Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70532
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
15.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 21.07.2019 do 31.07.2019


Platnosť od: 23.12.2001
Účinnosť od: 21.07.2019
Účinnosť do: 31.07.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cenné papiere

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST60 JUD35417 DS62 EU PP15 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) 566/2001 účinný od 21.07.2019 do 31.07.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 566/2001 s účinnosťou od 21.07.2019 na základe 373/2018


§ 4a
Investičné certifikáty

(1)
Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie. S investičným certifikátom je spojené právo na vyrovnanie
a)
prostredníctvom nadobudnutia finančných nástrojov alebo zlata, ktoré sú podkladovým aktívom investičného certifikátu,
b)
v hotovosti,
c)
kombináciou spôsobov podľa písmen a) a b).
(2)
Emitentom investičného certifikátu môže byť len banka, zahraničná banka, obchodník s cennými papiermi, ktorý spĺňa požiadavky na výšku základného imania najmenej v rozsahu podľa § 54 ods. 12, alebo obdobný zahraničný obchodník s cennými papiermi.
(3)
Investičný certifikát musí obsahovať
a)
obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo emitenta a kód LEI, ak mu bol pridelený,
b)
označenie „investičný certifikát“, formu a podobu investičného certifikátu,
c)
názov investičného certifikátu a ISIN,
d)
menovitú hodnotu investičného certifikátu v eurách alebo v inej mene,
e)
spôsob vyrovnania a určenia jeho hodnoty,
f)
informácie o podkladovom aktíve podľa osobitného predpisu,16ab)
g)
termín alebo termíny vyrovnania, ak v emisných podmienkach investičných certifikátov nie je uvedené, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania,
h)
údaj o prevoditeľnosti alebo obmedzení prevoditeľnosti investičného certifikátu.
(4)
Investičný certifikát môže obsahovať ďalšie písomné vymedzenie práv a povinností.
(5)
Emisné podmienky investičných certifikátov sú súhrnom práv a povinností emitenta a majiteľa investičných certifikátov.
(6)
Za údaje uvedené v emisných podmienkach investičných certifikátov zodpovedá emitent. Emisné podmienky investičných certifikátov musia obsahovať vyhlásenie emitenta o tom, že údaje v nich sú úplné, pravdivé a sú v súlade s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4.
(7)
Kto v emisných podmienkach investičných certifikátov uvedie neúplné alebo nepravdivé údaje alebo údaje v rozpore s náležitosťami investičných certifikátov podľa odsekov 3 a 4, zodpovedá za škodu, ktorú tým spôsobil.
(8)
Emitent môže zmeniť emisné podmienky investičných certifikátov, len ak ide o zmenu označenia emitenta, zmenu sídla emitenta, zmenu platobného miesta alebo o opravu chýb v písaní, počítaní alebo iných zrejmých nesprávností.
(9)
Emitent je povinný sprístupniť emisné podmienky investičných certifikátov najneskôr v deň začiatku ich vydávania na
a)
nosiči informácií, ktorý umožňuje reprodukciu emisných podmienok investičných certifikátov v nezmenenej podobe a ich uchovanie tak, aby mohli byť využívané aspoň do splatnosti investičných certifikátov,
b)
webovom sídle emitenta alebo
c)
webovom sídle finančnej inštitúcie umiestňujúcej alebo predávajúcej tieto investičné certifikáty.
(10)
Zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný sprístupniť bezodkladne po ich vykonaní spôsobom, akým boli sprístupnené pôvodné emisné podmienky investičných certifikátov.
(11)
Emitent je povinný poskytnúť majiteľovi investičných certifikátov na jeho žiadosť úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(12)
Emitent je povinný predložiť centrálnemu depozitárovi emisné podmienky investičných certifikátov do 15 dní odo dňa začatia ich vydávania. Centrálny depozitár sprístupní na žiadosť majiteľa alebo držiteľa investičného certifikátu emisné podmienky týchto investičných certifikátov. Pri zmene emisných podmienok investičných certifikátov je emitent povinný bezodkladne predložiť centrálnemu depozitárovi zmeny emisných podmienok investičných certifikátov a úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov.
(13)
Pri investičných certifikátoch, pre ktoré bol vypracovaný na účely verejnej ponuky prospekt cenného papiera podľa osobitného predpisu,16aba) môže emitent nahradiť emisné podmienky investičných certifikátov samostatnou časťou prospektu cenného papiera, ktorá obsahuje výlučne úplné znenie emisných podmienok investičných certifikátov, pričom Centrálnemu depozitárovi sa v tomto prípade predkladá samostatná časť prospektu cenného papiera obsahujúca emisné podmienky investičných certifikátov; tým nie sú dotknuté ustanovenia odsekov 5 až 8, 10 a 11.
(14)
Investičný certifikát, ktorý nadobudne jeho emitent pred dobou jeho splatnosti, nezaniká, ak emitent nerozhodne inak. Práva a záväzky spojené s investičnými certifikátmi, ktoré sú v majetku emitenta, zanikajú v deň splatnosti investičného certifikátu, ak k ich zániku nedošlo skôr na základe rozhodnutia emitenta.
(15)
Emisiu investičných certifikátov je možné vydávať v lehote pre upisovanie aj postupne po častiach (tranžiach), ak je táto možnosť uvedená v emisných podmienkach investičných certifikátov.
(16)
Ak nedôjde k vydaniu investičných certifikátov, je emitent povinný do 20 dní po dni skončenia lehoty pre upisovanie vrátiť upisovateľovi ním upísanú a splatenú sumu vrátane úroku vo výške váženého priemeru základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky za obdobie od dátumu splatenia emisného kurzu.
(17)
Práva z investičných certifikátov sa premlčujú za desať rokov odo dňa termínu vyrovnania.
(18)
Investičný certifikát poskytovaný alebo poskytnutý ako zábezpeka na zabezpečenie obchodu Národnej banky Slovenska16ac) musí spĺňať požiadavky a podmienky ustanovené osobitnými predpismi.16ad)
(19)
Ak v emisných podmienkach investičných certifikátov emitent uviedol, že ide o trvalý finančný nástroj bez povinnosti jeho vyrovnania alebo je v nich uvedená skutočnosť, ktorá trvalo alebo dočasne znižuje hodnotu investičného certifikátu a umožňuje jeho konverziu na nástroje vlastného kapitálu Tier 1 podľa osobitného predpisu,16ae) takéto investičné certifikáty môžu byť predmetom ponuky len pre profesionálnych klientov podľa § 8a ods. 2.
zobraziť paragraf
§ 54

(1)
Obchodníkom s cennými papiermi je akciová spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie investičných služieb klientom alebo výkon investičných činností na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb udeleného Národnou bankou Slovenska.
(2)
Povolením na poskytovanie investičných služieb sa povoľuje vznik obchodníka s cennými papiermi alebo zriadenie pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi na území Slovenskej republiky a výkon činnosti tohto obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v rozsahu vymedzenom v tomto povolení a za podmienok uložených týmto povolením.
(3)
Iná osoba ako obchodník s cennými papiermi nesmie bez povolenia Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 poskytovať investičné služby alebo vedľajšie služby podľa § 6 ods. 2 písm. a) a vykonávať investičné činnosti, ak tento zákon alebo osobitný zákon48) neustanovuje inak. Povolenie podľa odseku 1 sa nevyžaduje
a)
na činnosť účastníkov Európskeho systému centrálnych bánk, Národnej banky Slovenska podľa osobitného predpisu,49) centrálnych bánk iných štátov, Agentúry pre riadenie dlhu a likvidity poverenej vykonávaním niektorých činností súvisiacich so správou štátneho dlhu a riadenia likvidity podľa osobitného predpisu,49a) verejných orgánov iných štátov poverených správou štátneho dlhu alebo podieľajúcich sa na správe štátneho dlhu a na činnosť medzinárodných finančných inštitúcií, ktoré zriadili dva členské štáty alebo viaceré členské štáty a ktorých účelom je mobilizovať finančné prostriedky a poskytovať finančnú pomoc v prospech jej členov, ktorí majú vážne finančné problémy alebo im hrozia vážne finančné problémy,
b)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre dcérske spoločnosti svojich materských spoločností,
c)
pre osoby, ktoré poskytujú investičnú službu, ak je táto služba poskytovaná len príležitostne v rámci výkonu ich povolania a ak je táto činnosť upravená všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo etickým kódexom povolania, ktoré nevylučujú poskytovanie tejto služby,
d)
pre osoby, ktoré neposkytujú žiadne investičné služby ani nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem obchodovania na vlastný účet s inými finančnými nástrojmi ako sú komoditné deriváty alebo emisné kvóty a ich deriváty; to neplatí pre osoby, ktoré
1.
sú tvorcami trhu,
2.
sú členmi alebo účastníkmi regulovaného trhu alebo sú členmi alebo účastníkmi mnohostranného obchodného systému alebo majú priamy elektronický prístup na obchodné miesto, okrem nefinančných subjektov, ktoré vykonávajú transakcie na obchodnom mieste, ktoré je možné objektívne považovať za znižujúce riziká priamo súvisiace s obchodnou činnosťou alebo s podnikovým financovaním týchto nefinančných subjektov alebo ich skupín,
3.
používajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania alebo
4.
obchodujú na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov,
e)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby týkajúce sa výhradne správy zamestnaneckých systémov spoluúčasti,
f)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné služby týkajúce sa správy zamestnaneckých systémov spoluúčasti a poskytovania investičných služieb výhradne pre svoje materské spoločnosti, pre svoje dcérske spoločnosti alebo pre iné dcérske spoločnosti ich materských spoločností,
g)
pre osoby, ktoré obchodujú s finančnými nástrojmi na vlastný účet, okrem osôb obchodujúcich na vlastný účet vykonávaním pokynov klientov alebo ktoré poskytujú investičné služby v oblasti komoditných derivátov, emisných kvót alebo derivátov podľa § 5 ods. 1 písm. j) klientom v rámci svojho hlavného predmetu činnosti ako vedľajšiu činnosť, ak nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania a ak v rámci skupiny ide o vedľajšiu činnosť vo vzťahu k tomuto hlavnému predmetu činnosti a ak tento hlavný predmet činnosti nie je poskytovaním investičných služieb podľa tohto zákona alebo bankových služieb podľa osobitného zákona;15) tieto osoby každoročne oznamujú Národnej banke Slovenska, že nepotrebujú povolenie podľa odseku 2, a na žiadosť Národnej banky Slovenska jej oznamujú dôvod, na základe ktorého považujú svoju činnosť za vedľajšiu činnosť k ich hlavnej činnosti,
h)
pre osoby, ktoré poskytujú investičné poradenstvo v rámci inej odbornej činnosti, na ktorú sa nevzťahuje tento zákon, ak poskytovanie takéhoto poradenstva nie je osobitne odmeňované,
i)
pre prevádzkovateľov, ktorí sú povinní dodržiavať ustanovenia osobitného predpisu,17a) ktorí pri obchodovaní s emisnými kvótami nevykonávajú pokyny klientov a neposkytujú žiadne investičné služby alebo nevykonávajú žiadne investičné činnosti okrem obchodovania na vlastný účet, ak nepoužívajú metódu vysokofrekvenčného algoritmického obchodovania,
j)
pre prevádzkovateľov prenosovej sústavy alebo prepravnej siete podľa osobitných predpisov,49b) iných predpisov alebo usmernení v oblasti sieťových odvetví prijatých na základe týchto predpisov, pre akúkoľvek osobu konajúcu v ich mene ako poskytovateľ služieb na účely vykonávania ich úloh podľa uvedených predpisov alebo usmernení a pre akéhokoľvek prevádzkovateľa alebo správcu mechanizmu na vyrovnávanie energetických odchýlok, potrubnej siete alebo systému na udržiavanie rovnováhy dodávok a použitia energie pri vykonávaní takýchto úloh, len ak pri vykonávaní uvedených činností vykonávajú aj investičné činnosti alebo poskytujú investičné služby súvisiace s komoditnými derivátmi s cieľom vykonávať uvedené činnosti; to neplatí pre organizovanie sekundárneho trhu vrátane systému pre sekundárne obchodovanie s finančnými prenosovými právami,
k)
pre centrálnych depozitárov vykonávajúcich činnosť v rozsahu podľa osobitného predpisu.90)
(4)
Zahraničným obchodníkom s cennými papiermi je právnická osoba alebo fyzická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ktorá vykonáva investičné služby a ktorá má oprávnenie na výkon týchto činností udelené v štáte, v ktorom má sídlo.
(5)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je organizačná zložka zahraničného obchodníka s cennými papiermi umiestnená na území Slovenskej republiky,50) ktorá vykonáva všetky alebo niektoré investičné služby; všetky pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi zriadené v Slovenskej republike zahraničným obchodníkom s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte, sa považujú z hľadiska oprávnenia vykonávať investičné služby za jednu pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(6)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi môže poskytovať investičné služby na území Slovenskej republiky iba prostredníctvom svojej pobočky, a ak mu bolo udelené povolenie Národnej banky Slovenska na poskytovanie investičných služieb, podľa § 56, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby s výnimkou sprostredkovania pre iné finančné inštitúcie v súlade s osobitným zákonom,50aa) vykonávania činnosti člena, vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní, poskytovania služieb vykazovania údajov, vykonávania činnosti poskytovateľa platobných služieb podľa osobitného zákona50aaa) a vykonávania bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene. Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní pred začatím vykonávania bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene preukázať Národnej banke Slovenska spôsoby zabezpečenia proti rizikám a spôsob merania, sledovania a riadenia týchto rizík a vypracovaný postup na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien. Vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene môže obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi začať na základe predchádzajúceho písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa druhej vety; ak obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nedodrží alebo prekročí tieto podmienky, Národná banka Slovenska je príslušná za tento nedostatok uložiť opatrenie na nápravu a sankcie podľa tohto zákona vrátane zákazu pokračovať vo vykonávaní týchto bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene.
(8)
Obchodné meno obchodníka s cennými papiermi s výnimkou banky musí obsahovať označenie „obchodník s cennými papiermi“ alebo skratku „o. c. p.“. Iné osoby nemôžu vo svojom obchodnom mene toto označenie používať.
(9)
Na obchodníka s cennými papiermi a na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak tento zákon alebo osobitný zákon15) neustanovuje inak.
(10)
Obchodník s cennými papiermi môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.
(11)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi je najmenej 730 000 eur, ak tento zákon neustanovuje inak.
(12)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a), b) alebo d) a nie je oprávnený poskytovať investičnú službu podľa § 6 ods. 1 písm. c) ani upisovanie finančných nástrojov na základe pevného záväzku, je najmenej 125 000 eur. Národná banka Slovenska môže povoliť obchodníkovi s cennými papiermi podľa prvej vety, ktorý vykonáva pokyny klientov týkajúce sa finančných nástrojov, držať takéto nástroje na vlastný účet, len ak sú splnené tieto podmienky:
a)
ide o pozície vzniknuté len v dôsledku toho, že obchodníkovi s cennými papiermi sa nepodarilo presne splniť pokyny klientov,
b)
celková trhová hodnota všetkých takýchto pozícií je najviac 15 % z hodnoty počiatočného kapitálu obchodníka s cennými papiermi,
c)
obchodník s cennými papiermi spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,50ab)
d)
takéto pozície nie sú otvárané na systematickej a trvalej báze a sú obmedzené len na čas potrebný na uskutočnenie príslušného obchodu.
(13)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi podľa odseku 12, ktorý nie je pri poskytovaní investičných služieb oprávnený držať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje klienta, je najmenej 50 000 eur.
(14)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje len investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo e) a nie je pri ich poskytovaní oprávnený držať peňažné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta, je najmenej 50 000 eur.
(15)
Požiadavku na základné imanie podľa odseku 14 možno nahradiť poistením pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní činnosti podľa prvej vety, a to minimálne s limitom poistného plnenia 1 000 000 eur na každú poistnú udalosť a v súhrne 1 500 000 eur ročne pre všetky poistné udalosti alebo kombináciou počiatočného kapitálu a poistenia v pomere schválenom Národnou bankou Slovenska na žiadosť obchodníka s cennými papiermi. Ak obchodník s cennými papiermi vykonáva aj sprostredkovanie v poisťovníctve v súlade s osobitným zákonom50a) a uplatňuje požiadavky na poistenie podľa osobitného zákona,50b) vzťahujú sa na tohto obchodníka s cennými papiermi len dodatočné požiadavky na základné imanie 25 000 eur alebo na poistenie vo výške 500 000 eur na každú poistnú udalosť a v súhrne 750 000 eur ročne pre všetky poistné udalosti alebo ich kombinácia v pomere schválenom Národnou bankou Slovenska na základe žiadosti obchodníka s cennými papiermi.
(16)
Držanie pozícií vo finančných nástrojoch, ktoré nie sú v obchodnej knihe s cieľom investovania vlastných zdrojov, sa na účely odsekov 12 a 13 nepovažuje za poskytovanie investičnej služby podľa § 6 ods. 1 písm. c).
zobraziť paragraf
§ 71p

(1)
Obchodník s cennými papiermi je pri poskytovaní investičných služieb povinný zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí prichádzajú do styku s neprofesionálnym klientom a poskytujú mu investičné poradenstvo alebo informácie o finančných nástrojoch, investičných službách alebo vedľajších službách.
(2)
Odbornou spôsobilosťou zamestnancov podľa odseku 1 je stredný stupeň odbornej spôsobilosti v sektore kapitálového trhu podľa osobitného zákona.57a) Zamestnanec, ktorý prichádza do styku s neprofesionálnym klientom a nespĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa prvej vety, je oprávnený vykonávať činnosť, ktorej obsahom je poskytovanie investičného poradenstva alebo poskytovanie informácií o finančných nástrojoch, investičných službách alebo vedľajších službách, len ak túto činnosť vykonáva pod vedením a na zodpovednosť zamestnanca, ktorý spĺňa požiadavky na odbornú spôsobilosť podľa prvej vety.
(3)
Obchodník s cennými papiermi je povinný zabezpečiť overenie odbornej spôsobilosti zamestnancov podľa odseku 1 postupom podľa osobitného zákona.57b)
(4)
Obchodník s cennými papiermi je povinný viesť zoznam zamestnancov podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 119

(1)
Ak valné zhromaždenie akcionárov emitenta kótovaných akcií rozhodne, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, je emitent povinný vyhlásiť povinnú ponuku na prevzatie na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, alebo ktorí sa tohto valného zhromaždenia nezúčastnili. V povinnej ponuke na prevzatie sa musí uviesť, že dôvodom vyhlásenia povinnej ponuky na prevzatie je rozhodnutie valného zhromaždenia spoločnosti, že akcie prestanú byť kótované.
(2)
Rozhodnutie valného zhromaždenia o tom, že akcie vydané týmto emitentom prestanú byť kótované, musí mať formu notárskej zápisnice. V notárskej zápisnici z valného zhromaždenia musia byť menovite uvedení akcionári, ktorí hlasovali za rozhodnutie, že akcie spoločnosti prestanú byť kótované.
(3)
Povinnosť podľa odseku 1 sa pokladá za splnenú, ak povinnú ponuku na prevzatie na kúpu všetkých kótovaných akcií od akcionárov, ktorí na valnom zhromaždení nehlasovali za rozhodnutie, že tieto akcie prestanú byť kótované, vyhlási za emitenta iná osoba ako emitent týchto akcií.
(4)
Predstavenstvo spoločnosti je povinné bezodkladne po prijatí rozhodnutia podľa odseku 1 valným zhromaždením oznámiť toto rozhodnutie Národnej banke Slovenska a burze cenných papierov, na ktorej trhu sa s akciami obchoduje. Toto oznámenie doloží notárskou zápisnicou o rozhodnutí valného zhromaždenia podľa odseku 1 a textom povinnej ponuky na prevzatie.
(5)
Burza cenných papierov je povinná skončiť obchodovanie s akciami na trhu kótovaných cenných papierov do piatich dní odo dňa, keď mu emitent oznámi splnenie svojich záväzkov z povinnej ponuky na prevzatie.
(6)
Povinná ponuka na prevzatie uskutočnená podľa odseku 1 a § 170 ods. 3 môže predchádzať uplatneniu práva výkupu podľa § 118i, len ak navrhovateľ tejto povinnej ponuky na prevzatie je osobou podľa odseku 3 a ak nebola čiastočnou ponukou na prevzatie a ani podmienenou ponukou na prevzatie podľa § 116 ods. 2 písm. h).


§ 120
Prospekt

(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k prospektu16aba) je Národná banka Slovenska.
(2)
Povinnosť zverejniť prospekt102ab) sa vzťahuje na verejné ponuky cenných papierov, ak celková hodnota každej takejto ponuky v Európskej únii vypočítaná za obdobie 12 mesiacov presahuje 1 000 000 eur.
(3)
Za údaje uvedené v prospekte zodpovedá emitent,102ac) vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu alebo osoba, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov.
(4)
Ak osoba zodpovedná za údaje uvádzané v prospekte uviedla nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje, zodpovedá len za škodu, ktorú tým spôsobila.
(5)
Osoba zodpovedná za súhrn prospektu102ad) alebo jeho preklad zodpovedá len za škodu, ktorá vznikla v dôsledku toho, že súhrn obsahoval zavádzajúce údaje alebo nepresné údaje alebo tieto údaje boli v rozpore s ostatnými časťami prospektu, alebo tento súhrn neobsahoval v spojení s inými časťami prospektu kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní sa o investovaní do takých cenných papierov.
(6)
Za informácie uvedené v registračnom dokumente alebo v univerzálnom registračnom dokumente zodpovedajú osoby uvedené v odseku 3, len ak je registračný dokument alebo univerzálny registračný dokument použitý ako súčasť schváleného prospektu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,102ae) ak sú do univerzálneho registračného dokumentu zahrnuté informácie podľa tohto osobitného predpisu.
(7)
Národná banka Slovenska je oprávnená zakázať alebo pozastaviť na desať pracovných dní zverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu a iného obdobného dokumentu, ak zistí, že by ich zverejnením alebo ďalším zverejňovaním boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.103a)


§ 131

(1)
Ak má byť ročná alebo polročná správa emitenta kótovaných akcií uverejnená v Slovenskej republike a v inom členskom štáte, Národná banka Slovenska koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte tak, aby sa emitentovi kótovaných akcií umožnilo uverejniť v čo najväčšej dosiahnuteľnej miere jednotné znenie ročnej alebo polročnej správy v Slovenskej republike a v tomto štáte.
(2)
Národná banka Slovenska koordinuje svoju činnosť s príslušným orgánom v tomto členskom štáte, aby sa emitentovi kótovaných akcií umožnilo uverejniť jednotné znenie ročnej alebo polročnej správy v znení požadovanom podľa tohto zákona alebo podľa práva štátu, v ktorom boli jeho akcie najskôr prijaté na obchodovanie na trhu kótovaných cenných papierov.


§ 132o
Ratingové agentúry

(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení národného orgánu dohľadu vo vzťahu k ratingovým agentúram podľa osobitného predpisu107ca) je Národná banka Slovenska.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi členských štátov pri vykonávaní oprávnení podľa odseku 1 v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom.107ca)


§ 132p
Centrálne protistrany a protistrany pri mimoburzových derivátoch

(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k centrálnym protistranám podľa osobitného predpisu107cb) je Národná banka Slovenska.
(2)
Finančné protistrany a nefinančné protistrany pri mimoburzových derivátoch, centrálne protistrany, osoby žiadajúce o povolenie na činnosť centrálnej protistrany podľa osobitného predpisu,107cb) jeho zmenu alebo ktoré majú alebo sa rozhodli nadobudnúť kvalifikovanú účasť v centrálnej protistrane, sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje potrebné na riadne plnenie povinností príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.107cb)
(3)
Na konanie a rozhodovanie o udelení povolenia a odňatí povolenia na činnosť centrálnej protistrany a na schvaľovanie osôb s kvalifikovanou účasťou v centrálnej protistrane sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,20) ak osobitný predpis neustanovuje inak.107cb)


§ 132r
Niektoré pravidlá pre predaj nakrátko a swapy na úverové zlyhanie

(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k pravidlám predaja nakrátko a swapov na úverové zlyhanie podľa osobitného predpisu107cc) je Národná banka Slovenska.
(2)
Osoby, ktoré majú čisté krátke pozície alebo uzatvárajú swapové transakcie na úverové zlyhanie sú povinné predkladať Národnej banke Slovenska ňou požadované údaje potrebné na riadne plnenie povinností príslušného orgánu podľa osobitného predpisu.107cc)


§132s
Indexy používané ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách


Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k indexom používaným ako referenčné hodnoty vo finančných nástrojoch a finančných zmluvách alebo na meranie výkonnosti investičných fondov podľa osobitného predpisu107cd) je Národná banka Slovenska.


§ 133
Konflikt záujmov

(1)
Zamestnanec centrálneho depozitára nesmie byť zároveň zamestnancom ani v inom pracovnom pomere u obchodníka s cennými papiermi, banky, burzy cenných papierov, správcovskej spoločnosti, poisťovne alebo u iného centrálneho depozitára.
(2)
Člen vlády Slovenskej republiky, vedúci ústredného orgánu štátnej správy, ktorý nie je členom vlády Slovenskej republiky, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy Slovenskej republiky, Národnej banky Slovenska, Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Ústavného súdu Slovenskej republiky, Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, Slovenskej informačnej služby a Centra kupónovej privatizácie Slovenskej republiky nesmie byť členom predstavenstva, členom dozornej rady ani zamestnancom obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára. To neplatí, ak je zamestnanec ústredného orgánu štátnej správy do týchto orgánov vyslaný svojím zamestnávateľom.


§ 134
Povinnosť mlčanlivosti

(1)
Členovia štatutárnych a dozorných orgánov, zamestnanci, prokuristi, likvidátori, správcovia konkurznej podstaty, ako aj ďalšie osoby podieľajúce sa na činnosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálneho depozitára, burzy cenných papierov sú povinní zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli na základe svojho postavenia alebo pri plnení svojich pracovných povinností a ktoré majú význam pre vývoj finančného trhu alebo sa dotýkajú záujmov jeho jednotlivých účastníkov.
(2)
Povinnosť mlčanlivosti podľa odseku 1 trvá aj po skončení pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu.
(3)
Za porušenie povinnosti mlčanlivosti podľa odseku 1 sa nepovažuje, ak sa informácia poskytne
a)
osobám povereným výkonom dohľadu na účely výkonu dohľadu,20)
b)
súdu,
c)
orgánu činnému v trestnom konaní na účely trestného konania,92)
d)
Národnej banke Slovenska na účely ňou vykonávaného dohľadu,93)
e)
službe kriminálnej polície a službe finančnej polície Policajného zboru na účely plnenia úloh ustanovených osobitným zákonom,94)
f)
daňovým orgánom na účely daňového konania,95)
g)
Úradu na ochranu osobných údajov,107d)
h)
Slovenskej informačnej službe na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi,107e)
i)
Vojenskému spravodajstvu na účely plnenia úloh ustanovených osobitnými predpismi,107f)
j)
príslušnému orgánu Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu97bb) pri plnení oznamovacej povinnosti,
k)
Národnému bezpečnostnému úradu na účely vykonávania bezpečnostných previerok a zabezpečovania podkladov pre rozhodovanie Súdnej rady Slovenskej republiky o splnení predpokladov sudcovskej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.97a)
(4)
Ustanoveniami odsekov 1 až 3 nie je dotknutá osobitným zákonom uložená povinnosť prekaziť alebo oznámiť spáchanie trestného činu.
zobraziť paragraf
§ 120
Prospekt

(1)
Príslušným orgánom na vykonávanie oprávnení vo vzťahu k prospektu16aba) je Národná banka Slovenska.
(2)
Povinnosť zverejniť prospekt102ab) sa vzťahuje na verejné ponuky cenných papierov, ak celková hodnota každej takejto ponuky v Európskej únii vypočítaná za obdobie 12 mesiacov presahuje 1 000 000 eur.
(3)
Za údaje uvedené v prospekte zodpovedá emitent,102ac) vyhlasovateľ verejnej ponuky cenných papierov, osoba žiadajúca o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu alebo osoba, ktorá prevzala záruku za splatenie cenných papierov alebo výnosov.
(4)
Ak osoba zodpovedná za údaje uvádzané v prospekte uviedla nesprávne údaje alebo nepravdivé údaje, zodpovedá len za škodu, ktorú tým spôsobila.
(5)
Osoba zodpovedná za súhrn prospektu102ad) alebo jeho preklad zodpovedá len za škodu, ktorá vznikla v dôsledku toho, že súhrn obsahoval zavádzajúce údaje alebo nepresné údaje alebo tieto údaje boli v rozpore s ostatnými časťami prospektu, alebo tento súhrn neobsahoval v spojení s inými časťami prospektu kľúčové informácie, ktoré majú investorom pomôcť pri rozhodovaní sa o investovaní do takých cenných papierov.
(6)
Za informácie uvedené v registračnom dokumente alebo v univerzálnom registračnom dokumente zodpovedajú osoby uvedené v odseku 3, len ak je registračný dokument alebo univerzálny registračný dokument použitý ako súčasť schváleného prospektu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu,102ae) ak sú do univerzálneho registračného dokumentu zahrnuté informácie podľa tohto osobitného predpisu.
(7)
Národná banka Slovenska je oprávnená zakázať alebo pozastaviť na desať pracovných dní zverejnenie oznámenia, inzerátu, plagátu a iného obdobného dokumentu, ak zistí, že by ich zverejnením alebo ďalším zverejňovaním boli porušené ustanovenia tohto zákona alebo osobitného predpisu.103a)
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
zobraziť paragraf
§ 135b

(1)
Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov a vymieňať si s nimi na účely výkonu dohľadu nad uskutočňovaním verejnej ponuky cenných papierov informácie týkajúce sa regulovaných trhov, druhov cenných papierov obchodovaných na trhoch členských štátov, najmä ak emitent podlieha dohľadu viacerých orgánov dohľadu členských štátov alebo ak schválenie prospektu bolo zverené podľa osobitného predpisu.110je) Národná banka Slovenska je povinná spolupracovať s príslušnými orgánmi dohľadu členských štátov pri žiadostiach o pozastavenie alebo zakázanie obchodovania s cennými papiermi prijatými na obchodovanie na regulovanom trhu súčasne v Slovenskej republike a v iných členských štátoch.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí, že emitent alebo osoba zodpovedná za uskutočnenie verejnej ponuky cenných papierov porušila všeobecne záväzné právne predpisy alebo že emitent nedodržal povinnosti, ktoré mu vyplývajú z prijatia cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu, tieto zistenia ohlási príslušnému orgánu dohľadu domovského členského štátu emitenta a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(3)
Ak emitent alebo osoba zodpovedná za uskutočnenie verejnej ponuky cenných papierov napriek opatreniam prijatým príslušným orgánom dohľadu domovského členského štátu emitenta naďalej porušuje všeobecne záväzné právne predpisy alebo iné podmienky činnosti alebo ak sa tieto opatrenia preukážu ako nedostatočné, Národná banka Slovenska môže po informovaní príslušného orgánu dohľadu domovského členského štátu emitenta a Európskeho orgánu dohľadu (Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy) prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu investorov. Národná banka Slovenska je povinná bezodkladne po prijatí týchto opatrení informovať Komisiu a Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
(4)
Ak príslušný orgán dohľadu hostiteľského členského štátu emitenta oznámi Národnej banke Slovenska, že osoba zodpovedná za verejnú ponuku cenných papierov na území hostiteľského členského štátu emitenta porušuje právne predpisy alebo podmienky činnosti, Národná banka Slovenska prijme potrebné opatrenia na ukončenie protiprávneho stavu. Prijaté opatrenia Národná banka Slovenska bezodkladne oznámi príslušnému orgánu dohľadu hostiteľského členského štátu emitenta a Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(5)
Ak emitent alebo osoba zodpovedná za verejnú ponuku cenných papierov pri činnosti na území hostiteľského členského štátu emitenta poruší právne predpisy tohto členského štátu alebo podmienky činnosti, je povinná vykonať alebo strpieť aj opatrenia prijaté príslušným orgánom dohľadu hostiteľského členského štátu emitenta v súlade s právnymi predpismi tohto členského štátu.
(6)
Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) je oprávnený zúčastniť sa dohľadu na mieste v súvislosti s dodržiavaním ustanovení tohto zákona o verejnej ponuke cenných papierov a prospektoch, ak je výkon dohľadu vykonávaný aj jedným alebo viacerými orgánmi dohľadu iných členských štátov podľa osobitného predpisu.108b)
(7)
Ak žiadosť Národnej banky Slovenska o spoluprácu podľa odseku 1 týkajúcu sa najmä výmeny informácií príslušný orgán členského štátu zamietne alebo na túto žiadosť nereaguje v rámci primeranej lehoty, Národná banka Slovenska je oprávnená na túto skutočnosť upozorniť Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy).
zobraziť paragraf
§ 144

(1)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení podľa § 55 alebo § 56 alebo v rozhodnutí o predchádzajúcom súhlase, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, v nedodržiavaní podmienok podľa § 55 ods. 2 a 6 a § 56 ods. 2 a 9, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov110e) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činností obchodníka s cennými papiermi, môže Národná banka Slovenska
a)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi opatrenia na odstránenie a nápravu zistených nedostatkov,
b)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi prijať opatrenia na jeho ozdravenie,
c)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi predkladať osobitné výkazy, hlásenia a správy,
d)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi skončiť nepovolenú činnosť,
e)
uložiť pokutu obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi do 5 000 000 eur a pri opakovanom nedostatku alebo pri závažnom nedostatku až do 10 000 000 eur, pričom tieto horné sadzby pokuty sa zvyšujú až na
1.
10 % celkového ročného obratu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi v predchádzajúcom kalendárnom roku; ak je obchodník s cennými papiermi dcérskou spoločnosťou, za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti, alebo na
2.
dvojnásobok sumy obohatenia v súvislosti s porušením týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť,
f)
obmedziť alebo pozastaviť obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi výkon niektorej z povolených činností,
g)
odobrať obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi povolenie na výkon niektorej investičnej služby,
h)
uložiť opravu účtovnej alebo inej evidencie podľa zistení Národnej banky Slovenska alebo audítora,
i)
uložiť uverejnenie opravy neúplnej, nesprávnej alebo nepravdivej informácie, ktorú obchodník s cennými papiermi alebo zahraničný obchodník s cennými papiermi uverejnil na základe povinnosti uloženej zákonom,
j)
uložiť zúčtovanie strát z hospodárenia so základným imaním po zúčtovaní strát s nerozdeleným ziskom z minulých rokov, s fondmi tvorenými zo zisku a s kapitálovými fondmi,
k)
zaviesť nútenú správu nad obchodníkom s cennými papiermi z dôvodov uvedených v § 147,
l)
odobrať povolenie na poskytovanie investičných služieb z dôvodov uvedených v § 156,
m)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi udržiavať hodnotu vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu minimálnych požiadaviek na vlastné zdroje určenej týmto zákonom,
n)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi uplatňovať osobitné postupy zohľadňovania znehodnotenia majetku a predpokladaných strát z podsúvahových položiek obchodníka s cennými papiermi, ak obchodníkom s cennými papiermi vykonané ocenenie majetku alebo hodnota obchodníkom s cennými papiermi vypočítaných predpokladaných strát z podsúvahových položiek nezodpovedá objektívnej skutočnosti, a to na účel udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje,
o)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi alebo pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi znížiť významné riziká, ktoré podstupuje pri výkone svojich činností,
p)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby obmedzil poskytovanie pohyblivej zložky celkovej odmeny osobám podľa § 71da vo výške určenej percentom z celkových odmien vyplatených osobám podľa § 71da za najmenej jeden predchádzajúci kalendárny rok, a to na účely udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi podľa § 74 ods. 4 a 5,
q)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi, aby použil zisk na udržiavanie hodnoty vlastných zdrojov vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 4 a 5,
r)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť uskutočniť opatrenie uvedené v ozdravnom pláne tak, aby došlo k náprave v lehote určenej Národnou bankou Slovenska,
s)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať aktualizáciu ozdravného plánu,
t)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť zvolať valné zhromaždenie obchodníka s cennými papiermi a určiť jeho program, ak obchodník s cennými papiermi túto povinnosť nesplní, zvolať valné zhromaždenie obchodníka s cennými papiermi a určiť jeho program,
u)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť odvolať v určitej lehote člena predstavenstva, člena dozornej rady, prokuristu, vedúceho zamestnanca obchodníka s cennými papiermi,
v)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vypracovať plán rokovaní o reštrukturalizácii dlhu s veriteľmi obchodníka s cennými papiermi,
w)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať zmeny v obchodnej stratégii obchodníka s cennými papiermi,
x)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť vykonať zmeny v organizačnej štruktúre obchodníka s cennými papiermi a výkone jeho činností,
y)
uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť predložiť rezolučnej rade všetky informácie, ktoré sú potrebné na aktualizáciu plánu riešenia krízových situácií obchodníka s cennými papiermi alebo prípravu rezolučného konania a vykonanie ocenenia aktív a záväzkov obchodníkovi s cennými papiermi podľa osobitného predpisu,47i)
z)
pozastaviť uvádzanie na trh alebo predaj finančných nástrojov alebo štruktúrovaných vkladov, ak obchodník s cennými papiermi nezaviedol účinný proces schvaľovania produktov alebo iným spôsobom nesplnil povinnosti podľa § 71m a 71n,
aa)
nariadiť povinnosť uhradiť náhradu, ktorá sa rovná hodnote majetkového prospechu tej osobe, na úkor ktorej sa majetkový prospech získal,
ab)
dočasne zakázať obchodníkovi s cennými papiermi členstvo na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme, obchodovať na regulovanom trhu alebo na mnohostrannom obchodnom systéme alebo byť klientom organizovaného obchodného systému.
(2)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti centrálneho depozitára spočívajúce v nedodržiavaní podmienok určených v povolení na činnosť, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených centrálnemu depozitárovi, alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných predpisov110e) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov a právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon činností centrálneho depozitára, môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie podľa odseku 1 písm. a), c), h) až k) a podľa osobitného predpisu.110la)
(3)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov, ktoré spočívajú v nedodržiavaní podmienok určených v jemu udelenom povolení, v nedodržiavaní podmienok alebo povinností vyplývajúcich z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska uložených poskytovateľovi služieb vykazovania údajov alebo v nedodržiavaní alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona, osobitných zákonov alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon činnosti poskytovateľa služieb vykazovania údajov, môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie uvedené v odseku 1 písm. a) až ab). Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti osôb, na ktoré sa vzťahujú povinnosti a zákazy podľa osobitného predpisu110ja) spočívajúce v porušení ustanovení osobitných predpisov,110m) môže Národná banka Slovenska uložiť sankcie v rozsahu a za podmienok podľa osobitných predpisov.110n)
(4)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti emitenta cenných papierov, vyhlasovateľa verejnej ponuky cenných papierov, osoby žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, osoby s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osoby s ňou spriaznenou, ratingovej agentúry alebo vyhlasovateľa verejnej ponuky majetkových hodnôt spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich povinnosti kontrolovaných subjektov,111) právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich činnosť emitenta alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich činnosť emitenta, môže Národná banka Slovenska
a)
uložiť emitentovi, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov, osobe žiadajúcej o prijatie na obchodovanie na regulovanom trhu, osobe s riadiacou zodpovednosťou u emitenta a osobe s ňou spriaznenou a vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt sankcie podľa odseku 1 písm. a) e) a i),
b)
pozastaviť emitentovi cenných papierov, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt vydávanie cenných papierov najdlhšie na desať pracovných dní alebo predaj majetkových hodnôt najdlhšie na jeden rok,
c)
zakázať emitentovi cenných papierov, vyhlasovateľovi verejnej ponuky cenných papierov alebo vyhlasovateľovi verejnej ponuky majetkových hodnôt vydávanie cenných papierov alebo predaj majetkových hodnôt,
d)
prijať opatrenia podľa osobitných predpisov,111a)
e)
uložiť ratingovej agentúre sankcie podľa odseku 1 písm. e),
f)
uložiť sankcie v rozsahu a za podmienok podľa osobitného predpisu,111b)
g)
pozastaviť skúmanie prospektu alebo obmedziť verejnú ponuku alebo prijatie cenných papierov na regulovaný trh.
(5)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti navrhovateľa ponuky na prevzatie, konkurenčnej ponuky na prevzatie, povinnej ponuky na prevzatie a uplatňovateľa práva výkupu spočívajúce v porušení povinností uložených týmto zákonom alebo v obchádzaní iných ustanovení tohto zákona alebo osobitných zákonov upravujúcich ich povinnosti,111) môže
a)
uložiť sankcie podľa odseku 1 písm. a), e) a i),
b)
pozastaviť ponuku na prevzatie, konkurenčnú ponuku na prevzatie, povinnú ponuku na prevzatie a uplatnenie práva výkupu,
c)
zakázať vyhlásenie ponuky na prevzatie, konkurenčnej ponuky na prevzatie, povinnej ponuky na prevzatie a zakázať uplatnenie práva výkupu,
d)
uložiť členom štatutárnych orgánov cieľovej spoločnosti sankcie podľa odseku 7.
(6)
Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fondom, môže navrhnúť odvolanie členov orgánov fondu zodpovedných za zistené nedostatky alebo uložiť sankcie podľa odseku 1 písm. a), c), h) a i). Orgán fondu alebo osoba, ktorá ich vymenovala alebo zvolila, je povinná návrhu vyhovieť bezodkladne.
(7)
Národná banka Slovenska môže uložiť členovi štatutárneho orgánu alebo členovi dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, vedúcemu pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi a jeho zástupcovi, nútenému správcovi obchodníka s cennými papiermi, zástupcovi núteného správcu obchodníka s cennými papiermi, prokuristovi, zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly alebo vedúcemu zamestnancovi51) obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára alebo členovi štatutárneho orgánu, členovi dozorného orgánu alebo vedúcemu zamestnancovi finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 138 ods. 3 alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti podľa § 143c ods. 1 písm. b) až e) za porušenie povinností, ktoré im vyplývajú z tohto zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na výkon investičných služieb na individuálnom základe, na konsolidovanom základe a v rámci finančného konglomerátu, zo stanov obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, alebo za porušenie podmienok alebo povinností uložených rozhodnutím vydaným Národnou bankou Slovenska pokutu až do výšky podľa odseku 1 písm. e) alebo mu uloží dočasný zákaz a pri opakovanom závažnom porušení trvalý zákaz vykonávania funkcie člena riadiaceho orgánu. Osobu, ktorá právoplatným uložením dočasného zákazu alebo trvalého zákazu vykonávania funkcie člena riadiaceho orgánu alebo pokuty prestala byť dôveryhodnou osobou podľa § 8 písm. b), je obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, finančná holdingová spoločnosť podľa § 138 ods. 3, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť podľa § 143c ods. 1 písm. b) až e) alebo centrálny depozitár povinný bezodkladne odvolať z funkcie.
(8)
Opatreniami na ozdravenie obchodníka s cennými papiermi sa rozumie
a)
predloženie ozdravného programu, ktorý musí obsahovať
1.
plán udržiavania vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi vo vzťahu k hodnotám zodpovedajúcim požiadavkám na vlastné zdroje,
2.
plán projekcie súčasného a predpokladaného vývoja ekonomickej situácie obchodníka s cennými papiermi minimálne v rozsahu výkazov bilancií, ziskov a strát, rozpočtu, strategického obchodného plánu, analýzy rentability dosiahnutia cieľov programu,
3.
iné informácie, ktoré Národná banka Slovenska považuje za nevyhnutné,
b)
obmedzenie alebo pozastavenie vyplácania dividend,112) tantiém113) a iných podielov na zisku, odmien a nepeňažných plnení akcionárom, členom predstavenstva, členom dozorného orgánu a zamestnancom,
c)
obmedzenie alebo pozastavenie zvyšovania miezd členom predstavenstva, členom dozornej rady a všetkým zamestnancom obchodníka s cennými papiermi,
d)
zavedenie denného sledovania vývoja finančnej situácie obchodníka s cennými papiermi,
e)
obmedzenie alebo pozastavenie rozširovania nových obchodov obchodníka s cennými papiermi; tieto obchody môže obchodník s cennými papiermi vykonávať iba po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska,
f)
predloženie analýzy nedostatkov v činnosti obchodníka s cennými papiermi a záväzného plánu vrátane časového harmonogramu prijatia opatrení na dosiahnutie súladu s ustanoveniami tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na výkon investičných služieb a činností a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na výkon investičných služieb a činností.
(9)
Národná banka Slovenska je povinná vyzvať obchodníka s cennými papiermi, aby prijal opatrenia na jeho ozdravenie, ak obchodník s cennými papiermi neplní povinnosti podľa § 74.
(10)
Predstavenstvo obchodníka s cennými papiermi, ktorý neplní povinnosti podľa § 74, je povinné predložiť Národnej banke Slovenska ozdravný program do 30 dní od zistenia tejto skutočnosti. Ozdravný program musí schváliť predstavenstvo a dozorná rada obchodníka s cennými papiermi. Národná banka Slovenska je povinná do desiatich dní od prijatia záväzného ozdravného programu tento schváliť alebo zamietnuť. Ak Národná banka Slovenska v tejto lehote predložený ozdravný program nezamietne, považuje sa ozdravný program za schválený.
(11)
Ak pominuli dôvody, pre ktoré bol obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi obmedzený alebo pozastavený výkon niektorej z povolených činností, Národná banka Slovenska písomne oznámi túto skutočnosť obchodníkovi s cennými papiermi, zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi alebo centrálnemu depozitárovi.
(12)
Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie tohto zákona fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je obchodníkom s cennými papiermi alebo finančnou inštitúciou, je oprávnená uložiť tejto osobe pokutu až do výšky podľa odseku 25, alebo uloží povinnosť uhradiť náhradu, ktorá sa rovná hodnote majetkového prospechu, tej osobe, na ktorej úkor sa majetkový prospech získal. Uloží im aj opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu. Ak Národná banka Slovenska zistí, že fyzická osoba alebo právnická osoba vykonáva bez povolenia činnosti, na ktoré je potrebné povolenie podľa tohto zákona, je oprávnená uložiť fyzickej osobe alebo právnickej osobe podľa závažnosti a miery zavinenia sankcie podľa odseku 1 písm. d) a odseku 25 a oznámi túto skutočnosť orgánu činnému v trestnom konaní.
(13)
Uložením sankcií podľa odsekov 1 až 7 alebo odseku 12 nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.114)
(14)
Sankcie podľa odsekov 1 až 12 a 15 až 33 možno ukladať súbežne a opakovane. Uložená pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
(15)
Opatrenia na nápravu a pokuty možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Premlčacie lehoty podľa prvej vety sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného zákona,114ab) pričom od prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálneho depozitára alebo inej osoby, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.114aa)
(16)
Na nútenú správu nad centrálnym depozitárom sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou.114a)
(17)
Národná banka Slovenska je oprávnená aj mimo konania o uložení sankcie prerokovať nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi, zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára s členmi predstavenstva obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, s vedúcim pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, s členmi dozornej rady obchodníka s cennými papiermi alebo centrálneho depozitára, s vedúcimi zamestnancami51) alebo so zamestnancami zodpovednými za výkon vnútornej kontroly, ktorí sú povinní poskytnúť Národnej banke Slovenska ňou požadovanú súčinnosť.
(18)
O každej sankcii podľa odseku 1 udelenej zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi Národná banka Slovenska bezodkladne informuje príslušný orgán dohľadu v štáte sídla zahraničného obchodníka s cennými papiermi.
(19)
Sankcie podľa tohto zákona možno uložiť aj za porušenie právne záväzných aktov Európskej únie upravujúcich činnosť dohliadaných subjektov.
(20)
Ak Národná banka Slovenska na základe dohľadu vykonávaného podľa § 135 ods. 7 zistí, že riziká, ktorým obchodník s cennými papiermi je vystavený alebo môže byť vystavený, nie sú dostatočne kryté vlastnými zdrojmi financovania, a to ani po tom, čo obchodník s cennými papiermi prijal opatrenia vyplývajúce z oznámenia zaslaného Národnou bankou Slovenska podľa § 135 ods. 7, Národná banka Slovenska môže uložiť obchodníkovi s cennými papiermi osobitnú požiadavku na vlastné zdroje vo výške presahujúcej hodnotu požiadaviek na vlastné zdroje podľa § 74 ods. 4 a 5, pričom zohľadní kvantitatívne a kvalitatívne požiadavky systému hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu podľa § 74c ods. 1 a 2.
(21)
Národná banka Slovenska poskytne raz ročne Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy) súhrnné informácie týkajúce sa administratívnych opatrení a sankcií za porušenie
a)
zákazu manipulácie s trhom alebo zákazu využívania dôverných informácií,
b)
ustanovení tohto zákona alebo osobitného predpisu114b) týkajúcich sa poskytovania investičných služieb alebo činnosti regulovaných trhov alebo mnohostranných obchodných systémov.
(22)
Ak Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu54) zverejní administratívne opatrenie alebo sankciu týkajúcu sa záležitostí podľa odseku 21, bezodkladne oznámi túto skutočnosť Európskemu orgánu dohľadu (Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy).
(23)
Ak Národná banka Slovenska zistí porušenie ustanovení osobitných predpisov,114c) je oprávnená uložiť právnickej osobe alebo fyzickej osobe sankcie podľa § 144 ods. 1 písm. a), c), e) a i).
(24)
Ak obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi informuje114d) Národnú banku Slovenska o výsledku stresových testov, ktorý bude zodpovedať prekročeniu požiadaviek na vlastné zdroje voči korelačnému obchodnému portfóliu, Národná banka Slovenska môže určiť požiadavku na vlastné zdroje krytia špecifického rizika pre korelačné obchodné portfólio.
(25)
Za porušenie ustanovení § 54 ods. 8 a § 70 môže Národná banka Slovenska uložiť pokutu
a)
do 10 % celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku, ak ide o právnickú osobu; ak je právnická osoba dcérskou spoločnosťou, za základ celkového ročného obratu v predchádzajúcom kalendárnom roku sa použije hrubý príjem z konsolidovanej závierky materskej spoločnosti,
b)
do 5 000 000 eur, ak ide o fyzickú osobu, alebo
c)
do dvojnásobku sumy obohatenia vyplývajúcej z porušenia týchto ustanovení, ak je túto sumu možné určiť.
(26)
Informácie o opatreniach na nápravu a pokutách podľa odsekov 1, 7, 12, 25, § 145 ods. 1, § 145a ods. 1 a 2 a § 146 ods. 1, Národná banka Slovenska zverejňuje na svojom webovom sídle najmenej počas piatich rokov,114e) a to bezodkladne potom ako je obchodník s cennými papiermi, pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, zmiešaná finančná holdingová spoločnosť alebo osoba o uložení opatrenia na nápravu alebo o pokute informovaná.
(27)
Národná banka Slovenska podľa odseku 26 zverejňuje najmä informácie o druhu uloženého opatrenia na nápravu a pokute, povahe porušenia, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo osoby, ktorej opatrenie na nápravu alebo pokuta boli uložené. Ak je proti rozhodnutiu o uloženom opatrení zverejnenému podľa prvej vety podaný opravný prostriedok, Národná banka Slovenska uvedie túto informáciu súčasne so zverejnením podľa prvej vety alebo bezodkladne po podaní opravného prostriedku, ak je podaný po zverejnení podľa prvej vety. Tieto informácie sa zverejňujú v súlade s osobitnými predpismi.114f)
(28)
Ak Národná banka Slovenska považuje zverejnenie identifikačných údajov právnických osôb alebo osobných údajov fyzických osôb na základe individuálneho posúdenia za neprimerané alebo ak zverejnenie podľa odseku 27 by mohlo ohroziť stabilitu finančných trhov alebo prebiehajúce vyšetrovanie,114g) je povinná
a)
odložiť zverejnenie informácie podľa odseku 27 až dovtedy, kým pominú dôvody na nezverejnenie,
b)
zverejniť informácie podľa odseku 27 anonymne spôsobom, ktorý zabezpečí účinnú ochranu príslušných osobných údajov, alebo
c)
upustiť od zverejnenia informácií podľa odseku 27, ak možnosti podľa písmen a) a b) považuje za nedostatočné na to, aby sa nimi zabezpečila
1.
ochrana stability finančných trhov,
2.
primeranosť zverejnenia informácií podľa odseku 27 vo vzťahu k závažnosti porušenia.
(29)
Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť povinnosť podľa odseku 1 písm. e) aj vtedy, ak sa finančná situácia obchodníka s cennými papiermi výrazne zhorší, ak dotknutá osoba závažným spôsobom porušila právne predpisy alebo stanovy obchodníka s cennými papiermi alebo ak sa dopustila závažných pochybení pri plnení svojich úloh.
(30)
Národná banka Slovenska bezodkladne po vydaní rozhodnutia podľa odseku 1 alebo po prijatí opatrenia na predchádzanie krízovej situácie114ga) alebo po doručení oznámenia114gb) zašle rozhodnutie alebo oznámenie na vedomie rezolučnej rade. Rezolučná rada je oprávnená uložiť obchodníkovi s cennými papiermi povinnosť, aby začal rokovania s prípadnými záujemcami o kúpu obchodníka s cennými papiermi pri zohľadnení podmienok ustanovených v osobitnom predpise.114gc)
(31)
Národná banka Slovenska postupuje pri odložení zverejňovania a nezverejňovania informácií o sankciách podľa osobitných predpisov.114h)
(32)
Národná banka Slovenska postupuje pri zverejňovaní sankcií podľa osobitného predpisu.114ha)
(33)
Národná banka Slovenska oznámi Európskemu orgánu dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) informáciu o uložení každej sankcie, ktorá nebola zverejnená podľa odseku 28 písm. c) a o každom opravnom prostriedku uplatnenom proti rozhodnutiu o uložení týchto sankcií a o rozhodnutí o opravnom prostriedku.
(34)
Národná banka Slovenska pri určovaní druhu a výšky sankcií zohľadňuje
a)
závažnosť a trvanie porušenia,
b)
mieru zodpovednosti osoby,
c)
finančnú situáciu zodpovednej osoby podľa celkového ročného obratu zodpovednej právnickej osoby alebo ročného príjmu zodpovednej fyzickej osoby,
d)
výšku ziskov, ktoré zodpovedná osoba dosiahla, alebo výšku strát, ktorým zabránila, ak je možné ich určiť,
e)
straty tretích osôb spôsobené porušením, ak je možné ich určiť,
f)
úroveň spolupráce zodpovednej osoby s Národnou bankou Slovenska,
g)
predchádzajúce porušenia, ktorých sa dopustila zodpovedná osoba,
h)
opatrenia prijaté po porušení osobou zodpovednou za porušenie, aby sa zabránilo jeho opakovaniu.
zobraziť paragraf
§ 174d
Zrušovacie ustanovenie účinné od 21. júla 2019


Zrušuje sa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 2/2014 o náležitostiach žiadosti o schválenie prospektu cenného papiera (oznámenie č. 39/2014 Z. z.).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]57a)  § 21 ods. 3 písm. b) zákona č. 186/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]111a)  Čl. 24 a 25 nariadenia (ES) č. 1060/2009 v platnom znení. Čl. 32 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]114h)  Čl. 62 nariadenia (EÚ) č. 909/2014 v platnom znení. Čl. 42 nariadenia (EÚ) 2017/1129.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore