Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69190
Dôvodové správy: 2094
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.06.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.05.2019


Platnosť od: 11.12.1992
Účinnosť od: 01.05.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST24 JUD21 DS11 EU PP127 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 566/1992 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 95/2019


§ 38

(1)
Národná banka Slovenska vedie účtovníctvo a zostavuje účtovnú závierku podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.7d)
(2)
Účtovnú závierku Národnej banky Slovenska overuje nezávislý externý audítor odporúčaný a schválený podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.8) Národná banka Slovenska pri výbere, poverovaní a pri zadávaní zákaziek externým audítorom na overovanie účtovných závierok Národnej banky Slovenska uplatňuje osvedčené postupy vydané Európskou centrálnou bankou na výber a poverovanie externých audítorov pre centrálne banky Eurosystému podľa osobitného predpisu8) vrátane uplatňovania pravidiel o periodickej rotácii pri vykonávaní štatutárnych auditov tak, že ten istý štatutárny audítor, tá istá audítorská spoločnosť a tiež ten istý kľúčový audítorský partner môže bez rotácie vykonávať overovanie účtovných závierok Národnej banky Slovenska najviac za obdobie siedmich po sebe nasledujúcich rokov.
(3)
Národná banka Slovenska zostavuje a zverejňuje svoje výročné správy podľa osobitných predpisov platných pre Eurosystém.7d)
(4)
Národná banka Slovenska spracúva a poskytuje na zverejnenie bilanciu aktív a pasív Národnej banky Slovenska.
zobraziť paragraf
§ 44a

Národná banka Slovenska je pre webové sídla a mobilné aplikácie vo svojej správe povinná zabezpečovať prístupnosť a funkčnosť webových sídiel a mobilných aplikácií, ako aj minimálne požiadavky na obsah webových sídiel najmenej na úrovni rovnocennej s úrovňou štandardov vydaných podľa osobitného predpisu.10c)
zobraziť paragraf
§ 45

(1)
Tomu, kto porušil týmto zákonom uloženú povinnosť poskytnúť Národnej banke Slovenska informácie, ktoré Národná banka Slovenska potrebuje na zabezpečenie vykonávania svojich úloh podľa zákona, alebo kto porušil inú povinnosť uloženú týmto zákonom, môže Národná banka Slovenska podľa závažnosti, rozsahu, času trvania, následkov a povahy protiprávneho konania a zistených nedostatkov uložiť opatrenie na odstránenie a nápravu protiprávneho stavu a peňažnú pokutu až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do hodnoty 60 000 eur; ak bol v dôsledku porušenia takejto povinnosti získaný majetkový prospech prevyšujúci hodnotu 60 000 eur, tak možno uložiť pokutu až do výšky získaného majetkového prospechu. Takéto opatrenie a pokutu možno ukladať súbežne a opakovane. Ich uložením nie je dotknutá povinnosť vydať bezdôvodné obohatenie11) ani zodpovednosť podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Na postup Národnej banky Slovenska vo veciach podľa odseku 1 sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona a osobitného predpisu12) s tým, že na konanie a rozhodovanie v prvom stupni je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska; rozhodnutia v prvom stupni podpisuje vedúci tohto útvaru alebo ním poverený vedúci zamestnanec tohto útvaru. Nedostatky vo veciach podľa odseku 1 uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného predpisu.12aa) Pokutu a opatrenia podľa odseku 1 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku; tieto premlčacie lehoty sa prerušujú, keď nastala skutočnosť zakladajúca prerušenie lehoty podľa osobitného predpisu,12ab) pričom od každého prerušenia premlčania začína plynúť nová premlčacia lehota. Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty; na výnosy z pokút a vymáhanie pokút sa vzťahuje osobitný predpis.12ac)
zobraziť paragraf
§ 49af
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2019

(1)
Ak ide o webové sídlo Národnej banky Slovenska, ktoré bolo uverejnené pred 1. májom 2019, povinnosti pre prístupnosť, funkčnosť a minimálne požiadavky na obsah webového sídla podľa § 44a je Národná banka Slovenska povinná zabezpečiť najneskôr od 23. septembra 2020.
(2)
Národná banka Slovenska je povinná zabezpečiť prístupnosť mobilných aplikácií podľa § 44a najneskôr od 23. júna 2021.
zobraziť paragraf
§ 49c

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]8)  Čl. 27 ods. 27.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky v platnom znení (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore