Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 57/2012 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 21.02.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD28DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 57/2012 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 57/2012 s účinnosťou od 01.01.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 16a ods. 1 písm. d) sa slová „zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „špecifickými ...

2.

V § 16a odsek 7 znie:

„(7) Fond na podporu štúdia študentov so špecifickými potrebami možno použiť na finančné ...

3.

V § 47 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.

4.

V § 47 odsek 9 znie:

„(9) Návrh na udelenie alebo neudelenie štátneho súhlasu predkladá vláde ministerstvo. Návrh ...

5.

V § 47 ods. 12 sa na konci pripája táto veta: „Po udelení štátneho súhlasu žiadateľ zosúladí ...

6.

V § 54 ods. 16 na konci druhej vety sa slová „ „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“)“ ...

7.

V § 57 odsek 4 znie:

„(4) Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška (odsek 3), uchádzačovi ...

8.

V § 73 sa odsek 3 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o)
špecifickej potrebe (§ 100).“.

9.

V § 77 odsek 8 znie:

„(8) Bez výberového konania na miesto vysokoškolského učiteľa môže rektor alebo dekan najviac ...

10.

V § 80b ods. 3 sa za slová „pracovný čas“ vkladajú slová „alebo týždenný rozsah pracovnej ...

11.

V § 80b sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Údaje v registri zamestnancov v rozsahu meno a priezvisko, tituly a údaje o pracovnom pomere ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 7.

12.

V § 96 ods. 3 sa slová „so zdravotným postihnutím“ nahrádzajú slovami „so špecifickými ...

13.

§ 100 vrátane nadpisu znie:

„§ 100 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami (1) Vysoká škola ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49aa znie:

„49aa) § 27 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení zákona č. 133/2010 Z. z.§ 19 zákona č. ...

14.

V § 102 ods. 2 písm. k) sa za slovo „udelenie“ vkladajú slová „alebo neudelenie“.

15.

Za § 113ad sa vkladá § 113ae, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113ae Prechodné ustanovenie účinné od 1. apríla 2012 Právnické osoby, ktorým bol udelený ...

Čl. II - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012 okrem čl. I bodov 1, 2, 7, 8, 12 a 13, ktoré nadobúdajú ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore