Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2006


Platnosť od: 06.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 31.12.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo, Ochrana životného prostredia, Zdravotná a liečebná starostlivosť, Vodné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST16 JUD6 DS16 EU PP20 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 538/2005 účinný od 01.01.2006 do 31.12.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 538/2005 s účinnosťou od 01.01.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Tento zákon upravuje

a)

uznávanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd,

b)

využívanie a ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,

c)

uznávanie klimatických podmienok vhodných na liečenie a ich ochranu,

d)

podmienky na povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, ...

e)

podmienky na uznávanie kúpeľných miest,

f)

ochranu kúpeľného územia a požiadavky na kúpeľné prostredie,

g)

práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri uznávaní prírodných liečivých vôd, ...

h)

pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí,

i)

zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na prírodné minerálne vody plnené do spotrebiteľského obalu s výnimkou ...

§ 2
Základné pojmy
(1)

Minerálna voda je podzemná voda s originálnym pôvodom akumulovaná v prírodnom prostredí, vyvierajúca ...

a)

svojím pôvodom,

b)

obsahom stopových prvkov,

c)

obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 1 000 mg.l-1 alebo obsahom ...

d)

minimálnou teplotou vody v mieste výveru 20 oC.

(2)

Prírodná liečivá voda je minerálna voda, ktorá pre svoje zloženie vhodné na liečenie bola uznaná ...

(3)

Prírodný liečivý zdroj na účely tohto zákona je zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola ...

(4)

Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda vyvierajúca na zemský povrch ...

(5)

Prírodný minerálny zdroj je zdroj minerálnej vody, z ktorého bola voda uznaná za prírodnú minerálnu ...

(6)

Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia ...

(7)

Peloidy sú prírodné látky, ktoré vznikli kombináciou geologických, chemických, fyzikálnych, ...

(8)

Prírodné liečivé soli a plyny sú prírodné látky, ktoré sú obsiahnuté v prírodných liečivých ...

(9)

Kúpeľné miesto je územie obce alebo časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé ...

(10)

Prírodné liečebné kúpele sú viac ako jedno zdravotnícke zariadenie, v ktorých sa poskytuje zdravotná ...

(11)

Kúpeľná liečebňa je samostatné zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť ...

(12)

Prírodné klimatické kúpele sú prírodné liečebné kúpele, ktoré využívajú na poskytovanie ...

(13)

Kúpeľná starostlivosť je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch ...

(14)

Monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov je systém, ...

(15)

Záchytné zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na odoberanie vody z prírodného liečivého zdroja ...

(16)

Balneotechnické zariadenie je zariadenie, ktoré slúži na čerpanie, dopravu, akumuláciu, balneologické ...

(17)

Využívateľ zdroja je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie využívať zdroj ...

§ 3
Vlastnícke vzťahy

Prírodná liečivá voda a prírodná minerálna voda sa stáva vlastníctvom fyzickej osoby-podnikateľa ...

§ 4
Oznamovacia povinnosť
(1)

Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vykonáva geologické práce, banskú činnosť alebo ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva zaujme k oznamu podľa odseku 1 stanovisko do 15 dní od prijatia oznamu. ...

DRUHÁ ČASŤ

PRÍRODNÉ LIEČIVÉ ZDROJE A PRÍRODNÉ MINERÁLNE ZDROJE

§ 5
Uznanie prírodných liečivých vôd a uznanie prírodných minerálnych vôd
(1)

O uznaní prírodnej liečivej vody a o uznaní prírodnej minerálnej vody rozhoduje Štátna kúpeľná ...

(2)

Minerálnu vodu možno uznať za prírodnú liečivú vodu, ak sú počas najmenej piatich rokov preukázané ...

(3)

Za prírodnú liečivú vodu v mieste spotreby možno uznať len minerálnu vodu zo zdroja, ktorá bola ...

(4)

Prírodná liečivá voda využívaná na plnenie do spotrebiteľského obalu4) sa považuje za liek, ...

(5)

Prírodná liečivá voda využívaná zo zdroja na plnenie do spotrebiteľského obalu musí spĺňať ...

(6)

Za prírodnú minerálnu vodu možno uznať len vodu zo zdroja, ktorá bola najmenej tri roky sledovaná, ...

(7)

Na plnenie do spotrebiteľského obalu pod obchodným názvom prírodná minerálna voda sa môže využívať ...

(8)

Minerálne vody uvedené v § 2 ods. 1, 2 a 4 a zdroje, z ktorých tieto vody pochádzajú, podliehajú ...

§ 6
(1)

V konaní o uznanie prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody sa rozhoduje o uznaní

a)

prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody získanej zo zdroja na území Slovenskej republiky, ...

b)

prírodnej minerálnej vody zo zdroja na území nečlenského štátu Európskej únie dovezenej do ...

(2)

Konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sa začína na návrh ...

(3)

Návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody môže podať

a)

vlastník pozemku, na ktorom sa zdroj vody nachádza,

b)

vlastník záchytného zariadenia, ktoré slúži na odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej ...

c)

fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem zdroj vody využívať,

d)

obec, na ktorej území sa zdroj vody nachádza.

(4)

Štátna kúpeľná komisia môže začať konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej ...

(5)

Návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody musí obsahovať

a)

údaje o navrhovateľovi s týmto obsahom:

1.

fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, číslo občianskeho preukazu alebo ...

2.

právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo, ak je pridelené, ...

3.

fyzická osoba-podnikateľ uvedie obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,

b)

názov alebo technické označenie zdroja,

c)

návrh na zachytenie a využitie zdroja.

(6)

Navrhovateľ k návrhu na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody doloží: ...

a)

právnická osoba výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

b)

fyzická osoba-podnikateľ výpis zo živnostenského registra alebo úradne osvedčený živnostenský ...

c)

zahraničná osoba výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba ...

d)

polohopisný a výškopisný plán zdroja v mierke 1 : 1000,

e)

záverečnú správu z hydrogeologického prieskumu;9) v prípade potreby Štátna kúpeľná komisia ...

f)

doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody z lokálneho ...

g)

návrh na určenie ochranných pásiem; návrh na určenie ochranných pásiem je súčasťou záverečnej ...

h)

rozšírenú fyzikálnu, chemickú, fyzikálno-chemickú, mikrobiologickú a biologickú analýzu vypracovanú ...

i)

balneologický posudok pre prírodné liečivé vody s návrhom vhodných indikácií nie starší ako ...

j)

balneologický posudok pre prírodné minerálne vody s návrhom na úpravu vody, ak je potrebná, nie ...

k)

klinické a farmakologické testy podľa osobitného predpisu,2) ak to tento predpis ustanovuje,

l)

údaje z katastra nehnuteľností o vlastníctve nehnuteľnosti, na ktorej sa zdroj nachádza alebo ...

(7)

Ak Štátna kúpeľná komisia začne konanie o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...

(8)

Ustanovenia tohto zákona o uznaní prírodnej minerálnej vody získanej zo zdroja na území Slovenskej ...

(9)

Platnosť rozhodnutia o uznaní prírodnej minerálnej vody dovezenej do členského štátu Európskej ...

(10)

Štátna kúpeľná komisia poskytne informácie týkajúce sa uznania a výsledky pravidelných kontrol ...

§ 7

Účastníkmi konania o uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody sú navrhovateľ, ...

§ 8
(1)

Ak návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody neobsahuje náležitosti ...

(2)

Ak navrhovateľ v lehote určenej Štátnou kúpeľnou komisiou podľa odseku 1 návrh nedoplní alebo ...

(3)

Štátna kúpeľná komisia návrh na uznanie prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...

a)

navrhovaná prírodná liečivá voda nemá zloženie vhodné na liečenie, nespĺňa požiadavky podľa ...

b)

navrhovaná prírodná minerálna voda nespĺňa požiadavky podľa § 5 alebo požiadavky ustanovené ...

(4)

Rozhodnutie Štátnej kúpeľnej komisie, ktorým zamietla návrh na uznanie prírodnej liečivej vody ...

§ 9
(1)

Štátna kúpeľná komisia rozhodne o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...

a)

navrhovaná prírodná liečivá voda má zloženie vhodné na liečenie a spĺňa požiadavky podľa ...

b)

navrhovaná prírodná minerálna voda spĺňa požiadavky podľa § 5 a požiadavky ustanovené všeobecne ...

(2)

Rozhodnutie, ktorým sa uznáva voda za prírodnú liečivú vodu alebo prírodnú minerálnu vodu, ...

a)

názov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,

b)

popis umiestnenia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,

c)

fyzikálno-chemické zloženie, úpravu vody, účinky vody a vhodné indikácie pri prírodnej liečivej ...

d)

fyzikálno-chemické zloženie, úpravu vody, účinky vody pri prírodnej minerálnej vode,

e)

podmienky sledovania prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody do času začatia ich využívania, ...

f)

údaj o množstve vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja.

(3)

Štátna kúpeľná komisia začne konanie o vydanie rozhodnutia, ktorým uznanie vody za prírodnú ...

a)

ak voda uznaná za prírodnú liečivú vodu prestala mať zloženie vhodné na liečenie alebo prestala ...

b)

ak voda uznaná za prírodnú minerálnu vodu prestala spĺňať požiadavky ustanovené všeobecne ...

c)

ak záchytné zariadenie je v takom technickom stave, ktorý neumožňuje odber prírodnej liečivej ...

d)

na návrh osoby, ktorej bolo vydané rozhodnutie o uznaní prírodnej liečivej vody alebo prírodnej ...

(4)

Štátna kúpeľná komisia vydá tej istej osobe nové rozhodnutie o uznaní vody za prírodnú liečivú ...

(5)

Rozhodnutie o uznaní prírodnej liečivej vody, rozhodnutie o zrušení jej uznania, rozhodnutie o ...

a)

účastníkom konania,

b)

obci, na ktorej území sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza,

c)

stavebnému úradu a orgánu štátnej vodnej správy príslušnému podľa miesta výskytu prírodného ...

d)

orgánom územného plánovania,

e)

Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

f)

ministerstvu životného prostredia,

g)

Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“).

(6)

Ministerstvo zdravotníctva bezodkladne po vydaní rozhodnutia o uznaní vody za prírodnú liečivú ...

Povolenie využívať zdroj

§ 10
Využívanie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja
(1)

Prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj môže využívať fyzická osoba-podnikateľ ...

(2)

Prírodný liečivý zdroj sa prednostne využíva na liečebné účely.

(3)

Prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj možno využívať len v rozsahu povolenia ...

(4)

Prírodná liečivá voda sa používa na prevenciu, liečbu, rehabilitáciu, plnenie do spotrebiteľského ...

(5)

Požiadavky na kvalitu, získavanie, prepravu prírodnej liečivej vody od prírodného liečivého ...

(6)

Požiadavky na získavanie, úpravu, plnenie, označovanie a uvádzanie do obehu prírodných minerálnych ...

§ 11
Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj podáva fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj musí obsahovať

a)

údaje o žiadateľovi s týmto obsahom:

1.

fyzická osoba-podnikateľ uvedie obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,

2.

právnická osoba uvedie názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, ...

b)

údaj o množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody požadovanom na podnikanie, ...

c)

predmet podnikania alebo činnosti, pri ktorých má byť prírodný liečivý zdroj alebo prírodný ...

d)

názov prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a jeho technické označenie, ...

e)

spôsob odberu vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja,

f)

dátum začatia využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,

g)

dátum ukončenia využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja ...

h)

spôsob likvidácie odpadových vôd a nevyužitých vôd podľa osobitných predpisov.12)

(3)

Žiadateľ k žiadosti o vydanie povolenia využívať zdroj doloží:

a)

fyzická osoba-podnikateľ výpis zo živnostenského registra alebo úradne osvedčený živnostenský ...

b)

právnická osoba výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace,

c)

zahraničná osoba výpis z obchodného registra alebo z inej evidencie, do ktorej je zahraničná osoba ...

d)

výpis z registra trestov žiadateľa, pri právnických osobách štatutárneho orgánu alebo členov ...

e)

doklad o využiteľnom množstve prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody z lokálneho ...

f)

zámer využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ktorý obsahuje ...

1.

označenie nehnuteľnosti, na ktorej sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj ...

2.

polohopisné a výškopisné zameranie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho ...

3.

návrh na využitie prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja s ohľadom ...

4.

podiel využitia na iné ako liečebné účely pri prírodných liečivých zdrojoch,

5.

spôsob využitia prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja,

g)

zmluvu o úhrade finančných prostriedkov za prieskum prírodného liečivého zdroja alebo prírodného ...

(4)

Žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj môže obsahovať aj žiadosť o povolenie na úpravu ...

(5)

Žiadateľ pri podaní žiadosti musí preukázať, že je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa ...

(6)

Ak prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nebol využívaný najmenej počas troch ...

§ 12
Konanie
(1)

Konanie o vydanie povolenia využívať zdroj sa uskutočňuje pred Štátnou kúpeľnou komisiou. Účastníkmi ...

(2)

Dotknutými orgánmi sú

a)

obec, na ktorej území sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nachádza,

b)

príslušný orgán vodnej správy.

(3)

Ak žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj neobsahuje náležitosti uvedené v § 11 alebo je ...

(4)

Povolenie využívať zdroj nenahrádza rozhodnutie o využití územia podľa osobitných právnych ...

(5)

Povolenie využívať zdroj sa doručuje účastníkom konania a dotknutým orgánom podľa odsekov ...

(6)

Štátna kúpeľná komisia vydá povolenie využívať zdroj, len ak ide o zdroj, z ktorého voda bola ...

(7)

Štátna kúpeľná komisia zamietne žiadosť o vydanie povolenia využívať zdroj, ak

a)

je vo verejnom záujme prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nevyužívať,

b)

plán využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja nie je vhodný ...

c)

povolenie využívať zdroj bolo už vydané inému žiadateľovi okrem prípadov podľa § 21.

(8)

Ak jedným zo žiadateľov o vydanie povolenia využívať zdroj je vlastník nehnuteľnosti, na ktorej ...

§ 13
Náležitosti povolenia využívať zdroj
(1)

Povolenie využívať zdroj obsahuje

a)

obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,

b)

názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o právnickú ...

c)

predmet podnikania alebo činnosti, pri ktorých možno prírodný liečivý zdroj alebo prírodný ...

d)

názov a popis prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja a jeho lokalizáciu, ...

e)

odberné množstvo vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho zdroja,

f)

spôsob a podmienky využívania prírodného liečivého zdroja vrátane indikácie prírodnej liečivej ...

g)

spôsob úpravy vody, ak je to potrebné,

h)

podmienky režimového sledovania,

i)

zariadenia, ktoré je potrebné vybudovať a udržiavať na zabezpečenie využívania prírodného ...

j)

dátum začiatku využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ...

k)

dobu povoleného využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja. ...

(2)

Práva z povolenia využívať zdroj nemožno previesť na iného.

Povinnosti využívateľa zdroja

§ 14
(1)

Využívateľ zdroja je povinný

a)

udržiavať balneotechnické zariadenia, balneoterapeutické zariadenia alebo plniarenské zariadenia ...

b)

zabezpečiť vykonávanie fyzikálnych, chemických, fyzikálno-chemických, mikrobiologických a biologických ...

c)

predkladať výsledky sledovania podľa písmena b) spôsobom a v intervaloch podľa povolenia využívať ...

d)

zaviesť a prevádzkovať monitorovací systém prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho ...

e)

zabezpečovať odborný dozor nad využívaním a ochranou prírodného liečivého zdroja alebo prírodného ...

f)

vyžiadať súhlas Štátnej kúpeľnej komisie na úpravu technického zariadenia prírodného liečivého ...

g)

viesť evidenciu o údržbe a vykonaných opravách technického zariadenia prírodného liečivého ...

h)

do troch dní oznámiť Štátnej kúpeľnej komisii začatie využívania prírodného liečivého ...

i)

dodržiavať podmienky ustanovené v povolení využívať zdroj,

j)

vykonať opatrenia na zabezpečenie využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného ...

k)

dodržiavať pokyny osôb uvedených v § 44, ktoré vykonávajú dozor nad opatreniami určenými podľa ...

l)

merať odobraté množstvo vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho ...

m)

platiť úhrady podľa § 25,

n)

umožniť za úhradu prevádzkových nákladov využitie prírodného liečivého zdroja ďalšiemu ...

o)

umožniť oprávneným osobám uvedeným v § 45 vstup na pozemky, stavby a zariadenia a umožniť im ...

p)

umožniť výkon dozoru nad využívaním a ochranou prírodného liečivého zdroja alebo prírodného ...

q)

dodržiavať povinnosti podľa osobitného predpisu,15) ak ide o využívateľa prírodnej liečivej ...

(2)

Ak sa využívateľ prírodného liečivého zdroja a ďalší využívateľ prírodného liečivého ...

a)

plniť povinnosti podľa odseku 1 písm. a), g) až p),

b)

podieľať sa pomerne, podľa povoleného odberného množstva, na nákladoch využívateľa prírodného ...

§ 15
(1)

Využívateľ zdroja, ktorý ku dňu nadobudnutia právoplatnosti povolenia využívať zdroj nemá ...

(2)

Ak predložená projektová dokumentácia podľa odseku 1 nie je v súlade s povoleným spôsobom využívania ...

(3)

Ak využívateľ zdroja nevybuduje príslušné zariadenie na využívanie prírodného liečivého ...

(4)

Záväzné stanovisko Štátnej kúpeľnej komisie podľa odseku 2 je podmienkou na vydanie územného ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia šesť mesiacov pred uplynutím 15. roku odo dňa platnosti povolenia využívať ...

§ 16
(1)

Využívateľ zdroja môže umožniť bezplatný odber prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...

(2)

Ak využívateľ zdroja prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj, ktorý je oprávnený ...

(3)

Ak sa v kúpeľnom mieste nachádzajú prírodné liečivé zdroje, ktoré sú voľne prístupné fyzickým ...

§ 17
Zmena a zrušenie povolenia využívať zdroj
(1)

Využívateľ zdroja je povinný bezodkladne oznámiť Štátnej kúpeľnej komisii každú zmenu, ktorá ...

(2)

Štátna kúpeľná komisia na základe oznámenia využívateľa zdroja podľa odseku 1 a podľa závažnosti ...

a)

zmene povolenia využívať zdroj,

b)

zrušení povolenia využívať zdroj,

c)

vyznačení zmeny v povolení využívať zdroj.

(3)

Štátna kúpeľná komisia môže z vlastného podnetu alebo na návrh využívateľa zdroja rozhodnúť ...

a)

sa zmenila skutočná výdatnosť prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja, ...

b)

sa zmenili alebo sa navrhujú zmeniť podmienky využívania prírodného liečivého zdroja alebo prírodného ...

c)

využívateľ zdroja neodôvodnene viac ako tri roky nevyužíva povolené odberné množstvo prírodnej ...

d)

využívateľ zdroja neodôvodnene viac ako tri roky v II. a III. kvartáli nevyužíva viac ako 30 ...

(4)

Štátna kúpeľná komisia na návrh využívateľa zdroja vyznačí zmenu údajov uvedených v povolení ...

(5)

Ak ide o zmenu povolenia využívať zdroj na základe návrhu využívateľa zdroja, využívateľ ...

(6)

Štátna kúpeľná komisia môže začať konanie o zrušenie povolenia využívať zdroj, ak

a)

využívateľ zdroja nepredložil Štátnej kúpeľnej komisii v lehote určenej podľa § 15 ods. 1 ...

b)

projektovú dokumentáciu stavby zariadenia neopravil alebo nedoplnil v ustanovenej lehote.

(7)

Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie povolenia využívať zdroj, ak

a)

sa vlastnosti prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja zmenili tak, že ...

b)

využívateľ zdroja napriek upozorneniu závažným spôsobom nedodržiava podmienky ustanovené týmto ...

c)

využívaním prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja došlo k nepriaznivému ...

d)

využívateľ zdroja požiadal o zrušenie povolenia využívať zdroj.

(8)

Odvolanie proti rozhodnutiam vydaným podľa odseku 7 písm. a) a c) nemá odkladný účinok.

§ 18
Zánik povolenia využívať zdroj
(1)

Povolenie využívať zdroj zaniká

a)

uplynutím doby, na ktorú bolo povolenie využívať zdroj vydané, alebo podľa § 15 ods. 3,

b)

zrušením právnickej osoby, ktorá bola využívateľom zdroja,

c)

predajom podniku alebo časti podniku, ktorých súčasťou je povolenie využívať zdroj,

d)

zánikom živnostenského oprávnenia vykonávať činnosti súvisiace s využívaním prírodného ...

e)

vyčerpaním, znehodnotením alebo zánikom prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho ...

f)

právoplatným rozhodnutím Štátnej kúpeľnej komisie o zrušení povolenia využívať zdroj,

g)

uplynutím šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve v prípade úmrtia fyzickej osoby, ...

(2)

Ak zanikne povolenie využívať zdroj podľa odseku 1 písm. c), nadobúdateľ podniku alebo časti ...

(3)

Do právoplatnosti nového povolenia využívať zdroj osoba podľa odseku 2 dodržuje podmienky ustanovené ...

§ 19
(1)

Ak fyzická osoba, ktorá bola využívateľom zdroja, zomrie alebo je vyhlásená za mŕtvu, môžu ...

(2)

Pokračovanie vo využívaní prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja ...

(3)

Po skončení konania o dedičstve môžu pokračovať vo využívaní prírodného liečivého zdroja ...

§ 20
(1)

Štátna kúpeľná komisia rozhodne o povinnosti využívateľa zdroja zakonzervovať alebo zlikvidovať ...

a)

sa prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj nevyužíva podľa § 17 ods. 3 písm. ...

b)

bolo zrušené povolenie využívať zdroj podľa § 17 ods. 7 písm. a),

c)

zaniklo povolenie využívať zdroj podľa § 18 ods. 1 písm. e).

(2)

Štátna kúpeľná komisia môže rozhodnúť o povinnosti využívateľa zdroja zakonzervovať alebo ...

(3)

Štátna kúpeľná komisia zabezpečí zakonzervovanie alebo zlikvidovanie záchytného zariadenia, ...

§ 21
Ďalší využívateľ prírodného liečivého zdroja
(1)

Ak je využiteľné množstvo vody v prírodnom liečivom zdroji väčšie ako odberné množstvo prírodnej ...

(2)

Účastníkmi konania o povolenie využívať zdroj ďalším využívateľom prírodného liečivého ...

(3)

Využívateľ prírodného liečivého zdroja zabezpečuje prevádzku a údržbu záchytného zariadenia ...

§ 22
Odborný dozor, odborná spôsobilosť fyzickej osoby oprávnenej vykonávať odborný dozor
(1)

Odborný dozor nad využívaním a ochranou prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych ...

(2)

Za odborne spôsobilú osobu sa považuje osoba, ktorá získala

a)

vysokoškolské vzdelanie19) vodohospodárskeho, hydrogeologického alebo príbuzného smeru so zameraním ...

b)

vyššie odborné vzdelanie20) a má najmenej päť rokov praxe vo vodnom hospodárstve alebo v príbuznom ...

c)

úplné stredné odborné vzdelanie20) a má najmenej desať rokov praxe vo vodnom hospodárstve alebo ...

(3)

Odborne spôsobilá fyzická osoba absolvuje doplňujúce odborné vzdelávanie v rozsahu najmenej jedného ...

(4)

Štátna kúpeľná komisia vydá poverenie na výkon činnosti balneotechnikovi na päť rokov. Na ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia môže zrušiť poverenie na výkon činnosti balneotechnika, ak zistí ...

(6)

Štátna kúpeľná komisia uzná za odborne spôsobilého aj občana členského štátu Európskej ...

Úprava prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody

§ 23
(1)

Úprava prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody sa môže vykonávať len na základe ...

(2)

Prírodná minerálna voda získaná zo zdroja sa nesmie podrobiť žiadnej úprave okrem

a)

oddeľovania nestabilných zložiek, najmä zlúčenín železa a síry, ak sa uskutočňuje filtráciou, ...

b)

oddeľovania zlúčenín železa, mangánu, síry, ako aj arzénu uskutočňovaného prostredníctvom ...

c)

oddeľovania nežiaducich iných zložiek, ako sú uvedené v písmenách a) a b),

d)

pridávania, čiastočného alebo úplného odstraňovania oxidu uhličitého, ak sa uskutočňuje výlučne ...

(3)

Úpravu prírodnej minerálnej vody podľa odseku 2 povoľuje Štátna kúpeľná komisia tak, aby

a)

použitie takej úpravy malo opodstatnenie so zreteľom na zloženie vody, najmä na zlúčeniny železa, ...

b)

využívateľ zdroja zabezpečil potrebné opatrenia na účinnú a bezpečnú úpravu prírodnej minerálnej ...

(4)

Úprava prírodnej minerálnej vody podľa odseku 2 je prípustná za podmienok, že

a)

fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej minerálnej vody sa v jej základných zložkách ...

b)

prírodná minerálna voda pred úpravou a po úprave musí spĺňať príslušné mikrobiologické ...

c)

úprava nespôsobí vytváranie zvyškov s koncentráciou presahujúcou ich maximálny limit podľa ...

(5)

Úprava prírodnej liečivej vody akumuláciou, riedením, zohriatím alebo ochladením vyžaduje povolenie ...

(6)

Úprava prírodnej liečivej vody plnenej do spotrebiteľského obalu musí spĺňať požiadavky podľa ...

(7)

Prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu nemožno upravovať pridávaním bakteriostatických ...

(8)

Úpravou prírodnej liečivej vody sa nesmú zmeniť fyzikálne vlastnosti a chemické zloženie prírodnej ...

(9)

Prírodná liečivá voda sa môže využívať aj na kúpanie na kúpaliskách a v takom prípade musí ...

§ 24
(1)

Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody ...

(2)

Žiadosť o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody ...

(3)

Povolenie na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody obsahuje

a)

spôsob povolenej úpravy prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody,

b)

rozsah a časové intervaly vykonávania kontrolných analýz prírodnej liečivej vody alebo prírodnej ...

c)

ďalšie podmienky súvisiace s vykonávaním úpravy prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...

(4)

Účastníkom konania o vydanie povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej ...

§ 25
Úhrada za využívanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
(1)

Za výťažok, objem prírodnej liečivej vody alebo prírodnej minerálnej vody odobratý z prírodného ...

(2)

Využívateľ zdroja platí úhradu za skutočne odobraté množstvo prírodnej liečivej vody alebo ...

(3)

Využívateľ zdroja neplatí úhradu podľa § 15 ods. 1 až 3 do začiatku využívania prírodného ...

(4)

Úhrada za odber prírodnej liečivej vody alebo úhrada za odber prírodnej minerálnej vody je príjmom ...

(5)

Spôsob platby úhrady a sadzby úhrad ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ...

§ 26
Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov
(1)

Ochrana prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja pred činnosťami, ktoré ...

(2)

Ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a ochranné pásma sa určujú ...

(3)

Ochranné pásma sa určujú v dvoch stupňoch na základe odborných podkladov a posudkov vypracovaných ...

(4)

Návrh na určenie ochranného pásma musí vychádzať z analýzy rizík ohrozenia stability fyzikálno-chemického ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví ochranné ...

(6)

Návrh na určenie ochranných pásiem musí obsahovať

a)

kópiu katastrálnej mapy so zakreslením navrhovanej hranice ochranného pásma I. stupňa; aktuálne ...

b)

kópiu základnej mapy M 1 : 50 000 so zakreslením hranice ochranného pásma II. stupňa.

(7)

Štátna kúpeľná komisia prerokuje návrh na určenie ochranných pásiem s dotknutými správnymi ...

(8)

Ak v jednej hydrogeologickej štruktúre je minerálna voda využívaná okrem liečebných účelov ...

§ 27
Ochranné pásmo I. stupňa
(1)

Ochranné pásmo I. stupňa sa určuje

a)

pre územie výverovej oblasti alebo

b)

pre územie zaberajúce okolie prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja.

(2)

Ochranné pásmo pre výverovú oblasť sa určí, ak sú prírodné liečivé zdroje alebo prírodné ...

(3)

Pre prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne zdroje zachytené vrtmi vo väčšej hĺbke ...

(4)

Každý prírodný liečivý zdroj a prírodný minerálny zdroj sa ochraňuje určením pásma fyzickej ...

(5)

Z územia ochranného pásma I. stupňa sa musia odstrániť všetky možné zdroje znečistenia a musia ...

(6)

V ochrannom pásme I. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ...

(7)

Opatrenia uvedené v odseku 5 zabezpečí využívateľ zdroja na vlastné náklady. Vlastník nehnuteľností ...

(8)

Ministerstvo zdravotníctva predloží grafické a písomné podklady týkajúce sa ochranných pásiem ...

§ 28
Ochranné pásmo II. stupňa
(1)

Ochranné pásmo II. stupňa chráni hydrogeologický kolektor minerálnej vody, jeho tranzitno-akumulačnú, ...

(2)

V ochrannom pásme II. stupňa sa môžu vymedziť čiastkové pásma s rôznou mierou ochrany.

(3)

V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ...

(4)

Ochranné pásmo II. stupňa sa vyznačí v základnej mape v mierke 1 : 50 000, pričom lomové body ...

§ 29
Hranice ochranných pásiem a ich označenie
(1)

Pri určovaní hraníc ochranných pásiem sa prihliada na hranice jednotlivých pozemkov podľa katastra ...

(2)

Náklady spojené s určením a vyznačením hraníc ochranných pásiem v teréne na prístupových ...

TRETIA ČASŤ

KLIMATICKÉ PODMIENKY VHODNÉ NA LIEČENIE

§ 30
Uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie
(1)

Konanie o uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie sa môže začať na návrh alebo na ...

(2)

Návrh na uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie môže podať fyzická osoba alebo ...

(3)

Návrh podľa odseku 2 musí obsahovať

a)

náležitosti podľa § 6 ods. 5 písm. a) a § 6 ods. 6 písm. a), b) alebo c),

b)

bioklimatologický posudok s týmto obsahom:

1.

vyhodnotenie ukazovateľov podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý vydá ministerstvo ...

2.

posúdenie liečivých účinkov klimatických podmienok na ľudský organizmus,

3.

informácie o stave životného prostredia.

(4)

Klimatické podmienky vhodné na liečenie možno uznať na ploche územia s rovnakými klimatickými ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia uzná klimatické podmienky vhodné na liečenie, ak klimatické ukazovatele ...

(6)

Obdobie sledovania klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia na uznanie klimatických podmienok ...

(7)

Náklady spojené s podaním návrhu na uznanie, sledovaním klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia ...

(8)

Ak Štátna kúpeľná komisia začne konanie o uznanie klimatických podmienok vhodných na liečenie ...

(9)

Rozhodnutie o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie obsahuje

a)

vymedzenie územia s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie,

b)

charakteristické klimatické ukazovatele a kvalitu ovzdušia,

c)

indikácie klimatických podmienok vhodných na liečenie.

(10)

Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie uznania klimatických podmienok vhodných na ...

(11)

Rozhodnutie o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie alebo o zrušení uznania klimatických ...

a)

účastníkom konania,

b)

obci, na ktorej území sa nachádzajú klimatické podmienky vhodné na liečenie,

c)

stavebnému úradu príslušnému podľa miesta výskytu klimatických podmienok vhodných na liečenie, ...

d)

orgánom územného plánovania,

e)

Ministerstvu výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

f)

ministerstvu životného prostredia,

g)

ministerstvu hospodárstva.

(12)

Za klimatické podmienky vhodné na liečenie podľa tohto zákona možno uznať aj mikroklimatické ...

(13)

Na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie je zakázané vykonávať všetky činnosti, ...

§ 31
Monitorovanie klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia
(1)

Využívateľ klimatických podmienok vhodných na liečenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti ...

a)

zabezpečiť prevádzku meteorologickej stanice s vyhodnotením ukazovateľov raz ročne,

b)

sledovať a každých päť rokov predkladať komplexnú správu o stave a zmenách klimatických podmienok ...

c)

správu podľa písmena b) predkladať do 30. júna príslušného kalendárneho roka; správa musí ...

(2)

Ak sú viacerí využívatelia rovnakých klimatických podmienok vhodných na liečenie na jednom území, ...

§ 32
Ochrana klimatických podmienok vhodných na liečenie
(1)

Na ochranu klimatických podmienok vhodných na liečenie sa môže určiť ochranné pásmo.

(2)

Návrh na určenie ochranného pásma klimatických podmienok vhodných na liečenie podľa odseku 1 ...

(3)

V ochrannom pásme je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť ...

(4)

Náklady spojené s určením a vyznačením ochranných pásiem v teréne uhradí využívateľ. Ak ...

(5)

Ministerstvo zdravotníctva vydá všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví ochranné ...

(6)

Ochranné pásmo možno upravovať, meniť alebo rušiť, ak sa zmenili alebo zanikli dôvody na jeho ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE, KÚPEĽNÉ LIEČEBNE A KÚPEĽNÉ MIESTA

§ 33
Povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební
(1)

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať len na základe povolenia, ...

(2)

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne možno prevádzkovať na miestach, kde sa nachádzajú ...

(3)

Kúpeľné liečebne sa podľa počtu lôžok podieľajú na základe obchodných vzťahov s prírodnými ...

(4)

Kúpeľná starostlivosť sa môže vykonávať len v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných ...

(5)

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne, ich ubytovacie, balneoterapeutické a vyšetrovacie ...

§ 34
Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební ...
(1)

Žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební ...

a)

povolenie využívať prírodný liečivý zdroj alebo doklad o uznaní klimatických podmienok vhodných ...

b)

údaje o ubytovacích, zdravotníckych a iných zariadeniach potrebných na poskytovanie kúpeľnej ...

c)

návrh na indikačné zameranie, ktorý musí byť v súlade s balneologickým charakterom prírodných ...

d)

odborný posudok o stave životného prostredia s možnosťou vytvorenia a udržania kúpeľného prostredia, ...

e)

návrh na vymedzenie kúpeľného územia s údajmi z katastra nehnuteľností o pozemkoch na tomto ...

f)

stanovisko obce, na ktorej území má byť povolené prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov ...

g)

schválenú projektovú dokumentáciu zariadení a iných objektov potrebných na poskytovanie kúpeľnej ...

h)

u fyzickej osoby licenciu na výkon zdravotníckeho povolania a u právnickej osoby licenciu na výkon ...

(2)

Odborný zástupca je fyzická osoba, ktorá osobne zodpovedá za odborné poskytovanie zdravotnej starostlivosti ...

(3)

Ak žiadosť o povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo kúpeľných liečební ...

(4)

Štátna kúpeľná komisia vydá povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov alebo ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia začne konanie o zrušenie povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných ...

§ 35
Kúpeľné miesto a kúpeľné územie
(1)

Návrh na uznanie kúpeľného miesta a návrh jeho štatútu predkladá Štátnej kúpeľnej komisii ...

(2)

Za kúpeľné miesto sa vyhlási územie obce alebo časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné ...

(3)

Kúpeľné územie je ucelené územie v kúpeľnom mieste, ktorého rozsah je určený v štatúte ...

(4)

Fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré organizujú na kúpeľnom území kultúrne, vzdelávacie, ...

a)

hygienické a epidemiologické opatrenia a dohľad nad ich plnením,

b)

ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami,24)

c)

aby sa podujatie konalo v súlade s povoleným účelom a časom a v súlade s kúpeľným štatútom, ...

d)

aby bol dodržaný nočný pokoj v čase od 22.00 do 6.00 hodiny.

(5)

Na kúpeľnom území je zakázané

a)

nakladať s odpadom okrem zberu a odvozu odpadov,25)

b)

vykonávať chemický posyp komunikácií,

c)

používať prostriedky na chemickú ochranu rastlín a trvalých trávnych porastov okrem prostriedkov ...

d)

intenzívne prevádzkovať poľnohospodársku výrobu a lesnú výrobu okrem nevyhnutných agrotechnických ...

e)

intenzívne chovať zvieratá,

f)

vodiť psy bez náhubku a vôdzky,

g)

umiestňovať a prevádzkovať predajné pulty a stánky, predávať ambulantným spôsobom okrem novinových ...

h)

stavať bytové domy, školiace zariadenia a iné objekty, ktorých funkcia je v rozpore s funkciou ...

(6)

V štatúte kúpeľného miesta sa musia rešpektovať obmedzenia ustanovené v odseku 5.

(7)

Hranice kúpeľného územia sú povinné prírodné liečebné kúpele po dohode s obcou označiť ...

(8)

Štátna kúpeľná komisia predloží podklady týkajúce sa hraníc kúpeľného územia katastrálnemu ...

(9)

Obce, na ktorých území je uznané kúpeľné miesto a určené kúpeľné územie, sú povinné realizovať ...

(10)

Kúpeľné miesto uznáva a jeho štatút vydáva vláda Slovenskej republiky nariadením.

(11)

Vláda uznanie kúpeľného miesta a jeho štatút zruší, keď zaniknú podmienky na uznanie kúpeľného ...

(12)

Kúpeľné miesta sú oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia podľa osobitného predpisu.27) ...

§ 36
Kúpeľné prostredie
(1)

Na kúpeľnom území sú využívatelia a ďalší využívatelia prírodných liečivých zdrojov ...

(2)

Kúpeľné prostredie sa zabezpečuje najmä

a)

povinným dodržiavaním podmienok ustanovených pre kúpeľné územie,

b)

prijímaním opatrení smerujúcich k odstráneniu exhalátov a imisií, ktoré môžu zasiahnuť kúpeľné ...

c)

vybudovaním zdravotníckych zariadení, ubytovacích zariadení, kúpeľných parkov, lesoparkov, športovísk ...

d)

prijímaním opatrení zabezpečujúcich zdravé stravovanie a nefajčiarske prostredie,

e)

vhodným začlenením urbanistických celkov a drobnej architektúry do rámca kúpeľných parkov a ...

§ 37
Neodkladné ochranné opatrenia
(1)

Štátna kúpeľná komisia môže uložiť neodkladné ochranné opatrenia, ak hrozí nebezpečenstvo ...

(2)

Neodkladné ochranné opatrenie môže Štátna kúpeľná komisia uložiť len na obdobie do určenia ...

(3)

Neodkladné ochranné opatrenie môže Štátna kúpeľná komisia uložiť aj v už určených ochranných ...

(4)

Neodkladné ochranné opatrenie môže Štátna kúpeľná komisia uložiť aj na ochranu podzemných ...

§ 38
Povinnosti vlastníkov nehnuteľností

Vlastníci nehnuteľností sú povinní

a)

umožniť osobám uvedeným v § 45 vstup na pozemky, stavby a do nebytových priestorov a iných objektov, ...

b)

umožniť osobám uvedeným v § 45 vstup do priestorov a predložiť podklady pri vykonávaní vrtných ...

c)

strpieť na svojich nehnuteľnostiach označenia hraníc ochranných pásiem prírodných liečivých ...

d)

strpieť obmedzenia v ochranných pásmach, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie ...

§ 39
Obmedzenie vlastníckych práv
(1)

Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam možno obmedziť alebo nehnuteľnosť možno vyvlastniť len vo ...

(2)

Ak vlastník nehnuteľnosti bráni

a)

vyhľadávaniu prírodného liečivého zdroja, možno vlastnícke práva k nehnuteľnosti obmedziť, ...

b)

využívaniu alebo ochrane prírodného liečivého zdroja alebo ochrane prírodného minerálneho zdroja, ...

(3)

Vlastníkom nehnuteľností a tretím osobám, ktorým vznikne v dôsledku obmedzení doterajšieho ...

(4)

Ak sa vlastník nehnuteľností alebo tretie osoby podľa odseku 3 nedohodnú s využívateľom prírodného ...

PIATA ČASŤ

VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY A SANKCIE

Výkon štátnej správy

§ 40
(1)

Ústredným orgánom štátnej správy pre prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva je dotknutým orgánom vo veciach

a)

územnoplánovacej činnosti13) na území kúpeľného miesta, na území s klimatickými podmienkami ...

b)

údržby stavieb a ich odstraňovania, povolenia terénnych úprav, prác a zariadení, územných, ...

c)

povolenia na osobitné užívanie vôd, povolenia na niektoré činnosti, povolenia na vodné stavby, ...

d)

posudzovania zámerov na vykonávanie činností a zisťovacieho konania31) na území kúpeľného ...

e)

geologických prác10) a banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom32) na území ...

§ 41
Štátna kúpeľná komisia
(1)

Na plnenie svojich úloh na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných ...

(2)

Členov Štátnej kúpeľnej komisie vymenúva minister zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej ...

(3)

Za člena Štátnej kúpeľnej komisie možno navrhnúť fyzickú osobu, ktorá je občanom Slovenskej ...

(4)

Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť ...

(5)

Funkcia člena Štátnej kúpeľnej komisie je nezlučiteľná s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej ...

(6)

Návrhy kandidátov na funkciu člena Štátnej kúpeľnej komisie predkladajú ministrovi zdravotníctva ...

(7)

Subjekty podľa odseku 6 navrhnú kandidátov na funkciu člena Štátnej kúpeľnej komisie najneskôr ...

(8)

Členstvo v Štátnej kúpeľnej komisii zaniká

a)

uplynutím funkčného obdobia,

b)

vzdaním sa členstva na základe písomnej žiadosti,

c)

ak člen Štátnej kúpeľnej komisie začne vykonávať funkciu, ktorej výkon je nezlučiteľný s ...

d)

odvolaním člena Štátnej kúpeľnej komisie,

e)

smrťou člena Štátnej kúpeľnej komisie.

(9)

Minister zdravotníctva odvolá člena Štátnej kúpeľnej komisie, ak

a)

si člen neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva; k návrhu na odvolanie sa vyjadruje Štátna ...

b)

nespĺňa podmienku bezúhonnosti.

(10)

Ak členstvo niektorého člena Štátnej kúpeľnej komisie zanikne pred uplynutím jeho funkčného ...

(11)

Člen Štátnej kúpeľnej komisie má nárok na náhradu nevyhnutných výdavkov spojených s výkonom ...

§ 42
Do pôsobnosti Štátnej kúpeľnej komisie patrí:
a)

rozhodovať o uznaní prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických ...

b)

vydávať povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební ...

c)

vydávať povolenia využívať prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje, rozhodovať ...

d)

vydávať povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody, ich zmeny a ...

e)

predkladať vláde návrh na uznanie kúpeľného miesta a jeho zrušenie,

f)

na návrh obce predkladať vláde štatút kúpeľného miesta, jeho zmenu a zrušenie,

g)

predkladať na schválenie návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa určujú ...

h)

rozhodovať o uložení pokuty podľa § 47 a 48,

i)

viesť zoznam akreditovaných laboratórií,

j)

vydávať poverenia na výkon činnosti balneotechnika, zrušovať takéto poverenia a uznávať odbornú ...

k)

určovať neodkladné ochranné opatrenia podľa § 37,

l)

predkladať návrhy podľa § 39 ods. 2 písm. b) na vyvlastnenie nehnuteľnosti,

m)

vydávať stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo zdravotníctva podľa tohto zákona dotknutým ...

n)

kontrolovať plnenie zákonom ustanovených podmienok a podmienok ustanovených v povolení využívať ...

o)

posudzovať projektovú dokumentáciu stavby zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja ...

p)

určovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa tohto zákona,

r)

vydávať súhlas podľa ustanovení tohto zákona,

s)

poverovať osoby vypracovaním posudkov a vyjadrení,

t)

posudzovať návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva ...

§ 43
(1)

Rokovanie Štátnej kúpeľnej komisie zvoláva a vedie predseda Štátnej kúpeľnej komisie. Štátna ...

(2)

Ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za činnosť Štátnej kúpeľnej komisie podľa osobitného ...

(3)

O odvolaní proti rozhodnutiu Štátnej kúpeľnej komisie rozhoduje minister zdravotníctva.

(4)

Člen Štátnej kúpeľnej komisie je vylúčený z prerokovávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom ...

(5)

Štátna kúpeľná komisia má právo pozývať na svoje rokovania zástupcov rezortov, obcí a inštitúcií ...

§ 44
Kúpeľný dozor
(1)

Na zabezpečenie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených v tomto zákone a opatrení určených ...

(2)

Inšpektorát pri výkone dozoru

a)

vykonáva úlohy podľa rozhodnutí Štátnej kúpeľnej komisie,

b)

vykonáva dozor na diaľku tým, že

1.

kontroluje a vyhodnocuje určené režimové sledovanie,

2.

kontroluje plnenie ďalších podmienok, ktoré vyplývajú z povolenia využívať zdroj,

3.

kontroluje a vyhodnocuje vykonávanie sledovania určených klimatických ukazovateľov a ukazovateľov ...

c)

vykonáva dozor na mieste u využívateľov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych ...

d)

prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov,

e)

vedie zoznam a oznamuje príslušným orgánom Európskej únie, ktoré prírodné minerálne vody sú ...

f)

oznamuje príslušným orgánom Európskej únie uznanie prírodných minerálnych vôd zo zdroja na ...

g)

na základe poverenia Štátnej kúpeľnej komisie vydáva stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo ...

h)

spravuje monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov,

i)

vedie register a databázu minerálnych vôd v Slovenskej republike,

j)

eviduje a kontroluje úhrady za odbery z prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych ...

(3)

Inšpektorát predkladá Štátnej kúpeľnej komisii správu o dodržiavaní povinností ustanovených ...

(4)

Inšpektorát pripravuje odborné podklady na rokovanie a rozhodovanie Štátnej kúpeľnej komisie ...

§ 45
Oprávnenie členov Štátnej kúpeľnej komisie, inšpektorátu a poverených osôb
(1)

Členovia Štátnej kúpeľnej komisie, inšpektorátu a osoby poverené Štátnou kúpeľnou komisiou ...

a)

vstupovať na pozemky, stavby a do zariadení na účely zistenia údajov potrebných na vykonanie kontroly, ...

b)

žiadať údaje a doklady potrebné na svoju činnosť; fyzické osoby a právnické osoby sú povinné ...

c)

nariadiť a kontrolovať odstránenie zistených nedostatkov,

d)

odoberať vzorky vody, len ak je to v poverení výslovne uvedené.

(2)

Osoby uvedené v odseku 1 sa pri výkone svojich oprávnení preukážu poverením vydaným ministerstvom ...

(3)

Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli ...

§ 46
Vykonávanie analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd
(1)

Chemické, fyzikálne, fyzikálnochemické, mikrobiologické a biologické analýzy prírodných liečivých ...

(2)

Akreditované laboratórium podľa odseku 1 je laboratórium akreditované Slovenskou národnou akreditačnou ...

(3)

Podmienky na zápis akreditovaného laboratória do zoznamu vedeného ministerstvom zdravotníctva ustanoví ...

§ 47
Priestupky
(1)

Priestupku sa dopustí ten, kto

a)

využíva prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj bez povolenia využívať zdroj ...

b)

v ochrannom pásme prírodného liečivého zdroja alebo prírodného minerálneho zdroja alebo na území ...

c)

vykonáva na kúpeľnom území činnosti v rozpore so zákazmi a s obmedzeniami určenými týmto zákonom ...

d)

v pásme fyzickej ochrany vykonáva iné činnosti ako činnosti priamo súvisiace s využitím a ochranou ...

e)

na území vyčlenenom podľa nevyhnutných dočasných ochranných opatrení vykonáva činnosť v ...

f)

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4,

g)

ako vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosti ustanovené v § 38,

h)

nedodrží alebo nevykoná opatrenie uložené na ochranu prírodných liečebných kúpeľov, prírodných ...

i)

vykoná činnosť, ktorou ohrozí alebo zhorší klimatické podmienky vhodné na liečenie,

j)

neoprávnene manipuluje s technickým zariadením prírodného liečivého zdroja, prírodného minerálneho ...

k)

úmyselne zničí, poškodí, neoprávnene premiestni alebo odstráni značku alebo tabuľu, ktorá ...

(2)

Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 1 000 Sk do 50 000 Sk.

(3)

Priestupky podľa

a)

odseku 1 písm. a) až j) prejednáva Štátna kúpeľná komisia,

b)

odseku 1 písm. k) prejednáva obec.

(4)

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.36)

(5)

Výnosy z pokút za uložené priestupky podľa

a)

odseku 1 písm. a) až j) sú príjmom štátneho rozpočtu,

b)

odseku 1 písm. k) sú príjmom rozpočtu obce.

§ 48
Iné správne delikty
(1)

Správneho deliktu sa dopustí fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ak

a)

využíva na balneoterapiu v rámci kúpeľnej starostlivosti inú vodu ako prírodnú liečivú vodu ...

b)

využíva prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj bez povolenia využívať zdroj ...

c)

vykoná bez predchádzajúceho povolenia vydaného Štátnou kúpeľnou komisiou takú úpravu prírodnej ...

d)

nesplní povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. d),

e)

v ochrannom pásme I. stupňa, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie alebo na ...

f)

nesplní inú povinnosť využívateľa zdroja ako povinnosť podľa § 14 ods. 1 písm. d),

g)

nesplní povinnosť podľa § 31 ods. 1 písm. b),

h)

vykonáva na kúpeľnom území činnosti v rozpore so zákazmi a s obmedzeniami určenými týmto zákonom ...

i)

v pásme fyzickej ochrany vykonáva iné činnosti ako činnosti priamo súvisiace s využitím a ochranou ...

j)

nesplní povinnosť z územia ochranného pásma I. stupňa odstrániť všetky potenciálne zdroje ...

k)

v ochrannom pásme II. stupňa vykonáva zakázané činnosti,

l)

nesplní povinnosť zabezpečovať monitorovanie klimatických podmienok vhodných na liečenie,

m)

na území vyčlenenom podľa nevyhnutných dočasných ochranných opatrení vykonáva činnosť v ...

n)

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 4,

o)

ako vlastník nehnuteľnosti nesplní povinnosti ustanovené v § 38,

p)

nesplní povinnosť podľa § 35 ods. 7.

(2)

Iné správne delikty podľa tohto zákona prejednáva a sankcie za ne ukladá Štátna kúpeľná komisia. ...

(3)

Štátna kúpeľná komisia uloží pokutu

a)

od 1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. a) až c),

b)

od 500 000 Sk do 3 000 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. d) a e),

c)

od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk za správny delikt podľa odseku 1 písm. f) až p).

(4)

Pri určení výšky pokuty prihliadne Štátna kúpeľná komisia na závažnosť protiprávneho konania, ...

(5)

Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. V rozhodnutí ...

(6)

Výnosy z pokút podľa odseku 3 sú príjmom štátneho rozpočtu.

(7)

Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa orgán oprávnený na uloženie ...

(8)

Pokutu podľa odseku 3 môže Štátna kúpeľná komisia uložiť aj opakovane. Výšku pokuty môže ...

(9)

Ak fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba nezaplatí pokutu v určenej lehote, je povinná ...

(10)

Pokutu uloženú podľa tohto zákona vyberá a vymáha orgán, ktorý pokutu uložil.

ŠIESTA ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 49
Vzťah zákona k niektorým ďalším zákonom

Na konania podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní,37) ak tento ...

§ 50
Prechodné ustanovenia
(1)

Prírodné liečivé zdroje a zdroje prírodných minerálnych vôd uznané podľa doterajších predpisov ...

(2)

Kúpeľné miesta vyhlásené podľa doterajších predpisov sa považujú za kúpeľné miesta uznané ...

(3)

Štatúty kúpeľných miest vydané podľa doterajších predpisov sa považujú za štatúty kúpeľných ...

(4)

Povolenia na využívanie prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd ...

(5)

Povolenia na využívanie prírodných liečivých zdrojov a povolenia na využívanie prírodných ...

(6)

Povolenia na úpravu produktov prírodných liečivých zdrojov a povolenia na úpravu produktov zdrojov ...

(7)

Povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov vydané podľa osobitného predpisu3) ...

(8)

Ak prevádzkovateľ prírodných liečebných kúpeľov, ktorý do účinnosti tohto zákona nezískal ...

(9)

Konania začaté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov. ...

(10)

Prírodné liečebné kúpele, ktoré poskytovali zdravotnú starostlivosť podľa doterajších predpisov, ...

(11)

Zariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a zariadenia Ministerstva obrany Slovenskej republiky ...

(12)

Ochranné pásma a ochranné podmienky určené podľa doterajších predpisov sa považujú za ochranné ...

(13)

Na úhradu za využívanie prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd ...

(14)

Využívateľ zdroja je povinný uviesť do prevádzky monitorovací systém prírodného liečivého ...

(15)

Využívateľ zdroja, ktorý neprevádzkuje monitorovací systém prírodného liečivého zdroja alebo ...

(16)

Využívateľ zdroja je povinný zabezpečiť odborný dozor v súlade s § 22 do dvoch rokov od nadobudnutia ...

(17)

Pre ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd určené ...

a)

v ochrannom pásme I. stupňa je zakázané zriaďovať skládky odpadov a toxických látok, umiestňovať ...

b)

v ochrannom pásme II. stupňa bez vydania stanoviska ministerstva zdravotníctva je zakázané zriaďovať ...

(18)

Využívatelia klimatických podmienok vhodných na liečenie na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti ...

(19)

Prírodné liečivé vody plnené do spotrebiteľského obalu, ktoré neboli registrované podľa osobitného ...

(20)

Minister zdravotníctva vymenuje prvých členov Štátnej kúpeľnej komisie do dvoch mesiacov od nadobudnutia ...

Záverečné ustanovenia

§ 51

Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v ...

§ 52

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré prevádzkujú zariadenia s využívaním termálnych vôd ...

§ 53
Ministerstvo zdravotníctva ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom
a)

požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom ...

b)

minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných ...

c)

spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného minerálneho ...

d)

podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s klimatickými podmienkami ...

e)

požiadavky na klimatické podmienky vhodné na liečenie, rozsah a podmienky ich monitorovania,

f)

ochranné pásma prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických ...

§ 54

Zrušujú sa:

1.

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení zákona ...

2.

nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 263/2004 Z. z. o podmienkach uznania prírodných minerálnych ...

3.

vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 15/1972 Zb. o ochrane ...

Čl. II

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov v položke 151 písmená c) až e) znejú:

„c) Vydanie povolenia využívať prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj Štátnou ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov sa v položke 151 dopĺňajú písmená f) až h), ktoré znejú:

„f) Vydanie rozhodnutia o uznaní klimatických podmienok vhodných na liečenie Štátnou kúpeľnou ...

Čl. III

Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...

1.

V § 7 ods. 2 sa slová „v prírodných liečebných kúpeľoch16)“ nahrádzajú slovami „v prírodných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:

„16) § 7 ods. 3 písm. e) a f) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, ...

2.

V § 38 ods. 3 písm. a) druhom bode sa slová „v prírodných liečebných kúpeľoch16)“ nahrádzajú ...

3.

§ 42 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) V prípade epidemického alebo pandemického výskytu choroby lieky a zdravotnícke pomôcky ...

Čl. IV

Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...

1.

§ 4 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9b znie:

„9b) § 33 zákona č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných ...

2.

V § 7 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f)
kúpeľná liečebňa,“.

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).

3.

V § 8 ods. 2 sa slová „§ 7 ods. 2 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 7 ods. 2 a ods. 3 písm. a) ...

4.

V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Minimálne požiadavky na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie zdravotníckych ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) § 53 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z.“.

6.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

7.

V § 13 sa vypúšťa odsek 9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 18 sa vypúšťa.

8.

Za § 17b sa vkladá § 17c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 17c Výmena sídla stanice záchrannej zdravotnej služby (1) Výmenu sídla stanice záchrannej ...

Čl. V

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej ...

1.

V § 9 ods. 4 sa slová „§ 6 ods. 8 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 8 písm. d)“. ...

2.

V § 11 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:

„(11) Ak zdravotnícke zariadenie ústavnej starostlivosti, ktoré prevádzkuje novorodenecké oddelenie, ...

Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 12 a 13.

Čl. VI

Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o ...

1.

V § 7 ods. 4 písm. a) sa vypúšťa tretí bod vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 23.

Čl. VII - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006 okrem ustanovení uvedených v čl. IV piatom, deviatom ...

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Prílohy

  Príloha k zákonu č. 538/2005 Z. z.

  ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

  1. Smernica Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov vzťahujúcich ...

  2. Smernica Komisie 2003/40/ES zo 16. mája 2003, ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity a ...

Poznámky

 • 1)  § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
 • 2)  Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o ...
 • 3)  Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, ...
 • 4)  § 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 5)  § 2 ods. 28 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 6)  § 20 ods. 1 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 7)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 141/2005 Z. z. o požiadavkách na kvalitu, ...
 • 8)  Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch ...
 • 9)  § 2 ods. 3 písm. b) a § 14 ods. 4 zákona č. 313/1999 Z. z. o geologických prácach a o štátnej ...
 • 10)  § 16 ods. 2 zákona č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Napríklad § 50 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch, § 17 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych ...
 • 12)  § 21 ods. 1 písm. c) zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Nariadenie vlády ...
 • 13)  Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších ...
 • 14)  Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene ...
 • 15)  § 23 a 30 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
 • 17)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších ...
 • 18)  § 175e ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 19)  Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 20)  Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...
 • 21)  Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 30/2002 Z. z. o požiadavkách na vodu ...
 • 22)  Zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise ...
 • 24)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 40/2002 Z. z. o ochrane zdravia pred hlukom a vibráciami ...
 • 25)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 26)  § 10 zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti.
 • 27)  § 9 ods. 1 písm. e) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. ...
 • 28)  Napríklad zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení ...
 • 29)  § 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 30)  § 19 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej ...
 • 31)  § 2 a 10 zákona č. 127/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 32)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej ...
 • 33)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 34)  Zákon č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene ...
 • 35)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení ...
 • 36)  Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • 37)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
 • 38)  § 22 zákona č. 326/2005 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore