Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 556/2010 účinný od 01.03.2012


Platnosť od: 31.12.2010
Účinnosť od: 01.03.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Správne poplatky, Vodné hospodárstvo, Živnostenské podnikanie, Informácie a informačný systém, Vodná doprava, Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD2 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 556/2010 účinný od 01.03.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 556/2010 s účinnosťou od 01.03.2012 na základe 56/2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

2.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Prevádzkovateľom vodnej cesty [§ 2 písm. b)] je správca vodohospodársky významných vodných tokov ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. ...

3.

V § 4 ods. 5 prvej vete sa slová „10 pracovných“ nahrádzajú slovami „5 kalendárnych“ a posledná veta ...

4.

V § 5 ods. 12 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Úhrada za používanie verejného prístavu sa neplatí ...

5.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 12 až 19, ktoré znejú:

„(12) Na nakladanie s prioritným investičným majetkom spoločnosti, ktorý využíva koncesionár na základe ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3ja a 3jb znejú:

„3ja) § 15 a § 66 až 71 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých ...

6.

Za § 6e sa vkladá § 6f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6f Spoločný podnik (1) Ak je to dohodnuté v koncesnej zmluve, spoločnosť môže so súhlasom vlády použiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 3s znie:

„3s) § 38 a 39 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“. ...

7.

V § 21b ods. 3 sa slová „Vestníku ministerstva“ nahrádzajú slovami „Vestníku Ministerstva dopravy, výstavby ...

8.

Za § 21b sa vkladá § 21c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 21c Poskytovanie dotácií vo vodnej doprave (1) Ministerstvo môže na základe písomnej žiadosti o poskytnutie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12da až 12dd znejú:

„12da) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej ...

9.

V § 22 odsek 16 znie:

„(16) Na pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla po vodných cestách Slovenskej republiky sa vzťahujú ...

10.

V § 23 ods. 2 sa za druhú vetu vkladajú nová tretia veta a nová štvrtá veta, ktoré znejú: „Prílohou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12g znie:

„12g)
§ 37 ods. 5 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.“.

11.

V § 23 ods. 6 sa slová „prístavný poriadok pre verejné prístavy“ nahrádzajú slovami „podmienky prevádzky ...

12.

V § 24 nadpis znie: „Register plavidiel a evidencie vedené Štátnou plavebnou správou“.

13.

V § 24 ods. 1 úvodná veta znie: „Register plavidiel, ktorý vedie Štátna plavebná správa je neverejný ...

14.

V § 24 ods. 1 písm. a) a b) sa na konci pripájajú tieto slová: „ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, ...

15.

§ 24 sa dopĺňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú:

„(10) Evidencie podľa § 39 písm. k) bodov 3, 4, 6 a 7 vedené Štátnou plavebnou správou sú neverejné. ...

16.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Loď vnútrozemskej plavby, prievozná loď a plávajúci stroj musia počas plavby niesť štátnu vlajku ...

17.

V § 28 ods. 6 sa za slovo „listiny“ vkladajú slová „a doklady“.

18.

V § 29 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Držiteľ preukazu odbornej spôsobilosti ...

19.

V § 30 ods. 3 sa slová „s absolvovaním teoretickej výučby a praktickej výučby a“ vypúšťajú a za slovo ...

20.

V § 31 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 14, ktoré znejú:

„(3) Žiadateľ o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla musí pred štátnou skúškou absolvovať ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 15.

21.

Za § 31a sa vkladá § 31b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 31b Služobná lodnícka knižka (1) Služobná lodnícka knižka je doklad, ktorým sa preukazuje totožnosť ...

22.

V § 34 ods. 2 sa slová „Zbor požiarnej ochrany“ nahrádzajú slovami „Hasičský a záchranný zbor“.

23.

V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Účastníkom plavebnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na plavebnej ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

24.

V § 34 odsek 4 znie:

„(4) Účastník plavebnej nehody je povinný Štátnej plavebnej správe bezodkladne ohlásiť vzniknutú plavebnú ...

25.

V § 34 ods. 5 sa slová „vodca plavidla“ nahrádzajú slovami „účastník plavebnej nehody“.

26.

V § 34 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:

„(6) Účastník plavebnej nehody je povinný a) zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po ...

Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 9 až 12.

27.

V § 34 ods. 9 druhej vete sa slová „Vodca alebo prevádzkovateľ plavidla a osoby nachádzajúce sa na plavidle ...

28.

V § 34 ods. 10 sa slová „Vodca alebo prevádzkovateľ plavidla, ako aj osoby poverené hliadkou alebo dohľadom ...

29.

Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 38a Agentúra rozvoja vodnej dopravy (1) Zriaďuje sa Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ďalej len „agentúra“). ...

30.

V § 39 sa písmeno a) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
vykonávaním a priebehom kvalifikačného kurzu podľa § 31.“.

31.

V § 39 písm. d) prvom bode sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „podmienky ...

32.

V § 39 písmeno e) znie:

„e) schvaľuje 1. technickú a typovú dokumentáciu na individuálnu stavbu a rekonštrukciu malého plavidla, ...

33.

V § 39 sa písmeno j) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6.
poverenie na vykonávanie kvalifikačného kurzu.“.

34.

V § 39 písm. k) úvodná veta znie: „vedie na účely plnenia jej úloh podľa tohto zákona“.

35.

V § 39 písm. k) tretí bod znie:

„3.
evidenciu lodných listín, dokladov a poverení podľa písmena j),“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21a sa vypúšťa.

36.

V § 39 písm. k) sa vypúšťa štvrtý bod.

Doterajší piaty bod až ôsmy bod sa označujú ako štvrtý bod až siedmy bod.

37.

V § 39 sa písmeno m) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3.
dohľad podľa osobitného predpisu23a) nad malým plavidlom.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) § 30 zákona č. 264/1999 Z. z. v znení zákona č. 436/2001 Z. z. Nariadenie Európskeho parlamentu ...

38.

V § 39d ods. 1 sa za slová „na plavidle“ vkladajú slová „a osoba poverená vykonávaním kvalifikačného ...

39.

V § 39d ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vydané Štátnou plavebnou správou alebo príslušným ...

40.

V § 39d ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo príslušným orgánom cudzieho štátu“. ...

41.

V § 39d ods. 5 písm. c) sa za slová „Štátnou plavebnou správou“ vkladajú slová „alebo príslušným orgánom ...

42.

V § 39d sa odsek 5 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) že školiteľ je pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky alebo koná amorálne, môže zakázať ...

43.

V § 39d ods. 7 sa slová „lodného osvedčenia podľa odseku 5 písm. c), ktoré bolo vydané“ nahrádzajú slovami ...

44.

V § 39d ods. 8 prvej vete sa za slová „podľa § 39 písm. j)“ vkladajú slová „alebo obdobné doklady vydané ...

45.

V § 39d odsek 9 znie:

„(9) Preukazy o odbornej spôsobilosti vydané Štátnou plavebnou správou a zadržané podľa odseku 5 písm. ...

46.

V § 39e ods. 1 písm. a) časť vety pred bodkočiarkou znie: „vstupovať na plavidlá a výcvikové plavidlá ...

47.

V § 39e ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g) nazerať do dokumentácie kvalifikačného kurzu, robiť si z nej výpisy, odpisy a zadržať túto dokumentáciu ...

Doterajšie písmená g) až p) sa označujú ako písmená h) až q).

48.

V § 39e ods. 1 písmeno h) znie:

„h) vyzvať vodcu plavidla, člena posádky plavidla alebo školiteľa, aby sa podrobil dychovej skúške; ...

49.

V § 39e ods. 2 úvodnej vete sa za slovo „prístavoch“ vkladajú slová „osoba poverená vykonávaním kvalifikačného ...

50.

V § 39e ods. 2 písm. h) sa za slovo „plavidlo,“ vkladajú slová „výcvikové plavidlo, do priestoru, v ...

51.

V § 39e ods. 2 písm. i) sa za slovo „dokumentácie“ vkladajú slová „a dokumentácie kvalifikačného kurzu“. ...

52.

V § 40 ods. 1 písmeno b) znie:

„b)
poruší pravidlá bezpečnosti prevádzky plavidla na vodných cestách Slovenskej republiky,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 24e sa vypúšťa.

53.

V § 40 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „ods. 3 až 6“.

54.

V § 40 sa odsek 1 dopĺňa písmenami o) až q), ktoré znejú:

„o) vedie výcvikové plavidlo mimo praktickej výučby kvalifikačného kurzu, p) ako školiteľ vykonáva ...

55.

V § 40 ods. 3 sa slová „písm. f) až n)“ nahrádzajú slovami „písm. f) až q)“.

56.

V § 40a ods. 3 písm. a) sa za slová „§ 22 a 23“ vkladajú slová „§ 24 ods. 8 a“.

57.

V § 40a sa odsek 3 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) osobe poverenej vykonávaním kvalifikačného kurzu, ktorá porušila povinnosti pri vykonávaní kvalifikačného ...

58.

V § 41 odsek 2 znie:

„(2) Všeobecné predpisy o správnom konaní25) sa nevzťahujú na vydávanie záväzných stanovísk, vykonávanie ...

59.

Za § 43a sa vkladá § 43b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 43b Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2010 Služobné lodnícke knižky vydané ...

60.

§ 44 sa dopĺňa 15. bodom, ktorý znie:

„15. výnos č. 1740/M-2001 Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky z 15. októbra ...

61.

V názve prílohy č. 1 sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

62.

V prílohe č. 1 bode 10 sa na konci pripájajú tieto slová: „a smernice Komisie 2010/61/EÚ z 2. septembra ...

Čl. II

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

V prílohe č. 2 – Viazané živnosti sa v skupine č. 214 – Ostatné dopĺňa nová živnosť s poradovým číslom ...

„86.   Vykonávanie kvalifikačného kurzu žiadateľov o preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

1.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 94 písm. a) bode 1.2 sa suma „53 ...

2.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 94 písm. a) bode 2.2 sa suma „99,50 ...

3.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 94 písm. b) bode 1.2 sa suma „26,50 ...

4.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 94 písm. b) bode 2.2 sa suma „49,50 ...

5.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 94 písmeno d) znie:

„d) Vydanie doplnkového lodného osvedčenia............................................................65 ...

6.

V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v časti VI Doprava položke 95 sa za písmeno i) vkladajú nové ...

„j) Vydanie poverenia na vykonávanie kvalifikačného kurzu 1. vodcu malého plavidla kategórie A 80 eur 2. vodcu ...

Doterajšie písmená j) až n) sa označujú ako písmená m) až q).

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25b znie:

„25b) § 39 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

Čl. IV

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...

1.

V § 48 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Správca vodohospodársky významných vodných tokov a správca drobných vodných tokov je povinný a) prevziať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 56a znie:

„56a)
§ 38a ods. 4 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení zákona č. 556/2010 Z. z.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako 4 až 6.

2.

§ 59 ods. 1 sa dopĺňa písmenom w), ktoré znie:

„w) zabezpečuje spoluprácu a koordináciu v oblasti vypracovania morskej stratégie s členskými štátmi ...

3.

§ 59 ods. 2 sa dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) spolupráce a koordinácie pri vypracúvaní morskej stratégie s členskými štátmi Európskej únie, ktoré ...

4.

Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 19, ktorý znie:

„19. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre ...

Čl. VI

Zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu sa mení takto:

V § 32 sa slová „1. januára 2011“ nahrádzajú slovami „1. decembra 2011“.

Čl. VII

Zákon č. 220/2007 Z. z. o digitálnom vysielaní programových služieb a poskytovaní iných obsahových služieb ...

§ 67 sa dopĺňa odsekmi 4 až 8, ktoré znejú:

„(4) Ministerstvo dopravy môže počas obdobia paralelného vysielania vydať výzvu, na základe ktorej poskytne ...

Čl. VIII

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore