Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69042
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 11.12.1992
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST23 JUD21 DS10 EU PP127 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Národnej banke Slovenska 566/1992 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 566/1992 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018


§ 17f

(1)
Bankovky a mince môžu v Slovenskej republike spracovávať pre iné osoby Národná banka Slovenska, banky na základe bankového povolenia3k) a spracovatelia bankoviek a mincí (ďalej len „spracovateľ"). Spracovateľom je podnikateľská právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike, ktorá spracováva bankovky a mince pre iné osoby na základe udeleného povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí.
(2)
Spracovávaním bankoviek a mincí sa rozumie ich triedenie podľa pravosti a kvality, podľa počtu a nominálnej hodnoty a ich balenie do vhodného obalového materiálu. Spracovávanie eurobankoviek a euromincí možno vykonávať výlučne v prípade splnenia podmienok podľa osobitných pravidiel platných v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí.3h)
(3)
O udelení povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí rozhoduje Národná banka Slovenska na základe písomnej žiadosti. Na udelenie povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí musia byť splnené tieto podmienky:
a)
spracovateľ je právnickou osobou, ktorá podľa osobitných predpisov povinne vytvára základné imanie, pričom
1.
splatený peňažný vklad do základného imania spracovateľa musí byť najmenej v hodnote 250 000 eur, alebo
2.
spracovateľ musí byť poistený pre prípad zodpovednosti za škodu s poistným plnením pri každej poistnej udalosti najmenej v hodnote 250 000 eur,
b)
ostatné činnosti spracovateľa slúžia len na zabezpečenie vykonávania činností bánk v oblasti hotovostného peňažného obehu,
c)
náležitá odborná spôsobilosť vedúcich zamestnancov spracovateľa, do funkčnej náplne ktorých patrí riadenie alebo kontrola spracovávania bankoviek a mincí a činností súvisiacich so spracovávaním bankoviek a mincí; za náležitú odbornú spôsobilosť sa považuje ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej päťročná prax v oblasti spracovávania bankoviek a mincí, v ekonomickej oblasti alebo vo finančnej oblasti, prípadne ukončené úplné stredné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo iné obdobné zahraničné vzdelanie a najmenej sedemročná prax v oblasti spracovávania bankoviek a mincí, v ekonomickej oblasti alebo vo finančnej oblasti,
d)
dôveryhodnosť a bezúhonnosť fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom spracovateľa, alebo fyzických osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu spracovateľa, ako aj zamestnancov spracovateľa; za dôveryhodnú a bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za trestný čin majetkovej povahy, za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom riadiacej funkcie ani za úmyselný trestný čin, pričom tieto skutočnosti sa preukazujú výpisom z registra trestov, a ak ide o cudzinca, tieto skutočnosti sa preukazujú a dokladujú obdobným dokladom vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka; na účely preukazovania a preskúmavania dôveryhodnosti a bezúhonnosti je spracovateľ aj bez súhlasu dotknutých osôb povinný písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,2a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o fyzickej osobe, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu spracovateľa, ako aj zamestnancov spracovateľa, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov3ka) sa vzťahujú ustanovenia § 34a ods. 1 a 2 a § 34b a osobitný predpis3ka) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov,3ka)
e)
materiálno-technická, organizačná a personálna pripravenosť, vybavenosť a schopnosť spracovateľa vo vhodných priestoroch sústavne odborne, bezpečne a šetrne spracovávať bankovky a mince a vykonávať činnosti súvisiace so spracovávaním bankoviek a mincí,
f)
ďalšie požiadavky a podmienky podľa pravidiel platných v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí,3l) ak ide o spracovávanie eurobankoviek a euromincí.
g)
spracovateľ nebol právoplatne odsúdený pre trestný čin podľa písmena d); táto skutočnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; na účely preukazovania a preskúmavania bezúhonnosti spracovateľa je spracovateľ povinný písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska údaje,2a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o spracovateľovi, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 34a ods. 1 a 2 a § 34b a osobitný predpis3ka) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov,3ka)
(4)
Spracovateľ je podmienky podľa odseku 3 povinný nepretržite a trvalo dodržiavať počas celej doby platnosti udeleného povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí.
(5)
Eurobankovky prijaté z peňažného obehu možno v Slovenskej republike dávať do bankomatov, len ak boli spracované Národnou bankou Slovenska, ak osobitné pravidlá platné v eurozóne pre spracovávanie eurobankoviek a euromincí3h) neustanovujú inak. Eurobankovky a euromince prijaté z peňažného obehu môžu banky a spracovatelia vydávať klientom len po spracovaní a riadnej kontrole prijatých eurobankoviek a euromincí na zariadeniach, ktoré boli preskúšané a otestované Národnou bankou Slovenska alebo inými centrálnymi bankami v rámci Európskeho systému centrálnych bánk, alebo odborne spôsobilými zamestnancami. Opatrením, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanoví, čo sa rozumie odbornou spôsobilosťou na spracovávanie a kontrolu eurobankoviek a euromincí a za akých podmienok môžu odborne spôsobilí zamestnanci spracovávať a kontrolovať eurobanky a euromince.
(6)
Spracovatelia a osoby podieľajúce sa na spracovávaní bankoviek a mincí podliehajú dohľadu, ktorý vykonáva Národná banka Slovenska podľa tohto zákona a osobitných predpisov.3m) Každý spracovateľ, členovia jeho orgánov, jeho zamestnanci a ďalšie osoby, ktorých činnosť súvisí s dohliadaným spracovateľom, majú povinnosť umožniť výkon dohľadu v rozsahu podľa tohto zákona a osobitných predpisov,3m) zdržať sa konania, ktoré by mohlo mariť výkon dohľadu, ako aj poskytnúť v štátnom jazyku všetky informácie, dokumentáciu, súčinnosť a pomoc, ktoré sú na účely výkonu dohľadu požadované Národnou bankou Slovenska alebo osobami poverenými výkonom dohľadu; dohliadaný spracovateľ a ostatné dohliadané osoby sú v rámci dohľadu tiež povinné umožniť výkon dohľadu na mieste nad spracovávaním bankoviek a mincí a nad dodržiavaním pravidiel a podmienok na ich spracovávanie, ako aj umožniť prístup do objektov, k zariadeniam a k iným veciam a dokladom, ktoré súvisia so spracúvaním bankoviek a mincí.
(7)
Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti spracovateľa, spočívajúce najmä v nedodržiavaní, porušení alebo obchádzaní pravidiel a podmienok na spracovávanie bankoviek a mincí alebo podmienok a povinností vyplývajúcich z povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí alebo z iných rozhodnutí Národnej banky Slovenska, v porušení povinností pri výkone dohľadu alebo neumožnení výkonu dohľadu, alebo v nedodržiavaní, porušení alebo obchádzaní ustanovení tohto zákona, právne záväzných aktov Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na spracovávanie bankoviek a mincí, osobitných zákonov3m) alebo iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na spracovateľa alebo na spracovávanie bankoviek a mincí, Národná banka Slovenska môže podľa závažnosti, rozsahu, dĺžky trvania, následkov a povahy zistených nedostatkov
a)
uložiť opatrenie na nápravu a odstránenie zistených nedostatkov v určenej lehote,
b)
uložiť spracovateľovi skončiť nepovolenú činnosť,
c)
uložiť peňažnú pokutu v platnej menovej jednotke až do hodnoty 30 000 eur a pri opakovanom alebo závažnom nedostatku až do hodnoty 60 000 eur; ak bol v dôsledku zisteného nedostatku získaný majetkový prospech prevyšujúci hodnotu 60 000 eur, tak možno uložiť pokutu až do výšky získaného majetkového prospechu,
d)
obmedziť alebo pozastaviť výkon činností alebo niektorej činnosti podľa povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí,
e)
odobrať povolenie na spracovávanie bankoviek a mincí.
(8)
Opatrenia na nápravu a sankcie podľa odseku 7 možno ukladať súbežne a opakovane; opatrenia na nápravu a sankcie podľa odseku 7 možno uložiť do troch rokov od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov od ich vzniku. Pokuta podľa odseku 7 písm. c) je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení; na vymáhanie právoplatne uloženej pokuty sa vzťahujú osobitné predpisy.3m)
(9)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na výkon dohľadu vrátane konania a rozhodovania vo veciach spracovateľov a spracovávania bankoviek a mincí sa vzťahujú osobitné predpisy3m) s tým, že na výkon dohľadu a na konanie a rozhodovanie Národnej banky Slovenska v prvom stupni je príslušný útvar určený organizačným poriadkom Národnej banky Slovenska. Rozhodnutia Národnej banky Slovenska v prvom stupni a poverenia na výkon dohľadu na mieste podpisuje vedúci tohto útvaru alebo ním poverený zástupca.
(10)
Národná banka Slovenska vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví podrobné pravidlá, za ktorých banky a spracovatelia môžu spracúvať bankovky a mince pre iné osoby, postup a materiálno-technické vybavenie bánk a spracovateľov pri spracovávaní bankoviek a mincí a náležitosti žiadosti o udelenie povolenia na spracovávanie bankoviek a mincí.
zobraziť paragraf
§ 43

(1)
Pre zamestnancov Národnej banky Slovenska platia ustanovenia Zákonníka práce,10) ak tento zákon neustanovuje inak. Na zamestnancov Národnej banky Slovenska sa primerane vzťahujú ustanovenia § 7 ods. 5 až 7. Na výkon vlastnej ochrany (§ 35a) sa vyžaduje aj zdravotná a psychická pracovná spôsobilosť na vykonávanie činností a úloh vlastnej ochrany; táto spôsobilosť sa pred začatím výkonu vlastnej ochrany a pravidelne každé tri roky počas výkonu vlastnej ochrany preukazuje lekárskym posudkom, ktorého súčasťou je aj psychologické vyšetrenie. Na dočasné pridelenie zamestnancov Národnej banky Slovenska pri plnení úloh v rámci osobitného systému dohľadu podľa osobitných predpisov10a) sa nevzťahujú obmedzenia na dočasné pridelenie zamestnancov podľa Zákonníka práce.
(2)
Národná banka Slovenska je oprávnená vyžadovať bezúhonnosť fyzickej osoby uchádzajúcej sa o zamestnanie v Národnej banke Slovenska, ktorá sa preukazuje najneskôr pred uzatvorením pracovnej zmluvy alebo dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov; ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje a dokladuje obdobným dokladom o bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne overeným prekladom do slovenského jazyka. Fyzická osoba, ktorá je štátnym občanom Slovenskej republiky, má na účely preukazovania a preskúmavania jej bezúhonnosti povinnosť písomne poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej písomné požiadanie údaje,2a) ktoré sú potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov o tejto fyzickej osobe, pričom na poskytovanie a preverovanie týchto údajov, na preverovanie totožnosti dotknutej osoby a na vyžiadanie, vydanie a zaslanie výpisov z registra trestov sa vzťahujú ustanovenia § 34a ods. 1 a 2 a § 34b a osobitný predpis3ka) s tým, že Národná banka Slovenska je príslušná podávať žiadosti o výpis z registra trestov.3ka)
(3)
Na účely obmedzenia zárobkovej činnosti zamestnanca Národnej banky Slovenska sa za zárobkovú činnosť, ktorá má k predmetu činnosti zamestnávateľa konkurenčný charakter,10b) považuje aj činnosť, pri ktorej vykonávaní by bolo možné využiť alebo sprístupniť iným osobám informácie o skutočnostiach, o ktorých sa zamestnanec dozvedel v rámci výkonu svojho zamestnania v Národnej banke Slovenska a o ktorých je povinný zachovávať mlčanlivosť. Obmedzenie zárobkovej činnosti po skončení pracovného pomeru možno dohodnúť najdlhšie na dva roky.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2a)  § 10 ods. 4 a 5 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore