Zákon o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2008 účinný od 07.06.2022 do 31.12.2022

Platnosť od: 19.12.2008
Účinnosť od: 07.06.2022
Účinnosť do: 31.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Miestna štátna správa, Náhradná starostlivosť, Rodičovské práva, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUDDS9EUPPČL0

Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 561/2008 s účinnosťou od 07.06.2022 na základe 199/2022

Legislatívny proces k zákonu 199/2022§ 2
Starostlivosť o dieťa

(1)
Starostlivosť o dieťa na účely tohto zákona je poskytovanie starostlivosti dieťaťu v záujme jeho fyzického vývinu a psychického vývinu pri rešpektovaní najlepšieho záujmu dieťaťa a jeho práv v čase, keď rodič vykonáva zárobkovú činnosť alebo študuje na strednej škole alebo na vysokej škole.
(2)
Starostlivosť o dieťa sa vykonáva
a)
v rodinnom prostredí dieťaťa,
b)
v prostredí účelovo vytvorenom a upravenom na výkon starostlivosti o dieťa alebo
c)
v rodinnom prostredí fyzickej osoby poskytujúcej starostlivosť o dieťa.
(3)
Poskytovateľ starostlivosti o dieťa podľa tohto zákona (ďalej len „poskytovateľ“) je
a)
zariadenie zriadené podľa osobitných predpisov,3)
b)
iná právnická osoba, ktorá poskytuje starostlivosť dieťaťu,4)
c)
fyzická osoba, ktorá poskytuje
1.
starostlivosť dieťaťu na základe živnostenského oprávnenia,5)
2.
službu na podporu zosúlaďovania rodinného života a pracovného života formou starostlivosti o dieťa v detskej skupine,5aa)
d)
iná fyzická osoba, ak nie je osobou uvedenou v písmene c) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok, alebo
e)
rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o svoje dieťa poskytovateľom uvedeným v písmenách a) až d).
zobraziť paragraf
§ 5
Suma príspevku

(1)
Príspevok za kalendárny mesiac je v sume
a)
úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa (ďalej len „úhrada“) dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, najviac v sume 280 eur,
b)
úhrady dohodnutej medzi poskytovateľom a oprávnenou osobou, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. c) druhého bodu, najviac v sume 160 eur,
c)
určených mesačných príspevkov podľa osobitného predpisu,12a) najviac v sume 80 eur, ak starostlivosť o dieťa poskytuje poskytovateľ, ktorým je materská škola zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky zriadená obcou alebo orgánom miestnej štátnej správy v školstve, alebo
d)
41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. d) a e).
(2)
Sumy príspevku môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.
zobraziť paragraf
§ 10
Povinnosti oprávnenej osoby

(1)
Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a do ôsmich dní písomne oznámiť platiteľovi zmeny týchto skutočností alebo tieto zmeny do ôsmich dní oznámiť platiteľovi podaním elektronickými prostriedkami podpísaným zaručeným elektronickým podpisom; to neplatí na preukazovanie skutočností a oznamovanie zmien, ktoré sú platiteľovi známe z výkonu inej činnosti platiteľa, alebo ktoré môže platiteľ získať z dostupného informačného systému verejnej správy.
(2)
Oprávnená osoba je povinná pri uplatnení nároku na príspevok podľa § 5 ods. 1 písm. a) a b) preukázať písomnou dohodou výšku úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa a rovnako písomnou dohodou preukázať aj zmenu výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť o dieťa, ak taká zmena nastala počas trvania nároku na príspevok.
zobraziť paragraf
§ 11
Súčinnosť a spolupráca pri poskytovaní príspevku

(1)
Orgány štátnej správy, obce, zdravotnícke zariadenia, poskytovatelia a ďalšie právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sú príslušné na poskytovanie údajov na účely príspevku, sú povinné spolupracovať s platiteľom vo veciach poskytovania príspevku a na jeho žiadosť oznamovať osobné údaje uvedené v § 9 ods. 2 o oprávnenej osobe, o dieťati a o poskytovateľovi, ak je ním fyzická osoba.
(2)
Platiteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s poskytovaním príspevku. Informácie o týchto skutočnostiach poskytuje len vtedy, ak by ich zamlčaním bol vážne ohrozený život alebo zdravie fyzických osôb, alebo ak táto povinnosť vyplýva z osobitného predpisu.16)
(3)
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a platiteľ poskytujú osobné údaje oprávnenej osoby a dieťaťa, ktoré podľa tohto zákona spracúvajú, medzinárodnej organizácii, ak je to nevyhnutné na plnenie úloh tejto organizácie podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a to v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore