Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
11.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.08.2005


Platnosť od: 01.11.2004
Účinnosť od: 01.01.2005
Účinnosť do: 31.08.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotnícke zariadenia, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST27 JUD73 DS23 EU PP14 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 účinný od 01.01.2005 do 31.08.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 577/2004 s účinnosťou od 01.01.2005 na základe 720/2004

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Úvodné ustanovenia
(1)

Účelom tohto zákona je ustanoviť rozsah zdravotnej starostlivosti1) uhrádzanej na základe verejného ...

(2)

Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe ...

DRUHÁ ČASŤ
ROZSAH ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI UHRÁDZANEJ NA ZÁKLADE VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

§ 2
Preventívne prehliadky
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú preventívne prehliadky, a to

a)

deväť preventívnych prehliadok poistenca verejného zdravotného poistenia (ďalej len „poistenec“) ...

b)

jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku 18 mesiacov u lekára so špecializáciou v špecializačnom ...

c)

jedna preventívna prehliadka poistenca od troch rokov veku do 15 rokov veku raz za dva roky u lekára ...

d)

jedna preventívna prehliadka poistenca od 15 rokov veku raz za dva roky u všeobecného lekára,5)

e)

jedna preventívna prehliadka poistenca do 18 rokov veku raz za šesť mesiacov u zubného lekára,

f)

jedna preventívna prehliadka poistenca od 18 rokov veku raz za rok u zubného lekára,

g)

dve preventívne prehliadky tehotnej poistenkyne u zubného lekára,

h)

jedna preventívna prehliadka poistenkyne od 18 rokov veku alebo od prvého tehotenstva raz za rok u ...

i)

jedna preventívna prehliadka tehotnej poistenkyne raz za mesiac a jedna preventívna prehliadka šesť ...

j)

jedna preventívna prehliadka poistenca vo veku od 50 rokov veku raz za tri roky u lekára so špecializáciou ...

k)

jedna preventívna prehliadka poistenca, ktorý je evidovaným darcom krvi,6) raz za rok u lekára so ...

l)

preventívne prehliadky nariadené orgánmi na ochranu zdravia na predchádzanie prenosným ochoreniam.7) ...

(2)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádza jedna preventívna prehliadka ...

(3)

Poistenec uhradí poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovateľ“), u ktorého ...

(4)

Rozsah zdravotných výkonov, ktoré sú súčasťou preventívnych prehliadok podľa odsekov 1 a 2, ...

§ 3
Neodkladná zdravotná starostlivosť a zdravotné výkony
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť.8) ...

(2)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú aj zdravotné výkony, ktoré predstavujú ...

a)

vedú k zisteniu choroby,

b)

sú poskytnuté pri liečbe choroby uvedenej v Zozname prioritných chorôb, ktorý je uvedený v prílohe ...

c)

sú poskytnuté v rámci dispenzarizácie, ak poistenca na dispenzarizáciu zaradila zdravotná poisťovňa.10) ...

(3)

Zdravotnými výkonmi podľa odseku 2 písm. b) sú zdravotné výkony, ktoré vedú k

a)

záchrane života,

b)

vyliečeniu choroby,

c)

zabráneniu vzniku závažných zdravotných komplikácií,

d)

zabráneniu zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,

e)

zmierneniu prejavov choroby,

f)

účinnej prevencii.

(4)

Zdravotné výkony v základnom prevedení poskytnuté v súvislosti so zubným kazom sa plne uhrádzajú ...

(5)

Rozsah poskytnutých zdravotných výkonov podľa odseku 4, ich cenu a výšku spoluúčasti poistenca ...

(6)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádza aj povinné očkovanie,10a) ktoré nie ...

(7)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa čiastočne uhrádzajú zdravotné výkony uvedené ...

(8)

Zoznam chorôb vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením. Zoznam chorôb sa aktualizuje najmenej ...

§ 4
Lieky
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú lieky poskytované v rámci ústavnej ...

(2)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú lieky poskytované ...

(3)

Zoznam liekov vydáva Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

§ 5
Zdravotnícke pomôcky
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky poskytované ...

(2)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú zdravotnícke pomôcky ...

(3)

Zoznam zdravotníckych pomôcok vydáva ministerstvo opatrením.15)

§ 6
Dietetické potraviny
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú dietetické potraviny ...

(2)

Zoznam dietetických potravín vydáva ministerstvo opatrením.15)

§ 7
Kúpeľná starostlivosť
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť, ...

(2)

Kúpeľná starostlivosť na účely tohto zákona je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných ...

(3)

Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného ...

(4)

Úhradu kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára uvedeného ...

§ 8

Na základe verejného zdravotného poistenia sa neuhrádza zdravotná starostlivosť, ktorá nie je ...

TRETIA ČASŤ
KATEGORIZÁCIA CHORÔB, LIEČIV, ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK A DIETETICKÝCH POTRAVÍN

PRVÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA CHORÔB

§ 9
(1)

Zaradenie choroby do zoznamu chorôb, zmenu zaradenia choroby v zozname chorôb a vyradenie choroby ...

(2)

Súčasťou kategorizácie choroby pri jej zaradení do zoznamu chorôb alebo pri zmene jej zaradenia ...

a)

ako doplatok k ustanovenej výške úhrady zdravotnej poisťovne,

b)

percentuálnym podielom výšky úhrady poistenca k celkovej výške úhrady za zdravotnú starostlivosť ...

c)

ustanovením výšky úhrady poistenca pevnou sumou.

(3)

Spoluúčasť poistenca uhrádza poistenec poskytovateľovi, ktorý mu poskytol zdravotnú starostlivosť, ...

(4)

Na kategorizáciu chorôb zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre choroby ako svoj poradný ...

§ 10
Kritériá kategorizácie choroby
(1)

Pri kategorizácii chorôb (§ 9) sa prihliada na

a)

závažnosť choroby,

b)

vek poistenca.

(2)

Spoluúčasť poistenca možno určiť v rôznej výške v závislosti od indikačných obmedzení.

DRUHÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA LIEČIV

§ 11
(1)

Zaradenie liečiva alebo kombinácie liečiv (ďalej len „liečivo“) do zoznamu liekov, zmenu zaradenia ...

(2)

Na kategorizáciu liečiv zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre liečivá ako svoj poradný ...

(3)

Súčasťou kategorizácie liečiva pri jeho zaradení do zoznamu liekov alebo pri zmene jeho zaradenia ...

a)

štandardnej dávky liečiva,

b)

maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva.

(4)

Súčasťou kategorizácie liečiva podľa odseku 3 môže byť

a)

indikačné obmedzenie,

b)

preskripčné obmedzenie.

§ 12
Kritériá kategorizácie liečiv
(1)

Do zoznamu liekov sa môže zaradiť liečivo, ak sa klinickými skúškami preukáže, že podávaním ...

a)

záchrana života,

b)

vyliečenie choroby,

c)

zabránenie vzniku závažných zdravotných komplikácií,

d)

zabránenie zhoršenia závažnosti choroby alebo jej prechodu do chronického štádia,

e)

účinná profylaxia alebo

f)

zmiernenie príznakov choroby.

(2)

Zo zoznamu liekov sa môže vyradiť liečivo, ak

a)

v zozname liekov nie je zaradený žiadny liek obsahujúci príslušné liečivo a nepodala sa žiadosť ...

b)

liečba liečivom pri zohľadnení indikácií, nežiaducich účinkov, dávkovania a predpokladanej ...

(3)

Pri kategorizácii liečiva (§ 11) sa prihliada na

a)

účinnosť liečiva,

b)

prínos liečiva pri znižovaní chorobnosti a úmrtnosti,

c)

porovnanie liečiv z hľadiska

1.

indikácie a kontraindikácie,

2.

výskytu nežiaducich účinkov,

3.

liečebnej dávky na danú indikáciu,

4.

dávkovania liečiva,

5.

interakcie s inými liečivami,

6.

liečebného prínosu liečiva,

7.

miery prijatia liečby osobou,

d)

zlepšenie liečby pri porovnaní s existujúcimi možnosťami liečby.

(4)

Jedno liečivo možno kategorizovať rôzne v závislosti od

a)

cesty podania liečiva,

b)

liekovej formy liečiva,

c)

množstva liečiva v liekovej forme vyjadreného v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách ...

d)

dávkovania liečiva.

(5)

Pri určovaní maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva sa ...

a)

farmaceutické charakteristiky liečiva, ktorými sú

1.

cesta podania liečiva,

2.

lieková forma liečiva,

3.

množstvo liečiva v liekovej forme vyjadrené v hmotnostných jednotkách, objemových jednotkách ...

4.

dávkovanie liečiva,

b)

účinnosť liečiva,

c)

nákladovosť liečby liečivom,

d)

výška úhrady zdravotnej poisťovne za porovnateľné liečivá zaradené do danej anatomicko-terapeuticko-chemickej ...

(6)

Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za štandardnú dávku liečiva z každej anatomicko-terapeuticko-chemickej ...

(7)

Podrobnosti o postupe pri určovaní štandardnej dávky liečiva a maximálnej výšky úhrady zdravotnej ...

§ 13
Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o úradné určenie ceny lieku
(1)

Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov a o úradné určenie ceny lieku (ďalej len „žiadosť ...

(2)

Žiadosť o zaradenie lieku musí obsahovať

a)

meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku; ...

b)

názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu ...

c)

kvalitatívne a kvantitatívne zloženie lieku s uvedením všetkých v ňom obsiahnutých liečiv a ...

d)

indikácie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii lieku,

e)

dávkovanie lieku v súlade s rozhodnutím o registrácii lieku,

f)

dennú definovanú dávku liečiva, ak ju určila Svetová zdravotnícka organizácia, a počet denných ...

g)

údaj o cene od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je liek registrovaný

1.

v krajine výrobcu,

2.

v Českej republike,

3.

vo Francúzskej republike,

4.

v Maďarskej republike,

5.

v Rakúskej republike,

6.

v Spolkovej republike Nemecko,

7.

v Španielskom kráľovstve,

8.

v Talianskej republike,

9.

v Poľskej republike,

h)

zaradenie lieku do niektorej z týchto skupín:

1.

liečivo zatiaľ nezaradené do platného zoznamu liekov,

2.

nová lieková forma, nová cesta podania, nové množstvo liečiva v liekovej forme alebo nové dávkovanie ...

3.

liečivo zaradené do platného zoznamu liekov (ďalej len „zaradené liečivo“),

i)

návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,

j)

návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára,

k)

návrh indikačných obmedzení na

1.

chorobu,

2.

cieľovú skupinu osôb,

l)

súhrn charakteristických vlastností,

m)

údaje o liečebnej stratégii lieku,

n)

údaje o liečebnom postavení lieku,

o)

údaje o prínose lieku pre liečebnú prax,

p)

farmako-ekonomický rozbor lieku,

q)

návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu lieku v lekárni.

(3)

Podrobnosti o farmako-ekonomickom rozbore lieku [odsek 2 písm. p)] ustanoví všeobecne záväzný ...

(4)

Žiadateľ podľa odseku 1 k žiadosti o zaradenie lieku pripojí

a)

osvedčenú kópiu právoplatného rozhodnutia o registrácii lieku,

b)

prehľad významných porovnávacích klinických skúšaní,

c)

významné súhrnné články z odbornej literatúry v maximálnom počte desať článkov,

d)

doklad o zaplatení správneho poplatku.

§ 14
Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu liekov
(1)

Žiadosť o vyradenie lieku zo zoznamu liekov podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o registrácii lieku; ...

b)

názov lieku, liekovú formu, cestu podania, veľkosť balenia, kód Štátneho ústavu pre kontrolu ...

c)

dôvody vyradenia lieku zo zoznamu liekov.

§ 15
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku

Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku podáva držiteľ rozhodnutia o registrácii lieku17) ...

§ 16
Rozhodovanie o zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku
(1)

O zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe ...

(2)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie lieku

a)

do 180 dní od jej doručenia alebo

b)

do 90 dní od jej doručenia, ak

1.

predmetom žiadosti je liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo,

2.

navrhovaná maximálna cena lieku v lekárni za štandardnú dávku zaradeného liečiva je nižšia ...

(3)

Ak je doručená žiadosť neúplná, najmä ak neobsahuje náležitosti podľa § 13 ods. 2 a 4, ministerstvo ...

(4)

Ministerstvo zaradí do zoznamu liekov liek, ktorý obsahuje zaradené liečivo.

(5)

Dôvodom na nezaradenie lieku do zoznamu liekov môže byť

a)

zaradenie lieku medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, alebo

b)

návrh maximálnej ceny od výrobcu, ktorý presahuje o viac ako 10 % aritmetický priemer troch najnižších ...

§ 17
Rozhodovanie o vyradení lieku zo zoznamu liekov
(1)

O vyradení lieku zo zoznamu liekov rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 14 alebo ...

(2)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradenie lieku zo zoznamu liekov (§ 14) do 90 dní od jej doručenia. ...

(3)

Ministerstvo vyradí liek zo zoznamu liekov, ak

a)

sa nepredĺžila registrácia lieku,18)

b)

sa zrušila registrácia lieku,19)

c)

cena od výrobcu prekročila maximálnu cenu od výrobcu uvedenú v zozname liekov.

(4)

Ministerstvo môže vyradiť liek zo zoznamu liekov, ak

a)

sa liek zaradil medzi lieky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis,

b)

bol liek preukázateľne nedostupný na trhu dlhšie ako tri mesiace, alebo

c)

žiadosť o zmenu úradne určenej ceny lieku (§ 15) obsahuje návrh maximálnej ceny od výrobcu, ...

§ 18
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny lieku
(1)

O zmene úradne určenej ceny lieku rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa § 15.

(2)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny lieku do 90 dní od jej doručenia. ...

§ 19
Zoznam liekov
(1)

Ministerstvo ustanoví v zozname liekov podľa § 4 ods. 3

a)

pre každé liečivo údaje podľa § 11 ods. 3,

b)

pre každý liek

1.

maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za liek,

2.

maximálnu výšku úhrady poistenca za liek,

3.

maximálnu cenu lieku v lekárni,

4.

indikačné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. a)], ...

5.

preskripčné obmedzenie, ak sa určilo kategorizáciou príslušného liečiva [§ 11 ods. 4 písm. ...

(2)

Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za liek zaradený do zoznamu liekov zodpovedá násobku ...

(3)

Maximálna výška úhrady poistenca za liek zodpovedá rozdielu medzi maximálnou cenou lieku v lekárni ...

TRETIA HLAVA
KATEGORIZÁCIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

§ 20
(1)

Zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a vyradenie zdravotníckej pomôcky ...

(2)

Na kategorizáciu zdravotníckych pomôcok zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre zdravotnícke ...

(3)

Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky pri jej zaradení do zoznamu zdravotníckych pomôcok ...

(4)

Súčasťou kategorizácie zdravotníckej pomôcky podľa odseku 3 môžu byť

a)

indikačné obmedzenia,

b)

preskripčné obmedzenia,

c)

množstvové limity,

d)

finančné limity.

§ 21
Kritériá kategorizácie zdravotníckych pomôcok
(1)

Pri kategorizácii zdravotníckych pomôcok (§ 20) sa prihliada na

a)

liečebný prínos zdravotníckej pomôcky potvrdený klinickými skúškami,

b)

podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia ...

1.

možnosti použitia iných liečebných postupov alebo zdravotníckych pomôcok,

2.

povahu choroby alebo zdravotného postihnutia,

3.

získanú kvalitu života,

4.

obnovenie pracovnej schopnosti,

c)

náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov zdravotného postihnutia alebo na modifikáciu ...

1.

analýzy epidemiologických údajov o zdravotných postihnutiach, na ktoré je zdravotnícka pomôcka ...

2.

definovania populácie, ktorej je zdravotnícka pomôcka určená,

3.

porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu pri zdravotníckych pomôckach určených ...

4.

odhadu celkových nákladov u všetkých poistencov prepočítaných na jeden rok,

5.

odhadu nákladov na jeden rok života štandardizovanej kvality u jedného poistenca,

6.

odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,

7.

odhadu zlepšenia kvality života a získaných rokov života.

(2)

Maximálna výška úhrady zdravotnej poisťovne za rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky ...

(3)

Základný funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím ...

(4)

Rozšírený funkčný typ zdravotníckej pomôcky poskytuje poistencovi s určitým zdravotným postihnutím ...

§ 22
Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradné určenie ceny zdravotníckej pomôcky
(1)

Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradné určenie ...

(2)

Žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky musí obsahovať

a)

meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu zdravotníckej pomôcky; ak je určený ...

b)

názov zdravotníckej pomôcky,

c)

kód zdravotníckej pomôcky pridelený Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv,

d)

veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky,

e)

účel určenia zdravotníckej pomôcky,

f)

stručnú charakteristiku zdravotníckej pomôcky,

g)

návod na použitie zdravotníckej pomôcky,

h)

technické parametre a úžitkovú dobu zdravotníckej pomôcky,

i)

údaj o cene od výrobcu v zahraničí v príslušnej národnej mene, ak je zdravotnícka pomôcka registrovaná ...

1.

v krajine výrobcu,

2.

v Českej republike,

3.

vo Francúzskej republike,

4.

v Maďarskej republike,

5.

v Rakúskej republike,

6.

v Spolkovej republike Nemecko,

7.

v Španielskom kráľovstve,

8.

v Talianskej republike,

9.

v Poľskej republike,

j)

zaradenie zdravotníckej pomôcky do niektorej z týchto skupín:

1.

základný funkčný typ,

2.

rozšírený funkčný typ,

k)

návrh maximálnej výšky úhrady zdravotnej poisťovne,

l)

návrh preskripčných obmedzení na špecializačný odbor lekára alebo zubného lekára,

m)

návrh indikačných obmedzení na

1.

chorobu,

2.

cieľovú skupinu osôb,

n)

návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu vo výdajni zdravotníckych ...

(3)

K žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky žiadateľ podľa odseku 1 pripojí

a)

osvedčenú kópiu dokladu o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu20) na uvedenie zdravotníckej ...

b)

osvedčenú kópiu dokladu o pridelení kódu Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv,

c)

doklad o zaplatení správneho poplatku,

d)

zobrazenie zdravotníckej pomôcky.

§ 23
Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1)

Žiadosť o vyradenie zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok podáva výrobca zdravotníckej ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo držiteľa rozhodnutia o zaradení zdravotníckej ...

b)

názov zdravotníckej pomôcky, veľkosť a typ zdravotníckej pomôcky a kód Štátneho ústavu pre ...

c)

dôvody vyradenia zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok.

§ 24
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky

Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky podáva výrobca zdravotníckej pomôcky ...

§ 25
Rozhodovanie o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradnom určení ceny zdravotníckej pomôcky
(1)

O zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradne určenej cene zdravotníckej ...

(2)

Ministerstvo je oprávnené požiadať žiadateľa podľa § 22 ods. 1 o predvedenie praktickej ukážky ...

(3)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradenie zdravotníckej pomôcky do 90 dní od jej doručenia.

(4)

Ministerstvo nezaradí do zoznamu zdravotníckych pomôcok zdravotnícku pomôcku, ak

a)

žiadosť o zaradenie zdravotníckej pomôcky nespĺňa náležitosti ustanovené v § 22 ods. 2 a 3, ...

b)

žiadateľ podľa § 22 ods. 1 nevyhovie žiadosti ministerstva podľa odseku 2.

§ 26
Rozhodovanie o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok
(1)

O vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok rozhoduje ministerstvo na základe ...

(2)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradení zdravotníckej pomôcky zo zoznamu zdravotníckych pomôcok ...

(3)

Ministerstvo vyradí zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ak zdravotnícka pomôcka ...

(4)

Ministerstvo môže vyradiť zdravotnícku pomôcku zo zoznamu zdravotníckych pomôcok, ak

a)

použitie zdravotníckej pomôcky pri zohľadnení zdravotného postihnutia alebo určenej choroby, ...

b)

zdravotnícka pomôcka bola preukázateľne nedostupná na trhu dlhšie ako tri mesiace, alebo

c)

žiadosť o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky obsahuje návrh maximálnej ceny od ...

§ 27
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky
(1)

O zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa ...

(2)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky do 90 dní od ...

§ 28
Zoznam zdravotníckych pomôcok

Ministerstvo ustanoví v zozname zdravotníckych pomôcok (§ 5 ods. 3) pre každú zdravotnícku pomôcku ...

a)

maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku (§ 20 ods. 3),

b)

maximálnu výšku úhrady poistenca za zdravotnícku pomôcku,

c)

maximálnu cenu zdravotníckej pomôcky vo výdajni zdravotníckych pomôcok,

d)

indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. a)], ...

e)

preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. ...

f)

množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. c)],

g)

finančné limity, ak sa určili kategorizáciou zdravotníckej pomôcky [§ 20 ods. 4 písm. d)].

ŠTVRTÁ HLAVA
KATEGORIZÁCIA DIETETICKÝCH POTRAVÍN

§ 29
(1)

Zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a vyradenie dietetickej potraviny ...

(2)

Na kategorizáciu dietetických potravín zriaďuje ministerstvo Kategorizačnú komisiu pre dietetické ...

(3)

Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny pri jej zaradení do zoznamu dietetických potravín ...

(4)

Súčasťou kategorizácie dietetickej potraviny môžu byť

a)

indikačné obmedzenia,

b)

preskripčné obmedzenia,

c)

množstvové limity,

d)

finančné limity.

§ 30
Kritériá kategorizácie dietetických potravín

Pri kategorizácii dietetických potravín sa prihliada na

a)

liečebný prínos dietetickej potraviny,

b)

podporu stabilizácie zdravotného stavu, jeho výrazné zlepšenie alebo vylúčenie jeho zhoršenia ...

1.

možnosti použitia iných liečebných postupov alebo dietetických potravín,

2.

povahu choroby,

3.

získanú kvalitu života,

4.

obnovenie pracovnej schopnosti,

c)

náklady na kompenzáciu alebo zmiernenie následkov choroby alebo na modifikáciu anatomickej štruktúry, ...

1.

definovania populácie, ktorej je dietetická potravina určená,

2.

porovnania nákladov na liečebnú kúru alebo mesačnú liečbu s nákladmi na liečbu pri použití ...

3.

odhadu celkových nákladov u všetkých poistencov prepočítaných na jeden rok,

4.

odhadu mesačných úspor finančných prostriedkov z verejného zdravotného poistenia,

5.

odhadu zlepšenia kvality života a získaných rokov života.

§ 31
Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné určenie ceny dietetickej potraviny
(1)

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradné určenie ...

(2)

Žiadosť o zaradenie dietetickej potraviny musí obsahovať

a)

meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený ...

b)

názov dietetickej potraviny,

c)

kvalitatívne zloženie a kvantitatívne zloženie,

d)

aplikačnú formu,

e)

veľkosť balenia,

f)

účel určenia,

g)

dávkovanie,

h)

návrh maximálnej ceny od výrobcu a prepočet tejto ceny na maximálnu cenu v lekárni.

(3)

K žiadosti o zaradenie dietetickej potraviny žiadateľ podľa odseku 1 pripojí

a)

doklad o splnení požiadaviek podľa osobitného predpisu21) na uvedenie dietetickej potraviny na trh, ...

b)

doklad o zaplatení správneho poplatku.

§ 32
Žiadosť o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín
(1)

Žiadosť o vyradenie dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín podáva výrobca dietetickej ...

(2)

Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať

a)

meno, priezvisko a adresu alebo obchodné meno a sídlo výrobcu dietetickej potraviny; ak je určený ...

b)

názov dietetickej potraviny,

c)

aplikačnú formu,

d)

veľkosť balenia,

e)

dôvody vyradenia dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín.

§ 33
Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny

Žiadosť o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny podáva výrobca dietetickej potraviny ...

§ 34
Rozhodovanie o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ceny dietetickej potraviny
(1)

O zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradne určenej cene dietetickej ...

(2)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín ...

§ 35
Rozhodovanie o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín
(1)

O vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín rozhoduje ministerstvo na základe ...

(2)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o vyradení dietetickej potraviny zo zoznamu dietetických potravín ...

§ 36
Rozhodovanie o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny
(1)

O zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny rozhoduje ministerstvo na základe žiadosti podľa ...

(2)

Ministerstvo rozhodne o žiadosti o zmenu úradne určenej ceny dietetickej potraviny do 90 dní od ...

§ 37
Zoznam dietetických potravín

Ministerstvo ustanoví v zozname dietetických potravín (§ 6 ods. 2) pre každú dietetickú potravinu ...

a)

maximálnu výšku úhrady zdravotnej poisťovne za dietetickú potravinu (§ 29 ods. 3),

b)

maximálnu výšku úhrady poistenca za dietetickú potravinu,

c)

maximálnu cenu dietetickej potraviny v lekárni,

d)

indikačné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. a)], ...

e)

preskripčné obmedzenia, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. b)], ...

f)

množstvové limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. c)],

g)

finančné limity, ak sa určili kategorizáciou dietetickej potraviny [§ 29 ods. 4 písm. d)].

ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚHRADA ZA SLUŽBY SÚVISIACE S POSKYTOVANÍM ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

§ 38
Rozsah úhrady
(1)

Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú služby súvisiace ...

(2)

Služby podľa odseku 1 sa plne alebo čiastočne uhrádzajú z verejného zdravotného poistenia, len ...

(3)

Ak sa poistencovi poskytuje zdravotná starostlivosť plne uhrádzaná alebo čiastočne uhrádzaná ...

a)

stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej starostlivosti za každý deň

1.

ústavnej starostlivosti, najviac však za 21 dní tej istej ústavnej starostlivosti u jedného poskytovateľa, ...

2.

ústavnej starostlivosti v liečebni22) a v prírodných liečebných kúpeľoch16) bez ohľadu na dĺžku ...

b)

spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v elektronickej forme pri ...

c)

spracúvanie údajov zistených pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti v rámci lekárskej služby ...

d)

štatistické spracúvanie lekárskeho predpisu súvisiace s vydaním liekov alebo dietetických potravín ...

e)

štatistické spracúvanie lekárskeho poukazu súvisiace s vydaním zdravotníckych pomôcok predpísaných ...

f)

pobyt sprievodcu v ústavnej starostlivosti,

g)

dopravu.

(4)

Na účely určenia úhrady za služby podľa odseku 3 písm. a) sa prvý deň a posledný deň ústavnej ...

(5)

Služby podľa odseku 3 sa uhrádzajú poskytovateľovi po ich poskytnutí v hotovosti; ak ide o služby ...

(6)

Ak sa ústavná starostlivosť predĺži pre organizačné alebo technické nedostatky na strane poskytovateľa, ...

(7)

Za poskytovanie ambulantnej starostlivosti podľa odseku 3 písm. c) sa na účely tohto zákona nepovažuje ...

(8)

Od povinnosti úhrady

a)

podľa odseku 3 písm. a) je oslobodený poistenec

1.

v prípade zdravotného stavu, pri ktorom možno uložiť povinné liečenie,

2.

s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo ...

3.

tehotná žena prijatá do ústavnej starostlivosti v súvislosti s rizikovým tehotenstvom alebo pôrodom, ...

4.

do dovŕšenia troch rokov veku,

5.

v hmotnej núdzi, ktorý sa preukáže rozhodnutím úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o dávke ...

6.

nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,

7.

vojak povinnej vojenskej služby25) alebo občan vykonávajúci civilnú službu,26)

b)

podľa odseku 3 písm. b) je oslobodený poistenec

1.

pri preventívnej prehliadke,

2.

pri opakovanej návšteve toho istého lekára uskutočnenej do siedmich dní odo dňa návštevy, pri ...

3.

do dovŕšenia jedného roku veku,

4.

s duševnou poruchou, ktorej povaha predstavuje riziko ohrozenia života a zdravia tohto poistenca alebo ...

5.

nositeľ ocenenia najmenej striebornej Janského plakety,

6.

vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu,

7.

pri vykonávaní vyšetrení predchádzajúcich bezpríspevkovému darovaniu krvi,

8.

zaradený zdravotnou poisťovňou na dispenzarizáciu,10)

c)

podľa odseku 3 písm. c) je oslobodený vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci ...

d)

podľa odseku 3 písm. d) je oslobodený

1.

poistenec pri výdaji lieku predpísaného na výpise z lekárskeho predpisu,

2.

vojak povinnej vojenskej služby alebo občan vykonávajúci civilnú službu,

e)

podľa odseku 3 písm. e) je oslobodený poistenec, ktorý je držiteľom preukazu občana s ťažkým ...

f)

podľa odseku 3 písm. f) je oslobodený poistenec do troch rokov veku prijatý do ústavnej starostlivosti ...

g)

podľa odseku 3 písm. g) je oslobodený

1.

poistenec zaradený do chronického dialyzačného programu alebo do transplantačného programu,

2.

poistenec, ktorému sa poskytuje onkologická liečba alebo kardiochirurgická liečba,

3.

poistenec s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu osobným ...

4.

poistenec, ktorému sa poskytuje pri ústavnej starostlivosti preprava medzi zdravotníckymi zariadeniami ...

(9)

Výšku úhrady poistenca za služby podľa odseku 3 ustanoví nariadenie vlády Slovenskej republiky. ...

(10)

Vypracovanie lekárskeho posudku a poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie uhrádza fyzická ...

PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 39

Na konanie a rozhodovanie podľa tohto zákona (§ 16 až 18, § 25 až 27 a § 34 až 36) sa vzťahujú ...

§ 40
(1)

Kategorizačné komisie (§ 9 ods. 4, § 11 ods. 2, § 20 ods. 2 a § 29 ods. 2) majú jedenásť členov, ...

(2)

Činnosť kategorizačných komisií podľa odseku 1 upravia štatúty, ktoré schvaľuje minister zdravotníctva ...

§ 41

Ministerstvo bezodkladne uverejňuje na svojej internetovej stránke

a)

rozhodnutia o zaradení lieku do zoznamu liekov a o úradnom určení ceny lieku vrátane ich odôvodnenia, ...

b)

rozhodnutia o zaradení zdravotníckej pomôcky do zoznamu zdravotníckych pomôcok a o úradnom určení ...

c)

rozhodnutia o zaradení dietetickej potraviny do zoznamu dietetických potravín a o úradnom určení ...

d)

rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny lieku vrátane ich odôvodnenia,

e)

rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny zdravotníckej pomôcky vrátane ich odôvodnenia,

f)

rozhodnutia o zmene úradne určenej ceny dietetickej potraviny vrátane ich odôvodnenia,

g)

štatúty kategorizačných komisií (§ 40).

§ 42
(1)

Zdravotná poisťovňa poskytne poistencovi na základe jeho žiadosti príspevok na úhradu zdravotnej ...

(2)

Nezmluvným poskytovateľom podľa odseku 1 je poskytovateľ, s ktorým nemá zdravotná poisťovňa ...

(3)

Zdravotná poisťovňa uhradí poistencovi príspevok podľa odseku 1 na základe predložených dokladov ...

(4)

Zdravotná poisťovňa má právo

a)

uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla ...

b)

uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne ...

§ 43

V roku 2005 sa na základe verejného zdravotného poistenia plne uhrádzajú zdravotné výkony v základnom ...

§ 44

Poskytovateľ nesmie požadovať od poistenca úhradu za zdravotnú starostlivosť a služby súvisiace ...

§ 45
(1)

Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzaného lieku na základe verejného zdravotného poistenia ...

(2)

Pri znížení predajnej ceny čiastočne uhrádzanej zdravotníckej pomôcky na základe verejného ...

§ 46
(1)

Prvý zoznam chorôb podľa tohto zákona vydá vláda Slovenskej republiky bez predchádzajúcej kategorizácie ...

(2)

Za prvý zoznam liekov podľa tohto zákona sa považuje zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo ...

(3)

Za prvý zoznam zdravotníckych pomôcok podľa tohto zákona sa považuje zoznam zdravotníckych pomôcok ...

(4)

Za prvý zoznam dietetických potravín podľa tohto zákona sa považuje zoznam dietetických potravín ...

§ 47

Konania o žiadostiach o zaradenie lieku do zoznamu liekov alebo o zmenu zaradenia lieku v zozname liekov, ...

§ 48

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení zákona ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 7/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam liečiv a liekov ...

3.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 8/2000 Z. z., ktorým sa vydáva Zoznam zdravotníckych pomôcok ...

4.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 169/2003 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

§ 49

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 89/105/EHS z 21. decembra 1988 o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovenie cien ...

  Príloha č. 2 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  NÁPLŇ PREVENTÍVNYCH PREHLIADOK

  Preventívne prehliadky detí Obsah: Komplexné pediatrické vyšetrenie zahŕňajúce poradenstvo rodičom. ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  ZOZNAM PRIORITNÝCH CHORÔB

  Prevziať prílohu - Tabuľka ...

  Príloha č. 4 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  ZOZNAM ANATOMICKO-TERAPEUTICKO-CHEMICKÝCH SKUPÍN LIEČIV

  Kód ATC Názov 3-miestnej skupiny Názov Cesta podania A02BA Antacidá, lieky na liečbu peptického ...

  Príloha č. 5 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  ZOZNAM SKUPÍN ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK

  Skupina Názov skupiny Podskupina Názov podskupiny A Obväzový materiál, náplasti a zdravotnícke ...

  Príloha č. 6 k zákonu č. 577/2004 Z. z.

  Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

  Onkologické choroby onkologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov (moč + sediment, ...

  všeobecná časť

  1. V návrhu na kúpeľnú starostlivosť musia byť vždy uvedené výsledky fyzikálneho vyšetrenia, ...

  2. Návrh na kúpeľnú starostlivosť treba vždy objektívne zdôvodniť doložením prepúšťacej ...

  3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, ...

  4. Ak je kúpeľná liečba indikovaná pre iné choroby ako onkologické, u osôb s onkologickým ochorením ...

  5. Pred nástupom na kúpeľnú starostlivosť musí ošetrujúci praktický lekár potvrdiť aktuálny ...

  Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej starostlivosti

  Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o

  • infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. ...

  • všetky choroby v akútnom štádiu,

  • klinické známky obehového zlyhania,

  • stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde ...

  • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,

  • často sa opakujúce profúzne krvácanie každého druhu,

  • kachexie každého druhu,

  • zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,

  • epilepsiu okrem prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ...

  • aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou ...

  • závislosť od alkoholu, závislosť od návykových látok,

  • fajčenie pri vyznačených diagnózach – navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v ...

  • inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna – neplatí pre indikačnú skupinu XXVI – výnimku ...

  • demenciu,

  • tehotenstvo,

  • nehojace sa kožné defekty akéhokoľvek pôvodu,

  • hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).

  Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

  tabuľková časť

  Prevziať prílohu - Tabuľka 02 ...

Poznámky

 • 1)  § 2 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 2)  § 2 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 ...
 • 3)  § 9 a 10 zákona č. 580/2004 Z. z.§ 8 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade ...
 • 4)  § 13 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 5)  § 8 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 6)  § 39 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 7)  § 4 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ...
 • 8)  § 2 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 9)  § 4 ods. 3 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 10)  § 6 ods. 1 písm. h) zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 10a)  § 11 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších ...
 • 11)  § 3 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 12)  § 7 ods. 1 písm. b) a § 9 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 13)  § 7 ods. 1 písm. a) a § 8 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 14)  § 7 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 15)  § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej ...
 • 16)  § 11 ods. 1 písm. c) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych ...
 • 17)  § 22 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 18)  § 22 ods. 4 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 22 ods. 9 a 10 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 20)  § 9 a 12 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody ...
 • 21)  § 4 ods. 2 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách ...
 • 22)  § 11 ods. 2 písm. h) zákona č. 578/2004 Z. z.
 • 22a)  § 34 ods. 2 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  § 2 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 24)  Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 25)  § 10 zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z. o civilnej službe a o zmene a doplnení ...
 • 27)  § 57 a 64 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 28)  § 27 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Zákon č. 94/1963 Zb. o rodine v znení neskorších predpisov. ...
 • 29)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 7 zákona č. 581/2004 Z. z.
 • 31)  § 2 ods. 11 zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 32)  § 2 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore