Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70792
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.02.2020


Platnosť od: 14.12.2005
Účinnosť od: 01.02.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Bezpečnosť a obrana štátu, Priestupkové konanie, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD7 DS17 EU PP1 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.02.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 570/2005 s účinnosťou od 01.02.2020 na základe 306/2019 a 377/2019

Legislatívny proces k zákonu 377/2019
Legislatívny proces k zákonu 306/2019§ 14c
Náležitosti vojaka v aktívnej zálohe

(1)
Vojakovi v aktívnej zálohe patrí
a)
motivačný príspevok v sume 600 eur za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnych zálohách; príspevok sa nevyplatí, ak vojak v aktívnej zálohe absolvuje menej ako 75 % určenej doby pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl v kalendárnom roku,
b)
pomerná časť hodnostného platu24) patriaceho za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl ustanoveného pre vojenskú hodnosť, ktorú dosiahol, a ak vojak v aktívnej zálohe dosiahol vojenskú hodnosť vojak 1. stupňa z hodnostného platu ustanoveného pre vojenskú hodnosť vojak 2. stupňa, bez zvýšenia funkčnej tarify24a) a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby;24b) pomerná časť hodnostného platu sa nevyplatí za dni neprítomnosti vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,
c)
naturálne náležitosti primerané potrebám pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl ustanovené služobným predpisom, ktorý vydá minister,
d)
náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do miesta nástupu na plnenie úloh ozbrojených síl a späť v cene cestovného lístka 2. triedy verejnej osobnej dopravy na železničnej dráhe alebo v cene cestovného lístka pravidelnej autobusovej dopravy.
(2)
Vojakovi v aktívnej zálohe patrí za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl náhrada príjmov z podnikania25a) v sume pomernej časti priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom vojak v aktívnej zálohe začal pravidelné cvičenie alebo plnenie úloh ozbrojených síl, ak nie je zamestnanec. Náhrada príjmov z podnikania sa vojakovi v aktívnej zálohe poskytne aj za čas nevyhnutný na prepravu z miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl a späť, ak miesto pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl je natoľko vzdialené od trvalého pobytu alebo prechodného pobytu vojaka v aktívnej zálohe, že cesta verejnou dopravou trvá viac ako šesť hodín.
(3)
Vojenský útvar uhrádza
a)
motivačný príspevok podľa odseku 1 písm. a) vojakovi v aktívnej zálohe do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
pomernú časť hodnostného platu podľa odseku 1 písm. b) vojakovi v aktívnej zálohe do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,
c)
cestovné náklady podľa odseku 1 písm. d) vojakovi v aktívnej zálohe pred skončením pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,
d)
náklady na náhradu príjmov podľa odseku 2 vojakovi v aktívnej zálohe do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,
e)
náklady na náhradu mzdy a náklady na poistné platené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov25b) zamestnávateľovi do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca po skončení pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl.
zobraziť paragraf
§ 15k
Hodnostný plat

(1)
Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode patrí počas výkonu mimoriadnej služby hodnostný plat vrátane zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby,29ga) ktorý by mu ako profesionálnemu vojakovi patril, ak by mu nebol nariadený výkon mimoriadnej služby.
(2)
Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode, ktorého čas trvania štátnej služby na účely zvýšenia hodnostného platu29gb) bol kratší ako osem rokov, patrí počas výkonu mimoriadnej služby hodnostný plat, ktorý by mu ako profesionálnemu vojakovi patril, ak by mu nebol nariadený výkon mimoriadnej služby, zvýšený o 1 % za každý rok času trvania štátnej služby na účely zvýšenia hodnostného platu chýbajúci do ôsmeho roku času trvania štátnej služby na účely zvýšenia hodnostného platu.
(3)
Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) druhom až štvrtom bode patrí počas výkonu mimoriadnej služby hodnostný plat, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti, ktorú dosiahol, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby, zvýšený o 8 % .
(4)
Vojakovi mimoriadnej služby ustanovenému do hodnosti vojaka 1. stupňa patrí hodnostný plat, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby, zvýšený o 8 %.
(5)
Vojakovi mimoriadnej služby patrí hodnostný plat za výkon mimoriadnej služby odo dňa nariadenia výkonu mimoriadnej služby alebo odo dňa prezentácie vo vojenskom útvare.
zobraziť paragraf
§ 15l
Príplatok za výkon mimoriadnej služby

(1)
Vojakovi mimoriadnej služby, ktorý plní úlohy spojené s vysokou mierou ohrozenia zdravia alebo života alebo s inými závažnými rizikami, alebo mimoriadnou psychickou záťažou, možno v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie alebo miesta výkonu mimoriadnej služby poskytnúť príplatok za výkon mimoriadnej služby (ďalej len „príplatok“) až do sumy hodnostného platu, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti kapitán, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby. Príplatok sa poskytuje mesačne spolu s hodnostným platom.
(2)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
zobraziť paragraf
§ 19b

(1)
Vojak mimoriadnej služby má v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby (ďalej len „príspevok“), ak
a)
bol prepustený z výkonu mimoriadnej služby podľa § 16 ods. 1, 3, 4, 7 a § 16a alebo
b)
sa mu skončil výkon mimoriadnej služby podľa § 16b.
(2)
Príspevok podľa odseku 1 je za každý kalendárny deň výkonu mimoriadnej služby
a)
3,5 % hodnostného platu, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby, ak vykonával mimoriadnu službu v čase výnimočného stavu alebo núdzového stavu, alebo
b)
7 % hodnostného platu, ktorý je ustanovený pre profesionálneho vojaka vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa, bez zvýšenia funkčnej tarify a bez zvýšenia hodnostného platu za čas trvania štátnej služby, ak vykonával mimoriadnu službu v čase vojny alebo vojnového stavu.
(3)
Príspevok sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.
zobraziť paragraf
§ 21
Spoločné ustanovenia

(1)
Na konania podľa § 6, § 10 ods. 20, § 12, § 15 ods. 7, § 16 ods. 3, § 19 a 20a sa vzťahuje správny poriadok.32)
(2)
Prezident Slovenskej republiky v konaniach podľa § 6 ods. 3 a § 19 ods. 5 rozhoduje výlučne v listinnej podobe.
(3)
Okresný úrad v sídle kraja v konaniach podľa § 10, § 12 a 15 vykonáva úkony výlučne v listinnej podobe.32a)
(4)
Evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených síl vedie okresný úrad v sídle kraja.
(5)
Evidencia podľa odseku 4 súvisiaca s plnením brannej povinnosti obsahuje
a)
meno aj predchádzajúce meno, priezvisko aj predchádzajúce priezvisko, rodné priezvisko a akademický titul,
b)
dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,
e)
fotografiu,
f)
údaje o rodinnom stave,
g)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu manželky, manžela alebo blízkych osôb,29e)
h)
pohlavie a údaje o zdravotnom stave,
i)
záznamy o výkone trestu a o trvaní väzby,
j)
údaje o ukončenom vzdelaní,
k)
údaje o telesnej výške a telesnej hmotnosti,
l)
záznamy o vykonaní dobrovoľnej vojenskej prípravy,
m)
záznamy o zaradení, o dobe trvania zaradenia do aktívnych záloh, vykonaných pravidelných cvičeniach a o plnení úloh ozbrojených síl,
n)
záznamy o výkone vojenskej služby podľa odseku 19 písm. b) až g),
o)
záznamy o výkone mimoriadnej služby a o vojenskej službe v ozbrojených silách iného štátu,
p)
údaje o oprávneniach na osobitné činnosti,
q)
záznamy o oslobodení od výkonu mimoriadnej služby,
r)
výsledky odvodu a výsledky prieskumu zdravotnej spôsobilosti,
s)
údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi,
t)
štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu, ak ide o občana, ktorý cestuje do zahraničia na viac ako 90 dní,
u)
štátnu príslušnosť, štát a adresu pobytu, kde sa občan zdržiava, ak ide o občana, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
v)
údaje o služobnom pomere, ak ide o občana, ktorý bol v služobnom pomere v ozbrojených zboroch a Hasičskom a záchrannom zbore,
w)
údaje o podaní vyhlásenia a späťvzatí vyhlásenia o odopretí výkonu mimoriadnej služby a záznamy o výkone alternatívnej služby.
(6)
Na plnenie úloh súvisiacich so zaradením do aktívnych záloh okresný úrad v sídle kraja poskytne vojenskému útvaru údaje o vojakovi v zálohe uvedené v odseku 5 písm. a) až d), i), l), n), o) a q).
(7)
Na plnenie úloh súvisiacich s riadením prípravy a povolávania vojakov v zálohe a registrovaných občanov, ktorí sú na základe odvodného konania odvedení, na výkon mimoriadnej služby okresný úrad v sídle kraja poskytne ministerstvu údaje uvedené v odseku 5.
(8)
Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom mimoriadnej služby okresný úrad v sídle kraja poskytne vojenskému útvaru údaje o občanovi uvedené v odseku 5 písm. a) až d), j), p) a r).
(9)
Okresný úrad v sídle kraja môže požiadať občana, ktorému vznikla branná povinnosť, o spresnenie údajov v evidencii uvedených v odseku 5.
(10)
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinné uvoľňovať vojakov v aktívnych zálohách na pravidelné cvičenie a na plnenie úloh ozbrojených síl. Účasť na pravidelnom cvičení oznamuje zamestnávateľovi vojak v aktívnej zálohe a preukazuje oznámením, ktoré mu zasiela príslušný vojenský útvar. Účasť na plnení úloh ozbrojených síl oznamuje zamestnávateľovi vojak v aktívnej zálohe a preukazuje oznámením, ktoré mu zasiela okresný úrad v sídle kraja alebo potvrdením veliteľa vojenského útvaru.
(11)
Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vojakov v zálohe na zaradenie do aktívnych záloh a registrovaných občanov, vojakov v zálohe a vojakov mimoriadnej služby na výkon mimoriadnej služby alebo alternatívnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(12)
Náhradu nákladov na mzdu lekára, sestry a laboranta určených samosprávnym krajom na zabezpečenie odvodu alebo prieskumu uhrádza okresný úrad v sídle kraja. Náhradu nákladov na cestovné výdavky, stravné a ubytovanie osôb uvedených v prvej vete uhrádza okresný úrad v sídle kraja v sume a za podmienok podľa predpisu o cestovných náhradách.33a)
(13)
Občanovi, ktorý bol v služobnom pomere podľa § 17 ods. 2 písm. a), b), d), f) a g), ministerstvo prizná vojenskú hodnosť dňom nasledujúcim po dni skončenia služobného pomeru. Podrobnosti o priznávaní vojenskej hodnosti upraví služobný predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(14)
Vojaka v zálohe možno mimoriadne vymenovať do vojenskej hodnosti alebo mimoriadne povýšiť do vojenskej hodnosti.
(15)
Vojaka v zálohe do hodnosti brigádneho generála mimoriadne vymenúva a do ďalších generálskych hodností mimoriadne povyšuje prezident Slovenskej republiky na návrh ministra; do ostatných vojenských hodností vojaka v zálohe vymenúva alebo povyšuje minister.
(16)
Profesionálny vojak, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru podľa doterajších predpisov alebo podľa osobitného predpisu a ktorý je poberateľom výsluhového dôchodku34) alebo vojnovým veteránom,34aaa) sa po zániku brannej povinnosti podľa § 7 považuje za vojaka vo výslužbe. Na mimoriadne vymenovanie a mimoriadne povýšenie vojaka vo výslužbe sa vzťahujú odseky 14 a 15.
(17)
Ministerstvo môže povoliť nosenie vojenskej rovnošaty
a)
občanovi, ktorý skončil služobný pomer profesionálneho vojaka a je poberateľom výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového dôchodku,34aa)
b)
účastníkovi boja proti fašizmu podľa osobitného predpisu,34ab)
c)
rehabilitovanému vojakovi podľa osobitného predpisu,34ac)
d)
vojnovému veteránovi.
(18)
Osobe, ktorej možno povoliť nosenie vojenskej rovnošaty, poskytne ministerstvo pri mimoriadnom vymenovaní alebo vymenovaní34ad) do hodnosti brigádneho generála bezplatne vojenskú rovnošatu s hodnostným označením. Na nosenie takejto vojenskej rovnošaty sa povolenie podľa odseku 17 nevyžaduje.
(19)
Do celkového času výkonu vojenskej služby sa podľa tohto zákona započítava vojenská služba vykonaná
a)
v ozbrojených silách Československej republiky,
b)
v ozbrojených silách Československej socialistickej republiky,
c)
v Armáde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
d)
v Armáde Českej republiky v čase od 1. januára 1993 do 31. marca 1993,
e)
v Armáde Slovenskej republiky,
f)
vo Vojskách ministerstva vnútra a v Železničnom vojsku do 31. decembra 2002,
g)
v ozbrojených silách Slovenskej republiky,
h)
v ozbrojených silách štátu, ktorý je členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej členom je Slovenská republika, v období krízovej situácie1) na základe výzvy prezidenta Slovenskej republiky.
(20)
Na cudzinca, ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 až 13 a § 15 až 21.
(21)
Ak je občan povinný dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušný okresný úrad v sídle kraja alebo na lekárske vyšetrenie, uhrádza mu okresný úrad v sídle kraja náhradu príjmov z podnikania v sume pomernej časti priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa občan dostavil na lekárske vyšetrenie.
(22)
Príjmami z podnikania na účely tohto zákona sú
a)
príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,34b)
b)
príjmy zo živnosti,34c)
c)
príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov34d) neuvedené v písmenách a) a b),
d)
príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
e)
príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu.34e)
(23)
Ak je občan povinný dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušný okresný úrad v sídle kraja alebo na lekárske vyšetrenie, cestovné výdavky za cestu z miesta trvalého pobytu a späť v cene cestovného lístka mestskou a miestnou hromadnou dopravou, verejnou autobusovou dopravou a verejnou osobnou dopravou na dráhe mu uhradí okresný úrad v sídle kraja.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore