Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 543/2010 účinný od 01.01.2014

Platnosť od: 30.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Pracovno-právne vzťahy, Všeobecné súdnictvo, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Sociálne poistenie, Prokuratúra, Vojenská služba, Požiarna ochrana, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD49DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 543/2010 účinný od 01.01.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 543/2010 s účinnosťou od 01.01.2014 na základe 417/2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

§ 3 až 5 vrátane nadpisov znejú:

„§ 3 Zárobková činnosť (1) Zárobková činnosť podľa tohto zákona je, ak osobitný predpis4) alebo medzinárodná ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 4 až 8 znejú:

„4) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov ...

2.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9 až 23 sa vypúšťajú.

3.

§ 7 vrátane nadpisu znie:

„§ 7 Zamestnávateľ (1) Zamestnávateľ podľa tohto zákona je a) fyzická osoba, ktorá je povinná poskytovať ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25a znie:

„25a)
§ 5 ods. 2 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.

V § 8 ods. 1 písm. a) sa slová „uvedený v § 4“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľa podľa § 16“.

5.

V § 8 ods. 2 písm. a) sa za slovo „zamestnancovi“ vkladajú slová „zamestnávateľa podľa § 16“.

6.

V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1,“.

7.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa slovo „predpisu34)“ nahrádza slovom „predpisu6)“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa.

8.

V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nemá priznaný starobný dôchodok, predčasný starobný ...

9.

V § 15 ods. 1 písmeno a) znie:

„a)
zamestnanec uvedený v § 4 ods. 1 a 2,“.

10.

V § 15 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a nemá priznaný predčasný starobný dôchodok“.

11.

§ 16 znie:

„§ 16 Povinne úrazovo poistený je zamestnávateľ, ktorý zamestnáva aspoň jednu fyzickú osobu vykonávajúcu ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 38 až 39d znejú:

„38) Zákonník práce. 39) Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

12.

V § 17 ods. 1 sa slová „jeho zamestnanec“ nahrádzajú slovami „zamestnanec zamestnávateľa podľa § 16“. ...

13.

V § 18 odsek 1 znie:

„(1) Povinne garančne poistený je zamestnávateľ zamestnanca v pracovnoprávnom vzťahu38) a člena družstva, ...

14.

V § 18 ods. 3 sa slová „§ 4 ods. 1 písm. a) a d) a v § 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1“.

15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 42 znie:

„42)
Napríklad zákon č. 154/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

16.

V § 19 ods. 3 písm. a) sa za slovo „predpisu42)“ vkladá čiarka a slová „a zamestnanca podľa § 4 ods. ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42a a 42b znejú:

„42a) Zákon č. 221/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 42b) Zákon č. 475/2005 Z. z. v znení neskorších ...

17.

V § 19 ods. 3 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a fyzickú osobu, ktorá má priznaný invalidný ...

18.

§ 20 vrátane nadpisu znie:

„§ 20 Vznik a zánik povinného nemocenského poistenia, povinného dôchodkového poistenia a povinného poistenia ...

19.

V § 21 ods. 1 a 2 sa slovo „predpisu34)“ nahrádza slovom „predpisu6)“ a slová „ods. 9“ sa nahrádzajú ...

20.

V § 21 odsek 4 znie:

„(4) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe zaniká ...

21.

§ 21 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby, ...

22.

V § 23 sa na konci pripájajú tieto vety: „Dobrovoľne nemocensky poistenej osobe zaniká nemocenské poistenie ...

23.

§ 24 vrátane nadpisu znie:

„§ 24 Vznik a zánik úrazového poistenia Úrazové poistenie vzniká zamestnávateľovi odo dňa, v ktorom ...

24.

V § 25 sa slová „uvedeného v § 4 ods. 1 písm. a) a d) a v § 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „v pracovnoprávnom ...

25.

V § 26 ods. 2 sa za slová „v období,“ vkladajú slová „v ktorom má pozastavené prevádzkovanie živnosti, ...

26.

§ 30 vrátane nadpisu znie:

„§ 30 Všeobecné podmienky nároku na nemocenské dávky zamestnanca Zamestnanec má nárok na nemocenskú ...

27.

V § 31 ods. 3 sa vypúšťajú slová „počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky alebo“.

28.

V § 32 ods. 1 a 2 písm. a) sa slovo „42“ nahrádza slovom „sedem“ a v písm. b) sa slovo „šesť“ nahrádza ...

29.

V § 32 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.

30.

V § 32 ods. 3 sa slovo „42“ nahrádza slovom „sedem“.

31.

V 32 odsek 4 znie:

„(4) Plynutie ochrannej lehoty sa skončí, ak neuplynula skôr, dňom, v ktorom poistencovi a) vzniklo ...

32.

V § 39 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Dobrovoľne nemocensky poistená osoba má nárok na ošetrovné, ak vznikla potreba ošetrovania fyzickej ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

33.

V § 42 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.

34.

Doterajší text § 43 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Ošetrovné sa vyplatí za to isté obdobie ošetrovania jednej alebo viac fyzických osôb uvedených ...

35.

V § 46 ods. 1, § 47 ods. 2 a v § 56 ods. 2 sa vypúšťajú slová „až 5“.

36.

V § 48 ods. 2 sa slová „28. týždňa“ nahrádzajú slovami „34. týždňa“.

37.

V § 48 odsek 3 znie:

„(3) Poistenkyňa má nárok na materské aj po uplynutí 34. týždňa od vzniku nároku na materské, ak porodila ...

38.

V § 48 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Ak sa poistenkyni vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ako šesť týždňov alebo materské ...

39.

V § 48 odsek 8 znie:

„(8) Poistenkyňa, ktorej dieťa zomrelo v období trvania nároku na materské, má nárok na materské do ...

40.

V § 49 odsek 1 znie:

„(1) Iný poistenec, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti a ktorý sa o toto dieťa stará, má nárok na ...

41.

§ 50 znie:

„§ 50 Ak poistenkyni zaniklo nemocenské poistenie v období tehotenstva, má nárok na materské od začiatku ...

42.

V § 51 ods. 1 sa slová „ôsmich mesiacov“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.

43.

V § 52 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „To neplatí, ak inému poistencovi vznikne nárok na materské ...

44.

V § 53 sa slová „55 %“ nahrádzajú slovami „60 %“.

45.

§ 54 vrátane nadpisu znie:

„§ 54 Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vymeriavacieho základu (1) Ak nemocenské poistenie trvalo ...

46.

Doterajší text § 55 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako denný vymeriavací základ určený z 1,5-násobku jednej ...

47.

§ 57 vrátane nadpisu znie:

„§ 57 Pravdepodobný denný vymeriavací základ na určenie výšky nemocenských dávok (1) Výška nemocenskej ...

48.

V § 58 odsek 3 znie:

„(3) Úhrn denných vymeriavacích základov určených podľa odseku 2 nesmie byť vyšší ako suma denného vymeriavacieho ...

49.

V § 60 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak si ...

50.

V § 60 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Obdobie dôchodkového poistenia zamestnanca podľa § 4 ods. 2 nie je obdobie, v ktorom bol povinne ...

Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.

51.

V § 63 ods. 3 druhá veta znie: „Z hodnoty priemerného osobného mzdového bodu od 1,25 do 3 sa započítava ...

52.

V § 63 odsek 4 znie:

„(4) K priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1,0 sa pripočíta 16 % z rozdielu medzi ...

53.

V § 63 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.

54.

V § 63 ods. 7 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

55.

V § 63 ods. 9 sa slová „odsekov 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“ a slová „Odsek 6“ sa nahrádzajú ...

56.

V § 63 ods. 10 sa slová „Odsek 6“ nahrádzajú slovami „Odsek 5“.

57.

§ 67 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na ...

58.

§ 68 vrátane nadpisu znie:

„§ 68 Určenie sumy predčasného starobného dôchodku (1) Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ...

59.

V § 83 sa za slovom „zamestnanec“ vypúšťa čiarka a slová „okrem sudcu a prokurátora“ sa nahrádzajú slovami ...

60.

V § 84 odsek 1 znie:

„(1) Denný vymeriavací základ zamestnanca na určenie sumy úrazových dávok uvedených v § 13 ods. 3 písm. ...

61.

V § 84 ods. 4 prvej vete sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a v druhej vete sa slová „uvedeného ...

62.

V § 85 sa slová „okrem sudcu, prokurátora a zamestnanca uvedeného v § 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľa ...

63.

V § 102 ods. 1 sa slová „uvedený v § 4 ods. 1 písm. a) a d) a v § 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „zamestnávateľa ...

64.

V § 108 ods. 3 druhej vete sa slová „ods. 9“ nahrádzajú slovami „ods. 5“ a na konci sa pripájajú tieto ...

65.

V § 108 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak v rozhodujúcom období podľa odseku 2 je len obdobie poistenia v nezamestnanosti zamestnanca, ...

Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 5 a 6.

66.

V § 108 ods. 6 sa slová „odseku 4“ nahrádzajú slovami „odseku 5“.

67.

V § 109 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí na nárok ...

68.

V § 112 ods. 8 sa vypúšťajú slová „a predčasného starobného dôchodku“.

69.

§ 112 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak zanikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z dôvodu vzniku dôchodkového poistenia ...

70.

V § 117 ods. 8 sa slovo „väzby14)“ nahrádza slovom „väzby42a)“ a slovo „slobody15)“ sa nahrádza slovom ...

71.

V § 129 ods. 2 sa slová „10 eurocentov“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent“.

72.

§ 138 vrátane nadpisu znie:

„§ 138 Vymeriavací základ (1) Vymeriavací základ zamestnanca, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť uvedenú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:

„71a) Napr. § 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

73.

Poznámky pod čiarou k odkazom 72 až 78d sa vypúšťajú.

74.

V § 139 ods. 1 sa za slovo „zamestnanca“ vkladajú slová „uvedeného v § 4 ods. 1“ a na konci sa pripája ...

75.

V § 139a sa slová „§ 138 ods. 1 až 3, 10 až 18 a 23“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 1, 6, 8 až 13 a ...

76.

Za § 139a sa vkladá § 139b, ktorý znie:

„§ 139b (1) Ak zamestnancovi uvedenému v § 4 ods. 1 bol vyplatený príjem zo závislej činnosti podľa ...

77.

V § 143 ods. 1 sa za slovami „platí poistné“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú slová „ak tento zákon neustanovuje ...

78.

V § 148 ods. 4 sa slová „ods. 13“ nahrádzajú slovami „ods. 12“.

79.

V § 168 ods. 2 písm. a) sa slová „2,9 %“ nahrádzajú slovami „2,4 %“.

80.

V § 170 ods. 4 sa slová „Európskeho spoločenstva“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

81.

V § 184 ods. 11 sa slová „vo výkone väzby14)“ nahrádzajú slovami „obvinená vo väzbe42a)“ a slová „vo ...

82.

V § 196 ods. 3 sa slovo „predpisu20)“ nahrádza slovom „predpisu96a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 96a znie:

„96a) Zákon č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých ...

83.

V § 226 ods. 1 písm. e) sa slová „zamestnancov podľa § 4 ods. 2“ nahrádzajú slovami „fyzické osoby v ...

84.

V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) zverejňovať na svojej internetovej stránke priemernú mesačnú sumu starobného dôchodku platnú k 30. ...

85.

V § 231 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) prihlásiť do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia 1. zamestnanca podľa ...

86.

V § 232 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 6“.

87.

V § 246 ods. 7 sa slovo „predpisu20)“ nahrádza slovom „predpisu96a)“.

88.

Za § 293bo sa vkladajú § 293bp až 293bw, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 § 293bp (1) Ak fyzická osoba je zamestnanec ...

89.

§ 294a znie:

„§ 294a Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“. ...

90.

Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 5 k zákonu č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ...

Čl. II

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 152 odsek 1 znie:

„(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí policajtke materská dovolenka po ...

2.

V § 152 ods. 4 druhá veta znie: „Ak policajtka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako ...

3.

V § 153 ods. 2 prvá veta znie: „Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje policajtke ...

4.

Za § 287e sa vkladá § 287f, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 287f Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011 Policajtke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku ...

Čl. III

Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v ...

1.

V § 143 ods. 1 prvá veta znie: „V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí colníčke ...

2.

V § 143 ods. 5 druhá veta znie: „Ak colníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť ...

3.

V § 144 ods. 2 prvá veta znie: „Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje colníčke ...

4.

Za § 268k sa vkladá § 268l, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 268l Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011 Colníčke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku ...

Čl. IV

Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 56 odsek 1 znie:

„(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí sudkyni rodičovská dovolenka počas ...

2.

Za § 151n sa vkladá § 151o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 151o Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011 Sudkyni, ktorá nastúpila na rodičovskú dovolenku ...

Čl. V

Zákon č. 154/2001 Z. z. o prokurátoroch a právnych čakateľoch prokuratúry a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 87 odsek 1 znie:

„(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí prokurátorke materská dovolenka ...

2.

V § 87 ods. 2 druhá veta znie: „Materská dovolenka v takom prípade patrí odo dňa prevzatia dieťaťa v ...

3.

Za § 265c sa vkladá § 265d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 265d Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011 Prokurátorke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku ...

Čl. VI

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z. z., zákona č. 408/2002 Z. z., zákona ...

1.

V § 166 odsek 1 znie:

„(1) V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí žene materská dovolenka v trvaní ...

2.

V § 167 ods. 2 druhá veta znie: „Ak žena vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ako šesť týždňov ...

3.

V § 169 odsek 2 znie:

„(2) Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka podľa § 166 ods. 1 sa poskytuje žene a mužovi odo ...

4.

Za § 252d sa vkladá § 252e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 252e Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011 Žene, ktorá nastúpila na materskú dovolenku ...

Čl. VII

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

1.

V § 102ad ods. 1 prvá veta znie: „V súvislosti s pôrodom a starostlivosťou o narodené dieťa patrí príslušníčke ...

2.

V § 102ad ods. 4 druhá veta znie: „Ak príslušníčka vyčerpá z materskej dovolenky pred pôrodom menej ...

3.

V § 102ae ods. 2 prvá veta znie: „Materská dovolenka alebo rodičovská dovolenka sa poskytuje príslušníčke ...

4.

Za § 209f sa vkladá § 209g, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 209g Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011 Príslušníčke, ktorá nastúpila na materskú dovolenku ...

Čl. VIII

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa slovo „42“ nahrádza slovom „sedem“.

2.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa slovo „šiestich“ nahrádza slovom „ôsmich“.

3.

V § 10 ods. 3 a 4 sa slová „28. týždňa“ nahrádzajú slovami „34. týždňa“.

4.

V § 10 ods. 5 sa slová „22. týždňa“ nahrádzajú slovami „28. týždňa“ a slová „28. týždňa“ sa nahrádzajú ...

5.

V § 10 ods. 9 sa slová „22 týždňov“ nahrádzajú slovami „28 týždňov“ a slová „ôsmich mesiacov“ sa nahrádzajú ...

6.

V § 10 ods. 12 sa v prvej vete slová „37. týždňa“ nahrádzajú slovami „43. týždňa“.

7.

V § 10 odsek 13 znie:

„(13) Policajtka a profesionálna vojačka, ktorej sa vyplácalo materské pred očakávaným dňom pôrodu menej ...

8.

V § 10 ods. 14 sa slová „31. týždňa“ nahrádzajú slovami „37. týždňa“ a slová „ôsmich mesiacov“ sa nahrádzajú ...

9.

V § 10 ods. 16 sa slová „ôsmich mesiacov“ nahrádzajú slovami „troch rokov“.

10.

V § 10 ods. 18 druhá veta znie: „Materské sa poskytuje za to isté obdobie len raz a len jednej policajtke ...

11.

Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Rozhodujúce obdobie na zistenie čistého denného služobného platu policajta alebo čistého denného ...

12.

V § 16 ods. 1 až 3 sa slovo „42“ nahrádza slovom „sedem“.

13.

V § 16 ods. 2 písm. b) sa slovo „šesť“ nahrádza slovom „osem“.

14.

V § 16 ods. 4 sa vypúšťa písmeno a). Súčasne sa zrušuje označenie písmena b).

15.

V § 68 ods. 1 a 2 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a) a vypúšťajú sa slová ...

16.

V § 68 sa vypúšťa odsek 13.

17.

Za § 143u sa vkladá § 143v, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143v Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2011 (1) Policajtke alebo profesionálnej vojačke, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 68 znie:

„68) § 152 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. § 166 ods. 1 Zákonníka práce.“. ...

Čl. IX

Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a ...

1.

V § 2 odsek 1 znie:

„(1)
Zamestnanec podľa tohto zákona je zamestnanec podľa osobitného predpisu.1)“.

V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa na konci pripájajú slová „v znení zákona č. 543/2010 Z. z.“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
§ 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.“.

3.

V § 4 sa nad slovom „práceneschopného3)“ vypúšťa odkaz 3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa a v poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa citácia „§ 11 zákona ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
§ 138 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

6.

V § 8 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Rozhodujúce obdobie na určenie denného vymeriavacieho základu zamestnanca, ktorého nemocenské poistenie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 znie:

„15) § 54 ods. 1, 2, 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. Z. o nemocenskom poistení v znení zákona č. 543/2010 ...

7.

Poznámky pod čiarou k odkazom 16 a 17 sa vypúšťajú.

8.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „vystaveného podľa osobitného predpisu3)“.

9.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) Ak fyzická osoba je zamestnanec ...

Čl. XI

Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4)
§ 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.“.

2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5)
§ 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7)
§ 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.“.

4.

V § 14 ods. 5 sa v úvodnej vete slová „môže byť“ nahrádzajú slovom „je“.

5.

V § 19 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20)
§ 138 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z.“.

7.

V § 23 ods. 2 sa slovo „predpisu21)“ nahrádza slovom „predpisu20)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

8.

V § 23 ods. 3 až 7, 9 a 10 sa slová „predpisu22)“, „predpisu23)“, „predpisu24)“, „predpisu25)“, „predpisu26)“, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23 až 28 sa vypúšťajú.

9.

V § 23 ods. 11 sa slová „celé eurocenty nahor“ nahrádzajú slovami „najbližší eurocent nadol“.

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44)
Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.“.

11.

V § 48 ods. 2 písm. g) sa slová „Európskych spoločenstiev“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.

12.

V § 64 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 7.

13.

V § 64 ods. 5 písm. f) sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

14.

V § 81 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

15.

V § 90 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „Európskych spoločenstiev a“.

16.

Za § 123o sa vkladá § 123p, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 123p Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2011 Ak plynutie lehoty podľa § 64 ods. ...

17.

§ 124 znie:

㤠124
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 2.“.

18.

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k zákonu č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 543/2010 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH ...

Čl. XII

Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky ...

Za § 215i sa vkladá § 215j, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 215j Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2011 Profesionálnej vojačke, ktorá nastúpila na materskú ...

Čl. XIII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore