Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 573/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2008

Platnosť od: 14.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 31.12.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Pracovno-právne vzťahy, Správne poplatky, Sociálna pomoc, Zamestnanosť, Hospodárske, sociálne a kultúrne práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD1DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 573/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 573/2005 s účinnosťou od 01.01.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. n) sa slovo „únie“ nahrádza slovami „únie, štátom, ktorý je zmluvnou ...

2.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Občan členského štátu Európskej únie, občan štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:

„3a) Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 z 15. októbra 1968 o slobode pohybu pracovníkov v rámci ...

3.

§ 2 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Voči štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a voči ...

4.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá nie je zamestnávateľom a ktorá chce prijať ...

5.

V § 5 písm. a) až c) sa pred slovo „osoba“ vkladá slovo „fyzická“.

6.

V § 5 písmeno d) znie:

„d) fyzická osoba, ktorá je spoločníkom verejnej obchodnej spoločnosti, komanditnej spoločnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
§ 76 až 153 Obchodného zákonníka.“.

7.

V § 6 ods. 2 písm. c) sa za slovo „činnosť“ vkladajú slová „v členskom štáte Európskej ...

8.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Záujemca o zamestnanie Záujemca o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý si ...

9.

V § 8 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 12 mesiacov z predchádzajúcich ...

10.

V § 8 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) občan, ktorý je rodič alebo osoba podľa osobitného predpisu starajúca sa o tri a viac detí, ...

11.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
cudzinec, ktorému bol udelený azyl.13b)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:

„13b) § 2 písm. d) zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

12.

V § 12 písmená j) a k) znejú:

„j) vydať, zmeniť, pozastaviť, zrušiť alebo vydať duplikát povolenia právnickej osobe alebo ...

13.

V § 12 sa za písmeno s) vkladá nové písmeno t), ktoré znie:

„t) zverejňovať zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa § 67a, voči ktorým eviduje ...

Doterajšie písmená t) až x) sa označujú ako písmená u) až y).

14.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon č. 263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní ...

15.

V § 14 ods. 2 v prvej vete sa odkaz „20a“ nad slovom „zákonom“ nahrádza odkazom „20c“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:

„20c) Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred ...

16.

V § 14 ods. 6 sa odkaz „20a“ nad slovom „súde“ nahrádza odkazom „20c“.

17.

V § 20a sa vypúšťa slovo „trvaní“.

18.

V § 22 ods. 7 písm. e) sa odkaz „26“ nad slovom „azyl“ nahrádza odkazom „13b“ a vypúšťa ...

19.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) ukončením konania podľa osobitného predpisu22a) v prípade cudzinca podľa § 21 ods. 1 písm. ...

20.

V § 26 odsek 1 znie:

„(1) Povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu vydáva ústredie na dobu neurčitú. Na ...

21.

V § 26 ods. 2 sa za slovo „vydanie“ vkladá čiarka a slová „alebo predĺženie“ sa nahrádzajú ...

22.

V § 26 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Sprostredkovateľovi, ktorému bolo zrušené povolenie na sprostredkovanie zamestnania za úhradu ...

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

23.

V § 26 ods. 6 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

24.

V § 28 písm. b) prvý bod znie:

„1. údaje o rozsahu a štruktúre sprostredkovaných zamestnaní za úhradu a údaje podľa písmena ...

25.

V § 29 odsek 4 znie:

„(4) Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry dočasného zamestnávania vydáva ústredie na ...

26.

V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Agentúre dočasného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti ...

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.

27.

V § 29 ods. 8 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

28.

V § 29 ods. 9 sa za slovo „vydanie“ vkladá čiarka a slová „alebo predĺženie“ sa nahrádzajú ...

29.

V § 31 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

30.

V § 31 ods. 2 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.

31.

§ 32 sa dopĺňa odsekmi 11 a 12, ktoré znejú:

„(11) Cestovnými výdavkami podľa odseku 10 písm. d) sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými ...

32.

§ 34 vrátane nadpisu znie:

„§ 34 Zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie (1) Uchádzač o zamestnanie, ktorý sa uchádza ...

33.

V § 36 ods. 1 sa za písmeno i) vkladá nové písmeno j), ktoré znie:

„j) odchodu do členského štátu Európskej únie na obdobie dlhšie ako 15 kalendárnych dní s ...

Doterajšie písmená j) až m) sa označujú ako písmená k) až n).

34.

V § 36 ods. 1 písmeno l) znie:

„l) začatia vykonávania zárobkovej činnosti 1. v členskom štáte Európskej únie alebo 2. v ...

35.

V § 36 ods. 1 písmeno m) znie:

„m) požiadania o vyradenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu 1. požiadania o predčasný ...

36.

V § 36 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 6 ods. 2 písm. d).“.

37.

V § 36 ods. 2 písm. e) sa za slovo „bolo“ vkladajú slová „v členskom štáte Európskej únie ...

38.

V § 36 ods. 3 sa slová „písm. m)“ nahrádzajú slovami „písm. n)“ a slovo „šiestich“ ...

39.

V § 36 odsek 5 znie:

„(5) Za nespoluprácu uchádzača o zamestnanie s úradom podľa odseku 2 písm. d) sa považuje a) odmietnutie ...

40.

V § 36 odsek 7 znie:

„(7) Potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti je ospravedlnením uchádzača o zamestnanie, ktorý ...

41.

V § 38 sa vypúšťa odsek 4.

42.

V § 43 ods. 1 sa za slovo „zamestnanie“ vkladajú slová „a záujemcovi o zamestnanie“.

43.

V § 43 ods. 3 sa slová „získal vysokoškolské vzdelanie“ nahrádzajú slovami „dosiahol vysokoškolské ...

44.

V § 43 ods. 6 druhá veta znie: „Individuálny akčný plán vypracúva, vyhodnocuje a aktualizuje ...

45.

V § 43 odsek 7 znie:

„(7) Úrad poskytuje uchádzačovi o zamestnanie na základe jeho písomnej žiadosti náhradu časti ...

46.

V § 43 odsek 8 znie:

„(8) Cestovnými výdavkami podľa odseku 7 sa rozumie cestovné hromadnými dopravnými prostriedkami ...

47.

V § 43 odsek 9 znie:

„(9) Úrad môže zabezpečiť odborné poradenské služby sám alebo prostredníctvom fyzickej osoby ...

48.

V § 43 sa za odsek 9 vkladajú nové odseky 10 a 11, ktoré znejú:

„(10) Ak poskytovanie odborných poradenských služieb, ktoré trvajú dlhšie ako tri dni, zabezpečuje ...

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 12 a 13.

Poznámka pod čiarou k odkazu 45 znie:

„45) Napríklad zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

49.

V § 44 ods. 1 sa na konci prvej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „najmä ...

50.

V § 44 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na dokončenie ...

51.

V § 44 ods. 3 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).

52.

§ 46 vrátane nadpisu znie:

„§ 46 Vzdelávanie a príprava pre trh práce uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie (1) Úrad ...

53.

V § 47 odsek 8 znie:

„(8) Zamestnávateľ, ktorému poskytne úrad príspevok podľa odseku 5 vo výške viac ako 50 % ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:

„46a)
§ 281 až 288 Obchodného zákonníka.“.

54.

V § 47 sa za odsek 8 vkladajú nové odseky 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Ak zamestnávateľovi poskytne úrad príspevok podľa odseku 5 vo výške viac ako 50 % oprávnených ...

Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 11.

55.

V § 47 odsek 11 znie:

„(11) Zamestnávateľ môže zabezpečiť vzdelávanie a prípravu pre trh práce zamestnanca sám ...

56.

V § 49 ods. 4 sa slová „poistného na zdravotné“ nahrádzajú slovami „preddavku na poistné ...

57.

§ 50 vrátane nadpisu znie:

„§ 50 Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (1) Príspevok na zamestnávanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 49a a 49b znejú:

„49a) § 71 a 263 zákona č. 461/2003 Z. z. 49b) Nariadenie Komisie (ES) č. 2204/2002 z 5. decembra ...

58.

V § 51 odsek 4 znie:

„(4) Absolventská prax sa vykonáva najviac 6 mesiacov bez možnosti jej predĺženia v rozsahu 20 ...

59.

V § 51 ods. 5 v prvej vete sa suma „1 500 Sk“ nahrádza sumou „1 700 Sk“ a v druhej vete sa ...

60.

V § 51 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 6 až 9.

61.

V § 51 ods. 9 písmeno g) znie:

„g) záväzok zamestnávateľa, že nezníži počet pracovných miest z dôvodu prijatia uchádzača ...

62.

V § 52 ods. 5 písm. k) v prvom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ktoré vykonáva verejnoprospešnú ...

63.

V § 52 odsek 10 znie:

„(10) Dohoda uzatvorená podľa odseku 7 obsahuje a) počet uchádzačov o zamestnanie prijatých ...

64.

§ 52 sa dopĺňa odsekmi 12 a 13, ktoré znejú:

„(12) Ak obec, právnická osoba alebo fyzická osoba podľa odseku 5 porušila dohodu uzatvorenú ...

65.

§ 53 vrátane nadpisu znie:

„§ 53 Príspevok na dochádzku za prácou (1) Príspevok na dochádzku za prácou (ďalej len „príspevok ...

66.

V § 54 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) individuálna štátna pomoc investorovi schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:

„59a) Zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.Nariadenie Rady (ES) č. 659/1999 ...

67.

V § 54 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti ...

68.

V § 58 odsek 6 znie:

„(6) Povolenie na vykonávanie činnosti agentúry podporovaného zamestnávania vydáva ústredie ...

69.

V § 58 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

„(7) Agentúre podporovaného zamestnávania, ktorej bolo zrušené povolenie na vykonávanie činnosti ...

Doterajšie odseky 7 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 15.

70.

V § 58 ods. 9 v úvodnej vete sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.

71.

V § 58 ods. 10 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená b) a c).

72.

V § 58 ods. 11 sa za slovo „vydanie“ vkladá čiarka a slová „alebo predĺženie“ sa nahrádzajú ...

73.

V § 58 ods. 14 sa slová „odseku 14“ nahrádzajú slovami „odseku 15“.

74.

V § 59 ods. 4 sa slová „§ 50 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 50 ods. 4“.

75.

V § 60 odsek 5 znie:

„(5) Na príspevok úrad poskytne preddavok vo výške najviac 50 % zo sumy podľa odseku 4 na jedného ...

76.

§ 63 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Zamestnávateľ preukazuje plnenie povinného podielu počtu občanov so zdravotným postihnutím ...

77.

V § 64 odsek 2 znie:

„(2) Na započítanie jedného občana so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. 1 písm. a) na ...

78.

V § 64 ods. 3 sa za slovo „preukázať“ vkladá čiarka a slová „prepočet podľa odseku 2“ ...

79.

V § 67 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Z informačného systému Sociálnej poisťovne a z informačných systémov pobočiek Sociálnej ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

80.

Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 67a Evidencia pohľadávok (1) Ústredie zverejňuje zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ...

81.

Za § 68a sa vkladá § 68b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 68b Priestupky (1) Priestupku sa dopustí fyzická osoba, ktorá neoprávnene sprostredkúva zamestnanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 62b znie:

„62b) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“. ...

82.

V § 69 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) podrobný obsah, náležitosti evidencie uchádzačov o zamestnanie, postup pri vedení evidencie ...

83.

V § 69 ods. 1 písm. f) sa za slová „cestovných výdavkov“ vkladajú slová „a príspevku na ...

84.

V § 69 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) výšku príspevku na jednu vzdelávaciu aktivitu pre uchádzača o zamestnanie a záujemcu o ...

85.

V § 69 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) výšku príspevku a dĺžku poskytovania príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ...

86.

V § 69 ods. 2 písmeno e) znie:

„e) výšku príspevku na dochádzku v závislosti od vzdialenosti miesta výkonu zamestnania alebo ...

87.

V § 69 ods. 2 písmeno f) znie:

„f) výšku príspevku v závislosti od príslušnosti okresu, v ktorom sa zriaďuje chránená dielňa ...

88.

V § 70 ods. 1 sa písmeno „w)“ nahrádza písmenom „x)“.

89.

V § 70 ods. 4 v úvodnej vete sa slová „§ 23 ods. 2 a § 26“ nahrádzajú slovami „§ 24 ods. ...

90.

V § 70 ods. 6 sa slová „§ 46 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 46“.

91.

V § 70 ods. 7 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 7“.

92.

V § 70 odsek 8 znie:

„(8) Uchádzač o zamestnanie, ktorý pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie prevádzkoval ...

93.

V § 72 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Občan so zdravotným postihnutím podľa § 9 ods. ...

94.

V § 72 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 až 7, ktoré znejú:

„(2) Na účely ďalšieho poskytovania príspevku podľa § 50 zamestnávateľovi, ktorému bol poskytnutý ...

Doterajšie odseky 2 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 17.

95.

Za § 72 sa vkladá § 72a, ktorý znie:

„§ 72a (1) Uchádzačovi o zamestnanie, ktorý bol vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie ...

Čl. II

Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 5 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) 25 % zo starobného dôchodku; dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ...

2.

V poznámke pod čiarou k odkazu 14 sa slová „§ 51 a 52“ nahrádzajú slovami „§ 57 ods. 1 ...

3.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:

„(5) Dávkou na účely tohto zákona je za podmienok určených týmto zákonom aj 350 Sk mesačne ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:

„20a) § 2 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe ...

4.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 21.

5.

V § 12 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 znie:

„21)
§ 46 a 54 zákona č. 5/2004 Z. z.“.

6.

V poznámke pod čiarou k odkazu 22 sa slová „§ 5“ nahrádzajú slovami „§ 3 až 5“.

7.

V § 12 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) sa zúčastňuje na vzdelávaní a príprave pre trh práce uskutočňovaných v rámci projektov21) ...

8.

V § 19 ods. 9 sa slová „odsekov 5 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 4 až 8“.

9.

Nadpis § 22 znie: „Pôsobnosť ústredia“.

10.

V § 22 úvodnej vete sa slová „Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny28) (ďalej len „ústredie”)“ ...

11.

V § 23 písm. a) šiestom bode sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a dávky ...

12.

V § 23 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c)
uzatvára písomnú dohodu s obcou podľa § 28 ods. 3 a 4,“.

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).

13.

V § 24 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) uzatvára písomnú dohodu s úradom podľa § 28 ods. 3 a 4, s obsahom ktorej oboznámi poberateľov ...

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).

14.

V § 25 ods. 11 sa za slová „ich výplaty“ vkladajú slová: „a odvolanie proti rozhodnutiu o ...

15.

V § 27 ods. 1 a 2 sa za slová „§ 12 ods. 9 a 10“ vkladajú slová „a dávky podľa § 10 ods. ...

16.

§ 28 vrátane nadpisu znie:

„§ 28 Osobitný príjemca (1) Osobitný príjemca podľa tohto zákona je obec alebo, ak je to odôvodnené, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 31a znie:

„31a)
§ 51 a 853 Občianskeho zákonníka.“.

17.

V § 31 sa vypúšťa odsek 4.

18.

Za § 33d sa vkladá § 33e, ktorý znie:

„§ 33e (1) Dávka a príspevky, o ktorých príslušný orgán právoplatne rozhodol do 31. decembra ...

Čl. III

Zákon č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády ...

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m)
voľného pohybu pracovníkov.“.

Čl. IV

Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 ...

1.

V § 17 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a peňažný príspevok na prepravu“.

2.

V § 59 odsek 1 znie:

„(1) Občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je podľa posudku vydaného podľa § ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

„42) § 5 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...

3.

V § 59 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety: „Výška peňažného príspevku na zaobstaranie ...

4.

V § 59 ods. 11 sa vypúšťajú slová „podľa odseku 10“.

5.

V § 59 ods. 18 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak“.

6.

V § 59 ods. 19 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ...

7.

V § 59 sa za odsek 19 vkladá nový odsek 20, ktorý znie:

„(20) Ďalší peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky rovnakého druhu určený na kúpu druhého ...

Doterajšie odseky 20 až 24 sa označujú ako odseky 21 až 25.

8.

V § 59 ods. 21 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo menej ako desať rokov, ak ide o druhý ...

9.

V § 59 ods. 22 sa za slová „piatich rokov“ vkladajú slová „alebo ak ide o druhý elektrický ...

10.

V § 59 ods. 23 sa za slová „uplynutím piatich rokov“ vkladajú slová „alebo ak ide o druhý ...

11.

V § 59 ods. 25 sa slová „odseku 20“ nahrádzajú slovami „odseku 21“.

12.

V § 60 ods. 1 sa slová „sa poskytuje alebo požičiava“ nahrádzajú slovami „bola poskytnutá ...

13.

V § 62 ods. 2 sa vypúšťajú slová „prepravná služba alebo“.

14.

V § 62 ods. 3 sa nad slovo „prepravy“ umiestňuje odkaz 43a, na konci sa vkladá čiarka a pripájajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...

15.

V § 62 ods. 6 sa suma „2 500 Sk“ nahrádza sumou „2 750 Sk“.

16.

V § 64a ods. 10 posledná veta znie: „Na zisťovanie príjmu, preukazovanie príjmu, prehodnocovanie ...

17.

V § 71 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l)
zabezpečuje prepravu na účely § 62 ods. 3.“.

18.

V § 92 ods. 1 sa vypúšťajú slová „bez sprievodcu“.

19.

Za § 110u sa vkladajú § 110v a 110w, ktoré znejú:

„§ 110v O žiadostiach o poskytnutie peňažného príspevku na prepravu a peňažného príspevku ...

20.

Príloha č. 13 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 13 k zákonu č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov Skupiny chorôb a porúch ...

Čl. V

Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb ...

V § 5 ods. 7 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) získava podklady a posudzuje ich na účely poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva, e) vedie ...

Čl. VI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

V prílohe k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. v časti VIII Finančná ...

„Položka 150a a) Vydanie povolenia na sprostredkovaniezamestnania za úhradu 1. pre fyzické ...

Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore