Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.06.2019 do 31.07.2019


Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.06.2019
Účinnosť do: 31.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ochrana spotrebiteľa, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Základné práva, Lekárske komory

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST70 JUD748 DS61 EU PP44 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov 578/2004 účinný od 01.06.2019 do 31.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 578/2004 s účinnosťou od 01.06.2019 na základe 139/2019

Legislatívny proces k zákonu 139/2019

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

K predpisu 139/2019, dátum vydania: 29.05.2019

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ako iniciatívny materiál.
Cieľom predloženého návrhu právnej úpravy je zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, teda na neodkladnú prepravu pacienta, ktorého zdravotný stav si vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas jeho prepravy, a to predovšetkým medzi zdravotníckymi zariadeniami. Zároveň sa navrhuje zriadenie nového typu zdravotníckeho zariadenia, a to ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na prepravu osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo sprievodu tejto osobe. Orgánom príslušným na vydanie povolenia na prevádzkovanie týchto novo zriadených poskytovateľov zdravotnej starostlivosti bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.
Zámerom navrhovanej úpravy je priamy dohľad a kontrola nad týmito poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, najmä z dôvodu, že sa rozmohlo veľa fiktívnych poskytovateľov takýchto služieb. Zároveň v aplikačnej praxi je nevyhnutné zriadiť ambulanciu dopravnej zdravotnej služby, pretože dopravu zo zdravotníckych zariadení v súčasnosti zabezpečuje „taxík“ na základe voľnej živnosti a za posledné obdobie sa hromadia sťažnosti pacientov na staré a nekvalitné používanie vozidiel a taktiež na neetické správanie. Takáto úprava je nevyhnutná aj vo vzťahu k nakladaniu a pristupovaniu osobných údajov pacientov.
Navrhuje sa, aby výberové konania a povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vykonával Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Precizujú sa náležitosti vydania a zrušenia povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby a navrhuje sa zmena lehoty platnosti povolenia na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby. Sprísňujú sa podmienky pre vydanie povolenia pre vrtuľníkovú záchrannú zdravotnú službu a vytvára sa zákonná úprava na vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom, ktorá je nevyhnutná v prípade neodkladnej prepravy pacienta na transplantáciu, ako aj celého transplantačného tímu.

V súvislosti so zriadením nových poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sa navrhujú aj podmienky pre vydanie povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia a povinnosti a sankcie, v prípade ich porušenia. Vzhľadom na zriadenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby sa ruší doprava ako služba súvisiaca s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.
Navrhuje sa posunutie účinnosti funkčnosti Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právnymi predpismi Európskej únie.
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, predpokladá negatívny a pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie, nepredpokladá sociálny vplyv, nepredpokladá vplyv na životné prostredie, predpokladá pozitívny vplyv na informatizáciu spoločnosti a nepredpokladá vplyv na služby verejnej správy pre občana.
Materiál bol predmetom medzirezortného pripomienkového konania a predkladá sa bez rozporov. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky trvala na rozpore k pripomienkam týkajúcich sa asistencie pre pacienta poskytovateľom dopravnej zdravotnej služby, regulácie ceny za poskytovanie dopravnej zdravotnej služby a k počtu vozidiel ambulancie dopravnej zdravotnej služby potrebných na vydanie povolenia, avšak na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady od týchto pripomienok upustila.
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu sa navrhuje účinnosť dňom vyhlásenia.
B. Osobitná časť
K čl. I
(Zákon č. 578/2004 Z. z.)
K bodu 1.
Ide o legislatívno-technickú úpravu poznámky pod čiarou z dôvodu odkazu na správny právny predpis.
K bodu 2.
Ide o legislatívno-technickú úpravu čísla odkazu z dôvodu duplicity.
K bodu 3.
Navrhuje sa zriadenie nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na neodkladnú prepravu pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami, v prípade ak zdravotný stav pacienta bude vyžadovať pri preprave poskytovanie zdravotnej starostlivosti. V súčasnom systéme je neodkladná preprava nedostatočne zabezpečená, a preto sa navrhuje zriadenie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Zároveň je potrebné poukázať na skutočnosť, že neodkladnú prepravu v súvislosti so sekundárnymi prevozmi zabezpečuje záchranná zdravotná služba, ktorá je však prioritne určená na poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti a neodkladnej prepravy a nie na sekundárne prevozy pacientov medzi zdravotníckymi zariadeniami. Tieto ambulancie budú prioritne vykonávať neodkladnú prepravu, ale zároveň, v prípade potreby budú na pokyn Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vysielaný aj na zásah, v prípade ak nebude k dispozícii iná ambulancia záchrannej zdravotnej služby alebo v prípade udalosti s hromadným postihnutím osôb.
K bodu 4.
Navrhuje sa zriadenie nového typu zdravotníckeho zariadenia, a to ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorá bude určená najmä na prepravu osoby do zdravotníckeho zariadenia alebo medzi zdravotníckymi zariadeniami alebo po poskytnutí zdravotnej starostlivosti zo zdravotníckeho zariadenia; súčasťou prepravy je aj poskytovanie asistencie alebo sprievodu tejto osobe, ak to jej zdravotný stav vyžaduje, biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie vrátane prepravy biologického materiálu na akútne vyšetrenie, krvi, transfúznych liekov a liekov pripravených z krvi a plazmy, ako aj sprievodcu osoby alebo
sprievodcu osoby v ústavnej starostlivosti. Ambulancia dopravnej zdravotnej služby bude mať nepretržitý dispečing a v prípade potreby zabezpečovať prepravu nepretržite. V súčasnom systéme je preprava pacienta nedostatočne zabezpečená, a preto sa navrhuje zriadenie nového poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. V aplikačnej praxi sa v prípade, ak pacienta privezie do nemocnice ambulancia záchrannej zdravotnej služby v župane, tak ho nemá, ak nie je hospitalizovaný, kto prepraviť domov. Pacienti sa v súčasnosti aj v pyžamách v noci prepravujú taxíkom.
K bodu 5.
Legislatívno – technická úprava v súvislosti s konkretizáciou splnomocňovacieho ustanovenia na všeobecne záväzný predpis, tých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti o materiálno-technickom vybavení a personálnom zabezpečení, na ktorých sa tento všeobecne záväzný právny predpis bude vzťahovať. V súvislosti so zriadením nového typu ambulancie záchrannej zdravotnej služby sa tento právny predpis vzťahovať nebude, vzhľadom ku skutočnosti, že ide o nový druh ambulancie záchrannej zdravotnej služby a tiež ide o vylúčenie novo zriadeného zdravotníckeho zariadenia ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorej materiálno-technické vybavenie a personálne zabezpečenie bude ustanovené samostatným vykonávacím všeobecne záväzným právnym predpisom.

K bodu 6.
Navrhuje sa vydanie všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý určí minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie, materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, priestorov dispečingu, podrobnosti o označovaní ambulancie dopravnej zdravotnej služby a ochranných odevov a vzor žiadanky na prepravu.
K bodu 7.
Navrhuje sa, aby orgánom príslušným na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby bol Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z dôvodu, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je nezávislý a nestranný orgán a nie je zriaďovateľom žiadneho zdravotníckeho zariadenia ani poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, máme za to, že z uvedených dôvodov bude najkompetentnejším orgánom pre uskutočnenie výberových konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Táto zmena je preventívnym opatrením a snahou predísť možným špekuláciám ohľadom možného konfliktu záujmu. Povolenie na prevádzkovanie aj ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ sa navrhuje vydávať na základe výberového konania, keďže táto ambulancia bude spadať pod záchrannú zdravotnú službu. Zároveň sa navrhuje, aby orgánom príslušným na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby bolo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, nakoľko zámerom ministerstva zdravotníctva je mať týchto poskytovateľov pod kontrolou a to najmä z dôvodu, že sa rozmohlo množstvo fiktívnych poskytovateľov – živnostníkov takýchto služieb. V aplikačnej praxi je nevyhnutné zriadiť takéhoto poskytovateľa, pretože dopravu zo zdravotníckych zariadení v súčasnosti zabezpečuje „taxík“ na základe voľnej živnosti a za posledné obdobie sa hromadia sťažnosti pacientov na staré a nekvalitné používanie vozidiel a taktiež na neetické správanie prepravcov a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nemá v kompetencii zákonnú úpravu riešenia takýchto sťažností. Zároveň je potrebné takúto úpravu vykonať aj z dôvodu, že vodiči „taxíka“ nakladali s osobnými údajmi pacientov, bez zákonnej úpravy.
K bodu 8.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 9.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia. Zároveň sa z dôvodu jednoznačnosti ustanovuje, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby tomu žiadateľovi, ktorý úspešne absolvuje výberové konanie a získa od výberovej komisie najvyšší počet bodov.

K bodu 10.
Legislatívno-technická úprava, ktorou sa rozširujú subjekty, ktorým sa určuje, že podmienky na vydanie povolenia musia byť splnené počas celej doby platnosti povolenia, teda táto povinnosť sa vzťahuje aj na poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Zároveň ide o legislatívno – technickú úpravu súvisiacu so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia.
K bodu 11.
Navrhuje sa, aby sa povinnosť mať odborného zástupcu len pre jedno zdravotnícke zariadenie nevzťahovala na poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby analogicky ako sa nevzťahuje na ambulanciu záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 12.
Ustanovujú sa podmienky na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby. Navrhuje sa, že Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydá povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ak spĺňa podmienky ustanovené týmto zákonom vrátane materiálno-technického vybavenia a personálneho zabezpečenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a vlastníckeho alebo užívacieho práva k ambulancii dopravnej zdravotnej služby. Zároveň sa určujú podmienky, na základe ktorých bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oprávnené rozhodnúť o zamietnutí žiadosti.
K bodu 13.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 14.
Navrhuje sa vymedzenie územnej pôsobnosti pre ambulanciu dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 15.
Zosúladenie dokladov potrebných na preukázanie prevádzkovej spôsobilosti so zákonom o civilnom letectve a právnymi predpismi EÚ, ktoré žiadateľ predloží pri žiadosti na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej služby. Navrhuje sa, aby žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby doložil do výberového konania aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa s vyznačením oprávnenia pre vykonávanie medicínskych letov letúnom, doklad o odbornej spôsobilosti leteckého personálu, doklad Dopravného úradu o letovej spôsobilosti letúna a aby preukázal užívacie právo k letúnu, nakoľko súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľom vrtuľníkovej zdravotnej služby je aj neodkladná preprava letúnom, ktorá je určená napr. na prevoz pacienta na transplantáciu, ľudských orgánov určených na
transplantáciu, vyšetrenie pacienta súvisiace s transplantáciou, ako preprava aj celého transplantačného tímu.
K bodu 16.
Vo vzťahu k zriadeniu nového typu poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorými je ambulancia dopravnej zdravotnej služby sa vylučujú niektoré náležitosti žiadosti o vydanie povolenia a ustanovuje sa, že žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby musí doložiť ďalšie doklady a údaje, ktoré sú potrebné pre vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 17.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zrušením zavedenej legislatívnej skratky.
K bodu 18.
Navrhuje sa, aby výberové konania a povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby vykonával Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Z dôvodu, že Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou je nezávislý a nestranný orgán a nie je zriaďovateľom žiadneho zdravotníckeho zariadenia ani poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, máme za to, že z uvedených dôvodov bude najkompetentnejším orgánom pre uskutočnenie výberových konaní o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a vydávaní povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Táto zmena je preventívnym opatrením a snahou predísť možným špekuláciám ohľadom možného konfliktu záujmu. Zároveň sa navrhuje skrátenie lehoty na predloženie žiadostí do výberového konania na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, nakoľko sa ukázalo, že lehota na predloženie žiadostí bola zbytočne dlhá a predlžovala proces výberových konaní. Navrhuje sa, aby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou mohol v prípade ak poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby zrušil povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, určiť a vydať poverenie na dočasné prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, pre to sídlo, pre ktoré bolo povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby zrušené. Ustanovuje sa, že poveriť môže výlučne iného poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby najdlhšie však do dňa nadobudnutia účinkov nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Z dôvodu jednoznačnosti sa navrhuje, aby sa na lehotu poverenia toto poverenie považovalo za povolenie.
Navrhuje sa, aby žiadateľ o vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby doložil do výberového konania aj osvedčenie leteckého prevádzkovateľa s vyznačením oprávnenia pre vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom, doklad o odbornej spôsobilosti leteckého personálu, doklad Dopravného úradu o letovej spôsobilosti letúna a aby preukázal užívacie právo k letúnu, nakoľko súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti poskytovateľom vrtuľníkovej zdravotnej služby je aj neodkladná preprava letúnom.
K bodu 19.
Navrhuje sa, aby povolenie na prevádzkovanie záchrannej zdravotnej služby bolo vydávané na 10 rokov, nakoľko je potrebné stabilizovať personálne zabezpečenie a aby bolo možné aspoň jedenkrát počas platnosti povolenia obnoviť materiálno – technického vybavenie. Ide predovšetkým o obnovu vozového parku, teda vo vzťahu ku kvalite a bezpečnosti zabezpečiť nové vozidlá ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Zároveň sa touto úpravou zatraktívni povolanie zdravotníckych pracovníkov v záchrannej zdravotnej službe, pretože momentálne zdravotnícki pracovníci odchádzajú z tohto segmentu z dôvodu, že ich pracovná zmluva je fixovaná na dĺžku vydaného povolenia.
K bodu 20.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia.
K bodu 21.
Dopĺňajú sa náležitosti na vydanie nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby v prípade, ak poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zmení počet ambulancií dopravnej zdravotnej služby. V prípade zmeny počtu ambulancií dopravnej zdravotnej služby sa vyžaduje vydanie nového povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ktorým Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zároveň súčasne zruší pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby. V takom prípade je žiadateľ povinný pripojiť čestné vyhlásenie, že sa nezmenili údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, doklady preukazujúce personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo užívacieho práva k ambulancii dopravnej zdravotnej služby. Vydanie nového povolenia sa nevyžaduje v prípade, kedy poskytovateľ dopravnej zdravotnej služby mení vozidlo kus za kus.
K bodu 22.
Legislatívno-technická úprava v súvislosti určenia podmienok na zrušenie povolenia.
K bodu 23.
Navrhuje sa, aby sa podmienka, že ak poskytovateľ nezačne prevádzkovať zdravotnícke zariadenie najneskôr do troch mesiacov od právoplatnosti povolenia alebo v tejto lehote nepreukázal orgánu príslušnému na vydanie povolenia splnenie personálneho zabezpečenia a materiálno-technického vybavenia zdravotníckeho zariadenia, nevzťahovala na poskytovateľa, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, nakoľko je potrebné vzhľadom na skutočnosť, že ide o poskytovanie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, aby takýto poskytovateľ začal prevádzkovať zdravotnícke zariadenie dňom, ktorý má uvedený v povolení.
K bodu 24.
Navrhuje sa, aby bolo zrušené povolenie držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, ak používa motorové vozidlo bez platného technického osvedčenia vozidla a aby bolo zrušené povolenie držiteľovi povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby, ak nezačal prevádzkovať svoje zdravotnícke zariadenie v deň, ktorá má uvedený v rozhodnutí o vydaní povolenia.
K bodu 25.
Precizovanie textu v súvislosti so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 26.
Dopĺňajú sa náležitosti rozhodnutia o vydaní povolenia o dátum začatia prevádzkovania ambulancie záchrannej zdravotnej služby v prípade, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby ako aj informáciu o zabezpečení vykonávania neodkladnej prepravy letúnom v prípade, ak ide o povolenie na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 27.
Dopĺňajú sa náležitosti rozhodnutia o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby o druh zdravotníckeho zariadenia, miesto prevádzky dispečingu, počet ambulancii dopravnej zdravotnej služby, zdravotnícke povolanie a študijný odbor, v ktorom žiadateľ, a ak ide o právnickú osobu jej odborný zástupca, získal odbornú spôsobilosť a bude v ňom vykonávať príslušné pracovné činnosti. Zároveň sa navrhuje, že miesto prevádzkovania určené v rozhodnutí o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, je územie Slovenskej republiky.
K bodu 28.
Legislatívno – technická úprava.
K bodu 29.
Z dôvodu informovanosti sa navrhuje, aby sa rozhodnutia, ktoré vydáva Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou doručoval aj Ministerstvu zdravotníctva Slovenskej republiky a samosprávnemu kraju príslušnému podľa sídla ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 30.
Navrhuje sa nová povinnosť pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, aby prevzali osobu, ktorá je prepravovaná ambulanciou dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 31.
Navrhuje sa, že niektoré povinnosti z dôvodu účelnosti návrhu zákona sa nevzťahujú na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 32.
Ustanovujú sa nové povinnosti poskytovateľovi, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby, nakoľko bolo pre účelnosť návrhu zákona potrebné doplniť nové povinnosti. Takýto poskytovateľ bude povinný prevádzkovať nepretržitú prevádzku na zabezpečenie prepravy pacientov na základe zdravotného stavu a mobility do zdravotníckeho zariadenia, medzi zdravotníckymi zariadeniami a zo zdravotníckeho zariadenia do prirodzeného sociálneho prostredia na základe žiadanky poskytovateľa zdravotnej starostlivosti . V prípade potreby bude takýto poskytovateľ povinný poskytnúť pacientovi asistenciu a prvú pomoc. Za asistenciu sa považuje, že v prípade ak pacientov zdravotný stav bude vyžadovať doprovod až do prirodzeného sociálneho prostredia, zamestnanec ambulancie dopravnej zdravotnej služby takémuto pacientovi takúto asistenciu poskytne; v prípade kedy bude pacientov zdravotný stav vyžadovať asistenciu viacerých zamestnancov, predovšetkým z dôvodu úplnej alebo čiastočnej imobility. Návrh predpokladá, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zvolí, či pacientov zdravotný stav bude vyžadovať neodkladnú prepravu alebo prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 33.
Navrhuje sa, že niektoré povinnosti sa z dôvodu účelnosti návrhu zákona nevzťahujú na poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 34.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenia.
K bodu 35.
V súvislosti s ustanovením nových povinností sa navrhujú aj sankcie za ich porušenie, a to až do výšky 663 eur.
K bodu 36.
Navrhujú sa sankcie pre držiteľa povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby za porušenie nových povinností. Ustanovuje sa, že za porušenie týchto povinností bude oprávnené Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uložiť pokutu až do výšky 3 319 eur.
K bodu 37.
Navrhuje sa, že za porušenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby „používať vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby s platným osvedčením o technickej spôsobilosti na prevádzku“ bude Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky oprávnené uložiť pokutu až do výšky 9 958 eur.
K bodu 38.
Legislatívno – technická úprava v súvislosti s nesprávnym označením povinností v predchádzajúcej novele.
K bodu 39.
Navrhuje sa, aby Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky uložilo pokutu vo výške 15 000 eur tomu, kto bez vydaného povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo vozidlo, ktoré svojim označením pripomína vozidlo ambulancie záchrannej zdravotnej služby alebo tomu, kto bez vydaného povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej neoprávnene používa vozidlo označené ako vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby alebo vozidlo, ktoré svojim označením pripomína vozidlo ambulancie dopravnej zdravotnej služby; táto pokuta môže byť uložená aj opakovane.
K bodu 40.
Z dôvodu zachovania kontinuity zákona sa ustanovujú prechodné ustanovenia k návrhu zákona.
K čl. II
(Zákon č. 455/1991 Zb.)
Z dôvodu zriadenia ambulancie dopravnej zdravotnej služby ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na základe povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia podľa zákona č. 578/2004 Z. z. sa na zaistenie kontinuity takejto úpravy ruší voľná živnosť a zároveň sa navrhuje lehota, do ktorej je oprávnený živnostník takúto živnosť vykonávať na základe živnostenského oprávnenia.
K čl. III
(Zákon č. 576/2004 Z. z.)
K bodu 1.
Navrhuje sa, aby súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti bola aj preprava pacienta, ktorú poskytuje držiteľ povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej
zdravotnej služby. Táto úprava sa navrhuje z dôvodu zriadenia nového zdravotníckeho zariadenia, ktorým je ambulancia dopravnej zdravotnej služby. V aplikačnej praxi je nevyhnutné zriadiť takéhoto poskytovateľa, pretože dopravu zo zdravotníckych zariadení v súčasnosti zabezpečuje „taxík“ na základe voľnej živnosti a za posledné obdobie sa hromadia sťažnosti pacientov na staré a nekvalitné používanie vozidiel a taktiež na neetické správanie a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky nemalo zákonnú úpravu riešenia takýchto sťažností. Zároveň je potrebné takúto úpravu vykonať aj z dôvodu, že vodiči „taxíka“ nakladali s osobnými údajmi pacientov, bez zákonnej úpravy.
K bodu 2.
Ustanovuje sa, že neodkladnou prepravou je aj preprava osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy. Táto úprava sa navrhuje z dôvodu zriadenia novej ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ určenej najmä na sekundárne prevozy, pri ktorých zdravotný stav pacienta vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti.
K bodu 3.
Zadefinovanie nového pojmu neodkladná preprava letúnom, nakoľko takýto typ prepravy vykonáva poskytovateľ vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby letúnom.
K bodu 4.
Navrhuje sa vypustenie „dopravy“ ako služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, a to z dôvodu zriadenia nového zdravotníckeho zariadenia, ktorým je ambulancia dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 5.
Legislatívno-technická úprava dôvodu zriadenia nového zdravotníckeho zariadenia, ktorým je ambulancia dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 6.
Z dôvodu zriadenia nového zdravotníckeho zariadenia, ktorým je ambulancia dopravnej zdravotnej služby sa ustanovujú podrobnosti o preprave, ktorú ambulancia dopravnej zdravotnej služby vykonáva. Zároveň sa ustanovuje účel jeho zriadenia. Za asistenciu sa považuje, že v prípade ak pacientov zdravotný stav bude vyžadovať doprovod až do prirodzeného sociálneho prostredia, zamestnanec ambulancie dopravnej zdravotnej služby takémuto pacientovi takúto asistenciu poskytne; v prípade kedy bude pacientov zdravotný stav vyžadovať asistenciu viacerých zamestnancov, predovšetkým z dôvodu úplnej alebo čiastočnej imobility. Návrh predpokladá, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zvolí, či pacientov zdravotný stav bude nevyžadovať neodkladnú prepravu alebo prepravu ambulanciou dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 7.
Legislatívno-technická úprava z dôvodu precizovania terminológie.
K bodu 8.
Navrhuje sa, aby v rámci ústavného zdravotníckeho zariadenia mohol poskytovateľ, ktorý má vydané povolenie na prevádzkovanie tohto ústavného zdravotníckeho zariadenia vykonávať prepravu osoby na účely poskytnutia zdravotnej starostlivosti a jej sprievodcu alebo prepravu biologického materiálu určeného na diagnostické vyšetrenie, krvi, transfúznych liekov
a liekov pripravených z krvi a plazmy, samostatne a bez vydaného povolenia na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 9.
Ustanovuje sa právo osoby požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou o vykonanie dohľadu, ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti vrátane prepravy vykonávanej ambulanciou dopravnej zdravotnej služby.
K bodu 10.
Legislatívno-technická úprava, precizovanie textu.
K čl. IV
(Zákon č. 577/2004 Z. z.)
K bodu 1.
Z dôvodu zriadenia nového zdravotníckeho zariadenia, ktorým je ambulancia dopravnej zdravotnej služby sa navrhuje, aby preprava vykonávaná ambulanciou dopravnej zdravotnej služby ako súčasť zdravotnej starostlivosti bola uhrádzaná na základe verejného zdravotného poistenia zdravotnými poisťovňami. Navrhuje sa výška úhrady za poistenca a jeho sprievodcu za jeden kilometer jazdy pri poskytovaní prepravy poistenca ambulanciou dopravnej zdravotne služby spolu so sprievodcom. Zároveň sa určujú dôvody oslobodenia poistenca od tejto úhrady. Dôvody oslobodenia poistenca od tejto úhrady sa na sprievodcu poistenca nevzťahujú, okrem sprievodcu, ktorý je zdravotníckym pracovníkom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý žiadal poskytovateľa ambulancie dopravnej zdravotnej služby o prepravu poistenca.
K bodu 2.
V súvislosti s vypustením „dopravy“ ako služby súvisiacej s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a v súvislosti s tým, že sa navrhuje, aby bola preprava vykonávaná ambulanciou dopravnej zdravotnej služby sa vypúšťajú ustanovenie o rozsahu úhrady za dopravu a ustanovenie o oslobodení od tejto úhrady.
K bodu 3.
Legislatívno – technická úprava v súvislosti s tým, že sa navrhuje, aby bola preprava vykonávaná ambulanciou dopravnej zdravotnej služby
K čl. V
(Zákon č. 579/2004 Z. z.)
K bodu 1.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 2.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca s doplnením odseku 6, ktorý upravuje zásahové územie pre neodkladnú prepravu letúnom.
K bodu 3.
Z dôvodu, že neodkladná preprava letúnom sa vykonáva aj mimo územia Slovenskej republiky navrhuje sa, aby zásahové územie pre vykonávanie neodkladnej prepravy letúnom bolo aj územie mimo územia Slovenskej republiky.
K bodu 4.
Navrhuje sa, aby Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby bolo povinné uchovávať zvukový záznam z príjmu tiesňového volania a realizácie odozvy na tiesňové volanie 20 rokov, nakoľko v prípade spätného dohľadania sa 20 rokov doteraz uchovávala len dokumentácia príjmu tiesňového volania.
K bodu 5.
Navrhuje sa nová povinnosť pre Operačné stredisko tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby v súvislosti so zriadením novej ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ a v súvislosti s potrebami vyplývajúcimi zo skúseností Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 6.
Rozširuje sa oprávnenie Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby vydať pokyn poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na vykonanie zásahu, ak je to nevyhnutné, poskytovateľovi záchrannej zdravotnej služby na neodkladnú prepravu osoby, ktorej zdravotný stav vyžaduje poskytovanie zdravotnej starostlivosti počas takejto prepravy, na základe žiadosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý prevádzkuje ústavné zdravotnícke zariadenia na zabezpečenie lekára a sestry zo zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje a v ktorom má byť dieťa hospitalizované, pri preprave dieťaťa podľa osobitného predpisu, poskytovateľovi ambulancie dopravnej zdravotnej služby na prepravu osoby, s prihliadnutím na jej zdravotný stav a okolnosti, do zdravotníckeho zariadenia určeného operačným strediskom, ak ide o udalosť s hromadným postihnutím osôb a takúto prepravu nie je možné vykonať ambulanciou záchrannej zdravotnej služby z dôvodu jej vyťaženosti.
Legislatívno – technická úprava súvisiaca so zmenou orgánu príslušného na vydanie povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 7.
Upravuje sa povinnosť poskytovateľa záchrannej zdravotnej služby, aby zabezpečil každému členovi zásahovej skupiny ambulancie záchrannej zdravotnej služby v rámci sústavného vzdelávania aj vzdelávanie so zameraním na udalosti s hromadným postihnutím osôb.
K bodu 8.
Precizovanie textu, aby bol zabezpečený výjazd ambulancie na zásah bezodkladne, najneskôr do dvoch minút od prijatia pokynu koordinačného strediska alebo Operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby. Dopĺňajú sa slová „na zásah“, nakoľko podľa navrhovanej úpravy je operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby oprávnené vydať pokyn aj na neodkladnú prepravu, ktorá je na základe požiadavky zdravotníckeho zariadenia „objednávaná“ v mnohých prípadoch aj 12 – 24 hodín vopred. V tejto situácii povinnosť výjazdu na zásah bezodkladne najneskôr do 2 min nemá žiadne opodstatnenie.
K bodu 9.
Dopĺňajú sa nové povinnosti pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby, zároveň aj v súvislosti so zriadením novej ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“, v súvislosti s vykonávaním neodkladnej prepravy letúnom a v súvislosti s potrebami vyplývajúcimi z praxe.
K bodu 10.
V navrhovanej úprave je nahradený pojem „záznam o zásahu“ pojmom „záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby“, nakoľko takto znie v zmysle ustanovenia výnosu MZ SR č.10548/2009 OL v znení neskorších predpisov oficiálny pojem, ktorý pomenúva vedenú zdravotnú dokumentáciu zásahovou skupinou záchrannej zdravotnej služby. Ďalej bolo za slová „ktorý vykonal zásah“ doplnené „alebo neodkladnú prepravu“, nakoľko aj pri neodkladnej preprave sa vyhotovuje „záznam o zhodnotení stavu osoby“, a v zmysle tohto zákona je potrebné explicitne uviesť aj zásah aj neodkladnú prepravu. Navrhuje zmena organizácie preberania pacienta spolu so zdravotnou dokumentáciou o zásahu u poskytovateľa ústavnej zdravotnej starostlivosti od ambulancie záchrannej zdravotnej služby a to z dôvodu vytvorenia urgentných príjmov I. typu a urgentných príjmov II. typu, v ktorých sú zriadené registrácie či recepcia na triedenie pacientov. Na základe tejto skutočnosti triediaci pracovník určí na základe zdravotného stavu pacienta, či pacienta spolu s písomným vyhotovením záznamu o zhodnotení stavu osoby od posádky záchrannej zdravotnej služby preberá lekár alebo sestra, či zdravotnícky záchranár urgentného príjmu, okrem situácie, keď sa pacienta odovzdáva ambulancia záchrannej zdravotnej služby s posádkou s lekárom, v takomto prípade je povinný odovzdať pacienta lekár záchrannej zdravotnej služby výlučne lekárovi.
K bodu 11.
Ustanovuje sa výnimka pre poskytovateľa vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, aby mohol vyhotoviť elektronický záznam o zhodnotení zdravotného stavu osoby bezodkladne po príchode na sídlo stanice vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 12.
Precizovanie textu v súvislosti s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Ministerstvo zdravotníctva bude mať kompetenciu udeliť sankciu podľa zákona č. 579/2004 Z. z. len Operačnému stredisku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 13.
Precizovanie textu v súvislosti s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou bude mať kompetenciu udeliť sankcie podľa zákona č. 579/2004 Z. z. poskytovateľom, ktorí majú vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby. Zároveň sa v súvislosti so zavedením nových povinnosti pre poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby sa upravujú aj sankcie za nedodržanie týchto povinností.
K bodu 14.
Legislatívno – technická úprava, precizovanie textu s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 15.
Legislatívno – technická úprava, precizovanie textu s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby.
K bodu 16.
Legislatívno – technická úprava, precizovanie textu.
K bodu 17.
Z dôvodu zachovania kontinuity zákona sa ustanovujú prechodné ustanovenia k návrhu zákona.
K čl. VI
(Zákon č. 581/2004 Z. z.)
K bodu 1.a 2.
Dopĺňajú sa nové činnosti a povinnosti zdravotnej poisťovne, kde sa v súvislosti so zriadením ambulancie dopravenej zdravotnej služby a so zabezpečením neodkladnej prepravy letúnom poskytovateľom, ktorý je držiteľom povolenia na prevádzkovanie ambulancie vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, určuje že zdravotná poisťovňa uhrádza prepravu za vykonanú neodkladnú prepravu letúnom, pričom výšku ceny ustanoví všeobecne záväzný právny predpis. Ďalej určuje, že zdravotná poisťovňa uhrádza aj prepravu vykonanú ambulanciou dopravnej zdravotnej služby, vrátane prepravy na pokyn operačného strediska tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby pri udalosti s hromadným postihnutím osôb. Z dôvodu, že je prechodným obdobím upravené, že dopravnú zdravotnú službu budú môcť vykonávať aj súčasní „živnostníci“ na základe vydaného živnostenského oprávnenia, nie je možné regulovať úhradu za poskytovanie dopravnej zdravotnej služby všeobecne záväzným právnym predpisom. Cenová regulácia sa plánuje až po zozbieraní údajov o zazmluvnených poskytovateľoch, ktorým bude vydané povolenie na prevádzkovanie ambulancie dopravnej zdravotnej služby a po zanalyzovaní vplyvu zavedenia novej ambulancie rýchlej zdravotnej pomoci „S“ do systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.
K bodu 3.
V súvislosti s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby – Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou - sa mu navrhuje ustanoviť nové kompetencie, ktorými je vydávanie povolení na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a vyhlasovanie výberových konaní o vydaní povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby a ich sprocesovanie, vrátane zriadenia výberovej komisie.
K bodu 4.
V súvislosti s ustanovením nového orgánu príslušného na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancie záchrannej zdravotnej služby – Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a jeho kompetenciou vyhlásiť výberové konanie a sprocesovať ich, sa ukladá povinnosť predsedovi úradu vymenovať osoby, ktoré nie sú v konflikte záujmov podľa § 14 zákona č. 578/2004 Z. z. za členov výberovej komisie.
K čl. VII
(Zákon č. 92/2017 Z. z.)
Navrhuje sa posunutie účinnosti funkčnosti Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní. Posunutie lehoty na spustenie prevádzky Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní z 31. augusta 2019 na 31. augusta 2020 sa požaduje z dôvodu rozsiahleho procesu analýzy, ktorá je kľúčová a predstavuje
základný podklad pre vytvorenie Centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov. Ďalším z dôvodov posunu je aj samotný proces verejného obstarávania, ktorý môže trvať v optimálnom prípade 6 až 7 mesiacov, keďže ide o nadlimitnú zákazku a aj samotné testovanie a pilotnú prevádzku centrálneho registra.
K čl. VIII (účinnosť)
Vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a potrebu zabezpečenia poskytovania neodkladnej zdravotnej starostlivosti sa navrhuje dátum účinnosti návrhu zákona dňom vyhlásenia.
V Bratislave, 27. februára 2019
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Andrea Kalavská v. r.
ministerka zdravotníctva Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

K predpisu 578/2004, dátum vydania: 13.06.2018

Dôvodová správa

Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony sa predkladá na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018 a potreby transpozície delegovaného rozhodnutia Komisie (EÚ) 2017/2113 z 11. septembra 2017,ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov (Ú. v. EÚ L 317, 1.12.2017).

Účelom predloženého návrhu novely zákona je špecifikovanie účelu poskytovania účelovo viazaných finančných prostriedkov z kapitoly ministerstva zdravotníctva                             na rezidentské štúdium, ktoré je určené doplnenie špecialistov vo vybraných špecializačných odboroch v regiónoch, v ktorých je ich nedostatok. Ustanovuje sa nová povinnosť                          pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku zdravotnú starostlivosť vo vzťahu k účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/852 zo 17. mája 2017 o ortuti a o zrušení nariadenia (ES) č. 1102/2008, na základe ktorého  zubní lekári od 1. júla 2018 nesmú používať zubný amalgám na ošetrenie mliečnych zubov, zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien.

Uvedeným návrhom sa transponuje Delegované rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/2113 z 11. septembra 2017, ktorým sa mení príloha V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES, pokiaľ ide o doklady o formálnej kvalifikácii a názvy špecializačných odborov.

Obsahom návrhu zákona v nadväznosti na požiadavky aplikačnej praxe je definovanie podmienok na zaradenie zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, určenie náležitostí žiadosti o zaradenie a postupu vzdelávacej ustanovizne pri zaraďovaní rezidenta. Ustanovujú sa povinnosti pre rezidenta, zamestnávateľa rezidenta a  dopĺňajú sa povinnosti pre vzdelávaciu ustanovizeň, ktorá získala akreditáciu na uskutočňovanie študijného programu. Ustanovujú sa podmienky pre poskytovateľov všeobecnej ambulancie a špecializovanej ambulancie, v ktorej sa uskutočňuje praktická výučba rezidentského štúdia.

Navrhuje sa zmena názvu zdravotníckeho povolania „asistent výživy“ na „nutričný terapeut“, ktorá reaguje na požiadavky aplikačnej praxe a na výsledky analýzy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o súčasnom stave vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

Navrhovanou úpravou sa odstraňuje duplicita, administratívne a finančné zaťaženie  zdravotníckeho pracovníka pri predkladaní dokladov o odbornej spôsobilosti stavovskej organizácii.

Návrh novely zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.

Návrh novely zákona má negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, negatívne sociálne vplyvy, pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy a nemá vplyv na životné prostredie, informatizáciu spoločnosti a služby verejnej správy pre občana.

Návrh novely zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

Účinnosť návrhu novely zákona sa navrhuje vzhľadom na dĺžku legislatívneho procesu a legisvakanciu.

 

Dôvodová správa

Osobitná časť

K Čl. I

K bodu 1   
Ide o zmenu názvu zdravotníckeho povolania „asistent výživy“ na „nutričný terapeut“, ktorý lepšie vystihuje výkon pracovných činností zdravotníckeho pracovníka pri výkone služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Požiadavka na zatraktívnenie zdravotníckeho povolania vyplynula z aplikačnej praxe, analýzy Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o súčasnom stave vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, ako aj               v súvislosti s potrebou zostavovania nutričných plánov v oblasti zdravej a liečebnej výživy pri riešení prevencie obezity ako celospoločenského problému. Uvedený názov je používaný aj         v zahraničí.

K bodu 2   
Platná úprava sa rozširuje o výkon povolania na Úrade verejného zdravotníctva Slovenskej republiky a regionálnych úradoch verejného zdravotníctva, ktoré sú orgánmi verejného zdravotníctva vykonávajúce činnosti zamerané na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia v rozsahu stanovenom zákonom o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade § 3 ods. 1 zákona o poskytovateľoch.

K bodu 3   
Legislatívno-technická úprava súvisiaca s precizovaním ustanovení o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odbornej kvalifikácie.

K bodu 4     
Navrhovanou úpravou sa bližšie špecifikuje účel použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v rámci ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. 

K bodu 5   
Vypustenie odsekov 4 až 12 v § 39a v súvislosti s  komplexnou úpravou rezidentského štúdia v novom § 39b.   

K bodu 6   
    Ustanovenia § 39b sa dopĺňajú na základe požiadaviek aplikačnej praxe a z dôvodu doterajšej absencie úpravy podmienok týkajúcich sa rezidentského štúdia.
Ide o zjednotenie podmienok týkajúcich sa zaradenia zdravotníckeho pracovníka do rezidentského štúdia, povinností vzdelávacej ustanovizne uskutočňujúcej príslušný akreditovaný študijný program v rámci rezidentského štúdia, špecifikácie použitia účelovo viazaných finančných prostriedkov.
V súvislosti s potrebou informovania odbornej verejnosti sa stanovuje povinnosť ministerstvu zdravotníctva prostredníctvom webového sídla zverejňovať informácie o špecializačných odboroch rezidentského štúdia a samosprávnych krajoch, v ktorých sa po skončení rezidentského štúdia dobrovoľne zaväzuje rezident poskytovať zdravotnú starostlivosť. Súčasná platná právna úprava navodzovala dojem, že súčasťou finančných prostriedkov, ktoré mali byť vrátené pri porušení zákonných podmienok, mala byť aj náhrada mzdy za absolvovanú praktickú časť štúdia rezidenta u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (náhrada mzdy), čo nebolo zámerom zákonodarcu. Vzhľadom na uvedené ministerstvo pristúpilo k prehodnoteniu a zvýšeniu motivácie vstupu lekárov do rezidentského štúdia znížením sumy, ktorú mali rezidenti vrátiť, zníženú o náhradu mzdy. 

K bodu 7   
Terminologické precizovanie textu vo vzťahu k študijnému poriadku ďalšieho vzdelávania.

K bodu 8   
Ustanovením sa dopĺňajú povinnosti pre vzdelávaciu ustanovizeň, ktorá uskutočňuje akreditovaný program.

K bodu 9   
Na základe požiadaviek aplikačnej praxe sa dopĺňa povinnosť pre ministerstvo zdravotníctva zverejňovať v zozname vzdelávacích ustanovizní, ktoré získali akreditáciu aj údaj o dátume zániku platnosti osvedčenia o akreditácii a údaj o zdravotníckom povolaní. 

K bodu 10   
Navrhovaná úprava zabezpečí administratívne a čiastočne finančné odťaženie zdravotníckych pracovníkov v tom, že nebudú musieť opakovane predkladať stavovskej organizácii v inom konaní osvedčenú kópiu dokladu o odbornej spôsobilosti, ak ju  už predložili pri registrácii.

K bodu 11   
Navrhuje sa nová povinnosť pre poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje špecializovanú zubno-lekársku zdravotnú starostlivosť vo vzťahu k účinnosti Nariadenia Európskeho parlamentu a rady. Vo vzťahu k Nariadeniu Európskeho parlamentu a rady zubní lekári od 1. júla 2018 nesmú používať zubný amalgám na ošetrenie mliečnych zubov, zubov detí mladších ako 15 rokov a tehotných alebo dojčiacich žien, okrem prípadov, ak to zubný lekár považuje za nevyhnutné z dôvodu osobitných liečebných potrieb pacienta.
Od 1. januára 2019 môžu zubní lekári používať zubný amalgám len vo forme kapsúl 
s vopred určenou dávkou. Používanie samostatne balenej ortuti zubnými lekármi sa zakazuje.
Od 1. januára 2019 poskytovatelia špecializovanej zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti, ktorí používajú zubný amalgám alebo odstraňujú amalgámové výplne alebo zuby obsahujúce takéto výplne zabezpečia, aby ich zdravotnícke zariadenia boli vybavené odlučovačmi amalgámu na zachytávanie a zber amalgámových častíc vrátane tých v použitej vode. Taktiež zabezpečia, aby: a) odlučovače amalgámu uvedené do prevádzky poskytovali úroveň zachytávania najmenej 95 % amalgámových častíc. Odlučovače amalgámu sa udržujú v súlade s požiadavkami výrobcu, aby sa zabezpečila čo najvyššia možná úroveň zachytávania.
Zubní lekári sú taktiež povinní zabezpečiť, aby ich amalgámový odpad vrátane amalgámových zvyškov, častíc, výplní a zubov alebo ich častí, kontaminovaných zubným amalgámom, bol spracovaný a zhromažďovaný v zariadeniach alebo podnikoch spĺňajúcich príslušný súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom. Zubní lekári nesmú za žiadnych okolností uvoľňovať priamo alebo nepriamo takýto amalgámový odpad do životného prostredia.

K bodu 12   
Legislatívno-technická úprava, ktorá ustanovuje, že uvedené povinnosti sa vzťahujú len na poskytovanie zubno-lekárskej zdravotnej starostlivosti.


K bodu 13   
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov je zodpovedné v lehote do 1. júla 2019 vypracovať plán opatrení, ktorého obsahom bude postupné ukončenie používania zubného amalgámu u všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti  v odbore zubé lekárstvo. Zároveň zabezpečí, aby boli tieto opatrenia sprístupnené verejnosti webovom sídle a zaslané Komisii do jedného mesiaca po ich prijatí.

K bodu 14     
Ustanovuje sa výška pokuty pre zdravotníckeho pracovníka za porušenie povinností oznamovať ministerstvu niektoré údaje.

K bodu 15   
Uvedeným ustanovením sa má zabrániť, aby v centrálnom registri zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní boli uvedené nesprávne údaje, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na plánovanie ľudských zdrojov v zdravotníctve a poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

K bodu 16   
Navrhuje sa, že za porušenie povinnosti ustanovenej Nariadením Európskeho parlamentu a rady bude môcť vyšší územný celok uložiť sankciu do 3319 eur.

K bodu 17   
    Ustanovuje sa, čí príjem je pokuta vzťahujúca sa k porušeniu povinností pri vedení centrálneho registra ďalšieho vzdelávania.

K bodu 18   
Do ustanovenia o obsahu centrálneho registra zdravotníckych pracovníkov v ďalšom vzdelávaní sa dopĺňa aj údaj o zdravotníckom pracovníkovi, ktorý bol prijatý do rezidentského štúdia potrebný na štatistické účely a plánovanie ľudských zdrojov v systéme poskytovania zdravotnej starostlivosti.

K bodu 19   
Ministerstvo zdravotníctva dohliada na dodržiavanie podmienok realizácie akreditovaného študijného programu vrátane dodržiavania dĺžky štúdia v súlade s minimálnymi štandardami ustanovenými v osobitnom predpise. Je potrebné, aby údaje zadávané vzdelávacou ustanovizňou do centrálneho registra ďalšieho vzdelávania boli správne a aktuálne vzhľadom aj na komunikáciu v IMI systéme.

K bodu 20
Nakoľko hrozí, že centrálny register nebude do lehoty ustanovenej v tomto ustanovení funkčný, bolo potrebné tieto lehoty predĺžiť.

K bodu 21
Prechodné ustanovenia je potrebné upravovať v súvislosti so zmenou názvu zdravotníckeho povolania asistent výživy, registráciou a vydanými licenciami v tomto zdravotníckom povolaní. Navrhuje sa termín, do kedy je povinná Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave odovzdať register zaradených zdravotníckych pracovníkov do špecializačného štúdia, certifikačnej prípravy a do prípravy na výkon práce v zdravotníctve v Slovenskej republike ministerstvu zdravotníctva. Ustanovuje sa termín dokončenia špecializačného štúdia začatého podľa predpisov účinných do 27. marca 2002. Ďalej sa ustanovuje, že účelovo viazané finančné prostriedky na rezidentské štúdium sa poskytujú vzdelávacej ustanovizni iba do 31. decembra 2020. Ustanovuje sa prechodné ustanovenie, ktorým sa určuje, že špecializačné štúdium v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo alebo pediatria začaté od 1. mája 2017 do 31. júla 2018 sa dokončí podľa predpisov účinných do 31. júla 2018. Odstraňuje sa neistota, ktorú vzbudzovalo ustanovenie § 39a ods. 4 s účinnosťou od 1. mája 2017, podľa ktorého zdravotnícky pracovník, ktorý začal špecializačné štúdium za určitých podmienok, musí toto štúdium dokončiť za nových podmienok. Týmto prechodným ustanovením sa vyslovene ustanovuje, že sa na neho nevzťahuje ustanovenie o vracaní finančných prostriedkov za porušenie niektorej z povinností účinnej od 1. mája 2017.

K bodu 22
 
Na základe aktualizácií legislatívnych, regulačných a správnych ustanovení týkajúcich sa vydávania dokladov v jednotlivých členských štátoch (Dánsko, Holandsko) sa v prílohe č. 3 časti A písmene a) v tabuľke č. 1 menia označenia názvov udeľujúcich orgánov, ktoré sa uznávajú ako diplom o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore v zdravotníckom povolaní lekár získaný v Slovenskej republike podľa tabuľky č. 2, v ktorej jednotlivé členské štáty taktiež zmenili, doplnili názvy špecializačných odborov. Najčastejšie išlo o úpravy v prípade Švédska napr. v odbore rádiológia, cievna chirurgia, endokrinológia, v prípade Talianska napr. v odbore gastroenterológia, endokrinológia atď. Celkovo bolo v uvedených tabuľkách vykonaných v tomto bode vyše 30 zmien a teda vzhľadom na uvedenú početnosť boli tabuľky kompletné vymenené.    

K bodu 23
Na základe početných aktualizácií legislatívnych, regulačných a správnych ustanovení týkajúcich sa vydávania dokladov v jednotlivých členských štátoch sa v prílohe č. 3 v časti B písmene a)  v tabuľke č. 1 menia označenia názvov udeľujúcich orgánov ako aj názvov dokladov, ktoré sa uznávajú  ako diplom o špecializácii v  špecializačnom odbore  čeľustná ortopédia v zdravotníckom povolaní  zubný lekár získaný v Slovenskej republike.

K bodu 24
Na základe početných aktualizácií legislatívnych, regulačných a správnych ustanovení týkajúcich sa vydávania dokladov v jednotlivých členských štátoch sa v prílohe č. 3 v časti B v písmene b)  v tabuľke č. 2 menia označenia názvov udeľujúcich orgánov ako aj názvov dokladov, ktoré sa uznávajú ako diplom o špecializácii v špecializačnom odbore  maxilofaciálna chirurgia v zdravotníckom povolaní zubný lekár získaný v Slovenskej republike.

K Čl. II

    Ustanovenie o účinnosti sa časovo zosúlaďuje s posunutím účinnosti presunu registra zo Slovenskej zdravotníckej univerzity na ministerstvo zdravotníctva.

K Čl. III

Zjednocuje sa systém zaraďovania zdravotníckych pracovníkov do ďalšieho vzdelávania. Zaraďovanie zdravotníckych pracovníkov do ďalšieho vzdelávania bude uskutočňovať iba vzdelávacia ustanovizeň.
 
K Čl. IV
Navrhuje sa účinnosť zákona vzhľadom na predpokladanú dĺžku legislatívneho procesu.


V Bratislave, 20. apríla 2018

Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády
Slovenskej republiky


Andrea Kalavská v. r.
ministerka zdravotníctva
Slovenskej republiky
 

zobraziť dôvodovú správu
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore