Zákon o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2007 účinný od 01.02.2017 do 31.03.2018

Platnosť od: 05.12.2007
Účinnosť od: 01.02.2017
Účinnosť do: 31.03.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Investovanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD2DS13EUPP7ČL0

Zákon o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 561/2007 účinný od 01.02.2017 do 31.03.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 561/2007 s účinnosťou od 01.02.2017 na základe 315/2016
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje všeobecné podmienky na poskytovanie regionálnej investičnej pomoci a pomoci na ...

(2)

Tento zákon je schémou2) štátnej pomoci podľa osobitného predpisu.1)

(3)

Investičnú pomoc podľa tohto zákona možno poskytnúť, ak osobitný predpis neustanovuje inak.2a)

§ 2
Investičná pomoc
(1)

Investičná pomoc na podporu počiatočnej investície3) a vytvárania pracovných miest sa poskytuje formou ...

a)
dotácie4a) na obstaraný dlhodobý hmotný majetok5) a dlhodobý nehmotný majetok,6)
b)
úľavy na dani z príjmu podľa osobitného predpisu,7)
c)
príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta podľa osobitného predpisu,8)
d)
prevodu nehnuteľného majetku alebo zámeny nehnuteľného majetku za cenu nižšiu, ako je všeobecná hodnota ...
(2)

Investičná pomoc podľa odseku 1 písm. a), c) a d) sa poskytne na základe zmluvy uzavretej medzi poskytovateľom ...

(3)

Pri poskytnutí investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. a) zmluva musí obsahovať identifikačné údaje ...

(4)

Pri investičnej pomoci podľa odseku 1 písm. d) zmluva o prevode nehnuteľného majetku alebo zámenná zmluva ...

(5)

Poskytovateľom investičnej pomoci je

a)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“), ak ide o investičnú pomoc ...
b)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo ...
c)
Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) prostredníctvom vecne ...
d)
Ministerstvo práce a sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo práce“) ...
e)
vlastník alebo správca nehnuteľnosti vo vecnej pôsobnosti orgánov verejnej správy, alebo Slovenský pozemkový ...
(6)

Na poskytnutie investičnej pomoci nie je právny nárok.

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

investičným zámerom projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového

1.

podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby existujúceho podniku na nové ...

2.

technologického centra alebo rozšírenie existujúceho technologického centra,

3.

centra strategických služieb alebo rozšírenie existujúceho centra strategických služieb alebo

4.

komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ...

b)

investičným zámerom s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur projekt počiatočnej investície zameraný ...

1.

podniku, rozšírenie výroby v existujúcom podniku, diverzifikáciu výroby podniku na nové, dodatočné výrobky ...

2.

komplexného strediska cestovného ruchu alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska cestovného ...

c)

prijímateľom investičnej pomoci (ďalej len „prijímateľ“) právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ ...

d)

novým výrobným a technologickým zariadením zariadenie zakúpené za trhových podmienok, ktoré nebolo doteraz ...

e)

mierou nezamestnanosti priemerná miera evidovanej nezamestnanosti vypočítaná z disponibilného počtu ...

f)

technologickým centrom miesto, v ktorom prijímateľ vykonáva vývoj alebo inovácie technicky vyspelých ...

g)

centrom strategických služieb miesto, v ktorom prijímateľ poskytuje služby s vysokou pridanou hodnotou, ...

h)

komplexným strediskom cestovného ruchu zariadenie poskytujúce najmenej tri služby cestovného ruchu, ...

i)

intenzitou investičnej pomoci podiel celkovej súčasnej výšky investičnej pomoci k celkovým súčasným ...

j)

ponukou na poskytnutie investičnej pomoci písomné oznámenie ministerstva alebo ministerstva dopravy, ...

k)

začatím prác začatie stavebných prác na investičnom zámere, vznik záväzku alebo oprávnenie prijímateľa ...

l)

skončením investičného zámeru nadobudnutie právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na poslednú stavbu ...

m)

vytvorenými novými pracovnými miestami čistý nárast v počte zamestnancov priamo zamestnaných v konkrétnom ...

n)

rozšírením výroby v existujúcom podniku nárast výroby v hodnotovom alebo objemovom vyjadrení minimálne ...

o)

finančnou analýzou investičného zámeru posúdenie finančnej výkonnosti investičného zámeru pomocou finančných ...

p)

investičnou pomocou na jedno vytvorené nové pracovné miesto podiel celkovej sumy schválenej investičnej ...

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci
§ 4
Priemyselná výroba
(1)

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci v priemyselnej výrobe11a) sú:

a)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) ...
b)
obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote ...
c)
výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu ...
d)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,
e)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru ...
(2)

Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý ...

a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 5 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých ...
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 50 %.
(3)

Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý ...

a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 3 000 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých ...
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 40 %.
(4)

Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu ...

a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, pričom najmenej 50 % musí byť krytých vlastným ...
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. b) sa znižuje na 30 %,
c)
podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou ...
(5)

Ak investičný zámer bude realizovaný malým podnikom alebo stredným podnikom,14) suma podľa odseku 1 ...

(6)

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad ...

a)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) ...
b)
obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, a to v hodnote ...
c)
výroba, činnosti, procesy, stavby alebo výrobné a technologické zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu ...
d)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru ...
(7)

Ak investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur bude zameraný na rozšírenie výroby v ...

(8)

Ustanovenia odsekov 2 až 5 sa nepoužijú na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur. ...

§ 5
Technologické centrá

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre technologické centrá sú:

a)

obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) ...

b)

z celkového počtu zamestnancov tvoria najmenej 70 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,

c)

realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu najmenej 30 nových pracovných miest.

§ 6
Centrá strategických služieb

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre centrá strategických služieb sú:

a)

obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) ...

b)

z celkového počtu zamestnancov tvoria najmenej 60 % zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním,

c)

realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest.

§ 7
Cestovný ruch
(1)

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch sú:

a)
obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote ...
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa § 8 ods. 1 písm. a) a b) ...
c)
služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia ...
d)
realizácia investičného zámeru vedie k vytvoreniu nových pracovných miest,
e)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru ...
(2)

Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý ...

a)
suma uvedená v odseku 1 písm. b) sa znižuje na 5 000 000 eur, z toho najmenej 2 500 000 eur musí byť ...
b)
hodnota podľa odseku 1 písm. a) sa znižuje na 20 %.
(3)

Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, v ktorom miera nezamestnanosti za kalendárny rok, ktorý ...

(4)

Ak investičný zámer bude realizovaný v okrese, ktorý je najmenej rozvinutým okresom,15b) k prvému dňu ...

a)
suma uvedená v odseku 1 písm. a) sa znižuje na 200 000 eur, z toho najmenej 100 000 eur musí byť krytých ...
b)
podmienka vytvorenia nových pracovných miest podľa odseku 1 písm. d) sa považuje za splnenú realizáciou ...
(5)

Všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej pomoci pre cestovný ruch na investičný zámer s oprávnenými ...

a)
obstaranie nových technologických zariadení, ktoré sú určené na poskytovanie služieb, a to v hodnote ...
b)
obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku podľa krytých vlastným imaním ...
c)
služby, činnosti, procesy, stavby alebo zariadenia spĺňajúce podmienky na ochranu životného prostredia ...
d)
investičný zámer sa realizuje na jednom mieste, pričom za jedno miesto realizácie investičného zámeru ...
(6)

Ak investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur bude zameraný na rozšírenie existujúceho ...

(7)

Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa nepoužijú na investičný zámer s oprávnenými nákladmi nad 200 000 000 eur. ...

§ 8
Oprávnené náklady
(1)

Oprávnené náklady vzťahujúce sa na investičný zámer posudzovaný na účel investičnej pomoci, ktoré môžu ...

a)
dlhodobý hmotný majetok vo forme pozemkov, budov, strojového a technologického zariadenia podľa § 4 ...
b)
dlhodobý nehmotný majetok do výšky hodnoty dlhodobého hmotného majetku podľa písmena a), ktorý vznikol ...
c)
výška miezd pred zdanením zamestnancov prijatých na pracovné miesta vytvorené v súvislosti s investičným ...
(2)

Prijímateľ nemôže do oprávnených nákladov podľa odseku 1 písm. a) a b) započítať dlhodobý hmotný majetok ...

(3)

Prijímateľ, ktorý je účtovnou jednotkou,16) účtuje oprávnené náklady alebo oprávnené výdavky vzťahujúce ...

a)
na analytických účtoch,16a) ak účtuje v sústave podvojného účtovníctva,
b)
v účtovných knihách16b) so slovným a číselným označením investičného zámeru v účtovných zápisoch, ak ...
(4)

Prijímateľ, ktorý nie je účtovnou jednotkou a vedie evidenciu výdavkov podľa osobitného predpisu,16c) ...

Schvaľovanie investičnej pomoci
§ 9
Podanie investičného zámeru
(1)

Žiadateľ predloží v dvoch listinných vyhotoveniach a v elektronickej forme investičný zámer ministerstvu ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa, ktorými sú
1.
obchodné meno, sídlo, právna forma, identifikačné číslo, hlavný predmet podnikania, veľkosť podniku,14) ...
2.
meno a priezvisko, rodné číslo, trvalý pobyt, obchodné meno, predmet podnikania a odvetvie, v ktorom ...
b)
plánovanú výšku finančných prostriedkov určených na obstaranie dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého ...
c)
počiatočný stav a predpokladaný konečný stav zamestnancov a požiadavky na ich odbornú kvalifikáciu,
d)
predpokladanú priemernú výšku mzdy na zamestnanca pred zdanením vrátane poistného na verejné zdravotné ...
e)
označenie katastrálneho územia, na ktorom bude investičný zámer realizovaný vrátane informácie o vzťahu ...
f)
požiadavky na technické vybavenie územia, požadovanú celkovú plochu výstavby v m2 členenú na plochu ...
g)
zoznam nového výrobného a technologického zariadenia určeného na realizáciu investičného zámeru vrátane ...
h)
informácie o predpokladanej výstavbe nových budov alebo o predpokladanom využití prenájmu už existujúcich ...
i)
etapy realizácie investičného zámeru a predpokladaný termín začatia výroby alebo poskytovania služby, ...
j)
požadovanú výšku konkrétnych foriem investičnej pomoci,
k)
údaje o inej požadovanej alebo poskytnutej pomoci z verejných prostriedkov,
l)
ďalšie údaje uvedené v prílohe k zákonu.
(2)

Žiadateľ k investičnému zámeru priloží

a)
formulár na poskytnutie investičnej pomoci,
b)
popis investičného zámeru,
c)
doklad, ktorým preukáže spôsob financovania investičného zámeru,
d)
finančnú analýzu investičného zámeru,
e)
zoznam spriaznených osôb,16d)
f)
analýzu konkurencie s vplyvom na existujúce podnikateľské subjekty,
g)
záväzné vyhlásenie, že žiadateľ neukončil rovnakú alebo podobnú činnosť v štáte, ktorý je zmluvnou stranou ...
h)
záväzné vyhlásenie, že nezačal práce na investičnom zámere pred dňom podania investičného zámeru,
i)
záväzné vyhlásenie, že ak bude žiadateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú ...
k)
doklad o tom, že žiadateľ nie je daňovým dlžníkom, nie starší ako 30 dní; to neplatí, ak žiadateľ je ...
l)
doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, preukazujúci že žiadateľ nemá nedoplatky na ...
m)
ak ide o právnickú osobu,
1.
spoločenskú zmluvu alebo zakladateľskú zmluvu spoločnosti alebo jej úradne osvedčenú kópiu,
2.
stanovy, ak ich akciová spoločnosť, jednoduchá spoločnosť na akcie, družstvo alebo spoločnosť s ručením ...
(3)

Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ uloží ...

(4)

Najneskôr 15 pracovných dní pred termínom predloženia investičného zámeru podľa odseku 1 žiadateľ uloží ...

§ 10
Posúdenie investičného zámeru
(1)

Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, posúdi ...

(2)

Ak investičný zámer nie je úplný alebo neobsahuje všetky prílohy, ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ...

(3)

Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je oprávnené ...

(4)

Ak je aj bez vypracovania posudku podľa odseku 1 zrejmé, že žiadateľ vo vzťahu k predloženému investičnému ...

(5)

Posudok obsahuje odborné zhodnotenie investičného zámeru vrátane jeho povinných príloh, analýzu finančnej ...

(6)

Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ má predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej ...

(7)

Poskytovatelia investičnej pomoci posúdia návrh a do 15 dní od doručenia návrhu zašlú ministerstvu alebo ...

(8)

Ak z posudku vyplýva, že žiadateľ nemá predpoklad splniť všeobecné podmienky na poskytnutie investičnej ...

(9)

Ak práca na investičnom zámere začne pred podaním investičného zámeru podľa § 9 ods. 1 a 2, na investičnú ...

§ 11
Ponuka investičnej pomoci
(1)

Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, na základe ...

(2)

Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, v ponuke ...

a)
identifikačné údaje žiadateľa investičnej pomoci,
b)
formy investičnej pomoci, ktoré sa majú poskytnúť,
c)
výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci,
d)
podmienky poskytnutia investičnej pomoci.
(3)

Ponuka nemôže obsahovať formu investičnej pomoci, s ktorou poskytovateľ investičnej pomoci nesúhlasí. ...

§ 12
Žiadosť o poskytnutie investičnej pomoci
(1)

Žiadateľ môže do 10 dní od doručenia ponuky podľa § 11 požiadať ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ...

(2)

Žiadosť musí obsahovať

a)
obchodné meno prijímateľa, ktorý o poskytnutie investičnej pomoci žiada, jeho sídlo, identifikačné číslo ...
b)
údaje uvedené v písmene a) o prijímateľovi, ktorým je iná právnická osoba, ktorej založenie žiadateľ ...
c)
mená a priezviská členov štatutárneho orgánu žiadateľa, ak prijímateľom nebude žiadateľ, žiadosť obsahuje ...
d)
formy investičnej pomoci, o ktorých poskytnutie sa žiada,
e)
výšku jednotlivých foriem investičnej pomoci v členení podľa § 2 ods. 1.
(3)

Prílohou žiadosti je

a)
záväzné vyhlásenie o úplnosti a správnosti údajov uvedených v investičnom zámere podľa § 9 ods. 1 a ...
b)
záväzné vyhlásenie, že ak bude prijímateľ v postavení predávajúceho,16da) bude vykonávať podnikateľskú ...
c)
doklad vydaný príslušným orgánom, nie starší ako 30 dní, z ktorého vyplýva, že žiadateľ nie je ku dňu ...
d)
doklad o tom, že voči žiadateľovi nie je nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia ...
e)
záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá daňový nedoplatok ku dňu podania žiadosti,
f)
záväzné vyhlásenie, že prijímateľ nemá nedoplatky ku dňu podania žiadosti na poistnom na verejné zdravotné ...
g)
záväzné vyhlásenie prijímateľa, že najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení ...
Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci
§ 13
(1)

Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných ...

(2)

Vláda pri schvaľovaní návrhu na poskytnutie investičnej pomoci zohľadní najmä národohospodársky význam ...

(3)

Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo ...

(4)

Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) posúdenie zlučiteľnosti ...

(5)

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc je zlučiteľná s vnútorným trhom,24) ...

(6)

Ak sa investičná pomoc poskytuje vo forme podľa § 2 ods. 1 písm. d), ministerstvo alebo ministerstvo ...

(7)

Ustanovenia odsekov 1 až 6 sa nepoužijú na konanie o schválení investičnej pomoci na investičný zámer ...

(8)

Dňom poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov24a) je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 13a
(1)

Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných ...

(2)

Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie investičnej pomoci podľa tohto zákona a podľa osobitných ...

(3)

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že navrhovaná investičná pomoc výlučne podľa § 2 ods. 1 písm. ...

(4)

Dňom poskytnutia pomoci podľa osobitných predpisov24a) je dátum nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia ...

§ 14
Náležitosti rozhodnutia o schválení investičnej pomoci

Rozhodnutie o schválení investičnej pomoci podľa § 13 obsahuje

a)

označenie prijímateľa,

b)

formy schválenej investičnej pomoci a ich výšku,

c)

podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená,

d)

schválenú intenzitu investičnej pomoci a schválenú výšku investičnej pomoci,

e)

podmienky čerpania investičnej pomoci.

§ 15
Povinnosti prijímateľa
(1)

Prijímateľ je povinný zachovať dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok, na ktorý bola poskytnutá ...

a)
v rozsahu zodpovedajúcom skutočnej výške čerpanej investičnej pomoci, najmenej však do výšky podľa § ...
b)
v štruktúre podľa § 4 ods. 1 písm. b), § 4 ods. 6 písm. b), § 7 ods. 1 písm. a), § 7 ods. 5 písm. a), ...
(2)

Podmienka podľa odseku 1 písm. a) a b) nebráni výmene zariadenia alebo vybavenia, ktoré zastaralo v ...

(3)

Prijímateľ je povinný zachovať počet vytvorených nových pracovných miest a obsadenie týchto miest zamestnancami ...

(4)

Prijímateľ je povinný splniť podmienky podľa § 4 ods. 1 až 4 a ods. 6, § 5, 6, § 7 ods. 1 až 5 najneskôr ...

(5)

Pracovné miesta vytvorené v priamej súvislosti s investičným zámerom musia byť obsadené do troch rokov ...

(6)

Prijímateľ je povinný realizovať investičný zámer tak, že najmenej 25 % hodnoty oprávnených nákladov ...

(7)

Schválená intenzita investičnej pomoci a schválená výška investičnej pomoci uvedená v rozhodnutí o schválení ...

(8)

Prijímateľ je povinný písomne bezodkladne oznámiť ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o ...

(9)

Prijímateľ nie je oprávnený počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci a v lehote ...

a)
ovplyvňujú povahu investičného zámeru alebo podmienky realizácie investičného zámeru, a to najmä zmeny ...
b)
smerujú k predčasnému skončeniu podnikateľskej činnosti v príslušnom okrese alebo premiestneniu podnikateľskej ...
(10)

Prijímateľ je povinný ministerstvu alebo ministerstvu dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť ...

a)
každoročne do konca apríla predložiť ročnú správu o priebehu realizácie investičného zámeru za predchádzajúci ...
b)
do troch mesiacov po skončení investičného zámeru predložiť záverečnú hodnotiacu správu, v ktorej zhodnotí ...
c)
každoročne do konca apríla počas piatich rokov po roku, v ktorom skončil investičný zámer, najmenej ...
(11)

Prijímateľ je povinný na verejne prístupnom mieste, kde sa realizuje investičný zámer, do 60 dní od ...

§ 15a
Povinnosti poskytovateľa

Poskytovateľ investičnej pomoci podľa § 2 ods. 5 písm. c), d) a e) je povinný na žiadosť ministerstva ...

§ 15b
Zmena rozhodnutia o schválení investičnej pomoci
(1)

Na základe písomného oznámenia podľa § 15 ods. 8 ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú ...

(2)

Ak investičná pomoc nepodlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,21) ministerstvo alebo ...

(3)

Ak zmena podľa prijatého oznámenia nemá vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, ...

(4)

Ak zmena podľa prijatého oznámenia má vplyv na podmienky, za ktorých bola investičná pomoc schválená, ...

(5)

Zmenu podľa odseku 4 je prijímateľ oprávnený uskutočniť pre konkrétnu podmienku rozhodnutia o schválení ...

(6)

Ak zmena podľa prijatého oznámenia nie je v súlade s právnymi predpismi upravujúcimi poskytovanie investičnej ...

(7)

Ak investičná pomoc podlieha oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu,22) ministerstvo alebo ...

(8)

Ak Európska komisia prijme rozhodnutie, že zmena investičnej pomoci je zlučiteľná s vnútorným trhom,24) ...

(9)

Na náležitosti rozhodnutia podľa odsekov 4, 6 a 8 sa primerane vzťahuje § 14.

§ 16
Zrušenie a zastavenie poskytovania investičnej pomoci
(1)

Na žiadosť prijímateľa ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť ...

(2)

Ak prijímateľ nezačne najneskôr do 12 mesiacov odo dňa doručenia rozhodnutia o schválení investičnej ...

(3)

Ak prijímateľ počas realizácie investičného zámeru, čerpania investičnej pomoci, v lehote piatich po ...

(4)

Ak prijímateľ nesplní podmienky podľa § 15 ods. 1, je povinný poskytnutú investičnú pomoc vrátiť. Ak ...

(5)

Ak prijímateľ nesplní povinnosť podľa § 15 ods. 3, stráca rozhodnutie o schválení investičnej pomoci ...

(6)

Ak prijímateľ počas čerpania aspoň jednej formy investičnej pomoci podľa § 2 ods. 1 alebo do piatich ...

§ 17
Výkon kontroly
(1)

Kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená, vykonáva

a)
ministerstvo pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej v § ...
b)
ministerstvo dopravy pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. a) a d), pri podmienke uvedenej ...
c)
ministerstvo práce prostredníctvom ústredia práce pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. ...
d)
príslušný správca dane pri investičnej pomoci uvedenej v § 2 ods. 1 písm. b) a pri povinnosti uvedenej ...
e)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky pri podmienke uvedenej v § 4 ods. 1 písm. c), ...
(2)

Orgány vykonávajúce kontrolu (ďalej len „kontrolné orgány“) podľa odseku 1 spolupracujú a navzájom si ...

(3)

Prijímateľ je povinný umožniť kontrolu splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1 a 6, § 5, 6, § 7 ods. ...

(4)

Kontrolu podľa odseku 1 písm. a) a b) sú kontrolné orgány povinné vykonať najneskôr po uplynutí troch ...

(5)

Kontrolu podľa odseku 1 písm. c) sú kontrolné orgány povinné vykonať v lehote uvedenej v zmluve uzatvorenej ...

(6)

Kontrolu podľa odseku 1 písm. d) sú kontrolné orgány povinné vykonať najneskôr po uplynutí troch rokov ...

(7)

Ďalšia kontrola splnenia podmienok uvedených v § 4 ods. 1 písm. a), b), d) a e), § 4 ods. 6, § 5 písm. ...

(8)

Ak investičná pomoc podľa § 2 ods. 1 písm. b) nebola poskytnutá, ďalšia kontrola podľa odsekov 2 a 3 ...

(9)

Kontrola podľa odseku 1 písm. d) sa vykonáva podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu životného ...

(10)

Kontrolu schválenej intenzity investičnej pomoci a výšky investičnej pomoci vykonáva ministerstvo alebo ...

(11)

Na kontrolu splnenia podmienok, za ktorých bola investičná pomoc schválená a použitie investičnej pomoci ...

Splnomocňovacie, spoločné a prechodné ustanovenia
§ 18
(1)

Maximálnu intenzitu investičnej pomoci a výšku investičnej pomoci podľa formy investičnej pomoci a miery ...

(2)

Vzor formulára na poskytnutie investičnej pomoci ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

(3)

Podrobnosti a náležitosti na predkladanie správ podľa § 15 ods. 10 ustanoví všeobecne záväzný právny ...

(4)

Vzor formulára na finančnú analýzu investičného zámeru ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

(5)

Podrobnosti o informačnej tabuli podľa § 15 ods. 11 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ...

§ 19
(1)

Všeobecný predpis o správnom konaní27) sa nevzťahuje na posúdenie investičného zámeru, schvaľovanie ...

(2)

Ministerstvo alebo ministerstvo dopravy, ak ide o investičnú pomoc pre oblasť cestovného ruchu, je povinné ...

(3)

O poskytnutie investičnej pomoci na nový investičný zámer môže ten istý prijímateľ požiadať až po skončení ...

(4)

Ustanovenia § 1 až 3, § 8 až 12, § 14, § 15 ods. 2, 3, 5 až 11, § 15a, 15b, § 16 ods. 1, 3 až 5, § 17 ...

§ 20
(1)

Investičné stimuly schválené podľa doterajších predpisov pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona zostávajú ...

(2)

Konanie začaté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa dokončí podľa doterajších predpisov ...

§ 20b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. augusta 2011
(1)

Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané ...

(2)

Konania začaté a neskončené pred 1. augustom 2011 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 20c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2013
(1)

Investičná pomoc schválená do 30. apríla 2013 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako ...

(2)

Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané ...

(3)

Konania začaté a neukončené pred 1. májom 2013 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 20d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2014

Ak žiadateľ predkladá investičný zámer v termíne od 1. januára 2014 do 31. januára 2014, považuje sa ...

§ 20e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. mája 2014
(1)

Investičná pomoc schválená do 30. apríla 2014 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako ...

(2)

Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané ...

(3)

Konania začaté a neukončené pred 1. májom 2014 sa dokončia podľa doterajších predpisov.

§ 20f
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2015
(1)

Investičná pomoc schválená do 31. marca 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v rozsahu tak, ako je ...

(2)

Rozhodnutia o schválení investičnej pomoci alebo rozhodnutia o poskytnutí investičných stimulov vydané ...

(3)

Konania začaté a neukončené pred 1. aprílom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. marca 2015. ...

§ 20g
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2015
(1)

Investičná pomoc schválená do 14. decembra 2015 zostáva v platnosti za podmienok a v takom rozsahu, ...

(2)

Konania začaté a neukončené pred 15. decembrom 2015 sa dokončia podľa predpisov účinných do 14. decembra ...

§ 21
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 565/2001 Z. z. o investičných stimuloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 54 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) investičná pomoc schválená vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou formou príspevku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 59b znie:

„59b) § 2 ods. 2 zákona č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

Čl. III

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 30a Úľava na dani pre príjemcov investičnej pomoci (1) Daňovník, ktorému bolo vydané rozhodnutie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 120a až 120c znejú:

„120a) Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 120b) § ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 561/2007 Z. z.

  ĎALŠIE ÚDAJE INVESTIČNÉHO ZÁMERU

  1.

  Údaje o žiadateľovi investičnej pomoci:

  a)

  obrat za posledné tri finančné roky (mil. eur) (na prepočet sa použije kurz platný k 1. januáru roku, ...

  1.

  Slovenská republika,

  2.

  členské štáty Európskej únie,

  3.

  ostatné štáty,

  b)

  čistý prevádzkový príjem, rentabilita použitého kapitálu a disponibilný cash flow za posledné tri finančné ...

  c)

  počet zamestnancov za posledné tri roky v členení ako v písmene a),

  d)

  objem predaných výrobkov (služieb) za posledné tri finančné roky (mil. eur) v členení ako v písmene ...

  e)

  vklady jednotlivých osôb do základného imania väčšie ako 10 % z celkového imania alebo vlastníctvo (držba) ...

  f)

  v prípade členstva v skupine ekonomicky a personálne prepojených spoločností tiež konsolidované údaje ...

  2.

  Plánovaný zdroj financovania celkových nákladov na investičný zámer s výhľadom na desať rokov v členení: ...

  a)

  vlastné finančné prostriedky,

  b)

  cudzie zdroje, z toho:

  kapitálové vklady,

  bankové úvery,

  pôžičky,

  c)

  štátna pomoc podľa zákona o investičnej pomoci,

  d)

  iné druhy štátnej pomoci (národná, regionálna),

  e)

  ostatné zdroje.

  3.

  Doterajší predmet podnikania (činnosti) a druh podnikateľskej činnosti, na ktorý je investícia určená: ...

  a)

  charakteristika výrobkov (služieb) zahrnutých v investičnom zámere podľa klasifikácie produkcie,14) ...

  b)

  oprávnenie potrebné na túto činnosť.

  4.

  Predpokladaný hospodársky výsledok (pred zdanením) s výhľadom na desať rokov (mil. eur).

  5.

  Predpokladané ročné príjmy z predaja s výhľadom na desať rokov po začatí výroby (služieb) (mil. eur). ...

  6.

  Predbežné požiadavky na dodávky tovarov a služieb počas (pri) výstavby, počas skúšobnej prevádzky, počas ...

  7.

  Predpokladaný vývoj nábehu (nárast) novej výroby (služieb) z hľadiska hodnoty a objemu, rok dosiahnutia ...

  8.

  Predpokladané zahraničné trhy, kde bude dodávaný tovar (služby), a spôsob zaistenia odbytu.

  9.

  Zamestnanosť a vzdelávanie:

  a)

  počet nových vytvorených pracovných miest v jednotlivých rokoch od začatia investovania a predpokladaný ...

  1.

  s vysokoškolským vzdelaním,

  2.

  s úplným stredoškolským vzdelaním,

  3.

  so základným vzdelaním,

  b)

  okres(y), v ktorých budú nové pracovné miesta vytvorené, celkový vplyv investície na zamestnanosť v ...

  c)

  stupeň vytvárania nových pracovných miest u dodávateľov a zákazníkov (nepriame vytváranie nových pracovných ...

  1.

  viac než 1 nepriame nové pracovné miesto na každé priame nové pracovné miesto,

  2.

  medzi 0,5 až 1,

  3.

  menej než 0,5,

  d)

  počet zamestnancov, ktorí budú vzdelávaní, druh vzdelávania (všeobecné, špecifické), predpokladané náklady ...

  10.

  Vplyv na životné prostredie:

  a)

  druh a predpokladané množstvo chemických látok a prípravkov používaných pri výrobe,

  b)

  druhy, koncentrácia a predpokladané množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných do vôd a ovzdušia, ...

  c)

  druhy a množstvo vznikajúcich odpadov pri výrobe podľa kódu odpadu,

  d)

  používané prírodné základné suroviny na výrobu.

  11.

  Kapacita a trhy:

  a)

  odhad podielu žiadateľa na relevantnom trhu pred začatím investičného zámeru a po skončení investičného ...

  b)

  predpokladané ovplyvnenie relevantného trhu budúcou produkciou, odhad zmien celkovej kapacity prijímateľa ...

  c)

  vplyv investičného zámeru na celkovú realizovateľnú kapacitu podľa jednotlivých výrobkov v členských ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 14 nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za ...
 • 2)  § 5 ods. 3 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
 • 2a)  Čl. 1 ods. 2 až 5 a čl. 13 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 3)  Čl. 2 ods. 49 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 4a)  § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Čl. 2 ods. 29 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 6)  Čl. 2 ods. 30 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 7)  § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 561/2007 Z. z.
 • 8)  § 53d zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 9)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 10)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, ...
 • 11)  § 151a až 151m Občianskeho zákonníka.
 • 11a)  Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ...
 • 11c)  § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 11d)  Zákon č. 315/2016 Z. z.
 • 12)  § 66a Obchodného zákonníka.
 • 14)  Príloha I nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 15)  Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon č. ...
 • 15a)  § 2 ods. 1 zákona č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií ...
 • 15b)  § 2 ods. 1 zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 16)  § 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 16a)  § 12 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16b)  § 15 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16c)  Napríklad § 6 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16d)  § 9 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
 • 16da)  § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady ...
 • 16db)  Zákon č. 250/2007 Z. z. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní ...
 • 16dc)  § 21 ods. 2 Obchodného zákonníka.
 • 17)  § 6 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 19)  § 3 ods. 3 a 4 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 19a)  § 23 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 547/2011 Z. z.
 • 20)  § 30a zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 53d zákona č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 20a)  Čl. 2 ods. 52 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 21)  Čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Čl. 3 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 22)  Čl. 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Čl. 4 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 23)  Nariadenie Komisie (ES) č. 794/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 659/1999, ...
 • 24)  Čl. 107 ods. 3 písm. a) a čl. 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • 24a)  Čl. 2 ods. 28 nariadenia (EÚ) č. 651/2014.
 • 24aa)  § 2 zákona č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci ...
 • 25)  Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. v znení neskorších ...
 • 26)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 27)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore