Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71799
Dôvodové správy: 2541
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.01.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2013 účinný od 01.04.2013


Platnosť od: 23.03.2013
Účinnosť od: 01.04.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Vlastnícke práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 57/2013 účinný od 01.04.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 57/2013 s účinnosťou od 01.04.2013

Legislatívny proces k zákonu 57/2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 ...

1.

V § 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 3“.

2.

V § 5 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

3.

V § 5 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane výsadby rýchlorastúcich ...

4.

V § 6 sa vypúšťa odsek 4.

5.

V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 1“.

6.

V § 7 sa vypúšťa odsek 4.

7.

V § 8 ods. 2 a 6 sa vypúšťajú slová „podľa prílohy č. 2“.

8.

V § 9 ods. 1 sa slová „na zmenu“ nahrádzajú slovami „o zmene“.

9.

§ 9 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:

„(3) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy na základe žiadosti vlastníka alebo užívateľa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 9 ods. 1 a 2 a § 68 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

10.

§ 10 a 11 znejú:

„§ 10 (1) Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy z vlastného podnetu alebo na žiadosť vlastníka ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9b a 9c znejú:

„9b) § 56 ods. 1 písm. c) zákona č. 326/2005 Z. z. 9c) § 26 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom ...

11.

V § 12 ods. 1 sa pred prvú vetu vkladá nová veta, ktorá znie:

„Orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy zabezpečí ochranu najkvalitnejšej poľnohospodárskej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9d znie:

„9d) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 58/2013 Z. z. o odvodoch za odňatie ...

12.

V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

„a)
chrániť najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu podľa odseku 1,“.

13.

V § 12 ods. 2 písm. l) sa slová „poľnohospodárskej pôdy“ nahrádzajú slovami „najkvalitnejšej ...

14.

V § 15 ods. 3 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „vozidlá“ sa vkladajú slová „a ...

15.

V § 17 ods. 2 písm. b) sa slová „ak ide o výmeru odnímanej plochy do 500 m2“ nahrádzajú slovami ...

16.

V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) ak ide o nehnuteľnosť, ktorej zastavaná plocha je do 25 m2, v území určenom územným plánom ...

17.

V § 17 ods. 5 písm. f) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a dopĺňajú sa tieto slová: ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11a znie:

„11a) Napríklad zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

18.

V § 17 ods. 5 písm. i) sa vypúšťajú slová „s výnimkou podľa § 17a“.

19.

V § 17 ods. 9 sa na konci pripája táto veta:

„Rozhodnutie o dočasnom odňatí pre fotovoltické a slnečné tepelné systémy môže orgán ochrany ...

20.

V § 17 ods. 10 sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „troch“.

21.

§ 17a sa vypúšťa.

22.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 18a Rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde (1) Na účely tohto zákona sa rýchlorastúcou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:

„12c)
§ 14 až 16 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

23.

V § 20 písm. a) sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“.

24.

V § 20 písmeno b) znie:

„b)
obvodný pozemkový úrad v sídle kraja,“.

25.

V § 22 nadpis a úvodná veta znejú: „Obvodný pozemkový úrad v sídle kraja“.

26.

§ 23 sa dopĺňa písmenom l), ktoré znie:

„l) vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny a vedie register plôch ...

27.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom ...

28.

V § 24 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) spravuje a spresňuje mapu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek systémovo v rámci komplexnej ...

29.

V § 25 sa odsek 1 dopĺňa písmenami h) a i), ktoré znejú:

„h) vykoná zmenu poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku podľa § 9 bez ...

30.

V § 25 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „330 eur“.

31.

V § 25 ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „660 eur“.

32.

V § 25 ods. 4 sa slová „e) až g)“ nahrádzajú slovami „e) až i)“ a slová „30 000 Sk“ ...

33.

V § 26 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) vykoná zmenu poľnohospodárskeho alebo nepoľnohospodárskeho druhu pozemku podľa § 9 bez ...

34.

V § 26 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) v rozpore s § 18a založí porast rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a nevykoná ...

35.

V § 26 ods. 2 sa slová „5 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „166 eur do 33 200 eur“. ...

36.

V § 26 ods. 3 sa slová „50 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 660 eur do 166 000 ...

37.

Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ministerstvo ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom a) limitné hodnoty poškodenia ...

38.

§ 27a znie:

„§ 27a Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády základnú sadzbu odvodu za odňatie ...

39.

Za § 29a sa vkladá § 29b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 29b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2013 Konania začaté pred 1. ...

40.

Prílohy č. 1 až 3 sa vypúšťajú.

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie ...

1.

V § 24 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak sa podiel na pozemku spoluvlastníka ...

2.

V § 24 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „v území určenom územným plánom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 57a sa vypúšťa.

Čl. III

Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných ...

1.

V § 8 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo založenie porastu rýchlorastúcich energetických ...

2.

V § 8 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) najviac na 20 rokov, ak ide o založenie porastu rýchlorastúcich energetických drevín,“. ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore