Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 17.12.2003
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Všeobecné súdnictvo, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD3 DS6 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 548/2003 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 177/2018

Legislatívny proces k zákonu 177/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Predmet úpravy
§ 1

Tento zákon upravuje zriadenie, predmet činnosti a organizáciu Justičnej akadémie Slovenskej republiky ...

§ 2
(1)

Zriaďuje sa Justičná akadémia Slovenskej republiky (ďalej len „akadémia“).

(2)

Akadémia je právnická osoba, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...

(3)

Sídlom akadémie je Pezinok.

§ 3
Predmet činnosti
(1)

Akadémia je vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje, organizuje ...

a)
sudcov,
b)
prokurátorov,
c)
súdnych úradníkov,1) asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky1a) a asistentov prokurátora.2) ...
(2)

Akadémia vykonáva prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných ...

(3)

Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj

a)
odbornú prípravu justičného čakateľa, ktorá je potrebná na výkon funkcie sudcu,
b)
vzdelávanie justičného čakateľa zamerané na zdokonaľovanie a dopĺňanie požadovaných vedomostí ...
c)
vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora počas prípravnej praxe, ...
d)
odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, ...
(4)

Akadémia v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce vrátane ...

(5)

Akadémia overuje vedomosti a odborné predpoklady justičných čakateľov potrebné na výkon funkcie ...

(6)

Akadémia zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy prípadov v podobe súdnych ...

(7)

Akadémia zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy prípadov a spisov potrebných ...

(8)

Pri zabezpečovaní spisov, či už v písomnej podobe, alebo elektronickej podobe, sú ministerstvo, ...

(9)

Justičná akadémia ďalej vykonáva prenájom priestorov, ubytovacie služby, stravovacie služby, ...

§ 4
Orgány akadémie
(1)

Orgánmi akadémie sú

a)
rada akadémie (ďalej len „rada“),
b)
riaditeľ akadémie (ďalej len „riaditeľ“).
(2)

Na zabezpečenie činnosti akadémie a jej orgánov slúži kancelária akadémie.

§ 5
Bezúhonnosť
(1)

Členovia orgánov akadémie musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony.

(2)

Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená ...

§ 6
Rada
(1)

Najvyšším orgánom akadémie je rada; má desať členov. Piatich členov volí Súdna rada Slovenskej ...

(2)

Za člena rady môže byť vymenovaný

a)
sudca, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu najmenej ...
b)
prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu prokurátora ...
c)
fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...
(3)

Funkčné obdobie členov rady je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady ...

(4)

Člen rady vykonáva funkciu bez nároku na odmenu. Člen rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré ...

(5)

Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká členovi rady výkon funkcie

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
zánikom funkcie sudcu,
d)
zánikom služobného pomeru prokurátora,
e)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena rady, alebo
f)
smrťou člena rady.
(6)

Člena rady vymenovaného ministrom podľa odseku 1 minister odvolá, ak

a)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, ...
b)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení ...
(7)

Člena rady vymenovaného ministrom podľa odseku 1 môže minister odvolať,

a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje ...
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho ...
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať ...
(8)

Súdna rada môže odvolať člena rady, ktorého zvolila podľa odseku 1,

a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje ...
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho ...
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať ...
(9)

Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou člena súdnej rady, s funkciou ministra, s funkciou ...

(10)

Člena rady vymenovaného ministrom na návrh generálneho prokurátora podľa odseku 1 môže z dôvodov ...

§ 7
Pôsobnosť rady

Rada

a)
navrhuje ministrovi kandidáta na funkciu riaditeľa,
b)
vypracúva a vydáva zásady výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa,
c)
volí a odvoláva si zo svojich členov predsedu a podpredsedu rady, a to nadpolovičnou väčšinou ...
d)
volí a odvoláva členov skúšobných komisií a ich náhradníkov podľa § 13,
e)
schvaľuje návrh rozpočtu akadémie, ktorý jej predkladá riaditeľ,
f)
schvaľuje ročný študijný plán na základe obsahovej náplne vzdelávania sudcov určenej súdnou ...
g)
schvaľuje štatút akadémie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady,
h)
schvaľuje skúšobný poriadok, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady,
i)
predkladá návrh ministrovi na odvolanie riaditeľa,
j)
ukladá členom rady povinnosti vyplývajúce z jej pôsobnosti a upozorňuje členov rady na neplnenie ...
k)
schvaľuje rokovací poriadok rady,
l)
rozhoduje aj o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom ...
§ 7a
Pôsobnosť predsedu rady
(1)

Predseda rady

a)
pravidelne zvoláva a vedie zasadnutia rady, určuje program zasadnutia rady a jeho obsahovú náplň, ...
b)
upozorňuje ministra, súdnu radu alebo generálneho prokurátora na neplnenie úloh člena rady.
(2)

V prípadoch určených štatútom akadémie vykonáva pôsobnosť predsedu rady jej podpredseda.

§ 8
Riaditeľ a zástupca riaditeľa
(1)

Akadémiu navonok zastupuje riaditeľ, ktorý je jej štatutárnym orgánom. Riaditeľa zastupuje v ...

(2)

Riaditeľa na návrh rady vymenúva minister na päť rokov. Rada na základe výsledkov výberového ...

(3)

Za riaditeľa môže byť vymenovaný sudca alebo prokurátor, ktorý

a)
spĺňa predpoklady podľa § 5,
b)
ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu alebo prokurátora najmenej 15 rokov.
(4)

Zástupcu riaditeľa vymenúva riaditeľ na päť rokov na návrh rady tak, aby v prípade, ak je riaditeľom ...

(5)

Kandidátom na funkciu zástupcu riaditeľa môže byť sudca alebo prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady ...

(6)

Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie riaditeľa a funkcie zástupcu riaditeľa

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
zánikom funkcie sudcu,
d)
zánikom služobného pomeru prokurátora alebo
e)
jeho smrťou.
(7)

Minister môže odvolať riaditeľa so súhlasom rady,

a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje ...
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho ...
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať ...
(8)

Riaditeľ môže odvolať zástupcu riaditeľa so súhlasom rady,

a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje ...
b)
ak si bez závažného dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať ...
§ 9
Pôsobnosť riaditeľa
(1)

Riaditeľ

a)
zastupuje akadémiu navonok,
b)
predkladá rade návrh ročného rozpočtu, ročného študijného plánu a výročnú správu o činnosti ...
c)
predkladá ministrovi návrh rozpočtu, ktorý schválila rada,
d)
zodpovedá rade za riadne plnenie ročných študijných plánov a ministerstvu za účelné hospodárenie ...
e)
vymenúva a odvoláva zástupcu riaditeľa,
f)
vydáva vnútorné predpisy, ktoré sú záväzné pre zástupcu riaditeľa, pedagogický zbor a ostatných ...
g)
predkladá ministrovi a generálnemu prokurátorovi výročnú správu o činnosti akadémie schválenú ...
h)
rozhoduje aj o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom ...
(2)

Riaditeľ a zástupca riaditeľa majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady. Majú právo ...

§ 10
Odmeňovanie členov orgánov akadémie
(1)

Sudcovia, ktorí pôsobia v akadémii vo funkcii riaditeľa alebo vo funkcii zástupcu riaditeľa, vykonávajú ...

(2)

Prokurátori, ktorí pôsobia v akadémii vo funkcii riaditeľa alebo vo funkcii zástupcu riaditeľa, ...

(3)

Riaditeľovi patrí k základnému platu osobitný príplatok vo výške zodpovedajúcej funkčnému ...

(4)

Zástupcovi riaditeľa patrí k základnému platu osobitný príplatok vo výške zodpovedajúcej funkčnému ...

§ 10a
Hmotné výhody riaditeľa

Riaditeľ má právo na bezplatné

a)
používanie služobného motorového vozidla s vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo ...
b)
poskytnutie a bezplatné používanie jedného služobného mobilného telefónu s mesačným limitom ...
§ 11
Pedagogický zbor
(1)

Vzdelávanie na jednotlivých úsekoch akadémie, navrhovanie obsahu, metodiky výučby a hodnotenia ...

(2)

Pedagogický zbor sa skladá z

a)
vedúcich katedier a
b)
externých členov.
(3)

Výber členov pedagogického zboru uskutočňuje rada na návrhy ministra, súdnej rady, sudcovských ...

(4)

Sudcovia, ktorí pôsobia ako vedúci katedier, vykonávajú v akadémii stáž podľa osobitného predpisu.7) ...

(5)

Prokurátori, ktorí pôsobia ako vedúci katedier, sú do akadémie dočasne pridelení podľa osobitného ...

(6)

Na právne vzťahy iných osôb, ktoré pôsobia ako vedúci katedier, vzťahujú sa ustanovenia osobitného ...

(7)

Na pracovnoprávne vzťahy externých členov sa vzťahujú ustanovenia o dohode o vykonaní práce.9) ...

(8)

Úlohy pedagogického zboru podľa odseku 1 a ďalšie činnosti akadémie môže vykonávať justičný ...

Odborná justičná skúška
§ 12
(1)

Návrh na vykonanie odbornej justičnej skúšky (ďalej len "skúška") justičným čakateľom predkladá ...

(2)

Návrh na vykonanie skúšky právnym čakateľom prokuratúry predkladá akadémii generálny prokurátor. ...

(3)

Cieľom skúšky je overiť, či má justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry potrebné ...

(4)

Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období.

(5)

Skúška justičného čakateľa a skúška právneho čakateľa prokuratúry majú písomnú a ústnu ...

(6)

Na prípravu a vykonanie skúšky poskytne služobný úrad justičnému čakateľovi a právnemu čakateľovi ...

§ 13
(1)

Skúšku vykoná justičný čakateľ a právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou komisiou zloženou ...

(2)

Za člena skúšobnej komisie alebo náhradníka môže byť zvolený

a)
sudca, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu najmenej ...
b)
prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu prokurátora ...
c)
fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...
(3)

Člena skúšobnej komisie alebo náhradníka možno odvolať,

a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje ...
b)
ak si bez závažného dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať ...
(4)

Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná ...

(5)

Výsledok skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie ministrovi, a ak ide o právneho čakateľa ...

§ 14
(1)

Ak justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry úspešne vykoná skúšku, akadémia vystaví ...

(2)

Ak justičný čakateľ pri skúške neprospel, minister mu povolí vykonať opravnú skúšku na základe ...

(3)

Opravnú skúšku môže justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry vykonať najskôr ...

(4)

Ak justičný čakateľ alebo právny čakateľ prokuratúry neprospel ani pri opravnej skúške, predseda ...

(5)

Na vykonanie skúšky vyššieho súdneho úradníka a asistenta prokurátora sa vzťahujú ustanovenia ...

(6)

Na vykonanie skúšky a na vykonanie opravnej skúšky služobný úrad poskytne vyššiemu súdnemu ...

(7)

Ďalšiu opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora vykonať najskôr ...

§ 14a
(1)

Skúška je verejná. Akadémia zverejní na účel informovania verejnosti na svojom webovom sídle ...

(2)

Riaditeľ je povinný vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na skúške. Ak možno očakávať, ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)

Podrobnosti o organizácii a činnosti orgánov akadémie, o priebehu vzdelávania v akadémii, hmotných ...

(2)

Podrobnosti o organizácii a vykonaní skúšky upraví skúšobný poriadok akadémie.

§ 16
(1)

Členovia prvej rady sa vymenujú alebo zvolia podľa § 6 ods. 1 najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia ...

(2)

Prvé zasadnutie rady zvolá minister tak, aby sa konalo do 30 dní od uplynutia lehoty na vymenovanie ...

(3)

Zásady výberového konania na funkciu riaditeľa, zástupcu riaditeľa a štatút akadémie vypracuje ...

(4)

Rada vyhlási výberové konanie na funkciu riaditeľa do 30 dní od schválenia zásad výberového ...

§ 17a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009

Funkčné obdobie členov rady vytvorenej podľa doterajších predpisov sa skončí uplynutím ich ...

§ 18

Akadémia začne svoju vzdelávaciu činnosť podľa § 3 najneskôr 1. septembra 2004.

Čl. II

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu.2a)“. Poznámka ...

Čl. III

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2)
Vzdelávanie sudcov zabezpečuje Justičná akadémia.“.

2.

V § 65 ods. 1 písm. f ) sa vypúšťajú slová „pri životnom jubileu“.

3.

§ 79 vrátane nadpisu znie:

„§ 79 Odmena (1) Na návrh príslušnej sudcovskej rady môže predseda súdu sudcovi priznať odmenu ...

Čl. V

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. ...

1.

Slová „prokurátorská skúška“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „odborná ...

2.

V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
do Justičnej akadémie podľa osobitného zákona.11a)“.

„11a) Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

3.

V § 11 ods. 2 v poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v Justičnej akadémii“. ...

4.

V § 80 odsek 2 znie:

„(2)
Vzdelávanie prokurátorov zabezpečuje Justičná akadémia.“.

5.

§ 115 vrátane nadpisu znie:

„§ 115 Odmena prokurátora (1) Generálny prokurátor môže na návrh rady prokurátorov prokurátorovi ...

6.

Za § 245 sa vkladá § 245a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 245a Odborná justičná skúška (1) Odbornú justičnú skúšku vykoná právny čakateľ prokuratúry ...

7.

V tretej časti sa vypúšťa piaty diel.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. III až V, ktoré ...

Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.
 • 1a)  § 19 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 2)  Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších ...
 • 2a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky ...
 • 3)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 4)  Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 5)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 6)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 7)  § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 9 zákona č. 154/ 2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších ...
 • 8a)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov. ...
 • 9)  § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  § 2 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.§ 228 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona ...
 • 10)  § 245 ods. 4 a 5 zákona č. 154/2001 Z. z.
 • 11)  § 52 ods. 1 písm. f) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých ...
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore