Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2022 do 31.12.2023

Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.01.2022
Účinnosť do: 31.12.2023
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST30JUD151DS26EUPP14ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 577/2004 s účinnosťou od 01.01.2022 na základe 374/2018

Legislatívny proces k zákonu 374/2018

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Úvodné ustanovenia

Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti1) uhrádzanej na základe verejného ...

DRUHÁ ČASŤ

ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

§ 2
Preventívne prehliadky
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to

a)
deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) do ...
b)
jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom ...
c)
jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 18 rokov veku raz za dva roky u lekára ...
d)
jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za dva roky u lekára so špecializáciou v ...
e)
jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku dva razy v kalendárnom roku u zubného lekára, ...
f)
jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,
g)
dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára,
h)
jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u lekára ...
i)
jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť ...
j)
jedna preventívna prehliadka poistenca od 50 rokov veku raz za tri roky alebo poistenca vo veku nad ...
k)
jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi, darcom orgánov alebo tkanív,6) ...
l)
preventívne prehliadky a povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré dosiahli určený vek, povinné očkovanie ...
m)
jedna preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva kolonoskopom poistenca nad 50 rokov raz za desať ...
(2)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka poistenca ...

(3)

Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), u ktorého absolvoval ...

(4)

Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa odsekov 1 a 2, je uvedený ...

§ 3
Neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotné výkony
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť.8)

(2)

Ak tento zákon alebo osobitný predpis8a) neustanovuje inak, na základe verejného zdravotného poistenia ...

a)
vedúce k zisteniu choroby,
b)
poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je v prílohe č. 3.
(3)

Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k

a)
záchrane života,
b)
vyliečeniu choroby,
c)
zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,
d)
zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,
e)
zmierneniu prejavov choroby,
f)
účinnej prevencii vrátane podania očkovacej látky pri povinnom očkovaní.
(4)

Súčasťou zdravotného výkonu je aj

a)
objednanie poistenca na vyšetrenie vrátane objednania na konkrétny čas,
b)
vypísanie lekárskeho predpisu alebo vypísanie lekárskeho poukazu,
c)
vypísanie odporúčania na poskytnutie špecializovanej ambulantnej starostlivosti alebo vypísanie odporúčania ...
d)
vypísanie návrhu na kúpeľnú liečbu,
e)
potvrdenie o návšteve lekára alebo potvrdenie o návšteve iného zdravotníckeho pracovníka.
(5)

Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú na ...

(6)

Ak poistenec vopred súhlasí s poskytnutím zubno-lekárskych výkonov alebo zubno-lekárskych výrobkov, ...

(7)

Rozsah poskytnutých zdravotných výkonov podľa odseku 5, ich cenu a výšku spoluúčasti poistenca na úhrade ...

(8)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza povinné pravidelné očkovanie osôb, ktoré ...

(9)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú alebo sa neuhrádzajú zdravotné ...

(10)

Zoznam chorôb vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.

(11)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza zdravotná starostlivosť v súvislosti s utajeným ...

(12)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť, ktorá patrí ...

(13)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza zdravotná starostlivosť poskytnutá v inom členskom ...

(14)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa prepláca cezhraničná zdravotná starostlivosť,11e) ktorá ...

(15)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza ošetrovateľská starostlivosť v zariadení sociálnych ...

(16)

Ak zdravotné výkony boli poskytnuté počas doplnkových ordinačných hodín11k) alebo pri domácej starostlivosti ...

(17)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa zdravotné výkony uhrádzajú podľa odsekov 2 až 4, 9, 11 ...

(18)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa uhrádza preprava poistenca podľa osobitného predpisu11m) ...

a)
ktorý je zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
b)
ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
c)
s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, ...
d)
ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ústavnej ...
e)
ktorý je nositeľom ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
f)
ktorý je dieťaťom, pre ktoré sa vykonávajú opatrenia pobytovou formou na základe rozhodnutia súdu, alebo ...
g)
ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, domove ...
h)
ktorému sa poskytuje sociálna služba krízovej intervencie.11q)
(19)

Zdravotnícky pracovník, ktorého preváža ambulancia dopravnej zdravotnej služby na pokyn operačného strediska ...

(20)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza očkovanie poistenca vakcínou proti ochoreniu ...

§ 7
Kúpeľná starostlivosť
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ak ...

(2)

Kúpeľná starostlivosť na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných ...

(3)

Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného zdravotného ...

(4)

Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára uvedeného ...

(5)

Ak nebola poskytnutá kúpeľná starostlivosť počas krízovej situácie osobe, ktorej bol vystavený návrh ...

§ 8
Na základe verejného zdravotného poistenia sa
a)

neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie indikovaná zo zdravotných dôvodov,

b)

neuhrádzajú náklady spojené s klinickým skúšaním,

c)

neuhrádza zdravotná starostlivosť spojená s liečbou komplikácií alebo následkov vzniknutých v dôsledku ...

d)

neuhrádza zdravotná starostlivosť poskytovaná poradenským psychológom a pracovným psychológom,

e)

neuhrádza zdravotná starostlivosť v certifikovanej pracovnej činnosti dopravná psychológia poskytovaná ...

f)

neuhrádzajú náklady na vydanie písomného vyjadrenia, či osoba, ktorá je zjavne pod vplyvom alkoholických ...

g)

neuhrádza zdravotná starostlivosť cudzincovi s poskytnutou doplnkovou ochranou, ktorá nie je verejne ...

TRETIA ČASŤ

KATEGORIZÁCIA CHORÔB

§ 9
(1)

Zaradenie choroby do zoznamu chorôb, zmenu zaradenia choroby v zozname chorôb a vyradenie choroby zo ...

(2)

Súčasťou kategorizácie choroby pri jej zaradení do zoznamu chorôb alebo pri zmene jej zaradenia v zozname ...

a)
ako doplatok k ustanovenej výške úhrady zdravotnej poisťovne,
b)
percentuálnym podielom výšky úhrady poistenca k celkovej výške úhrady za zdravotnú starostlivosť alebo ...
c)
ustanovením výšky úhrady poistenca pevnou sumou.
(3)

Spoluúčasť poistenca uhrádza poistenec poskytovateľovi, ktorý mu poskytol zdravotnú starostlivosť, v ...

(4)

Na kategorizáciu chorôb zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre choroby ako svoj poradný orgán. ...

(5)

Kategorizačná komisia pre choroby má jedenásť členov, ktorých vymenúva a odvoláva minister zdravotníctva ...

(6)

Činnosť Kategorizačnej komisie pre choroby upraví štatút, ktorý schvaľuje minister zdravotníctva Slovenskej ...

§ 10
Kritériá kategorizácie choroby
(1)

Pri kategorizácii chorôb (§ 9) sa prihliada na

a)
závažnosť choroby,
b)
vek poistenca.
(2)

Spoluúčasť poistenca možno určiť v rôznej výške v závislosti od indikačných obmedzení.

(3)

Výška spoluúčasti poistenca sa určí pre každú chorobu ako maximálna výška úhrady poistenca za všetky ...

(4)

Maximálna výška úhrady poistenca podľa odseku 3 sa určí tak, aby

a)
najmenej v jednej tretine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony plne uhrádzali na základe ...
b)
najviac v jednej šestine chorôb uvedených v zozname chorôb sa zdravotné výkony neuhrádzali na základe ...
c)
pri ostatných chorobách uvedených v zozname chorôb výška úhrady z verejného zdravotného poistenia bola ...
§ 10a
Zoznam chorôb

Vláda Slovenskej republiky v zozname chorôb podľa § 3 ods. 10 ustanoví pre každú chorobu

a)

spoluúčasť poistenca (§ 9 ods. 2, § 10 ods. 2 až 4),

b)

indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou choroby (§ 10 ods. 2).

ŠTVRTÁ ČASŤ

ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 38
Rozsah úhrady
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú služby súvisiace s poskytovaním ...

(2)

Služby podľa odseku 1 sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, len ak súvisia ...

(3)

Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná na základe ...

a)
stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň
1.
ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného poskytovateľa, ...
2.
ústavnej starostlivosti v liečebni22) a v prírodných liečebných kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach16) ...
b)
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri každej ...
c)
spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci zubno-lekárskej pohotovostnej ...
d)
pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti,
e)
dopravu.
(4)

Na účely určenia úhrady za služby podľa odseku 3 písm. a) sa prvý deň a posledný deň ústavnej starostlivosti ...

(5)

Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi po ich poskytnutí v hotovosti; ak ide o služby súvisiace ...

(6)

Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane poskytovateľa, ...

(7)

Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. c) sa na účely tohto zákona nepovažuje ...

(8)

Od povinnosti úhrady

a)
podľa odseku 3 písm. a) je oslobodený poistenec
1.
v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,
2.
s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo ...
3.
tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom,
4.
do dovŕšenia troch rokov veku,
5.
dojčiaca matka, ak je prijatá do ústavnej starostlivosti s dojčaťom,
6.
nachádzajúci sa v stave vylučujúcom možnosť vyžiadať si jeho súhlas s poskytovaním ústavnej starostlivosti, ...
7.
v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke v hmotnej ...
8.
nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
9.
darca orgánov prijatý do ústavnej starostlivosti v súvislosti s darovaním orgánov,
b)
podľa odseku 3 písm. b) je oslobodený poistenec
1.
pri preventívnej prehliadke,
2.
pri opakovanej návšteve toho istého lekára uskutočnenej do siedmich dní odo dňa návštevy, pri ktorej ...
3.
do dovŕšenia jedného roku veku,
4.
s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo ...
5.
nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,
6.
pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,
7.
zaradený na dispenzarizáciu,10) a to pri návštevách v súvislosti s dispenzarizáciou,
8.
pri návšteve v súvislosti s očkovaním,
9.
pri návšteve len v súvislosti s vydaním lekárskeho predpisu alebo lekárskeho poukazu,
10.
darca orgánov pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich darovaniu orgánov,
c)
podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený poistenec, ak mu bola poskytnutá zdravotná starostlivosť v rámci ...
1.
ambulantnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak ...
2.
ústavnej pohotovostnej služby v súvislosti s úrazom bezprostredne po jeho vzniku; to neplatí, ak úraz ...
3.
ústavnej pohotovostnej služby a poskytovanie zdravotnej starostlivosti trvalo viac ako dve hodiny,
4.
ambulantnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
5.
ústavnej pohotovostnej služby a následne bol poistenec prijatý do ústavnej starostlivosti,
6.
ambulantnej pohotovostnej služby alebo ústavnej pohotovostnej služby, ak je poistenec maloletým dieťaťom ...
7.
ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o nositeľa ocenenia najmenej zlatej Janského plakety,
8.
ústavnej pohotovostnej služby, ak ide o poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súvislosti s tehotenstvom, ...
d)
podľa odseku 3 písm. d) je oslobodený poistenec
1.
do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je jeho zákonný zástupca, ...
2.
do 18 rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti na onkologickú liečbu, ak jeho sprievodcom je jeho ...
3.
dojčiaca matka prijatá do ústavnej starostlivosti, ak jej sprievodcom je dojča,
4.
dojča prijaté do ústavnej starostlivosti, ak jeho sprievodcom je dojčiaca matka,
e)
podľa odseku 3 písm. e) je oslobodený
1.
poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,
2.
poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,
3.
poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým ...
4.
poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ...
5.
nositeľ ocenenia najmenej zlatej Janského plakety.
(9)

Oslobodenie od úhrady podľa odseku 8 písm. a) sa nevzťahuje na poistencov, ktorým sa poskytuje zdravotná ...

(10)

Vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie uhrádza fyzická osoba ...

§ 38a
Výška úhrady
(1)

Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti plne uhrádzanej alebo čiastočne uhrádzanej na základe ...

a)
0 eur za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane ...
b)
1,70 eura za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných ...
c)
5 eur za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti ...
d)
7,30 eura za stravovanie a štandardný pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti ...
(2)

Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej jednotke s najmenej dvoma posteľami ...

(3)

Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za služby podľa § 38 ...

(4)

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ambulantnej pohotovostnej služby a zubno-lekárskej ...

(5)

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci pevnej ambulantnej pohotovostnej služby28aa) formou ...

(6)

Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej služby je výška úhrady poistenca ...

a)
10 eur, ak v písmene b) alebo písmene c) nie je uvedené inak,
b)
2 eurá, ak poistenec navštívi poskytovateľa ústavnej pohotovostnej služby v čase medzi 16. a 22. hodinou ...
c)
2 eurá, ak bol poistenec k poskytovateľovi ústavnej pohotovostnej služby odoslaný bezprostredne po poskytnutí ...
(7)

Pri poskytovaní ústavnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za jeden deň pobytu sprievodcu ...

(8)

Pri poskytovaní dopravy je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. e) 0,10 eura ...

(9)

Pri poskytnutí výpisu zo zdravotnej dokumentácie na účely súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti ...

§ 38b
Žiadosť o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej ...
(1)

Poistenec môže požiadať príslušnú zdravotnú poisťovňu o preplatenie úhrady podľa § 38a ods. 6 písm. ...

(2)

Žiadosť o preplatenie úhrady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti v rámci ústavnej pohotovostnej ...

a)
meno a priezvisko poistenca,
b)
adresa poistenca,
c)
rodné číslo, ak ho má poistenec pridelené, alebo bezvýznamové identifikačné číslo,
d)
dátum narodenia poistenca,
e)
obchodné meno zdravotnej poisťovne,
f)
kód zdravotnej poisťovne,
g)
identifikačné číslo poistenca,
h)
označenie poskytovateľa, ktorému poistenec uhradil úhradu podľa odseku 1.
(3)

Súčasťou žiadosti o preplatenie úhrady musí byť

a)
doklad o uhradení úhrady, ktorým je doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo ...
b)
správu o poskytnutej urgentnej zdravotnej starostlivosti.
(4)

Poistenec má nárok na preplatenie úhrady podľa odseku 1, ak jemu poskytnutá zdravotná starostlivosť ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41

Ministerstvo v rámci svojej pôsobnosti riadi a odborne usmerňuje činnosti spojené s kategorizáciou chorôb. ...

§ 42
(1)

Zdravotná poisťovňa je povinná poskytnúť poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej ...

(2)

Nezmluvným poskytovateľom podľa odseku 1 je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa uzatvorenú ...

(3)

Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok podľa odseku 1 na základe predložených dokladov o úhrade. ...

(4)

Zdravotná poisťovňa má právo uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa ...

(5)

Zdravotný výkon, ktorý nie je uvedený v Zozname zdravotných výkonov indikovaných pri jednotlivých chorobách, ...

(6)

Zdravotnú starostlivosť podľa odseku 5, na ktorú dal predchádzajúci súhlas revízny lekár zdravotnej ...

§ 43

V roku 2005 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom ...

§ 43a

V roku 2021 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom ...

§ 44
(1)

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) ...

(2)

Poskytovateľ nesmie podmieňovať poskytnutie zdravotnej starostlivosti úhradou nad určenú spoluúčasť ...

(3)

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) ...

(4)

Poskytovateľ, s ktorým má zdravotná poisťovňa poistenca uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu,30) ...

§ 45

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

§ 46
(1)

Prvý zoznam chorôb podľa tohto zákona vydá vláda Slovenskej republiky bez predchádzajúcej kategorizácie ...

(2)

Za prvý zoznam liekov podľa tohto zákona sa považuje zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne ...

(3)

Za prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa považuje zoznam zdravotníckych pomôcok uhrádzaných ...

(4)

Za prvý zoznam dietetických potravín podľa tohto zákona sa považuje zoznam dietetických potravín uhrádzaných ...

§ 47

Konania o žiadostiach o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov, ...

§ 47a

Kúpeľná starostlivosť, ktorej úhradu schválila príslušná zdravotná poisťovňa pred 1. januárom 2008, ...

§ 47b
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Ustanovenia § 3 ods. 16 a 17 sa do 1. januára 2019 neuplatňujú.

§ 48

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona Národnej ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov uhrádzaných ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok ...

4.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 169/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti ...

§ 48a

Zrušujú sa:

1.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuje výber ...

2.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 159/2011 Z. z., ktorou sa ustanovujú zdravotné ...

§ 48b

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby ...

§ 49

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ z 9. marca 2011 o uplatňovaní práv pacientov pri cezhraničnej ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  NÁPLŇ PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK

  Preventívna starostlivosť o dorast a dospelých Obsah: Základná preventívna prehliadka obsahuje komplexné ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  ZOZNAM PRIORITNÝCH CHORÔB

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 2)  § 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. ...
 • 3)  § 9 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z.§ 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad ...
 • 4)  § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 5)  § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 6)  § 39 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 6a)  § 3 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 7)  § 12 zákona č. 355/2007 Z. z.
 • 8)  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 8a)  § 2a, § 6 ods. 13, § 8 ods. 10, § 19 ods. 7 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z. ...
 • 10)  § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 11)  § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 428/2015 Z. z.
 • 11a)  § 11 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 11b)  § 9a a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 11c)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho ...
 • 11d)  § 9b, 9f a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 11e)  § 9d ods. 1 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 11f)  § 9d, 9f a § 10 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 220/2013 Z. z.
 • 11g)  § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...
 • 11h)  § 45 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene ...
 • 11i)  § 7a zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 11j)  § 8 ods. 10 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 11k)  § 2 ods. 33 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 11l)  § 8 ods. 10 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 351/2017 Z. z.
 • 11m)  § 14 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 11n)  § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 139/2019 Z. z.
 • 11o)  Napríklad § 44 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z., § 367 Civilného mimosporového poriadku.
 • 11p)  § 35, 36, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11q)  § 24a až 24d, § 25 až 29 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 13)  § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 16)  § 7 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 16a)  § 3 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16b)  § 9h ods. 4 zákona č. 580/2004 Z. z. v znení zákona č. 393/2020 Z. z.
 • 22)  § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 23)  § 2 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 23a)  § 27 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení ...
 • 24)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 28)  § 27 Občianskeho zákonníka. Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 28a)  § 2 písm. a) a § 5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 28aa)  § 8a ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. v znení zákona č. 257/2017 Z. z.
 • 28b)  § 120 ods. 1 písm. v) zákona č. 362/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 28c)  § 5 zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 29)  § 15 ods. 1 písm. ae) zákona č. 581/2004 Z. z. v znení zákona č. 87/2018 Z. z.
 • 30)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 32)  § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 34)  § 9 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 35)  Napríklad § 628 až 630 Občianskeho zákonníka.
 • 36)  § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 37)  Zákon č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore