Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 533/2005 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 03.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD3 DS1 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 533/2005 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 533/2005 s účinnosťou od 01.01.2013

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

K predpisu 533/2005, dátum vydania: 03.12.2005

- 6 -

D ô v o d o v á s p r á v a

1.Všeobecná časť

Úvod

V sústave nepriamych daní, ktoré sú svojou podstatou spotrebného charakteru, daň z pridanej hodnoty, ako univerzálny typ dane z konečnej spotreby, nemôže dostatočným spôsobom postihnúť zdanenie vybraných skupín výrobkov. Túto funkciu plnia spotrebné dane, z ktorých výnos predstavuje nezanedbateľný, relatívne stabilný príjem štátneho rozpočtu závislý od konečnej spotreby vybraný ch skupín výrobkov, ktorá je nepriamo regulovaná aj výškou daňového zaťaženia.

Na rozdiel od dane z pridanej hodnoty, ktorá je tzv. viacstupňovou daňou, keďže sa uplatňuje na každom stupni v procese výroby a obehu, je spotrebná daň jednostupňovou daňou. Vyberá sa na jednom stupni, a to v zásade pri uvedení vybraného výrobku do daňového voľného obehu od výrobcu – prevádzkovateľa daňového skladu, alebo pri jeho dovoze na daňové územie. Výrobok sa stá va zdaniteľným už v čase výroby. Uvedeným mechanizmom sa zabezpečuje zníženie rizika možných daňových únikov tým, že vyrobený alebo dovezený predmet spotrebnej dane pri pohybe od výrobcu k spotrebiteľovi je zdanený, nakoľko neexistujú žiadne objektívne dôvody, aby sa rizikový predmet dane určený na konečnú spotrebu na daňovom území 'pohyboval' nezdanený.

Pri spotrebnej dani sa uplatňuje princíp cieľa, čo v praxi znamená, že daňová povinnosť vzniká pri uvoľnení tovaru do daňového voľného obehu pre konečnú spotrebu v krajine, kde ku koneč nej spotrebe dochádza s výnimkou nákupu predmetov spotrebnej dane fyzickými osobami na súkromné účely, kde je zachovaný princíp pôvodu.

Zhodnotenie súčasného stavu

Vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie nadobudol účinnosť z ákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov, ktorý bol novelizovaný s účinnosťou od 1. novembra 2004 zákonom č. 556/2004 Z. z. a s účinnosť ou od 1. decembra 2004 zákonom č. 631/2004 Z. z., ktorými sa menil a dopĺňal zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov. Zákonom č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákonov č. 556/2004 Z. z. a č. 631/2004 Z. z. (ďalej len 'zákon') sa dosiahla úplná zlučiteľnosť s právom Európskych spoločenstiev v oblasti držby, prepravy a kontroly tovarov podliehajú cich spotrebným daniam (smernica Rady 92/12/EHS) a čiastočná zlučiteľnosť v oblasti sadzieb daní cigariet, vzhľadom na poskytnuté prechodné obdobie na dosiahnutie minimálneho daňového zaťaže nia na cigarety.

Platný zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov je založený

-na existencii daňových skladov, ktorými sa mô žu stať podniky na výrobu tabakových výrobkov a sklady tabakových výrobkov za podmienok ustanovených zákonom,

-na existencii užívateľských podnikov, ktoré sú v rámci podnikania oprávnené používať oslobodené tabakové výrobky, ak majú byť použit é na priemyselné účely alebo v záhradníctve, a ktoré sú denaturované,

-na monitorovaní pohybu tovarov podliehajúcich spotrebnej dani,

-na systéme finančných zábezpek pokrývajúcich tabakové výrobky v pozastavení dane v daňovom sklade alebo prepravovaných v pozastavení dane.

Dôvody vypracovania návrhu nového zákona

Hlavným dôvodom, ktorý viedol k vypracovaniu návrhu zákona bola potreba realizácie harmonogramu dosiahnutia minimálneho daňového zaťaženia cigariet a upresnenia niektorých ustanovení zákona, vzhľ adom na poznatky z uplatňovania zákona v praxi, najmä

-doplnenie definície ostatného tabaku,

-upresnenie definície denaturovaných tabakových výrobkov,

-upresnenie definície užívateľského podniku,

-upresnenie podmienok pre registráciu prevádzkovateľov daňových skladov,

-doplnenie povinnosti zaslať kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu správcovi dane dodávateľa (odosielateľa) pred začatím prepravy,

-upresnenie definície oprávneného príjemcu.

Hospodársky a finančný dosah právnej úpravy

Od navrhovaného zákona vypracovaného na základe vyššie uvedený ch princípov je možné očakávať pri zvýšení sadzby spotrebnej dane na cigarety, pri ponechaní súčasnej úrovne sadzieb spotrebnej dane na ostatné tabakové výrobky a za predpokladu nezmenenej spotreby cigariet oproti roku 2005 zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu v roku 2006 o cca 960 mil. Sk. Návrh zákona bude mať z dôvodu úpravy sadzieb spotrebnej dane z cigariet vplyv na prí jmovú časť štátneho rozpočtu, ale nebude mať vplyv na výdavkovú časť štátneho rozpočtu, ani na rozpočty obcí a rozpočty vyšších územných celkov.

Návrh zákona nebude mať environmentálny vplyv, ani vplyv na zamestnanosť . Návrh zákona môže mať vplyv na podnikateľské prostredie u výrobcov tabakových výrobkov, dovozcov tabakových výrobkov a distribútorov tabakových výrobkov, u ktorých zvýš enie sadzby spotrebnej dane na cigarety a tým aj ceny spotrebiteľského balenia pre konečného spotrebiteľa môže viesť k zníženiu odbytu.

Návrh zákona nie je v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ani s inými zákonmi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Návrh zákona nepredpokladá potrebu vytvárania nových pracovných miest ani zvýšenia nárokov na finančné prostriedky.

II. Osobitná časť

K Èl. I

K bodu 1

Na účely definície personálne prepojených osôb sa upresňuje pojem rozhodujúci vplyv.

K bodu 2 až 4

Úprava vyplynula z potreby presnejšieho vymedzenia predmetu dane za účelom obmedzenia priestoru pre možné daňové úniky.

K bodu 5

Úprava vyplynula z potreby presnejšieho vymedzenia podmienok a oprávnen ého subjektu na určenie medicinálnych (liečebných) účelov pri výrobkoch, ktoré neobsahujú tabak a na účely zákona sa nepovažujú za tabakové výrobky.

K bodom 6 až 8

V § 6 sa navrhuje v súlade s Harmonogramom na dosiahnutie minimálneho daňového zaťaženia na cigarety úprava sadzieb dane u cigariet.

K bodu 9

Potreba úpravy vyplynula z poznatkov daňových subjektov pri aplikácii z ákona.

K bodu 10

Úpravou sa upresňuje transpozícia predpisov únie upravujúcich podmienky oslobodenia tabakových výrobkov pri malých zásielkach a v osobnej batožine cestujúcich z tretích štátov.

K bodu 11

Úprava vyplynula z potreby presnejšieho vymedzenia tabakových vý robkov, ktoré sa majú použiť oslobodené na priemyselné účely alebo v záhradníctve len, ak sú denaturované, s cieľom zamedziť možnému zneužitiu oslobodenia od dane.

K bodu 12

Na základe podnetu z praxe sa upresňuje definícia užívateľského podniku a vytvára sa evidencia užívateľských podnikov.

K bodom 13, 14 a 16

Ide o úpravu ustanovení § 8 v nadväznosti na vytvorenie evidencie užívateľských podnikov podľa bodu 12.

K bodu 15

Úpravou sa upresnili podmienky na odňatie odberného poukazu v prípade, keď sankcie ani výzvy nevedú u subjektu k náprave.

K bodu 17

V súvislosti s úpravou tabakových výrobkov, ktoré sa majú použiť oslobodené na priemyselné účely alebo v záhradníctve je potrebné vložiť do zákona ustanovenie, ktoré hovorí o z ákaze použitia týchto tabakových výrobkov na iné ako určené účely a o zákaze predaja týchto tabakových výrobkov na miestach, kde sa predávajú tabakové výrobky určené na fajčenie.

K bodu 18

Upresňuje sa gramatický tvar podmienky na vydanie povolenia na tlač kontrolných známok v prípade konkurzu.

K bodu 19

Ustanovenie sa upravuje tak, aby tlačiareň nebola povinná pred kaž dou distribúciu kontrolných známok predložiť colnému riaditeľstvu výtlačok kontrolnej známky (specimen) vtedy, ak sa mení dátum vyhotovenia kontrolnej známky.

K bodu 20

Upresňujú sa náležitosti žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla v smere zníženia administratívnej náročnosti.

K bodu 21

Úpravou sa umožňuje aby v prípade, ak sa označuje spotrebiteľské balenie cigariet u inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, mohol tieto odovzdať odberateľ kontrolnej známky aj prepravcovi kontrolných známok, ktorý ich doručí právnickej osoby alebo fyzickej osobe, ktorá označ uje spotrebiteľské balenie cigariet.

K bodu 22

Upresňuje sa povinnosť odberateľa kontrolnej známky, ktorý je povinný po škodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky odovzdať colnému úradu s výnimkou kontrolných známok zničených v technologickom zariadení slúžiacom na nalepovanie kontrolných zn ámok. Colný úrad zničí odovzdané kontrolné známky na náklady odberateľa kontrolnej známky.

K bodu 23

Ak sa na spotrebiteľské balenie cigariet nalepujú kontrolné známky v inom členskom štáte a správca dane nie je povinný podľa právnych predpisov tohto členského štátu zabezpečiť prítomnosť správcu dane pri nalepovaní kontrolných známok, je potrebné upraviť predmetné ustanovenie tak, aby sa potvrdenie príslušného orgánu správcu dane nevyžadovalo v prípadoch ak boli známky poškodené v dôsledku technologickej poruchy.

K bodu 24

Na základe poznatkov z praxe správcov dane i daňových subjektov sa upresňuje spôsob zúčtovania odberu kontrolných známok a použitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom.

K bodom 25 a 26

Na základe poznatkov z praxe sa upresňuje znenie ustanovenia upravujúce zruš enie registračného odberného čísla.

K bodu 27

Touto úpravou sa upresňuje a dopĺňa ustanovenie, týkajúce sa vý nimky z povinnosti označovať spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou.

K bodom 28 a 29

Nadväzne na poznatky z praxe sa upresňuje zákaz predaja cigariet za cenu vy ššiu a na konečnú spotrebu za cenu nižšiu ako je uvedená na kontrolnej známke. Na konečnú spotrebu sa nesmú poskytovať ani žiadne zľavy z ceny cigariet s cieľom motivácie nákupu.

K bodu 30

Vypúšťa sa odsek 4 v § 10, nakoľko je problematika riešená v § 41.

K bodom 31 a 32

Touto úpravou sa upresnila definícia vzniku daňovej povinnosti, z dôvodu jednoznačnosti uplatňovania ustanovenia.

K bodu 33

Pre správne určenie vzniku daňovej povinnosti bolo potrebné presnejšie vydefinovať na účely zákona držbu tabakových výrobkov tak, aby bol tento pojem vymedzený v širších súvislostiach než je jeho právna úprava obsiahnutá v občianskoprávnej úprave. V nadväznosti na uvedené, daňová povinnosť vzniká právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá nevie preukázať dôvody, na základe ktorý ch sa u nej tabakové výrobky fyzicky (skutočne) nachádzajú.

K bodom 34 a 35

Vzhľadom na úpravy ustanovení týkajúcich sa vzniku daňovej povinnosti uvedené v bodoch 31 a 32 bolo potrebné vykonať rovnaké úpravy ustanovení v § 12 týkajúce sa daňového dlžníka.

K bodu 36

Úprava nadväzuje na úpravu uvedenú v bode 33.

K bodu 37

Touto úpravou bol upravený režim na podanie daňového priznania a zaplatenie dane pre prevádzkovateľa tranzitného daňového skladu a prevádzkovateľa daňového skladu pre zahraničných zástupcov.

K bodom 38 a 39

Tieto technické úpravy boli vykonané v nadväznosti na úpravy uveden é v bodoch 31 a 32, týkajúce sa vzniku daňovej povinnosti.

K bodu 40

Týmto ustanovením sa presnejšie definovalo vrátenie tabakových výrobkov z dôvodu zničenia alebo znehodnotenia tabakových výrobkov.

K bodu 41

Navrhovanou úpravou ustanovenia sa možnosť vrátenia dane rozš iruje aj na cigarety pri dodržaní zákonom ustanovených podmienok.

K bodu 42 až 44

Upresňujú sa podmienky na registráciu a vydanie povolenia na prevá dzkovanie daňového skladu tak, že na preukázanie neexistencie pohľadávok colného úradu alebo daňového úradu po lehote splatnosti voči personálne prepojeným osobám alebo majetkovo prepojeným osobám so ž iadateľom je potrebné priložiť zoznam personálne prepojených osôb alebo majetkovo prepojených osôb so žiadateľom.

K bodu 45

Doplnením ustanovenia § 19 ods. 10 písm. a) sa upresňuje, ktorá osoba je oprávnená vykonať inventarizáciu zásob tabakových výrobkov, podať daňové priznanie a zaplatiť daň v prípade ú mrtia prevádzkovateľa daňového skladu, ktorým je fyzická osoba.

K bodu 46

Navrhovanou úpravou sa upresňuje určenie množstva tabakových výrobkov, ktoré slúži na výpočet výšky zábezpeky na daň na tabakové výrobky nachádzajúce sa v daň ovom sklade v pozastavení dane na účely vydania povolenia na prevádzkovanie daňového skladu.

K bodu 47

Úprava nadväzuje na úpravu v bode 46.

K bodu 48

Vypustenie ustanovenia § 20 ods. 8 písm. b) si vyžiadali poznatky z praxe pri aplikácii zákona, kedy nie je možné preukázať plnenie peňažných záväzkov prevádzkovateľa daňového skladu in ých ako vyplývajúcich zo zákona alebo iných daňových alebo colných predpisov.

K bodu 49

Doplnením predmetného ustanovenia sa umožňuje colnému úradu v odôvodneným prípadoch povoliť daňovému subjektu, na základe písomnej žiadosti, iný spôsob prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane a oslobodených od dane, ako je uvedený v tomto ustanovení. Ide o prípady, ktoré nie sú v zmysle smernice Rady 92/12/EHS štandardné spôsoby prepravy a vyskytujú sa vo výnimočných prí padoch, keď napr. sú tabakové výrobky prepravované v pozastavení dane oprávnenému príjemcovi, ktorý tieto neprevezme a je treba ich v pozastavení dane dopraviť späť do daňového skladu.

K bodu 50, 52 a 54

Doterajšia aplikácia ustanovení o preprave tabakových výrobkov si vyžaduje doplniť ustanovenia § 21 a 22 o povinnosť dodávateľa (odosielateľa) tabakových výrobkov, aby pred začatí m prepravy, najneskôr však v deň začatia prepravy tabakových výrobkov v pozastavení dane alebo oslobodeného od dane, zaslal kópiu prvého dielu sprievodného dokumentu colnému ú radu miestne príslušnému pre odosielateľa (dodávateľa). Uvedené ustanovenie zabezpečuje informovanie colného úradu o začiatku prepravy tovaru, a to na účely správneho určenia zábezpeky na daň na prepravu tovaru.

Zároveň sa úpravou umožňuje prepravovať tabakové výrobky oslobodené od dane z daňového skladu na daňovom území slovenskými zástupcami alebo ozbrojenými silami Slovenskej republiky na územie štátov, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy. Preprava týchto tabakových výrobkov sa musí uskutočniť so sprievodný m dokumentom, doloženým osvedčením o oslobodení od spotrebnej dane z tabakových výrobkov, pričom zloženie zábezpeky na prepravu týchto tabakových výrobkov sa nevyžaduje.

K bodu 51

Úprava ustanovenia nadväzuje na úpravu v bode 50.

K bodu 53

Touto úpravou sa upresňuje, kedy nie je potrebné vyžadovať potvrdenie správcu dane iného členského štátu o ukončení prepravy nakoľko nie je povinnosťou správcu dane vo všetkých člensk ých štátoch potvrdzovať tretí diel sprievodného dokumentu. Uvedeným sa eliminuje možnosť vzniku nezrovnalosti pri preprave tabakových výrobkov do iných členských štátov.

K bodom 55 až 60

Úpravy ustanovení § 23 oprávnený príjemca si vyžiadali poznatky z praxe a sú zamerané na rozlíšenie dvoch kategórií oprávnených príjemcov, a to na oprávneného príjemcu, ktorý opakovane prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane a oprávneného príjemcu, ktorý prijíma tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane prí ležitostne. Presnejšie sa vymedzujú podmienky pre obe kategórie oprávnených príjemcov na vydanie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane ako aj podmienky na odň atie povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení dane.

K bodu 61

Ustanovujú sa podmienky na zrušenie registrácie daňové ho splnomocnenca, ktoré doposiaľ neboli v zákone explicitne upravené.

K bodu 62

V prípade vzniku nezrovnalosti sa upresňuje definícia daňového dlžníka tak, aby bolo zrejmé, že ním je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zložila zábezpeku na daň na prepravované tabakové výrobky v pozastavení dane.

K bodu 63

Upresňuje sa ustanovenie upravujúce dovoz tabakových výrobkov z ú zemia tretích štátov v súlade s príslušnou smernicou.

K bodu 64

Úpravou sa zjednotila terminológia s inými ustanoveniami zákona (napríklad § 22).

K bodu 65

Úpravu si vyžiadala prax z uplatňovania zákona. Navrhovanou úpravou sa umožňuje prepravovať tabakové výrobky fyzickými osobami na súkromné účely bez vzniku daňovej povinnosti na daňovom ú zemí príležitostne.

K bodu 66

Ustanovujú sa podmienky na zrušenie registrá cie splnomocnenca pre zásielkový obchod.

K bodu 67

Na základe skúseností správcov dane navrhuje sa upraviť interval vykonávania daňovej kontroly tak, že colný úrad vykoná u prevádzkovateľov daňových skladov a v užívateľských podnikoch daňovú kontrolu najmenej jedenkrát štvrťročne. U ostatných daňových subjektov registrovaných a evidovaných podľa tohto zákona, vykoná daňovú kontrolu podľa potreby, najmenej však jedenkrát do d ňa zániku vyrubiť daň.

K bodom 68 a 69

V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti Nariadenia Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní, ktoré má priamy účinok, bolo potrebné upraviť ustanovenia týkajúce sa vedenia evidencie colným úradom a colným riaditeľstvom.

K bodu 70

Na základe poznatkov z praxe a po prehodnotení výšky pokút za porušenie ustanovení zákona, boli výšky pokút upravené a diferencované podľa závažnosti a charakteru porušení ustanovení zákona (porušenie administratívnej povinnosti, možné daňové úniky).

K bodu 71

V nadväznosti na navrhované zmeny v zákone, upravujú sa prechodné ustanovenia, ktoré na tieto zmeny nadväzujú.

K Èl. II

V tomto článku sa splnomocňuje predseda Národnej rady Slovenskej republiky na vyhlásenie úplného znenia zákona.

K Èl. III

Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2006.

Schválené uznesením vlády Slovenskej republiky dňa 24. augusta 2005.

Mikuláš Dzurinda v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Ivan Mikloš v.r.

podpredseda vlády a

minister financií Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore