Zákon o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov 548/2003 účinný od 01.05.2022

Platnosť od: 17.12.2003
Účinnosť od: 01.05.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Všeobecné súdnictvo, Prokuratúra

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST13JUD32DS9EUPPČL1

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 548/2003 s účinnosťou od 01.05.2022 na základe 111/2022

Legislatívny proces k zákonu 111/2022

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Predmet úpravy
§ 1

Tento zákon upravuje zriadenie, predmet činnosti a organizáciu Justičnej akadémie Slovenskej republiky ...

§ 2
(1)

Zriaďuje sa Justičná akadémia Slovenskej republiky (ďalej len „akadémia“).

(2)

Akadémia je právnická osoba, ktorá je rozpočtovou organizáciou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej ...

(3)

Sídlom akadémie je Pezinok.

§ 3 - Predmet činnosti
(1)

Akadémia je vzdelávacia inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá zabezpečuje, organizuje a vykonáva ...

a)
sudcov,
b)
prokurátorov,
c)
súdnych úradníkov, asistentov sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistentov sudcov Najvyššieho ...
(2)

Akadémia vykonáva prípravné vzdelávanie zamerané na osvojenie si praktických zručností potrebných na ...

(3)

Akadémia zabezpečuje, organizuje a vykonáva aj

a)
vzdelávanie právneho čakateľa prokuratúry na výkon funkcie prokurátora počas prípravnej praxe,
b)
odbornú prípravu vyššieho súdneho úradníka, asistenta sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, asistenta ...
(4)

Akadémia v rámci svojej pôsobnosti zabezpečuje a koordinuje úlohy medzinárodnej spolupráce vrátane prípravy ...

(5)

Akadémia overuje vedomosti a odborné predpoklady právnych čakateľov prokuratúry potrebné na výkon funkcie ...

(6)

Akadémia zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy prípadov v podobe súdnych spisov ...

(7)

Akadémia zabezpečuje aj vytvorenie, správu a ochranu jednotnej databázy prípadov a spisov potrebných ...

(8)

Pri zabezpečovaní spisov, či už v písomnej podobe, alebo elektronickej podobe, sú ministerstvo, súdy ...

(9)

Justičná akadémia ďalej vykonáva prenájom priestorov, ubytovacie služby, stravovacie služby, relaxačné ...

(10)

Justičná akadémia vykonáva aj činnosť poverenej právnickej osoby podľa osobitného predpisu.3a)

§ 4 - Orgány akadémie
(1)

Orgánmi akadémie sú

a)
rada akadémie (ďalej len „rada“),
b)
riaditeľ akadémie (ďalej len „riaditeľ“).
(2)

Na zabezpečenie činnosti akadémie a jej orgánov slúži kancelária akadémie.

§ 5 - Bezúhonnosť
(1)

Členovia orgánov akadémie musia byť bezúhonní a v plnom rozsahu spôsobilí na právne úkony.

(2)

Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona nepovažuje fyzická osoba, ktorá bola právoplatne odsúdená za úmyselný ...

§ 6 - Rada
(1)

Najvyšším orgánom akadémie je rada; má desať členov. Piatich členov volí Súdna rada Slovenskej republiky ...

(2)

Za člena rady môže byť vymenovaný

a)
sudca, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu najmenej desať ...
b)
prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu prokurátora najmenej ...
c)
fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané ...
(3)

Funkčné obdobie členov rady je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena rady aj opakovane. ...

(4)

Člen rady vykonáva funkciu bez nároku na odmenu. Člen rady má nárok na náhradu výdavkov, ktoré mu vznikli ...

(5)

Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká členovi rady výkon funkcie

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
zánikom funkcie sudcu,
d)
zánikom služobného pomeru prokurátora,
e)
výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie člena rady, alebo
f)
smrťou člena rady.
(6)

Člena rady vymenovaného ministrom podľa odseku 1 minister odvolá, ak

a)
bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,
b)
bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin,
c)
bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd v jeho prípade nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu ...
(7)

Člena rady vymenovaného ministrom podľa odseku 1 môže minister odvolať,

a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje ...
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti ...
(8)

Súdna rada môže odvolať člena rady, ktorého zvolila podľa odseku 1,

a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje ...
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti ...
(9)

Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou člena súdnej rady, s funkciou ministra, s funkciou generálneho ...

(10)

Člena rady vymenovaného ministrom na návrh generálneho prokurátora podľa odseku 1 môže z dôvodov uvedených ...

§ 7 - Pôsobnosť rady

Rada

a)
navrhuje ministrovi kandidáta na funkciu riaditeľa,
b)
vypracúva a vydáva zásady výberového konania na funkciu riaditeľa a zástupcu riaditeľa,
c)
volí a odvoláva si zo svojich členov predsedu a podpredsedu rady, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov ...
d)
volí a odvoláva členov skúšobných komisií a ich náhradníkov podľa § 13,
e)
schvaľuje návrh rozpočtu akadémie, ktorý jej predkladá riaditeľ,
f)
schvaľuje ročný študijný plán na základe obsahovej náplne vzdelávania sudcov určenej súdnou radou po ...
g)
schvaľuje štatút akadémie, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady,
h)
schvaľuje skúšobný poriadok, a to nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady,
i)
predkladá návrh ministrovi na odvolanie riaditeľa,
j)
ukladá členom rady povinnosti vyplývajúce z jej pôsobnosti a upozorňuje členov rady na neplnenie úloh, ...
k)
schvaľuje rokovací poriadok rady,
l)
rozhoduje aj o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom predpise ...
§ 7a - Pôsobnosť predsedu rady
(1)

Predseda rady

a)
pravidelne zvoláva a vedie zasadnutia rady, určuje program zasadnutia rady a jeho obsahovú náplň,
b)
upozorňuje ministra, súdnu radu alebo generálneho prokurátora na neplnenie úloh člena rady.
(2)

V prípadoch určených štatútom akadémie vykonáva pôsobnosť predsedu rady jej podpredseda.

§ 8 - Riaditeľ a zástupca riaditeľa
(1)

Akadémiu navonok zastupuje riaditeľ, ktorý je jej štatutárnym orgánom. Riaditeľa zastupuje v čase jeho ...

(2)

Riaditeľa na návrh rady vymenúva minister na päť rokov. Rada na základe výsledkov výberového konania ...

(3)

Za riaditeľa môže byť vymenovaný sudca alebo prokurátor, ktorý

a)
spĺňa predpoklady podľa § 5,
b)
ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu alebo prokurátora najmenej 15 rokov.
(4)

Zástupcu riaditeľa vymenúva riaditeľ na päť rokov na návrh rady tak, aby v prípade, ak je riaditeľom ...

(5)

Kandidátom na funkciu zástupcu riaditeľa môže byť sudca alebo prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa ...

(6)

Pred uplynutím funkčného obdobia zaniká výkon funkcie riaditeľa a funkcie zástupcu riaditeľa

a)
vzdaním sa funkcie,
b)
odvolaním z funkcie,
c)
zánikom funkcie sudcu,
d)
zánikom služobného pomeru prokurátora alebo
e)
jeho smrťou.
(7)

Minister môže odvolať riaditeľa so súhlasom rady,

a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje ...
b)
ak si bez závažného dôvodu napriek opätovnému upozorneniu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti ...
(8)

Riaditeľ môže odvolať zástupcu riaditeľa so súhlasom rady,

a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje ...
b)
ak si bez závažného dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti ...
§ 9 - Pôsobnosť riaditeľa
(1)

Riaditeľ

a)
zastupuje akadémiu navonok,
b)
predkladá rade návrh ročného rozpočtu, ročného študijného plánu a výročnú správu o činnosti akadémie, ...
c)
predkladá ministrovi návrh rozpočtu, ktorý schválila rada,
d)
zodpovedá rade za riadne plnenie ročných študijných plánov a ministerstvu za účelné hospodárenie s rozpočtovými ...
e)
vymenúva a odvoláva zástupcu riaditeľa,
f)
vydáva vnútorné predpisy, ktoré sú záväzné pre zástupcu riaditeľa, pedagogický zbor a ostatných zamestnancov ...
g)
predkladá ministrovi a generálnemu prokurátorovi výročnú správu o činnosti akadémie schválenú radou,
h)
rozhoduje aj o ďalších otázkach v rozsahu a za podmienok ustanovených v tomto zákone, v osobitnom predpise ...
(2)

Riaditeľ a zástupca riaditeľa majú právo zúčastňovať sa na zasadnutiach rady. Majú právo vyjadrovať ...

§ 10 - Odmeňovanie členov orgánov akadémie
(1)

Sudcovia, ktorí pôsobia v akadémii vo funkcii riaditeľa alebo vo funkcii zástupcu riaditeľa, vykonávajú ...

(2)

Prokurátori, ktorí pôsobia v akadémii vo funkcii riaditeľa alebo vo funkcii zástupcu riaditeľa, sú na ...

(3)

Riaditeľovi patrí k základnému platu osobitný príplatok vo výške zodpovedajúcej funkčnému príplatku ...

(4)

Zástupcovi riaditeľa patrí k základnému platu osobitný príplatok vo výške zodpovedajúcej funkčnému príplatku ...

§ 10a - Hmotné výhody riaditeľa

Riaditeľ má právo na bezplatné

a)
používanie služobného motorového vozidla s vodičom alebo bez neho na vykonávanie funkcie alebo v súvislosti ...
b)
poskytnutie a bezplatné používanie jedného služobného mobilného telefónu s mesačným limitom určeným ...
§ 11 - Pedagogický zbor
(1)

Vzdelávanie na jednotlivých úsekoch akadémie, navrhovanie obsahu, metodiky výučby a hodnotenia zabezpečuje ...

(2)

Pedagogický zbor sa skladá z

a)
vedúcich katedier a
b)
externých členov.
(3)

Výber členov pedagogického zboru uskutočňuje rada na návrhy ministra, súdnej rady, sudcovských rád, ...

(4)

Sudcovia, ktorí pôsobia ako vedúci katedier, vykonávajú v akadémii stáž podľa osobitného predpisu.7)

(5)

Prokurátori, ktorí pôsobia ako vedúci katedier, sú do akadémie dočasne pridelení podľa osobitného predpisu.8) ...

(6)

Na právne vzťahy iných osôb, ktoré pôsobia ako vedúci katedier, vzťahujú sa ustanovenia osobitného predpisu.8a) ...

(7)

Na pracovnoprávne vzťahy externých členov sa vzťahujú ustanovenia o dohode o vykonaní práce.9)

(8)

Úlohy pedagogického zboru podľa odseku 1 a ďalšie činnosti akadémie môže vykonávať vyšší súdny úradník, ...

Odborná justičná skúška
§ 12
(1)

Návrh na vykonanie odbornej justičnej skúšky (ďalej len „skúška“) vyšším súdnym úradníkom predkladá ...

(2)

Návrh na vykonanie skúšky právnym čakateľom prokuratúry predkladá akadémii generálny prokurátor. K návrhu ...

(3)

Cieľom skúšky je overiť, či má vyšší súdny úradník alebo právny čakateľ prokuratúry potrebné vedomosti ...

(4)

Vykonanie skúšky zabezpečuje akadémia spravidla dvakrát do roka, v jarnom a v jesennom období.

(5)

Skúška vyššieho súdneho úradníka a skúška právneho čakateľa prokuratúry majú písomnú a ústnu časť. Písomná ...

(6)

Na prípravu a vykonanie skúšky poskytne služobný úrad vyššiemu súdnemu úradníkovi a právnemu čakateľovi ...

§ 13
(1)

Skúšku vykoná vyšší súdny úradník a právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou komisiou zloženou z piatich ...

(2)

Za člena skúšobnej komisie alebo náhradníka môže byť zvolený

a)
sudca, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu sudcu najmenej desať ...
b)
prokurátor, ktorý spĺňa predpoklady podľa § 5 a ku dňu vymenovania vykonáva funkciu prokurátora najmenej ...
c)
fyzická osoba, ktorá spĺňa predpoklady podľa § 5, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa získané ...
(3)

Člena skúšobnej komisie alebo náhradníka možno odvolať,

a)
ak mu jeho zdravotný stav dlhodobo, najmenej počas šiestich po sebe nasledujúcich mesiacoch, nedovoľuje ...
b)
ak si bez závažného dôvodu neplní úlohy vyplývajúce z jeho funkcie,
c)
z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti ...
(4)

Skúšobná komisia je schopná uznášať sa, ak sú prítomní všetci jej členovia. Skúšobná komisia sa uznáša ...

(5)

Výsledok skúšky oznámi predseda skúšobnej komisie ministrovi, a ak ide o právneho čakateľa prokuratúry, ...

§ 14
(1)

Ak vyšší súdny úradník alebo právny čakateľ prokuratúry úspešne vykoná skúšku, akadémia vystaví osvedčenie ...

(2)

Ak vyšší súdny úradník pri skúške neprospel, minister mu povolí vykonať opravnú skúšku na základe jeho ...

(3)

Opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník alebo právny čakateľ prokuratúry vykonať najskôr po troch mesiacoch ...

(4)

Ak právny čakateľ prokuratúry neprospel ani pri opravnej skúške, generálny prokurátor ho z funkcie odvolá ...

(5)

Na vykonanie skúšky asistenta prokurátora sa vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3 a § 12 ods. 1 až 5; ...

(6)

Na vykonanie skúšky a na vykonanie opravnej skúšky služobný úrad poskytne asistentovi prokurátora služobné ...

(7)

Ďalšiu opravnú skúšku môže vyšší súdny úradník alebo asistent prokurátora vykonať najskôr po jednom ...

§ 14a
(1)

Skúška je verejná. Akadémia zverejní na účel informovania verejnosti na svojom webovom sídle aspoň 30 ...

(2)

Riaditeľ je povinný vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na skúške. Ak možno očakávať, že verejnosť ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 15
(1)

Podrobnosti o organizácii a činnosti orgánov akadémie, o priebehu vzdelávania v akadémii, hmotných výhodách ...

(2)

Podrobnosti o organizácii a vykonaní skúšky upraví skúšobný poriadok akadémie.

§ 16
(1)

Členovia prvej rady sa vymenujú alebo zvolia podľa § 6 ods. 1 najneskôr do 60 dní odo dňa nadobudnutia ...

(2)

Prvé zasadnutie rady zvolá minister tak, aby sa konalo do 30 dní od uplynutia lehoty na vymenovanie ...

(3)

Zásady výberového konania na funkciu riaditeľa, zástupcu riaditeľa a štatút akadémie vypracuje rada ...

(4)

Rada vyhlási výberové konanie na funkciu riaditeľa do 30 dní od schválenia zásad výberového konania. ...

§ 17a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júna 2009

Funkčné obdobie členov rady vytvorenej podľa doterajších predpisov sa skončí uplynutím ich funkčného ...

§ 18

Akadémia začne svoju vzdelávaciu činnosť podľa § 3 najneskôr 1. septembra 2004.

Čl. II

Zákon č. 185/2002 Z. z. o Súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v ...

V § 4 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) volí určený počet členov rady Justičnej akadémie podľa osobitného predpisu.2a)“. Poznámka pod čiarou ...

Čl. III

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 35 odsek 2 znie:

„(2)
Vzdelávanie sudcov zabezpečuje Justičná akadémia.“.

2.

V § 65 ods. 1 písm. f ) sa vypúšťajú slová „pri životnom jubileu“.

3.

§ 79 vrátane nadpisu znie:

„§ 79 Odmena (1) Na návrh príslušnej sudcovskej rady môže predseda súdu sudcovi priznať odmenu až do ...

Čl. V

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení zákona č. 312/2001 ...

1.

Slová „prokurátorská skúška“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „odborná justičná ...

2.

V § 9 sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
do Justičnej akadémie podľa osobitného zákona.11a)“.

„11a)
Zákon č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

3.

V § 11 ods. 2 v poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a v Justičnej akadémii“.

4.

V § 80 odsek 2 znie:

„(2)
Vzdelávanie prokurátorov zabezpečuje Justičná akadémia.“.

5.

§ 115 vrátane nadpisu znie:

„§ 115 Odmena prokurátora (1) Generálny prokurátor môže na návrh rady prokurátorov prokurátorovi priznať ...

6.

Za § 245 sa vkladá § 245a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 245a Odborná justičná skúška (1) Odbornú justičnú skúšku vykoná právny čakateľ prokuratúry pred skúšobnou ...

7.

V tretej časti sa vypúšťa piaty diel.

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2004 okrem ustanovení uvedených v čl. III až V, ktoré nadobúdajú ...

Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

 • 2a)  Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) ...
 • 3)  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...
 • 3a)  § 18 zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 111/2022 ...
 • 4)  Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.
 • 4a)  § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 5)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 6)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.
 • 7)  § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých ...
 • 8)  § 9 zákona č. 154/ 2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry v znení neskorších predpisov. ...
 • 8a)  Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 • 9)  § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
 • 9a)  § 2 zákona č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch.§ 228 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení zákona 220/2011 ...
 • 10)  § 245 ods. 4 a 5 zákona č. 154/2001 Z. z.
 • 11)  § 241 zákona č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Načítavam znenie...
MENU
Hore