Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení Trestný poriadok 537/2004 účinný od 01.01.2006

Platnosť od: 14.10.2004
Účinnosť od: 01.01.2006
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo hmotné, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD10DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení Trestný poriadok 537/2004 účinný od 01.01.2006
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 537/2004 s účinnosťou od 01.01.2006 na základe 301/2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení zákona č. 422/2002 Z. z. ...

1.

V § 1 ods. 1 sa za slovo „ozbrojený“ vkladá slovo „bezpečnostný“.

2.

V § 1 ods. 1 a § 4 ods. 1 písm. e) sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a ...

3.

V § 4 ods. 1 písm. f) sa slová „objektov zboru a súdnych objektov“ nahrádzajú slovami „objektov ...

4.

V § 4 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) zabezpečuje zadržanie obvineného a odsúdeného v súdnom objekte a dodanie do výkonu väzby ...

5.

V § 4 ods. 1 sa za písmeno 1) vkladá nové písmeno m), ktoré znie:

„m) odhaľuje trestné činy príslušníkov zboru a v objektoch zboru aj zamestnancov zboru, odhaľuje ...

Doterajšie písmená m) až p) sa označujú ako písmená n) až r).

6.

V § 4 ods. 1 písmeno r) znie:

„r) plní úlohy orgánu štátnej správy a iné úlohy, ak tak ustanovuje osobitný predpis.5a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a) Napríklad zákon č. 59/1965 Zb. o výkone trestu odňatia slobody v znení neskorších predpisov, ...

7.

V § 7 ods. 1 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladá čiarka a slová „v objektoch prokuratúry“. ...

8.

V § 11 ods. 4 písm. b) sa za slová „súdnych objektov“ vkladá čiarka a slová „objektov prokuratúry“. ...

9.

V § 13 ods. 1 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladá čiarka a slová „v objektoch prokuratúry ...

10.

Nadpis pod § 15 znie: „Oprávnenie odňať zbraň a prostriedok audiovizuálnej techniky“.

11.

V § 15 ods. 1 sa slová „zbraň7), a odňať jej ju; o odňatí zbrane“ nahrádzajú slovami „zbraň7) ...

12.

V § 15 ods. 2 sa za slovo „zbraň“ vkladajú slová „alebo prostriedok audiovizuálnej techniky“ ...

13.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Prostriedkami audiovizuálnej techniky sa na účely tohto zákona rozumejú najmä fotoaparát, ...

14.

V nadpise a texte § 18 sa za slovo „používať“ vkladajú slová „výbušniny, výbušné predmety, ...

15.

V § 26 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Zabezpečovacou technikou sa rozumejú technické prostriedky, zariadenia a ich súbory používané ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.

16.

V § 27 sa slová „obvinený alebo odsúdený, ktorý“ nahrádzajú slovami „obvinený, odsúdený ...

17.

§ 32 znie:

„§ 32 (1) Služobný zákrok pod jednotným velením sa vykonáva osobitne na zamedzenie alebo odstránenie ...

18.

§ 46 vrátane nadpisu znie:

„§ 46 Osobitné prípady použitia ochrannej kukly príslušníkom zboru (1) Ak je to nutné v záujme ...

19.

Nadpis piateho oddielu štvrtej hlavy znie: „Justičná stráž a jej oprávnenia pri zabezpečovaní ...

20.

V § 47 ods. 1 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a v objektoch prokuratúry“. ...

21.

V § 47 ods. 2 písm. a) sa slová „do objektu súdu“ nahrádzajú slovami „do súdneho objektu ...

22.

V § 47 ods. 2 písm. b) sa slová „do objektu súdu“ nahrádzajú slovami „do súdneho objektu ...

23.

V § 47 ods. 2 písm. c) sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a objektoch prokuratúry“. ...

24.

V § 47 ods. 2 písmená d) a e) znejú:

„d) na základe písomného príkazu sudcu v súdnom objekte zadržať obvineného a odsúdeného ...

Poznámka k odkazu 11a znie:

„11a)
§ 149 ods. 7 a § 321 ods. 1 Trestného poriadku.“.

25.

V § 47 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) povoliť vstup so zbraňou do súdneho objektu a objektu prokuratúry len príslušníkom zboru, ...

26.

V § 47 ods. 3 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a objektoch prokuratúry“. ...

27.

V § 47 ods. 4 sa za slová „Predseda súdu“ vkladajú slová „a v prípade objektov prokuratúry ...

Poznámka k odkazu 11b znie:

„11b) § 44 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre.§ 4 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. ...

28.

V § 47 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

29.

V § 48 ods. 1 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a objektoch prokuratúry“. ...

30.

V § 48 ods. 2 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „alebo objektoch prokuratúry“. ...

31.

V § 48 ods. 4 sa za slová „do súdneho objektu“ vkladajú slová „alebo objektu prokuratúry“ ...

32.

V § 49 ods. 1 sa za slová „v súdnych objektoch“ vkladajú slová „a objektoch prokuratúry“. ...

33.

§ 52 vrátane nadpisu znie:

„§ 52 Kontrola ochrany strážených objektov zboru, kontrola súdnych objektov a objektov prokuratúry Kontrolu ...

34.

V § 54 ods. 2 písm. e) sa za slovo „zbraň“ vkladá čiarka a slová „prostriedok audiovizuálnej ...

35.

V § 54 ods. 4 prvá veta znie: „Osobná prehliadka, prehliadka vecí, batožiny a dopravných prostriedkov ...

36.

V § 54 ods. 5 sa slová „zbraň alebo vec do úschovy vrátane mobilných prostriedkov spojenia“ ...

37.

V § 54 ods. 8 sa slová „§ 53 ods. 1“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.

38.

V § 56 ods. 1 písm. b) sa slová „vedúci úradu“ nahrádzajú slovami „vedúci služobného ...

39.

V § 56 ods. 1 písm. e) sa na konci pripájajú slová „verejný ochranca práv,“.

40.

V § 63 ods. 2 sa slová „s Vojenským spravodajstvom“ nahrádzajú slovami „Vojenským spravodajstvom, ...

41.

§ 63 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ak sily a prostriedky Policajného zboru vrátane vyčlenených vojakov v činnej službe na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17a a 17b znejú:

„17a) § 70 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. 17b) § ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej ...

V § 70 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore