Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) 553/2002 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 28.09.2002
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne poplatky, Bezpečnosť a obrana štátu, Trestné konanie, Archivníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD361 DS7 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 – 1989 a o založení ústavu pamäti národa a o doplnení niektorých zákonov (zákon o pamäti národa) 553/2002 účinný od 01.09.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 553/2002 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o sprístupnení dokumentov o činnosti bezpečnostných zložiek štátu 1939 - 1989 a o založení ...

Národná rada Slovenskej republiky, majúc na pamäti- veľké množstvo obetí, strát a škôd, ktoré ...

Čl. I

Prvý oddiel

§ 1
Predmet zákona

Tento zákon upravuje

a)

zriadenie Ústavu pamäti národa,

b)

evidovanie, zhromažďovanie, sprístupňovanie, zverejňovanie, správu a využívanie dokumentov bezpečnostných ...

1.

nacistických zločinov,

2.

komunistických zločinov,

3.

iných zločinov, ktoré sú zločinmi proti mieru, zločinmi proti ľudskosti alebo vojnovými zločinmi, ...

4.

iných represií z politických dôvodov, ktorých sa dopustili príslušníci slovenských a česko-slovenských ...

5.

činnosti bezpečnostných zložiek, ako sú uvedené v § 2,

c)

spôsob konania pri odhaľovaní alebo stíhaní trestných činov podľa písmena b),

d)

ochranu osobných údajov prenasledovaných osôb (§ 5),

e)

činnosť v oblasti verejného vzdelávania.

§ 2
Výklad pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

zväzkom samostatný dokumentačný súbor založený a vedený bezpečnostnými zložkami a evidovaný ...

b)

osobným zväzkom je zväzok vedený o konkrétnej fyzickej osobe zaradenej do príslušnej evidencie ...

c)

zväzkom s osobnými údajmi zväzok vedený o konkrétnej inštitúcii alebo zoskupení osôb (objektoch), ...

d)

záznamom zachytávajúcim výsledky nasadenia prostriedkov spravodajskej techniky alebo sledovania ...

e)

personálnym (kádrovým) spisom príslušníka bezpečnostnej zložky spis vedený služobným orgánom ...

f)

dokumentom všetky druhy zväzkov, podzväzkov, informačných výstupov zo zväzkov, záznamov, personálnych ...

g)

bezpečnostnou zložkou Štátna bezpečnosť, Hlavná správa vojenskej kontrarozviedky Zboru národnej ...

h)

Štátnou bezpečnosťou súčasti bývalej Štátnej bezpečnosti, ako zložky Zboru národnej bezpečnosti,1) ...

i)

osobou evidovanou ako spolupracovník bezpečnostnej zložky osoba, o ktorej bol kedykoľvek v období ...

j)

dobou neslobody obdobie rokov 1939 - 1989, kedy občania štátu nemali možnosť v tej dobe obvyklú ...

§ 3
Nacistické zločiny a komunistické zločiny
(1)

Nacistickými a komunistickými zločinmi podľa tohto zákona sú činy, ktoré spáchali funkcionári ...

(2)

Funkcionárom štátu je pre potreby tohto zákona verejný činiteľ a tiež osoba, ktorá bola chránená ...

§ 4
Zločiny proti ľudskosti

Zločinmi proti ľudskosti na účely tohto zákona sú predovšetkým zločiny genocídy, vojnové ...

§ 5
Prenasledované osoby
(1)

Prenasledovaným pre potreby tohto zákona je osoba, o ktorej bezpečnostné zložky štátu zhromažďovali ...

(2)

V prípade smrti prenasledovaného jeho oprávnenia vyplývajúce z tohto zákona patria osobe blízkej. ...

(3)

Prenasledovaným nie je osoba, ktorá sa neskôr stala príslušníkom, pracovníkom alebo spolupracovníkom ...

§ 6
Predmet sprístupnenia a zverejnenia
(1)

Predmetom sprístupnenia a zverejnenia sú zachované alebo rekonštruované dokumenty, ktoré vznikli ...

(2)

Predmetom sprístupnenia a zverejnenia nie sú dokumenty, ktoré sú vyňaté zo sprístupnenia z dôvodu ...

(3)

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je predpoklad, že sprístupnenie alebo zverejnenie by mohlo poškodiť ...

(4)

Na vyňatie dokumentu zo sprístupnenia a zverejnenia je potrebný návrh Slovenskej informačnej služby ...

(5)

Na vyžiadanie súhlasu predloží orgán príslušný podľa odseku 4 dokument, o ktorom má byť rozhodnuté, ...

(6)

Určený výbor ďalej sleduje a vyhodnocuje skutočnosti, ktoré sa týkajú rozsahu a úplnosti sprístupňovania ...

(7)

Konanie určeného výboru je neverejné. Raz ročne predkladá určený výbor na schôdzu Národnej ...

Druhý oddiel

§ 7
Základné ustanovenia
(1)

Ústav pamäti národa (ďalej len „ústav") je verejnoprávna ustanovizeň.

(2)

Ústav je právnická osoba.

(3)

Sídlo ústavu je Bratislava.

§ 8
Úlohy ústavu
(1)

Úlohy zverené ústavu štátom sú:

a)
vykonávať úplné a nestranné hodnotenie doby neslobody, hlavne analyzovať príčiny a spôsob straty ...
b)
sprístupňovať prenasledovaným osobám dokumenty o ich prenasledovaní,
c)
zverejňovať údaje o vykonávateľoch tohto prenasledovania a ich činnosti,
d)
dávať podnety na trestné stíhanie zločinov a trestných činov podľa § 1; spolupracuje pritom ...
e)
poskytovať potrebné informácie orgánom verejnej moci,
f)
systematicky zhromažďovať, odborne, vedecky a dokumentačne spracovávať všetky druhy informácií, ...
g)
spolupracovať s obdobnými inštitúciami v Slovenskej republike aj mimo nej, hlavne s archívmi, múzeami, ...
h)
propagovať myšlienky slobody a obrany demokracie pred režimami podobnými nacizmu a komunizmu,
i)
rozhodovať o priznaní postavenia účastníka protikomunistického odboja,2a)
j)
rozhodovať o priznaní postavenia veterána protikomunistického odboja, veterána protikomunistického ...
k)
v súvislosti s plnením úloh ústavu podľa písmen a) až j) poskytovať verejnosti výsledky svojej ...
(2)

V rámci svojej pôsobnosti určenej týmto zákonom je ústav oprávnený vydávať správne rozhodnutia ...

(3)

Dokumenty o činnosti bezpečnostných zložiek štátu [§ 2 písm. f) a g)] vo vlastníctve ústavu ...

§ 9
Organizácia ústavu
(1)

Podrobnosti o vzniku a činnosti organizačných zložiek, o ich postavení a vzťahy medzi nimi upravuje ...

(2)

Ústav na plnenie úloh podľa tohto zákona môže utvárať pracoviská bez právnej subjektivity.

§ 10
Orgány ústavu
(1)

Orgány ústavu sú:

a)
správna rada,
b)
dozorná rada.
(2)

Členovia orgánov ústavu musia spĺňať podmienku bezúhonnosti (§ 11). Na účel preukázania bezúhonnosti ...

(3)

Členstvo v správnej rade alebo dozornej rade zaniká

a)
uplynutím funkčného obdobia člena správnej rady alebo dozornej rady,
b)
písomným vzdaním sa členstva,
c)
odvolaním z funkcie člena správnej rady alebo dozornej rady,
d)
smrťou.
(4)

Štatutárnym orgánom ústavu je správna rada.

(5)

Členovia správnej rady a dozornej rady majú nárok na úhradu nákladov spojených s činnosťou ...

(6)

Výkon funkcie v správnej rade a dozornej rade sa považuje za prekážku v práci z dôvodu všeobecného ...

§ 11
Bezúhonnosť

Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol členom Komunistickej strany Československa, ...

§ 12
Správna rada
(1)

Činnosť ústavu pri plnení úloh podľa tohto zákona zabezpečuje správna rada. Správna rada má ...

(2)

Funkčné obdobie členov správnej rady je šesťročné. Po prvej voľbe členov správnej rady sa ...

(3)

Člena správnej rady môže odvolať ten orgán, ktorý ho ustanovil, ak

a)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin,
b)
po dobu najmenej troch mesiacov nevykonáva svoju funkciu alebo
c)
boli zistené nedostatky pri výkone jeho funkcie alebo pri plnení jeho povinností, ktoré mu vyplývajú ...
(4)

Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä

a)
voliť a odvolávať predsedu správnej rady a podpredsedu správnej rady,
b)
schvaľovať mzdový poriadok ústavu,
c)
vypracúvať návrh rozpočtu ústavu a predkladať ho na prerokovanie vláde,
d)
schvaľovať organizačný poriadok ústavu a jeho zmeny,
e)
schvaľovať rokovací poriadok správnej rady,
f)
vypracúvať ročnú účtovnú uzávierku ústavu a predkladať ju na prerokovanie vláde,
g)
vypracovať najneskoršie do 30. apríla výročnú správu o činnosti ústavu za predchádzajúci ...
h)
vymenúvať a odvolávať vedúcich organizačných zložiek ústavu.
(5)

Ústav predkladá výročnú správu do 31. mája a po prerokovaní vo vláde návrh rozpočtu a ročnú ...

(6)

Činnosť správnej rady koordinuje a navonok koná v jej mene predseda správnej rady. Predsedu správnej ...

(7)

Pri výkone svojej funkcie je člen správnej rady povinný konať nestranne a zdržať sa konania, ...

(8)

Správna rada rozhoduje formou uznesenia. Správna rada je schopná sa uznášať, ak je na jej rokovaní ...

(9)

V mene správnej rady podpisuje dokumenty predseda a počas jeho neprítomnosti podpredseda.

§ 14
Dozorná rada
(1)

Dozorná rada je najvyšším kontrolným orgánom ústavu; má troch členov. Dvoch členov volí a ...

(2)

Dozorná rada dozerá na činnosť a hospodárenie ústavu a jeho správnej rady, či je v súlade s ...

(3)

Návrh rozpočtu, ročnú účtovnú uzávierku a výročnú správu je správna rada povinná pred ...

§ 15
Majetok ústavu
(1)

Štát prevedie do správy ústavu z vlastníctva Slovenskej republiky nehnuteľnosti umožňujúce ...

(2)

Štát ďalej môže previesť alebo trvale bezúplatne požičať ústavu niektoré obrazové a písomné ...

(3)

Štát môže ďalej previesť do vlastníctva aj ďalší majetok, ak sa tým zlepší kvalita, rozsah ...

§ 16
Hospodárenie a financovanie ústavu
(1)

Ústav hospodári

a)
s vlastným majetkom,
b)
s majetkom štátu.
(2)

Vlastný majetok predstavujú peniaze, cenné papiere, iné hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj iné ...

(3)

Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje ústav, sa vzťahuje osobitný predpis.4)

(4)

Na plnenie úloh podľa tohto zákona sa poskytujú ústavu dotácie a účelové dotácie zo štátneho ...

(5)

Na účely dane z príjmu a darovacej dane je každý dar ústavu považovaný za dar Slovenskej republike. ...

Tretí oddiel

§ 17
(1)

Ústav je povinný na žiadosť fyzickej osoby staršej ako 18 rokov

a)
oznámiť, či je o nej v zachovaných informačných systémoch dokumentov, ktoré vznikli činnosťou ...
b)
sprístupniť jej kópiu zachovaného zväzku uvedeného v písmene a), a ak je v ňom obsiahnuté meno ...
1.
kópiu zachovaného osobného zväzku tejto osoby evidovanej ako spolupracovník bezpečnostnej zložky ...
2.
kópiu zachovaného personálneho (kádrového) spisu tohto príslušníka bezpečnostnej zložky,
c)
sprístupniť jej zachovaný záznam zachytávajúci výsledky nasadenia spravodajskej techniky a sledovania ...
d)
sprístupniť zachované dokumenty, ktoré vznikli z činnosti Hlavnej správy vojenskej kontrarozviedky ...
e)
sprístupniť zachované dokumenty, ktoré vznikli z činnosti odboru vnútornej ochrany Zboru nápravnej ...
(2)

Pri spore o pravosti dokumentu alebo jeho časti je ústav povinný na žiadosť právnickej osoby vydať ...

(3)

Po smrti osoby uvedenej v odseku 1 má ústav povinnosti uvedené v odseku 1 tiež na základe žiadosti ...

(4)

Ak je vedený súdny spor v súvislosti s rehabilitačným konaním podľa osobitného predpisu,7) bude ...

§ 17a

Ústav je povinný poskytnúť informácie alebo sprístupniť dokumenty podľa § 6 štátnym orgánom ...

§ 18
Ústav je ďalej povinný na žiadosť fyzickej osoby staršej ako 18 rokov
a)

oznámiť, či je v zachovaných informačných systémoch zväzkov, ktoré vznikli činnosťou Štátnej ...

b)

oznámiť, či osoba ňou uvedená je evidovaná ako spolupracovník Štátnej bezpečnosti a ostatných ...

c)

sprístupniť jej kópiu zachovaného zväzku uvedeného v písmene a) a dokument uvedený v písmene ...

d)

sprístupniť jej kópiu zachovaného personálneho (kádrového) spisu alebo osobnej evidenčnej karty ...

§ 19
Zverejnenie evidenčných podkladov a zoznamov personálnych spisov
(1)

Ústav vydá tlačou a na elektronických médiách prepis evidenčných záznamov zo zachovaných alebo ...

(2)

Ústav priebežne vydáva tlačou a na elektronických médiách zoznam personálnych (kádrových) ...

Štvrtý oddiel

§ 20
Žiadosť
(1)

Sprístupnenie dokumentov podľa § 17 a 18 sa uskutočňuje na základe žiadosti. Žiadosť sa podáva ...

(2)

V žiadosti uvedie žiadateľ svoje meno, priezvisko, rodné číslo, alebo ak ho nemá, dátum narodenia ...

a)
svoje štátne občianstvo, vrátane predchádzajúcich, predchádzajúce zmeny svojho priezviska, miesto ...
b)
názov inštitúcie alebo organizovanej skupiny osôb, ku ktorej sa má objektový zväzok vzťahovať, ...
c)
označenie personálneho (kádrového) spisu, pod ktorým je uvedený v zozname uverejnenom ústavom ...
d)
meno, priezvisko a rodné číslo zomrelého, alebo ak ho nemá, jeho dátum narodenia a údaje o zomrelom ...
(3)

Žiadosť opatrí žiadateľ svojím úradne overeným podpisom. Úradné overenie podpisu nie je potrebné, ...

§ 21
Vybavenie žiadosti
(1)

Žiadosť, ktorá neobsahuje náležitosti stanovené v § 20 ods. 2 alebo 3, ústav bez zbytočného ...

(2)

Žiadosť o sprístupnenie osobného zväzku, ktorá obsahuje náležitosti stanovené v § 20 ods. ...

(3)

Žiadosť o sprístupnenie dokumentov, ktoré nie sú osobným zväzkom, ak obsahuje náležitosti stanovené ...

(4)

V písomnej odpovedi ústav oznámi žiadateľovi

a)
údaje uvedené v § 17 ods. 1 písm. a) a § 18 písm. a),
b)
miesto sprístupnenia dokumentov,
c)
údaje o evidenčnom zázname o existencii zväzku, ak zväzok nie je zachovaný, hlavne jeho druh, ...
d)
zistenie, že žiadateľ je osobou evidovanou ako spolupracovník Štátnej bezpečnosti alebo inej ...
§ 22
Spôsob sprístupnenia
(1)

Žiadateľ, ktorému bolo ústavom oznámené, že dokumenty, o ktoré žiadal, sú predmetom sprístupnenia, ...

(2)

Sprístupnenie sa uskutoční zoznámením oprávneného žiadateľa s kópiami dokumentov na mieste, ...

(3)

Sprístupnenie podľa § 17 ods. 2 sa uskutoční vydaním originálu zachovaného osobného zväzku ...

(4)

Právo na sprístupnenie dokumentov uvedených v § 17 ods. 1 má popri oprávnenom žiadateľovi tiež ...

§ 23
Ochrana osobných údajov
(1)

Ústav pred sprístupnením zväzku oprávnenému žiadateľovi znečitateľní v kópii dokumentu dátum ...

(2)

Ak fyzická osoba, ku ktorej je evidovaný osobný zväzok alebo zväzok s osobnými údajmi, odovzdá ...

§ 24
Žiadosť o oznámenie pravých mien

Oprávnený žiadateľ môže pri zoznamovaní sa so sprístupneným dokumentom požiadať ústav o ...

§ 25
Vydanie kópie dokumentu
(1)

Ústav vydá oprávnenému žiadateľovi na jeho žiadosť podanú pri zoznamovaní sa so sprístupneným ...

(2)

Za vydanie kópie vyberá ústav poplatok v sume 2 Sk za každú aj začatú stranu. Tento poplatok ...

§ 26
Informačný systém dokumentov
(1)

Za účelom sprístupnenia dokumentov prevádzkuje ústav informačný systém dokumentov.

(2)

V informačnom systéme dokumentov eviduje ústav dokumenty, ktoré sú predmetom sprístupnenia a zverejnenia, ...

(3)

Ústav nie je povinný overovať, či údaje obsiahnuté v dokumente a údaje získané do informačného ...

(4)

Súčasťou informačného systému dokumentov je evidencia žiadostí. V tejto evidencii ústav uchováva ...

§ 27
Povinnosti štátnych orgánov, právnických a fyzických osôb a sankcie
(1)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti ...

(2)

Štátne orgány a orgány samosprávy, ktoré disponujú dokladmi a inými typmi dokumentov, ktoré ...

(3)

Iná osoba, ktorá disponuje dokladmi a inými typmi dokumentov podľa odseku 2, je povinná umožniť ...

(4)

Na účel uvedený v odsekoch 1 až 3 sa na ústav hľadí ako na orgán uvedený v osobitnom predpise.9) ...

(5)

Osobe, ktorá nesplní povinnosť podľa odseku 3, je možné uložiť pokutu do 100 000 Sk. Pri stanovení ...

(6)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. ...

(7)

V ostatnom sa na postup podľa odsekov 3 a 5 vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.10)

§ 28
Spoločné ustanovenia
(1)

Vláda Slovenskej republiky požiada vlády bývalých členských štátov Varšavskej zmluvy a vlády ...

(2)

Na postup podľa tohto zákona sa nevzťahuje správny poriadok11) s výnimkou postupu podľa § 27 ...

§ 29
Prechodné ustanovenia
(1)

Žiadosť o sprístupnenie dokumentov v pôsobnosti ústavu podľa tohto zákona, keď sa týka ustanovení ...

(2)

Generálny prokurátor do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona zriadi na Generálnej ...

(3)

Členovi dozornej rady, ktorý vykonáva funkciu člena dozornej rady k 1. decembru 2004, skončí sa ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 320/1992 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej ...

V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 2 na konci textu „Oslobodenie" pripája táto veta: ...

„Ak sa jedná o kópie sprístupňovaných dokumentov, vydané podľa § 25 ods. 1 zákona č. 553/2002 ...

Čl. V

§ 31
Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I ustanovenia § 19, ktoré nadobúda ...

Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  § 9 zákona č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.
 • 2)  Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 32/1955 Zb. o Dohovore o zabránení a trestaní zločinu ...
 • 2a)  § 11 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji.
 • 2aa)  § 10 ods. 2 a § 11b ods. 3 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona ...
 • 2aaa)  § 10 ods. 4 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 2ab)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 2b)  Napríklad § 136 Zákonníka práce.
 • 3)  § 20 zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné ...
 • 4)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších ...
 • 5)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení ...
 • 5a)  Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 6)  § 15 Občianskeho zákonníka.
 • 7)  Zákon č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách v znení neskorších predpisov.
 • 7a)  § 20 zákona č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 9)  § 11 ods. 3 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve v znení neskorších ...
 • 10)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. ...
 • 11)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore