Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 534/2005 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 03.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Štátna správa, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Národné hospodárstvo, Štátne orgány, Dôchodkové zabezpečenie, Dane z príjmu, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Železničná doprava, Sociálne poistenie, Správa a privatizácia národného majetku, Daňové orgány, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUD18DS6EUPP1ČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 534/2005 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 534/2005 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009 a 479/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 2 písm. d) prvom bode sa nad slovo „pobyt“ umiestňuje odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

2.

V § 2 písmeno m) znie:

„m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných ...

3.

V § 2 písmeno s) znie:

„s) finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy ...

4.

V § 2 písm. u) sa vypúšťajú slová „alebo platenie poistného na životné poistenie,“.

5.

§ 2 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) životným poistením životné poistenie,2a) z ktorého daňovníkovi bude plynúť príjem po dovŕšení 55 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

6.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa za slová „základnom imaní“ vkladajú slová „alebo členom štatutárneho a dozorného ...

7.

V § 4 ods. 5 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

8.

V § 5 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „s výnimkou príjmov podľa § 6 až 8 za predpokladu, že dojednanie ...

9.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Príjmom zamestnanca je aj a) suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla podľa § 25 za každý aj ...

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...

11.

V § 5 ods. 7 písm. d) sa slovo „zamestnávateľa“ nahrádza slovami „poskytnutého zamestnávateľom“.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Napríklad zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 ...

13.

V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom ...

14.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

15.

V § 6 odsek 10 znie:

„(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom ...

16.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová „na vkladovom účte“ vkladá čiarka a slová „na účte stavebného sporiteľa“. ...

17.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) vrátené poistné na zdravotné poistenie20) zaplatené bez právneho dôvodu a vrátené poistné na sociálne ...

18.

V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
príjmy podľa odseku 1 písm. k).“.

19.

V § 8 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) cena veci, cenného papiera alebo opcie zistená v čase nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písmena ...

20.

V § 8 ods. 5 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri predaji ...

21.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. l) sa za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace ...

22.

V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia,20) individuálneho zdravotného poistenia,20) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 40b znejú:

„40a) Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 40b) § 40 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení ...

23.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slová „príplatok k dôchodku“ vkladajú slová „vrátane príplatku za výkon ...

24.

V § 9 ods. 2 písm. s) sa nad slová „v zahraničí“ umiestňuje odkaz 59a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:

„59a)
§ 18 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.“.

25.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slovo „nezahŕňa“ vkladajú slová „daňový bonus podľa § 33,“ a nad slovo ...

26.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
poistné na životné poistenie.“.

27.

V § 11 ods. 3 sa za slová „odseku 1 písm. b)“ vkladajú slová „až e)“.

28.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. c), finančné prostriedky ...

29.

V § 11 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 1 písm. c) musia byť splnené podmienky ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

30.

V § 11 odsek 8 znie:

„(8) Ak daňovník nedodrží podmienky ustanovené v odsekoch 6 a 7, o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové ...

31.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Ak životné poistenie zanikne neplatením, výpoveďou, dohodou alebo odstúpením pred uplynutím doby ...

32.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a vytvára a spravuje dôchodkové fondy,40a) sú len príjmy dôchodkovej ...

33.

V § 13 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „príjmy z finančných operácií vykonávané Agentúrou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74a znie:

„74a) § 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

34.

V § 13 ods. 2 písm. f) sa nad slovo „zahraničí“ umiestňuje odkaz 59a.

35.

V § 13 ods. 2 písm. i) úvodnej vete sa za slová „prvého bodu“ vkladajú slová „a druhého bodu a náhrady ...

36.

V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Základ dane daňovníka, ktorý je dôchodkovou správcovskou ...

37.

V § 16 ods. 1 písm. e) štvrtom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

38.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) u daňovníka, ktorý na základe povinnosti podľa osobitného predpisu1) vykazuje výsledok hospodárenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 77 a 77a znejú:

„77) § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z. 77a) § 17a zákona č. 431/2002 ...

39.

V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia podľa § 17 ods. 1 písm. c), upraví tento výsledok ...

40.

V § 17 ods. 5 sa za slová „základu dane“ vkladá slovo „zahraničnej“, za slová „obchodných vzťahoch“ ...

41.

V § 17 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je v ...

42.

V § 17 ods. 15 druhá veta znie: „Opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o náklady (výdavky) uznané ...

43.

V § 17 ods. 16 sa slová „cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýšenú ...

44.

V § 17 odsek 17 znie:

„(17) Ak daňovník pred začatím zdaňovacieho obdobia doručí správcovi oznámenie o nezahrnovaní kurzových ...

45.

V § 17 ods. 21 sa za slová „úroky z omeškania79)“ vkladajú slová „okrem úrokov z omeškania z úverov ...

46.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 27 a 28, ktoré znejú:

„(27) Základ dane daňovníka podľa § 2 písm. e) sa vypočíta ako súčet základov dane a daňových strát ...

47.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) úhrn výdavkov (nákladov) na deriváty1) do výšky príjmov (výnosov) z derivátov v úhrne za zdaňovacie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie:

„89)
Zákonník práce. Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

48.

V § 19 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „k pochybným a“ a za slová „v bankách“ sa vkladá čiarka a ...

49.

V § 19 ods. 3 písm. k) druhý bod znie:

„2. ak na jej odpočítanie platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok, alebo pomerná časť dane z pridanej ...

50.

V § 19 ods. 3 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príspevky na účelové sporenie a životné ...

51.

V § 19 ods. 3 písmeno o) znie:

„o) úrok pri finančnom prenájme zahrnovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu ...

52.

V § 20 odsek 4 znie:

„(4) Daňovým výdavkom bánk a pobočiek zahraničných bánk94) a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky95) ...

53.

V § 20 ods. 6 sa slová „pohľadávok uvedených“ nahrádzajú slovami „výšky opravnej položky k pohľadávkam ...

54.

V § 20 ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „rezervy na vyprodukované emisie v zmysle ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 149 znie:

„149) Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

55.

V § 20 ods. 9 písmeno b) znie:

„b) lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa osobitného zákona;98) tvorba rezervy na lesnú pestovnú činnosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 98, 99 a 99a znejú:

„98) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. 99) § 20 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. 99a) § 47 zákona č. ...

56.

V § 20 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak výrobca pri predaji elektrozariadenia uvádza ...

57.

V § 20 ods. 11 prvej vete sa slová „zrušia v prospech výnosov“ nahrádzajú slovami „zahrnú do základu ...

58.

V § 20 ods. 14 sa za slová „zahrnuté do príjmov“ vkladajú slová „vrátane pohľadávok nadobudnutých vkladom ...

59.

V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) úplatky alebo iné neoprávnené výhody poskytnuté inej osobe priamo alebo sprostredkovane aj vtedy, ...

60.

V § 21 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú slová „a p)“.

61.

V § 22 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.“.

62.

V § 22 ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania“ a súčasne ...

63.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) U daňovníka, u ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako kalendárny rok z dôvodu úmrtia, sa uplatní ...

64.

V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a úpravy bystrín a lesnícko-technické meliorácie“.

65.

V § 24 ods. 1 úvodné vety znejú: „Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto ...

66.

V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) hmotnom majetku a nehmotnom majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý bol zverený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 116a znie:

„116a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky ...

67.

V § 25 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obstarávacia cena;118) obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom alebo vkladom ...

68.

V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťajú slová „toto ustanovenie sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý ...

69.

V § 25 ods. 1 písm. d) sa slová „písmen a) a b)“ nahrádzajú slovami „písmen a) až c)“.

70.

V § 25 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

71.

V § 26 ods. 8 prvej vete sa za slová „finančného prenájmu“ vkladajú slová „okrem pozemkov“ a na konci ...

72.

V § 30 odsek 2 znie:

„(2) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej ...

73.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, ...

74.

V § 32 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane122) a ani zahraničným platiteľom dane podľa ...

75.

V § 32 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 až 7“.

76.

V § 32 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 až 7“.

77.

V § 32 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 122a znie:

„122a) Napríklad Viedenský dohovor o diplomatických stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. ...

78.

V § 33 sa suma „5 400“ nahrádza sumou „6 480“.

79.

V § 34 odseky 5, 6 a 7 znejú:

„(5) Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 ...

80.

V § 34 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom môže ísť aj o kombináciu ...

81.

V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e)“.

82.

V § 37 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § ...

83.

V § 38 ods. 1 prvá veta znie:

„Zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a nie je ...

84.

V § 38 ods. 4 úvodnej vete sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.

85.

V § 38 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) že si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) a spĺňa ...

86.

V § 38 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 až 7“.

87.

V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Správca dane použije postup podľa § 40 ods. 8.“.

88.

V § 38 odsek 7 znie:

„(7) Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 100 Sk zráža zamestnávateľ, ...

89.

V § 39 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom vzor tohto potvrdenia ...

90.

V § 39 ods. 10 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”)“ nahrádzajú ...

91.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom ...

92.

V § 40 ods. 5 tretej vete sa slovo „príslušenstva“ nahrádza slovami „sankčného úroku“ a posledná veta ...

93.

V § 42 ods. 6 sa za slová „základu dane“ vkladajú slová „zníženého o daňovú stratu“.

94.

V § 42 ods. 7 prvej vete sa za slovo „pred“ vkladá slovo „bezprostredne“ a za prvú vetu sa vkladá nová ...

95.

V § 43 ods. 3 písm. a) sa za slová „bežných účtov“ vkladá čiarka a slová „z účtov stavebných sporiteľov“. ...

96.

V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom ...

97.

V § 43 ods. 5 písm. a) sa za slová „vklady alebo poistné;“ vkladajú slová „v prípade preddavkovo uskutočňovaných ...

98.

V § 43 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) v odseku 3 písm. h) je príjem znížený o výdavok vo výške ustanoveného percenta pre tento príjem ...

99.

V § 43 sa odsek 5 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) v odseku 3 písm. j) je príjem znížený podľa § 5 ods. 8, d) v § 16 ods. 1 písm. d) je príjem znížený ...

100.

V § 43 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „s výnimkou daňovníka s obmedzenou daňovou ...

101.

V § 43 ods. 10 druhá veta znie:

„Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka pri výnosoch z cenných papierov plynúcich príjemcovi od správcovských ...

102.

V § 44 ods. 2 prvej vete sa za slová „peňažného plnenia“ vkladá čiarka a slová „najviac však do výšky ...

103.

V § 45 ods. 1 piatej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom u daňovníka, ...

104.

V § 46 druhej vete sa za slová „podľa § 35“ vkladajú slová „okrem zdaniteľných príjmov daňovníka, u ...

105.

V § 50 ods. 6 písm. a) sa za slová „zaplatil v lehote na podanie daňového priznania,“ vkladajú slová ...

106.

V § 52 ods. 35 sa slová „obdobie roku 2005 najviac vo výške a spôsobom ustanoveným týmto zákonom“ nahrádzajú ...

107.

V § 52 odsek 37 znie:

„(37) Kurzový rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo záväzku zaúčtovanom pri ich vzniku a ...

108.

V § 52 odsek 42 znie:

„(42) Na podiely na zisku bez majetkovej účasti vyplatené po 1. januári 2005, z ktorých bol vybraný ...

109.

§ 52 sa dopĺňa odsekmi 43 až 49, ktoré znejú:

„(43) Ak sa daňovník rozhodne nezahrnovať kurzové rozdiely do základu dane podľa § 17 ods. 17 počnúc ...

110.

V prílohe č. 1 odpisovej skupine 1 položke 1-17 sa kód „29.40.5“ nahrádza kódom „29.41.1“ a odpisovej ...

111.

V prílohe č. 1 odpisovej skupine 3 položke 3-27 sa slová „z kódu 2213 KS len: televízne a káblové rozvody“ ...

112.

V prílohe č. 2 prvom bode sa vypúšťajú slová „smernice Rady 73/79/EHS z 9. apríla 1973 (Ú. v. ES L 103, ...

113.

V prílohe č. 2 druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení smernice Rady 2005/19/ES zo 17. ...

114.

V prílohe č. 2 štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla ...

115.

V prílohe č. 2 piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. ...

„Čl. III Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej ...

1.

V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Správca pohľadávky štátu nie je povinný uplatniť a vymáhať úroky z omeškania alebo poplatok z omeškania, ...

2.

V § 6a ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „a dlžník vzniesol námietku premlčania“.

3.

§ 6a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak vláda na základe návrhu ministerstva financií rozhodne o odpustení pohľadávky štátu v zahraničí, ...

4.

§ 8 a 8a vrátane nadpisov znejú:

„§ 8 Ponukové konanie (1) Správca je povinný prebytočný majetok štátu písomne ponúknuť tým štátnym rozpočtovým ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b)
§ 116, 117 Občianskeho zákonníka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13f znie:

„13f) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...

5.

Za § 8a sa vkladajú § 8b a 8c, ktoré znejú:

„§ 8b (1) Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom štátu vrátane udeľovania súhlasu podľa ...

6.

V § 9 ods. 2 prvej vete sa slovo „zriaďovateľa“ nahrádza slovami „ministerstva financií“.

7.

V § 13 ods. 13 písmeno b) znie:

„b) so súhlasom vlády Slovenskej republiky a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva financií použiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23ab znie:

„23ab) § 154 až 220 Obchodného zákonníka. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. ...

Čl. VII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Ak z právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie nevyplýva iné, prostriedky Európskej ...

2.

V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ak konečný prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, zabezpečuje plnenie úloh podľa osobitných ...

Čl. VIII

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. ...

1.

V § 28 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „predpokladanou“ vkladajú slová „väčšou škodou,“ a na konci sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 1a písm. j) prvý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ...

2.

V § 28 ods. 1 písm. c) druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a zamestnancovi správcu dane, ...

3.

V § 28 ods. 2 sa slová „daňových predpisov alebo colných predpisov“ nahrádzajú slovami „colných predpisov ...

Čl. IX

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

V § 131 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. X

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem článku I bodov desiateho až dvanásteho, pätnásteho, ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore