Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71267
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.10.2002 do 30.04.2003


Platnosť od: 29.12.2001
Účinnosť od: 01.10.2002
Účinnosť do: 30.04.2003
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST50 JUD21310 DS50 EU PP ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 575/2001 účinný od 01.10.2002 do 30.04.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 575/2001 s účinnosťou od 01.10.2002 na základe 465/2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

§ 1
Činnosť vlády Slovenskej republiky
(1)

Činnosť vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) riadi predseda vlády, ktorý zvoláva ...

(2)

Vymedzené úseky činnosti vlády koordinuje jej podpredseda, ktorý plní aj úlohy, ktorými ho poverí ...

(3)

Počas neprítomnosti predsedu vlády ho zastupuje podpredseda vlády, ktorého určí predseda vlády. ...

§ 2
Poradné orgány vlády
(1)

Na plnenie konkrétnych úloh môže vláda vymenúvať a odvolávať svojich splnomocnencov. Rozsah ...

(2)

Vláda môže zriaďovať svoje poradné orgány (rady). Poradné orgány vlády plnia úlohy koordinačné, ...

(3)

Stálymi poradnými orgánmi vlády sú Legislatívna rada vlády Slovenskej republiky a Hospodárska ...

(4)

Členom poradného orgánu vlády môže byť člen vlády, štátny tajomník, volení a vymenovaní ...

(5)

Členmi poradných medziministerských orgánov vlády sú členovia vlády. Účasť na poradnom medziministerskom ...

(6)

Členmi ďalších poradných orgánov vlády sú osoby uvedené v odseku 4; na ich čele je člen vlády ...

(7)

Úlohy, zloženie poradných orgánov vlády a zásady rokovania určujú štatúty, ktoré schvaľuje ...

DRUHÁ ČASŤ

MINISTERSTVÁ

§ 3
Ministerstvá

V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády:

a)

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,

b)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

c)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky,

d)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky,

e)

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

f)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

g)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

h)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,

i)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky,

j)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

k)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

l)

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky,

m)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

n)

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

o)

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky.

Organizácia ministerstva

§ 4
(1)

Ministerstvo riadi a za jeho činnosť zodpovedá minister.

(2)

Ministra v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností štátny tajomník. ...

(3)

Štátneho tajomníka vymenúva a odvoláva vláda na návrh príslušného ministra. V odôvodnených ...

§ 5
(1)

Ministerstvo sa člení na sekcie a odbory, prípadne iné organizačné útvary.

(2)

Sekcie sa zriaďujú najmä pre jednotlivé úseky činnosti ministerstva. Sekciu riadi generálny riaditeľ. ...

(3)

Sekcia sa môže členiť na odbory; odbor riadi riaditeľ.

(4)

Na ministerstve pôsobia poradné orgány zriadené podľa osobitných predpisov.1) Minister môže ...

(5)

Organizačnú štruktúru ministerstva určuje organizačný poriadok ministerstva, ktorý vydáva minister. ...

§ 6
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

priemysel s výnimkou potravinárstva, stavebných výrobkov a výroby stavebných látok,

b)

energetiku vrátane hospodárenia s jadrovým palivom a uskladňovania rádioaktívnych odpadov,

c)

teplárenstvo a plynárenstvo,

d)

ťažbu a úpravu tuhých palív, ťažbu ropy a zemného plynu, ťažbu rudných a nerudných surovín ...

e)

podporu malého podnikania a stredného podnikania,

f)

stratégiu tvorby podnikateľského prostredia a podporu podnikateľského prostredia,

g)

vnútorný obchod, zahraničný obchod, cestovný ruch a ochranu spotrebiteľa,

h)

ochranu a využívanie nerastných surovín vrátane hlavného dozoru nad ochranou a využívaním ložísk ...

i)

hlavný dozor nad bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a bezpečnosťou prevádzky v banskej ...

j)

puncovníctvo a skúšanie drahých kovov,

k)

kontrolu zákazu vývoja, výroby, skladovania, použitia a obchodu s chemickými zbraňami a prekurzormi ...

l)

koordináciu a metodické usmerňovanie plnenia úloh hospodárskej mobilizácie.

§ 7
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť financií, ...

(2)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky zabezpečuje

a)

tvorbu a uskutočňovanie finančnej, colnej a cenovej politiky vrátane rozpočtovania súhrnného ...

b)

výkon štátnej správy vo veciach bankovníctva, stavebného sporenia, doplnkového dôchodkového ...

c)

výkon štátneho dozoru nad zabezpečovaním politiky trhu práce, vykonávaním nemocenského poistenia ...

§ 8
Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej ...

a)

dráhy a dopravu na dráhach,

b)

cestnú dopravu,

c)

kombinovanú dopravu,

d)

pozemné komunikácie,

e)

vnútrozemskú plavbu a prístavy, námornú plavbu,

f)

civilné letectvo,

g)

pošty,

h)

telekomunikácie,

i)

ozbrojené zbory v doprave a železničné vojsko.

(2)

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky plní funkciu štátneho dopravného ...

§ 9
Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

poľnohospodárstvo,

b)

lesné hospodárstvo,

c)

vodné hospodárstvo s výnimkou pôsobnosti uvedenej v § 16 písm. b),

d)

veterinárnu starostlivosť, rastlinolekársku starostlivosť, rybárstvo, poľovníctvo,

e)

potravinárstvo.

(2)

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.

§ 10
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej ...

a)

verejné práce,

b)

regionálny rozvoj,

c)

stavebnú výrobu a výrobu stavebných látok,

d)

stavebné výrobky,

e)

tvorbu a uskutočňovanie bytovej politiky.

§ 11
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

ochranu ústavného zriadenia, verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku, ochranu a správu ...

b)

všeobecnú vnútornú správu vrátane veci územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky, ...

c)

automatizovaný informačný systém miestnej štátnej správy,

d)

Policajný zbor, vojská ministerstva vnútra a Hasičský a záchranný zbor,

e)

koordináciu vzdelávania zamestnancov obcí a vyšších územných celkov plniacich úlohy štátnej ...

§ 12
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

riadenie obrany Slovenskej republiky,

b)

výstavbu, riadenie a kontrolu Armády Slovenskej republiky,

c)

koordináciu činností orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy a iných právnických ...

d)

koordináciu obranného plánovania,

e)

zabezpečenie nedotknuteľnosti vzdušného priestoru Slovenskej republiky,

f)

koordináciu vojenskej letovej premávky s civilnou letovou premávkou,

g)

riadenie vojenského spravodajstva,

h)

civilnú službu.

(2)

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky zabezpečuje správu vojenských obvodov a vojenských lesov. ...

§ 13
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre súdy ...

(2)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vykonáva štátny dohľad nad činnosťou Slovenskej ...

(3)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje výkon znaleckej činnosti a tlmočníckej ...

(4)

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky zabezpečuje zastupovanie Slovenskej republiky na Európskom ...

§ 14
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ...

(2)

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky zabezpečuje

a)

ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,

b)

riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky v zahraničí,

c)

styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,

d)

hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí,

e)

koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania a vykonávania ...

§ 15
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej ...

a)

pracovnoprávne vzťahy, právne vzťahy pri vykonávaní verejnej služby a právne vzťahy volených ...

b)

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

c)

inšpekciu práce,

d)

politiku trhu práce a koordináciu politiky zamestnanosti,

e)

nemocenské poistenie, úrazové poistenie, dôchodkové zabezpečenie, doplnkové dôchodkové poistenie, ...

f)

štátne sociálne dávky, sociálnu pomoc,

g)

sociálnoprávnu ochranu detí a koordináciu štátnej rodinnej politiky.

(2)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho ...

§ 16
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ...

a)

ochrany prírody a krajiny,

b)

ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania,

c)

ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme,

d)

územného plánovania a stavebného poriadku,

e)

odpadového hospodárstva,

f)

posudzovania vplyvov na životné prostredie,

g)

zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,

h)

geologického výskumu a prieskumu,

i)

ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich ...

j)

geneticky modifikovaných organizmov.

§ 17
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

základné školy, stredné školy, vysoké školy,

b)

školské zariadenia,

c)

celoživotné vzdelávanie,

d)

vedu a techniku,

e)

informatiku,

f)

štátnu starostlivosť o mládež a šport.

§ 18
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
(1)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

štátny jazyk,

b)

ochranu pamiatkového fondu, kultúrne dedičstvo a knihovníctvo,

c)

umenie,

d)

autorské právo a jemu príbuzné práva,

e)

osvetovú činnosť a ľudovú umeleckú výrobu,

f)

podporu kultúry národnostných menšín,

g)

podporu kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí,

h)

prezentáciu slovenskej kultúry v zahraničí

i)

vzťahy s cirkvami a náboženskými spoločnosťami,

j)

médiá a audiovíziu.

(2)

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky metodicky riadi činnosť slovenských inštitútov v zahraničí ...

§ 19
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a)

zdravotnú starostlivosť,

b)

ochranu zdravia, štátny zdravotný dozor,

c)

zdravotné poistenie,

d)

ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov,

e)

prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje, prírodné minerálne vody.

§ 20
Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky je ústredným orgánom ...

TRETIA ČASŤ

OSTATNÉ ÚSTREDNÉ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY

§ 21
Ostatné ústredné orgány štátnej správy

V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy:

a)

Úrad vlády Slovenskej republiky,

b)

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky,

c)

Štatistický úrad Slovenskej republiky,

d)

Úrad pre štátnu službu,

e)

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,

f)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,

g)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,

h)

Úrad pre verejné obstarávanie,

i)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky,

j)

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,

k)

Národný bezpečnostný úrad.

Organizácia ústredného orgánu štátnej správy

§ 22
(1)

Na čele Úradu vlády Slovenskej republiky je vedúci, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný ...

(2)

Na čele Protimonopolného úradu Slovenskej republiky a Štatistického úradu Slovenskej republiky ...

(3)

Na čele Úradu pre štátnu službu je predseda, ktorého, ak spĺňa predpoklady ustanovené osobitným ...

(4)

Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu Úradu pre štátnu službu, ak

a)

je zdravotne nespôsobilý plniť povinnosti predsedu Úradu pre štátnu službu aspoň šesť po sebe ...

b)

prestal spĺňať predpoklady ustanovené osobitným predpisom1a) alebo

c)

porušuje povinnosti ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi.

(5)

Funkčné obdobie predsedu Úradu pre štátnu službu, ktorý bol odvolaný z funkcie podľa odseku ...

(6)

Predseda Úradu pre štátnu službu sa môže svojej funkcie vzdať, a to písomným oznámením o ...

(7)

Funkčné obdobie predsedu Úradu pre štátnu službu, ktorý sa vzdal funkcie podľa odseku 6, sa ...

(8)

Na čele Národného bezpečnostného úradu je riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda. Riaditeľ ...

(9)

Na čele ostatných ústredných orgánov štátnej správy uvedených v § 21 písm. e) až j) je predseda, ...

(10)

Predsedu v čase jeho neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností podpredseda. Predseda ...

§ 23
(1)

Na členenie ústredného orgánu štátnej správy sa primerane použije § 5.

(2)

Organizačnú štruktúru ústredného orgánu štátnej správy určuje organizačný poriadok, ktorý ...

§ 24
Úrad vlády Slovenskej republiky
(1)

Úrad vlády Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre kontrolu plnenia úloh ...

(2)

Úrad vlády Slovenskej republiky môže v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom2) kontrolovať použitie ...

(3)

Úrad vlády Slovenskej republiky kontroluje plnenie úloh z uznesení vlády.

(4)

Úrad vlády Slovenskej republiky plní aj úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým ...

§ 25
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu a podporu ...

§ 26
Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť štátnej ...

§ 27
Úrad pre štátnu službu

Úrad pre štátnu službu je ústredným orgánom štátnej správy pre štátnu službu.

§ 28
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy ...

§ 29
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
(1)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť jadrového ...

(2)

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad jadrovou bezpečnosťou ...

§ 30
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
(1)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky je ústredným orgánom ...

(2)

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky vypracúva koncepciu štátnej ...

§ 31
Úrad pre verejné obstarávanie

Úrad pre verejné obstarávanie je ústredným orgánom štátnej správy pre verejné obstarávanie ...

§ 32
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
(1)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ...

(2)

Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany ...

§ 33
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre ...

§ 34
Národný bezpečnostný úrad

Národný bezpečnostný úrad je ústredným orgánom štátnej správy na ochranu utajovaných skutočností, ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Úlohy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy

§ 35
(1)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sú právnické osoby.

(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa podieľajú na tvorbe jednotnej štátnej ...

(3)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zodpovedajú ...

(4)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti zabezpečujú ...

§ 36

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy skúmajú problematiku vo veciach, ktoré ...

§ 37

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy sa starajú o náležitú právnu úpravu ...

§ 38
(1)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy pri plnení svojich úloh úzko spolupracujú. ...

(2)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú podnety a skúsenosti orgánov ...

(3)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy využívajú poznatky verejných inštitúcií, ...

(4)

Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy prerokúvajú s odborovými orgánmi a ...

§ 39
(1)

Činnosť ministerstiev prostredníctvom ministrov a činnosť ostatných ústredných orgánov štátnej ...

(2)

Vláda schvaľuje

a)

štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ...

b)

limity počtov zamestnancov ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy okrem ...

c)

zahraničné cesty predsedu vlády, podpredsedov vlády, ministrov, štátnych tajomníkov a predsedov ...

(3)

Sídlom ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy je Bratislava; sídlom Úradu ...

§ 40
Platové náležitosti
(1)

Plat, funkčné príplatky, paušálne náhrady a ďalšie náležitosti členov vlády určuje vláda ...

(2)

Platové náležitosti štátneho tajomníka a vedúceho úradu ministerstva určuje minister podľa ...

(3)

Platové náležitosti vedúceho Úradu vlády Slovenskej republiky určuje predseda vlády podľa osobitného ...

(4)

Platové náležitosti predsedov ostatných ústredných orgánov štátnej správy a riaditeľa Národného ...

PIATA ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 41
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ...

§ 42
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2002. Ustanovenia § 5 ods. 6 a § 40 ods. 5 až 9 strácajú ...

Rudolf Schuster v. r.

Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  Napríklad § 61 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
  • 1a)  § 14 ods. 1 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
  • 1b)  § 15 a 16 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona ...
  • 2)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe.
  • 3)  Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
  • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných ...
  • 5)  Zákon č. 143/1992 Zb. o plate a odmene za pracovnú pohotovosť v rozpočtových a niektorých ďalších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore