Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 558/2005 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 13.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pozemné komunikácie, Cudzinecký režim, Bezpečnosť a obrana štátu, Priestupkové konanie, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Štátne občianstvo, Evidencia obyvateľstva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUD3DS4EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 558/2005 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 558/2005 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 404/2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

V § 19 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) na ktorú bolo vyhlásené medzinárodné policajné pátranie.”.

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 18 sa citácia v poznámke pod čiarou ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA položka 24 znie:

„Položka 24

a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt cudzincovi na účel 1. podnikania 7 000 Sk ...

Oslobodenie

1.

Od poplatku podľa písmen a) a c) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú zlúčenie rodiny s ...

2.

Od poplatkov podľa písmen a) až d), g) a h) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 16 rokov.

3.

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je oslobodené udelenie alebo obnovenie povolenia na ...

4.

Od poplatkov podľa písmen a) a c) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené udelenie alebo ...

5.

Od poplatku podľa písmen g) a h) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného ...

6.

Od poplatku podľa písmen j), k) a l) tejto položky sú oslobodené osoby, ktoré žiadajú o udelenie tolerovaného ...

7.

Od poplatku podľa písmen b) a d) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bolo udelené povolenie na ...

3.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA sa položka 25 vypúšťa.

4.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA v položke 26 sa vypúšťa písmeno b).

5.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti II VNÚTORNÁ SPRÁVA v oslobodení k položke 26 sa na konci pripája ...

6.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII KONZULÁRNE POPLATKY v oslobodení k položke 240 sa dopĺňa ...

7.

V sadzobníku správnych poplatkov v časti XVIII KONZULÁRNE POPLATKY položka 242 znie:

„Položka 242

a) Žiadosť o udelenie povolenia na prechodnýpobyt cudzincovi na účel 1. podnikania 7 000 Sk ...

Oslobodenie

Od poplatku podľa písmen a) a b) tejto položky sú oslobodené osoby mladšie ako 16 rokov.

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené udelenie povolenia na pobyt štipendistom vlády ...

Od poplatkov podľa písmena a) tejto položky je na základe vzájomnosti oslobodené povolenie na prechodný ...

Čl. VII

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005.

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore