Články k predpisu 563/2009

Miestne dane a miestne poplatky v kontexte opatrení prijatých v súvislosti s chorobou COVID-19[1]

Abstrakt
Pandémia koronavírusu sa dotkla každého z nás. Má globálne spoločenské a ekonomické dopady. V záujme zmiernenia následkov pandémie v Slovenskej republike došlo k prijatiu niekoľkých právnych predpisov, ktorých cieľom bola ochrana, resp. pomoc fyzickým osobám - nepodnikateľom, podnikateľom a zamestnancom aj zamestnávateľom, pred následkami pandémie. Príspevok poukazuje na právnu úpravu opatrení prijatých v oblasti miestnych daní a miestnych poplatkov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
podmienky zániku daňového nedoplatku
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 160


Vydané: 01.12.2021
Autor: JUDr., Tatiana Kubincová, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora JUDr., Tatiana Kubincová, PhD.

Daňové právo a jeho reflexia na nové javy v ekonomike[1]

Abstrakt
Dynamika vývoja spoločenských, politických, či ekonomických vzťahov spravidla predbieha právnu úpravu, ktorá až následne reaguje na potrebu regulácie nových, resp. neustále sa meniacich vzťahov. Daňové právo, upravujúce dane a poplatky ako rozhodujúci zdroj príjmov verejných rozpočtov v tomto smere nie je výnimkou. V súčasnosti čelia globálna ekonomika ako aj národné ekonomiky dvom zásadným výzvam: dopady pandémie COVID-19 a digitálna transformácia. Predložený príspevok je venovaný reflexii daňového práva na tieto výzvy, ktoré majú zásadný vplyv nielen na aktuálnu normotvorbu, ale tiež na plnenie základnej fiskálnej funkcie daní a poplatkov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
podanie daňového subjektu
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 13


Vydané: 01.12.2021
Autor: doc. JUDr., Miroslav Štrkolec, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Miroslav Štrkolec, PhD.

Kryptoaktíva a výkon daňovej exekúcie[1]

Abstrakt
Cieľom tohto príspevku je poskytnúť pohľad na aktuálne možnosti postihnutia kryptoaktív ako majetku daňových dlžníkov v daňovom exekučnom konaní. Autor poukáže na jednotlivé špecifiká takéhoto majetku, ako aj na prekážky, ktoré môžu brániť úspešnej daňovej exekúcii. Následne popíše kritériá pre zvolenie správneho spôsobu daňovej exekúcie, ako aj možnosti jej samotného výkonu, v kontexte aktuálnej právnej úpravy. Základnou hypotézou tohto príspevku je zodpovedanie otázky, či je možné kryptoaktíva postihnúť daňovou exekúciou a akým spôsobom je vhodné daňovú exekúciu realizovať.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
výkon daňovej exekúcie
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 98


Vydané: 16.06.2021
Autor: Mgr., Marko Putera
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Marko Putera

Kumulácia daňového a trestného konania vs. zásada ne bis in idem vo svetle pozmenenej judikatúry medzinárodných súdov[1]

Abstrakt
Cieľom príspevku je analyzovať nedávnu zmenu v dlhodobo ustálenej judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ na poli uplatňovania záruk plynúcich zo zásady ne bis in idem konkrétne vo vzťahu ku kumulácii daňového a trestného konania. Zmena v judikatúre menovaných súdov predstavuje výrazný odklon od ich doterajšej aplikačnej praxe a zavádza možnosť zúžiť ochranu pred dvojitým stíhaním resp. postihom tej istej osoby za spáchanie toho istého skutku. V príspevku sa venujeme vybraným problémom pri aplikácii záverov plynúcich z rozhodnutí Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ v slovenskom právnom režime.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
správne delikty zák. č. 563/2009
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 154
511/1992 paragrafy: 35


Vydané: 16.06.2021
Autor: Mgr., Natália Priateľová
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Natália Priateľová

Svedok z miestneho zisťovania ako dôkaz v daňovom konaní

Abstrakt
Na základe Ústavy SR čl. 2 ods. 2 môžu štátne orgány konať iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Pri správe daní sa postupuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, chránia sa záujmy štátu a dbá sa pritom na zachovávanie práv a právom chránených záujmov daňových subjektov a iných osôb.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
hodnotenie dôkazov správcom dane
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 3


Vydané: 16.02.2021
Autor: JUDr., Miroslav Buriánek, PhD.
Zdroj: Najprávo


Zobraziť všetky články autora JUDr., Miroslav Buriánek, PhD.

Záložná zmluva a kaučná zmluva v pracovnom práve

Abstrakt
Prípustnosť uzatvorenia kaučnej zmluvy by nemala byť vyvodzovaná iba z ústavných princípov, ale výslovne tak, aby vyrovnávala implicitne prednastavenú slabšiu pozíciu zamestnanca. Zatiaľ čo kaučná zmluva môže byť vnímaná ako reakcia na nedostatok zabezpečovacích prostriedkov, regulácia záložnej zmluvy ilustruje širší problém, ktorým je previazanosť pracovného práva s občianskym právom, či už na základe subsidiarity, analógie, alebo priameho použitia OZ. Nejasnosti ohrozujú najmä zamestnanca, ktorý je náchylnejší akceptovať aj to, čo by sa inak v pracovnoprávnych vzťahoch nemalo objavovať. Na druhej strane, vylúčenie niektorých zmluvných nástrojov stavia do nepriaznivejšej pozície často aj zamestnávateľa.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
záložné právo
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 81
40/1964 paragrafy: 151a, 151b, 151c, 151d, 151e, 151f, 151g, 151h, 151i, 151j, 151k, 151l, 151m, 151ma, 151mb, 151mc, 151md, 151me


Vydané: 01.10.2020
Autor: JUDr., Andrej Poruban, PhD.
Zdroj: Bulletin advokácie SAK


Zobraziť všetky články autora JUDr., Andrej Poruban, PhD.

MIESTNE DANE S AKCENTOM NA ELEKTRONICKÝ SYSTÉM VEDENIA DAŇOVÉHO EXEKUČNÉHO KONANIA

Abstrakt
Miestne dane predstavujú jeden z imanentných príjmov rozpočtu obce. Súčasne tvoria aj značnú časť daňových nedoplatkov fyzických osôb a právnických osôb. Na účely zrýchlenia výberu daňových nedoplatkov v rámci daňového exekuč- ného konania sa obce postupne zapájajú do kreovaného systému elektronickej komunikácie, ktorý im umožňuje rýchlu a efektívnu komunikáciu s bankami.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
neprípustnosť daňovej exekúcie
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 88


Vydané: 30.09.2020
Autor: Mgr., Michal Úradník
Zdroj: Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Právnická fakulta


Zobraziť všetky články autora Mgr., Michal Úradník

Daňová kontrola ako nástroj ochrany fiskálnych záujmov štátu

Abstrakt
Ochrana fiskálnych záujmov štátu patrí medzi dôležité úlohy, ktoré sa snaží štát prostredníctvom rôznych právnych inštitútov zabezpečovať aby mohol čo najúčinnejšie kumulovať dostatok peňažných prostriedkov do štátneho rozpočtu a tak plniť svoje úlohy a funkcie. Jedným z takýchto právnych inštitútov na zabezpečenie dostatku peňažných prostriedkov je aj daňová kontrola, ktorá v podnikateľskom prostredí nepatrí medzi populárne inštitúty avšak jej úloha je v rámci ochrany fiskálnych záujmov štátu nezameniteľná. Ústrednou časťou článku je priblíženie daňovej kontroly ako účinného nástroja, ktorým štát vplýva na daňové subjekty a tak si zabezpečuje plnenie daňovej povinnosti.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
daňová kontrola
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 46, 47, 44, 45
511/1992 paragrafy: 15


Vydané: 01.08.2020
Autor: Mgr., Tomáš Pavlo
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora Mgr., Tomáš Pavlo

MIESTNY POPLATOK ZA ROZVOJ PO 4 ROKOCH: NÁVRH NA ÚPRAVU [1] [2]

Abstrakt
Vkontexte veľkých investičných dlhov do infraštruktúry miestnych samospráv a nedokončenej fiškálnej decentralizácie bol pred 5 rokmi do slovenského právneho poriadku prijatý miestny poplatok za rozvoj. S jeho príchodom došlo k zvýšeniu finančných zdrojov obcí a miest na ich rozvoj, najmä v nadväznosti s novými developerskými projektami v meste. Poplatok však plní okrem alokačnej funkcie aj funkciu internalizácie nákladov spojených s potrebnou infraštruktúrou u developera, ktorého projekt má z tejto novej infraštruktúry ťažiť, čím umožňuje adresnejšie plnenie alokačnej funkcie. Cieľom príspevku je (i) poskytnúť ucelený pohľad na problematiku miestneho poplatku za rozvoj s prepojením na teoretický základ financovania infraštruktúrnych investícií, (ii) rámcovo zhodnotiť zákonné mechanizmy jeho fungovania a praktickú stránku jeho využitia, a v neposlednom rade (iii) načrtnúť riešenia identifikovaných nedostatkov. V príspevku ponúkame konceptuálny posun smerom k intenzívnejšej spolupráci samospráv s poplatníkmi pri využívaní poplatku za rozvoj, čo však naráža na aktuálne právne limity.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
určovanie dane podľa pomôcok
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 48, 49


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Ján Mazúr, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Ján Mazúr, PhD.

JEDNOTNÁ DIGITÁLNA BRÁNA A DANE[1]

Abstrakt
Autor vo svojom článku krížovou analýzou abstrahuje prínos zriadenia Jednotnej digitálnej brány z pohľadu daňových povinností. Zameriava sa na skúmanie funkcionalít Jednotnej digitálnej brány pri cezhraničných povinnostiach v rámci právneho priestoru EÚ.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
doručovanie písomností podľa daňového poriadku
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 30, 31, 32, 33, 34, 35


Vydané: 23.06.2020
Autor: Mgr., Martin Daňko, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore


Zobraziť všetky články autora Mgr., Martin Daňko, PhD.

KVALIFIKOVANÉ ZASTUPOVANIE DAŇOVÝCH SUBJEKTOV PRI SPRÁVE DANÍ – PREDPOKLADY A REALITA1

Abstrakt
Autor v príspevku posudzuje rôzne možnosti zastupovania daňových subjektov daných platným a účinným znením zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V tomto zmysle sa autor zaoberá posudzovaním a špecifikovaním rôznych okruhov osôb, u ktorých je predpoklad kvalifikovaného výkonu zastupovania a hájenia práv a právom chránených záujmov daňových subjektov pri realizácii správy daní, ato zhľadiska zákonného apraktického. Vtomto zmysle možno hovoriť najmä o advokátovi a daňovom poradcovi. Následne skúma predpokladané rozdiely vznikajúce medzi týmito skupinami osôb s ohľadom na výkon ich činnosti a obsahové zameranie týchto činností, príslušnosti ku organizáciám združujúcich ich pôsobenie a vzhľadom na ich predpokladané dosiahnuté vzdelanie a prax v oblasti práva a ekonómie.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
spôsob podania
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 13, 14, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,


Vydané: 06.02.2020
Autor: JUDr., Adrián Popovič, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Adrián Popovič, PhD.

FISKÁLNY ZÁUJEM ŠTÁTU A ADVOKÁT AKO OCHRANCA PRÁV DAŇOVÝCH SUBJEKTOV

Abstrakt
Dane (rovnako ako ďalšie druhy príjmov verejných rozpočtov) plnia viaceré funkcie. V zásade však platí, že historicky najstaršou a primárnou je ich fiskálna funkcia1, ktorá vyjadruje, že prostredníctvom daní dochádza k materializácii príjmovej stránky štátneho rozpočtu a ďalších článkov rozpočtovej sústavy štátu2. Pri priorizovaní fiskálnej funkcie daní, takto možno dane vnímať ako právom zakotvený nástroj na odnímanie určitej časti zdrojov tým osobám, nad ktorými štát vykonáva svoju moc. Odnímanie zdrojov prirodzene nie je samoúčelné, keďže na fiskálnu funkciu nadväzujú ďalšie funkcie daní, ako alokačná, redistribučná, stabilizačná, stimulačná či regulačná.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
základné zásady daňového konania
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 3
511/1992 paragrafy: 2


Vydané: 06.02.2020
Autor: doc. JUDr., Miroslav Štrkolec, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Miroslav Štrkolec, PhD.

RIEŠENIE SPOROV TÝKAJÚCICH SA ZDANENIA

Abstrakt
Od 1.9.2019 je účinný zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia. Zákonom sa ustanovujú pravidlá riešenia sporov, ktorých zámerom je najmä zamedzenie dvojitého zdanenia a zachovanie s tým súvisiacich práv dotknutých daňovníkov. Zákon implementoval smernicu o mechanizme riešenia daňových sporov. Zákon, vychádza z platných pravidiel arbitrážneho procesu, ale zároveň rozširuje sa jeho pôsobnosť aj na oblasti, na ktoré sa doteraz pravidlá nevzťahovali. Predmetom tohto príspevku je zhodnotiť jednotlivé pravidlá a možnosti, kedy namiesto súdneho sporu je možné zdanenia daňovníka riešiť formou "medzinárodnej arbitráže".

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
protokol z daňovej kontroly
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 46


Vydané: 06.02.2020
Autor: mjr. Mgr., Andrej Choma, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora mjr. Mgr., Andrej Choma, PhD.

ŠTANDARDY HODNOTENIA DÔKAZOV A SPRÁVA DANÍ

Abstrakt
Tento článok sa zaoberá rozhodovaním za neistoty pri aplikácii daňovo-právnych noriem. Článok je rozdelený do dvoch častí. V prvej časti je vo všeobecnosti priblížený problém poznania a pravdy v práve. Druhá časť sa venuje konkrétnym procesným inštitútom hodnotenia dôkazov prítomných v daňovom práve Slovenskej republiky. Článok upozorňuje na aplikačné problémy pri ich použití.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
80%
určovanie dane podľa pomôcok
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 48, 49


Vydané: 06.02.2020
Autor: JUDr., Jozef Sábo, PhD.
Zdroj: UPJŠ Košice
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Jozef Sábo, PhD.

ZAMYSLENIE SA NAD DAŇOVOU POLITIKOU (SLOVENSKA/EÚ) Z HĽADISKA JEJ VPLYVU NA DAŇOVÉ SUBJEKTY[1]

Abstrakt
V úvode autor poukazuje na celý rad príčin, okolností a skutočností, ktoré charakterizujú súčasné globálne spoločensko-ekonomické prostredie vo svete (deglobalizácia, BREXIT, nové trendy v automobilovom a strojárenskom priemysle, digitalizácia, automatizácia a robotizácia atď.). Na podklade podrobnejšej analýzy pritom konštatuje, že ide o nové výzvy, ktorým neunikne žiadny štát. Preto ani Slovensko, rovnako tak, ako EÚ nemôže ostať voči týmto výzvam ľahostajné a musí tomu prispôsobovať aj svoju daňovú politiku. EÚ preto vyvíja zvýšené úsilie o zmenu prístupu členských štátov k rozhodovaniu v oblasti zdaňovania, ktorá by viedla k nahradeniu systému jednomyseľného súhlasu s novými legislatívnymi návrhmi rozhodovaním na podklade kvalifikovanej väčšiny. Autor sa v ďalšom zamýšľa nad súčasnou daňovou politikou, a to nielen v slovenskom daňovom prostredí, ale svoju pozornosť sústreďuje aj na daňovú politiku EÚ. Konštatuje pritom, že každý štát ovplyvňuje podnikateľské prostredie v oblasti zdaňovania dvojakým spôsobom: (1) priamo a bezprostredne prostredníctvom svojej daňovo-právnej normotvorby a (2) nepriamo a sprostredkovane daňové zákonodarstvo štátu pôsobí aj na stav podnikania v iných štátoch. Prejavuje sa to napríklad tým, že štáty väčšinou reagujú na zásadnejšie zmeny v daňovom zákonodarstve iných štátov istými protiopatreniami hospodárskej a daňovej povahy (najmä na tie, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať úroveň ekonomického rozvoja ich krajiny), príp. ani aktívne nepristupujú k zmenám vo svojej daňovej normotvorbe, vychádzajúc z toho, že zmeny v daňových predpisoch iného štátu skôr pomôžu než uškodia vnútroštátnemu podnikateľskému prostrediu. Príspevok obsahuje celý rad príkladov pozitívneho, ale najmä negatívneho charakteru, ktoré na Slovensku ovplyvňujú konanie a správanie sa daňových subjektov v oblasti plnenia / neplnenia daňových povinností.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
70%
daňový subjekt
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 59
511/1992 paragrafy: 5


Vydané: 25.10.2019
Autor: prof. h. c. Prof. JUDr., Vladimír Babčák, CSc.
Zdroj: UPJŠ Košice


Zobraziť všetky články autora prof. h. c. Prof. JUDr., Vladimír Babčák, CSc.

ELEKTRONICKÉ DORUČOVANIE V SPRÁVNOM KONANÍ AKO PREDPOKLAD VYMOŽITEĽNOSTI PRÁVA [1]

Abstrakt
Príspevok sa venuje právnej úprave doručovania podľa nových pravidiel, ktoré sa týkajú povinného elektronického doručovania. Analyzuje právnu úpravu zákona o e-governmente vzťahujúcu sa na doručovanie. Príspevok danú problematiku analyzuje z pohľadu zvýšenia vymožiteľnosti práva prostredníctvom elektronického doručovania.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
doručovanie písomností podľa daňového poriadku
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 30, 31, 32, 33, 34, 35


Vydané: 23.08.2019
Autor: doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr., Matej Horvat, PhD.

VÝZNAM EUROKONFORMNÉHO VÝKLADU V OBLASTI DANE Z PRIDANEJ HODNOTY[1]

Abstrakt
Význam súdnych rozhodnutí erga omnes v súčasnom právnom systéme Slovenskej epubliky je nespochybniteľný. Súdy sú povinné rešpektovať nie len právne predpisy, ale aj iné rozhodnutia súdnych autorít týkajúce sa napríklad záväznosti a výkladu iných právnych noriem. Aplikáciou eurokonformného výkladu sa zaoberal Súdny dvor Európskej únie, ako aj národná judikatúra. Tieto rozhodnutia budú predmetom tohto článku. Okrem nich sa článok zaoberá aj princípom in dubio mitius.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
90%
základné zásady daňového konania
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 3
511/1992 paragrafy: 2


Vydané: 12.08.2019
Autor: Mgr., Peter Rakovský, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Peter Rakovský, PhD.

VYBRANÉ ASPEKTY PRÍPUSTNOSTI DÔKAZOV V SÚVISLOSTI S TRESTNÝMI ČINMI DAŇOVÝMI[1] [2]

Abstrakt
Článok reflektuje zmeny v spoločnosti, preto upriamuje pozornosť na využívanie technológií pri páchaní trestných činov daňových. Poukazuje na zaistenie dôkazov nachádzajúcich sa v emailovej komunikácii alebo na vzdialenom dátovom úložisku tzv. cloude. Článok sa tiež zameriava na problematiku prípustnosti a použiteľnosti dôkazov získaných v trestnom konaní a ich následné použitie v daňovom konaní.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
dokazovanie v daňovom konaní
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 24


Vydané: 11.08.2019
Autor: JUDr., Natália Hangáčová, PhD.
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora JUDr., Natália Hangáčová, PhD.

DOKAZOVANIE V TRESTNOM A DAŇOVOM KONANÍ – KOMPARATÍVNY POHĽAD

Abstrakt
Autor sa v predkladanom príspevku venuje teoretickému rozboru problematiky dokazovania v trestnom a daňovom konaní v zmysle príslušných procesných kódexov. Pozornosť je venovaná predovšetkým otázkam zásad dokazovania a dôkazného bremena. Na základe komparácie sú formulované dôsledky pre aplikačnú prax.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
100%
základné zásady daňového konania
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 3
511/1992 paragrafy: 2


Vydané: 11.08.2019
Autor: Mgr., Sebastián Janko
Zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta
Udalosť: Bratislavské právnické fórum


Zobraziť všetky články autora Mgr., Sebastián Janko

PRIMÁRNE DÔVODY OPODSTATŇUJÚCE SÚDNY PRIESKUM SPRÁVNYCH ROZHODNUTÍ V REŽIME JUDICIAL REVIEW V ANGLICKU

Abstrakt
Táto štúdia je voľným pokračovaním (3/7) publikovaných štúdií na túto tému (od identického autora), a to najmä štúdie „Judicial Review v Anglicku – základné inštitúty v parciálnej komparácii s právnou úpravou Slovenskej republiky“. V uvedenom kontexte potom odkazujeme čitateľa na tieto skôr publikované štúdie, a to s cieľom získania komplexného obrazu skúmanej problematiky. Kým v skôr publikovaných štúdiách sa autor venoval všeobecným otázkam správneho súdnictva v Anglicku a procesným podmienkam uplatnenia nástrojov judicial review, predkladaná štúdia skúma najmä materiálne dôvody pre úspešné uplatnenie inštitútu judicial review, ktoré by mohli byť vnímané aj ako potenciálne žalobné body/žalobné dôvody pre účely uplatnenia správnej žaloby (v podmienkach Slovenskej republiky). Tieto zahŕňajú najmä konanie orgánu verejnej moci ultra vires, ďalej nezákonnosť (rozpor s právom), tzv. iracionalitu rozhodnutiu a neproporcionalitu rozhodnutia, resp. čiastočne vzťahy (a prelínanie) sa týchto inštitútov.

Zobraziť kompletné znenie článku na portáli Judikáty.info

Kľúčový výraz
Relevancia k §
60%
daňová kontrola
Priradené k predpisu:
563/2009 paragrafy: 46, 47, 44, 45
511/1992 paragrafy: 15


Vydané: 28.02.2019
Autor: doc. JUDr. PhDr., Peter Potasch, PhD.
Zdroj: Učená právnická spoločnosť


Zobraziť všetky články autora doc. JUDr. PhDr., Peter Potasch, PhD.
MENU
Hore