Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70728
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 555/2005 účinný od 01.05.2019 do 09.03.2020


Platnosť od: 13.12.2005
Účinnosť od: 01.05.2019
Účinnosť do: 09.03.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Národné hospodárstvo, Živnostenské podnikanie, Nehnuteľnosti, Architektúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST11 JUD1 DS10 EU PP2 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 555/2005 s účinnosťou od 01.05.2019 na základe 96/2019


§ 9
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

(1)
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy
a)
vypracúva a predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy koncepcií a programov zameraných na systémové dosiahnutie vyššej energetickej hospodárnosti budov a národný plán,
b)
určuje po dohode s Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky slovenské technické normy vhodné na výpočet a na energetickú certifikáciu a ich zoznam zverejňuje vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
c)
zostavuje zoznam existujúcich a navrhovaných opatrení a nástrojov na podporu splnenia opatrení z národného plánu vrátane opatrení a nástrojov finančnej povahy; zoznam aktualizuje každé tri roky a oznamuje Európskej komisii priamo alebo ako súčasť akčných plánov energetickej efektívnosti,
d)
poskytuje dotácie v oblasti energetickej hospodárnosti budov podľa § 9a a 9b (ďalej len „dotácia“),
e)
poskytuje príspevok podľa § 9c až 9g (ďalej len „príspevok“) na
1.
zateplenie rodinného domu na účely zlepšenia energetickej hospodárnosti rodinného domu (ďalej len „príspevok na zateplenie rodinného domu“),
2.
rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie podľa § 2 ods. 8 (ďalej len „príspevok na rodinný dom“),
f)
pravidelne, najmenej raz za päť rokov, prehodnocuje minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov,
g)
informuje Európsku komisiu o programoch a opatreniach na urýchlenie zvyšovania energetickej hospodárnosti budov a na ich prechod na budovy s takmer nulovou potrebou energie,
h)
informuje Európsku komisiu o zásadách podľa § 4b ods. 3,
i)
informuje Európsku komisiu alebo jej navrhuje zmeny ohľadne primeranosti opatrení z národného plánu, a to do deviatich mesiacov odo dňa doručenia žiadosti Európskej komisie,
j)
informuje Európsku komisiu o opatreniach potrebných na zabezpečenie vykonávania pravidiel o sankciách.
(2)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzný právny predpis, v ktorom ustanoví
a)
podrobnosti o metodike výpočtu,
b)
podrobnosti o náležitostiach obsahu energetického certifikátu vrátane rozpätí energetických tried pre všetky ukazovatele potreby energie v budove a globálneho ukazovateľa primárnej energie a emisií oxidu uhličitého uvádzaných v energetickom certifikáte,
c)
vzor energetického certifikátu pre jednotlivé kategórie budov,
d)
vzor energetického štítku,
e)
harmonogram postupnosti zmien minimálnych požiadaviek na energetické úrovne výstavby budov a dosiahnutia takmer nulovej potreby energie a
f)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti o dotáciu.
(3)
Ministerstvo alebo ním určená právnická osoba
a)
vedie centrálnu evidenciu energetických certifikátov, vyhodnocuje ich obsah a výsledky vyhodnotenia podľa jednotlivých kategórií budov, prideľuje evidenčné číslo a doručuje údaje prevádzkovateľovi monitorovacieho systému efektívnosti pri používaní energie každoročne do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
sprístupňuje energetické certifikáty evidované podľa písmena a) na požiadanie orgánu dozoru podľa § 10,
c)
zisťuje nákladovo optimálne úrovne a oznamuje Európskej komisii všetky vstupné údaje a odhady použité na toto zisťovanie a na základe toho vypracúva správu o zistenom výsledku, v ktorej uvedie aj opatrenia potrebné na podstatné zníženie zisteného rozdielu medzi minimálnymi požiadavkami na energetickú hospodárnosť podľa § 4 ods. 1 a nákladovo optimálnou úrovňou (§ 4 ods. 5) do nasledujúceho preskúmavania minimálnych požiadaviek; správu aktualizuje každých päť rokov počnúc 30. júnom 2012 a oznamuje Európskej komisii priamo alebo ako súčasť akčných plánov energetickej efektívnosti,
d)
zverejňuje
1.
informácie pre vlastníkov existujúcich budov o rôznych metódach a nákladovo efektívnych spôsoboch zlepšovania energetickej hospodárnosti budov a o existujúcich dostupných finančných nástrojoch určených na podporu zlepšenia energetickej hospodárnosti budov a ich samostatných častí,
2.
zoznam certifikovaných budov s ich zatriedením do energetickej triedy podľa jednotlivých kategórií budov,
3.
zoznam existujúcich a navrhovaných opatrení a nástrojov na podporu splnenia opatrení z národného plánu vrátane opatrení a nástrojov finančnej povahy,
e)
uskutočňuje kontrolu energetických certifikátov jedným alebo niekoľkými druhmi kontroly z týchto možností:
1.
kontrolou platnosti vstupných údajov o budove a použitých údajov na vydanie energetického certifikátu, ako aj kontrolou výsledkov uvedených v energetickom certifikáte,
2.
kontrolou vstupných údajov a overením výsledkov uvedených v energetickom certifikáte vrátane poskytnutého odporúčania,
3.
úplnou kontrolou vstupných údajov o budove, ktoré boli použité na vypracovanie energetického certifikátu, úplným overením výsledkov uvedených v energetickom certifikáte vrátane poskytnutého odporúčania, a ak je to možné, aj kontrolou energeticky certifikovanej budovy na mieste s cieľom skontrolovať zhodu medzi špecifikáciami uvedenými v energetickom certifikáte a parametrami energeticky certifikovanej budovy,
f)
uskutočňuje kontroly energetických certifikátov podľa písmena e) náhodným výberom štatisticky významného percentuálneho podielu z celkového počtu každoročne vydávaných energetických certifikátov.
(4)
Podrobnosti o výške príspevku a náležitosti žiadosti o poskytnutie príspevku (ďalej len „žiadosť o príspevok“) vrátane zoznamu príloh ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
zobraziť paragraf
§ 9c
Príspevok na zateplenie rodinného domu

(1)
Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť na zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinného domu uskutočnením stavebných úprav rodinného domu, ktorými sa vykoná zásah do obalových konštrukcií budovy zateplením obvodového plášťa, strešného plášťa, vnútorných deliacich konštrukcií medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom a výmenou pôvodných otvorových konštrukcií rodinného domu (ďalej len „zateplenie rodinného domu“).
(2)
Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov, najviac v sume 8 000 eur, v závislosti od dosiahnutej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií a v závislosti od dosiahnutej hodnoty potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.
(3)
Príspevok na zateplenie rodinného domu vypočítaný podľa odseku 2 možno zvýšiť o náklady za vypracovanie projektovej dokumentácie zateplenia rodinného domu vrátane projektového energetického hodnotenia rodinného domu, za vypracovanie žiadosti o príspevok a za vypracovanie energetického certifikátu, najviac však o sumu 800 eur.
(4)
Oprávnenými nákladmi sú náklady za zhotovenie zateplenia rodinného domu. Do oprávnených nákladov možno započítať aj tieto náklady:
a)
náklady za vyregulovanie vykurovacieho systému,
b)
náklady na súvisiace stavebné úpravy pozostávajúce najmä z obnovy vstupov, bleskozvodu a vystupujúcich častí stavby, ako sú lodžia, balkón a prekrytie vstupu,
c)
náklady za výmenu zdroja tepla,
d)
náklady na realizáciu tepelnoizolačného systému novozhotovovaných stavebných konštrukcií rodinného domu a novozhotovovaných otvorových konštrukcií.
(5)
Do oprávnených nákladov podľa odseku 4 písm. c) sa započítavajú náklady za výmenu zdroja tepla, ak tieto neboli uplatnené v rámci iných podporných programov z verejných prostriedkov alebo z finančných prostriedkov Európskej únie.
(6)
Oprávnenými nákladmi sa rozumejú náklady vrátane dane z pridanej hodnoty.
zobraziť paragraf
§ 9d
Žiadateľ o príspevok

(1)
Žiadateľom o príspevok môže byť fyzická osoba, ktorá
a)
je občanom členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo Švajčiarskej konfederácie,
b)
má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt a
c)
je vlastníkom rodinného domu počas celého konania o poskytnutí príspevku; táto podmienka sa považuje za splnenú aj v prípade prechodu vlastníckeho práva na oprávnených dedičov.
(2)
Ak je rodinný dom v podielovom spoluvlastníctve viacerých fyzických osôb, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek spoluvlastník, ktorý predloží úradne overený písomný súhlas všetkých spoluvlastníkov s podaním žiadosti o príspevok a zároveň je ostatnými spoluvlastníkmi splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku, prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania a na vyplatenie poskytnutého príspevku. Na uvedené účely môže byť splnomocnený len jeden spoluvlastník. Podpisy spoluvlastníkov na súhlase a písomnom plnomocenstve musia byť úradne overené.
(3)
Ak je rodinný dom v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, žiadosť o príspevok môže podať ktorýkoľvek z manželov, pričom musí byť druhým manželom splnomocnený na zastupovanie v konaní o poskytnutí príspevku a prijímanie doručovaných písomností týkajúcich sa konania. Podpis druhého manžela na písomnom plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.
(4)
Ak dôjde k prechodu vlastníckeho práva k rodinnému domu na oprávnených dedičov, poskytnú títo oprávnení dediči údaje podľa osobitného predpisu5ca) potrebné na účel overenia podmienky podľa odseku 1 písm. c).
zobraziť paragraf
§ 9e
Podmienky poskytnutia príspevku na zateplenie rodinného domu

(1)
Príspevok na zateplenie rodinného domu možno poskytnúť, ak
a)
sú pri obnovených stavebných konštrukciách, vymenených stavebných konštrukciách alebo novozhotovovaných stavebných konštrukciách splnené požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,5d)
b)
pri neobnovených stavebných konštrukciách a nevymenených stavebných konštrukciách sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií podľa slovenskej technickej normy,5d)
c)
na zateplenie rodinného domu uskutočnené tepelnoizolačným systémom na vonkajšiu tepelnú ochranu stien vydal vyhlásenie o parametroch výrobca systému,
d)
kolaudačné rozhodnutie alebo iný doklad preukazuje, že rodinný dom bol daný do užívania aspoň 10 rokov pred realizáciou jeho zateplenia,
e)
celková podlahová plocha je najviac 150 m2 pri jednopodlažnom rodinnom dome alebo 300 m2 pri viacpodlažnom rodinnom dome,
f)
rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
g)
rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
h)
žiadateľ čestne vyhlási, že práce zahrnuté do oprávnených nákladov boli začaté po 31. decembri 2014,
i)
na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora na zateplenie rodinného domu podľa osobitného predpisu,5e)
j)
žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti.
(2)
Stavebnými konštrukciami sa rozumejú konštrukcie obvodového plášťa, strešného plášťa, vonkajších otvorových konštrukcií a vnútorné deliace konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom.
(3)
Podmienka podľa odseku 1 písm. a) sa považuje za splnenú, ak pri obnovených stavebných konštrukciách alebo vymenených stavebných konštrukciách nie je z funkčných dôvodov alebo technických dôvodov umožnené splnenie normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa platnej slovenskej technickej normy,5d) ale sú splnené aspoň maximálne hodnoty súčiniteľa prechodu tepla podľa slovenskej technickej normy5d) a súčasne v projektovej dokumentácii sú uvedené funkčné dôvody a technické dôvody nedosiahnutia normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla.
(4)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a), b) a e) ministerstvo overuje z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie podľa § 9 ods. 3 písm. a).
zobraziť paragraf
§ 9f
Konanie o poskytnutí príspevku

(1)
Žiadateľ predkladá ministerstvu žiadosť o príspevok na základe výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok zverejnenej na webovom sídle ministerstva.
(2)
Žiadateľ predkladá žiadosť o príspevok v elektronickej podobe a v listinnej podobe.
(3)
Žiadateľ vyplní a odošle formulár elektronickej podoby žiadosti o príspevok uverejnenej na webovom sídle ministerstva.
(4)
Ministerstvo umožní zaevidovať elektronickú podobu žiadosti o príspevok dňom, ktorý je stanovený vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevok ako termín na začatie podávania žiadostí o príspevok. Ministerstvo nezaeviduje elektronickú podobu žiadosti o príspevok, ak boli prijaté žiadosti o príspevok v počte stanovenom vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevok alebo ak uplynul termín na ukončenie podávania žiadostí o príspevok stanovený vo výzve na predkladanie žiadostí o príspevok.
(5)
Listinnú podobu žiadosti o príspevok vytlačenú z elektronickej podoby vrátane príloh žiadateľ predloží ministerstvu v lehote do desiatich pracovných dní odo dňa odoslania elektronickej podoby žiadosti o príspevok alebo v tej istej lehote odošle na jeho adresu.
(6)
O príspevok na zateplenie rodinného domu môže žiadateľ požiadať aj pred realizáciou zateplenia rodinného domu, pričom žiadosť o príspevok musí obsahovať aspoň minimálny rozsah príloh, ktorý ministerstvo určí vo vykonávacom predpise.
(7)
Účastníkom konania je vlastník rodinného domu, ktorý podal žiadosť o príspevok a ostatní spoluvlastníci.
(8)
Konanie o poskytnutí príspevku sa začína pridelením identifikačného čísla žiadosti o príspevok v elektronickom systéme ministerstva, o ktorom bude žiadateľ informovaný. O začatí konania sa účastník konania neupovedomuje.
(9)
Ak žiadateľ podá žiadosť o príspevok, ktorou žiada o poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu pred realizáciou zateplenia rodinného domu, a predloženou žiadosťou o príspevok je preukázané splnenie podmienok § 9e ods. 1 písm. a), b), d) až i), ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu preruší najviac na jeden rok. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania až po právoplatné rozhodnutie vo veci ministerstvo obmedzí z hľadiska časového a vecného použitie finančných prostriedkov zodpovedajúcich maximálnej výške príspevku na zateplenie rodinného domu podľa § 9c ods. 2 a 3.
(10)
Ministerstvo konanie o poskytnutí príspevku zastaví, ak
a)
listinná podoba žiadosti o príspevok nebola predložená ministerstvu alebo odoslaná v lehote podľa odseku 5,
b)
listinná podoba žiadosti o príspevok nie je doručená ministerstvu v lehote do 30 pracovných dní od zaevidovania elektronickej podoby žiadosti o príspevok,
c)
doručená žiadosť o príspevok neobsahuje všetky prílohy v nej vyznačené a účastník konania ich na výzvu správneho orgánu v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy nedoplnil,
d)
žiadateľ v lehote určenej v rozhodnutí o prerušení konania podľa odseku 9 nedoplní všetky prílohy ustanovené vykonávacím predpisom,
e)
na zateplenie rodinného domu sa požaduje poskytnutie príspevku na zateplenie rodinného domu v rámci inej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok a ministerstvo v prebiehajúcom konaní o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu vydalo rozhodnutie podľa odseku 9.
(11)
Ministerstvo rozhodne o poskytnutí príspevku v lehote 90 dní od doručenia listinnej podoby žiadosti o príspevok ministerstvu.
zobraziť paragraf
§ 9g

(1)
Na účely spracovania žiadosti o príspevok a poskytnutia príspevku je ministerstvo oprávnené spracúvať osobné údaje o žiadateľovi a ostatných spoluvlastníkoch rodinného domu aj bez jeho súhlasu v rozsahu
a)
meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
adresa trvalého bydliska,
c)
dátum narodenia,
d)
e-mailová adresa a telefonický kontakt,
e)
štátna príslušnosť,
f)
číslo účtu v tvare IBAN.
(2)
Ministerstvo zverejní na svojom webovom sídle
a)
limit finančných prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte na poskytnutie príspevku na príslušný rozpočtový rok,
b)
výzvu na predkladanie žiadostí o príspevok najmenej jeden mesiac pred termínom predkladania, ktorá obsahuje najmä
1.
počet žiadostí o príspevok, ktoré budú prijaté v rámci danej výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok,
2.
termín na začatie a ukončenie podávania žiadostí o príspevok,
3.
spôsob odstraňovania formálnych nedostatkov žiadostí o príspevok,
4.
najneskorší termín vyhodnotenia žiadostí o príspevok,
5.
technické parametre pre zdroj tepla, ktorého náklady je možné započítať do oprávnených nákladov podľa § 9c ods. 4 písm. c), ak ide o príspevok na zateplenie rodinného domu,
c)
identifikačné údaje rodinného domu, na ktorý bol poskytnutý príspevok.
(3)
Finančné prostriedky podľa § 9f ods. 9 vedie ministerstvo na samostatnom mimorozpočtovom účte.
zobraziť paragraf
§ 9ca
Príspevok na rodinný dom


Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť vo výške 8 000 eur.
zobraziť paragraf
§ 9ea
Podmienky poskytnutia príspevku na rodinný dom

(1)
Príspevok na rodinný dom možno poskytnúť, ak
a)
rodinný dom spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie,
b)
stavebné konštrukcie rodinného domu podľa § 9e ods. 2 spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť budov s takmer nulovou potrebou energie,
c)
právoplatné kolaudačné rozhodnutie rodinného domu bolo vydané po 31. decembri 2014,
d)
celková podlahová plocha rodinného domu je najviac 200 m2,
e)
rodinný dom sa nachádza na území Slovenskej republiky,
f)
rodinný dom je využívaný výlučne na bývanie,
g)
na rodinný dom nebol poskytnutý príspevok podľa tohto zákona alebo podpora na obstaranie rodinného domu podľa osobitného predpisu,5e)
h)
žiadosť o príspevok obsahuje predpísané náležitosti.
(2)
Splnenie podmienok podľa odseku 1 písm. a), b) a d) ministerstvo overuje z verejne dostupných registrov alebo z centrálnej evidencie podľa § 9 ods. 3 písm. a).
zobraziť paragraf
§ 14ab
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. mája 2019


Na konanie o poskytnutí príspevku na zateplenie rodinného domu sa použijú ustanovenia zákona účinné v čase vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o príspevok zverejnenej na webovom sídle ministerstva.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore