Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 546/2004 účinný od 01.01.2007


Platnosť od: 19.10.2004
Účinnosť od: 01.01.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD5 DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore v znení zákona č. 448/2001 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 546/2004 účinný od 01.01.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 546/2004 s účinnosťou od 01.01.2007 na základe 274/2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Slovenskej národnej rady č. 30/1992 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slovo „Nitre“ nahrádza slovom „Bratislave“.

2.

§ 2 znie:

„§ 2 (1) Členmi komory sa môžu stať fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú podnikateľskú ...

3.

V § 3 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) využívajú odborné stanoviská a návrhy komory pri príprave koncepcií rozvoja, všeobecne ...

4.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

5.

V § 4 ods. 1 sa za slovo „činnosť“ vkladajú slová „poradenskú činnosť a edičnú činnosť“ ...

6.

V § 5 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Regionálna komora vzniká rozhodnutím ustanovujúceho valného zhromaždenia o jej založení, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 518/2003 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 ...

7.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slovo „obdobie“ vkladá čiarka a slová „jedného roka“ sa nahrádzajú ...

8.

V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Valné zhromaždenie sa skladá z delegátov. Počet delegátov, spôsob ich voľby a spôsob ...

9.

V § 7 ods. 6 sa slovo „dvakrát“ nahrádza slovom „jedenkrát“.

10.

V § 8 ods. 3 sa slovo „šesťkrát“ nahrádza slovom „štyrikrát“ a slová „je najviac tri ...

11.

V § 10 ods. 2 sa slová „je tri roky“ nahrádzajú slovami „upravia stanovy komory“.

12.

V § 10 ods. 3 sa slovo „šesťkrát“ nahrádza slovom „štyrikrát“ a slová „je najviac ...

13.

V § 12 ods. 1 sa bodka nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „príjmov za realizáciu ...

14.

V § 14 ods. 2 sa slovo „okresu“ nahrádza slovom „regiónu“.

15.

V § 14 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3 a odsek 4, ktoré znejú:

„(3) Regionálna komora môže vzniknúť so súhlasom komory aj na inom než územnom princípe. ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.

16.

Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý znie:

„§ 15a (1) Komora je povinná do 30. júna 2005 uviesť svoje stanovy do súladu s týmto zákonom. (2) Ak ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona Národnej ...

1.

V § 2 odsek 4 znie:

„(4) Nové potraviny,1b) zložky nových potravín1b) a geneticky modifikované potraviny1c) sú také ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:

„1b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových druhoch ...

2.

V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťa slovo „potraviny“ a v § 6 ods. 2 písm. b) prvom bode sa ...

3.

V § 6 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa tretím bodom, ktorý znie:

„3. geneticky modifikované potraviny len so súhlasom a za podmienok ustanovených ministerstvom ...

4.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý znie:

„§ 7a (1) Potravina vyrobená alebo uvedená do obehu v členskom štáte Európskeho spoločenstva ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8ba znie:

„8ba) Čl. 30 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva – niceské znenie (Ú. v. ES C 325, ...

5.

V § 9 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) obchodným menom a adresou výrobcu, baliarne, distribútora alebo dovozcu so sídlom v rámci ...

6.

V § 9 odsek 6 znie:

„(6) Nové potraviny a geneticky modifikované potraviny sa na spotrebiteľskom obale označujú okrem ...

7.

V § 9a ods. 1 sa za slová „poľnohospodárskeho výrobku“ vkladajú slová „alebo potraviny“. ...

8.

V § 9a ods. 3 sa za slová „Kontrolu špecifikácie poľnohospodárskych výrobkov alebo potravín“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9aaa znie:

„9aaa) Napríklad nariadenie Rady (EHS) č. 1576/89 z 29. mája 1989 ustanovujúce všeobecné pravidlá ...

9.

V § 12 ods. 1 písm. h) sa slová „potraviny nového typu“ nahrádzajú slovami „nové potraviny ...

10.

V § 18 ods. 2 sa za slová „s požiadavkami ustanovenými“ vkladajú slová „osobitnými predpismi,9ac)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9ac znie:

„9ac) Napríklad nariadenie (ES) č. 178/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 28. januára 2002 stanovujúce ...

11.

Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:

„§ 18a Národným orgánom pre administrovanie osobitných predpisov1c) a styk s Európskym úradom ...

12.

V § 22 ods. 4 písm. a) sa slová „výrobky a potraviny“ nahrádzajú slovami „výrobky alebo ...

13.

V § 22 ods. 4 písm. b) sa slová „pôvodu a zemepisným“ nahrádzajú slovami „pôvodu alebo ...

14.

V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
geneticky modifikovaných potravín.“.

15.

V § 23 ods. 7 písmeno b) znie:

„b)
nad výrobou nových potravín, manipuláciou s nimi a ich uvádzaním do obehu,“.

16.

V § 25 odsek 1 znie:

„(1) Skúšanie vykonávajú laboratóriá poverené ministerstvom alebo ministerstvom zdravotníctva. ...

Čl. III

Zákon č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami v znení ...

1.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
uložením povinnosti odstrániť z trhu určené množstvo výrobkov.“.

2.

V § 10 ods. 1 sa za slová „rybie výrobky“ vkladá čiarka a slová „tabak, chmeľ a rezané ...

3.

V § 10 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta.

4.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:

„(5) Kontrolu kvality rastlinných a živočíšnych produktov podľa odseku 1 podliehajúcich spoločnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 16a a 16b znejú:

„16a) Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 22001/1996 z 28. októbra 1996 o spoločnej organizácii ...

5.

Doterajší odkaz 16a a poznámka pod čiarou k nemu sa označujú ako 16c.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore