Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.07.2019


Platnosť od: 14.12.2005
Účinnosť od: 01.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Bezpečnosť a obrana štátu, Priestupkové konanie, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15 JUD7 DS15 EU PP1 ČL1
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 570/2005 účinný od 01.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 570/2005 s účinnosťou od 01.07.2019 na základe 35/2019

Legislatívny proces k zákonu 35/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Úvodné ustanovenie

Tento zákon upravuje rozsah brannej povinnosti, národnú registráciu, odvod, prieskum zdravotnej ...

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)

Na účely tohto zákona je

a)
registrovaným občanom štátny občan Slovenskej republiky (ďalej len „občan“), ktorému vznikla ...
b)
odvodom posúdenie zdravotného stavu registrovaného občana s cieľom rozhodnúť o jeho spôsobilosti ...
c)
mimoriadnou službou vojenská služba vykonávaná v služobnom pomere, ktorú je v období krízovej ...
d)
vojakom v zálohe, ak tento zákon neustanovuje inak, je
1.
občan, ktorý skončil služobný pomer profesionálneho vojaka3) a branná povinnosť mu trvá,
2.
občan, ktorý skončil dobrovoľnú vojenskú prípravu3a) a branná povinnosť mu trvá,
3.
občan, ktorý vykonal mimoriadnu službu a branná povinnosť mu trvá,
4.
občan, ktorý skončil služobný pomer príslušníka Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej ...
5.
občan, ktorý skončil služobný pomer príslušníka finančnej správy, pričom bol bezprostredne ...
e)
vojakom mimoriadnej služby
1.
profesionálny vojak, ktorému bol v období krízovej situácie1) nariadený výkon mimoriadnej služby, ...
2.
vojak v zálohe povolaný na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl, ktorému ...
3.
vojak v zálohe povolaný na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie1) po prezentácii ...
4.
registrovaný občan, ktorý bol v čase vojny4) alebo vojnového stavu5) odvedený a povolaný na výkon ...
5.
vojak dobrovoľnej vojenskej prípravy, ktorému bol v období krízovej situácie1) nariadený výkon ...
f)
zamestnávateľom vojaka mimoriadnej služby Slovenská republika zastúpená Ministerstvom obrany Slovenskej ...
g)
vojenským útvarom
1.
úrady, zariadenia, rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie v pôsobnosti ministerstva, ...
2.
Generálny štáb ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „generálny štáb"),
3.
veliteľstvo pozemných síl, veliteľstvo vzdušných síl, Úrad hlavného lekára, zväzky, útvary, ...
4.
Vojenská polícia a Vojenské spravodajstvo,
5.
Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky a Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky, ...
h)
služobnou cestou krátkodobé plnenie služobných povinností mimo určeného vojenského útvaru.
(2)

Ak sa v § 12 ods. 6, § 15 ods. 15 a 16, § 15b až 15d, § 15f a 15g, § 15p, § 16 ods. 3 a § 18 ...

§ 3
Zásada rovnakého zaobchádzania

Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako všetkým občanom, ktorým vzniká branná ...

§ 4
Rozsah brannej povinnosti

Branná povinnosť je povinnosť

a)

podrobiť sa odvodu, ak tento zákon neustanovuje inak,

b)

vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu.

§ 5
Vznik brannej povinnosti
(1)

Branná povinnosť vzniká občanovi - mužovi 1. januára kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 19 ...

(2)

Občanovi - mužovi, ktorý má trvalý pobyt v cudzine a prihlásil sa na trvalý pobyt v Slovenskej ...

(3)

Občanovi - mužovi, ktorý nadobudol štátne občianstvo Slovenskej republiky po 1. januári kalendárneho ...

(4)

Branná povinnosť vzniká aj občanovi alebo cudzincovi,6) ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť. ...

(5)

Občanovi, ktorý bol prijatý do služobného pomeru profesionálneho vojaka3) a ktorému nevznikla ...

(6)

Občanovi, ktorý podstúpil zmenu pohlavia na mužské po 1. januári kalendárneho roka, v ktorom ...

§ 6
Dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti
(1)

Občan, ktorému nevznikla branná povinnosť, môže dobrovoľne prevziať brannú povinnosť od 1. ...

(2)

Branná povinnosť prevzatá podľa odseku 1 vzniká občanovi odo dňa doručenia rozhodnutia okresného ...

(3)

Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo cudzinec môže dobrovoľne ...

(4)

Branná povinnosť podľa odseku 3 vzniká občanovi alebo cudzincovi odo dňa doručenia rozhodnutia ...

(5)

Brannú povinnosť možno dobrovoľne prevziať len v celom rozsahu.

(6)

Žiadosť o dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti obsahuje

a)
meno aj predchádzajúce meno,
b)
priezvisko aj predchádzajúce priezvisko,
c)
rodné číslo,
d)
dátum a miesto narodenia,
e)
adresu trvalého pobytu,
f)
štátnu príslušnosť,
g)
dôvod dobrovoľného prevzatia brannej povinnosti.
(7)

Žiadosť o dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti je občan podľa odseku 1 alebo odseku 3 a cudzinec ...

(8)

Proti rozhodnutiu o dobrovoľnom prevzatí brannej povinnosti podľa odseku 2 alebo odseku 4 nemožno ...

§ 7
Zánik brannej povinnosti
(1)

Branná povinnosť zaniká občanovi, ktorému vznikla branná povinnosť,

a)
ak sa stal nespôsobilým vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu na základe právoplatného ...
b)
ktorý prestal byť občanom,
c)
ktorému sa skončil trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
d)
31. decembra kalendárneho roka, v ktorom dovŕšil 55 rokov veku, ak nevykonáva
1.
službu podľa osobitného predpisu,8) na základe ktorej sa predlžuje občanovi branná povinnosť ...
2.
mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu v období, keď bola nariadená mimoriadna služba alebo ...
e)
ak bol uznaný za občana s ťažkým zdravotným postihnutím,
f)
ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorému bola spôsobilosť na právne úkony ...
g)
ktorý umrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(2)

Občan, ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť podľa § 6 ods. 1, môže v stave bezpečnosti ...

(3)

Branná povinnosť zaniká občanovi uvedenému v odseku 2 odo dňa doručenia jeho žiadosti o späťvzatie ...

(4)

Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo cudzinec, ktorý dobrovoľne ...

(5)

Branná povinnosť zaniká občanovi alebo cudzincovi uvedenému v odseku 4 odo dňa doručenia jeho ...

(6)

Žiadosť o späťvzatie dobrovoľného prevzatia brannej povinnosti obsahuje údaje uvedené v § 6 ...

(7)

Ak občan vezme späť dobrovoľné prevzatie brannej povinnosti, na opätovne podanú žiadosť o dobrovoľné ...

(8)

Občan uvedený v odsekoch 2 a 4 a cudzinec uvedený v odseku 4 je povinný podať žiadosť o späťvzatie ...

(9)

Na žiadosť o späťvzatie dobrovoľného prevzatia brannej povinnosti podanú v období krízovej ...

(10)

Branná povinnosť zaniká aj profesionálnemu vojakovi, ktorý je trvalo nespôsobilý vykonávať ...

(11)

Profesionálnej vojačke, ktorej sa skončil služobný pomer v prípravnej štátnej službe profesionálneho ...

(12)

Občanovi, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej ...

(13)

Občanovi, ktorý podstúpil zmenu pohlavia na ženské, zaniká branná povinnosť odo dňa zmeny jeho ...

§ 8
Národná registrácia a zaradenie do národnej registrácie
(1)

Národná registrácia je získavanie, spracúvanie a uchovávanie osobných údajov9) a údajov o pobyte ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja zaradí občana do národnej registrácie v deň vzniku brannej povinnosti. ...

§ 9
Vyradenie z národnej registrácie

Z národnej registrácie vyradí okresný úrad v sídle kraja občana v deň

a)

zaradenia do záloh ozbrojených síl,

b)

vzniku služobného pomeru profesionálneho vojaka,

c)

zániku brannej povinnosti.

§ 10
Odvod
(1)

Odvod sa vykonáva v čase vojny a vojnového stavu; o ročníkoch registrovaných občanov povolaných ...

(2)

Odvod sa vykonáva v územnom obvode kraja10) podľa miesta trvalého pobytu registrovaného občana. ...

a)
predseda, ktorým je prednosta okresného úradu v sídle kraja, alebo ním určený zástupca,
b)
lekár určený ministerstvom a lekár určený samosprávnym krajom;12) ak lekára neurčí ministerstvo, ...
(3)

Vykonanie odvodu zabezpečujú

a)
sestra určená ministerstvom a laborant určený samosprávnym krajom; ak sestru neurčí ministerstvo, ...
b)
zamestnanci okresného úradu v sídle kraja.
(4)

Registrovaného občana povolá na odvod okresný úrad v sídle kraja povolávacím rozkazom na odvod; ...

(5)

Registrovaný občan je povinný dostaviť sa na miesto odvodu v termíne určenom v povolávacom rozkaze ...

(6)

Registrovaný občan je povinný okresnému úradu v sídle kraja bezodkladne oznámiť dôvod, ktorý ...

(7)

Registrovaný občan oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 2 písm. c), ktorému ...

(8)

Od povinnosti dostaviť sa na odvod sú oslobodení občania, ktorí sú v čase vykonávania odvodu ...

(9)

Občania v služobnom pomere profesionálneho vojaka a občania zaradení do záloh ozbrojených síl ...

(10)

Ak registrovaný občan odoprel prevzatie povolávacieho rozkazu na odvod, považuje sa povolávací ...

(11)

Ak sa registrovaný občan nedostaví na odvod, neoznámil dôvod, pre ktorý sa nemôže dostaviť ...

(12)

Na registrovaného občana podľa odseku 7 sa nevzťahuje odsek 11.

(13)

Proti povolávaciemu rozkazu na odvod sa nemožno odvolať. Povolávací rozkaz na odvod nemožno preskúmať ...

(14)

Povolávací rozkaz na odvod oprávňuje registrovaného občana na bezplatnú prepravu mestskou a miestnou ...

(15)

Vzor povolávacieho rozkazu na odvod je uvedený v prílohe č. 1.

(16)

Pri odvode je občan povinný preukázať svoju totožnosť a predložiť odvodnej komisii výpis zo ...

(17)

Ošetrujúci lekár je povinný registrovanému občanovi po preukázaní sa povolávacím rozkazom ...

(18)

Náklady za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie16) podľa odseku 17 uhrádza ošetrujúcemu ...

(19)

Registrovaný občan povolaný na odvod je povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke, ktorú vykonajú ...

(20)

Okresný úrad v sídle kraja na základe posúdenia zdravotného stavu registrovaného občana odvodnou ...

a)
o spôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu s výrokom „ODVEDENÝ“,
b)
o dočasnej nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu s výrokom „DOČASNE ...
c)
o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu s výrokom „NEODVEDENÝ“. ...
(21)

Rozhodnutie o dočasnej nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu môže ...

(22)

Registrovaného občana, ktorému bolo pri odvode vydané rozhodnutie o dočasnej nespôsobilosti vykonať ...

(23)

Registrovaný občan, ktorý v stave bezpečnosti štátu odoprel výkon mimoriadnej služby, je na ...

(24)

Proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja podľa odseku 20 sa nemožno odvolať; toto rozhodnutie ...

§ 11
Povinnosti štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, Sociálnej poisťovne a občanov
(1)

Orgán, ktorý vedie centrálnu evidenciu pobytu obyvateľov, poskytuje príslušnému okresnému úradu ...

(2)

Ohlasovne17) sú povinné zaslať do 30. júna kalendárneho roka príslušnému okresnému úradu v ...

(3)

Súdy sú povinné u občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, oznámiť príslušnému okresnému ...

(4)

Ústavy Zboru väzenskej a justičnej stráže, v ktorých sa vykonáva väzba alebo výkon trestu odňatia ...

(5)

Obec, ktorá vedie matriku,17a) je povinná oznámiť okresnému úradu v sídle kraja úmrtie občana, ...

(6)

Na vykonanie odvodu zabezpečí obvodný úrad priestory podľa požiadavky okresného úradu v sídle ...

(7)

Údaje o občanoch podľa odsekov 1 až 5 obsahujú

a)
meno a priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
miesto narodenia,
d)
adresu trvalého pobytu,
e)
adresu prechodného pobytu.
(8)

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny zašle okresnému úradu v sídle kraja na základe jeho ...

(9)

Sociálna poisťovňa zašle okresnému úradu v sídle kraja na základe jeho žiadosti údaje podľa ...

(10)

V čase vojny4) alebo vojnového stavu5) sú ohlasovne povinné na základe vyžiadania zaslať okresnému ...

(11)

Zamestnávateľ uvedený v § 17 ods. 2 písm. c) oznamuje ministerstvu oslobodenie od výkonu mimoriadnej ...

(12)

Občan, ktorý podstúpil zmenu pohlavia, je v súvislosti so vznikom a zánikom brannej povinnosti ...

§ 12
Prieskum zdravotnej spôsobilosti
(1)

Prieskum zdravotnej spôsobilosti (ďalej len „prieskum“) je posúdenie zdravotného stavu vojaka ...

(2)

Prieskum sa vykonáva v období krízovej situácie;1) o termínoch prieskumu vojakov v zálohe rozhoduje ...

(3)

Do prieskumu možno zaradiť vojaka v zálohe alebo vojaka mimoriadnej služby na základe jeho žiadosti ...

(4)

Do prieskumu možno zaradiť vojaka v zálohe aj na základe rozhodnutia ministerstva; vojaka mimoriadnej ...

(5)

Prieskum vojaka mimoriadnej služby vykonáva lekárska komisia vojenského zdravotníckeho zariadenia, ...

(6)

Vojaka mimoriadnej služby vysiela na prieskum veliteľ vojenského útvaru.

(7)

Prieskum vojaka v zálohe vykonáva lekárska komisia okresného úradu v sídle kraja.

(8)

Na vykonanie prieskumu podľa odseku 7 prednosta okresného úradu v sídle kraja zriaďuje lekársku ...

a)
predseda, ktorým je prednosta okresného úradu v sídle kraja, alebo ním určený zástupca,
b)
lekár určený ministerstvom a lekár určený samosprávnym krajom; ak lekára neurčí ministerstvo, ...
(9)

Vojak v zálohe je povinný na základe písomného vyžiadania okresného úradu v sídle kraja predložiť ...

(10)

Ošetrujúci lekár je povinný vojakovi v zálohe po predložení písomného vyžiadania okresného ...

(11)

Náklady za poskytnutie výpisu zo zdravotnej dokumentácie podľa odseku 10 uhrádza ošetrujúcemu ...

(12)

Lekárska komisia okresného úradu v sídle kraja si na posúdenie zdravotného stavu môže vojaka ...

(13)

Vojak v zálohe predvolaný na prieskum je povinný podrobiť sa lekárskej prehliadke, ktorú vykoná ...

(14)

Okresný úrad v sídle kraja na základe posúdenia zdravotného stavu vojaka v zálohe lekárskou ...

a)
o spôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu s výrokom „SPÔSOBILÝ“, ...
b)
o dočasnej nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu s výrokom „DOČASNE ...
c)
o nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívu službu s výrokom „NESPÔSOBILÝ“. ...
(15)

Rozhodnutie o dočasnej nespôsobilosti vykonať mimoriadnu službu alebo alternatívnu službu môže ...

(16)

Vojaka v zálohe, ktorému bolo pri prieskume vydané rozhodnutie o dočasnej nespôsobilosti vykonať ...

(17)

Proti rozhodnutiu okresného úradu v sídle kraja alebo vojenského zdravotníckeho zariadenia podľa ...

(18)

Náhradu cestovných výdavkov za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta prieskumu a späť v cene ...

§ 13
Zálohy ozbrojených síl
(1)

Zálohy ozbrojených síl sa vytvárajú na doplňovanie ozbrojených síl.

(2)

Zálohy ozbrojených síl tvoria

a)
občania, ktorí skončili služobný pomer profesionálneho vojaka a branná povinnosť im trvá,
b)
občania, ktorí skončili služobný pomer v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráže, ...
c)
občania, ktorí skončili dobrovoľnú vojenskú prípravu a branná povinnosť im trvá,
d)
občania povolaní na výkon mimoriadnej služby po jej skončení a branná povinnosť im trvá.
(3)

Zaradenie do záloh ozbrojených síl občanov uvedených

a)
v odseku 2 písm. a), c) a d) sa vykoná v deň nasledujúci po dni, ktorým sa skončil služobný ...
b)
v odseku 2 písm. b) sa vykoná v deň nasledujúci po dni, ktorým sa skončil služobný pomer, ak ...
(4)

Registrovaní občania, ktorí boli odvedení a nevykonali mimoriadnu službu, sa po skončení vojny ...

(5)

Zo záloh ozbrojených síl sa vyradí občan v deň prijatia do služobného pomeru profesionálneho ...

(6)

Zálohy ozbrojených síl sa členia na

a)
aktívne zálohy, ktoré sa v stave bezpečnosti štátu20) na základe dohody o zaradení do aktívnych ...
b)
ostatné zálohy, ktoré sa v stave bezpečnosti štátu nepripravujú na výkon mimoriadnej služby ...
(7)

Občan zaradený do záloh ozbrojených síl, ktorý v stave bezpečnosti štátu odoprel výkon mimoriadnej ...

§ 14
Zaradenie do aktívnych záloh
(1)

Do aktívnych záloh môže byť zaradený vojak v zálohe, ak

a)
spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou, do ktorej má ...
b)
dosiahol plánovanú vojenskú hodnosť na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, alebo vojenskú ...
c)
spĺňa odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť zaradený, ak sa vyžadujú,
d)
je zdravotne spôsobilý a psychicky spôsobilý,
e)
je bezúhonný,
f)
je spoľahlivý,
g)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
h)
je občanom,21)
i)
nie je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 1 alebo ods. 2,
j)
uzatvoril dohodu o zaradení.
(2)

Kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou spĺňa vojak v zálohe, ...

a)
najmenej stredné odborné vzdelanie a bude zaradený do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou ...
b)
najmenej úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a bude zaradený ...
c)
vysokoškolské vzdelanie a bude zaradený do funkcie s plánovanou vojenskou hodnosťou poručík, ...
(3)

Odborné požiadavky na výkon funkcie, do ktorej má byť vojak v zálohe zaradený, ustanoví služobný ...

(4)

Vojak v zálohe preukazuje zdravotnú spôsobilosť výpisom zo zdravotnej dokumentácie pred uzatvorením ...

(5)

Psychická spôsobilosť vojaka v zálohe sa posudzuje psychodiagnostickým vyšetrením. Spôsob posudzovania ...

(6)

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje vojak v zálohe, ktorý bol právoplatne odsúdený ...

(7)

Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje vojak v zálohe, ak je alebo bol liečený ...

§ 14a
Zákaz diskriminácie
(1)

Vojenský útvar a veliteľ vojenského útvaru sú povinní zaobchádzať s vojakom v zálohe pri prijímaní ...

(2)

Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zaradenia do aktívnych záloh musí byť v súlade s ...

(3)

Vojak v zálohe, ktorý sa pri prijímaní do aktívnych záloh domnieva, že jeho práva alebo právom ...

(4)

Vojak v aktívnej zálohe, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli ...

§ 14b
Dohoda o zaradení
(1)

Dohodu o zaradení uzatvára veliteľ vojenského útvaru, pre ktorý bude vojak v aktívnej zálohe ...

(2)

Dohoda o zaradení obsahuje

a)
titul, meno a priezvisko vojaka v aktívnej zálohe,
b)
dátum a miesto narodenia vojaka v aktívnej zálohe,
c)
adresu trvalého pobytu a prechodného pobytu vojaka v aktívnej zálohe,
d)
kontaktné údaje a identifikačné údaje zamestnávateľa a číslo jeho účtu v banke alebo pobočke ...
e)
číslo účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky vojaka v aktívnej zálohe a jeho daňové ...
f)
názov a sídlo vojenského útvaru, pre ktorý bude vojak v aktívnej zálohe pripravovaný,
g)
názov funkcie, na ktorú bude vojak v aktívnej zálohe pripravovaný,
h)
dobu, na ktorú sa uzatvára,
i)
odmeňovanie,
j)
naturálne náležitosti.
(3)

Veliteľ vojenského útvaru podľa odseku 1 môže dohodu o zaradení vypovedať, ak vojak v aktívnej ...

a)
sa opakovane nezúčastní pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených síl,
b)
opakovane porušuje vojenskú disciplínu,
c)
svojím konaním narušil vážnosť ozbrojených síl alebo ohrozil dôveru v ozbrojené sily.
(4)

Vojak v aktívnej zálohe môže dohodu o zaradení vypovedať aj bez uvedenia dôvodu.

(5)

Výpovedná lehota dohody o zaradení je 30 kalendárnych dní; táto lehota sa počíta od prvého ...

(6)

Dohoda o zaradení zanikne

a)
uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
b)
ak vojak v aktívnej zálohe prestane spĺňať podmienky na zaradenie do aktívnych záloh,
c)
uplynutím výpovednej lehoty,
d)
úmrtím vojaka v aktívnej zálohe alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 14c
Náležitosti vojaka v aktívnej zálohe
(1)

Vojakovi v aktívnej zálohe patrí

a)
motivačný príspevok v sume 600 eur za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnych zálohách; ...
b)
pomerná časť hodnostného platu24) patriaceho za čas pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ...
c)
naturálne náležitosti primerané potrebám pravidelného cvičenia alebo plnenia úloh ozbrojených ...
d)
náhrada cestovného za cestu z miesta trvalého pobytu do miesta pravidelného cvičenia alebo do miesta ...
(2)

Vojakovi v aktívnej zálohe patrí za čas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl ...

(3)

Vojenský útvar uhrádza

a)
motivačný príspevok podľa odseku 1 písm. a) vojakovi v aktívnej zálohe do 31. januára nasledujúceho ...
b)
pomernú časť hodnostného platu podľa odseku 1 písm. b) vojakovi v aktívnej zálohe do desiateho ...
c)
cestovné náklady podľa odseku 1 písm. d) vojakovi v aktívnej zálohe pred skončením pravidelného ...
d)
náklady na náhradu príjmov podľa odseku 2 vojakovi v aktívnej zálohe do konca nasledujúceho kalendárneho ...
e)
náklady na náhradu mzdy a náklady na poistné platené zamestnávateľom podľa osobitných predpisov25b) ...
§ 14d
Príprava a použitie aktívnych záloh
(1)

Príprava aktívnych záloh na výkon mimoriadnej služby v ozbrojených silách sa vykonáva pravidelným ...

(2)

Vojak v aktívnej zálohe v stave bezpečnosti môže byť povolaný na plnenie úloh ozbrojených síl ...

(3)

Plnenie úloh ozbrojených síl aktívnymi zálohami je použitie vojaka v aktívnej zálohe pri riešení ...

(4)

Na plnenie úloh ozbrojených síl môže byť vojak v aktívnej zálohe povolaný najskôr po vykonaní ...

(5)

Vojak v aktívnej zálohe vykonáva pravidelné cvičenie a plní úlohy ozbrojených síl v rozsahu ...

(6)

Ak vojak v aktívnej zálohe v kalendárnom roku plnil úlohy ozbrojených síl, na pravidelné cvičenie ...

(7)

V prípade vyhlásenia núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu alebo vypovedania vojny ...

(8)

Počty vojakov v aktívnych zálohách a termíny pravidelných cvičení určí ministerstvo na návrh ...

(9)

Podrobnosti o zaradení vojaka v zálohe do aktívnych záloh, o pravidelnom cvičení a o plnení úloh ...

(10)

Na činnosti vojaka v aktívnej zálohe vykonávané počas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ...

§ 14e
Povolanie aktívnych záloh
(1)

Vojaka v aktívnej zálohe na pravidelné cvičenie povoláva vojenský útvar doručením oznámenia ...

(2)

Vojaka v aktívnej zálohe povoláva na plnenie úloh ozbrojených síl okresný úrad v sídle kraja ...

(3)

Miesto a čas nástupu vojaka v aktívnej zálohe na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených ...

§ 14f
Základné povinnosti vojaka v aktívnej zálohe
(1)

Vojak v aktívnej zálohe počas trvania dohody o zaradení je povinný

a)
oznámiť veliteľovi vojenského útvaru zmenu v údajoch podľa § 14b ods. 2 písm. c) až e),
b)
oznámiť veliteľovi vojenského útvaru miesto, kde sa bude zdržiavať viac ako 14 kalendárnych ...
c)
oznámiť veliteľovi vojenského útvaru zmenu zdravotného stavu, ktorá znemožňuje jeho zaradenie ...
d)
oznámiť veliteľovi vojenského útvaru zmenu, ak prestal spĺňať podmienky na zaradenie do aktívnych ...
e)
oznámiť veliteľovi vojenského útvaru oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. ...
f)
dostaviť sa v určený deň a hodinu na miesto určené v oznámení o povolaní na pravidelné cvičenie ...
(2)

Vojak v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl je povinný ...

a)
dodržiavať vojenskú disciplínu, zdržať sa konania, ktoré by mohlo narušiť vážnosť ozbrojených ...
b)
dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci,
c)
podrobiť sa na vojenskom útvare vstupnej lekárskej prehliadke a výstupnej lekárskej prehliadke.
(3)

Vojak v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl podlieha ...

(4)

Disciplinárne opatrenie možno uložiť, ak sa preukázalo, že vojak v aktívnej zálohe disciplinárne ...

(5)

Na vojenskú disciplínu, rozkazné konanie a disciplinárne konanie sa primerane použijú ustanovenia ...

§ 14fa
Neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe
(1)

Veliteľ vojenského útvaru ospravedlní neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného ...

a)
jeho dočasnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz; neschopnosť pre chorobu alebo úraz preukazuje ...
b)
inej prekážky; existenciu prekážky preukazuje vojak v aktívnej zálohe veliteľovi vojenského ...
(2)

Veliteľ vojenského útvaru môže ospravedlniť neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného ...

§ 14fb
Skončenie pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených síl
(1)

Pravidelné cvičenie a plnenie úloh ozbrojených síl sa skončí uplynutím určenej doby.

(2)

Veliteľ vojenského útvaru rozhodne o skončení pravidelného cvičenia a plnenia úloh ozbrojených ...

a)
ospravedlnená neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo plnenia ...
b)
neospravedlnená neprítomnosť vojaka v aktívnej zálohe počas pravidelného cvičenia alebo plnenia ...
§ 14g
Náhrada škody
(1)

Vojak v aktívnej zálohe zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením povinností ...

(2)

Ak bola škoda podľa odseku 1 spôsobená aj porušením povinnosti zo strany štátu, vojak v aktívnej ...

(3)

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú vojakovi v aktívnej zálohe a za škodu, ktorú vojak v aktívnej ...

(4)

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú osobou alebo osobe, ktorá poskytla pomoc vojakovi v aktívnej ...

(5)

Náhradu škody podľa odsekov 1 až 4 poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.

(6)

Na náhradu škody sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu.26c)

§ 14h
Jednorazové odškodnenie pozostalých
(1)

Ak vojak v aktívnej zálohe následkom úrazu alebo choroby v súvislosti s pravidelným cvičením ...

(2)

Jednorazové odškodnenie pozostalých sa poskytuje manželovi a dieťaťu zomretého vojaka v aktívnej ...

(3)

Ak niet pozostalého manžela ani dieťaťa, poskytuje sa za podmienok a vo výške uvedenej v odseku ...

§ 14i
Evidencia vojakov v aktívnych zálohách
(1)

Evidenciu vojakov v aktívnych zálohách vedie vojenský útvar, pre ktorý je vojak v aktívnej zálohe ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 obsahuje údaje uvedené v § 21 ods. 5 písm. a) až d), h) až p) a s).

(3)

Na zabezpečenie evidencie podľa odseku 1 vojenský útvar vedie

a)
osobný spis vojaka v aktívnej zálohe,
b)
osobnú kartu vojaka v aktívnej zálohe.
(4)

Osobný spis obsahuje

a)
žiadosť o zaradenie do aktívnych záloh,
b)
písomnosti podľa § 14 ods. 2 až 7,
c)
dohodu o zaradení,
d)
písomnosti, ktoré súvisia s pravidelným cvičením a plnením úloh ozbrojených síl.
(5)

Po skončení dohody o zaradení vojenský útvar zašle

a)
osobný spis vojaka v aktívnej zálohe vojenskému archívu,
b)
osobnú kartu vojaka v aktívnej zálohe do 30 dní od skončenia dohody o zaradení okresnému úradu ...
§ 15
Povolanie na výkon mimoriadnej služby
(1)

Občana, ktorému vznikla branná povinnosť, povolá okresný úrad v sídle kraja na výkon mimoriadnej ...

(2)

Povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej služby podľa odseku 1 sa doručuje do vlastných rúk prostredníctvom ...

(3)

Občan je povinný dostaviť sa na miesto nástupu v termíne určenom v povolávacom rozkaze na výkon ...

(4)

Občan oslobodený od výkonu mimoriadnej služby podľa § 17 ods. 2 písm. c), ktorému bol doručený ...

(5)

Občan je povinný okresnému úradu v sídle kraja bezodkladne oznámiť dôvod, ktorý mu bráni dostaviť ...

(6)

Dôvody, ktoré občanovi bránia dostaviť sa na výkon mimoriadnej služby, sú:

a)
dočasná pracovná neschopnosť, pri ktorej zdravotný stav alebo liečebný režim podľa písomného ...
b)
okolnosti, z ktorých vyplýva, že sa stal jediným živiteľom aspoň jedného rodinného príslušníka ...
c)
občana postihli následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny,
d)
občan sa pripravuje na budúce povolanie alebo študuje na vysokej škole počas vyhlásenia výnimočného ...
e)
občan bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.
(7)

Občanovi, ktorý nemohol nastúpiť na výkon mimoriadnej služby z dôvodov podľa odseku 5, okresný ...

(8)

Občan je povinný okresnému úradu v sídle kraja bezodkladne oznámiť zánik dôvodu, pre ktorý ...

(9)

Ak občan odoprel prevzatie povolávacieho rozkazu na výkon mimoriadnej služby, považuje sa povolávací ...

(10)

Ak sa občan nedostaví na výkon mimoriadnej služby, neoznámil dôvod, pre ktorý sa nemôže dostaviť ...

(11)

Na občana podľa odseku 4 sa nevzťahuje odsek 10 a povinnosť plniť úlohy vyplývajúce z mobilizačného ...

(12)

Proti povolávaciemu rozkazu na výkon mimoriadnej služby sa nemožno odvolať. Povolávací rozkaz ...

(13)

Povolávací rozkaz na výkon mimoriadnej služby oprávňuje občana na bezplatnú prepravu mestskou ...

(14)

Vzor povolávacieho rozkazu na výkon mimoriadnej služby je uvedený v prílohe č. 2.

(15)

Mimoriadna služba sa začína prezentáciou občana v deň jeho nástupu do určeného vojenského ...

(16)

Pri prezentácii podľa odseku 15 sa vykonáva overenie totožnosti občana, odobratie povolávacieho ...

(17)

Po prezentácii sa vojakovi mimoriadnej služby odoberú odtlačky prstov, ak mu neboli odobraté počas ...

§ 15a
Vojenské hodnosti
(1)

Vojakovi mimoriadnej služby patrí vojenská hodnosť.29b) Vojenskou hodnosťou sa vyjadruje pripravenosť ...

(2)

Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode patrí vojenská hodnosť, ...

(3)

Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) druhom bode a treťom bode patrí vojenská ...

(4)

Vojaka mimoriadnej služby bez vojenskej hodnosti po prezentácii vo vojenskom útvare veliteľ 29d) ...

(5)

Vojaka mimoriadnej služby vo vojenskej hodnosti vojaka 1. stupňa po prezentácii vo vojenskom útvare ...

(6)

Vojaka mimoriadnej služby uvedeného v odsekoch 4 a 5 po vykonaní základného výcviku veliteľ povýši ...

(7)

Vojaka mimoriadnej služby uvedeného v odseku 6 po vykonaní odbornej prípravy veliteľ

a)
ponechá vo vojenskej hodnosti vojak 2. stupňa alebo povýši do vojenskej hodnosti slobodník, ak ...
b)
vymenuje do vojenskej hodnosti poručík, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.
§ 15b
Mimoriadne vymenovanie a mimoriadne povýšenie
(1)

Vojak mimoriadnej služby môže byť mimoriadne vymenovaný alebo mimoriadne povýšený do vojenskej ...

(2)

Vojaka mimoriadnej služby, ktorý vykonáva mimoriadnu službu vo vojenskom útvare uvedenom v § 2 ...

a)
mužstva a poddôstojníkov povyšuje veliteľ vojenského útvaru, v ktorom vykonáva mimoriadnu službu, ...
b)
dôstojníkov do vojenskej hodnosti
1.
poručík až kapitán vymenúva alebo povyšuje veliteľ vojenského útvaru poverený náčelníkom ...
2.
major až plukovník povyšuje náčelník generálneho štábu,
3.
brigádny generál až generál vymenúva alebo povyšuje prezident Slovenskej republiky.
(3)

Vojaka mimoriadnej služby, ktorý vykonáva mimoriadnu službu vo vojenskom útvare uvedenom v § 2 ...

a)
mužstva a poddôstojníkov, povyšuje veliteľ vojenského útvaru, v ktorom vykonáva mimoriadnu službu, ...
b)
dôstojníkov do vojenskej hodnosti
1.
poručík až plukovník, vymenúva alebo povyšuje veliteľ vojenského útvaru poverený ministrom, ...
2.
brigádny generál až generál, vymenúva alebo povyšuje prezident Slovenskej republiky.
(4)

Vojaka mimoriadnej služby, ktorý vykonáva mimoriadnu službu vo vojenskom útvare uvedenom v § 2 ...

a)
mužstva a poddôstojníkov, povyšuje veliteľ vojenského útvaru, v ktorom vykonáva mimoriadnu službu, ...
b)
dôstojníkov do vojenskej hodnosti
1.
poručík až plukovník, vymenúva alebo povyšuje veliteľ vojenského útvaru poverený prezidentom ...
2.
brigádny generál až generál, vymenúva alebo povyšuje prezident Slovenskej republiky.
(5)

Vojak mimoriadnej služby, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností alebo v súvislosti s ...

§ 15c
Ustanovenie do funkcie
(1)

Vojak mimoriadnej služby uvedený v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode vykonáva mimoriadnu službu vo ...

(2)

Vojak mimoriadnej služby uvedený v § 2 ods. 1 písm. e) druhom bode sa ustanoví do funkcie podľa ...

(3)

Vojaka mimoriadnej služby uvedeného v § 2 ods. 1 písm. e) treťom bode vo vojenskej hodnosti vojak ...

a)
ustanoví do funkcie podľa získanej odbornosti a dosiahnutej vojenskej hodnosti,29b) ak úroveň jeho ...
b)
vyšle do určeného vojenského útvaru na absolvovanie odbornej prípravy na získanie odbornosti ...
(4)

Ak si to dôležitý záujem výkonu služby vyžaduje, možno vojaka mimoriadnej služby ustanoviť ...

(5)

Vojaka mimoriadnej služby uvedeného v § 2 ods. 1 písm. e) štvrtom bode a piatom bode po vykonaní ...

(6)

Ak si to situácia v ozbrojených silách vyžaduje, na ustanovenie vojaka mimoriadnej služby do funkcie ...

§ 15d
Evidencia vojakov mimoriadnej služby
(1)

Evidenciu vojakov mimoriadnej služby vedie vojenský útvar, v ktorom vojak mimoriadnej služby túto ...

(2)

Evidencia podľa odseku 1 súvisiaca s výkonom mimoriadnej služby obsahuje údaje uvedené v § 21 ...

(3)

Na zabezpečenie evidencie podľa odseku 1 vojenský útvar vedie

a)
osobný spis vojaka mimoriadnej služby uvedeného v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode,
b)
osobnú kartu vojaka mimoriadnej služby uvedeného v § 2 ods. 1 písm. e) druhom až piatom bode.
(4)

Po prepustení z výkonu mimoriadnej služby uloží osobný spis vojaka mimoriadnej služby podľa ...

(5)

Po prepustení z výkonu mimoriadnej služby vojenský útvar osobnú kartu vojaka mimoriadnej služby ...

(6)

Uchovávanie údajov podľa odseku 2 o vojakoch mimoriadnej služby uvedených v § 2 ods.1 písm. e) ...

§ 15e
Vojenské medaily a vojenské odznaky

Za ocenenie výkonu mimoriadnej služby možno udeliť vojakovi mimoriadnej služby vojenskú medailu ...

§ 15f
Dovolenka a mimoriadna dovolenka počas výkonu mimoriadnej služby
(1)

Vojak mimoriadnej služby má v čase vojny alebo vojnového stavu nárok na dovolenku v trvaní najviac ...

(2)

Vojakovi mimoriadnej služby môže veliteľ vojenského útvaru v čase výnimočného stavu alebo ...

(3)

Ak si to plnenie úloh v období krízovej situácie vyžaduje, možno vojaka mimoriadnej služby z ...

(4)

Vojakovi mimoriadnej služby patrí počas dovolenky a mimoriadnej dovolenky hodnostný plat.

(5)

Vojakovi mimoriadnej služby patrí po prepustení alebo skončení výkonu mimoriadnej služby náhrada ...

§ 15g
Zdravotná starostlivosť
(1)

Na poskytovanie zdravotnej starostlivosti vojakovi mimoriadnej služby sa vzťahujú predpisy upravujúce ...

(2)

Vojakovi mimoriadnej služby sa bezplatne poskytuje potrebná zdravotná starostlivosť vo vojenských ...

(3)

Zdravotná starostlivosť sa poskytuje vojakovi mimoriadnej služby na základe rozhodnutia veliteľa, ...

§ 15h
Naturálne náležitosti vojaka mimoriadnej služby
(1)

Vojak mimoriadnej služby má počas výkonu mimoriadnej služby nárok na naturálne náležitosti, ...

a)
proviantné náležitosti,
b)
výstrojové náležitosti,
c)
prepravné náležitosti,
d)
ubytovanie.
(2)

Proviantné náležitosti sa poskytujú vojakovi mimoriadnej služby formou naturálneho stravovania ...

(3)

Výstrojové náležitosti sú vojenská rovnošata vrátane vojenských výstrojových súčiastok ...

(4)

Prepravné náležitosti sa poskytujú vojakovi mimoriadnej služby formou bezplatnej prepravy z miesta ...

a)
pri premiestnení do iného miesta výkonu mimoriadnej služby,
b)
pri vyslaní do určeného vojenského útvaru a späť,
c)
do nemocnice, polikliniky alebo do iného zdravotníckeho zariadenia a späť,
d)
na dovolenku, mimoriadnu dovolenku a späť,
e)
na služobnú cestu a späť.
(5)

Ubytovanie sa vojakovi mimoriadnej služby poskytuje bezplatne.

(6)

Nárok na naturálne náležitosti vzniká vojakovi mimoriadnej služby odo dňa nástupu na výkon ...

§ 15i
Služobná disciplína

Na služobnú disciplínu vojaka mimoriadnej služby pri výkone mimoriadnej služby sa primerane použijú ...

§ 15j
Plat vojaka mimoriadnej služby

Plat vojaka mimoriadnej služby je

a)

hodnostný plat,

b)

príplatok za výkon mimoriadnej služby.

§ 15k
Hodnostný plat
(1)

Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode patrí počas výkonu mimoriadnej ...

(2)

Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode, ktorý nebol zaradený aspoň ...

(3)

Vojakovi mimoriadnej služby uvedenému v § 2 ods. 1 písm. e) druhom až štvrtom bode patrí počas ...

(4)

Vojakovi mimoriadnej služby ustanovenému do hodnosti vojaka 1. stupňa patrí hodnostný plat v sume ...

(5)

Vojakovi mimoriadnej služby patrí hodnostný plat za výkon mimoriadnej služby odo dňa jej nariadenia ...

§ 15l
Príplatok za výkon mimoriadnej služby
(1)

Vojakovi mimoriadnej služby, ktorý plní úlohy spojené s vysokou mierou ohrozenia zdravia alebo ...

(2)

Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

§ 15m
Plat počas zajatia a plat počas vyhlásenia za nezvestného

Vojakovi mimoriadnej služby patrí počas zajatia alebo počas vyhlásenia za nezvestného hodnostný ...

§ 15n
Plat počas väzby
(1)

Vojakovi mimoriadnej služby nepatrí plat odo dňa vzatia do väzby, ak tento zákon neustanovuje inak. ...

(2)

Vojakovi mimoriadnej služby patrí plat odo dňa vzatia do väzby, ak súd rozhodne o jeho oslobodení ...

a)
podmienečne zastavené,
b)
skončené právoplatným odsudzujúcim rozsudkom,
c)
zastavené preto, že vojak mimoriadnej služby nie je za spáchaný trestný čin trestne zodpovedný, ...
d)
skončené zmierom,
e)
premlčané.
(3)

Vojakovi mimoriadnej služby v prípadoch uvedených v odseku 2 patrí plat v sume, v ktorej mu patril ...

§ 15o

Vojakovi mimoriadnej služby nepatrí plat počas svojvoľného vzdialenia sa z miesta výkonu mimoriadnej ...

§ 15p
Spoločné ustanovenia k odmeňovaniu
(1)

Plat sa vypláca v eurách v mieste výkonu mimoriadnej služby.

(2)

Plat je splatný pozadu za mesačné obdobie, najneskôr do desiateho dňa nasledujúceho kalendárneho ...

(3)

Plat splatný v priebehu dovolenky alebo mimoriadnej dovolenky sa na žiadosť vojaka mimoriadnej služby ...

(4)

Pri prepustení z výkonu mimoriadnej služby sa vyplatí plat splatný za mesačné obdobie v deň ...

(5)

Pri výkone mimoriadnej služby, ktorá trvá kratšie ako jeden mesiac, patrí vojakovi mimoriadnej ...

(6)

Na písomnú žiadosť vojaka mimoriadnej služby je vojenský útvar povinný pri výplate platu alebo ...

(7)

Pri vyúčtovaní platu je vojenský útvar povinný vydať vojakovi mimoriadnej služby písomný doklad ...

(8)

Vojak mimoriadnej služby môže na prevzatie platu písomne splnomocniť inú osobu.

(9)

Vojakovi mimoriadnej služby, ktorý je v zajatí alebo ktorý je vyhlásený za nezvestného, sa plat ...

(10)

Ak pominú dôvody podľa odseku 9, okresný úrad v sídle kraja vyplatí vojakovi mimoriadnej služby ...

(11)

Peňažné nároky vojaka mimoriadnej služby jeho smrťou nezanikajú. Do štvornásobku jeho platu ...

(12)

Peňažné nároky vojenského útvaru zanikajú smrťou vojaka mimoriadnej služby s výnimkou nárokov, ...

§ 15r
Zrážky z platu a poradie zrážok
(1)

Z platu zamestnávateľ prednostne vykoná zrážky poistného na nemocenské zabezpečenie a výsluhové ...

(2)

Po vykonaní zrážok podľa odseku 1 môže zamestnávateľ zraziť z platu len

a)
preddavok na plat, ktorý je vojak mimoriadnej služby povinný vrátiť preto, že neboli splnené ...
b)
sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo orgánom štátnej správy,
c)
peňažné tresty uložené vojakovi mimoriadnej služby vykonateľným rozhodnutím príslušných ...
§ 16
Prepustenie z výkonu mimoriadnej služby
(1)

Z výkonu mimoriadnej služby možno na základe nariadenia prezidenta Slovenskej republiky prepustiť ...

(2)

Z výkonu mimoriadnej služby možno v čase vojny alebo vojnového stavu na základe nariadenia prezidenta ...

(3)

Z výkonu mimoriadnej služby možno prepustiť vojaka mimoriadnej služby uvedeného v odseku 1 aj ...

a)
sa stane zo zdravotných dôvodov nespôsobilým vykonať mimoriadnu službu,
b)
sa stane jediným živiteľom rodinného príslušníka odkázaného na neho výživou a tohto rodinného ...
c)
ho postihnú následky mimoriadnej udalosti, ktoré podstatne ovplyvnia život jeho rodiny, alebo
d)
občan bol vzatý do väzby alebo má nastúpiť na výkon trestu odňatia slobody.
(4)

Z výkonu mimoriadnej služby možno prepustiť aj tehotnú vojačku, ktorá bola na jej výkon povolaná, ...

(5)

Pred prepustením z výkonu mimoriadnej služby je vojak mimoriadnej služby povinný podrobiť sa lekárskej ...

(6)

Proti rozhodnutiu o prepustení z výkonu mimoriadnej služby podľa odseku 3 sa nemožno odvolať; ...

(7)

Vojak mimoriadnej služby, ktorý je po skončení krízovej situácie v zajatí alebo vyhlásený za ...

§ 16a

Vojak mimoriadnej služby uvedený v § 2 ods. 1 písm. e) prvom bode po prepustení z výkonu mimoriadnej ...

§ 16b

Výkon mimoriadnej služby vojaka mimoriadnej služby sa skončí dňom uvedeným v úmrtnom liste vojaka ...

§ 17
Oslobodenie od výkonu mimoriadnej služby
(1)

Občan, ktorému vznikla branná povinnosť, je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby počas výkonu ...

a)
prezidenta Slovenskej republiky,
b)
člena vlády Slovenskej republiky a vedúceho ústredného orgánu štátnej správy,
c)
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky,
d)
poslanca Európskeho parlamentu,
e)
verejného ochrancu práv,
f)
komisára pre deti,
g)
komisára pre osoby so zdravotným postihnutím,
h)
sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky,
i)
člena Súdnej rady Slovenskej republiky,
j)
generálneho prokurátora Slovenskej republiky,
k)
predsedu a podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
l)
guvernéra a viceguvernéra Národnej banky Slovenska,
m)
prednostu obvodného úradu,
n)
predsedu vyššieho územného celku,
o)
primátora mesta a starostu obce alebo mestskej časti.
(2)

Občan, ktorému vznikla branná povinnosť, je oslobodený od výkonu mimoriadnej služby počas trvania ...

a)
v Policajnom zbore,
b)
v Zbore väzenskej a justičnej stráže,
c)
v Slovenskej informačnej službe,
d)
v Hasičskom a záchrannom zbore,
e)
v Horskej záchrannej službe,
f)
v Národnom bezpečnostnom úrade,
g)
ozbrojeného príslušníka finančnej správy.
(3)

Od povinnosti vykonať mimoriadnu službu sú oslobodení občania, ktorým vznikla branná povinnosť ...

(4)

Za dôležitý záujem bezpečnosti a obrany Slovenskej republiky podľa odseku 3 sa považuje zabezpečenie ...

a)
ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, Kancelárie prezidenta Slovenskej ...
b)
orgánov štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou,
c)
orgánov miestnej štátnej správy,
d)
orgánov obcí a vyšších územných celkov,
e)
právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie, ktoré plnia úlohy súvisiace so ...
(5)

Zamestnávateľ uvedený v odseku 2 okrem zamestnávateľa podľa odseku 2 písm. c) je povinný oznámiť ...

a)
meno, priezvisko a akademický titul,
b)
rodné číslo,
c)
adresu trvalého pobytu,
d)
dátum vzniku a zániku služobného pomeru,
e)
pri zániku služobného pomeru aj údaje
1.
o dosiahnutej hodnosti,
2.
o dĺžke trvania služobného pomeru,
3.
o dôvode skončenia služobného pomeru,
4.
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
5.
o služobnom zaradení pred zánikom služobného pomeru.
(6)

Za vznik služobného pomeru ozbrojeného príslušníka finančnej správy sa na účely tohto zákona ...

(7)

Oslobodenie od povinnosti vykonať mimoriadnu službu trvá do skončenia dôvodov oslobodenia.

(8)

Počet občanov oslobodených od povinnosti vykonať mimoriadnu službu podľa odsekov 3 a 4 schvaľuje ...

a)
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky obvodným úradom,
b)
ústredný orgán štátnej správy alebo iný orgán štátnej správy právnickým osobám alebo orgánom ...
c)
okresný úrad v sídle kraja ostatným právnickým osobám alebo fyzickým osobám, ktoré plnia úlohy ...
d)
okresný úrad v sídle kraja orgánom obcí a vyšších územných celkov.
(9)

Zamestnávateľ uvedený v odseku 4 je povinný každoročne do 31. januára oznámiť príslušnému ...

a)
meno, priezvisko a akademický titul,
b)
rodné číslo,
c)
adresu trvalého pobytu.
(10)

Ak v období krízovej situácie1) vzniknú a zaniknú dôvody oslobodenia od výkonu mimoriadnej služby, ...

§ 18
Osobná identifikačná karta a kovový identifikačný štítok
(1)

Vojakovi mimoriadnej služby a vojakovi v aktívnej zálohe vydá veliteľ vojenského útvaru osobnú ...

(2)

Osobná identifikačná karta vojaka mimoriadnej služby alebo vojaka v aktívnej zálohe obsahuje

a)
meno a priezvisko,
b)
vojenskú hodnosť,
c)
dátum narodenia,
d)
akademický titul,
e)
zobrazenie podoby tváre,
f)
evidenčné číslo karty.
(3)

Osobnú identifikačnú kartu nemožno pripojiť ako prílohu k podaniu ani odovzdať nepovolanej osobe. ...

(4)

Osobná identifikačná karta slúži vojakovi mimoriadnej služby a vojakovi v aktívnej zálohe na ...

(5)

Osobnú identifikačnú kartu je vojak mimoriadnej služby alebo vojak v aktívnej zálohe povinný ...

(6)

Vzor osobnej identifikačnej karty a podrobnosti o postupe v prípade zničenia, poškodenia, straty, ...

(7)

Kovový identifikačný štítok vojaka mimoriadnej služby alebo vojaka v aktívnej zálohe obsahuje ...

a)
meno, priezvisko,
b)
rodné číslo,
c)
krvnú skupinu.
(8)

Kovový identifikačný štítok nemožno odovzdať nepovolanej osobe. Zničenie, poškodenie, stratu ...

(9)

Vzor kovového identifikačného štítku a kovovej retiazky, spôsob ich nosenia a podrobnosti o postupe ...

§ 19
Výkon vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu
(1)

Občan môže vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu len s povolením prezidenta ...

(2)

Povolenie podľa odseku 1 sa stane neplatným, ak je tento štát vo vojne4) alebo vo vojnovom stave5) ...

(3)

Občan podáva žiadosť o povolenie vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu ...

(4)

Žiadosť podľa odseku 3 na účely vydania rozhodnutia obsahuje

a)
meno a priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého pobytu,
e)
štátnu príslušnosť,
f)
štát, o povolenie výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách ktorého žiada,
g)
dôvod, na základe ktorého žiada o povolenie výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách iného ...
h)
obdobie, na ktoré žiada o povolenie výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách iného štátu. ...
(5)

Proti rozhodnutiu prezidenta Slovenskej republiky o povolení alebo nepovolení vykonať vojenskú službu ...

(6)

Občan môže vykonať vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu bez povolenia prezidenta ...

(7)

Občan, ktorý má viac štátnych občianstiev, môže vykonať vojenskú službu bez povolenia prezidenta ...

(8)

Občan, ktorý vykonáva vojenskú službu v ozbrojených silách iného štátu podľa odsekov 6 a ...

(9)

Začiatok výkonu vojenskej služby a skončenie výkonu vojenskej služby v ozbrojených silách iného ...

(10)

Prezident Slovenskej republiky môže v období krízovej situácie1) vyzvať vojakov v zálohe, ktorí ...

§ 19a
Náhrada škody
(1)

Vojak mimoriadnej služby zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil zavineným porušením povinnosti pri ...

(2)

Ak bola škoda podľa odseku 1 spôsobená aj porušením povinnosti zo strany štátu, vojak mimoriadnej ...

(3)

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú vojakovi mimoriadnej služby a za škodu, ktorú vojak mimoriadnej ...

(4)

Štát zodpovedá za škodu spôsobenú osobou alebo osobe, ktorá poskytla pomoc vojakovi mimoriadnej ...

(5)

Ak došlo pri výkone mimoriadnej služby alebo v priamej súvislosti s týmto výkonom k ujme na zdraví ...

(6)

Náhradu škody podľa odsekov 1 až 4 poskytuje v zastúpení štátu ministerstvo.

(7)

Na náhradu škody sa primerane použijú ustanovenia § 180 až 190 zákona o štátnej službe profesionálnych ...

Jednorazový príspevok za výkon mimoriadnej služby
§ 19b
(1)

Vojak mimoriadnej služby má v rozsahu a za podmienok ustanovených týmto zákonom nárok na jednorazový ...

a)
bol prepustený z výkonu mimoriadnej služby podľa § 16 ods. 1, 3, 4, 7 a § 16a alebo
b)
sa mu skončil výkon mimoriadnej služby podľa § 16b.
(2)

Príspevok podľa odseku 1 je za každý kalendárny deň výkonu mimoriadnej služby

a)
3,5 % hodnostného platu prvého platového stupňa hodnosti vojak 2. stupňa,24) ak vykonával mimoriadnu ...
b)
7 % hodnostného platu prvého platového stupňa hodnosti vojak 2. stupňa,24) ak vykonával mimoriadnu ...
(3)

Príspevok sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

§ 19c

Nárok na príspevok podľa § 19b nemá vojak mimoriadnej služby, ktorý bol právoplatne odsúdený ...

§ 19d
(1)

Ak sa skončí výkon mimoriadnej služby vojaka mimoriadnej služby úmrtím alebo vyhlásením za ...

(2)

Ak niet pozostalého manžela, nárok na pomernú časť príspevku, na ktorú by mal inak nárok pozostalý ...

(3)

Ak niet pozostalého manžela ani pozostalých detí, nárok na pomernú časť príspevku, na ktorú ...

§ 19e
(1)

Nárok na príspevok si vojak mimoriadnej služby alebo pozostalí po ňom uplatňujú po skončení ...

(2)

Príspevok sa vyplatí v hotovosti alebo v bezhotovostnej forme do 30 dní odo dňa vydania rozhodnutia ...

(3)

Nárok na príspevok sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa skončenia krízovej situácie.

(4)

Lehota podľa odseku 3 neplynie počas konania o priznaní príspevku a v období, počas ktorého vojakovi ...

§ 19f
Financovanie

Výdavky súvisiace s výkonom mimoriadnej služby sa uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu ...

§ 20
Priestupky na úseku brannej povinnosti
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)
naruší priebeh odvodu alebo prieskumu,
b)
sa nepodrobí lekárskej prehliadke pri odvode alebo prieskume,
c)
úmyselne zničí, poškodí alebo zneužije osobnú identifikačnú kartu, kovový identifikačný ...
d)
neoznámi začiatok výkonu vojenskej služby a skončenie výkonu vojenskej služby v ozbrojených ...
e)
v konaní podľa tohto zákona úmyselne uvedie nesprávny alebo neúplný údaj podľa § 21 ods. 5. ...
(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do výšky 331 eur a pri opakovanom priestupku ...

(3)

Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu.

(4)

Na prejednávanie priestupkov v prvom stupni je príslušný okresný úrad v sídle kraja.

(5)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch,31) ak tento zákon ...

§ 20a
Správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí zamestnávateľ, ak poruší oznamovaciu povinnosť uvedenú v § 17 ...

(2)

Okresný úrad v sídle kraja môže uložiť za správny delikt podľa odseku 1 za porušenie povinnosti ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja uloží za správny delikt podľa odseku 1 za porušenie povinnosti podľa ...

(4)

Okresný úrad v sídle kraja uloží pokutu do troch rokov odo dňa, keď sa o porušení povinnosti ...

(5)

Okresný úrad v sídle kraja pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, okolnosti, čas ...

(6)

Okresný úrad v sídle kraja v rozhodnutí o uložení pokuty zamestnávateľovi súčasne uloží, ...

(7)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená. ...

(8)

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 21
Spoločné ustanovenia
(1)

Na konania podľa § 6, § 10 ods. 20, § 12, § 15 ods. 7, § 16 ods. 3, § 19 a 20a sa vzťahuje správny ...

(2)

Prezident Slovenskej republiky v konaniach podľa § 6 ods. 3 a § 19 ods. 5 rozhoduje výlučne v listinnej ...

(3)

Okresný úrad v sídle kraja v konaniach podľa § 10, § 12 a 15 vykonáva úkony výlučne v listinnej ...

(4)

Evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených ...

(5)

Evidencia podľa odseku 4 súvisiaca s plnením brannej povinnosti obsahuje

a)
meno aj predchádzajúce meno, priezvisko aj predchádzajúce priezvisko, rodné priezvisko a akademický ...
b)
dátum, miesto a okres narodenia; štát narodenia, ak sa občan narodil v zahraničí,
c)
rodné číslo,
d)
adresu trvalého pobytu a adresu prechodného pobytu,
e)
fotografiu,
f)
údaje o rodinnom stave,
g)
meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu manželky, manžela alebo blízkych osôb,29e)
h)
pohlavie a údaje o zdravotnom stave,
i)
záznamy o výkone trestu a o trvaní väzby,
j)
údaje o ukončenom vzdelaní,
k)
údaje o telesnej výške a telesnej hmotnosti,
l)
záznamy o vykonaní dobrovoľnej vojenskej prípravy,
m)
záznamy o zaradení, o dobe trvania zaradenia do aktívnych záloh, vykonaných pravidelných cvičeniach ...
n)
záznamy o výkone vojenskej služby podľa odseku 19 písm. b) až g),
o)
záznamy o výkone mimoriadnej služby a o vojenskej službe v ozbrojených silách iného štátu,
p)
údaje o oprávneniach na osobitné činnosti,
q)
záznamy o oslobodení od výkonu mimoriadnej služby,
r)
výsledky odvodu a výsledky prieskumu zdravotnej spôsobilosti,
s)
údaje o zamestnaní a zamestnávateľovi,
t)
štát, miesto a predpokladanú dobu pobytu, ak ide o občana, ktorý cestuje do zahraničia na viac ...
u)
štátnu príslušnosť, štát a adresu pobytu, kde sa občan zdržiava, ak ide o občana, ktorý nemá ...
v)
údaje o služobnom pomere, ak ide o občana, ktorý bol v služobnom pomere v ozbrojených silách, ...
(6)

Na plnenie úloh súvisiacich so zaradením do aktívnych záloh okresný úrad v sídle kraja poskytne ...

(7)

Na plnenie úloh súvisiacich s riadením prípravy a povolávania vojakov v zálohe na výkon mimoriadnej ...

(8)

Na plnenie úloh súvisiacich s výkonom mimoriadnej služby okresný úrad v sídle kraja poskytne ...

(9)

Okresný úrad v sídle kraja môže požiadať občana, ktorému vznikla branná povinnosť, o spresnenie ...

(10)

Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinné uvoľňovať vojakov v aktívnych zálohách ...

(11)

Posudzovanie zdravotnej spôsobilosti vojakov v zálohe na zaradenie do aktívnych záloh a registrovaných ...

(12)

Náhradu nákladov na mzdu lekára, sestry a laboranta určených samosprávnym krajom na zabezpečenie ...

(13)

Občanovi, ktorý bol v služobnom pomere podľa § 17 ods. 2 písm. a), b), d), f) a g), ministerstvo ...

(14)

Vojaka v zálohe možno mimoriadne vymenovať do vojenskej hodnosti alebo mimoriadne povýšiť do vojenskej ...

(15)

Vojaka v zálohe do hodnosti brigádneho generála mimoriadne vymenúva a do ďalších generálskych ...

(16)

Profesionálny vojak, ktorý bol prepustený zo služobného pomeru podľa doterajších predpisov alebo ...

(17)

Ministerstvo môže povoliť nosenie vojenskej rovnošaty

a)
občanovi, ktorý skončil služobný pomer profesionálneho vojaka a je poberateľom výsluhového ...
b)
účastníkovi boja proti fašizmu podľa osobitného predpisu,34ab)
c)
rehabilitovanému vojakovi podľa osobitného predpisu,34ac)
d)
vojnovému veteránovi.
(18)

Osobe, ktorej možno povoliť nosenie vojenskej rovnošaty, poskytne ministerstvo pri mimoriadnom vymenovaní ...

(19)

Do celkového času výkonu vojenskej služby sa podľa tohto zákona započítava vojenská služba ...

a)
v ozbrojených silách Československej republiky,
b)
v ozbrojených silách Československej socialistickej republiky,
c)
v Armáde Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky,
d)
v Armáde Českej republiky v čase od 1. januára 1993 do 31. marca 1993,
e)
v Armáde Slovenskej republiky,
f)
vo Vojskách ministerstva vnútra a v Železničnom vojsku do 31. decembra 2002,
g)
v ozbrojených silách Slovenskej republiky,
h)
v ozbrojených silách štátu, ktorý je členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú ...
(20)

Na cudzinca, ktorý dobrovoľne prevzal brannú povinnosť, sa primerane vzťahujú ustanovenia § 3 ...

(21)

Ak je občan povinný dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušný ...

(22)

Príjmami z podnikania na účely tohto zákona sú

a)
príjmy z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva,34b)
b)
príjmy zo živnosti,34c)
c)
príjmy z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov34d) neuvedené v písmenách a) a b), ...
d)
príjmy spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti a komplementárov komanditnej spoločnosti,
e)
príjmy znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu.34e)
(23)

Ak je občan povinný dostaviť sa osobne v súvislosti s plnením brannej povinnosti na príslušný ...

§ 22
Prechodné ustanovenia
(1)

Do národnej registrácie územná vojenská správa zaradí

a)
občanov, ktorí sa nepodrobili odvodu pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a branná povinnosť ...
b)
občanov, o ktorých spôsobilosti na výkon vojenskej služby nebolo pri odvode právoplatne rozhodnuté ...
(2)

Občan, ktorému bolo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona pri odvode vydané rozhodnutie o ...

(3)

Občan alebo vojak, ktorému bolo pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona pri prieskume vydané ...

(4)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona budú dokončené podľa tohto zákona. ...

(5)

Za vojakov v zálohe podľa tohto zákona sa považujú

a)
vojaci, ktorí boli zaradení do záloh ozbrojených síl pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona ...
b)
vojaci, ktorým bol pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona výkon vojenskej služby prerušený ...
c)
občania, ktorí boli odvedení pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, nevykonali vojenskú službu ...
(6)

Vojenské hodnosti vojakov v zálohe dosiahnuté podľa doterajších predpisov sa považujú za vojenské ...

(7)

Občanov, ktorí vykonávajú základnú službu, náhradnú službu alebo zdokonaľovaciu službu, ...

(8)

Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „povinná vojenská služba“, ...

§ 22a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Vojenské hodnosti vojakov v zálohe dosiahnuté alebo priznané podľa doterajších predpisov sa považujú ...

(2)

Vojakovi v zálohe vo vojenskej hodnosti podpráporčík patrí od 1. januára 2016 vojenská hodnosť ...

(3)

Vojakovi v zálohe vo vojenskej hodnosti práporčík patrí od 1. januára 2016 vojenská hodnosť ...

(4)

Vojakovi v zálohe vo vojenskej hodnosti nadpráporčík patrí od 1. januára 2016 vojenská hodnosť ...

§ 22b
Prechodné ustanovenia účinné od 2. januára 2016
(1)

Odborná príprava vykonaná pred 2. januárom 2016 sa považuje za pravidelné cvičenie podľa zákona ...

(2)

Dohody o zaradení do aktívnych záloh uzatvorené pred 2. januárom 2016 na dobu jedného roka skončia ...

(3)

Dohody o zaradení do aktívnych záloh uzatvorené pred 2. januárom 2016 na dobu dvoch rokov až piatich ...

§ 22ba
Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2018

Dohody o zaradení do aktívnych záloh uzatvorené pred 1. májom 2018 sa skončia uplynutím doby, ...

§ 22c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.

§ 23
Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa:

1.

zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení zákona č. 10/2000 Z. z., zákona č. 400/2000 ...

2.

zákon č. 380/1997 Z. z. o peňažných náležitostiach vojakov v znení zákona č. 563/2001 Z. z., ...

3.

zákon č. 236/1998 Z. z. o zaopatrovacom príspevku v znení zákona č. 453/2003 Z. z. a zákona č. ...

4.

zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení zákona č. 512/2002 Z. z., zákona č. 330/2003 ...

5.

vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 575/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

Čl. II

Zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení zákona č. 330/2003 Z. z. a zákona ...

1.

V § 3 odsek 3 znie:

„(3) Orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečujú ...

2.

V § 6 písm. b) sa za slovom „plánovania“ vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „a ...

3.

V § 7 písmeno b) znie:

„b) pripravuje pre vládu návrh na nariadenie mobilizácie ozbrojených síl8) s návrhom na nariadenie 1. výkonu ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a) Zákon č. 569 /2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.“. ...

4.

V § 7 písm. f) sa slová „vyššími vojenskými správami“ nahrádzajú slovami „Vyššou vojenskou ...

5.

§ 7 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
spracúva a predkladá na prerokovanie vo vláde smernice pre obranné plánovanie.“.

6.

V § 9 písm. b) sa vypúšťa slovo „príslušnou“ a slovo „vyššou“ sa nahrádza slovom „Vyššou“. ...

7.

V § 10 ods. 1 sa vypúšťa písmeno m).

8.

V § 13 odsek 1 znie:

„(1) Zriaďuje sa Vyššia vojenská správa; sídlom Vyššej vojenskej správy je Banská Bystrica.“. ...

9.

V § 13 ods. 3 sa slovo „vyššej“ nahrádza slovom „Vyššej“.

10.

V § 13 ods. 5 druhá veta znie:

„Riaditeľa Vyššej vojenskej správy vymenúva a odvoláva minister obrany Slovenskej republiky ...

11.

§ 13 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Vnútornú organizáciu Vyššej vojenskej správy určuje ministerstvo.“.

12.

V § 14 písmeno a) znie:

„a) riadi a koordinuje činnosť obvodných úradov v sídle kraja; kontroluje výkon štátnej správy ...

13.

V § 14 písmeno d) znie:

„d) koordinuje spoluprácu obvodných úradov v sídle kraja s orgánmi miestnej štátnej správy, ...

14.

V § 15 ods. 3 sa slová „vyššia vojenská správa“ nahrádzajú slovom „ministerstvo“.

15.

V § 15 ods. 4 sa slová „rozpočet vyššej vojenskej správy“ nahrádzajú slovami „štátny ...

16.

V § 15 ods. 5 sa vypúšťajú slová „na návrh riaditeľa vyššej vojenskej správy“.

17.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7)
Vnútornú organizáciu obvodného úradu v sídle kraja určuje ministerstvo.“.

18.

§ 16 znie:

„§ 16 Obvodný úrad v sídle kraja na úseku obrany štátu a) vedie evidenciu registrovaných občanov ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 15, 15a a 15b znejú:

„14) § 21 ods. 2 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

19.

V § 19 ods. 3 sa slová „povinnej vojenskej služby alebo inej služby namiesto povinnej vojenskej ...

20.

V § 19 ods. 4 písm. g) sa slová „povinnú vojenskú službu alebo inú službu namiesto povinnej ...

21.

V § 25 sa vypúšťa odsek 7.

Čl. III

Zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení zákona č. 512/2002 ...

1.

V § 2 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 4 až 8.

2.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Ak vojak mimoriadnej služby nezloží vojenskú prísahu podľa odseku 1, nemá to vplyv na ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

3.

V § 4 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) zabezpečenie a vykonávanie leteckých navigačných služieb a riadenie špeciálnej letovej ...

4.

V § 4 ods. 11 sa slová „vyššie vojenské správy“ nahrádzajú slovami „Vyššia vojenská ...

5.

V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa citácia „v znení zákona č. 37/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) § 138 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl ...

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 znie:

„18)
§ 28 zákona č. 346/2005 Z. z.“.

8.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Mobilizácia ozbrojených síl (1) Mobilizácia ozbrojených síl je a) hromadné povolanie ...

9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 20a znejú:

„20) Zákon č. 346/2005 Z. z. 20a) § 19 ods. 6 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti ...

10.

V § 13 odsek 2 znie:

„(2) Vojenskou zbraňou podľa odseku 1 je a) palná zbraň,27) b) bodná zbraň a sečná zbraň.“. ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27) § 2 písm. c) prvý, desiaty, jedenásty a pätnásty bod zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných ...

13.

V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f).

14.

V § 14 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
vojenská zbraň podľa § 13 ods. 2.“.

15.

§ 16 a 17 vrátane nadpisov znejú:

„§ 16 Použitie vojenskej zbrane (1) Vojak môže použiť vojenskú zbraň podľa § 13 ods. 2 pri ...

16.

Slová „zväzy“, „vojenské zväzy“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona vypúšťajú. ...

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej ...

§ 43 a 43a vrátane nadpisov sa vypúšťajú.

Čl. V

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 ...

§ 139 vrátane nadpisu znie:

„§ 139 Náhrada mzdy pri plnení úloh odbornej prípravy v ozbrojených silách (1) Ak je zamestnanec ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 570/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 570/2005 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 5 k zákonu č. 570/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Smernica Rady 2000/43/ES z 29. júna 2000, ktorou sa zavádza zásada rovnakého zaobchádzania s osobami ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového ...
 • 2)  Zákon č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.
 • 3)  Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3a)  Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3b)  § 107 ods. 5 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 3c)  § 108 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 4)  Čl. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 5)  Čl. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 6)  § 1 ods. 2 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 6a)  § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 301/1995 Z. z. o rodnom čísle.
 • 7)  § 42 ods. 3 písm. c) až s) zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 8)  § 32 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 8a)  § 83 ods. 1 písm. b) zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 8b)  § 83 ods. 2 písm. b) až f) zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 8c)  Napríklad § 192 ods. 1 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného ...
 • 8d)  § 84 ods. 2 zákona č. 35/2019 Z. z.
 • 9)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 221/1996 Z. z. o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej ...
 • 11)  Zákon č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 12)  § 46 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...
 • 13)  § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.
 • 14)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 ...
 • 15)  § 24 ods. 4 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z.
 • 16)  § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe ...
 • 17)  § 2 ods. 1 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov ...
 • 17a)  § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších ...
 • 17b)  § 23 ods. 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. ...
 • 17c)  § 9 zákona č. 253/1998 Z. z.
 • 20)  Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 21)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...
 • 22)  Zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 22a)  Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou ...
 • 22b)  § 139 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 157 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 25a)  § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 25b)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 580/2004 ...
 • 26)  § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva ...
 • 26a)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 26b)  § 132, § 138, §140 až 150 zákona č. 281/2015 Z. z. v znení zákona č. 125/2016 Z. z.
 • 26c)  § 178 až 180, § 181 ods. 1 a 2, § 182 až 184, § 185 ods. 1 a 2, § 186 až 189, § 191 ods. 2 ...
 • 27)  § 10 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky.
 • 28)  Čl. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 29)  Čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.
 • 29a)  § 60 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 29b)  § 42 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 29c)  Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom ...
 • 29d)  § 7 ods. 1 zákona č. 321/2002 Z. z.
 • 29e)  § 116 Občianskeho zákonníka.
 • 29f)  Napríklad zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného ...
 • 29g)  § 132 ods. 1 až 5, § 137 ods. 3 a § 138 až 153 zákona č. 281/2015 Z. z.
 • 29h)  § 71 ods. 6 zákona 35/2019 Z. z.
 • 30)  Európsky dohovor o občianstve (oznámenie č. 418/2000 Z. z.).
 • 30a)  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Zákon č. 328/2002 ...
 • 30b)  § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 300/2005 Z. z.
 • 30c)  § 11 zákona č. 300/2005 Z. z. v znení zákona č. 650/2005 Z. z.
 • 30d)  Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového ...
 • 31)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 32)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. ...
 • 32a)  § 17 ods.1 písm. a) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov ...
 • 33a)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 34)  § 38 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení ...
 • 34aa)  § 38 a 40 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 34aaa)  Zákon č. 463/2003 Z. z. o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom ...
 • 34ab)  Zákon č. 255/1946 Zb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných ...
 • 34ac)  Zákon č. 119/1990 Zb. o súdnej rehabilitácii v znení neskorších predpisov. Zákon č. 87/1991 ...
 • 34ad)  § 5a zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom ...
 • 34b)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 181/1995 Z. z. o pozemkových spoločenstvách ...
 • 34c)  Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. ...
 • 34d)  Napríklad zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 34e)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 35)  § 34 zákona č. 346/2005 Z. z.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore