Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 549/2011 účinný od 01.01.2020

Platnosť od: 31.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD1021DS2EUPPČL0

Zákon o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej únii a o zmene a doplnení zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov 549/2011 účinný od 01.01.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 549/2011 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 396/2019
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o uznávaní a výkone rozhodnutí, ktorými sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody v Európskej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet zákona
(1)

Tento zákon upravuje postup orgánov Slovenskej republiky pri

a)
odovzdaní rozhodnutia, ktorým sa ukladá trestná sankcia spojená s odňatím slobody, vydaného súdom v ...
b)
uznávaní a výkone rozhodnutia vydaného súdom členského štátu v trestnom konaní.
(2)

Tento zákon sa použije len vo vzťahu k tomu členskému štátu, ktorý prevzal do svojho právneho poriadku ...

§ 2
Vzťah k medzinárodným zmluvám
(1)

Bez vplyvu na ich použitie vo vzťahoch medzi Slovenskou republikou a tretími štátmi slovenské orgány ...

a)
Dohovor o odovzdávaní odsúdených osôb z 21. marca 1983 a jeho dodatkový protokol z 18. decembra 1997, ...
b)
Európsky dohovor o medzinárodnej platnosti trestných rozsudkov z 28. mája 1970,
c)
hlava III kap. 5 Dohovoru z 19. júna 1990, ktorým sa implementuje Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 ...
d)
Dohovor medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev o výkone cudzích trestov z 13. novembra 1991. ...
(2)

Použitie medzinárodnej zmluvy medzi Slovenskou republikou a členským štátom, ktorá upravuje odovzdanie ...

§ 3
Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto zákona sa rozumie

a)

rozhodnutím právoplatné odsudzujúce rozhodnutie pre trestný čin alebo iné právoplatné rozhodnutie vydané ...

b)

trestnou sankciou spojenou s odňatím slobody trest odňatia slobody, detencia alebo ochranné liečenie ...

c)

štátom pôvodu členský štát, v ktorom bolo vydané rozhodnutie, ktoré má byť uznané a vykonané vo vykonávajúcom ...

d)

vykonávajúcim štátom členský štát, v ktorom sa má uznať a vykonať rozhodnutie vydané v štáte pôvodu,

e)

justičným orgánom štátu pôvodu súd s právomocou vydať rozhodnutie podľa právneho poriadku štátu pôvodu, ...

f)

vykonávajúcim justičným orgánom súd vykonávajúceho štátu, ktorý má právomoc rozhodnúť o uznaní a výkone ...

Rozsah pôsobnosti

§ 4
(1)

Rozhodnutie možno v Slovenskej republike uznať a vykonať, ak skutok, pre ktorý bolo rozhodnutie vydané, ...

a)
odsúdený je štátnym občanom Slovenskej republiky a má obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky,
b)
odsúdený je štátnym občanom Slovenskej republiky, nemá obvyklý pobyt na území Slovenskej republiky, ...
c)
odsúdený sa zdržiava na území Slovenskej republiky alebo na území členského štátu a súd na základe postupu ...
(2)

Ak sa žiada o uznanie a výkon rozhodnutia pre trestný čin, za ktorý možno v štáte pôvodu uložiť trest ...

(3)

Kategóriami trestných činov podľa odseku 2 sa rozumejú

a)
účasť na zločinnom spolčení,
b)
terorizmus,
c)
obchodovanie s ľuďmi,
d)
sexuálne vykorisťovanie detí a detská pornografia,
e)
nedovolené obchodovanie s omamnými a psychotropnými látkami,
f)
nedovolené obchodovanie so zbraňami, strelivom a výbušninami,
g)
korupcia,
h)
podvod vrátane podvodu týkajúceho sa finančných záujmov Európskej únie podľa Dohovoru o ochrane finančných ...
i)
legalizácia príjmov z trestnej činnosti,
j)
falšovanie a pozmeňovanie meny,
k)
počítačová kriminalita,
l)
trestné činy proti životnému prostrediu vrátane nedovoleného obchodovania s exemplármi druhov voľne ...
m)
uľahčenie neoprávneného prekročenia štátnej hranice a neoprávneného pobytu,
n)
vražda, závažné ublíženie na zdraví,
o)
nedovolené obchodovanie s ľudskými orgánmi a tkanivami,
p)
únos, obmedzovanie osobnej slobody a branie rukojemníka,
q)
rasizmus a xenofóbia,
r)
organizovaná alebo ozbrojená lúpež,
s)
nedovolené obchodovanie s kultúrnymi objektmi vrátane starožitností a umeleckých diel,
t)
podvodné konanie,
u)
vymáhanie peňazí alebo inej výhody a vydieranie,
v)
falšovanie a pirátstvo výrobkov,
w)
falšovanie a pozmeňovanie verejných listín a obchodovanie s takými listinami,
x)
falšovanie a pozmeňovanie platobných prostriedkov,
y)
nedovolené obchodovanie s hormonálnymi látkami a ďalšími prostriedkami na podporu rastu,
z)
nedovolené obchodovanie s jadrovými alebo rádioaktívnymi materiálmi,

aa) obchodovanie s odcudzenými vozidlami,

ab) znásilnenie,

ac) podpaľačstvo,

ad) trestné činy podliehajúce právomoci Medzinárodného trestného súdu,

ae) nezákonné ovládnutie lietadla alebo plavidla,

af) sabotáž.

(4)

Na priradenie trestného činu k niektorej z kategórií trestných činov uvedených v odseku 3 sa nevyžaduje, ...

§ 5

Súd pri overovaní skutočností podľa § 4 vychádza z údajov uvedených v osvedčení, a ak je to potrebné ...

DRUHÁ ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO JUSTIČNÝCH ORGÁNOV ŠTÁTU PÔVODU

§ 6
Podmienky na odovzdanie výkonu rozhodnutia
(1)

Súd môže odovzdať do iného členského štátu výkon rozhodnutia, ktorým bolo rozhodnuté o uložení trestnej ...

a)
odsúdený je štátnym občanom tohto členského štátu a má v ňom obvyklý pobyt,
b)
odsúdený je štátnym občanom tohto členského štátu, nemá v ňom obvyklý pobyt, ale po prepustení z výkonu ...
c)
príslušný orgán tohto členského štátu s prevzatím výkonu rozhodnutia súhlasí, ak nejde o prípady uvedené ...
(2)

Súd, ktorý vydal rozhodnutie podľa odseku 1, môže odovzdať výkon rozhodnutia do členského štátu z dôvodu ...

(3)

Súd, ktorý vydal rozhodnutie podľa odseku 1, môže odovzdať výkon rozhodnutia do členského štátu len ...

a)
podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. b),
b)
do ktorého odsúdený ušiel alebo sa inak vrátil z dôvodu trestného stíhania vedeného proti nemu alebo ...
(4)

Výkon rozhodnutia možno súčasne odovzdať len do jedného členského štátu.

§ 7
Postup pred odovzdaním výkonu rozhodnutia
(1)

Ak sa na odovzdanie výkonu rozhodnutia vyžaduje súhlas odsúdeného a odsúdený sa nachádza na území Slovenskej ...

(2)

Ak sa na odovzdanie výkonu rozhodnutia súhlas odsúdeného nevyžaduje a odsúdený sa nachádza na území ...

(3)

Ak ide o odovzdanie výkonu rozhodnutia podľa § 6 ods. 1 písm. c), súd pred odovzdaním výkonu rozhodnutia ...

(4)

Súd môže požiadať vykonávajúci justičný orgán o vyjadrenie podľa odseku 3 aj vtedy, ak ide o odovzdanie ...

(5)

Ak vykonávajúci justičný orgán v rámci postupu podľa odsekov 3 a 4 oznámi, že prevzatie výkonu rozhodnutia ...

(6)

Ak sa odsúdený nachádza na území vykonávajúceho štátu, môže súd, ak to považuje za potrebné, na zabezpečenie ...

§ 8
Odovzdanie výkonu rozhodnutia
(1)

Súd, ktorý rozhodnutie vydal, zašle rovnopis tohto rozhodnutia s riadne vyplneným osvedčením, ktorého ...

(2)

Ak súd rozhodol o odovzdaní výkonu rozhodnutia, doručí odsúdenému, ktorý sa nachádza na území Slovenskej ...

(3)

Súčasne s postupom podľa odseku 1 môže súd požiadať vykonávajúci justičný orgán o oznámenie podmienok ...

(4)

Na účely postupu podľa odseku 1 súd zabezpečí preklad3) osvedčenia do jazyka podľa § 23; preklad rozhodnutia ...

§ 9
Späťvzatie osvedčenia
(1)

Súd do začiatku výkonu rozhodnutia vo vykonávajúcom štáte môže rozhodnúť o späťvzatí osvedčenia, ak ...

a)
že rozhodnutie uzná a vykoná len čiastočne a nedôjde k vzájomnej dohode s vykonávajúcim justičným orgánom ...
b)
podmienky podľa § 8 ods. 3 a súd tieto podmienky nepovažuje za dostatočné z hľadiska naplnenia účelu ...
c)
po doručení rozhodnutia s osvedčením, že prevzatie výkonu rozhodnutia nepovažuje za účelné a vhodné, ...
(2)

Späťvzatie osvedčenia musí súd odôvodniť.

(3)

O postupe podľa odseku 1 súd informuje ministerstvo.

§ 10
Dôsledky odovzdania výkonu rozhodnutia
(1)

Po začatí výkonu rozhodnutia vo vykonávajúcom štáte nemožno na území Slovenskej republiky nariadiť jeho ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije, ak vykonávajúci justičný orgán informuje súd, že nebude vo výkone ...

(3)

Súd, ktorý rozhodnutie vydal, je z dôvodu podľa odseku 2 príslušný na jeho výkon v rozsahu, v ktorom ...

§ 11
Poskytovanie informácií vykonávajúcemu štátu
(1)

Súd bezodkladne informuje vykonávajúci justičný orgán a ministerstvo o skutočnosti, že odsúdenému bola ...

(2)

Na žiadosť vykonávajúceho justičného orgánu súd poskytne dodatočné informácie potrebné na účely uznania ...

TRETIA ČASŤ

POSTUP SLOVENSKÝCH ORGÁNOV AKO VYKONÁVAJÚCICH JUSTIČNÝCH ORGÁNOV

§ 12
Príslušnosť
(1)

Na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia je príslušný krajský súd, v ktorého obvode má odsúdený trvalý ...

(2)

Súd príslušný podľa odseku 1 rozhoduje o všetkých súvisiacich otázkach vykonávacieho konania vrátane ...

(3)

Ak je rozhodnutie a osvedčenie doručené justičným orgánom štátu pôvodu priamo súdu, ktorý nie je príslušný ...

§ 13
Rozhodnutie o žiadosti o prevzatie výkonu rozhodnutia
(1)

O žiadosti príslušného orgánu členského štátu o udelenie súhlasu s prevzatím rozhodnutia na jeho uznanie ...

(2)

Pred prijatím rozhodnutia podľa odseku 1 si súd vyžiada stanovisko ministerstva.

§ 14
Väzba
(1)

Ak je to potrebné na zabezpečenie výkonu rozhodnutia, môže súd príslušný podľa § 12 ods. 1 kedykoľvek ...

(2)

Súd môže rozhodnúť o vzatí do väzby osoby, ktorej sa rozhodnutie týka a ktorá sa nachádza na území Slovenskej ...

(3)

Ak nebolo súdu v lehote 18 dní od obmedzenia osobnej slobody doručené rozhodnutie a osvedčenie, súd ...

(4)

Proti rozhodnutiu o vzatí do väzby podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá nemá odkladný účinok. ...

§ 15
Rozhodnutie súdu
(1)

Súd rozhodne o tom, či sa rozhodnutie uzná a vykoná na neverejnom zasadnutí po písomnom vyjadrení prokurátora. ...

(2)

Súd vydá rozhodnutie podľa odseku 1 do 90 dní od doručenia osvedčenia a rozhodnutia; do tejto lehoty ...

(3)

Nedodržanie lehoty podľa odseku 2 je súd povinný bezodkladne oznámiť justičnému orgánu štátu pôvodu ...

(4)

Rozhodnutie podľa odseku 1 sa doručuje odsúdenému, prokurátorovi a obhajcovi, ak bol obhajca zvolený. ...

(5)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustné odvolanie, ktoré môže podať odsúdený alebo prokurátor. ...

§ 16
Dôvody odmietnutia
(1)

Súd rozhodne o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia, ak

a)
proti tej istej osobe pre ten istý skutok už bolo právoplatne rozhodnuté slovenským súdom alebo ak súd ...
b)
skutok, pre ktorý bolo vydané rozhodnutie, nie je trestným činom podľa právneho poriadku Slovenskej ...
c)
osoba, proti ktorej rozhodnutie smeruje, je vyňatá z pôsobnosti orgánov činných v trestnom konaní a ...
d)
osoba, proti ktorej rozhodnutie smeruje, nie je podľa právneho poriadku Slovenskej republiky z dôvodu ...
e)
výkon rozhodnutia je premlčaný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky a na stíhanie trestného ...
f)
nie je splnená podmienka uznania a výkonu rozhodnutia podľa § 4 ods. 1,
g)
odsúdený neudelil súhlas s odovzdaním výkonu rozhodnutia, hoci sa jeho súhlas vyžaduje,
h)
rozhodnutie zjavne nezodpovedá vydanému osvedčeniu, alebo ak vydané osvedčenie je neúplné, nie je priložený ...
i)
dĺžka výkonu trestnej sankcie, ktorá má byť vykonaná, je kratšia ako šesť mesiacov,
j)
z osvedčenia vyplýva, že dotknutá osoba sa osobne nezúčastnila konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia ...
1.
bola včas predvolaná, a tým informovaná o termíne a mieste konania, ktoré viedlo k vydaniu rozhodnutia, ...
2.
vedomá si plánovaného konania splnomocnila právneho zástupcu, ktorý bol vymenovaný dotknutou osobou ...
3.
po tom, ako sa jej doručilo rozhodnutie a bola výslovne poučená o práve na opravný prostriedok, na ktorom ...
k)
nebol udelený súhlas štátu pôvodu so stíhaním pre iné trestné činy spáchané pred odovzdaním alebo s ...
l)
uložený trest zahŕňa opatrenie týkajúce sa psychiatrickej alebo zdravotnej starostlivosti alebo iné ...
m)
nedôjde k dohode s justičným orgánom štátu pôvodu o čiastočnom uznaní a výkone rozhodnutia a justičný ...
(2)

Súd môže rozhodnúť o odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia aj vtedy, ak sa rozhodnutie týka skutkov, ...

(3)

Ak je daný dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia podľa odseku 1 písm. a), f), g), h), j), ...

Uznanie a výkon

§ 17
(1)

Ak nie je dôvod na odmietnutie uznania a výkonu rozhodnutia podľa § 16, súd rozhodne o uznaní takého ...

(2)

Ak sa rozhodnutím uložila trestná sankcia spojená s odňatím slobody, ktorá nie je zlučiteľná s právnym ...

(3)

Ak sa rozhodnutím o trestnej sankcii uložila trestná sankcia v trvaní, ktoré nie je zlučiteľné s právnym ...

(4)

Súd nesmie podľa odsekov 1 až 3 uložiť prísnejšiu trestnú sankciu z hľadiska jeho druhu alebo dĺžky, ...

§ 18
(1)

Súd, ktorý rozhodol o uznaní a výkone rozhodnutia, je oprávnený prijať všetky následné rozhodnutia spojené ...

(2)

Po odovzdaní odsúdeného na územie Slovenskej republiky súd rozhodne o započítaní väzby podľa § 14, ako ...

(3)

Súd rozhodnutie nevykoná, ak bola odsúdenému v Slovenskej republike udelená amnestia alebo milosť alebo ...

§ 19
Späťvzatie osvedčenia zo strany štátu pôvodu
(1)

Ak justičný orgán štátu pôvodu rozhodne o späťvzatí osvedčenia pred prijatím rozhodnutia o uznaní a ...

(2)

Ak justičný orgán štátu pôvodu rozhodne o späťvzatí osvedčenia po prijatí rozhodnutia o uznaní a výkone, ...

§ 20
Informačná povinnosť
(1)

Súd bezodkladne informuje justičný orgán štátu pôvodu a ministerstvo o

a)
skutočnosti, že po doručení osvedčenia sa odsúdený nenachádza na území Slovenskej republiky,
b)
odmietnutí uznania a výkonu rozhodnutia z dôvodov podľa § 16 vrátane uvedenia dôvodu odmietnutia,
c)
prijatí rozhodnutia o uznaní alebo o čiastočnom uznaní rozhodnutia s uvedením dátumu nadobudnutia právoplatnosti ...
d)
premene trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody podľa § 17 ods. 2,
e)
úprave dĺžky trvania trestnej sankcie spojenej s odňatím slobody podľa § 17 ods. 3,
f)
skutočnostiach, ktoré môžu viesť k vydaniu následného rozhodnutia podľa § 18 ods. 1,
g)
prijatí následných rozhodnutí podľa § 18 ods. 1 vrátane informácie o začiatku a skončení skúšobnej doby ...
h)
úteku odsúdeného z výkonu trestu odňatia slobody alebo ochranného opatrenia,
i)
vykonaní rozhodnutia,
j)
nevykonaní rozhodnutia podľa § 18 ods. 3,
k)
ďalších významných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na konanie o uznaní a výkone rozhodnutia. ...
(2)

Na žiadosť justičného orgánu štátu pôvodu mu súd poskytne dodatočné informácie, a to najmä informácie ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁSADA ŠPECIALITY

§ 21
Zásada špeciality
(1)

Osoba, ktorá bola odovzdaná z iného členského štátu na výkon trestnej sankcie podľa tohto zákona, nesmie ...

(2)

Ak bola osoba odovzdaná do Slovenskej republiky, zásada špeciality sa neuplatní, ak

a)
osoba sa po prepustení z väzby alebo výkonu trestu odňatia slobody zdržiava na území Slovenskej republiky ...
b)
za tento ďalší trestný čin nemožno uložiť trest odňatia slobody alebo ochranné opatrenie obmedzujúce ...
c)
trestné stíhanie nevedie k použitiu opatrenia obmedzujúceho osobnú slobodu,
d)
osobe by mohol byť uložený trest alebo ochranné opatrenie, ktoré nie je spojené s pozbavením osobnej ...
e)
osoba súhlasila s odovzdaním výkonu rozhodnutia do Slovenskej republiky,
f)
osoba po odovzdaní do Slovenskej republiky vyhlásila, že sa výslovne vzdáva uplatnenia zásady špeciality ...
g)
justičný orgán štátu pôvodu udelil súhlas so stíhaním pre iné trestné činy spáchané pred odovzdaním ...
(3)

Na vyhlásenie osoby k vzdaniu sa uplatnenia zásady špeciality podľa odseku 2 písm. f), získanie súhlasu ...

PIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 22
Spôsob styku a zasielanie písomností
(1)

Súd v konaní podľa tohto zákona komunikuje s justičnými orgánmi členských štátov priamo. Na zistenie ...

(2)

Osvedčenie, rozhodnutie a ostatné písomnosti v rámci konania podľa tohto zákona možno zasielať do členského ...

§ 23
Preklady
(1)

Osvedčenie sa zasiela vykonávajúcemu justičnému orgánu v úradnom jazyku vykonávajúceho štátu alebo v ...

(2)

Osvedčenie adresované orgánom Slovenskej republiky a žiadosť o vzatie odsúdeného do väzby podľa § 14 ...

(3)

Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia vo vzťahu k členským štátom, v ktorých je použitie jazykov pri ...

(4)

Preklad rozhodnutia alebo jeho časti do jazyka podľa odseku 1 súd zabezpečí len na základe a v rozsahu ...

§ 24
Odovzdanie odsúdeného
(1)

Ak sa odsúdený nachádza na území Slovenskej republiky, musí sa odovzdať vykonávajúcemu štátu najneskôr ...

(2)

Postup podľa odseku 1 sa neuplatní, ak nastali okolnosti, pre ktoré odovzdanie odsúdeného nemožno realizovať ...

(3)

Ak pominú dôvody podľa odseku 2, odovzdanie odsúdeného sa musí zrealizovať do desiatich dní od novo ...

§ 25
Prevoz
(1)

Ak je potrebné zabezpečiť prevoz osoby odovzdávanej do členského štátu na účely výkonu rozhodnutia vydaného ...

(2)

Žiadosť o súhlas s prevozom musí obsahovať

a)
meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko a štátne občianstvo osoby,
b)
označenie osvedčenia,
c)
právnu kvalifikáciu skutku.
(3)

K žiadosti podľa odseku 2 sa pripojí kópia osvedčenia v jazyku členského štátu prevozu podľa § 23; preklad ...

(4)

O súhlas s prevozom sa nežiada, ak sa má osoba previezť územím členského štátu letecky bez plánovaného ...

(5)

Ak členský štát prevozu oznámi, že nevie zaručiť, že prevážaná osoba nebude na jeho území stíhaná alebo ...

(6)

Žiadosť príslušného orgánu iného členského štátu o súhlas s prevozom územím Slovenskej republiky sa ...

(7)

Ak dôjde k neplánovanému pristátiu na území Slovenskej republiky, obmedzí sa osobná sloboda prevážanej ...

§ 26
Náklady

Náklady, ktoré vznikli slovenskému orgánu v konaní podľa tohto zákona, sú nákladmi Slovenskej republiky. ...

§ 27
Preskúmanie rozhodnutia

Na preskúmanie správnosti a zákonnosti rozhodnutia vydaného v Slovenskej republike sú príslušné súdy ...

§ 28
Poskytovanie súčinnosti a informácií

Ministerstvo poskytuje na základe žiadosti súdu alebo príslušného orgánu členského štátu potrebnú súčinnosť ...

§ 29

Ak tento zákon neustanovuje inak, na konanie podľa tohto zákona sa použije Trestný poriadok.

§ 30

Týmto zákonom sa preberajú právne záväzne akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.

§ 31
Prechodné ustanovenie

Ak štát pôvodu požiadal o výkon rozhodnutia pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, postupuje sa podľa ...

§ 32
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Konanie začaté pred 1. januárom 2020 sa dokončí podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2019. ...

Čl. II

Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z. a zákona č. 498/2008 Z. z. sa ...

1.

Nadpis § 64 znie:

„Predbežná väzba, vydávacia väzba a väzba na zabezpečenie výkonu cudzieho rozhodnutia“

2.

V § 64 ods. 1 sa písmeno „a“ nahrádza čiarkou a za slová „vydávacej väzby“ sa vkladajú slová „a väzby ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 549/2011 Z. z.

  Prevziať prílohu - Tlačivo 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 549/2011 Z. z.

  OZNÁMENIE PRE ODSÚDENÉHO

  Týmto sa Vám oznamuje rozhodnutie ... (príslušný orgán štátu pôvodu) o zaslaní rozhodnutia ... (príslušný ...

  Výkon trestu sa riadi právom ... (vykonávajúci štát). Orgány vykonávajúceho štátu sú príslušné rozhodovať ...

  Príslušný orgán ... (vykonávajúci štát) započíta do celkovej dĺžky odňatia slobody, ktoré sa má vykonať, ...

  Príloha č. 3 k zákonu č. 549/2011 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania ...

Poznámky

 • 1)  Rámcové rozhodnutie Rady 2008/909/SVV z 27. novembra 2008 o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania ...
 • 2)  Dohovor o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev (oznámenie č. 703/2004 Z. z. ) a Druhý ...
 • 3)  § 20 až 25 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 3a)  Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z.
 • 4)  § 8 Trestného poriadku.
 • 4a)  § 15 až 17 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze v znení zákona č. 344/2012 Z. z. ...
 • 5)  § 31 až 35 zákona č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze.
 • 6)  § 50 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore