Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 534/2005 účinný od 01.01.2012


Platnosť od: 03.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Štátna správa, Poľnohospodárstvo a potravinárstvo, Národné hospodárstvo, Štátne orgány, Dôchodkové zabezpečenie, Dane z príjmu, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Železničná doprava, Sociálne poistenie, Správa a privatizácia národného majetku, Daňové orgány, Rozpočtové a príspevkové organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD18 DS6 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 534/2005 účinný od 01.01.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 534/2005 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 563/2009 a 479/2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., ...

1.

V § 2 písm. d) prvom bode sa nad slovo „pobyt“ umiestňuje odkaz 1a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej ...

2.

V § 2 písmeno m) znie:

„m) obchodným majetkom súhrn majetkových hodnôt, a to vecí, pohľadávok a iných práv a peniazmi oceniteľných ...

3.

V § 2 písmeno s) znie:

„s) finančným prenájmom obstaranie hmotného majetku na základe nájomnej zmluvy s dojednaným právom kúpy ...

4.

V § 2 písm. u) sa vypúšťajú slová „alebo platenie poistného na životné poistenie,“.

5.

§ 2 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:

„v) životným poistením životné poistenie,2a) z ktorého daňovníkovi bude plynúť príjem po dovŕšení 55 ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...

6.

V § 3 ods. 2 písm. c) sa za slová „základnom imaní“ vkladajú slová „alebo členom štatutárneho a dozorného ...

7.

V § 4 ods. 5 sa slová „písm. b)“ nahrádzajú slovami „písm. a)“.

8.

V § 5 ods. 2 prvej vete sa vypúšťajú slová „s výnimkou príjmov podľa § 6 až 8 za predpokladu, že dojednanie ...

9.

V § 5 odsek 3 znie:

„(3) Príjmom zamestnanca je aj a) suma vo výške 1 % zo vstupnej ceny vozidla podľa § 25 za každý aj ...

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia ...

11.

V § 5 ods. 7 písm. d) sa slovo „zamestnávateľa“ nahrádza slovami „poskytnutého zamestnávateľom“.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Napríklad zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 ...

13.

V § 5 sa odsek 7 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

„i) podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom ...

14.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
z činností sprostredkovateľov podľa osobitných predpisov, ktoré nie sú živnosťou.29a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:

„29a) Napríklad zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých ...

15.

V § 6 odsek 10 znie:

„(10) Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom ...

16.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa za slová „na vkladovom účte“ vkladá čiarka a slová „na účte stavebného sporiteľa“. ...

17.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) vrátené poistné na zdravotné poistenie20) zaplatené bez právneho dôvodu a vrátené poistné na sociálne ...

18.

V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
príjmy podľa odseku 1 písm. k).“.

19.

V § 8 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) cena veci, cenného papiera alebo opcie zistená v čase nadobudnutia, ak nejde o výdavok podľa písmena ...

20.

V § 8 ods. 5 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri predaji ...

21.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Pri príjmoch podľa odseku 1 písm. l) sa za výdavky považujú poplatky a iné podobné platby súvisiace ...

22.

V § 9 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) dávky, podpory a služby z verejného zdravotného poistenia,20) individuálneho zdravotného poistenia,20) ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 40b znejú:

„40a) Zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 40b) § 40 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení ...

23.

V § 9 ods. 2 písm. c) sa za slová „príplatok k dôchodku“ vkladajú slová „vrátane príplatku za výkon ...

24.

V § 9 ods. 2 písm. s) sa nad slová „v zahraničí“ umiestňuje odkaz 59a.

Poznámka pod čiarou k odkazu 59a znie:

„59a)
§ 18 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.“.

25.

V § 11 ods. 1 písm. b) sa za slovo „nezahŕňa“ vkladajú slová „daňový bonus podľa § 33,“ a nad slovo ...

26.

V § 11 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
poistné na životné poistenie.“.

27.

V § 11 ods. 3 sa za slová „odseku 1 písm. b)“ vkladajú slová „až e)“.

28.

V § 11 odsek 5 znie:

„(5) Príspevky daňovníka na doplnkové dôchodkové sporenie podľa odseku 1 písm. c), finančné prostriedky ...

29.

V § 11 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa odseku 1 písm. c) musia byť splnené podmienky ...

Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8.

30.

V § 11 odsek 8 znie:

„(8) Ak daňovník nedodrží podmienky ustanovené v odsekoch 6 a 7, o sumu zaplatených príspevkov na doplnkové ...

31.

§ 11 sa dopĺňa odsekmi 9 a 10, ktoré znejú:

„(9) Ak životné poistenie zanikne neplatením, výpoveďou, dohodou alebo odstúpením pred uplynutím doby ...

32.

V § 12 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a vytvára a spravuje dôchodkové fondy,40a) sú len príjmy dôchodkovej ...

33.

V § 13 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „príjmy z finančných operácií vykonávané Agentúrou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 74a znie:

„74a) § 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

34.

V § 13 ods. 2 písm. f) sa nad slovo „zahraničí“ umiestňuje odkaz 59a.

35.

V § 13 ods. 2 písm. i) úvodnej vete sa za slová „prvého bodu“ vkladajú slová „a druhého bodu a náhrady ...

36.

V § 14 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Základ dane daňovníka, ktorý je dôchodkovou správcovskou ...

37.

V § 16 ods. 1 písm. e) štvrtom bode sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

38.

V § 17 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) u daňovníka, ktorý na základe povinnosti podľa osobitného predpisu1) vykazuje výsledok hospodárenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 77 a 77a znejú:

„77) § 18 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 561/2004 Z. z. 77a) § 17a zákona č. 431/2002 ...

39.

V § 17 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) u daňovníka, ktorý vykazuje výsledok hospodárenia podľa § 17 ods. 1 písm. c), upraví tento výsledok ...

40.

V § 17 ods. 5 sa za slová „základu dane“ vkladá slovo „zahraničnej“, za slová „obchodných vzťahoch“ ...

41.

V § 17 ods. 6 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je v ...

42.

V § 17 ods. 15 druhá veta znie: „Opravy chýb minulých účtovných období, ak ide o náklady (výdavky) uznané ...

43.

V § 17 ods. 16 sa slová „cenu, v ktorej bol majetok ocenený v účtovníctve pri jeho nadobudnutí, zvýšenú ...

44.

V § 17 odsek 17 znie:

„(17) Ak daňovník pred začatím zdaňovacieho obdobia doručí správcovi oznámenie o nezahrnovaní kurzových ...

45.

V § 17 ods. 21 sa za slová „úroky z omeškania79)“ vkladajú slová „okrem úrokov z omeškania z úverov ...

46.

§ 17 sa dopĺňa odsekmi 27 a 28, ktoré znejú:

„(27) Základ dane daňovníka podľa § 2 písm. e) sa vypočíta ako súčet základov dane a daňových strát ...

47.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) úhrn výdavkov (nákladov) na deriváty1) do výšky príjmov (výnosov) z derivátov v úhrne za zdaňovacie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 89 znie:

„89)
Zákonník práce. Zákon č. 283/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

48.

V § 19 ods. 3 písm. h) sa vypúšťajú slová „k pochybným a“ a za slová „v bankách“ sa vkladá čiarka a ...

49.

V § 19 ods. 3 písm. k) druhý bod znie:

„2. ak na jej odpočítanie platiteľ dane z pridanej hodnoty nemá nárok, alebo pomerná časť dane z pridanej ...

50.

V § 19 ods. 3 písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a príspevky na účelové sporenie a životné ...

51.

V § 19 ods. 3 písmeno o) znie:

„o) úrok pri finančnom prenájme zahrnovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu ...

52.

V § 20 odsek 4 znie:

„(4) Daňovým výdavkom bánk a pobočiek zahraničných bánk94) a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky95) ...

53.

V § 20 ods. 6 sa slová „pohľadávok uvedených“ nahrádzajú slovami „výšky opravnej položky k pohľadávkam ...

54.

V § 20 ods. 9 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „rezervy na vyprodukované emisie v zmysle ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 149 znie:

„149) Zákon č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

55.

V § 20 ods. 9 písmeno b) znie:

„b) lesnú pestovnú činnosť vykonávanú podľa osobitného zákona;98) tvorba rezervy na lesnú pestovnú činnosť ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 98, 99 a 99a znejú:

„98) Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch. 99) § 20 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z. 99a) § 47 zákona č. ...

56.

V § 20 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) nakladanie s odovzdaným elektroodpadom z domácností, ak výrobca pri predaji elektrozariadenia uvádza ...

57.

V § 20 ods. 11 prvej vete sa slová „zrušia v prospech výnosov“ nahrádzajú slovami „zahrnú do základu ...

58.

V § 20 ods. 14 sa za slová „zahrnuté do príjmov“ vkladajú slová „vrátane pohľadávok nadobudnutých vkladom ...

59.

V § 21 ods. 1 písmeno c) znie:

„c) úplatky alebo iné neoprávnené výhody poskytnuté inej osobe priamo alebo sprostredkovane aj vtedy, ...

60.

V § 21 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú slová „a p)“.

61.

V § 22 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.“.

62.

V § 22 ods. 8 prvej vete sa vypúšťajú slová „najneskôr do piatich rokov od jeho obstarania“ a súčasne ...

63.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) U daňovníka, u ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako kalendárny rok z dôvodu úmrtia, sa uplatní ...

64.

V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová „a úpravy bystrín a lesnícko-technické meliorácie“.

65.

V § 24 ods. 1 úvodné vety znejú: „Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto ...

66.

V § 24 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) hmotnom majetku a nehmotnom majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý bol zverený ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 116a znie:

„116a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky ...

67.

V § 25 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) obstarávacia cena;118) obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom alebo vkladom ...

68.

V § 25 ods. 1 písm. c) sa na konci vypúšťajú slová „toto ustanovenie sa nevzťahuje na daňovníka, ktorý ...

69.

V § 25 ods. 1 písm. d) sa slová „písmen a) a b)“ nahrádzajú slovami „písmen a) až c)“.

70.

V § 25 ods. 5 sa vypúšťa písmeno c).

71.

V § 26 ods. 8 prvej vete sa za slová „finančného prenájmu“ vkladajú slová „okrem pozemkov“ a na konci ...

72.

V § 30 odsek 2 znie:

„(2) Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej ...

73.

V § 31 odsek 2 znie:

„(2) Ak daňovník nie je účtovnou jednotkou, na prepočet sa použije priemerný kurz za kalendárny mesiac, ...

74.

V § 32 ods. 2 písmená a) a b) znejú:

„a) plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane122) a ani zahraničným platiteľom dane podľa ...

75.

V § 32 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 až 7“.

76.

V § 32 ods. 3 písm. b) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 až 7“.

77.

V § 32 ods. 4 písmeno c) znie:

„c) ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území Slovenskej republiky, a je daňovníkom, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 122a znie:

„122a) Napríklad Viedenský dohovor o diplomatických stykoch (vyhláška ministra zahraničných vecí č. ...

78.

V § 33 sa suma „5 400“ nahrádza sumou „6 480“.

79.

V § 34 odseky 5, 6 a 7 znejú:

„(5) Poslednou známou daňovou povinnosťou na výpočet preddavkov v preddavkovom období podľa odseku 1 ...

80.

V § 34 ods. 9 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom môže ísť aj o kombináciu ...

81.

V § 35 ods. 1 písm. b) sa slová „písm. b) až d)“ nahrádzajú slovami „písm. b) až e)“.

82.

V § 37 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) predložením dokladu o oprávnenosti nároku na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § ...

83.

V § 38 ods. 1 prvá veta znie:

„Zamestnanec, ktorý v zdaňovacom období poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti a nie je ...

84.

V § 38 ods. 4 úvodnej vete sa slová „písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „písm. c) až e)“.

85.

V § 38 ods. 4 písmeno d) znie:

„d) že si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 1 písm. c) až e) a spĺňa ...

86.

V § 38 ods. 4 písm. e) sa slová „§ 11 ods. 5“ nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 5 až 7“.

87.

V § 38 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Správca dane použije postup podľa § 40 ods. 8.“.

88.

V § 38 odsek 7 znie:

„(7) Daňový nedoplatok vyplývajúci z ročného zúčtovania presahujúci sumu 100 Sk zráža zamestnávateľ, ...

89.

V § 39 ods. 7 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom vzor tohto potvrdenia ...

90.

V § 39 ods. 10 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”)“ nahrádzajú ...

91.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Prehľad a hlásenie podľa odseku 9 nie je povinný podať len ten zamestnávateľ, ktorý je platiteľom ...

92.

V § 40 ods. 5 tretej vete sa slovo „príslušenstva“ nahrádza slovami „sankčného úroku“ a posledná veta ...

93.

V § 42 ods. 6 sa za slová „základu dane“ vkladajú slová „zníženého o daňovú stratu“.

94.

V § 42 ods. 7 prvej vete sa za slovo „pred“ vkladá slovo „bezprostredne“ a za prvú vetu sa vkladá nová ...

95.

V § 43 ods. 3 písm. a) sa za slová „bežných účtov“ vkladá čiarka a slová „z účtov stavebných sporiteľov“. ...

96.

V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) príjem podľa § 5 ods. 1 písm. a) až g) plynúci daňovníkovi od zamestnávateľa, ktorý je platiteľom ...

97.

V § 43 ods. 5 písm. a) sa za slová „vklady alebo poistné;“ vkladajú slová „v prípade preddavkovo uskutočňovaných ...

98.

V § 43 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) v odseku 3 písm. h) je príjem znížený o výdavok vo výške ustanoveného percenta pre tento príjem ...

99.

V § 43 sa odsek 5 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) v odseku 3 písm. j) je príjem znížený podľa § 5 ods. 8, d) v § 16 ods. 1 písm. d) je príjem znížený ...

100.

V § 43 ods. 6 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „s výnimkou daňovníka s obmedzenou daňovou ...

101.

V § 43 ods. 10 druhá veta znie:

„Za pripísanie úhrady v prospech daňovníka pri výnosoch z cenných papierov plynúcich príjemcovi od správcovských ...

102.

V § 44 ods. 2 prvej vete sa za slová „peňažného plnenia“ vkladá čiarka a slová „najviac však do výšky ...

103.

V § 45 ods. 1 piatej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom u daňovníka, ...

104.

V § 46 druhej vete sa za slová „podľa § 35“ vkladajú slová „okrem zdaniteľných príjmov daňovníka, u ...

105.

V § 50 ods. 6 písm. a) sa za slová „zaplatil v lehote na podanie daňového priznania,“ vkladajú slová ...

106.

V § 52 ods. 35 sa slová „obdobie roku 2005 najviac vo výške a spôsobom ustanoveným týmto zákonom“ nahrádzajú ...

107.

V § 52 odsek 37 znie:

„(37) Kurzový rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo záväzku zaúčtovanom pri ich vzniku a ...

108.

V § 52 odsek 42 znie:

„(42) Na podiely na zisku bez majetkovej účasti vyplatené po 1. januári 2005, z ktorých bol vybraný ...

109.

§ 52 sa dopĺňa odsekmi 43 až 49, ktoré znejú:

„(43) Ak sa daňovník rozhodne nezahrnovať kurzové rozdiely do základu dane podľa § 17 ods. 17 počnúc ...

110.

V prílohe č. 1 odpisovej skupine 1 položke 1-17 sa kód „29.40.5“ nahrádza kódom „29.41.1“ a odpisovej ...

111.

V prílohe č. 1 odpisovej skupine 3 položke 3-27 sa slová „z kódu 2213 KS len: televízne a káblové rozvody“ ...

112.

V prílohe č. 2 prvom bode sa vypúšťajú slová „smernice Rady 73/79/EHS z 9. apríla 1973 (Ú. v. ES L 103, ...

113.

V prílohe č. 2 druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení smernice Rady 2005/19/ES zo 17. ...

114.

V prílohe č. 2 štvrtom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „smernice Rady 2004/66/ES z 26. apríla ...

115.

V prílohe č. 2 piatom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v znení smernice Rady 2004/66/ES z 26. ...

„Čl. III Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona ...

Čl. IV

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej ...

1.

V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Správca pohľadávky štátu nie je povinný uplatniť a vymáhať úroky z omeškania alebo poplatok z omeškania, ...

2.

V § 6a ods. 6 prvej vete sa vypúšťajú slová „a dlžník vzniesol námietku premlčania“.

3.

§ 6a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Ak vláda na základe návrhu ministerstva financií rozhodne o odpustení pohľadávky štátu v zahraničí, ...

4.

§ 8 a 8a vrátane nadpisov znejú:

„§ 8 Ponukové konanie (1) Správca je povinný prebytočný majetok štátu písomne ponúknuť tým štátnym rozpočtovým ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:

„12b)
§ 116, 117 Občianskeho zákonníka.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13f znie:

„13f) Zákon č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl (školský zákon) v znení neskorších ...

5.

Za § 8a sa vkladajú § 8b a 8c, ktoré znejú:

„§ 8b (1) Všetky právne úkony spojené s nakladaním s majetkom štátu vrátane udeľovania súhlasu podľa ...

6.

V § 9 ods. 2 prvej vete sa slovo „zriaďovateľa“ nahrádza slovami „ministerstva financií“.

7.

V § 13 ods. 13 písmeno b) znie:

„b) so súhlasom vlády Slovenskej republiky a s predchádzajúcim súhlasom ministerstva financií použiť ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23ab znie:

„23ab) § 154 až 220 Obchodného zákonníka. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. ...

Čl. VII

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Ak z právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie nevyplýva iné, prostriedky Európskej ...

2.

V § 20 ods. 2 sa na konci pripája táto veta:

„Ak konečný prijímateľ, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, zabezpečuje plnenie úloh podľa osobitných ...

Čl. VIII

Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. ...

1.

V § 28 ods. 1 úvodnej vete sa za slovo „predpokladanou“ vkladajú slová „väčšou škodou,“ a na konci sa ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) § 1a písm. j) prvý bod zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov ...

2.

V § 28 ods. 1 písm. c) druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a zamestnancovi správcu dane, ...

3.

V § 28 ods. 2 sa slová „daňových predpisov alebo colných predpisov“ nahrádzajú slovami „colných predpisov ...

Čl. IX

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

V § 131 sa vypúšťa odsek 3.

Čl. X

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. XI

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem článku I bodov desiateho až dvanásteho, pätnásteho, ...

Ivan Gašparovič v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore