Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov 567/2005 účinný od 01.07.2006

Platnosť od: 14.12.2005
Účinnosť od: 01.07.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Priestupkové konanie, Príroda a krajina, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD1DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. a o zmene ďalších zákonov 567/2005 účinný od 01.07.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 567/2005 s účinnosťou od 01.07.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení ...

1.

V § 1 sa za slová „v horských oblastiach“ vkladá čiarka a slová „práva a povinnosti prevádzkovateľov ...

2.

Za § 2 sa vkladajú § 2a až 2d, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 2a Záchranná činnosť (1) Záchranná činnosť na účely tohto zákona je vyhľadávanie ...

3.

V § 3 sa vypúšťa písmeno a).

Doterajšie písmená b) až j) sa označujú ako písmená a) až i).

4.

V § 3 písmeno e) znie:

„e)
Stredné Beskydy,“.

5.

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
zabezpečuje prevádzku záchranných a ohlasovacích staníc horskej služby.“.

6.

V § 4 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „svojich zamestnancov“.

7.

V § 4 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) rozhoduje podľa osobitného zákona6a) o uznaní odbornej spôsobilosti na výkon záchrannej ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Zákon č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej ...

8.

V § 4 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

9.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Horská služba a) spolupracuje s občianskymi združeniami, inými právnickými osobami a fyzickými ...

10.

V § 5 ods. 1 v úvodnej vete sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

11.

V § 5 ods. 1 písm. c) sa za slovo „používať“ vkladajú slová „pri záchrannej činnosti“. ...

12.

§ 8 vrátane nadpisu znie:

„§ 8 Povinnosti a oprávnenia prevádzkovateľa lyžiarskej trate a prevádzkovateľa zariadenia ...

13.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a od prevádzkovateľa lyžiarskej trate alebo prevádzkovateľa ...

14.

V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „pravidlá správania sa na lyžiarskej trati,“. ...

15.

V § 11 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová: „, okrem nákladov, ktoré sa uhrádzajú z povinného ...

16.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Odborná spôsobilosť a zdravotná spôsobilosť (1) Odborná spôsobilosť je súhrn teoretických ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 16 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním ...

17.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 12a Dozor Dozor nad dodržiavaním povinností ustanovených týmto zákonom vykonáva obvodný ...

18.

V § 13 ods. 1 sa slová „§ 9 a § 11 ods. 2 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. ...

19.

V § 14 ods. 1 sa slová „§ 7, 8 a 10“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 1, § 7, § 8 ods. 1 a ...

20.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 16a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Doklad o odbornej spôsobilosti ...

Čl. II

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z. sa ...

1.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
Horská záchranná služba.14a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

V § 9 ods. 1 písmeno f) znie:

„f)
Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky,“.

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 ...

1.

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti, v skupine č. 214 – Ostatné, v položke č. 24 v prvom stĺpci ...

2.

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti, v skupine č. 214 – Ostatné, sa za položku č. 24 vkladá ...

„24a.

Horská vodcovská činnosť- vedenie návštevníkov v horách prinehorolezeckých túrach, horole-zeckých ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem čl. I 15. bodu, ktorý nadobúda účinnosť ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore