Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.05.2022

Platnosť od: 17.12.2003
Účinnosť od: 01.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Všeobecné súdnictvo, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD32DS9EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 548/2003 s účinnosťou od 01.05.2022 na základe 111/2022

Legislatívny proces k zákonu 111/2022§ 3
Predmet činnosti

(1)
Akadémia je vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje, organizuje a vykonáva celoživotné vzdelávanie
a)
sudcov,
b)
prokurátorov,
c)
súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistentov sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a asistentov prokurátorov.
(2)
Akadémia vykonáva prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na výkon funkcie sudcu. Akadémia môže zároveň vykonávať vzdelávanie právnických profesií alebo iných odborných profesií, nad ktorými vykonáva dohľad ministerstvo,2a) a zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere na ministerstve a Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky vo funkcii hlavný štátny radca a generálny štátny radca; vykonávanie tejto vzdelávacej činnosti nemôže ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností podľa odsekov 1 a 3 až 8.
(3)
Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj
a)
vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora počas prípravnej praxe,
b)
odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistenta sudcu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, asistenta prokurátora a poradcu sudcu ústavného súdu Slovenskej republiky zameranú na vykonanie justičnej skúšky.
(4)
Akadémia v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce vrátane prípravy a organizácie spoločných medzinárodných vzdelávacích podujatí s inými národnými alebo medzinárodnými organizáciami pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov, súdnych úradníkov a asistentov prokurátora.
(5)
Akadémia overuje vedomosti a odborné predpoklady právnych čakateľov prokuratúry potrebné na výkon funkcie prokurátora vykonaním odbornej justičnej skúšky.
(6)
Akadémia zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy prípadov v podobe súdnych spisov v elektronickej podobe alebo písomnej podobe z oblasti trestného práva, správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a občianskeho práva, ktoré sú spracované na účely písomnej časti výberového konania na obsadenie voľného miesta sudcu. Na požiadanie výberovej komisie akadémia dodá z databázy súdnych prípadov pre potreby písomnej časti výberovej komisii súdne spisy na elektronickom nosiči v počte rovnajúcom sa dvojnásobku uchádzačov prihlásených do výberového konania, pričom polovicu takto dodaných súdnych spisov tvoria súdne spisy z oblasti trestného práva a druhú polovicu súdne spisy z oblasti správneho práva, pracovného práva, rodinného práva, obchodného práva a občianskeho práva.
(7)
Akadémia zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy prípadov a spisov potrebných na vykonanie písomnej časti odbornej justičnej skúšky.
(8)
Pri zabezpečovaní spisov, či už v písomnej podobe, alebo elektronickej podobe, sú ministerstvo, súdy a prokuratúra povinné poskytnúť akadémii súčinnosť. Akadémia pri vytváraní databáz podľa odsekov 6 a 7 zabezpečí ochranu osobných údajov podľa osobitného predpisu.3)
(9)
Justičná akadémia ďalej vykonáva prenájom priestorov, ubytovacie služby, stravovacie služby, relaxačné služby, vydavateľskú a publikačnú činnosť; vykonávanie činnosti podľa tohto odseku nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností podľa odsekov 1 až 8.
(10)
Justičná akadémia vykonáva aj činnosť poverenej právnickej osoby podľa osobitného predpisu.3a)
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore