služby,
b)
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c)
stacionár,
d)
poliklinika,
e)
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g)
mobilný hospic,
h)
tkanivové zariadenie,
i)
referenčné laboratórium,
j)
ambulancia dopravnej zdravotnej služby.
(4)

Zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti sú:

a)
nemocnica
1.
všeobecná,
2.
špecializovaná,
b)
liečebňa,
c)
hospic,
d)
dom ošetrovateľskej starostlivosti,
e)
prírodné liečebné kúpele,
f)
kúpeľná liečebňa,
g)
zariadenie biomedicínskeho výskumu.
(5)

Zariadenia lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.12)

(6)

Určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení podľa odsekov 3 a 4 ustanoví všeobecne ...

(7)

Určujúce znaky zdravotníckych zariadení v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky ustanoví ...

(8)

Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do koncovej siete poskytovateľov ...

(9)

Ak držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do koncovej siete poskytovateľov ...

(10)

V zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti podľa odseku 4 písm. a) musí byť zabezpečené ...

a)
prácou vo všetkých zmenách v trojzmennej prevádzke alebo v nepretržitej prevádzke,
b)
prácou v dvojzmennej prevádzke a pracovnou pohotovosťou na pracovisku alebo
c)
prácou v jednozmennej prevádzke a pracovnou pohotovosťou na pracovisku.
(11)

Pracovné režimy podľa odseku 10 písm. a) až c) možno doplniť aj pracovnou pohotovosťou na dohodnutom ...

(12)

Konkrétny typ pracovného režimu podľa odseku 10 písm. a) až c) na príslušnom pracovisku pre ...

(13)

Transplantačné centrum je prevádzkový útvar poskytovateľa podľa odseku 4 písm. a), ktorý vykonáva ...

(14)

Transplantačné centrum podľa odseku 13 si určí transplantačného koordinátora. Podrobnosti o ...

(15)

Urgentný príjem 1. typu a urgentný príjem 2. typu sú prevádzkové útvary poskytovateľa podľa ...

(16)

Praktickú výučbu vo vyššom odbornom štúdiu v príslušných zdravotníckych povolaniach uskutočňuje, ...

a)
držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice zaradenej do pevnej siete poskytovateľov ...
b)
univerzitná nemocnica podľa odseku 8,
c)
fakultná nemocnica podľa odseku 9.
§ 7a
Výkon lekárskej posudkovej činnosti
(1)

Na výkon lekárskej posudkovej činnosti na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sa vyžaduje ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na výkon lekárskej posudkovej činnosti v ozbrojených silách ...

(3)

Lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení sú oprávnení vykonávať ...

a)
lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť podľa osobitných predpisov,12e) alebo
b)
lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť pri výkone sociálneho poistenia12f) a ...
§ 8
Personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia
(1)

Zdravotnícke zariadenia musia byť personálne zabezpečené a materiálno-technicky vybavené na poskytovanie ...

(2)

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých ...

(3)

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych ...

(4)

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych ...

(5)

Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej ...

§ 9
Systém kvality
(1)

Poskytovateľ zabezpečuje systém kvality na dodržiavanie a zvyšovanie kvality tak, aby

a)
sa vzťahoval na všetky činnosti, ktoré môžu v zdravotníckom zariadení ovplyvniť zdravie osoby ...
b)
personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckeho zariadenia zodpovedalo ...
(2)

Systém kvality podľa odseku 1 je poskytovateľom písomne dokumentovaný systém, ktorého základným ...

(3)

Podrobnosti o zabezpečovaní systému kvality môže ustanoviť všeobecne záväzný právny predpis, ...

§ 9a
Systém kvality poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vykonáva lekárske ...
(1)

Súčasťou systému kvality podľa § 9 poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...

(2)

Diagnostická referenčná úroveň je hodnota dávky pri diagnostike v rádiológii alebo v intervenčnej ...

(3)

Postup pri lekárskom ožiarení je vykonávanie lekárskeho ožiarenia pri poskytovaní zdravotnej ...

a)
diagnostike v rádiológii vrátane intervenčnej radiológie, pri in vivo diagnostike v nukleárnej ...
b)
liečbe v intervenčnej radiológii, liečbe ionizujúcim žiarením v radiačnej onkológii alebo liečbe ...
(4)

Štandardný postup je postup pri lekárskom ožiarení podľa odseku 3, ktorý zodpovedá poznatkom ...

Klinický audit

§ 9b
(1)

Súčasťou systému kvality poskytovateľa je aj klinický audit, ktorým je systematické preverovanie ...

a)
štandardných postupov na výkon prevencie, štandardných diagnostických postupov a štandardných ...
b)
interného systému hodnotenia bezpečnosti pacienta a minimálnych požiadaviek na interný systém ...
(2)

Bezpečnosťou pacienta podľa odseku 1 sa rozumie predchádzanie nežiaducej udalosti pri poskytovaní ...

a)
udalosť alebo okolnosť, ktorá mohla spôsobiť alebo spôsobila poškodenie zdravia pri poskytovaní ...
b)
neočakávané zhoršenie zdravotného stavu pacienta, v dôsledku ktorého došlo k poškodeniu zdravia ...
c)
udalosť alebo okolnosť, ktorá mohla spôsobiť alebo spôsobila poškodenie zdravia pacienta, pri ...
d)
situácia, pri ktorej bol identifikovaný postup, ktorý je nesprávny, nezodpovedá štandardným postupom ...
(3)

Interným systémom hodnotenia bezpečnosti pacienta podľa odseku 1 sa rozumie systém na identifikáciu, ...

(4)

Minimálne požiadavky na interný systém hodnotenia bezpečnosti pacienta ustanoví všeobecne záväzný ...

(5)

Osobami oprávnenými na výkon klinického auditu sú ministerstvo zdravotníctva a osoby odborne spôsobilé ...

(6)

Poverenie na výkon klinického auditu obsahuje

a)
údaje o poskytovateľovi, u ktorého sa má vykonať klinický audit,
b)
titul, meno a priezvisko osôb oprávnených na výkon klinického auditu,
c)
predmet klinického auditu podľa odseku 1,
d)
dátum začatia vykonávania klinického auditu,
e)
obdobie, za ktoré sa vykonáva klinický audit,
f)
dátum jeho vyhotovenia,
g)
odtlačok pečiatky ministerstva zdravotníctva a titul, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej ...
(7)

Najmenej dve prizvané osoby musia mať

a)
odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v pracovných činnostiach, v ktorých sa ...
b)
najmenej desaťročnú odbornú zdravotnícku prax.
(8)

Osoba oprávnená na výkon klinického auditu je vylúčená z výkonu klinického auditu, ak so zreteľom ...

(9)

Osoba vylúčená z výkonu klinického auditu nesmie vykonávať ani úkony súvisiace s klinickým ...

(10)

Ak má poskytovateľ, u ktorého sa vykonáva klinický audit, pochybnosť o nezaujatosti osoby oprávnenej ...

(11)

Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o tom, či je osoba vylúčená z výkonu klinického auditu, najneskôr ...

(12)

Ministerstvo zdravotníctva vyhotoví o vykonaní klinického auditu záznam o klinickom audite, ktorý ...

a)
údaje o osobách oprávnených na výkon klinického auditu, ktoré vykonali klinický audit u poskytovateľa, ...
b)
údaje o poskytovateľovi, u ktorého sa vykonal klinický audit, v rozsahu
1.
obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo a miesto podnikania, ak je poskytovateľom ...
2.
meno a priezvisko, miesto podnikania a identifikačné číslo, ak je poskytovateľom fyzická osoba-podnikateľ, ...
c)
obdobie vykonávania klinického auditu,
d)
názov a miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, v ktorom sa vykonal klinický audit,
e)
skutočnosti zistené pri výkone klinického auditu,
f)
výsledok klinického auditu, ktorým je
1.
zhoda, ak poskytovateľ poskytuje zdravotnú starostlivosť v súlade so štandardnými postupmi, interným ...
2.
nesúlad, ak poskytovateľ neposkytuje zdravotnú starostlivosť v súlade so štandardnými postupmi, ...
g)
dátum vyhotovenia záznamu o klinickom audite,
h)
podpis osoby oprávnenej na výkon klinického auditu, ktorá vyhotovila záznam o klinickom audite,
i)
podpisy osôb oprávnených na výkon klinického auditu, ktoré vykonali klinický audit u poskytovateľa, ...
j)
titul, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene poskytovateľa, ktorá sa oboznámila ...
(13)

Ak je výsledkom klinického auditu zhoda, klinický audit je skončený dňom oboznámenia sa poskytovateľa ...

(14)

Ak je výsledkom klinického auditu nesúlad, klinický audit je skončený dňom prerokovania záznamu ...

(15)

Zápisnica o prerokovaní záznamu o klinickom audite obsahuje

a)
dátum jej vyhotovenia,
b)
dátum oboznámenia sa poskytovateľa so záznamom o klinickom audite,
c)
dátum prerokovania záznamu o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený,
d)
výsledok prerokovania záznamu o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený,
e)
titul, meno, priezvisko a podpisy osôb oprávnených na výkon klinického auditu, ktoré vykonali ...
f)
titul, meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať v mene poskytovateľa, prípadne aj titul, ...
(16)

Ministerstvo zdravotníctva po skončení klinického auditu

a)
uverejní údaje podľa odseku 12 písm. b), c), d) a f) prvého bodu na svojom webovom sídle,
b)
vydá poskytovateľovi certifikát o dodržiavaní štandardných postupov a certifikát o dodržiavaní ...
(17)

Ministerstvo zdravotníctva vedie dokumentáciu o vykonaných klinických auditoch a uchováva ju po ...

(18)

Dokumentácia podľa odseku 17 obsahuje

a)
záznam o klinickom audite vrátane dodatku k záznamu, ak bol vyhotovený,
b)
doklad o doručení záznamu o klinickom audite vrátane dokladu o doručení dodatku k záznamu poskytovateľovi, ...
c)
oznámenie podľa odseku 9 a námietku podľa odseku 10, ak boli podané,
d)
rozhodnutie o vylúčení osoby z výkonu klinického auditu,
e)
námietky poskytovateľa k údajom uvedeným v zázname o klinickom audite, ak boli podané,
f)
písomné vyhotovenie odôvodnenia neopodstatnenosti námietok poskytovateľa k záznamu o klinickom ...
g)
zápisnicu o prerokovaní záznamu o klinickom audite,
h)
kópiu certifikátov podľa odseku 16 písm. b).
(19)

Na výkon klinického auditu a na rozhodovanie o tom, či osoba oprávnená na výkon klinického auditu ...

§ 9c
(1)

Osoba oprávnená na výkon klinického auditu je pri vykonávaní klinického auditu oprávnená

a)
vstupovať na pozemky, do budov a iných priestorov poskytovateľa, v ktorých poskytovateľ zabezpečuje ...
b)
požadovať od poskytovateľa, u ktorého sa vykonáva klinický audit, a jeho zamestnancov súčinnosť, ...
1.
doklady, iné písomnosti a informácie vrátane informácií na elektronických nosičoch dát, ktoré ...
2.
vysvetlenia, vyjadrenia, ústne a písomné informácie k predmetu klinického auditu a k zisteným ...
c)
požadovať na účely výkonu klinického auditu preukázanie totožnosti od poskytovateľa, u ktorého ...
d)
nahliadať do zdravotnej dokumentácie osoby.13aa)
(2)

Osoba oprávnená na výkon klinického auditu je povinná

a)
zdržať sa konania, ktoré vedie alebo by mohlo viesť k jej zaujatosti,
b)
bezodkladne oznámiť ministerstvu zdravotníctva svoje vylúčenie z výkonu klinického auditu a skutočnosti, ...
c)
preukázať sa poskytovateľovi, u ktorého má vykonať klinický audit, najneskôr pri začatí výkonu ...
d)
vydať poskytovateľovi, u ktorého sa vykonáva klinický audit, potvrdenie o prevzatí dokladov, iných ...
e)
oboznámiť so záznamom o klinickom audite poskytovateľa, u ktorého vykonala klinický audit; túto ...
f)
preveriť opodstatnenosť predložených písomných námietok k údajom v zázname o klinickom audite; ...
g)
vyhotoviť dodatok k záznamu, ak po preverení podľa písmena f) zistila opodstatnenosť predložených ...
h)
prerokovať záznam o klinickom audite po preverení podľa písmena f) a dodatok k záznamu, ak bol ...
§ 9d
(1)

Poskytovateľ, u ktorého sa vykonáva klinický audit, je oprávnený

a)
podať písomnú námietku k údajom uvedeným v zázname o klinickom audite do 30 dní od doručenia ...
b)
požiadať do 90 dní od skončenia klinického auditu, ktorého výsledkom je nesúlad, o opätovný ...
(2)

Poskytovateľ, u ktorého sa vykonáva klinický audit, je povinný

a)
umožniť osobe oprávnenej na výkon klinického auditu výkon oprávnení podľa § 9c ods. 1,
b)
zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon klinického auditu,
c)
utvárať vhodné materiálne a technické podmienky na výkon klinického auditu.
§ 10
Výkon samostatnej zdravotníckej praxe
(1)

Samostatnú zdravotnícku prax môžu vykonávať zdravotnícki pracovníci v povolaní lekár, zubný ...

(2)

Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 je poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom ...

(3)

Samostatná zdravotnícka prax podľa odseku 1 nie je poskytovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby, ...

DRUHÁ ČASŤ

POVOLENIE

§ 11
Vydávanie povolení
(1)

Ministerstvo zdravotníctva vydáva povolenie na prevádzkovanie

a)
špecializovanej nemocnice,
b)
zariadenia biomedicínskeho výskumu,
c)
tkanivového zariadenia,
d)
referenčného laboratória,
e)
ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
f)
ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby,
g)
ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
(2)

Samosprávny kraj v rámci preneseného výkonu štátnej správy vydáva povolenie na prevádzkovanie ...

a)
ambulancie okrem ambulancie podľa odseku 1 písm. e) až g) a podľa odseku 3,
b)
zariadenia na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti,
c)
stacionára,
d)
polikliniky,
e)
agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti,
f)
zariadenia spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek,
g)
všeobecnej nemocnice,
h)
liečebne,
i)
hospicu,
j)
domu ošetrovateľskej starostlivosti,
k)
mobilného hospicu.
(3)

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) vydáva povolenie ...

a)
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci,
b)
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci,
c)
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej intenzívnej jednotky,
d)
ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby,
e)
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“.
(4)

Ak je na vydanie povolenia príslušný viac ako jeden samosprávny kraj, povolenie vydáva ministerstvo ...

§ 12
Podmienky na vydanie povolenia
(1)

Ministerstvo zdravotníctva, úrad pre dohľad alebo samosprávny kraj (ďalej len „orgán príslušný ...

(2)

Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie fyzickej osobe, ak

a)
má licenciu na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. b)],
b)
má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia.2)
(3)

Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie právnickej osobe, ak

a)
má určeného odborného zástupcu s licenciou na výkon činnosti odborného zástupcu v tom povolaní, ...
b)
má užívacie právo k priestorom, v ktorých sa bude zdravotná starostlivosť poskytovať,
c)
priestory podľa písmena b) spĺňajú požiadavky z hľadiska ochrany zdravia,2)
d)
je bezúhonná.
(4)

Úrad pre dohľad vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (§ 11 ...

a)
je materiálne alebo finančne zabezpečená na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ...
b)
úspešne absolvuje výberové konanie a získa najvyšší počet bodov (§ 14 ods. 10).
(5)

Podmienkou na vydanie povolenia podľa odsekov 2 až 4 je aj dôveryhodnosť.

(6)

Dôveryhodná na účely vydania povolenia je fyzická osoba a právnická osoba, ktorá dva roky pred ...

(7)

Podmienky na vydanie povolenia podľa odsekov 2, 3, odseku 4 písm. a) a odseku 16 musia byť splnené ...

(8)

Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby (§ 11 ...

(9)

Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie ...

(10)

Odborný zástupca [odsek 3 písm. a)] sa určí pre zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti ...

(11)

Odborný zástupca môže byť určený len pre jedno zdravotnícke zariadenie; uvedené sa nevzťahuje ...

(12)

Odborný zástupca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť držiteľovi povolenia každú zmenu ...

(13)

Bezúhonná na účely vydania povolenia je právnická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená ...

(14)

Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...

(15)

Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej ...

a)
dospelých len organizátorovi, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej ...
b)
deti a dorast len organizátorovi, ktorý má povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej ...
(16)

Ministerstvo zdravotníctva vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby ...

a)
je personálne zabezpečená a materiálno-technicky vybavená na prevádzkovanie ambulancie dopravnej ...
b)
má vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby.
(17)

Ak žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby [§ 11 ...

§ 13
Žiadosť o vydanie povolenia
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia (ďalej len „žiadosť“) podáva fyzická osoba alebo právnická ...

(2)

Fyzická osoba v žiadosti uvedie

a)
meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve a identifikačné ...
b)
miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto ...
c)
druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
d)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
e)
sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,14a) ak ide o žiadateľa ...
(3)

K žiadosti podľa odseku 2 fyzická osoba doloží

a)
právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania [§ 68 ods. 1 písm. ...
b)
údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, ...
c)
rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do ...
d)
čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z ...
(4)

Právnická osoba v žiadosti uvedie

a)
obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, ak už bolo pridelené, meno, priezvisko ...
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve, registračné číslo a označenie ...
c)
miesto trvalého pobytu odborného zástupcu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej ...
d)
druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
e)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
f)
sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby podľa osobitného predpisu,14a) ak ide o žiadateľa ...
(5)

K žiadosti podľa odseku 4 právnická osoba doloží

a)
právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon činnosti odborného zástupcu,
b)
údaje podľa osobitného predpisu14b) potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k priestorom, ...
c)
rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov do ...
d)
čestné vyhlásenie, že v období dvoch rokov pred podaním žiadosti nemala zrušené povolenie z ...
(6)

Miestom prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia [odsek 2 písm. d) a odsek 4 písm. e)] žiadateľa ...

(7)

Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) a c) sa nevzťahujú na žiadateľa o povolenie ...

(8)

K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby žiadateľ ...

a)
doklad o vlastníctve ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo zmluvu o nájme, podľa ktorej ...
b)
zmluvu o budúcej kúpe alebo inom prevode ambulancie záchrannej zdravotnej služby do vlastníctva ...
c)
doklad o vinkulácii peňažných prostriedkov v banke alebo pobočke zahraničnej banky vo výške ...
d)
ak ide o žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej ...
1.
doklad preukazujúci vlastnícke právo alebo užívacie právo k vrtuľníku a doklad preukazujúci ...
2.
osvedčenie leteckého prevádzkovateľa15b) s vyznačením
2a.
oprávnenia na vykonávanie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby a s vyznačením povolenia ...
2b.
oprávnenia na vykonávanie medicínskych letov vrtuľníkom a letúnom,
e)
doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
f)
projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby,
g)
doklad, ktorým preukáže vlastnícke právo alebo užívacie právo k priestorovému a materiálno-technickému ...
(9)

K žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ...

a)
doklad o minimálnom materiálno-technickom vybavení ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby; ...
b)
doklad o personálnom zabezpečení prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ...
c)
projekt prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(10)

Ustanovenia odseku 3 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) a c) sa nevzťahujú na žiadateľa o vydanie ...

(11)

Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby ...

a)
rozhodnutie príslušného orgánu verejného zdravotníctva15) o návrhu na uvedenie priestorov dispečingu ...
b)
doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby, ...
c)
doklady preukazujúce personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej ...
d)
údaj o mieste prevádzkovania dispečingu,
e)
údaj o počte ambulancií dopravnej zdravotnej služby.
§ 13a
Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia
(1)

Žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia okrem náležitostí žiadosti ...

a)
uvedie typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude odoberať, testovať, spracovávať, ...
b)
uvedie e-mailovú adresu, telefónne číslo a webové sídlo,
c)
priloží štandardné pracovné postupy, na ktorých základe bude vykonávať svoju činnosť a
d)
priloží kópie zmlúv o spolupráci s poskytovateľom zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 3 ...
e)
priloží písomný doklad o určení lekára poskytovateľom podľa § 7 ods. 3 písm. a) druhého ...
f)
priloží písomný doklad o spolupráci na testovanie odobratého ľudského tkaniva alebo ľudských ...
(2)

Pri žiadosti o vydanie povolenia na dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z členského ...

(3)

Pri žiadosti o vydanie povolenia na dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek zo štátu, ktorý ...

a)
priloží kópiu písomnej zmluvy o spolupráci s tkanivovým zariadením alebo s inou osobou z tretieho ...
1.
zaručenie oprávnenia ministerstva zdravotníctva v spolupráci s národnou transplantačnou organizáciou ...
2.
práva a povinnosti zmluvných strán s cieľom zabezpečiť, aby sa dodržiavali normy kvality a bezpečnosti ...
3.
záväzok dodávateľa z tretieho štátu poskytnúť kópie dokumentov uvedených v písmenách l) ...
4.
povinnosť dodávateľa z tretieho štátu informovať dovážajúce tkanivové zariadenie o všetkých ...
5.
povinnosť dodávateľa z tretieho štátu bezodkladne informovať dovážajúce tkanivové zariadenie ...
6.
povinnosť dodávateľa z tretieho štátu bezodkladne informovať dovážajúce tkanivové zariadenie ...
7.
dohodnuté požiadavky prepravy ľudského tkaniva alebo ľudských buniek medzi dodávateľom z tretieho ...
8.
povinnosť dodávateľa z tretieho štátu a jeho subdodávateľa uchovávať záznamy o darcovi ľudského ...
9.
dohodnuté požiadavky aktualizácie písomnej zmluvy o spolupráci s dodávateľom z tretieho štátu ...
b)
uvedie typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude dovážať,
c)
uvedie zoznam činností, ktoré vykonáva dodávateľ tretieho štátu,
d)
uvedie zoznam činností, ktoré má dodávateľ z tretieho štátu zmluvne zabezpečené s iným dodávateľom ...
e)
uvedie názov tretieho štátu, ktorý tkanivovému zariadeniu dodá odobraté ľudské tkanivo alebo ...
f)
uvedie údaje o dodávateľovi z tretieho štátu v rozsahu
1.
obchodné meno a sídlo,
2.
meno a priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo meno a priezvisko odborného zástupcu, ...
3.
telefónne číslo vrátane medzinárodnej predvoľby,
4.
telefónne číslo pre núdzovú situáciu,
5.
e-mailovú adresu,
g)
uvedie podrobný opis pohybu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od ich odberu v treťom štáte ...
h)
priloží kópiu príslušného dokumentu oprávňujúceho dodávateľa z tretieho štátu na vývoz ...
i)
priloží kópiu štítku, ktorým označuje dodávateľ z tretieho štátu odobraté ľudské tkanivo ...
j)
priloží kópiu štítku, ktorým označuje dodávateľ z tretieho štátu nádobu s odobratým ľudským ...
k)
priloží kópiu štítku, ktorým označuje dodávateľ z tretieho štátu prepravný kontajner,
l)
priloží kópiu dokumentu, na ktorého základe bol identifikovaný a hodnotený darca ľudského tkaniva ...
m)
priloží kópiu príslušného dokumentu oprávňujúceho laboratórium na výkon laboratórneho testovania ...
n)
priloží kópiu štandardných pracovných postupov na spracovanie ľudského tkaniva alebo ľudských ...
o)
priloží kópiu materiálno-technického vybavenia dodávateľa z tretieho štátu,
p)
priloží kópiu štandardných pracovných postupov o požiadavkách distribúcie ľudského tkaniva ...
q)
uvedie údaje v rozsahu obchodné meno, sídlo a druh vykonávanej činnosti každého subdodávateľa ...
r)
priloží kópiu záveru z ostatnej kontroly vykonanej u dodávateľa z tretieho štátu orgánom, ktorý ...
s)
priloží kópiu záveru z kontroly vykonanej u dodávateľa z tretieho štátu dovážajúcim tkanivovým ...
(4)

Pri žiadosti o vydanie povolenia na vývoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, tkanivové zariadenie ...

§ 14
Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby
(1)

Výberové konanie na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ...

(2)

Účastníkmi výberového konania sú žiadatelia o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej ...

(3)

Lehotu na podanie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej ...

(4)

Na vyhodnotenie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ...

(5)

Členov komisie vymenúva predseda úradu pre dohľad. Za člena komisie môže predseda úradu pre ...

a)
osobu, ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k niektorému účastníkovi ...
b)
osobu, ktorá je spoločníkom, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, alebo kontrolného ...
c)
osobu, ktorá je blízkou osobou19) spoločníka, štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho ...
d)
osobu, u ktorej so zreteľom na jej pomer k veci, k niektorému z účastníkov výberového konania ...
e)
zamestnanca úradu pre dohľad, ktorý sa zúčastňuje na konaní o vydaní povolenia.
(6)

Osoba, ktorá má byť vymenovaná za člena komisie, poskytne predsedovi úradu pre dohľad písomné ...

(7)

Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie ...

(8)

Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej ...

(9)

Kritériá hodnotenia žiadostí na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa ...

a)
personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
b)
materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej služby,
c)
výška peňažných prostriedkov vinkulovaných v banke alebo v pobočke zahraničnej banky, ak sa ...
d)
projekt stratégie a rozvoja záchrannej zdravotnej služby.
(10)

Komisia určí pre sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby účastníka výberového konania, ...

(11)

Úrad pre dohľad je pri vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ...

(12)

Správa podľa odseku 10 obsahuje

a)
vyhodnotenie žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ...
b)
vytvorené poradie účastníkov výberového konania od každého člena výberovej komisie.
(13)

Podrobnosti o náležitostiach a hodnotení žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ...

(14)

Ak bolo poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby zrušené povolenie na prevádzkovanie ambulancie ...

§ 14a
Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...
(1)

Výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...

(2)

Účastníkmi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej ...

(3)

Termín výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...

(4)

Na vyhodnocovanie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...

(5)

Členov komisie vymenúva minister zdravotníctva. Za člena komisie nemôže byť z dôvodu zaujatosti ...

a)
ktorá je v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu k
1.
niektorému účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ...
2.
právnickej osobe, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou17d) vo vzťahu k niektorému ...
b)
ktorá je alebo v posledných 24 mesiacoch bola
1.
spoločníkom niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ...
2.
štatutárnym orgánom niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ...
3.
členom štatutárneho orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia ...
4.
členom kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na ...
5.
právnickou osobou, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo vzťahu k niektorému ...
c)
ktorá je blízkou osobou19)
1.
spoločníka niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ...
2.
štatutárneho orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ...
3.
člena štatutárneho orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na ...
4.
člena kontrolného orgánu niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na ...
5.
vedúceho zamestnanca niektorého z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ...
6.
právnickej osoby, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo vzťahu k niektorému účastníkovi ...
d)
u ktorej možno mať pochybnosť o jej nezaujatosti so zreteľom na jej pomer k
1.
veci,
2.
niektorému z účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ...
3.
právnickej osobe, ktorá je ovládanou osobou alebo ovládajúcou osobou vo vzťahu k niektorému účastníkovi ...
e)
ktorá je zamestnancom ministerstva zdravotníctva a zúčastňuje sa na konaní o vydaní povolenia. ...
(6)

Osoba navrhovaná na vymenovanie za člena komisie predloží ministrovi zdravotníctva čestné vyhlásenie ...

(7)

Každý účastník výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej ...

(8)

Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie ...

(9)

Komisia vyhodnotí žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...

(10)

Kritériá hodnotenia žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej ...

a)
personálne zabezpečenie prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
b)
materiálno-technické vybavenie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
c)
finančné zabezpečenie prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby,
d)
projekt prevádzkovania ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby.
(11)

Za kritériá hodnotenia podľa odseku 10 bude účastníkovi výberového konania o vydanie povolenia ...

a)
50 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. a),
b)
10 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. b),
c)
10 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. c),
d)
30 % z celkového počtu bodov za kritérium podľa odseku 10 písm. d).
(12)

Komisia určí pre každý pevný bod ako úspešného uchádzača toho účastníka výberového konania ...

(13)

Správa podľa odseku 12 obsahuje

a)
vyhodnotenie žiadostí o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...
b)
vytvorené poradie účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ...
c)
vytvorené poradie účastníkov výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie ...
(14)

Podrobnosti o náležitostiach žiadostí, kritériách hodnotenia žiadostí a hodnotenia žiadostí ...

(15)

Ministerstvo zdravotníctva je pri vydávaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej ...

(16)

Ak vo výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...

a)
vyhlásenia prvého výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej ...
b)
zrušenia povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby organizátorovi, ...
(17)

Ak v poradí druhom výberovom konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej ...

(18)

Ministerstvo zdravotníctva môže vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej ...

a)
inému organizátorovi, najdlhšie však do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia na prevádzkovanie ...
b)
poskytovateľovi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavnú pohotovostnú službu ...
c)
poskytovateľovi poskytujúcemu všeobecnú ambulantnú starostlivosť ak by mohla byť vážnym spôsobom ...
(19)

Poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby sa považuje ...

(20)

Ministerstvo zdravotníctva po ukončení výberového konania o vydanie povolenia na prevádzkovanie ...

§ 15
Vydanie povolenia
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia vydá povolenie rozhodnutím, ak žiadateľ o povolenie preukázal ...

(2)

Povolenie sa vydáva na neurčitú dobu okrem povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej ...

(3)

Pri vydaní povolenia podľa § 17 a § 17b až 17d čas platnosti pôvodného povolenia na prevádzkovanie ...

(4)

Povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby pre dospelých a povolenie ...

(5)

Povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby sa vydáva na základe ...

§ 16
Zmena údajov v povolení
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia vyznačí na základe oznámenia držiteľa povolenia zmenu ...

a)
zmenu osoby alebo osôb, ktoré sú štatutárnym orgánom, zmenu obchodného mena, sídla a právnej ...
b)
zmenu mena, priezviska a miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, ak ide o fyzickú osobu,
c)
zmenu e-mailovej adresy, telefónneho čísla a webového sídla, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ...
d)
zmenu obchodného mena a sídla dodávateľa z tretieho štátu, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ...
e)
dátum zrušenia alebo dátum dočasného pozastavenia platnosti dokumentu oprávňujúceho dodávateľa ...
f)
ukončenie alebo čiastočné ukončenie dovozu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho ...
(2)

Zmena údaju v povolení je aj doplnenie identifikačného čísla právnickej osoby, ak sa jej pridelilo ...

(3)

Zmeny údajov uvedené v odsekoch 1 a 2 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; orgán príslušný ...

(4)

Orgánom príslušným na vydanie povolenia podľa odsekov 1 a 3 sa rozumie ministerstvo zdravotníctva, ...

§ 17
Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania a zmena odborného ...
(1)

Zmena miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, jeho odborného zamerania, zmena druhu činnosti ...

(2)

V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, doloží doklady, ...

§ 17a
Určenie náhradného odborného zástupcu
(1)

Držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, ak odborný zástupca zomrel alebo z iného ...

(2)

Náhradného odborného zástupcu možno určiť najviac na 60 dní odo dňa skutočnosti zakladajúcej ...

(3)

Ak držiteľ povolenia určí náhradného odborného zástupcu, je povinný bez zbytočného odkladu ...

(4)

Ak je náhradný odborný zástupca odborným zástupcom iného držiteľa povolenia, je držiteľ povolenia ...

(5)

Náhradný odborný zástupca musí spĺňať podmienky ustanovené pre odborného zástupcu [§ 12 ...

(6)

Určenie náhradného odborného zástupcu nevyžaduje vydanie nového povolenia.

(7)

Orgánom príslušným na vydanie povolenia podľa odseku 3 sa rozumie ministerstvo zdravotníctva, ...

§ 17b
Zmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby
(1)

Zmeniť sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby mimo sídla ustanoveného osobitným predpisom14a) ...

(2)

V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, dôvody požadovanej ...

(3)

Na vydanie povolenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o výberovom konaní (§ 14).

§ 17c
Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby
(1)

Výmenu sídla stanice záchrannej zdravotnej služby možno povoliť na základe spoločnej žiadosti ...

(2)

K žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadatelia priložia dohodu podľa odseku 1. Ustanovenia ...

§ 17d
Zmena typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby
(1)

Typ ambulancie záchrannej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 3 písm. a) až c) a písm. e) je možné ...

(2)

V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu a dôvody požadovanej ...

a)
čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na ...
b)
stanovisko operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby19a) k požadovanej ...
c)
doklady preukazujúce personálne a materiálno-technické vybavenie ambulancie záchrannej zdravotnej ...
1.
ambulancie rýchlej lekárskej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej ...
2.
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci alebo
3.
ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci na ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci s vybavením mobilnej ...
(3)

Na vydanie povolenia podľa odseku 1 sa nevzťahujú ustanovenia o výberovom konaní (§ 14).

§ 17e
Zmena údajov v činnosti tkanivového zariadenia
(1)

Vydanie nového povolenia, ktorým orgán príslušný na vydanie povolenia súčasne zruší pôvodné ...

a)
typu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie odoberať, testovať, ...
b)
opisu pohybu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ak ide o dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských ...
c)
v zozname činností, ktoré vykonáva dodávateľ z tretieho štátu, ak ide o dovoz ľudského tkaniva ...
d)
dodávateľa z tretieho štátu.
(2)

V žiadosti o vydanie povolenia podľa odseku 1 žiadateľ uvedie požadovanú zmenu, priloží doklady, ...

§17f
Zmena počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby
(1)

Zmeniť počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby podľa § 11 ods. 1 písm. g) možno len na ...

(2)

V žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby podľa odseku ...

a)
čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na ...
b)
doklady preukazujúce personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej ...
c)
doklady preukazujúce vlastnícke právo alebo užívacie právo k ambulancii dopravnej zdravotnej služby, ...
§ 18
Dočasné pozastavenie povolenia
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie, ak

a)
držiteľ povolenia požiada o dočasné pozastavenie povolenia,
b)
držiteľ povolenia mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca ...
c)
držiteľ povolenia mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo ak ...
(2)

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie, ak držiteľ povolenia ...

(3)

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže dočasne pozastaviť povolenie

a)
na základe žiadosti držiteľa povolenia podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,
b)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. b) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania,
c)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas dočasného pozastavenia licencie na výkon zdravotníckeho ...
(4)

Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia z dôvodu podľa odseku 2 je aj lehota na ...

(5)

Ak orgán príslušný na vydanie povolenia rozhodne o dočasnom pozastavení povolenia, súčasne určí ...

(6)

Orgán príslušný na vydanie povolenia dočasne pozastaví povolenie

a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie povolenia,
b)
podľa odseku 1 písm. b) v celom rozsahu,
c)
podľa odseku 1 písm. c) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k dočasnému pozastaveniu licencie ...
d)
podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. ...
(7)

Dočasné pozastavenie povolenia sa nevzťahuje na organizátora.

§ 19
Zrušenie povolenia
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie, ak držiteľ povolenia

a)
požiada o zrušenie povolenia; žiadosť o zrušenie povolenia je držiteľ povolenia povinný podať ...
b)
prestal spĺňať podmienky na vydanie povolenia (§ 12 ods. 2 až 4 a 16),
c)
získal povolenie na základe nepravdivých údajov,
d)
neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení povolenia (§ 18 ods. ...
e)
nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia ...
f)
určil náhradného odborného zástupcu v rozpore s týmto zákonom alebo v oznámení o určení náhradného ...
g)
na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby používa ambulanciu záchrannej zdravotnej ...
h)
ktorý je organizátorom
1.
mal dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania alebo odborný zástupca právnickej osoby ...
2.
mal dočasne pozastavenú licenciu na výkon zdravotníckeho povolania, alebo ak ide o právnickú osobu, ...
3.
štyri po sebe nasledujúce mesiace nezabezpečil poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ...
i)
na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby používa ambulanciu dopravnej zdravotnej ...
j)
nezačal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v deň, ktorý je uvedený v povolení, ak ide o držiteľa ...
(2)

Orgán príslušný na vydanie povolenia môže zrušiť povolenie, ak držiteľ povolenia závažným ...

(3)

Ak orgán príslušný na vydanie povolenia zrušil povolenie z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. ...

(4)

Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie

a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie povolenia,
b)
podľa odseku 1 písm. b), c), e) až j) v celom rozsahu; ak dôvodom na zrušenie povolenia podľa ...
c)
podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky ...
d)
podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k závažnému alebo opakovanému porušeniu ...
(5)

Orgán príslušný na vydanie povolenia preruší konanie o zrušení povolenia podľa odseku 1 písm. ...

§ 20
Zánik povolenia
(1)

Povolenie zaniká

a)
smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením fyzickej osoby za mŕtvu, alebo
b)
zánikom právnickej osoby.
(2)

Povolenie na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby zaniká aj

a)
zrušením povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby vydaného ...
b)
uplynutím doby platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby ...

Konanie o vydanie povolenia, dočasné pozastavenie povolenia a zrušenie povolenia

§ 21
(1)

Na konanie v prvom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva, samosprávny kraj alebo úrad ...

a)
vydania povolenia z dôvodu zmeny miesta prevádzkovania ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného ...
b)
dočasného pozastavenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného ...
c)
zrušenia povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho zariadenia zaradeného do koncovej ...
(2)

Na konanie vo veciach, v ktorých rozhodovanie patrí do pôsobnosti samosprávneho kraja (§ 11 ods. ...

(3)

Účastníkom konania o vydanie povolenia je žiadateľ o povolenie. Účastníkom konania o dočasné ...

§ 22
Orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) rozhodne o
a)

vydaní povolenia alebo o zamietnutí žiadosti o vydanie povolenia do 30 dní od začatia konania; ...

b)

dočasnom pozastavení povolenia do 30 dní od začatia konania,

c)

zrušení povolenia do 30 dní od začatia konania,

d)

vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie doplnkovej ambulantnej pohotovostnej služby alebo o ...

§ 23

Orgán príslušný na konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej ...

§ 25
(1)

Rozhodnutie o vydaní povolenia okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje

a)
údaje uvedené v § 13 ods. 2 písm. a) a b), ak ide o fyzickú osobu, alebo údaje uvedené v § 13 ...
b)
druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie,
c)
miesto prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
d)
zdravotnícke povolanie, študijný odbor a špecializačný odbor alebo certifikačnú prípravu, v ...
e)
sídlo stanice záchrannej zdravotnej služby, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej ...
f)
druhy činností, ktoré bude vykonávať poskytovateľ, ak ide o povolenie na prevádzkovanie tkanivového ...
g)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky,23aaa) ...
h)
pevný bod a spádové územie organizátora, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie pevnej ...
i)
pevný bod, spádové územie organizátora a čas platnosti povolenia organizátora, ak ide o povolenie ...
j)
dátum začatia prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ...
k)
oprávnenie zabezpečovať neodkladnú prepravu letúnom,23aab) ak ide o povolenie na prevádzkovanie ...
(2)

Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia okrem náležitostí podľa ...

a)
kód tkanivového zariadenia Európskej únie pridelený národnou transplantačnou organizáciou z ...
b)
typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie odoberať, testovať, ...
c)
typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie vyvážať, ak ide ...
d)
typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie dovážať z členského ...
e)
pri žiadosti o vydanie povolenia na dovoz ľudského tkaniva alebo ľudských buniek
1.
typ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, ktoré bude tkanivové zariadenie dovážať z tretieho ...
2.
podrobný opis pohybu ľudského tkaniva alebo ľudských buniek od ich odberu v treťom štáte po ...
3.
obchodné meno a sídlo dodávateľa ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu,
4.
zoznam činností, ktoré vykonáva dodávateľ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho ...
5.
zoznam činností, ktoré má dodávateľ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho štátu ...
6.
názov tretieho štátu, v ktorom má dodávateľ ľudského tkaniva alebo ľudských buniek z tretieho ...
(3)

Rozhodnutie o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby okrem všeobecných ...

§ 26
(1)

Právoplatné rozhodnutie o vydaní povolenia, právoplatné rozhodnutie o dočasnom pozastavení povolenia ...

a)
daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby alebo ak ide o cudzinca, ...
b)
Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
c)
úradu pre dohľad; to neplatí, ak je úrad pre dohľad orgánom príslušným na vydanie povolenia, ...
d)
obci príslušnej podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia,
e)
zdravotným poisťovniam,
f)
komore, ktorá vydala licenciu na výkon zdravotníckeho povolania,
g)
národnej transplantačnej organizácii pri tkanivovom zariadení podľa § 11 ods. 1 písm. c).
(2)

Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydalo ministerstvo zdravotníctva, doručuje ministerstvo zdravotníctva ...

(3)

Rozhodnutie podľa odseku 1, ktoré vydal samosprávny kraj, doručuje samosprávny kraj aj ministerstvu ...

(4)

Rozhodnutie o vydaní povolenia je povinný držiteľ povolenia, ktorý je zapísaný v obchodnom registri, ...

(5)

Rozhodnutie o zrušení povolenia zasiela orgán príslušný na rozhodnutie (§ 21 ods. 1) do 15 dní ...

a)
Obchodnému vestníku na uverejnenie,
b)
súdu, ktorý vedie obchodný register,16) s návrhom na výmaz činnosti z obchodného registra.
(6)

Úrad pre dohľad doručuje rozhodnutie, ktoré vydal podľa odseku 1, ministerstvu zdravotníctva a ...

§ 26a
Register povolení
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia vedie register povolení.

(2)

Register povolení sa vedie prostredníctvom informačného systému orgánu príslušného na vydanie ...

(3)

Register povolení obsahuje

a)
údaje podľa § 25,
b)
číslo povolenia; ak ide o tkanivové zariadenie, aj kód tkanivového zariadenia Európskej únie,
c)
dátum vydania povolenia,
d)
dátum nadobudnutia právoplatnosti povolenia,
e)
dátum zániku platnosti povolenia,
f)
dátum poslednej zmeny povolenia,
g)
číslo oznámenia o zániku platnosti povolenia,
h)
číslo rozhodnutia o zrušení povolenia,
i)
dátum zrušenia povolenia,
j)
číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení povolenia,
k)
dátum začatia dočasného pozastavenia povolenia,
l)
dátum skončenia dočasného pozastavenia povolenia,
m)
označenie orgánu príslušného na vydanie povolenia, ktorý rozhodnutie vydal, a jeho sídlo,
n)
identifikátor zdravotníckeho zariadenia podľa príslušných štandardov zdravotníckej informatiky.23aaa) ...
(4)

Orgán príslušný na vydanie povolenia bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná ...

(5)

Orgán príslušný na vydanie povolenia poskytuje v elektronickej podobe v súlade s príslušnými ...

TRETIA ČASŤ

VÝKON ZDRAVOTNÍCKEHO POVOLANIA

§ 27
Zdravotnícki pracovníci
(1)

Zdravotnícky pracovník je fyzická osoba vykonávajúca zdravotnícke povolanie

a)
lekár,
b)
zubný lekár,
c)
farmaceut,
d)
sestra,
e)
pôrodná asistentka,
f)
fyzioterapeut,
g)
verejný zdravotník,
h)
zdravotnícky laborant,
i)
nutričný terapeut,
j)
dentálna hygienička,
k)
rádiologický technik,
l)
zdravotnícky záchranár,
m)
zubný technik,
n)
technik pre zdravotnícke pomôcky,
o)
optometrista,
p)
farmaceutický laborant,
q)
masér,
r)
očný optik,
s)
ortopedický technik,
t)
praktická sestra,
u)
zubný asistent,
v)
sanitár.
(2)

Zdravotnícky pracovník je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva povolanie logopéd, psychológ, liečebný ...

(3)

Zdravotníckym pracovníkom je aj profesionálny vojak, ktorý vykonáva príslušné zdravotnícke ...

§ 28
(1)

Rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví rozsah ...

§ 30
Dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania
(1)

Na dočasný a príležitostný výkon zdravotníckeho povolania sa vzťahuje osobitný predpis,24) ...

(2)

Dočasným a príležitostným výkonom zdravotníckeho povolania na území Slovenskej republiky sa ...

(3)

Občan členského štátu alebo občan tretieho štátu, ktorý spĺňa podmienky na výkon zdravotníckeho ...

a)
kópiu dokladu totožnosti,
b)
vyhlásenie o poistení zodpovednosti za škodu,53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom zdravotníckeho ...
c)
doklady o vykonávaní zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte v súlade s právnymi predpismi ...
d)
úradne osvedčené fotokópie dokladov o vzdelaní,
e)
čestné vyhlásenie o ovládaní štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho ...
f)
doklad, ktorým sa preukazuje bezúhonnosť podľa § 38 ods. 2 druhej vety.
(4)

Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil ministerstvu zdravotníctva ...

(5)

Vyhlásenie možno doručiť osobne, poštou, elektronickými prostriedkami alebo telefaxom. Ak sa vyhlásenie ...

(6)

Ministerstvo zdravotníctva vedie zoznam vyhlásení podľa dátumu ich doručenia a údaje z tohto ...

(7)

Ministerstvo zdravotníctva po doručení vyhlásenia a dokladov podľa odseku 3 rozhodne, či bude ...

(8)

Ak ministerstvo zdravotníctva rozhodne, že doklady podľa odseku 3 písm. d) bude posudzovať, môže ...

(9)

Ak ministerstvo zdravotníctva pri posúdení dokladov podľa odseku 3 písm. d) nezistí podstatné ...

(10)

Skúška spôsobilosti sa vykoná do 15 dní od rozhodnutia o vykonaní skúšky podľa odseku 9. Ustanovenie ...

(11)

Občan členského štátu a občan tretieho štátu, ktorý predložil ministerstvu zdravotníctva ...

a)
register členského štátu, v ktorom je ako zdravotnícky pracovník registrovaný podľa právnych ...
b)
názov a adresu príslušného dozorného orgánu členského štátu, v ktorom je usadený a v ktorom ...
c)
podrobné údaje o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s výkonom ...
§ 31
Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania
(1)

Podmienky na výkon zdravotníckeho povolania sú:

a)
spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
zdravotná spôsobilosť (§ 32),
c)
odborná spôsobilosť (§ 33 až 35),
d)
bezúhonnosť podľa tohto zákona (§ 38) alebo podľa osobitného predpisu,21)
e)
registrácia (§ 62 až 64), ak v § 63 ods. 10 nie je ustanovené inak.
(2)

Podmienkou na výkon zdravotníckeho povolania je aj dôveryhodnosť, ak sa vyžaduje podľa § 12 ods. ...

(3)

Podmienky uvedené v odseku 1 musia byť splnené po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania.

(4)

U cudzinca sa vyžaduje aj ovládanie štátneho jazyka v rozsahu nevyhnutnom na výkon zdravotníckeho ...

§ 32
Zdravotná spôsobilosť
(1)

Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom o zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „posudok“) ...

(2)

Posudok sa vydáva na základe žiadosti žiadateľa o vydanie posudku.

(3)

Zdravotnú spôsobilosť posudzuje lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné ...

(4)

Posudzujúci lekár je povinný

a)
prihliadať pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti aj na predchádzajúce zápisy v zdravotnej dokumentácii27) ...
b)
poslať žiadateľa na odborné vyšetrenie pri pochybnostiach o jeho zdravotnej spôsobilosti,
c)
zaznamenať výsledky odborného vyšetrenia podľa písmena b) do zdravotnej dokumentácie žiadateľa ...
d)
uviesť výsledok lekárskej prehliadky v posudku, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,
e)
vyhotoviť posudok a zaznamenať výsledok lekárskej prehliadky do zdravotnej dokumentácie žiadateľa ...
(5)

Zdravotnícki pracovníci sú povinní podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti ...

(6)

Zdravotnícky pracovník vykonávajúci zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. b) až e) ...

(7)

U cudzinca alebo občana Slovenskej republiky, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý ...

§ 33
Odborná spôsobilosť
(1)

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa tohto zákona je odborná spôsobilosť ...

(2)

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje dokladom o získaní ...

(3)

Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností sa preukazuje aj získaním osvedčenia ...

(4)

Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa preukazuje dokladom o ...

(5)

Odborná spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností sa preukazuje

a)
dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom ...
b)
dokladom o získaní požadovaného stupňa vzdelania v príslušnom študijnom odbore v príslušnom ...

Účasť na certifikačnej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie.28ab)

(6)

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj odbornou zdravotníckou ...

(7)

Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností možno získať len v akreditovaných ...

(8)

Odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 ustanoví nariadenie vlády ...

(9)

Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania sa preukazuje aj dokladom o uznaní dokladov ...

(10)

Doklad podľa odseku 9 sa nevyžaduje na doklad o vzdelaní na výkon odborných pracovných činností ...

§ 33a
Odborná spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v inom členskom štáte

Potvrdenie, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej republiky zodpovedá ...

§ 34
Odborná spôsobilosť pri prerušení výkonu zdravotníckeho povolania
(1)

Ak dôjde k prerušeniu výkonu odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností ...

(2)

O obnovení vedomostí a zručností podľa odseku 1 vyhotoví poverený zdravotnícky pracovník záznam, ...

(3)

Požiadavky na obnovenie vedomostí a zručností podľa odseku 1 sa vzťahujú aj na držiteľa licencie ...

§ 34a
Odborná spôsobilosť pri nezačatí výkonu zdravotníckeho povolania

Požiadavky na obnovenie vedomostí a zručností podľa § 34 sa vzťahujú aj na zdravotníckeho pracovníka, ...

§ 35
Uznávanie dokladov o vzdelaní na výkon zdravotníckeho povolania
(1)

Vysokoškolské diplomy, absolventské diplomy, vysvedčenia o maturitnej skúške, vysvedčenia o záverečnej ...

(2)

Doklady o špecializácii vydané vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi ...

(3)

Certifikáty vydané vzdelávacími inštitúciami alebo inými oprávnenými orgánmi podľa právnych ...

(4)

Podľa tohto zákona možno uznať len doklady o špecializácii podľa odseku 2, ktoré zodpovedajú ...

(5)

Na uznávanie dokladov podľa odsekov 2 a 3 sa použijú ustanovenia osobitného predpisu,24) ak v § ...

Uznávanie dokladov o špecializácii

§ 36
(1)

Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v inom členskom ...

a)
je uvedený v prílohe č. 3,
b)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, ...
c)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom o uznaní, podľa ktorého sa považuje ...
d)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ale je doplnený dokladom príslušného orgánu členského štátu, ...
e)
nie je uvedený v prílohe č. 3, ani k nemu nebol doložený doklad podľa písmen b) až d), ale po ...
(2)

Ministerstvo zdravotníctva umožní žiadateľovi výber medzi adaptačným obdobím27d) alebo skúškou ...

a)
dĺžka špecializačného štúdia alebo inej odbornej prípravy zodpovedajúcej špecializačnému ...
b)
špecializačné štúdium alebo iná odborná príprava zodpovedajúca špecializačnému štúdiu, ...
c)
v špecializačnom štúdiu alebo inej odbornej príprave zodpovedajúcej špecializačnému štúdiu, ...
(3)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná oprávnená vzdelávacia ustanovizeň preskúma ...

(4)

Skúšku spôsobilosti vykonáva vzdelávacia ustanovizeň, ktorá preskúmala obsah a rozsah získaných ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v treťom štáte, ...

(6)

Ministerstvo zdravotníctva uzná doklad o špecializácii, ktorý získal žiadateľ v treťom štáte, ...

(7)

Ak žiadateľ podľa odseku 6 je občanom členského štátu, rodinným príslušníkom občana členského ...

(8)

Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár ...

(9)

Osoba, ktorá má uznaný doklad o špecializácii, môže začať samostatne vykonávať špecializované ...

§ 37
(1)

Konanie o uznaní dokladu o špecializácii sa začína odo dňa doručenia žiadosti. Žiadosť obsahuje ...

a)
meno a priezvisko žiadateľa,
b)
adresu trvalého pobytu alebo obdobného pobytu,
c)
názov špecializačného odboru, v ktorom žiadateľ chce vykonávať špecializované pracovné činnosti ...
d)
podpis žiadateľa.
(2)

K žiadosti žiadateľ priloží

a)
kópiu dokladu totožnosti,
b)
právoplatné rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní (§ 35 ods. 1) alebo doklad o odbornej spôsobilosti ...
c)
osvedčenú kópiu dokladu o špecializácii (§ 35 ods. 2),
d)
iné doklady, ak sa vyžadujú podľa § 36,
e)
úradne osvedčený preklad dokladov uvedených v písmenách c) a d) do štátneho jazyka.
(3)

Ak žiadateľ získal v inom členskom štáte doklad o špecializácii v inej ako dennej forme štúdia, ...

(4)

Ak žiadateľ je rodinným príslušníkom občana členského štátu, k žiadosti okrem dokladov podľa ...

(5)

Ak žiadateľ je držiteľom modrej karty, k žiadosti okrem dokladov podľa odseku 2 priloží aj osvedčenú ...

(6)

Ak žiadateľ získal doklad o špecializácii v treťom štáte, k žiadosti okrem dokladov podľa ...

a)
overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky vzdelávacej inštitúcie alebo iného oprávneného ...
b)
potvrdenie príslušného orgánu tretieho štátu o oprávnení žiadateľa, že získaný doklad o ...
c)
doklad o obsahu a rozsahu získaných odborných vedomostí a zručností.
(7)

Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého dokladu o špecializácii alebo ...

(8)

Ministerstvo zdravotníctva posúdi žiadosť do 30 dní. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, ...

(9)

Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní dokladu o špecializácii do troch mesiacov od doručenia ...

(10)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave alebo iná vzdelávacia ustanovizeň, ktorá uskutočňuje ...

(11)

Súčasťou rozhodnutia o uznaní dokladu o špecializácii je aj rozhodnutie o práve používať profesijný ...

§ 37a
Uznávanie certifikátov
(1)

Ministerstvo zdravotníctva po posúdení Slovenskou zdravotníckou univerzitou v Bratislave alebo inou ...

(2)

Žiadosť o uznanie certifikátu sa podáva v písomnej forme. K žiadosti žiadateľ doloží

a)
úradne osvedčenú fotokópiu certifikátu,
b)
úradne osvedčený preklad certifikátu do štátneho jazyka,
c)
iné doklady, ak sa vyžadujú na posúdenie podľa odseku 1 a ich úradne osvedčený preklad do štátneho ...
d)
fotokópiu dokladu preukazujúceho totožnosť.
(3)

Ministerstvo zdravotníctva rozhodne o uznaní certifikátu do štyroch mesiacov odo dňa doručenia ...

(4)

Ak má ministerstvo zdravotníctva pochybnosti o pravosti predloženého certifikátu, požiada príslušný ...

§ 37b
Používanie profesijných titulov
(1)

Zdravotnícky pracovník nesmie používať iný profesijný titul alebo skratku, ako je titul alebo ...

(2)

Je zakázané používať tituly, ich skratky alebo iné označenia zameniteľné s profesijnými titulmi, ...

§ 38
Bezúhonnosť
(1)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za

a)
obzvlášť závažný trestný čin,29)
b)
trestný čin proti ľudskej dôstojnosti,29a) trestný čin v súvislosti s detskou pornografiou,29b) ...
c)
trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania alebo trestný čin nepriamej korupcie,30) ...
d)
úmyselný trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania.
(2)

Bezúhonnosť podľa odseku 1 sa preukazuje výpisom z registra trestov.31) U cudzinca alebo občana ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

§ 39
Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka
(1)

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka zahŕňa špecializačné štúdium na výkon špecializovaných ...

(2)

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckeho pracovníka odborne a metodicky riadi ministerstvo zdravotníctva. ...

(3)

Spôsob ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústavu špecializačných odborov a ...

(4)

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti. ...

§ 39a
Financovanie ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov
(1)

Ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov sa môže financovať z

a)
prostriedkov zamestnávateľov,31a)
b)
prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov alebo obcí,
c)
prostriedkov rozpočtov zdravotných poisťovní,31b)
d)
úhrad zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú účastníkmi ďalšieho vzdelávania,
e)
účelovo viazaných finančných prostriedkov na špecializačné štúdium za podmienok podľa § ...
f)
prostriedkov nadácií a iných právnických osôb a fyzických osôb,
g)
iných zdrojov.
(2)

Štátna rozpočtová organizácia a štátna príspevková organizácia plánujú finančné prostriedky ...

(3)

Výšku úhrad podľa odseku 1 písm. d) ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 39b
(1)

Zaradiť zdravotníckeho pracovníka do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore určenom ...

a)
získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností,
b)
splnil podmienky podľa § 31 okrem § 31 ods. 1 písm. c) a e).
(2)

Ak v § 102ai ods. 6 nie je ustanovené inak, účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské ...

(3)

Ministerstvo zdravotníctva môže účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium ...

a)
odmenu vrátane odvodov poistného podľa osobitných predpisov31e) zamestnávateľa za poskytnutú ...
b)
náklady na administráciu súvisiacu s rezidentským štúdiom a
c)
náklady na refundáciu úhrady rezidenta za rezidentské štúdium podľa § 39a ods. 3.
(4)

Výška finančných prostriedkov podľa odseku 3 písm. a) a b) sa dohodne v zmluve medzi ministerstvom ...

(5)

Použitie finančných prostriedkov podľa odsekov 2 a 3 podlieha povinnému zúčtovaniu so štátnym ...

(6)

Žiadosť o zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia podáva zamestnávateľ ...

a)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných ...
b)
čestné vyhlásenie zdravotníckeho pracovníka, že nie je zaradený do špecializačného štúdia ...
c)
úradne osvedčenú kópiu dokladu o získanej odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných ...
d)
doklad o pracovnom pomere zdravotníckeho pracovníka so zamestnávateľom uzavretom najmenej na dobu ...
e)
názov špecializačného odboru,
f)
označenie samosprávneho kraja podľa odseku 8.
(7)

Vzdelávacia ustanovizeň oznámi zdravotníckemu pracovníkovi a jeho zamestnávateľovi do 30 dní ...

(8)

Ministerstvo zdravotníctva zverejňuje na svojom webovom sídle špecializačné odbory rezidentského ...

(9)

Rezident je okrem plnenia povinností vyplývajúcich z akreditovaného špecializačného študijného ...

a)
písomne sa prihlásiť na špecializačnú skúšku do 14 dní od splnenia podmienok určených v akreditovanom ...
b)
úspešne ukončiť rezidentské štúdium v špecializačnom odbore, do ktorého bol zaradený.
(10)

Ak rezident úspešne neabsolvuje špecializačnú skúšku v riadnom termíne, je povinný sa prihlásiť ...

(11)

Zamestnávateľ rezidenta je povinný

a)
poskytovať rezidentovi pracovné voľno s náhradou mzdy,31d) na absolvovanie teoretickej časti a ...
b)
vykonať povinné zúčtovanie finančných prostriedkov vynaložených na rezidentské štúdium podľa ...
c)
umožniť rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium v dĺžke ustanovenej podľa § 40 ods. 2.
(12)

Rezidentské štúdium je možné prerušiť z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky ...

(13)

Ak zdravotnícky pracovník úspešne ukončil rezidentské štúdium v špecializačnom odbore všeobecné ...

a)
do šiestich mesiacov od úspešného absolvovania špecializačnej skúšky požiadať o vydanie povolenia ...
b)
poskytovať zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, v ktorom úspešne ukončil rezidentské ...
c)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti ...
d)
vykonávať špecializované pracovné činnosti podľa písmena a) najmenej v rozsahu polovice rozsahu ...
(14)

Do lehoty podľa odseku 13 písm. a), odseku 23 písm. a) a doby podľa odseku 13 písm. b) sa nezapočítava ...

(15)

Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie všeobecnej ambulancie a uskutočňuje ...

a)
školiteľ poskytuje všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore všeobecné ...
b)
má uzatvorenú dohodu o poskytovaní všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti najmenej s 1 ...
c)
školiteľ vykonáva zdravotné výkony v rozsahu praktickej časti akreditovaného špecializačného ...
(16)

Poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie špecializovanej ambulancie a uskutočňuje ...

a)
školiteľ poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, ...
b)
má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti so zdravotnou ...
c)
školiteľ poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom odbore, ...
(17)

Ak poskytovateľ spĺňa podmienky podľa odseku 15 alebo odseku 16 a požiadal vzdelávaciu ustanovizeň ...

(18)

Prílohou žiadosti o uskutočňovanie praktickej časti rezidentského štúdia podľa odseku 17 sú ...

(19)

Ak sa rezident neprihlásil na špecializačnú skúšku v lehote podľa odseku 9 písm. a) alebo úspešne ...

(20)

Ak zdravotnícky pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia nezačal poskytovať ...

(21)

Ak zdravotnícky pracovník, ktorý po úspešnom ukončení rezidentského štúdia neposkytoval zdravotnú ...

(22)

Povinnosť úhrady podľa odsekov 19 až 21 nevzniká, ak

a)
ministerstvo zdravotníctva pozastavilo poskytovanie finančných prostriedkov na rezidentské štúdium, ...
b)
rezident prestal spĺňať podmienku na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. ...
c)
rezident neposkytoval zdravotnú starostlivosť podľa odseku 13 písm. a) a b) alebo odseku 23 písm. ...
(23)

Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý úspešne ukončil rezidentské štúdium v špecializačnom ...

a)
bezodkladne začať vykonávať zdravotnícke povolanie podľa § 3 ods. 4 písm. a) v špecializačnom ...
b)
oznámiť ministerstvu zdravotníctva do 30 dní od začatia poskytovania zdravotnej starostlivosti ...
(24)

Ak zamestnávateľ neumožní rezidentovi absolvovať rezidentské štúdium podľa odseku 11 písm. ...

§ 40
Podmienky akreditácie, osvedčenie o akreditácii, povinnosti vzdelávacej ustanovizne
(1)

Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje o akreditácii špecializačných študijných programov, o akreditácii ...

(2)

Minimálny obsah špecializačného štúdia a ďalšie podrobnosti o špecializačnom štúdiu v jednotlivých ...

(3)

O akreditáciu podľa odseku 1 môže požiadať vzdelávacia ustanovizeň,32) ak

a)
má v predmete činnosti vzdelávaciu činnosť a vzdeláva študentov v príslušnom zdravotníckom ...
b)
vypracovala projekt študijného programu a pedagogickú dokumentáciu32a) študijného programu podľa ...
c)
zabezpečila zodpovedajúci lektorský zbor a materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie študijného ...
(4)

Ustanovenie odseku 3 písm. a) sa nevzťahuje na Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave.33) ...

(5)

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorá nespĺňa podmienku podľa odseku 3 písm. a), môže požiadať o ...

a)
najmenej päť rokov pred podaním žiadosti vykonávala niektorú z činností podľa § 3 ods. 1 alebo ...
b)
vypracovala projekt a pedagogickú dokumentáciu certifikačného študijného programu alebo študijného ...
c)
zabezpečila materiálno-technické podmienky na uskutočňovanie certifikačného študijného programu ...
(6)

Ak študijný program zahŕňa aj získanie príslušných praktických zručností u poskytovateľa, ...

(7)

Žiadosť vzdelávacej ustanovizne o akreditáciu obsahuje

a)
obchodné meno alebo názov, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo vzdelávacej ustanovizne, ...
b)
charakteristiku činnosti vzdelávacej ustanovizne,
c)
názov študijného programu, o ktorého akreditáciu žiada.
(8)

K žiadosti podľa odseku 7 vzdelávacia ustanovizeň pripojí doklady a dokumentáciu preukazujúcu ...

(9)

Vzdelávacia ustanovizeň s akreditáciou z iného členského štátu pripojí aj osvedčenú kópiu ...

(10)

Žiadosť o akreditáciu každého špecializačného študijného programu podáva vzdelávacia ustanovizeň ...

(11)

Ministerstvo zdravotníctva vydá osvedčenie o akreditácii najneskôr do 150 dní od doručenia kompletnej ...

(12)

Ak vzdelávacia ustanovizeň spĺňa podmienky akreditácie podľa tohto zákona, ministerstvo zdravotníctva ...

(13)

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii, je ...

a)
uskutočňovať akreditovaný program v súlade s podmienkami, za akých sa osvedčenie o akreditácii ...
b)
viesť administratívnu agendu o uskutočňovaní akreditovaného programu vrátane zoznamu účastníkov ...
c)
bezodkladne písomne predkladať všetky zmeny týkajúce sa akreditovaného programu na schválenie ...
d)
bezodkladne písomne oznámiť ministerstvu zdravotníctva každú zmenu údajov podľa odseku 7 písm. ...
e)
viesť zoznam vydaných diplomov o špecializácii, zoznam vydaných certifikátov alebo zoznam vydaných ...
f)
oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmen b) a e) komore príslušnej ...
g)
oznamovať údaje a poskytovať osobné údaje zo zoznamov podľa písmena b) na požiadanie inej vzdelávacej ...
h)
predkladať akreditačnej komisii na základe jej vyžiadania študijný plán, miesto uskutočňovania ...
i)
predložiť ministerstvu zdravotníctva na základe jeho vyžiadania študijný poriadok ďalšieho ...
j)
vydávať diplomy o špecializácii, certifikáty a potvrdenia podľa § 41 ods. 1 a osvedčenia podľa ...
k)
písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zrušenie osvedčenia ...
l)
písomne oznámiť zdravotníckemu pracovníkovi zaradenému do ďalšieho vzdelávania zánik platnosti ...
m)
zverejňovať a priebežne aktualizovať na svojom webovom sídle zoznam výučbových zdravotníckych ...
n)
uskutočniť špecializačnú skúšku v rámci rezidentského štúdia najneskôr do dvoch mesiacov ...
(14)

Zmena týkajúca sa akreditovaného programu podľa odseku 13 písm. c) vyžaduje vydanie nového osvedčenia ...

(15)

Zmena údajov podľa odseku 7 písm. a) nevyžaduje vydanie nového osvedčenia. Ministerstvo zdravotníctva ...

(16)

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva vydalo osvedčenie o akreditácii špecializačného ...

(17)

Ministerstvo zdravotníctva zruší osvedčenie o akreditácii, ak vzdelávacia ustanovizeň

a)
požiada o zrušenie osvedčenia o akreditácii,
b)
získala osvedčenie o akreditácii na základe nepravdivých údajov alebo
c)
poruší niektorú z povinností ustanovených v odsekoch 13 a 16,
d)
umožní zdravotníckemu pracovníkovi vykonať záverečnú skúšku bez absolvovania špecializačného ...
(18)

Vzdelávacia ustanovizeň, ktorej ministerstvo zdravotníctva zrušilo osvedčenie o akreditácii podľa ...

(19)

Platnosť osvedčenia o akreditácii zaniká

a)
uplynutím času, na ktorý bolo vydané alebo
b)
zánikom vzdelávacej ustanovizne.
(20)

Vzdelávacia ustanovizeň môže požiadať ministerstvo zdravotníctva opätovne o akreditáciu príslušného ...

(21)

Zoznam vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali osvedčenie o akreditácii, uverejňuje a aktualizuje ...

(22)

Ministerstvo zdravotníctva rozhoduje aj o akreditácii kurzov prvej pomoci a akreditácii kurzov inštruktorov ...

(23)

Žiadosť o akreditáciu kurzu prvej pomoci a žiadosť o akreditáciu kurzu inštruktora prvej pomoci ...

(24)

Minimálne požiadavky na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci ustanoví všeobecne záväzný ...

(25)

Uskutočňovanie študijného programu, kurzu inštruktora prvej pomoci alebo kurzu prvej pomoci bez ...

(26)

Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci sa vydáva na dobu neurčitú.

§ 41
Vydávanie diplomov o špecializácii, certifikátov, potvrdení a osvedčení
(1)

Vzdelávacia ustanovizeň vydáva

a)
diplomy o špecializácii absolventom akreditovaného špecializačného študijného programu po úspešnom ...
b)
certifikáty absolventom akreditovaného certifikačného študijného programu po jeho absolvovaní, ...
c)
potvrdenia o absolvovaní akreditovaného študijného programu sústavného vzdelávania absolventom ...
d)
potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci alebo akreditovaného kurzu inštruktora ...
(2)

Vzdelávacia ustanovizeň vydáva aj osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve po jej ...

(3)

Vzory diplomov o špecializácii, certifikátov, osvedčení o príprave na výkon práce v zdravotníctve ...

(4)

Vzdelávacia ustanovizeň vydáva k dokladom uvedeným v odseku 1 písm. a) až c) a odseku 2 dodatky, ...

(5)

Potvrdenie o absovovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci [§ 41 ods. 1 písm. d)] platí ...

(6)

Doklady uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a odseku 2 sú verejné listiny.

§ 41a
Spôsoby ukončovania ďalšieho vzdelávania
(1)

Špecializačné štúdium sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou špecializačného ...

(2)

Na vykonanie špecializačnej skúšky zriaďuje vzdelávacia ustanovizeň skúšobnú komisiu. Skúšobná ...

(3)

Certifikačná príprava sa ukončuje záverečnou skúškou. Záverečnou skúškou certifikačnej ...

(4)

Na vykonanie certifikačnej skúšky vzdelávacia ustanovizeň ustanoví skúšobnú komisiu.

(5)

Príprava na výkon práce v zdravotníctve sa ukončí odborným pohovorom pred komisiou.

(6)

Na vykonanie odborného pohovoru Slovenská zdravotnícka univerzita ustanoví komisiu.

§ 42
Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
(1)

Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.

(2)

Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti ...

(3)

Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje ...

(4)

Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania ...

(5)

Hodnotenie sústavného vzdelávania vykonáva komora príslušná na vedenie registra (§ 62 ods. 2 ...

(6)

Kritériá a spôsob hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka podľa odsekov ...

(7)

Výsledok hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka zasiela komora príslušná ...

a)
v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,7) aj jeho zamestnávateľovi,
b)
na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo povolenia vydaného na základe ...
c)
na základe živnostenského oprávnenia podľa osobitného predpisu,9) aj živnostenskému úradu, ...
(8)

Ak je výsledné hodnotenie sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka „nesplnil“, príslušná ...

(9)

Ak zdravotnícky pracovník v lehote podľa odseku 8 neodstráni zistené nedostatky, komora príslušná ...

(10)

Poplatok za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania je najviac vo výške 10 eur a je príjmom ...

PIATA ČASŤ

KOMORY

PRVÁ HLAVA
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 43
Slovenská lekárska komora
(1)

Z doterajšej Slovenskej lekárskej komory34) sa zriaďuje Slovenská lekárska komora podľa tohto ...

(2)

Slovenská lekárska komora združuje lekárov, ktorí sú jej členmi.

(3)

Členom Slovenskej lekárskej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá na ...

§ 44
Slovenská komora zubných lekárov
(1)

Z doterajšej Slovenskej komory zubných lekárov34) sa zriaďuje Slovenská komora zubných lekárov ...

(2)

Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov, ktorí sú jej členmi.

(3)

Členom Slovenskej komory zubných lekárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá ...

§ 45
Slovenská lekárnická komora
(1)

Z doterajšej Slovenskej lekárnickej komory35) sa zriaďuje Slovenská lekárnická komora podľa tohto ...

(2)

Slovenská lekárnická komora združuje farmaceutov, ktorí sú jej členmi.

(3)

Členom Slovenskej lekárnickej komory sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá ...

§ 46
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
(1)

Z doterajšej Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek36) sa zriaďuje Slovenská komora ...

(2)

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek združuje sestry a pôrodné asistentky, ktoré ...

(3)

Členom Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek sa môže stať fyzická osoba, ktorá je ...

§ 47a
Z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov ...
a)

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov,

b)

Slovenská komora fyzioterapeutov,

c)

Slovenská komora zubných technikov,

d)

Slovenská komora ortopedických technikov,

e)

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov,

f)

Slovenská komora psychológov.

§ 47b
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
(1)

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov združuje verejných zdravotníkov, zdravotníckych ...

(2)

Členom Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá ...

§ 47c
Slovenská komora fyzioterapeutov
(1)

Slovenská komora fyzioterapeutov združuje fyzioterapeutov, ktorí sú jej členmi.

(2)

Členom Slovenskej komory fyzioterapeutov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá ...

§ 47d
Slovenská komora zubných technikov
(1)

Slovenská komora zubných technikov združuje zubných technikov, ktorí sú jej členmi.

(2)

Členom Slovenskej komory zubných technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá ...

§ 47e
Slovenská komora ortopedických technikov
(1)

Slovenská komora ortopedických technikov združuje ortopedických technikov, ktorí sú jej členmi. ...

(2)

Členom Slovenskej komory ortopedických technikov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne ...

§ 47f
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
(1)

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov združuje logopédov, liečebných pedagógov, ...

(2)

Členom Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov sa môže stať fyzická osoba, ktorá ...

§ 47g
Slovenská komora psychológov
(1)

Slovenská komora psychológov združuje psychológov, ktorí sú jej členmi.

(2)

Členom Slovenskej komory psychológov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne spôsobilá ...

§ 47h
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
(1)

Zriaďuje sa Slovenská komora zdravotníckych záchranárov.

(2)

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov združuje zdravotníckych záchranárov, ktorí sú ...

(3)

Členom Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa môže stať fyzická osoba, ktorá je odborne ...

DRUHÁ HLAVA
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 48
Postavenie komory
(1)

Komora je samosprávna stavovská organizácia, ktorá vykonáva svoju pôsobnosť na celom území ...

(2)

Komora je právnická osoba so sídlom v Bratislave.

(3)

Komora si môže zriadiť regionálne komory, ktorých činnosť upraví vnútorným predpisom komory. ...

§ 49
Úlohy komory
(1)

Komora plní najmä tieto základné úlohy:

a)
združuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú jej členmi,
b)
chráni práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania,
c)
poskytuje svojim členom bezplatné sprostredkovanie odborného, právneho a ekonomického poradenstva ...
d)
sprostredkúva svojim členom v prípade potreby zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi štátnej ...
e)
zastupuje svojich členov v spoločných otázkach dotýkajúcich sa výkonu zdravotníckeho povolania, ...
f)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti svojich členov v súvislosti s ich právami a povinnosťami vyplývajúcimi ...
g)
vedie zoznam svojich členov,
h)
vedie register podľa príslušného zdravotníckeho povolania a zabezpečuje ich sústavné vzdelávanie, ...
i)
vydáva potvrdenia o zápise do registra,
j)
rozhoduje o doplnení vedomostí sústavného vzdelávania (§ 42 ods. 9),
k)
poskytuje údaje z registra ministerstvu zdravotníctva na účely štátnych štatistických zisťovaní ...
l)
zriaďuje, zlučuje, rozdeľuje a zrušuje svoje regionálne komory,
m)
rozhoduje o vydaní, dočasnom pozastavení a zrušení licencie (§ 68 až 74),
n)
kontroluje dodržiavanie povinností členov komory (§ 52 ods. 2),
o)
rozhoduje o disciplinárnych opatreniach (§ 65 až 67),
p)
spolupracuje so samosprávnym krajom pri tvorbe verejnej siete, ak je verejná sieť menšia ako minimálna ...
q)
rozhoduje o uložení pokuty (§ 82 ods. 2 a 4),
r)
vedie register licencií.
(2)

Komora ďalej

a)
spolupracuje s príslušným orgánom štátnej správy pri výkone dozoru nad dodržiavaním podmienok ...
b)
spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva, s profesiovými združeniami a občianskymi združeniami, ...
c)
oznamuje ministerstvu zdravotníctva, úradu pre dohľad a príslušným orgánom členských štátov ...
d)
zúčastňuje sa na tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s výkonom zdravotníckeho ...
e)
vydáva vnútorné predpisy komory,
f)
vydáva stanoviská k etickým otázkam výkonu zdravotníckeho povolania,
g)
môže vykonávať podnikateľskú činnosť vo vlastnom mene v oblasti vzdelávania, vydávania odborných ...
h)
vykonáva ďalšie činnosti, ak to ustanovuje zákon,
i)
rieši podnety, návrhy a sťažnosti na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,
j)
navrhuje zástupcov komory do predmetových maturitných komisií v stredných zdravotníckych školách, ...
k)
plní úlohy podľa osobitného predpisu.36c)
(3)

Činnosť uvedená v odseku 1 sa považuje za činnosť vo verejnom záujme podľa osobitného zákona.37) ...

Členstvo v komore
§ 50
(1)

Členstvo v komore vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva v komore. ...

(2)

Člen komory je súčasne členom regionálnej komory podľa územnej pôsobnosti výkonu zdravotníckeho ...

(3)

Členstvo v komore je dobrovoľné.

(4)

Komora môže osobe, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju príslušného zdravotníckeho povolania, ...

(5)

S čestným členstvom v komore sa nespájajú práva a povinnosti podľa tohto zákona okrem práva ...

§ 51
(1)

Komora zapíše do zoznamu členov do 30 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zdravotníckeho ...

a)
je odborne spôsobilý na výkon zdravotníckeho povolania,
b)
je bezúhonný.
(2)

Komora vyčiarkne zo zoznamu členov zdravotníckeho pracovníka, ak

a)
písomne požiadal o vyčiarknutie zo zoznamu členov,
b)
zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c)
bol vylúčený z komory (§ 65 ods. 2 písm. b) tretí bod).
§ 52
Práva a povinnosti člena komory
(1)

Člen komory má právo

a)
voliť a byť volený do orgánov komory a do orgánov príslušnej regionálnej komory,
b)
využívať odborné, právne a ekonomické poradenstvo vo veciach výkonu zdravotníckeho povolania, ...
c)
využívať zastupovanie v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy ...
d)
zúčastňovať sa na vzdelávacích aktivitách komory,
e)
požiadať o poskytnutie pôžičky alebo sociálnej výpomoci z finančných prostriedkov komory.
(2)

Člen komory je povinný

a)
vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ...
b)
spolupracovať pri zabezpečovaní verejnej siete, ak verejná sieť je menšia ako minimálna sieť, ...
c)
oboznamovať sa s vnútornými predpismi komory a dodržiavať ich,
d)
plniť úlohy vyplývajúce z členstva v komore,
e)
riadne a včas platiť členský príspevok.
(3)

Členský príspevok sa uhrádza podľa vnútorných predpisov komory a je príjmom komory.

Orgány komory
§ 53

Orgány komory sú:

a)
snem komory,
b)
rada komory,
c)
prezídium komory,
d)
prezident komory,
e)
disciplinárna komisia komory,
f)
kontrolný výbor komory.
§ 54
(1)

Dĺžku funkčného obdobia členov orgánov komory určí štatút komory.

(2)

Prezident komory a členovia orgánov komory vykonávajú svoje funkcie až do zvolenia nových členov ...

(3)

Funkcie v orgánoch komory sú čestné, ak tento zákon neustanovuje inak; za výkon funkcie v orgánoch ...

(4)

Spôsob voľby členov orgánov upraví komora volebným poriadkom.

(5)

Spôsob rokovania orgánov upraví komora rokovacím poriadkom.

(6)

Funkcia prezidentovi komory a členovi orgánov komory zaniká

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
stratou bezúhonnosti,
c)
vylúčením z komory,
d)
odvolaním,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(7)

Prezidenta komory a člena orgánu komory môže odvolať orgán, ktorý ho zvolil, postupom podľa ...

(8)

Funkcia prezidenta komory a funkcia člena orgánov komory sú nezlučiteľné s členstvom v orgánoch ...

(9)

Prezident komory a členovia orgánov komory sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ...

§ 55
Snem komory
(1)

Snem komory je najvyšší orgán komory.

(2)

Snem komory najmä

a)
schvaľuje, mení a zrušuje vnútorné predpisy komory, ktorými sú najmä štatút, volebný poriadok, ...
b)
volí a odvoláva v tajných voľbách prezidenta komory a členov orgánov komory okrem prezídia komory, ...
c)
môže zriadiť, zlúčiť, rozdeliť, zrušiť a určiť počet regionálnych komôr,
d)
hodnotí činnosť komory a jej orgánov,
e)
rozhoduje o funkciách, ktoré sa budú vykonávať na základe pracovnoprávneho vzťahu s komorou,
f)
schvaľuje výšku náhrady výdavkov pri výkone funkcie členov orgánov komory,
g)
určuje výšku členského príspevku a poplatkov podľa § 63 ods. 4 a 5,
h)
rozhoduje o ďalších veciach, ktoré si vyhradí.
(3)

Snem komory písomne zvoláva rada komory najmenej raz za kalendárny rok. Rada komory je povinná snem ...

(4)

Snem komory tvoria delegovaní členovia komory. Spôsob voľby delegátov určí komora volebným poriadkom. ...

(5)

Snem komory je schopný uznášať sa, ak je na ňom prítomná nadpolovičná väčšina všetkých ...

§ 56
Rada komory
(1)

Rada komory je riadiaci orgán komory v období medzi zasadnutiami snemu. Členov rady komory volí ...

(2)

Rada komory

a)
volí a odvoláva členov prezídia komory a viceprezidenta komory,
b)
hodnotí činnosť prezídia komory a má právo vyžadovať správy o činnosti prezídia komory,
c)
schvaľuje návrh rozpočtu na kalendárny rok,
d)
schvaľuje vyhodnotenie hospodárenia komory za uplynulý rok,
e)
plní uznesenia snemu komory,
f)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu prezídia komory o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,
g)
rozhoduje o ďalších veciach podľa tohto zákona, ak o nich nerozhodujú iné orgány komory,
h)
podáva záväzný výklad vnútorných predpisov komory.
(3)

Členstvo v rade komory je nezlučiteľné s členstvom v kontrolnom výbore komory a v disciplinárnej ...

§ 57
Prezídium komory
(1)

Prezídium komory je výkonný orgán komory. Členov prezídia komory volí rada komory z členov rady ...

(2)

Prezídium komory

a)
zvoláva riadne zasadnutia rady komory,
b)
zvoláva mimoriadne zasadnutia rady komory, ak o to požiada aspoň pätina členov rady komory, prezident ...
c)
plní uznesenia snemu komory a rady komory,
d)
zapisuje zdravotníckych pracovníkov do zoznamu členov,
e)
hospodári s majetkom komory a zodpovedá za hospodárenie komory,
f)
zabezpečuje informačnú, dokumentačnú a publikačnú činnosť komory,
g)
rozhoduje o odvolaní proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie o uložení disciplinárneho opatrenia, ...
h)
rozhoduje o uložení pokuty podľa § 82 ods. 2 a 4,
i)
rozhoduje o vydaní licencie, dočasnom pozastavení licencie a zrušení licencie,
j)
zapisuje zdravotníckych pracovníkov do registra podľa príslušného zdravotníckeho povolania a ...
§ 58
Prezident komory
(1)

Prezident komory je štatutárny orgán komory. Prezidenta komory volí snem komory v súlade s volebným ...

(2)

Prezident komory

a)
zastupuje komoru a koná za komoru navonok,
b)
zvoláva a vedie zasadnutia prezídia komory,
c)
vedie zasadnutia rady komory,
d)
predsedá zasadnutiam snemu komory.
(3)

Prezidenta komory v čase neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností viceprezident ...

§ 59
Disciplinárna komisia komory
(1)

Disciplinárna komisia komory je etický a disciplinárny orgán komory. Členov disciplinárnej komisie ...

(2)

Disciplinárna komisia komory

a)
vykonáva disciplinárnu právomoc v súlade s týmto zákonom a disciplinárnym poriadkom,
b)
volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť disciplinárnej komisie komory. ...
§ 60
Kontrolný výbor komory
(1)

Kontrolný výbor komory je kontrolný orgán komory. Členov kontrolného výboru komory volí snem ...

(2)

Kontrolný výbor komory

a)
kontroluje činnosť komory,
b)
kontroluje plnenie uznesení snemu komory a rozhodnutí rady komory,
c)
kontroluje hospodárenie komory,
d)
kontroluje činnosť prezídia komory,
e)
kontroluje činnosť regionálnych komôr v oblasti dodržiavania vnútorných predpisov komory a rozhodnutí ...
f)
rozhoduje o sťažnostiach39) a v prípade opodstatnenosti sťažnosti podáva návrh na začatie disciplinárneho ...
g)
volí a odvoláva predsedu zo svojich členov, ktorý riadi činnosť kontrolného výboru komory,
h)
podáva odvolanie proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia. ...
§ 61
Hospodárenie a majetok komory
(1)

Komora samostatne spravuje svoj majetok a hospodári na základe rozpočtu schváleného na príslušný ...

(2)

Ak rozpočet na príslušný kalendárny rok nebol schválený do 31. decembra bežného roka, spravuje ...

(3)

Pravidlá hospodárenia upravuje hospodársky poriadok komory.

(4)

Majetok komory tvoria hnuteľné veci a nehnuteľné veci, ktoré sú vo vlastníctve komory, príjmy ...

(5)

Hospodárenie komory podlieha kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky podľa ...

TRETIA HLAVA
REGISTRÁCIA

§ 62
Úvodné ustanovenia
(1)

Registrácia je zapísanie zdravotníckeho pracovníka do registra a vydanie potvrdenia o registrácii. ...

(2)

Slovenská lekárska komora (§ 43) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ...

(3)

Slovenská komora zubných lekárov (§ 44) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú ...

(4)

Slovenská lekárnická komora (§ 45) registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú ...

(5)

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (§ 46) registruje zdravotníckych pracovníkov, ...

(6)

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí ...

(7)

Slovenská komora fyzioterapeutov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ...

(8)

Slovenská komora zubných technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ...

(9)

Slovenská komora ortopedických technikov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú ...

(10)

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí ...

(11)

Slovenská komora psychológov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú povolanie ...

(12)

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú ...

(13)

Registrácia sa nevzťahuje na občana členského štátu a občana tretieho štátu, ktorý vykonáva ...

§ 63
Postup pri registrácii
(1)

Komora zapíše zdravotníckeho pracovníka do registra do 10 dní od doručenia oznámenia zdravotníckeho ...

(2)

Oznámenie podľa odseku 1 musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o štátnom občianstve,
b)
miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto ...
c)
údaj o zdravotníckom povolaní (§ 27),
d)
údaj o zamestnávateľovi alebo inom spôsobe výkonu zdravotníckeho povolania (§ 3 ods. 4),
e)
údaje o odbornej spôsobilosti (§ 33),
f)
údaje o ďalšom vzdelávaní (§ 39), ak je osoba zaradená do ďalšieho vzdelávania, dátum, odkedy ...
1.
vzdelávacej ustanovizne, na ktorej zdravotnícky pracovník získava odbornú spôsobilosť na výkon ...
2.
poskytovateľa, u ktorého osoba vykonáva zdravotné výkony potrebné na získanie diplomu o špecializácii ...
g)
údaj o sústavnom vzdelávaní (§ 42),
h)
údaj o doterajšej odbornej praxi.
(3)

K oznámeniu podľa odseku 2 zdravotnícky pracovník priloží osvedčené kópie dokladov uvedených ...

(4)

Registračný poplatok je najviac vo výške 13 eur a je príjmom komory, ktorá zdravotníckeho pracovníka ...

(5)

Komora vedie register a priebežne ho aktualizuje podľa údajov oznamovaných zdravotníckymi pracovníkmi. ...

(6)

U zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú zamestnancami, komora zasiela zamestnávateľovi v prípade ...

(7)

Komora vymáha zaplatenie poplatkov podľa odsekov 4 a 5 a § 71 ods. 3 podľa osobitného predpisu41) ...

(8)

Zdravotnícky pracovník je povinný v rámci oznamovania zmeny údajov týkajúcich sa výkonu jeho ...

(9)

Zdravotnícky pracovník registrovaný v komore po návrate na územie Slovenskej republiky predloží ...

(10)

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon ...

(11)

Komora môže údaje podľa odseku 2 na účely registrácie zdravotníckeho pracovníka získať kopírovaním, ...

§ 63a
Dočasné pozastavenie registrácie

Komora dočasne pozastaví registráciu, ak

a)
zdravotnícky pracovník požiada o dočasné pozastavenie registrácie z dôvodu, že prerušil výkon ...
b)
zdravotníckemu pracovníkovi bol dočasne zakázaný výkon zdravotníckeho povolania,20) najviac na ...
§ 63b
Zrušenie registrácie
(1)

Komora zruší registráciu tomu,

a)
kto požiadal o zrušenie registrácie v súvislosti s ukončením výkonu zdravotníckeho povolania, ...
b)
kto prestal spĺňať podmienky na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. a) až ...
c)
komu bol právoplatným rozhodnutím súdu uložený doživotný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,41aa) ...
d)
kto porušil povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. j) a bola mu uložená pokuta podľa § 82 ods. 5 ...
(2)

O zrušení registrácie rozhodne komora do 30 dní odo dňa, keď sa dozvedela o skutočnostiach uvedených ...

§ 63c
Obnovenie registrácie

Po zániku dôvodov, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu registrácie alebo k zrušeniu registrácie, ...

§ 63d
Zánik registrácie

Registrácia zaniká smrťou fyzickej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu.

§ 64
Register zdravotníckych pracovníkov
(1)

Register vedený podľa zdravotníckeho povolania obsahuje

a)
údaje, ktoré sú súčasťou oznámenia podľa § 63 ods. 2,
b)
registračné číslo,
c)
dátum registrácie,
d)
dátum dočasného pozastavenia registrácie a dátum obnovenia registrácie,
e)
dátum zrušenia registrácie,
f)
dátum zániku registrácie,
g)
dôvod dočasného pozastavenia registrácie,
h)
dôvod zrušenia registrácie.
(2)

Súčasťou registra sú doklady uvedené v § 63 ods. 3.

(3)

Údaje z registra v rozsahu podľa § 63 ods. 2 písm. a), c) a e) a § 64 ods. 1 písm. b) až h) je ...

(4)

Na zhromažďovanie, uchovávanie a poskytovanie údajov z registra sa vzťahujú ustanovenia osobitného ...

(5)

Komora v registri priebežne aktualizuje nové skutočnosti.

(6)

Členovia orgánov príslušnej komory a jej zamestnanci sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ...

ŠTVRTÁ HLAVA
DISCIPLINÁRNE OPATRENIA A DISCIPLINÁRNE KONANIE

§ 65
Disciplinárne opatrenia
(1)

Disciplinárne previnenie člena komory je porušenie povinností ustanovených v § 52 ods. 2.

(2)

Za disciplinárne previnenie možno členovi komory uložiť niektoré z týchto disciplinárnych opatrení: ...

a)
za porušenie povinností uvedených v § 52 ods. 2 písm. c) a d)
1.
písomné napomenutie za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva v komore ...
2.
pokutu až do 331 eur za opakované porušenie niektorej z týchto povinností,
b)
za porušenie povinností pri výkone povolania podľa § 52 ods. 2 písm. a) a b)
1.
pokutu do 1 659 eur za prvé porušenie niektorej z týchto povinností od vzniku členstva v komore, ...
2.
podmienečné vylúčenie z komory až na dva roky za opakované porušenie jednej z týchto povinností, ...
3.
vylúčenie z komory, ak člen komory porušil povinnosť, za ktorej porušenie sa mu v minulosti uložilo ...
Disciplinárne konanie
§ 66
(1)

Disciplinárne konanie sa začína na návrh kontrolného výboru komory (§ 60); ak ide o porušenie ...

(2)

Návrh na začatie disciplinárneho konania možno podať do troch mesiacov odo dňa, keď sa kontrolný ...

§ 67
(1)

O uložení disciplinárneho opatrenia podľa § 65 rozhoduje v prvom stupni disciplinárna komisia ...

(2)

Disciplinárna komisia komory je povinná o veci rozhodnúť do 30 dní odo dňa začatia konania, v ...

(3)

Ak disciplinárna komisia komory o veci nerozhodne v ustanovenej lehote, člen komory, o ktorého disciplinárnom ...

(4)

Oprávnenie podľa odseku 3 sa vzťahuje aj na úrad pre dohľad, ak ide rozhodovanie vo veci uloženia ...

(5)

Proti rozhodnutiu disciplinárnej komisie komory o uložení disciplinárneho opatrenia môže podať ...

(6)

O odvolaní podľa odseku 5 rozhoduje prezídium komory (§ 57).

(7)

Podrobnosti o disciplinárnom konaní vrátane doručovania a spôsobu vykonania písomného napomenutia, ...

(8)

Ak právoplatné rozhodnutie o uložení pokuty nebolo dobrovoľne splnené, možno ho vykonať v konaní ...

(9)

Komora oznámi disciplinárne opatrenie uložené členovi komory, ktorý je občanom členského štátu, ...

(10)

Komora pri postupe podľa odseku 9 zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.25) ...

PIATA HLAVA
LICENCIE

§ 68
Vydávanie licencií
(1)

Licencie sa vydávajú

a)
na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10) zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný ...
b)
na výkon zdravotníckeho povolania [§ 3 ods. 1 písm. a)] zdravotníckym pracovníkom v povolaní ...
c)
na výkon činnosti odborného zástupcu zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár, zubný lekár, ...
d)
na výkon lekárskej posudkovej činnosti podľa § 7a zdravotníckym pracovníkom v povolaní lekár. ...
(2)

Slovenská lekárska komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní lekár a vedie ...

(3)

Slovenská komora zubných lekárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní zubný ...

(4)

Slovenská lekárnická komora vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní farmaceut ...

(5)

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v ...

(6)

Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi ...

(7)

Slovenská komora fyzioterapeutov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní fyzioterapeut ...

(8)

Slovenská komora ortopedických technikov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní ...

(9)

Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi ...

(10)

Slovenská komora psychológov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní psychológ ...

(11)

Slovenská komora zdravotníckych záchranárov vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní ...

(12)

Licencia na výkon zdravotníckeho povolania podľa odseku 1 písm. b) alebo licencia na výkon činnosti ...

§ 69
Podmienky na vydanie licencie
(1)

Komora vydá licenciu zdravotníckemu pracovníkovi, ak

a)
má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu,
b)
je zdravotne spôsobilý (§ 32),
c)
je odborne spôsobilý (§ 33),
d)
je bezúhonný (§ 38),
e)
je zapísaný v registri (§ 64).
(2)

Podmienkou na vydanie licencie je aj dôveryhodnosť zdravotníckeho pracovníka.

(3)

Dôveryhodný na účely vydania licencie je zdravotnícky pracovník, ktorý dva roky pred podaním ...

(4)

Podmienky na vydanie licencie podľa odseku 1 musia byť splnené po celý čas platnosti licencie.

§ 70
Žiadosť o vydanie licencie
(1)

Žiadosť o vydanie licencie podáva fyzická osoba (ďalej len „žiadateľ o licenciu“) príslušnej ...

(2)

Žiadateľ o licenciu v žiadosti o vydanie licencie uvedie

a)
meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, údaj o štátnom občianstve,
b)
miesto trvalého pobytu; ak je miesto trvalého pobytu mimo územia Slovenskej republiky, aj miesto ...
c)
registračné číslo [§ 64 ods. 1 písm. b)],
d)
údaj o odbornej spôsobilosti,
e)
údaj o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore, špecializačnom odbore alebo certifikovanej pracovnej ...
f)
údaj o doterajšej odbornej praxi,
g)
rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti v inom členskom štáte, ak osoba, ktorá bude vykonávať ...
h)
miesto výkonu samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. a)], miesto výkonu zdravotníckeho ...
(3)

K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ o licenciu doloží

a)
osvedčené kópie dokladov o získanej odbornej spôsobilosti, ktoré neboli predložené v oznámení ...
b)
doklad o zdravotnej spôsobilosti,
c)
údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.31)
(4)

Ak sa začne konanie o vydanie licencie na základe podnetu ministerstva zdravotníctva podľa § 30 ...

§ 71
Vydanie licencie
(1)

Komora vydá licenciu rozhodnutím, ak žiadateľ o licenciu preukázal splnenie podmienok na vydanie ...

(2)

Licencia sa vydáva na neurčitú dobu a nemožno ju previesť na inú fyzickú osobu.

(3)

Za vydanie licencie sa uhrádza poplatok vo výške ustanovenej v prílohe č. 5.

§ 71a
Opatrenie proti nečinnosti

Ak komora nerozhodne o žiadosti o vydanie licencie v lehote ustanovenej v osobitnom predpise,43a) o ...

§ 72
Zmena údajov v licencii
(1)

Komora vyznačí na základe oznámenia držiteľa licencie zmenu údajov uvedených v licencii, ak ...

(2)

Zmeny údajov uvedené v odseku 1 nevyžadujú vydanie nového rozhodnutia; komora vyznačí v licencii ...

§ 72a

Zdravotnícky pracovník je povinný bezodkladne oznámiť komore údaje rozhodujúce pre dočasné ...

§ 73
Dočasné pozastavenie licencie
(1)

Komora dočasne pozastaví licenciu, ak držiteľ licencie

a)
požiada o dočasné pozastavenie licencie,
b)
prerušil výkon zdravotníckeho povolania na dobu dlhšiu ako štyri roky v priebehu posledných piatich ...
c)
má dočasný zákaz výkonu zdravotníckeho povolania,20)
d)
má dočasne pozastavenú registráciu.
(2)

Komora môže dočasne pozastaviť licenciu, ak držiteľ licencie porušil niektorú z povinností ...

(3)

Komora môže dočasne pozastaviť licenciu

a)
na základe žiadosti držiteľa licencie podľa odseku 1 písm. a) najviac na jeden rok,
b)
z dôvodu podľa odseku 1 písm. c) najviac na čas zákazu výkonu zdravotníckeho povolania.
(4)

Komora dočasne pozastaví licenciu

a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o dočasné pozastavenie licencie,
b)
podľa odseku 1 písm. b) až d) v celom rozsahu,
c)
podľa odseku 2 v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností podľa § 79 ods. ...
(5)

Súčasťou rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie je aj lehota

a)
na obnovenie vedomostí a zručností (§ 34), ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 1 písm. ...
b)
na odstránenie zistených nedostatkov, ak sa licencia dočasne pozastavila podľa odseku 2.
(6)

V rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie podľa odseku 1 písm. b) a c) komora uvedie, aké odborné ...

§ 74
Zrušenie licencie
(1)

Komora zruší licenciu, ak držiteľ licencie

a)
požiada o zrušenie licencie; žiadosť o zrušenie licencie je držiteľ licencie povinný podať ...
b)
prestal spĺňať podmienky ustanovené na vydanie licencie (§ 69),
c)
získal licenciu na základe nepravdivých údajov,
d)
opakovane porušil povinnosti ustanovené týmto zákonom,
e)
neodstránil nedostatky v lehote určenej v rozhodnutí o dočasnom pozastavení licencie,
f)
mal uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) tretieho bodu,
g)
mal opakovane uložené disciplinárne opatrenie podľa § 65 ods. 2 písm. b) druhého bodu.
(2)

Komora zruší licenciu z dôvodu ustanoveného v odseku 1 písm. d) aj na návrh úradu pre dohľad.44) ...

(3)

Komora zruší licenciu

a)
podľa odseku 1 písm. a) v rozsahu žiadosti o zrušenie licencie,
b)
podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g) v celom rozsahu,
c)
podľa odseku 1 písm. d) v rozsahu tej činnosti, v ktorej došlo k porušeniu povinností ustanovených ...
d)
podľa odseku 1 písm. e) v rozsahu tej činnosti, v ktorej neboli v určenej lehote odstránené nedostatky ...
(4)

Ak komora zrušila licenciu z dôvodov ustanovených v odseku 1 písm. c) až g), môže vydať novú ...

(5)

Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe konanie o zrušení ...

(6)

Ak komora zrušila licenciu podľa § 74 písm. b) na základe právoplatného rozhodnutia súdu o doživotnom ...

§ 75
Zánik platnosti licencie

Platnosť licencie zaniká smrťou fyzickej osoby alebo vyhlásením za mŕtveho.

ŠIESTA HLAVA
KONANIE O VYDANIE LICENCIE, DOČASNÉ POZASTAVENIE LICENCIE A ZRUŠENIE LICENCIE

§ 76
(1)

Na konanie v prvom stupni je príslušná komora.

(2)

Na konanie v druhom stupni je príslušné ministerstvo zdravotníctva.

§ 77

Príslušná komora konanie preruší aj vtedy, ak v rámci konania o vydanie licencie cudzincovi, ktorý ...

§ 77a
Rozhodnutie o vydaní licencie okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia23) obsahuje údaje
a)

uvedené v § 70 ods. 2 písm. a) až c) a profesijný titul, a ak k nemu prislúcha skratka, aj túto ...

b)

o zdravotníckom povolaní, študijnom odbore a špecializačnom odbore alebo certifikačnej príprave, ...

§ 78
(1)

Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, právoplatné ...

a)
daňovému orgánu príslušnému podľa miesta trvalého pobytu fyzickej osoby, alebo ak ide o cudzinca, ...
b)
ministerstvu zdravotníctva, a to aj v elektronickej podobe,
c)
Štatistickému úradu Slovenskej republiky,
d)
úradu pre dohľad,
e)
zdravotným poisťovniam,
f)
samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta trvalého pobytu, alebo ak ide o cudzinca, ktorý ...
(2)

Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon zdravotníckeho povolania, právoplatné rozhodnutie ...

a)
orgánom a inštitúciám podľa odseku 1 písm. a) až e),
b)
samosprávnemu kraju príslušnému podľa miesta výkonu zdravotníckeho povolania.
(3)

Právoplatné rozhodnutie o vydaní licencie na výkon lekárskej posudkovej činnosti, právoplatné ...

§ 78a
Register licencií
(1)

Register licencií vedie komora.

(2)

Register licencií obsahuje

a)
údaje podľa § 70 ods. 2,
b)
druh vydanej licencie podľa § 68 ods. 1,
c)
číslo licencie,
d)
označenie komory, ktorá licenciu vydala,
e)
dátum vydania licencie,
f)
dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
g)
dátum začatia dočasného pozastavenia licencie,
h)
číslo rozhodnutia o dočasnom pozastavení licencie,
i)
dôvod dočasného pozastavenia licencie,
j)
dátum skončenia dočasného pozastavenia licencie,
k)
číslo rozhodnutia o zrušení licencie,
l)
dôvod zrušenia licencie,
m)
dátum zrušenia licencie,
n)
dátum zániku platnosti licencie.
(3)

Komora v registri licencií bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia vykoná zmenu údajov ...

(4)

Komora poskytuje v elektronickej podobe v súlade s príslušnými štandardmi zdravotníckej informatiky23aaa) ...

ŠIESTA ČASŤ

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA A ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

Povinnosti poskytovateľa

§ 79
(1)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

a)
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy,45)
b)
poskytnúť bez zbytočného odkladu každej osobe neodkladnú zdravotnú starostlivosť a na pokyn ...
c)
bez zbytočného odkladu prevziať osobu od poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby,14) ak ide ...
d)
prevádzkovať zdravotnícke zariadenie v súlade s požiadavkami na jeho personálne zabezpečenie ...
e)
viditeľne označiť druh zdravotníckeho zariadenia (§ 7 ods. 3 a 4), jeho odborné zameranie, obchodné ...
f)
umiestniť na viditeľnom mieste zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má uzatvorenú zmluvu ...
g)
umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste cenník45a) všetkých zdravotných výkonov, ktoré ...
h)
informovať vopred osobu, jej zákonného zástupcu alebo osobu blízku19) o rozsahu a podmienkach ním ...
i)
bezodkladne písomne informovať osobu o odstúpení od dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti ...
j)
zabezpečiť zastupovanie v rozsahu povolenia počas dočasnej neprítomnosti a súčasne na viditeľnom ...
k)
oznámiť spôsobom v mieste obvyklým dočasné pozastavenie alebo skončenie poskytovania zdravotnej ...
l)
viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného predpisu,48)
m)
spracúvať, poskytovať a sprístupňovať údaje zo zdravotnej dokumentácie podľa osobitného predpisu,49) ...
n)
zabezpečiť a uchovávať zdravotnú dokumentáciu a dodržať postup pri jej odovzdaní a prevzatí ...
o)
vydať osobe doklad o výške úhrady, ktorú uhrádza osoba za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ...
p)
poskytovať regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici údaje do centrálneho ...
q)
povoliť orgánu príslušnému na výkon dozoru podľa tohto zákona vstup do zdravotníckeho zariadenia, ...
r)
predpisovať lieky a zdravotnícke pomôcky v súlade s osobitným predpisom,52)
s)
uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu53) spôsobenú osobám v súvislosti s poskytovaním ...
t)
zabezpečiť zber údajov potrebných na určenie indikátorov kvality54) vo formáte určenom ministerstvom ...
u)
vydať pri poskytnutí špecializovanej zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti rovnopis potvrdenia ...
v)
vykonávať
1.
ambulantnú pohotovostnú službu v súlade s rozpisom zabezpečenia poskytovania pevnej ambulantnej ...
2.
zubno-lekársku pohotovostnú službu podľa rozpisu zabezpečenia poskytovania zubno-lekárskej pohotovostnej ...
w)
zabezpečiť
1.
vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel na základe rozpisu úradu pre dohľad,55aa) poskytovať úradu ...
2.
vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel55ac) prehliadajúcim lekárom, ak ide o poskytovateľa ústavnej ...
y)
uzatvoriť zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti s príslušnou zdravotnou poisťovňou
1.
ak ide o poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorý má uzatvorenú dohodu ...
2.
pre každú ambulanciu pevnej ambulantnej pohotovostnej služby a pre každú ambulanciu doplnkovej ...
3.
ak ide o poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje urgentnú zdravotnú starostlivosť ...
z)
bezodkladne písomne informovať o schválení a potvrdení ordinačných hodín úrad pre dohľad a ...
za)
ak ide o zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje ambulantná zdravotná starostlivosť, umiestniť ...
zb)
zasielať v elektronickej forme centru pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín,55c) ...
1.
poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe ...
2.
poskytnutej zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia osobe ...
3.
nákladoch na poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného zdravotného ...
zc)
poskytovať Národnému centru zdravotníckych informácií údaje podľa osobitného predpisu,55d)
zd)
na požiadanie príslušníka Policajného zboru vydať písomné vyjadrenie, či osoba, ktorá je zjavne ...
ze)
mať v pracovnoprávnom vzťahu odborne spôsobilú osobu pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických ...
zf)
vydať pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti osobe alebo jej zákonnému zástupcovi v písomnej ...
zg)
poskytnúť následnú zdravotnú starostlivosť osobe po poskytnutí cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ...
zh)
poskytovať informácie ministerstvu zdravotníctva najneskôr do 15. februára nasledujúceho kalendárneho ...
1.
počte poistencov z jednotlivých členských štátov Európskej únie,
2.
tom, aká zdravotná starostlivosť sa im poskytla podľa jednotlivých zdravotných výkonov,
3.
počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorí zaplatili priamo poskytovateľovi ...
4.
počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla potrebná zdravotná ...
5.
počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla zdravotná starostlivosť ...
6.
počte poistencov z iných členských štátov Európskej únie, ktorým sa poskytla zdravotná starostlivosť ...
zi)
poskytovať na základe žiadosti úradu pre dohľad informácie o tom, že zdravotnícke zariadenie, ...
zj)
zverejňovať na svojom webovom sídle informácie o možnostiach ošetrenia, dostupnosti, kvalite a ...
zk)
najneskôr nasledujúci deň po prepustení dieťaťa, ktoré je po narodení prepustené z ústavnej ...
1.
ktorého uviedol zákonný zástupca dieťaťa ako lekára, s ktorým uzatvorí pre dieťa dohodu o ...
2.
v zdravotnom obvode podľa trvalého pobytu alebo prechodného pobytu matky, ak zákonný zástupca ...
zl)
bezodkladne oznámiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny opustenie zariadenia ...
zm)
oznamovať údaje o potenciálnom darcovi orgánov určených na transplantáciu podľa osobitného ...
zn)
oznámiť úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...
zo)
dodržiavať cenník všetkých zdravotných výkonov, ktorý musí bezodkladne a preukázateľne zaslať ...
zp)
umiestniť na prístupnom a viditeľnom mieste vo vstupných priestoroch alebo v priestoroch čakárne ...
zq)
dodržiavať zoznam zdravotných výkonov a služieb, pri ktorých možno požadovať úhradu, ktorý ...
zr)
určiť na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby lekára ...
zs)
vypracovať traumatologický plán55jai) na poskytovanie zdravotnej starostlivosti pri udalosti s hromadným ...
zt)
vytvoriť a dodržiavať systém kvality a bezpečnosti tkanivového zariadenia55jaia) a priebežne ...
zu)
pred odobratím orgánu, tkaniva a bunky z tela mŕtveho darcu postupovať podľa osobitného predpisu,55jaj) ...
zv)
používať jednotný európsky kód podľa osobitného predpisu,55jak)
zw)
viesť evidenciu o svojich činnostiach podľa osobitného predpisu,55jal)
zx)
zasielať národnej transplantačnej organizácii v listinnej podobe výročnú správu podpísanú ...
1.
činnostiach, na ktoré má poskytovateľ vydané povolenie,
2.
type a množstve odobratých, otestovaných, zakonzervovaných, spracovaných, uskladnených a distribuovaných, ...
3.
údaje o type, množstve dovezeného ľudského tkaniva alebo ľudských buniek, mieste pôvodu a mieste ...
4.
množstve a type závažných nežiaducich reakcií a závažných nežiaducich udalostí vrátane spôsobu ...
5.
zmenách, ku ktorým v priebehu roka, za ktorý sa výročná správa vypracováva, došlo,
zy)
odovzdať tkanivá, bunky alebo produkty z nich vyrobené pri ukončení svojej činnosti poskytovateľovi ...
zz)
uzatvárať zmluvy na činnosti podľa osobitného predpisu,55jan)
aa)
pri darcovstve, odbere, testovaní, konzervácii, skladovaní alebo distribúcii orgánov dodržiavať ...
ab)
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách za poskytnutú ...
ac)
pri odbere, spracovaní, konzervovaní, testovaní, skladovaní alebo distribúcii ľudského tkaniva ...
ad)
navrhnúť osobe s chronickou chorobou obličiek transplantáciu obličky pred začatím dialýzy,
ae)
hlásiť príslušnému transplantačnému centru novozaradenú osobu najneskôr do troch mesiacov od ...
af)
vykazovať zdravotnej poisťovni poskytnutú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú na základe verejného ...
ag)
uhradiť poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie zariadenia spoločných ...
ah)
doručiť samosprávnemu kraju oznámenie o zabezpečení poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej ...
ai)
uhradiť odmenu podľa § 80a ods. 4 a 5, ak ide o organizátora,
aj)
poskytovať všeobecnú ambulantnú starostlivosť v rozsahu najmenej 35 ordinačných hodín55jat) ...
ak)
bezodkladne oznámiť zdravotnej poisťovni dátum, ku ktorému začal spĺňať niektorú z podmienok ...
al)
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti dodržiavať osobitné predpisy o úhradách liekov, zdravotníckych ...
am)
umožniť pacientom, ak má určené doplnkové ordinačné hodiny, objednanie sa na vyšetrenie počas ...
an)
poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín najneskôr ...
ao)
poskytnúť pacientovi zdravotnú starostlivosť na základe odporúčania všeobecného lekára počas ...
ap)
do 20. dňa kalendárneho mesiaca oznamovať v elektronickej podobe zdravotnej poisťovni poistenca, ...
ar)
dodržiavať diagnostické referenčné úrovne pri lekárskom ožiarení,
as)
dodržiavať systém kvality poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti vykonáva ...
at)
zabezpečiť v pravidelných lehotách skúšku dlhodobej stability podľa osobitného predpisu55jawa) ...
au)
zabezpečiť zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý indikuje lekárske ožiarenie alebo ktorý vykonáva ...
av)
umiestniť na vhodnom, verejne dostupnom a viditeľnom mieste oznam, ktorý upozorňuje na význam včasného ...
aw)
zabezpečiť poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby v ambulancii pevnej ambulantnej pohotovostnej ...
ax)
pri používaní zubného amalgámu a pri postupnom ukončovaní jeho používania dodržiavať osobitný ...
ay)
vykonávať preventívne prehliadky a skríningové programy v rozsahu a za podmienok ustanovených ...
az)
prevziať prepravovanú osobu od zamestnanca ambulancie dopravnej zdravotnej služby,
bc)
podrobiť sa výkonu klinického auditu v súlade s § 9d ods. 2.
(2)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

a)
dokonané samovraždy, samovražedné pokusy a prípady, v ktorých je dôvodné podozrenie, že na ...
b)
prijatie osoby do zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorej totožnosť nemožno zistiť ...
c)
opustenie zdravotníckeho zariadenia bez súhlasu poskytovateľa osobou, ktorá vzhľadom na svoj zdravotný ...
(3)

Povinnosti podľa

a)
odseku 1 písm. c), f) až j), l) až o), u), v), ze) až zj), zo) až zq) a podľa odseku 2 písm. ...
b)
odseku 1 písm. c) až g), j), q), u) a v) a podľa odseku 2 písm. b) a c) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ...
c)
odseku 1 písm. zb), ze), ag) a ah) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia ...
d)
odseku 1 písm. zd) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. a) prvého bodu,
e)
odseku 1 písm. zk) až zm), zr) a aa) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 4 písm. ...
f)
odseku 1 písm. zn) sa vzťahujú len na poskytovateľa všeobecnej ambulantnej zdravotnej starostlivosti ...
g)
odseku 1 písm. zt) až zz) a ac) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 3 písm. h),
h)
odseku 1 písm. ad) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ...
i)
odseku 1 písm. ae) sa vzťahujú len na poskytovateľa podľa § 7 ods. 3 písm. c) v špecializačnom ...
j)
odseku 1 písm. ar) až av) sa vzťahujú len na poskytovateľa, ktorý pri poskytovaní zdravotnej ...
k)
odseku 1, okrem povinnosti podľa odseku 1 písm. d), o), q), s) a zc) a odseku 2, sa nevzťahujú na ...
(4)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

a)
orgánu činnému v trestnom konaní55ja) a úradu práce, sociálnych vecí a rodiny ako orgánu sociálnoprávnej ...
b)
orgánu činnému v trestnom konaní55ja) a obci, v ktorej územnom obvode sa plnoletá osoba, ktorá ...
(5)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej ...

a)
preukázať sa osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, licenciou na výkon samostatnej zdravotníckej ...
b)
poskytnúť osobe, ktorej poskytuje zdravotnú starostlivosť, v písomnej forme zoznam zdravotných ...
c)
zabezpečiť zastupovanie v rozsahu licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe počas dočasnej ...
d)
poskytnúť komore na účely výkonu dozoru požadované informácie a súčinnosť potrebnú na výkon ...
(6)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

(7)

Poskytovateľ, podľa § 4, je povinný do 90 dní od právoplatnosti povolenia, licencie na výkon ...

(8)

Povinnosti pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti upravuje osobitný predpis.8)

(9)

Vzor písomného vyjadrenia, či osoba môže byť umiestnená v cele policajného zaistenia, ustanoví ...

(10)

Zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín ustanoví ...

(11)

Formu, vzory výkazov a štruktúru výkazov podľa odseku 1 písm. zn) v elektronickej podobe zverejňuje ...

(12)

Pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov ustanoví všeobecne záväzný ...

(13)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia, je povinný bezodkladne oznámiť orgánu príslušnému ...

(14)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

(15)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ...

a)
zabezpečiť technické podmienky na nepretržité telekomunikačné prepojenie s operačným strediskom ...
b)
zabezpečiť technické podmienky dispečingu na nepretržité telekomunikačné prepojenie a prenos ...
c)
viditeľne označiť zdravotnícke zariadenie a používať jednotné označenie ambulancie dopravnej ...
d)
zabezpečiť používanie jednotne označených ochranných odevov zamestnancami ambulancie dopravnej ...
e)
používať ambulanciu dopravnej zdravotnej služby s platným osvedčením o technickej spôsobilosti ...
f)
viesť evidenciu záznamov o preprave a ich originál uchovávať päť rokov od vykonania prepravy,
g)
na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby prepraviť osobu ...
h)
na základe žiadanky na prepravu osoby vystavenej ošetrujúcim lekárom poskytovateľa poskytnúť ...
1.
zo zdravotníckeho zariadenia do prirodzeného domáceho prostredia,
2.
z prirodzeného domáceho prostredia do zdravotníckeho zariadenia alebo
3.
z jedného zdravotníckeho zariadenia do iného zdravotníckeho zariadenia,
i)
pri preprave osoby do zdravotníckeho zariadenia odovzdať prepravovanú osobu zdravotníckemu pracovníkovi ...
j)
na základe žiadanky na vyšetrenie biologického materiálu vystavenej poskytovateľom previezť odobratý ...
k)
na základe žiadanky na prepravu vystavenej poskytovateľom previezť liek pripravený z krvi a plazmy, ...
l)
nahlásiť orgánu príslušnému na vydanie povolenia zmenu vozidla ambulancie dopravnej zdravotnej ...
§ 79a
(1)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

a)
vyžiadať si od zdravotnej poisťovne potvrdenie skutočnosti, či ide o neodkladnú zdravotnú starostlivosť ...
1.
osobe, ktorá je zaradená v zozname dlžníkov podľa osobitného predpisu,56)
2.
osobe, ktorá nemá podanú prihlášku,57) a
3.
osobe, s ktorej príslušnou zdravotnou poisťovňou nemá uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej ...
b)
poskytovať zdravotnej poisťovni, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ...
c)
dodržiavať poradie poistencov v zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ...
d)
oznamovať príslušnej zdravotnej poisťovni k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci v listinnej ...
1.
každé poskytnutie zdravotnej starostlivosti osobe v dôsledku porušenia liečebného režimu58b) ...
2.
úraz alebo iné poškodenie zdravia, v súvislosti s ktorým poskytol osobe zdravotnú starostlivosť, ...
e)
povoliť osobám oprávneným na výkon kontrolnej činnosti podľa osobitného predpisu58c) vstup do ...
f)
pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podávať humánne lieky a používať zdravotnícke pomôcky, ...
(2)

Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) musí byť písomná; za jej doručenie sa považuje aj doručenie ...

(3)

Povinnosti

a)
podľa odseku 1 písm. a), c), d), e) a g) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom ...
b)
podľa odseku 1 písm. d), f) a g) sa nevzťahujú na poskytovateľa, ktorý je držiteľom licencie ...
c)
podľa odseku 1 písm. a) až d) a f) sa nevzťahujú na poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej ...
(4)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe, je ďalej ...

§ 79b
(1)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

(2)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

(3)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

(4)

Zdravotná starostlivosť podľa odsekov 1 až 3 sa poskytuje za rovnakých podmienok a v rovnakých ...

(5)

Ustanovenia odsekov 1 až 4 sa nepoužijú, ak osoba trvá na poskytnutí cezhraničnej zdravotnej starostlivosti,55jab) ...

(6)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

(7)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia alebo držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

§ 80
Povinnosti zdravotníckeho pracovníka
(1)

Zdravotnícky pracovník je povinný

a)
poskytovať bez meškania prvú pomoc každej osobe, ak by bez takejto pomoci bol ohrozený jej život ...
b)
sústavne sa vzdelávať,
c)
oznámiť komore
1.
údaje na zápis do registra, oznamovať zmenu údajov a predkladať doklady o zmene údajov (§ 63 ...
2.
údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 63 ods. 8,
3.
údaje a predložiť osvedčené kópie dokladov podľa § 72a,
d)
do 31. januára príslušného kalendárneho roka zaplatiť poplatok za vedenie registra (§ 63 ods. ...
e)
vykonávať svoje zdravotnícke povolanie odborne, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ...
f)
dodržiavať ďalšie povinnosti ustanovené osobitným predpisom,58e)
g)
chrániť elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka pred zničením, poškodením, stratou, ...
h)
oznámiť bezodkladne stratu, odcudzenie alebo zničenie elektronického preukazu zdravotníckeho pracovníka ...
i)
počas krízovej situácie58f) vykonať povinnosť uloženú príslušnými orgánmi na zabezpečenie ...
j)
používať elektronický preukaz zdravotníckeho pracovníka a technické zariadenia slúžiace na ...
k)
podrobiť sa opakovanému posúdeniu zdravotnej spôsobilosti u poskytovateľa, ktorého určil orgán ...
(2)

Zdravotnícky pracovník v zdravotníckom povolaní fyzik so špecializáciou v špecializačnom odbore ...

a)
optimalizáciu radiačnej ochrany pacientov a iných osôb podrobujúcich sa lekárskemu ožiareniu ...
b)
individuálne plánovanie veľkosti ožiarenia cieľového objemu pri liečebnej aplikácii ionizujúceho ...
c)
stanovenie veľkosti ožiarenia pacienta pri jednotlivých postupoch pri lekárskom ožiarení vrátane ...
d)
stanovenie zvyškovej aktivity rádionuklidov v tele pacienta pri jeho prepustení zo zdravotníckeho ...
e)
optimalizáciu radiačnej ochrany zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú lekárske ožiarenie ...
f)
analýzu udalostí, pri ktorých došlo alebo by mohlo dôjsť k havarijnému ožiareniu alebo neplánovanému ...
g)
poskytovanie informácií pacientovi alebo jeho zákonnému zástupcovi o možných rizikách ožiarenia ...
(3)

Zdravotnícky pracovník je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel ...

(4)

Povinnosti mlčanlivosti môže zdravotníckeho pracovníka zbaviť iba osoba, ktorej sa skutočnosti ...

(5)

Povinná mlčanlivosť sa neporuší postúpením zdravotnej dokumentácie medzi lekármi poskytujúcimi ...

(6)

Povinná mlčanlivosť sa neporuší ani informovaním

a)
zdravotníckeho pracovníka, ak rozsah poskytovanej informácie nepresahuje rámec informácií, ktoré ...
b)
členov a pracovníkov komôr pri vykonávaní tých právomocí a v takom rozsahu, ktoré im priznáva ...
(7)

Povinnosť oznamovať určité skutočnosti uložené zdravotníckemu pracovníkovi osobitnými predpismi60) ...

(8)

Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne uverejní údaje podľa odseku 1 písm. f) na svojom webovom ...

Osobitné ustanovenia o odmeňovaní niektorých zdravotníckych pracovníkov
§ 80a
(1)

Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v ...

(3)

Mzda60aaa) lekára za hodinu vykonávania zdravotníckeho povolania v pracovnoprávnom vzťahu s organizátorom ...

(4)

Odmena za hodinu poskytovania pevnej ambulantnej pohotovostnej služby je najmenej vo výške celkových ...

(5)

Odmena za poskytovanie pevnej ambulantnej pohotovostnej služby na základe rozpisu zabezpečenia poskytovania ...

§ 80aa
(1)

Základná zložka mzdy60aa) farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) farmaceuta [§ 27 ods. 1 písm. c)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

§ 80ab
(1)

Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť ...

(4)

Základná zložka mzdy60aa) sestry [§ 27 ods. 1 písm. d)], ktorá získala odbornú spôsobilosť ...

§ 80ac
(1)

Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú ...

(4)

Základná zložka mzdy60aa) pôrodnej asistentky [§ 27 ods. 1 písm. e)], ktorá získala odbornú ...

§ 80ad
(1)

Základná zložka mzdy60aa) fyzioterapeuta [§ 27 ods. 1 písm. f)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) fyzioterapeuta [§ 27 ods. 1 písm. f)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) fyzioterapeuta [§ 27 ods. 1 písm. f)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

§ 80ae
(1)

Základná zložka mzdy60aa) verejného zdravotníka [§ 27 ods. 1 písm. g)], ktorý získal odbornú ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) verejného zdravotníka [§ 27 ods. 1 písm. g)], ktorý získal odbornú ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) verejného zdravotníka [§ 27 ods. 1 písm. g)], ktorý získal odbornú ...

§ 80af
(1)

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho laboranta [§ 27 ods. 1 písm. h)], ktorý získal odbornú ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho laboranta [§ 27 ods. 1 písm. h)], ktorý získal odbornú ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho laboranta [§ 27 ods. 1 písm. h)], ktorý získal odbornú ...

§ 80ag
(1)

Základná zložka mzdy60aa) nutričného terapeuta [§ 27 ods. 1 písm. i)], ktorý získal odbornú ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) nutričného terapeuta [§ 27 ods. 1 písm. i)], ktorý získal odbornú ...

§ 80ah

Základná zložka mzdy60aa) dentálnej hygieničky [§ 27 ods. 1 písm. j)], ktorá získala odbornú ...

§ 80ai
(1)

Základná zložka mzdy60aa) rádiologického technika [§ 27 ods. 1 písm. k)], ktorý získal odbornú ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) rádiologického technika [§ 27 ods. 1 písm. k)], ktorý získal odbornú ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) rádiologického technika [§ 27 ods. 1 písm. k)], ktorý získal odbornú ...

§ 80aj
(1)

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho záchranára [§ 27 ods. 1 písm. l)], ktorý získal odbornú ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) zdravotníckeho záchranára [§ 27 ods. 1 písm. l)], ktorý získal odbornú ...

§ 80ak
(1)

Základná zložka mzdy60aa) zubného technika [§ 27 ods. 1 písm. m)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) zubného technika [§ 27 ods. 1 písm. m)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

§ 80al
(1)

Základná zložka mzdy60aa) technika pre zdravotnícke pomôcky [§ 27 ods. 1 písm. n)], ktorý získal ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) technika pre zdravotnícke pomôcky [§ 27 ods. 1 písm. n)], ktorý získal ...

§ 80am
(1)

Základná zložka mzdy60aa) farmaceutického laboranta [§ 27 ods. 1 písm. p)], ktorý získal odbornú ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) farmaceutického laboranta [§ 27 ods. 1 písm. p)], ktorý získal odbornú ...

§ 80an

Základná zložka mzdy60aa) maséra [§ 27 ods. 1 písm. q)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

§ 80ao

Základná zložka mzdy60aa) ortopedického technika [§ 27 ods. 1 písm. s)], ktorý získal odbornú ...

§ 80ap
(1)

Základná zložka mzdy60aa) praktickej sestry [§ 27 ods. 1 písm. t)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) praktickej sestry [§ 27 ods. 1 písm. t)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

§ 80aq

Základná zložka mzdy60aa) zubného asistenta [§ 27 ods. 1 písm. u)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

§ 80ar
(1)

Základná zložka mzdy60aa) sanitára [§ 27 ods. 1 písm. v)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) sanitára [§ 27 ods. 1 písm. v)], ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

§ 80as
(1)

Základná zložka mzdy60aa) logopéda (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) logopéda (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) logopéda (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon ...

§ 80at
(1)

Základná zložka mzdy60aa) liečebného pedagóga (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) liečebného pedagóga (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) liečebného pedagóga (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

§ 80au
(1)

Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) psychológa (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon ...

§ 80av
(1)

Základná zložka mzdy60aa) fyzika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) fyzika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon ...

§ 80aw
(1)

Základná zložka mzdy60aa) laboratórneho diagnostika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) laboratórneho diagnostika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

(3)

Základná zložka mzdy60aa) laboratórneho diagnostika (§ 27 ods. 2), ktorý získal odbornú spôsobilosť ...

§ 80b
(1)

Ak má zdravotnícky pracovník uvedený v § 80a až 80aw dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný ...

(2)

Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw nezahŕňa príplatky, ...

(3)

Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw sa dojednáva ako mesačná ...

(4)

Základná zložka mzdy zdravotníckeho pracovníka uvedeného v § 80a až 80aw sa upravuje podľa ...

SIEDMA ČASŤ

DOZOR A SANKCIE

§ 81
(1)

Dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona vykonáva

a)
orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11), ak ide o plnenie povinností držiteľmi povolení ...
b)
ak ide o plnenie povinností podľa § 79 a dodržiavanie podmienok prevádzkovania zdravotníckeho ...
c)
komora príslušná na vydanie licencie (§ 68 ods. 2 až 11), ak ide o plnenie povinností držiteľmi ...
d)
komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12), ak ide o plnenie ...
e)
komora príslušná na združovanie zdravotníckych pracovníkov (§ 43 ods. 2, § 44 ods. 2, § 45 ...
f)
ministerstvo zdravotníctva, ak ide o dodržiavanie ustanovení § 7 ods. 8 a 9 a § 40 ods. 13 a 16, ...
g)
samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia, ak ide o plnenie ...
h)
ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s národnou transplantačnou organizáciou v tkanivových ...
i)
ministerstvo zdravotníctva, ak ide o plnenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. ba) až bc).
(2)

Orgány dozoru podľa odseku 1 sú oprávnené za podmienok ustanovených týmto zákonom

a)
ukladať pokuty (§ 82),
b)
dočasne pozastaviť povolenie alebo licenciu (§ 18 a 73),
c)
zrušiť povolenie alebo licenciu (§ 19 a 74),
d)
ukladať disciplinárne opatrenia (§ 65).
(3)

Pri ukladaní sankcií orgány podľa odseku 2 prihliadajú najmä na povahu porušenej povinnosti, ...

(4)

Na správne poskytovanie zdravotnej starostlivosti60a) dohliada úrad pre dohľad podľa osobitného ...

(5)

Orgány dozoru podľa odseku 1 pri výkone dozornej činnosti postupujú primerane podľa základných ...

(6)

Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov zabezpečí plnenie ...

§ 82
(1)

Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11), ak v odseku 8 nie je ustanovené inak, uloží držiteľovi ...

a)
v § 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), z), zc), zk), zl), zn), ak), aw), ay) a az), ods. ...
b)
v § 79 ods. 1 písm. i), j), o), q), r), v), y), zb), zf) až zj), zm), zu) až zy), af), ag) a ai), ...
c)
v § 79 ods. 1 písm. d), l) až n), ze), zs), ar) a as), ods. 15 písm. e) až do 9 958 eur,
d)
v § 79 ods. 1 písm. a) až c), zr), zt), zz), aa), ac) až ae) až do 16 596 eur,
e)
v § 79 ods. 1 písm. ak) až do 33 193 eur.
(2)

Komora príslušná na vydanie licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe [§ 68 ods. 1 písm. ...

a)
v § 79 ods. 1 písm. h), k), p), s) až u), § 79 ods. 5 písm. a) a b) a v § 79a ods. 1 písm. a), ...
b)
v § 79 ods. 1 písm. i), o), r) a zf) až zj), § 79 ods. 2 písm. a), § 79 ods. 4 písm. a) a b), ...
c)
v § 79 ods. 1 písm. a), b) a l) až n) až do 16 596 eur.
(3)

Orgán príslušný na vydanie povolenia (§ 11) uloží pokutu až do 33 193 eur

a)
fyzickej osobe a právnickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez povolenia (§ 7 ods. ...
b)
právnickej osobe, ak
1.
poskytuje zdravotnú starostlivosť bez odborného zástupcu; uvedené neplatí, ak má určeného náhradného ...
2.
jej odborný zástupca alebo ak právnická osoba má určeného náhradného odborného zástupcu, ...
c)
fyzickej osobe, ak poskytuje zdravotnú starostlivosť bez licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...
d)
odbornému zástupcovi, ak vykonáva činnosť odborného zástupcu pre viac ako jedného poskytovateľa; ...
e)
fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak neodovzdala zdravotnú dokumentáciu lekárovi samosprávneho ...
(4)

Komora príslušná na registráciu zdravotníckych pracovníkov (§ 62 ods. 2 až 12) uloží zdravotníckemu ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu

a)
až do 1 500 eur osobe, ak osoba používa profesijný titul v rozpore s § 37b,
b)
až do 3 300 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § 80 ods. 1 písm. i); ...
c)
do 500 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť podľa § § 39b ods. 13 písm. c) ...
(6)

Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu

a)
do 4 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje študijný program bez akreditácie alebo kurz ...
b)
do 2 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak uskutočňuje kurz prvej pomoci bez akreditácie (§ 40 ods. ...
c)
5 000 eur osobe, ktorá poruší zákaz podľa § 7 ods. 8 a 9,
d)
do 3 000 eur vzdelávacej ustanovizni, ak poruší povinnosť podľa § 40 ods. 13 a 16,
e)
do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší niektorú z povinností podľa § 80 ods. 1 písm. ...
(7)

Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu komore za nečinnosť pri rozhodovaní o žiadosti o vydanie ...

(8)

Ministerstvo zdravotníctva uloží držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho ...

a)
§ 79 ods. 1 písm. e), f), h), k), p), s), t), u), w), z), zc), zk), zl) a zn), ods. 6 a 13, v § 79a ...
b)
§ 79 ods. 1 písm. i), j), o), q), r), v), y), zb), zf) až zj), zm), zu) až zy), af) a ag), ods. ...
c)
§ 79 ods. 1 písm. d), l) až n), ze) a zs) až do 9 958 eur,
d)
§ 79 ods. 1 písm. a) až c), zr), zt), zz), aa), ac) až ae) až do 16 596 eur,
e)
§ 79 ods. 1 písm. ak) až do 33 193 eur.
(9)

Orgán príslušný na vydanie povolenia uloží pokutu zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší povinnosť ...

(10)

Samosprávny kraj uloží poskytovateľovi za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. aj) pokutu ...

(11)

Pri určení výšky pokuty podľa odsekov 1 až 10 sa prihliadne najmä na závažnosť, čas trvania, ...

(12)

Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa ...

a)
objednanie osoby na vyšetrenie, ktoré je plne hradené z verejného zdravotného poistenia alebo
b)
poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ktorá je plne hradená z verejného zdravotného poistenia v ...
(13)

Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa ...

a)
odseku 12 osobe, ktorá nie je poskytovateľom, ak jej bola za porušenie týchto povinností počas ...
b)
v § 79 ods. 1 písm. ab) alebo aj) poskytovateľovi, ak mu bola za porušenie týchto povinností počas ...
c)
odseku 14 a 15 poskytovateľovi, ak mu bola za porušenie týchto povinností počas predchádzajúcich ...
(14)

Samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho zariadenia poskytovateľa ...

a)
prekročí počtom osôb vyšetrených počas doplnkových ordinačných hodín 30 % z celkového počtu ...
b)
poruší povinnosť umožniť objednanie pacientov na vyšetrenie počas doplnkových ordinačných ...
c)
poruší povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť počas doplnkových ordinačných hodín najneskôr ...
d)
poruší povinnosť poskytnúť zdravotnú starostlivosť na základe odporúčania všeobecného lekára ...
(15)

Ministerstvo zdravotníctva alebo samosprávny kraj príslušný podľa miesta prevádzkovania zdravotníckeho ...

(16)

Zodpovednosti za porušenie povinností, za ktoré možno uložiť pokutu podľa tohto zákona, sa osoba ...

(17)

Ukladanie pokút za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. w) upravuje osobitný predpis.60d) ...

(18)

Ministerstvo zdravotníctva môže uložiť pokutu do 200 eur zdravotníckemu pracovníkovi, ak poruší ...

(19)

Ministerstvo zdravotníctva uloží, aj opakovane, pokutu 15 000 eur tomu, kto bez povolenia na prevádzkovanie ...

a)
ambulancie záchrannej zdravotnej služby neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie ...
b)
ambulancie dopravnej zdravotnej služby neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie ...
(20)

Ministerstvo zdravotníctva uloží pokutu poskytovateľovi až do výšky 10 000 eur, ak poruší niektorú ...

§ 83
(1)

Konanie o uložení pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď orgán príslušný na vykonávanie ...

(2)

Účastníkom konania o uložení pokuty je držiteľ povolenia, držiteľ licencie na výkon samostatnej ...

(3)

V rozhodnutí o uložení pokuty orgán príslušný na vykonávanie dozoru nad dodržiavaním ustanovení ...

(4)

V rozhodnutí o uložení pokuty za porušenie povinnosti podľa § 79 ods. 1 písm. zo), zq) a ab) ...

(5)

Pokuty uložené ministerstvom zdravotníctva a komorou sú príjmom štátneho rozpočtu. Pokuty uložené ...

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 92
(1)

Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,72) ...

(2)

O odvolaní proti rozhodnutiu samosprávneho kraja rozhoduje ministerstvo zdravotníctva.

(3)

Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

(4)

Ak došlo k zmene príslušného orgánu na konanie v prvom stupni z dôvodu zaradenia ústavného zdravotníckeho ...

(5)

Na spracúvanie osobných údajov podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o ochrane osobných ...

§ 92a

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vedie centrálny register diplomov o špecializácii, ...

§ 92b
(1)

Akciová spoločnosť, ktorá vznikla transformáciou štátnej organizácie podľa predpisov účinných ...

(2)

Akcie akciovej spoločnosti znejú na meno a majú podobu zaknihovaného cenného papiera; zmena ich ...

(3)

Na prevod akcií akciovej spoločnosti vo vlastníctve štátu na iné osoby sa vzťahujú predpisy ...

(4)

Prevod akcií akciovej spoločnosti možno vykonať len na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky ...

(5)

V prípade zvýšenia alebo zníženia základného imania akciovej spoločnosti majetková účasť ...

§ 93
(1)

Konanie o povolenie na výkon zdravotníckeho povolania, ktoré sa neskončilo do nadobudnutia účinnosti ...

(2)

Doklad o špecializácii uznaný v konaní o povolenie na výkon zdravotníckeho povolania podľa doterajších ...

(3)

Konanie o vydanie povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov, ...

(4)

Konanie o dočasnom pozastavení činnosti, konanie o zrušení povolenia na poskytovanie zdravotnej ...

§ 93a
(1)

Licencia na výkon odborného zástupcu vydaná pred 1. septembrom 2005 sa považuje za licenciu na ...

(2)

Rozhodnutie o uznaní dokladov o špecializácii vydané pred 1. septembrom 2005 sa považuje za rozhodnutie ...

(3)

Konanie o uznanie dokladov o špecializácii, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. augusta 2005, ...

(4)

Konanie o uložení pokuty, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. augusta 2005, dokončí sa podľa ...

(5)

Ordinačné hodiny schválené podľa doterajších predpisov sa považujú za ordinačné hodiny schválené ...

(6)

Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, ...

(7)

Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na lekárov, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť ...

§ 93b

Lekári, ktorí vykonávajú lekársku posudkovú činnosť na inom mieste ako v zdravotníckom zariadení, ...

§ 94
(1)

Zdravotnícki pracovníci, ktorí dovŕšili 65 rokov veku pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na lekára, zubného lekára a farmaceuta, ak sa podrobili posúdeniu ...

§ 95
(1)

Do ustanovenia orgánov komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť orgány komory podľa ...

(2)

Regionálne komory zriadené podľa doterajších predpisov sa považujú za regionálne komory zriadené ...

(3)

Člen komory, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom komory zriadenej podľa ...

§ 96
(1)

Zdravotnícki pracovníci sú povinní oznámiť príslušnej komore (§ 62 ods. 2 až 6) údaje do ...

(2)

Na zdravotníckych pracovníkov zapísaných do registra podľa doterajších predpisov sa nevzťahuje ...

(3)

U zdravotníckych pracovníkov podľa odseku 2 sa nevyžaduje doklad o zaplatení registračného poplatku ...

(4)

Komora je povinná na základe údajov oznámených podľa odseku 1 a predložených dokladov podľa ...

§ 97
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajšieho predpisu sa považuje za poskytovanie zdravotnej ...
a)

v ambulancii, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

1.

v ambulancii,

2.

v stanici lekárskej služby prvej pomoci,

3.

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ambulantnú zdravotnú starostlivosť ...

b)

v ambulancii záchrannej zdravotnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa ...

c)

v zariadení na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti, ak ide o poskytovanie zdravotnej ...

d)

v stacionári, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

1.

v špecializovanom zariadení ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje opakovanú dennú ...

2.

v dialyzačnom stredisku,

3.

v psychiatrickom stacionári,

4.

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú ...

5.

vo vysokošpecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje opakovanú dennú ambulantnú zdravotnú ...

e)

v poliklinike, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v poliklinike, ...

f)

v agentúre domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti ...

g)

v zariadení spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, ak ide o poskytovanie zdravotnej ...

h)

vo všeobecnej nemocnici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov ...

1.

v nemocnici I. typu,

2.

v nemocnici s poliklinikou I. typu,

3.

v nemocnici s poliklinikou II. a III. typu,

4.

vo fakultnej nemocnici a fakultnej nemocnici s poliklinikou,

i)

v špecializovanej nemocnici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov ...

1.

vo vysokošpecializovanom odbornom ústave, ktorý poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť,

2.

v psychiatrickej nemocnici,

3.

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť,

4.

v odbornom liečebnom ústave,

j)

v liečebni, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov

1.

v liečebni pre dlhodobo chorých,

2.

v geriatrickom centre,

3.

v psychiatrickej liečebni,

4.

v centre pre liečbu drogových závislostí, ktoré poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť nadväzujúcu ...

5.

v sanatóriu,

k)

v hospici, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších predpisov v zariadení, ...

l)

v prírodných liečebných kúpeľoch, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa doterajších ...

§ 98
(1)

Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného podľa doterajších predpisov ...

(2)

Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vydaného podľa doterajších predpisov ...

(3)

Prvé výberové konanie (§ 14) uskutoční ministerstvo zdravotníctva najneskôr do 31. marca 2006. ...

(4)

Držitelia povolení vydaných podľa tohto zákona sú povinní označiť zdravotnícke zariadenie ...

(5)

Minimálna sieť podľa tohto zákona sa nesmie do 31. decembra 2006 zvýšiť ani znížiť oproti ...

(6)

Zodpovednosť za škodu spôsobenú poskytovateľmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti upravuje ...

§ 98a

Ak držiteľ povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v tkanivových zariadeniach alebo biobankách ...

§ 98b
(1)

Povolenia vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za povolenia vydané podľa tohto zákona. ...

(2)

Zdravotnícki pracovníci sú povinní prispôsobiť doterajšie používanie označenia svojho povolania ...

(3)

Rozhodnutia o uznaní dokladov o špecializácii vydané ministerstvom zdravotníctva podľa doterajších ...

(4)

Konania o uznaní dokladov o špecializácii, ktoré neboli právoplatne skončené do 20. októbra ...

(5)

Profesijné tituly a ich skratky priznané zdravotníckym pracovníkom v konaniach o uznaní dokladov ...

§ 99
(1)

Zdravotnícke zariadenia transformované podľa tohto zákona (§ 84 až 91) a zdravotnícke zariadenia, ...

(2)

Zdravotnícke zariadenia, ktorých zriaďovateľom je samosprávny kraj alebo obec podľa doterajších ...

§ 99a

Transformácia štátnych organizácií podľa § 84 ods. 1, ktorá sa začala pred účinnosťou tohto ...

§ 100
(1)

Ustanovenia tohto zákona sa primerane vzťahujú aj na zdravotnícke zariadenia zriadené podľa osobitného ...

(2)

Riaditeľov zdravotníckych zariadení v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva menuje a odvoláva ...

§ 100a
(1)

Návratnú finančnú výpomoc zo štátnych finančných aktív (ďalej len „návratná finančná ...

a)
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva zdravotníctva,
b)
príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
príspevková organizácia, ktorej zriaďovateľom je obec alebo samosprávny kraj,
d)
nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je ministerstvo zdravotníctva, ...
e)
nezisková organizácia, ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom je obec alebo samosprávny kraj. ...
(2)

Poskytnutie návratnej finančnej výpomoci zdravotníckemu zariadeniu podľa odseku 1 schvaľuje ministerstvo ...

(3)

Návratná finančná výpomoc sa poskytuje s dobou splatnosti najviac 15 rokov; ministerstvo zdravotníctva ...

§ 100b
(1)

Členstvo v správnej rade neziskovej organizácie,75a) ktorej zakladateľom alebo spoluzakladateľom ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva vymenúva nadpolovičnú väčšinu členov správnej rady vrátane predsedu ...

(3)

Člen správnej rady neziskovej organizácie založenej štátom môže byť odvolaný zakladateľom, ...

(5)

Nezisková organizácia založená štátom sa zrušuje rozhodnutím správnej rady o zrušení, zlúčení, ...

(6)

Pri zrušení a zániku neziskovej organizácie založenej štátom je likvidátor povinný vrátiť ...

(7)

Pri zrušení neziskovej organizácie založenej štátom likvidáciou podľa odsekov 5 a 6 majú zakladatelia ...

(8)

Prioritný majetok75b) neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý jej prechodne neslúži na ...

(9)

Dočasne prebytočný prioritný majetok môže nezisková organizácia založená štátom prenechať ...

(10)

Nájomca alebo vypožičiavateľ môže nehnuteľný prioritný majetok užívať len v rozsahu určenom ...

(11)

Prioritný hnuteľný majetok neziskovej organizácie založenej štátom, ktorý neslúži a ani v ...

(12)

O dočasnej prebytočnosti prioritného majetku a o prebytočnosti prioritného hnuteľného majetku ...

(13)

Nezisková organizácia založená štátom je povinná s dočasne prebytočným prioritným majetkom ...

(14)

Oznámenie o výbere záujemcu o uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke podľa odseku 9 ...

(15)

Uzavretie nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke podľa odseku 9 a uzavretie kúpnej zmluvy podľa ...

§ 100c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2010
(1)

Neziskové organizácie založené štátom sú povinné uviesť svoju činnosť do súladu s § 100b ...

(2)

Až do začiatku plynutia funkčného obdobia nových členov správnych rád neziskových organizácií ...

§ 101
(1)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná získať akreditáciu študijných programov ...

(2)

Osvedčenie, že obsah a rozsah špecializácie získanej na území Slovenskej republiky podľa doterajších ...

§ 101a

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je oprávnená vydávať diplomy o špecializácii, ...

§ 102
(1)

Lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárskej komory34) ...

(2)

Zubný lekár, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory zubných ...

(3)

Farmaceut, ktorý je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej lekárnickej ...

(4)

Sestra a pôrodná asistentka, ktorá je ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona členom Slovenskej ...

(5)

Psychológ, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory psychológov76) zriadenej ...

(6)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej lekárskej komory podľa tohto zákona vykonávajú ich pôsobnosť ...

(7)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov ...

(8)

Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory psychológov, Slovenskej komory vysokoškolsky ...

(9)

Ak komory podľa odseku 8 neprevedú do 31. decembra 2005 svoj majetok, práva a záväzky na Slovenskú ...

(10)

Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov komory podľa odseku 9, sa ...

§ 102a
Z exekúcií a výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov79) sa vylučuje do 31. decembra 2005
a)

majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie ...

b)

majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej ...

c)

majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej ...

d)

majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie ...

e)

finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d), ktoré sú určené ...

§ 102b

Vlastníctvo pohľadávky štátu voči zrušenej zdravotnej poisťovni v správe správcu v zriaďovateľskej ...

§ 102c
(1)

Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2007

a)
majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie ...
b)
majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej ...
c)
majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej ...
d)
majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie ...
e)
finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ...
(2)

Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2009

a)
majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie ...
b)
majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej ...
c)
majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej ...
d)
majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie ...
e)
finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ...
(3)

Z exekúcií podľa osobitného predpisu80) sa vylučuje do 31. decembra 2020

a)
majetok v správe štátnej organizácie, ktorá bola zriadená podľa osobitného predpisu61) na poskytovanie ...
b)
majetok neziskovej organizácie, ktorá vznikla premenou podľa osobitného predpisu63) zo štátnej ...
c)
majetok obce v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie zdravotnej ...
d)
majetok samosprávneho kraja v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie zriadenej na poskytovanie ...
e)
finančné prostriedky na účtoch organizácií uvedených v písmenách a) až d) a finančné prostriedky, ...
§ 102d
(1)

Licencia vydaná do 31. decembra 2007 sa považuje za licenciu vydanú podľa tohto zákona. Konanie ...

(2)

Povolenie vydané do 31. decembra 2007 sa považuje za povolenie vydané podľa tohto zákona. Konanie ...

(3)

Osvedčenie o akreditácii vydané do 31. decembra 2007 sa považuje za osvedčenie o akreditácii vydané ...

(4)

Konanie o uložení pokuty, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, sa dokončí podľa ...

(5)

Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. decembra 2007, ...

(6)

Odborný zástupca, ktorý nespĺňa požiadavky podľa tohto zákona, je povinný ich splniť najneskôr ...

(7)

Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa predpisov účinných do 31. decembra 2007 sa považujú ...

§ 102e
(1)

Technik laboratórnej medicíny, medicínsko-technický laborant, zdravotnícky laborant, farmaceutický ...

(2)

Fyzioterapeut, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych ...

(3)

Zubný technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych ...

(4)

Ortopedický technik, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych ...

(5)

Logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý je ku ...

(6)

Psychológ, ktorý je ku dňu účinnosti tohto zákona členom Slovenskej komory iných zdravotníckych ...

(7)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory laborantov, asistentov a technikov, orgánov Slovenskej komory ...

(8)

Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, ...

(9)

Ak Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov podľa ...

(10)

Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov komory podľa odseku 9, sa ...

§ 102f
(1)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový špecializačný študijný ...

(2)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový certifikačný študijný ...

(3)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „vzorový študijný program ...

§ 102g
(1)

Psychológ, logopéd, liečebný pedagóg, špeciálny pedagóg, biológ, fyzik, genetik a chemik, ktorý ...

(2)

Zdravotnícki pracovníci registrovaní v komorách podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. mája ...

(3)

Potvrdenia o absolvovaní akreditovaného kurzu inštruktora prvej pomoci vydané podľa tohto zákona ...

(4)

Držiteľ povolenia vykonávajúci činnosti podľa § 7 ods. 8 pred 1. júnom 2009 je povinný získať ...

§ 102h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2010
(1)

Asistent hygieny a epidemiológie, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení ...

(2)

Technik laboratórnej medicíny a medicínsko-technický laborant, ktorí vykonávajú zdravotnícke ...

(3)

Laborant pre zdravotnícke pomôcky, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v ...

(4)

Rádiologický asistent, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(5)

Zdravotnícki pracovníci podľa odsekov 1 až 4 registrovaní podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(6)

Licencie vydané zdravotníckym pracovníkom podľa odsekov 1 až 4 podľa tohto zákona v znení účinnom ...

(7)

Držiteľ povolenia na prevádzkovanie všeobecnej nemocnice alebo špecializovanej nemocnice, ktorý ...

(8)

Konanie o dočasné pozastavenia povolenia a konanie o zrušenie povolenia, ktoré sa právoplatne neskončilo ...

(9)

Hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov začaté do 31. mája 2010 sa dokončia ...

(10)

Konanie o akreditáciu, ktoré sa právoplatne neskončilo do 31. mája 2010, sa dokončí podľa tohto ...

(11)

Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorý bol držiteľom licencie na výkon samostatnej zdravotníckej ...

(12)

Ustanovenie § 93b sa od 1. júna 2010 nepoužije.

§ 102i

Ak ku dňu účinnosti tohto zákona nevznikla akciová spoločnosť založená na poskytovanie zdravotnej ...

§ 102j

Ak zanikne rozdelením, zlúčením alebo splynutím príspevková organizácia zriadená obcou alebo ...

§ 102k
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)

Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v ...

(2)

Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v ...

§ 102l
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2013
(1)

Rozhodnutia o schválení centra vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. ...

(2)

Schvaľovanie žiadostí o schválenie zriadenia centra podané do 31. marca 2013 ministerstvo zdravotníctva ...

(3)

Osoby, ktoré k 31. marcu 2013 používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová „univerzitná ...

(4)

Osoby, ktoré k 31. marcu 2013 používajú vo svojom názve alebo obchodnom mene slová „fakultná ...

(5)

Doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, vydaného podľa ...

(6)

Osvedčenie o akreditácii kurzov prvej pomoci vydané podľa doterajších predpisov sa považuje za ...

(7)

Licencie na výkon zdravotníckeho povolania zdravotnícky záchranár a licencie na výkon činnosti ...

(8)

Konanie o uložení pokuty začaté do 31. marca 2013 sa dokončí podľa doterajších predpisov.

(9)

Konanie o uložení disciplinárneho opatrenia začaté do 31. marca 2013 sa dokončí podľa doterajších ...

(10)

Zdravotnícki pracovníci registrovaní podľa doterajších predpisov sa považujú za zdravotníckych ...

(11)

Do ustanovenia orgánov Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov podľa tohto zákona vykonávajú ...

(12)

Časť majetku, práv a záväzkov zo Slovenskej komory medicínsko-technických pracovníkov sa prevedú ...

§ 102m
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2013
(1)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia a ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného ...

(2)

Do 31. decembra 2017 je zdravotnícky pracovník oprávnený používať elektronický preukaz zdravotníckeho ...

(3)

Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ oprávnený vytvoriť pri poskytnutí ambulantnej zdravotnej starostlivosti ...

(4)

Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ oprávnený vytvoriť bezodkladne po prepustení osoby z ústavnej ...

(5)

Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ oprávnený nesprístupniť elektronický zdravotný záznam v ...

(6)

Do 31. decembra 2017 je zdravotnícky pracovník, ktorému bol vydaný elektronický preukaz zdravotníckeho ...

(7)

Do 31. decembra 2017 je poskytovateľ všeobecnej zdravotnej starostlivosti oprávnený vytvoriť pacientsky ...

(8)

Absolvent štúdia v zdravotníckom študijnom odbore, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon ...

(9)

Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný vytvoriť register povolení do 31. decembra 2013. ...

(10)

Komora je povinná zosúladiť register zdravotníckych pracovníkov vedený podľa doterajších predpisov ...

(11)

Komora je povinná vytvoriť register licencií do 31. decembra 2013.

§ 102n
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. augusta 2013

Podmienka na výkon zdravotníckeho povolania podľa § 31 ods. 1 písm. d) u zdravotníckeho pracovníka, ...

§ 102o
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. októbra 2013

Konanie o uložení pokuty pre porušenie povinností podľa § 79 ods. 1 písm. g) a o), ktoré sa ...

§ 102oa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. decembra 2013

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s ...

§ 102p
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014

Základná zložka mzdy60aa) lekára a zubného lekára [§ 27 ods. 1 písm. a) a b)] pracujúceho v ...

§ 102q
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2014
(1)

Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť na základe povolenia ...

(2)

Poplatok za priebežnú aktualizáciu registra za rok 2014 podľa doterajších predpisov zdravotnícky ...

§ 102r
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)

Poskytovateľ je povinný najneskôr do 31. mája 2015 preukázateľne zaslať samosprávnemu kraju ...

(2)

Konania o uložení pokuty, ktoré orgán príslušný na vydanie povolenia začal do 31. marca 2015, ...

(3)

Pokuty, o uložení ktorých začal samosprávny kraj konanie do 31. marca 2015, sú príjmom štátneho ...

(4)

Poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorého ordinačné hodiny nie sú v súlade s ...

§ 102s
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2015
(1)

Poskytovateľ podľa § 4, ktorý nepožiadal úrad pre dohľad o pridelenie číselného kódu poskytovateľa ...

(2)

Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný zosúladiť register povolení vedený podľa tohto ...

(3)

Orgán príslušný na vydanie povolenia je povinný poskytovateľovi, ktorému bolo vydané povolenie ...

(4)

Komora je povinná zosúladiť register zdravotníckych pracovníkov vedený podľa tohto zákona v ...

(5)

Komora je povinná zosúladiť register licencií vedený podľa tohto zákona v znení účinnom do ...

(6)

Do 31. decembra 2015 komora údaje z registra licencií podľa § 78a ods. 2 písm. h) až l) národnému ...

(7)

Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom ...

(8)

Ročný poplatok za vedenie registra ustanovený podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. mája ...

§ 102t
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2016

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydáva osvedčenia podľa § 101 ods. 2 do 31. decembra ...

§ 102u
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Povolenie na prevádzkovanie biobanky vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra 2015 sa považuje ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie biobanky podaná do 31. decembra 2015, na základe ...

(3)

Poskytovateľ, ktorý má povolenie na prevádzkovanie tkanivového zariadenia alebo biobanky vydané ...

(4)

Poskytovateľ, ktorý poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť v špecializačnom ...

§ 102v
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

V konaní začatom pred 1. júlom 2016, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov ...

§ 102w
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017

Konanie o odvolaní proti rozhodnutiu samosprávneho kraja o uložení pokuty poskytovateľovi, ktoré ...

§ 102z
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)

Poskytovateľ, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia vydaného ...

(2)

Konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie tkanivového zariadenia, ktoré bolo začaté do 31. ...

§ 102aa
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2017

Špecializačné štúdium začaté pred 1. májom 2017 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom ...

§ 102ab
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2017
(1)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná viesť centrálny register diplomov o špecializácii, ...

(2)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. ...

§ 102ac
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. novembra 2017
(1)

Konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci, ak ide o ...

(2)

Povolenie na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci, ak ide o poskytovateľa, ktorý ...

(3)

Ministerstvo zdravotníctva po dohode s poskytovateľom lekárskej služby prvej pomoci môže vydať ...

(4)

Pri poskytovaní lekárskej služby prvej pomoci v ambulancii lekárskej služby prvej pomoci, ktorú ...

(5)

Povolenia na prevádzkovanie ambulancie lekárskej služby prvej pomoci, ak ide o poskytovateľa, ktorý ...

(6)

Dňom nadobudnutia účinkov povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...

(7)

Prvé výberové konanie o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie pevnej ambulantnej pohotovostnej ...

(8)

Konanie vo veci vydania povolenia z dôvodu zmeny miesta prevádzkovania ústavného zdravotníckeho ...

(9)

Konanie o uložení pokuty (§ 82) držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho ...

(10)

Zmeny údajov v povolení, ktoré oznámil držiteľ povolenia na prevádzkovanie ústavného zdravotníckeho ...

§ 102ad
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
(1)

Povinnosť poskytovateľa ambulantnej zdravotnej starostlivosti vytvoriť príslušný elektronický ...

(2)

Povinnosť poskytovateľa vytvoriť príslušný elektronický zdravotný záznam podľa § 79 ods. ...

§ 102ae
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018

Poskytovateľ je povinný najneskôr do 30. októbra 2018 poskytnúť údaje podľa § 79 ods. 14 vo ...

§ 102af
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2018
(1)

Poskytovateľ, ktorý má povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané do 31. marca ...

(2)

Poskytovateľ, ktorý má povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia vydané do 31. marca ...

§ 102ag
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 79 ods. 1 písm. at) až aw), § 82 ods. 13 písm. c) a § 82 ods. 14 a 15 sa do 1. januára ...

§ 102ah
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. septembra 2018

Zdravotnícky asistent, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa tohto zákona v znení účinnom ...

§ 102ai
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2018
(1)

Asistent výživy podľa tohto zákona v znení účinnom do 30. júna 2018, sa považuje za nutričného ...

(2)

Asistent výživy registrovaný v Slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov podľa tohto ...

(3)

Licencie na výkon zdravotníckeho povolania asistent výživy a licencie na výkon činnosti odborného ...

(4)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. ...

(5)

Špecializačné štúdium zdravotníckeho pracovníka začaté podľa predpisov účinných do 27. ...

(6)

Účelovo viazané finančné prostriedky na špecializačné štúdium za podmienok podľa § 39b z ...

(7)

Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal finančné prostriedky na špecializačné štúdium ...

(8)

Na zdravotníckeho pracovníka, ktorý získal finančné prostriedky na špecializačné štúdium ...

§ 102aj
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019

Povinnosť poskytovateľa zdravotnej starostlivosti viesť zdravotnú dokumentáciu podľa osobitného ...

§ 102ak
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2019
(1)

Ustanovenie § 79 ods. 15 písm. a) sa do 31. decembra 2019 neuplatňuje.

(2)

Prvé výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby podľa tohto ...

(3)

Povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby vydané podľa predpisov účinných ...

(4)

Poskytovatelia, ktorým budú vydané povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej ...

(5)

Šesťročná doba platnosti povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ...

(6)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná viesť centrálny register zdravotníckych ...

(7)

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave je povinná ministerstvu zdravotníctva odovzdať 31. ...

(8)

Prepravu podľa tohto zákona v znení účinnom od 1. júna 2019 môžu do 31. decembra 2019 vykonávať ...

(9)

Rezidentské štúdium v špecializačnom odbore pediatria začaté pred 1. júnom 2019 sa dokončí ...

§ 103
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov ...

2.

zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych ...

3.

§ 4 až 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti ...

4.

zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona ...

5.

zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného ...

6.

zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore ...

Čl. II

Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...

1.

V § 3 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Podmienkou na zaobchádzanie s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami je aj dôveryhodnosť; ...

Doterajší odsek 5 za označuje ako odsek 6.

2.

V § 7 ods. 3 sa na konci úvodnej vety vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak v odseku ...

3.

V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Žiadosť o vydanie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

4.

V § 11 odsek 4 znie:

„(4) Orgán príslušný na vydanie povolenia zruší povolenie aj vtedy, ak držiteľ povolenia a) prestal ...

5.

V § 11 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:

„(5) Ak ide o lekárenskú starostlivosť vo verejnej lekárni, v pobočke verejnej lekárne a v nemocničnej ...

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 8 a 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b)
§ 49 a 50 Trestného zákona.“.

6.

V § 11 ods. 9 sa text za bodkočiarkou nahrádza týmto textom: „ak orgán, ktorý povolenie vydal, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6ba znie:

„6ba)
Občiansky súdny poriadok.“.

7.

V § 15 ods. 4 sa slová „overovania nových medicínskych poznatkov na človeku“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 26 až 34 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s ...

8.

V § 15a ods. 1 písm. f) sa vypúšťa slovo „osobitnú“ a poznámka pod čiarou k odkazu 9bd znie: ...

„9bd)
§ 79 ods. 1 písm. u) zákona č. 578/2004 Z. z.“.

9.

§ 16 ods. 2 písm. h) sa nad slovom „predpisu“ odkaz 8 nahrádza odkazom „9bd“.

10.

V § 16h ods. 1 písm. b) sa slová „sa zdravotná dokumentácia účastníkov9beg)“ nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9beg znie:

„9beg)
§ 2 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.“.

11.

V § 35 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Odborná spôsobilosť sa preukazuje v konaní o ...

12.

V § 35 ods. 3 a 5 sa na konci pripája táto veta: „Posledná veta ustanovenia odseku 2 platí rovnako.“. ...

13.

Za § 70b sa vkladá § 70c, ktorý znie:

„§ 70c (1) Ak držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni, ...

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Slovenskej ...

1.

V § 3 ods. 1 písm. c) prvý bod znie:

„1. zdravotníckych pracovníkov podľa osobitného predpisu2a) okrem optometristov, očných optikov, ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 2a sa citácia „Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 ...

2.

V § 3 ods. 2 písmeno zd) znie:

„zd) prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a poskytovanie zdravotnej starostlivosti ako samostatnej ...

3.

Za § 80g sa vkladá § 80h, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 80h Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2005 Podnikatelia, ktorým živnostenské ...

4.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI v skupine č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, presných ...

9. Očná optika - vyššie odborné vzdelanie na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore ...

5.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 204 – Výroba zdravotníckych výrobkov, ...

9a. Zubná technika - vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný zubný technik ...

6.

V prílohe č. 2 – VIAZANÉ ŽIVNOSTI sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňa živnosť por. č. ...

58. Doprava do zdravotníckeho zariadenia alebo zo zdravotníckeho zariadenia - stredné odborné ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 150 písm. a) a b) sa slová „na poskytovanie zdravotnej ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 150 písm. a) sa vypúšťa tretí bod.

Čl. V

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

§ 35 vrátane nadpisu znie:

„§ 35 Typy špecializovaných výučbových zariadení verejných vysokých škôl (1) Špecializované ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 22 a 22a znejú:

„22) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...

2.

§ 36 vrátane nadpisu sa vypúšťa.

3.

V § 109a ods. 3 sa slová „v študijnom odbore fyzioterapia“ nahrádzajú slovami „v akomkoľvek ...

4.

V § 109a odsek 5 znie:

„(5) Povinnosť prispôsobiť študijné programy podľa odsekov 1 až 4 sa vzťahuje na všetky formy ...

Čl. VI - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. I § 1 až 8, ...

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/23/ES z 31. marca 2004, ustanovujúca normy kvality a bezpečnosti ...

  2.

  Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska ...

  3.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií ...

  4.

  Smernica Komisie 2006/86/ES z 24. októbra 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu ...

  5.

  Smernica Komisie 2006/17/ES z 8. februára 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu ...

  6.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/53/EÚ zo 7. júla 2010 o normách kvality a bezpečnosti ...

  7.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z 13. decembra 2011 o boji proti sexuálnemu zneužívaniu ...

  8.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri ...

  9.

  Smernica Rady 2013/25/EÚ z 13. mája 2013, ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky ...

  10.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/55/EÚ z 20. novembra 2013, ktorou sa mení smernica 2005/36/ES ...

  11.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/565 z 8. apríla 2015, ktorou sa mení smernica 2006/86/ES, pokiaľ ide ...

  12.

  Smernica Komisie (EÚ) 2015/566 z 8. apríla 2015, ktorou sa vykonáva smernica 2004/23/ES, pokiaľ ...

  13.

  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2016/790 z 13. januára 2016, ktorým sa mení príloha V k smernici ...

  14.

  Smernica Rady 2013/59/EURATOM z 5. decembra 2013, ktorou sa stanovujú základné bezpečnostné normy ...

  15.

  Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2113 z 11. septembra 2017, ktorým sa mení príloha V k ...

  Príloha č. 1a k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  ŠPECIALIZOVANÉ AMBULANCIE

  1.

  gynekologicko-pôrodnícka ambulancia,

  2.

  ambulancia zubného lekárstva,

  3.

  ambulancia maxilofaciálnej chirurgie,

  4.

  ambulancia čeľustnej ortopédie,

  5.

  ambulancia vnútorného lekárstva,

  6.

  angiologická ambulancia,

  7.

  ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy,

  8.

  endokrinologická ambulancia,

  9.

  gastroenterologická ambulancia,

  10.

  geriatrická ambulancia,

  11.

  hematologická a transfúziologická ambulancia,

  12.

  infektologická ambulancia,

  13.

  ambulancia tropickej medicíny,

  14.

  ambulancia klinickej farmakológie,

  15.

  kardiologická ambulancia,

  16.

  ambulancia klinickej onkológie,

  17.

  ambulancia radiačnej onkológie,

  18.

  ambulancia pracovného lekárstva,

  19.

  nefrologická ambulancia,

  20.

  pneumologicko-ftizeologická ambulancia,

  21.

  reumatologická ambulancia,

  22.

  algeziologická ambulancia,

  23.

  chirurgická ambulancia,

  24.

  ambulancia kardiochirurgická,

  25.

  ambulancia neurochirurgická,

  26.

  ambulancia úrazovej chirurgie,

  27.

  ambulancia plastickej chirurgie,

  28.

  ambulancia cievnej chirurgie,

  29.

  ortopedická ambulancia,

  30.

  urologická ambulancia,

  31.

  otorinolaryngologická ambulancia,

  32.

  ambulancia hrudníkovej chirurgie,

  33.

  oftalmologická ambulancia,

  34.

  dermatovenerologická ambulancia,

  35.

  neurologická ambulancia,

  36.

  psychiatrická ambulancia,

  37.

  ambulancia detskej psychiatrie,

  38.

  ambulancia klinickej psychológie,

  39.

  ambulancia klinickej logopédie,

  40.

  ambulancia liečebnej pedagogiky,

  41.

  ambulancia lekárskej genetiky,

  42.

  ambulancia klinickej imunológie a alergológie,

  43.

  ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie,

  44.

  ambulancia akupunktúry,

  45.

  ambulancia telovýchovného lekárstva,

  46.

  ambulancia pediatrickej endokrinológie a diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, ...

  47.

  ambulancia pediatrickej chirurgie,

  48.

  ambulancia pediatrickej gastroenterológie, hepatológie a výživy,

  49.

  ambulancia pediatrickej gynekológie,

  50.

  ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie,

  51.

  ambulancia pediatrickej kardiológie,

  52.

  ambulancia pediatrickej nefrológie,

  53.

  ambulancia pediatrickej neurológie,

  54.

  ambulancia pediatrickej oftalmológie,

  55.

  ambulancia pediatrickej pneumológie a ftizeológie,

  56.

  ambulancia pediatrickej reumatológie,

  57.

  ambulancia pediatrickej urológie,

  58.

  ambulancia paliatívnej medicíny,

  59.

  ambulancia nukleárnej medicíny,

  60.

  ambulancia dentálnej hygieny,

  61.

  hepatologická ambulancia,

  62.

  ambulancia poradenskej psychológie,

  63.

  ambulancia pracovnej a organizačnej psychológie,

  64.

  ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná ...

  65.

  pediatrická ambulancia len v nemocnici, v ktorej sa poskytuje ústavná zdravotná starostlivosť najmenej ...

  66.

  špecializovaná ambulancia Horskej záchrannej služby,

  67.

  špecializovaná ambulancia Hasičského záchranného zboru.

  Príloha č. 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  UZNÁVANIE DIPLOMOV O ŠPECIALIZÁCII

  A.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 tab. 1 a 2 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  a)

  Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu ...

  b)

  Ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v povolaní lekár sa uzná aj ...

  1.

  doklad, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky minimálne požiadavky ...

  1.1.

  20. decembrom 1976 v Nemecku, Dánsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, Luxembursku, Holandsku, Belgicku ...

  1.2.

  1. januárom 1981 v Grécku,

  1.3.

  1. januárom 1986 v Španielsku alebo v Portugalsku,

  1.4.

  1. januárom 1994 v Nórsku a na Islande, v Rakúsku, vo Fínsku a vo Švédsku,

  1.5.

  1. májom 1995 v Lichtenštajnsku,

  1.6.

  1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,

  1.7.

  1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre, ...

  1.8.

  1. januárom 2007 v Bulharsku a Rumunsku,

  1.9.

  1. júlom 2013 v Chorvátsku.

  Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným ...

  2.

  doklad vydaný v Španielsku pred 1. januárom 1995, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava ...

  3.

  doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná ...

  4.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Československa ...

  5.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho ...

  6.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho ...

  7.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalého Sovietskeho ...

  8.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie ...

  9.

  doklad, z ktorého vyplýva, že získavanie tohto dokladu sa začalo na území bývalej Juhoslávie ...

  10.

  taký doklad udelený príslušným orgánom členského štátu, v ktorom príslušný členský štát ...

  10.1.

  v Belgicku v odbore hrudníková chirurgia pred 1. januárom 1983, v odbore cievna chirurgia pred 1. ...

  10.2.

  vo Francúzsku v odbore neuropsychiatria pred 31. decembrom 1971 a v odbore detská psychiatria pred ...

  10.3.

  v Luxembursku v odbore neuropsychiatria pred 5. marcom 1982,

  10.4.

  v Holandsku v odbore neuropsychiatria pred 9. júlom 1984, v odbore klinická imunológia a alergológia ...

  10.5.

  v Taliansku v odbore neuropsychiatria pred 31. októbrom 1999,

  10.6.

  v Rakúsku v odbore neuropsychiatria pred 31. marcom 2004 a v odbore maxilofaciálna chirurgia pred ...

  10.7.

  v Maďarsku v odbore maxilofaciálna chirurgia pred 30. septembrom 2007,

  10.8.

  v Bulharsku v odbore gastroenterológia pred 14. septembrom 2010,

  11.

  doklad vydaný v Taliansku, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava nespĺňala všetky ...

  c)

  Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu, ...

  d)

  Ako doklad o špecializácii v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo v povolaní lekár sa ...

  1.

  31. decembrom 1994 v Belgicku, Dánsku, Nemecku, Grécku, Španielsku, Francúzsku, Írsku, Taliansku, ...

  2.

  1. júnom 2002 vo Švajčiarsku,

  3.

  1. májom 2004 v Česku, Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte, Cypre ...

  4.

  1. januárom 2007 v Bulharsku, Rumunsku,

  5.

  1. júlom 2013 v Chorvátsku.

  B.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 tab. B k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  a)

  Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu ...

  aa)

  ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia v povolaní zubný lekár ...

  1.

  Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným ...

  1.1.

  28. januárom 1980 v Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Írsku, Holandsku a vo Veľkej Británii,

  1.2.

  1. januárom 1981 v Grécku,

  1.3.

  1. januárom 1994 vo Fínsku a Švédsku,

  1.4.

  1. májom 2004 v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, Lotyšsku, Estónsku, na Malte a Cypre,

  1.5.

  27. januárom 2005 v Belgicku,

  1.6.

  21. májom 2005 v Taliansku,

  1.7.

  1. januárom 2007 v Bulharsku,

  1.8

  4. júnom 2008 v Portugalsku,

  1.9

  17. decembrom 2008 v Rumunsku,

  1.10.

  19. júlom 2007 v Českej republike

  2.

  doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná ...

  3.

  doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná ...

  4.

  doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná ...

  5.

  doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná ...

  6.

  doklad získaný na území bývalej Juhoslávie, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava ...

  b)

  Diplom, certifikát a iný doklad o kvalifikácii, ktorý vydal príslušný orgán členského štátu ...

  ba)

  ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore maxilofaciálna chirurgia v povolaní zubný ...

  1.

  Ministerstvo zdravotníctva môže požadovať, aby taký doklad bol doplnený osvedčením vydaným ...

  1.1.

  28. januárom 1980 v Dánsku, Nemecku, Írsku, Holandsku a vo Veľkej Británii,

  1.

  2. 1. januárom 1994 vo Fínsku a vo Švédsku,

  1.

  3. 1. januárom 2003 v Grécku,

  1.

  4. 1. májom 2004 v Maďarsku, Poľsku, Slovinsku, Litve, na Malte a Cypre,

  1.

  5. 21. májom 2005 v Taliansku,

  1.

  6. 1. januárom 2007 v Bulharsku,

  1.7

  4. júnom 2008 v Portugalsku,

  1.8

  17. decembrom 2008 v Rumunsku,

  1.9.

  19. júlom 2007 v Českej republike

  2.

  doklad získaný na území bývalej Nemeckej demokratickej republiky, z ktorého vyplýva, že špecializačná ...

  3.

  doklad získaný na území bývalého Sovietskeho zväzu, z ktorého vyplýva, že špecializačná ...

  4.

  doklad získaný na území bývalej Juhoslávie, z ktorého vyplýva, že špecializačná príprava ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  ETICKÝ KÓDEX ZDRAVOTNÍCKEHO PRACOVNÍKA

  Vzťahy medzi zdravotníckymi pracovníkmi

  Poslaním zdravotníckeho pracovníka je vykonávať zdravotnícke povolanie svedomito, statočne, s ...

  Všeobecné povinnosti zdravotníckeho pracovníka

  (1)

  Stavovskou povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je profesionálna starostlivosť o zdravie jednotlivca ...

  (2)

  Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je zachovávať život, chrániť, podporovať a obnovovať ...

  (3)

  Zdravotnícky pracovník pri výkone svojho povolania postupuje v súlade so všeobecne záväznými ...

  (4)

  Povinnosťou zdravotníckeho pracovníka je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych ...

  (5)

  Zdravotnícky pracovník pomáha pacientom uplatňovať právo slobodného výberu zdravotníckeho pracovníka. ...

  Zdravotnícky pracovník a výkon jeho povolania

  (1)

  Zdravotnícky pracovník v rámci svojej odbornej spôsobilosti a kompetencie vykonáva preventívne ...

  (2)

  Zdravotnícky pracovník plní svoje povinnosti aj v situáciách verejného ohrozenia a pri katastrofách ...

  (3)

  Od zdravotníckeho pracovníka nemožno vyžadovať taký výkon alebo spoluúčasť na ňom, ktorý ...

  (4)

  Zdravotnícky pracovník nesmie predpisovať a podávať lieky, od ktorých vzniká závislosť, alebo ...

  (5)

  Zdravotnícky pracovník u nevyliečiteľne chorých a zomierajúcich zmierňuje bolesť, rešpektuje ...

  (6)

  Zdravotnícky pracovník, ktorý vykonáva povolanie, je povinný dbať o svoj odborný rast a sústavne ...

  (7)

  Zdravotnícky pracovník je povinný pri výkone povolania primerane chrániť zdravotnú dokumentáciu ...

  (8)

  Zdravotnícky pracovník nesmie sám alebo po dohovore s inými ordinovať neúčelné diagnostické, ...

  (9)

  Pri predpisovaní a odporúčaní liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín sa zdravotnícky ...

  (10)

  Zdravotnícky pracovník sa môže zúčastňovať na prezentácii odborných zdravotníckych tém na ...

  (11)

  Zdravotnícky pracovník nemôže používať nedôstojné praktiky smerujúce k rozšíreniu počtu ...

  (12)

  Zdravotnícky pracovník si musí byť vedomý svojho postavenia, svojej úlohy v spoločnosti a svojho ...

  Zdravotnícky pracovník a pacient

  (1)

  Zdravotnícky pracovník si vo vzťahu k pacientovi plní svoje profesionálne povinnosti.

  (2)

  Zdravotnícky pracovník sa k pacientovi správa korektne, s pochopením, s rešpektovaním intimity ...

  (3)

  Zdravotnícky pracovník nesmie pomáhať porušovaniu cti a dôstojnosti človeka alebo sa na ňom ...

  (4)

  Zdravotnícky pracovník je povinný v rozsahu svojich kompetencií zrozumiteľným spôsobom poučiť ...

  (5)

  Zdravotnícky pracovník je povinný získať informovaný súhlas pacienta, jeho zákonného zástupcu ...

  (6)

  Zdravotnícky pracovník nijakým spôsobom nesmie zneužiť dôveru a závislosť pacienta. Všetky ...

  (1)

  Základom vzťahov medzi zdravotníckymi pracovníkmi je vzájomné uznávanie jednotlivých zdravotníckych ...

  (2)

  Zdravotnícki pracovníci, ktorí súčasne alebo následne vyšetrujú, liečia alebo ošetrujú toho ...

  (3)

  Zdravotnícki pracovníci sú povinní požiadať ďalšieho zdravotníckeho pracovníka o konzílium ...

  (4)

  Zdravotnícki pracovníci nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá ...

  (5)

  Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať činnosť nezdravotníckeho pracovníka vykonávajúceho ...

  Lekár, zubný lekár a ostatní pracovníci v zdravotníctve

  (1)

  Lekár a zubný lekár nesmú poskytovať zdravotnú starostlivosť za prítomnosti osoby, ktorá nie ...

  (2)

  Zdravotnícky pracovník nesmie podporovať osoby vykonávajúce činnosť, ktorú môže vykonávať ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 578/2004 Z. z.

  POPLATKY ZA VYDANIE LICENCIE

  Licencia

  1.

  na výkon samostatnej zdravotníckej praxe ...................................................................................... ...

  2.

  na výkon zdravotníckeho povolania ................................................................................................ ...

  3.

  na výkon činnosti odborného zástupcu ........................................................................................... ...

  4.

  na výkon lekárskej posudkovej činnosti ......................................................................................... ...

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...
 • 1a)  § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 2)  Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3)  Napríklad zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
 • 3a)  § 2 ods. 2 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení ...
 • 4)  Napríklad § 9 ods. 1 až 5 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou ...
 • 5)  § 43 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 5a)  § 47b až 47f zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 6)  Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 7)  Napríklad Zákonník práce.
 • 8)  Zákon č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 9)  Napríklad § 23 a body 9 a 9a prílohy č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský ...
 • 9a)  § 6 ods. 1 písm. c) a ods. 4 zákona č. 362/2011 Z. z. v znení zákona 156/2018.
 • 9aa)  § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, ...
 • 9b)  § 9a zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 9c)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 640/2008 Z. z. o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov ...
 • 10)  Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 10a)  § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 11)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 12)  § 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12b)  § 35 ods. 1 písm. c) zákona č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12c)  § 2 písm. j) zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12e)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 12f)  § 153 až 156 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 13)  § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z.
 • 13a)  § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 ...
 • 13aa)  § 25 ods. 1 písm. n) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 13b)  § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...
 • 14)  Zákon č. 579/2004 Z. z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 14a)  § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 579/2004 Z. z.
 • 14b)  § 60 ods. 3 vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. ...
 • 15)  § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 15a)  Príloha I bod 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické ...
 • 15b)  § 12 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 15c)  CAT.POL.H.225 príloha IV nariadenia (EÚ) č. 965/2012.
 • 16)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 17)  § 19 a 22 zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 17a)  § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 17b)  § 4 a Tretia časť zákona č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ...
 • 17ba)  Zákon č. 402/2013 Z. z. o Úrade pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb ...
 • 17c)  § 2 ods. 30 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 17d)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 17e)  § 2 ods. 31 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 17ea)  § 8a ods. 13 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 17f)  § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 19)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 19a)  § 3 zákona č. 579/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2005 Z. z.
 • 20)  § 61 Trestného zákona.§ 50 ods. 2 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 ...
 • 21)  Zákon č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 21a)  § 8a ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 21aa)  § 8a ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 22)  § 50 ods. 3 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
 • 22a)  § 64 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 23a)  § 27 ods. 1 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl ...
 • 23aa)  § 12 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení ...
 • 23aaa)  § 9 a § 14 ods. 2 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 23aab)  § 2 ods. 34 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií ...
 • 24a)  § 4 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 24aa)  § 44 až 47 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 24b)  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 24c)  § 18 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 24d)  § 25 ods. 4 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 24e)  § 55 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 25)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z.
 • 26)  § 12 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 27)  § 2 ods. 6 a § 21 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 27a)  § 49 ods. 1 písm. a) a písm. d) štvrtý bod zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 27b)  § 45 ods. 1 písm. ad) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 27c)  § 45 ods. 1 písm. ae) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 27d)  § 25 ods. 3 zákona č. 422/2015 Z. z.
 • 28aa)  § 154 Zákonníka práce.
 • 28ab)  § 140 Zákonníka práce.
 • 28b)  § 2 ods. 5 zákona č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28c)  § 37 zákona č. 404/2011 Z. z. v znení zákona č. 495/2013 Z. z.
 • 28d)  Napríklad § 52 ods. 5, § 53 ods. 6 okrem poslednej vety, ods. 7 okrem poslednej vety, ods. 8 okrem ...
 • 29)  § 11 Trestného zákona.
 • 29a)  § 199 až 203 Trestného zákona.
 • 29b)  § 368 až 370 Trestného zákona.
 • 29c)  § 179 až 181 Trestného zákona.
 • 30)  § 328 až 336 Trestného zákona.
 • 31)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 31a)  § 19 ods. 2 písm. c) tretí bod zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších ...
 • 31b)  § 6 ods. 11 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
 • 31c)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 31d)  § 140 ods. 2 a ods. 3 písm. a) až c) Zákonníka práce.
 • 31e)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 ...
 • 32)  § 4 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 32a)  § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení ...
 • 33)  Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. ...
 • 33a)  Zákon č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 245/2008 Z. z. v znení neskorších ...
 • 33aa)  § 17 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva slovenskej republiky č. 84/2016 Z. z., ktorou sa ...
 • 34)  Zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného ...
 • 35)  Zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona ...
 • 36)  Zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore ...
 • 36a)  § 25 zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 ...
 • 36b)  § 80 ods. 6 a § 83 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ...
 • 36c)  § 5 ods. 3 zákona č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 37)  § 2 ods. 1 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom ...
 • 38)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 39)  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.
 • 40)  § 153 až 155 Zákonníka práce.
 • 41)  § 265 až 268 Civilného sporového poriadku.
 • 41a)  § 3 ods. 1 písm. a) druhý bod zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 41aa)  § 61 ods. 4 Trestného zákona.
 • 42)  § 50 ods. 2 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 43a)  § 49 zákona č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 44)  § 50 ods. 3 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
 • 45)  § 6 až 17 a § 26 až 34, § 39 až 41 a § 43 až 44d zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 45a)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. ...
 • 46)  Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve ...
 • 47)  § 12 ods. 8 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 350/2005 Z. z.
 • 48)  § 19 až 21 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 49)  § 18, § 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 5 a príloha č. 2 ...
 • 50)  § 22 a 23 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 50a)  Zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení ...
 • 51)  § 6 ods. 7 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 52)  § 39 ods. 6 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 53)  § 790 písm. c) Občianskeho zákonníka.
 • 54)  § 7 ods. 4 písm. a) druhý bod a ods. 5 až 8 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 55)  § 3 ods. 5 zákona č. 577/2004 Z. z.
 • 55aa)  § 47da ods. 2 a 4 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 156/2018 Z. z.
 • 55ab)  § 47da ods. 8 písm. c) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 156/2018 Z. z.
 • 55ac)  § 47c ods. 2 a 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 55b)  § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55c)  § 20 ods. 1 písm. m) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55ca)  § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
 • 55d)  § 14 ods. 1 písm. a) až d) zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 55e)  § 11 zákona č. 153/2013 Z. z.
 • 55f)  § 6 zákona č. 153/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55g)  § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 55h)  § 3 zákona č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 55i)  § 19 ods. 4 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 55ja)  § 10 ods. 1 Trestného poriadku.
 • 55jaa)  § 9c ods. 8 a 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 55jab)  § 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 55jac)  § 9c ods. 2 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 55jad)  § 9c ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 55jae)  § 9c ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 55jaf)  § 9 ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 55jag)  Druhá hlava zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 55jah)  Napr. zákon č. 577/2004 Z. z., § 13 zákona č. 576/2004 Z. z., nariadenie vlády Slovenskej republiky ...
 • 55jai)  § 4a písm. a) zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. ...
 • 55jaia)  § 15 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 55jaj)  § 5 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 55jak)  § 24 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 55jal)  § 30 ods. 3 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 55jam)  § 30 ods. 6 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 55jan)  § 3 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 55jao)  Druhá časť zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 55jap)  § 44 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 55jaq)  § 17 ods. 6, § 21 až 23, § 25 a 26 zákona č. 317/2016 Z. z.
 • 55jar)  § 8c ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 356/2016 Z. z.
 • 55jas)  § 8a ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 55jat)  § 2 ods. 32 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 55jata)  § 2 ods. 33 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 55jau)  § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 55jav)  § 88 ods. 14 zákona č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok ...
 • 55jaw)  § 8 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 55jawa)  Príloha č. 9 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 55jawb)  § 29 ods. 1 písm. a) zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 55jawc)  § 8a ods. 6 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 55jawd)  Čl. 10 ods. 1,4 a 6 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti ...
 • 55jawe)  Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 55jb)  § 73 ods. 2 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a ...
 • 55jc)  § 201, 201a, 201b a 202 Trestného zákona.
 • 55jd)  Napríklad § 179 až 181 Trestného zákona.
 • 55je)  § 199 Trestného zákona.
 • 55jf)  § 200 Trestného zákona.
 • 55jg)  Napríklad § 179, 368, 371 a 372 Trestného zákona.
 • 55jh)  § 203 Trestného zákona.
 • 55ji)  Napríklad § 208 a 420 Trestného zákona.
 • 55jj)  Napríklad § 155 až 158, 171 až 173, 174, 175, 176, 205 až 207 a 209 až 211 Trestného zákona. ...
 • 55jk)  Napríklad § 179, 367, 371 a 372 Trestného zákona.
 • 55jl)  Napríklad § 179 Trestného zákona.
 • 55jm)  Napríklad § 155 až 158, 171 až 174, 176, 207, 209 a 210 Trestného zákona.
 • 55k)  § 20 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 55l)  § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...
 • 55m)  § 35a zákona č. 171/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2016 Z. z.§ 10 ods. 1 písm. m) a n) zákona ...
 • 55n)  § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 56)  § 25a zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 356/2016 Z. z.
 • 57)  § 9 ods. 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 352/2005 Z. z.
 • 58)  § 8 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 58a)  § 6 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
 • 58b)  § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 58c)  § 9 ods. 1 až 4 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 353/2005 Z. z.
 • 58ca)  § 6 ods. 4 písm. l) a ods. 13 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 58cb)  § 9c ods. 5 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 58cc)  § 9c ods. 6 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 58cd)  § 9c ods. 9 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 58ce)  Zákon č. 576/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 577/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 58cf)  § 27c ods. 3 zákona č. 480/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 58d)  § 15, 18 a 60 zákona č. 362/2011 Z. z.
 • 58e)  Zákon č. 362/2011 Z. z.
 • 58f)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 59)  § 24 a 25 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 60)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších ...
 • 60aa)  § 119 ods. 3 Zákonníka práce.
 • 60aaa)  § 118 Zákonníka práce.
 • 60aab)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho ...
 • 60ab)  § 85 Zákonníka práce.
 • 60ac)  Zákonník práce.
 • 60b)  § 18 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 60ca)  § 23 ods. 4 a 5 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 374/2018 Z. z.
 • 60d)  § 64 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 61)  Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení ...
 • 62)  Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov. ...
 • 63)  Zákon č. 13/2002 Z. z. o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových ...
 • 64)  Obchodný zákonník.
 • 65)  Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 66)  § 2a ods. 1 písm. b) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 72)  Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 72a)  Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia ...
 • 73)  Zákon č. 219/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 216/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 74)  § 420 až 450 Občianskeho zákonníka.
 • 74a)  Napríklad § 6 ods. 7, § 9 ods. 3 až 5 a ods. 8 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 75)  Zákon č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon č. 13/2002 Z. z. v znení neskorších ...
 • 75a)  Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...
 • 75b)  § 31a zákona č. 213/1997 Z. z.
 • 75c)  § 31a ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z. v znení zákona č. 35/2002 Z. z.
 • 76)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej ...
 • 77)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 27/1992 Zb. o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych ...
 • 78)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov ...
 • 79)  Napríklad § 57 ods. 1 písm. d) a § 114 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 ...
 • 80)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 81)  Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 82)  § 5 ods. 1 písm. b) tretí bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z.
 • 83)  § 5 ods. 1 písm. b) trinásty bod zákona č. 153/2013 Z. z. v znení zákona č. 77/2015 Z. z. ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore