Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 533/2005 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 03.12.2005
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD3 DS1 EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov 533/2005 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 533/2005 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. ...

1.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) rozhodujúcim vplyvom právo fyzickej osoby samostatne rozhodovať ako riadiaci orgán alebo kontrolný ...

2.

V § 4 ods. 3 písm. c) prvom bode sa za slovo „určený“ vkladajú slová „alebo vhodný“.

3.

V § 4 ods. 3 písm. c) druhý bod znie:

„2. tabakový zvyšok bez ohľadu na účel použitia, upravený na drobný predaj, ktorý nie je ...

4.

V § 4 ods. 6 písmeno b) znie:

„b) ktorý nie je uvedený v odseku 3 písm. c), ak sa ponúka na 1. použitie alebo sa použije ako ...

5.

V § 4 odsek 7 znie:

„(7) Výrobok, ktorý neobsahuje tabak a spĺňa ostatné podmienky podľa odseku 3 písm. a) alebo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

„2a) Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 ...

6.

V § 6 ods. 2 sa slová „0,91 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „1,10 Sk/kus“ a slová „20 % z ...

7.

V § 6 ods. 3 sa slová „1,40 Sk/kus“ nahrádzajú slovami „1,70 Sk/kus“.

8.

V § 6 odsek 4 znie:

„(4) Minimálna sadzba dane z cigariet sa použije, ak výška dane pripadajúca na jeden kus cigarety ...

9.

V § 7 ods. 1 písm. b) sa slová „v daňovom sklade (§ 16 ods. 2)“ nahrádzajú slovami „v pozastavení ...

10.

V § 7 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) zaslané fyzickou osobou z územia tretích štátov fyzickej osobe na daňové územie v malých ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 znie:

„4) Čl. 29 až 31 a čl. 45 až 49 Nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 z 28. marca 1983 ustanovujúceho ...

11.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Od dane sú oslobodené aj denaturované tabakové výrobky, ak sa majú použiť na priemyselné ...

12.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Užívateľským podnikom na účely tohto zákona je právnická osoba alebo fyzická osoba ...

13.

V § 8 ods. 2 úvodná veta znie:

„Žiadosť o zaradenie do evidencie užívateľských podnikov alebo o vydanie odberného poukazu ...

14.

V § 8 ods. 4 prvej vete sa za slovo „pred“ vkladajú slová „zaradením do evidencie užívateľských ...

15.

V § 8 ods. 10 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a uloženie pokuty a ani výzvy colného ...

16.

V § 8 odsek 11 znie:

„(11) Colný úrad vyradí užívateľský podnik z evidencie užívateľských podnikov, ak bol užívateľskému ...

17.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ak tento zákon neustanovuje inak, zakazuje sa a) používať denaturované tabakové výrobky ...

18.

V § 9 ods. 6 písm. a) deviatom bode sa slovo „nebol“ nahrádza slovami „nie je“.

19.

V § 9 ods. 8 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou údaju o dátume vyhotovenia ...

20.

V § 9 ods. 9 druhá veta znie:

„V žiadosti o pridelenie registračného odberného čísla prevádzkovateľ daňového skladu, oprávnený ...

21.

V § 9 ods. 17 sa za slová „s výnimkou odovzdania kontrolných známok“ vkladajú slová „priamo ...

22.

V § 9 ods. 19 prvá a druhá veta znejú:

„Odberateľ kontrolných známok odovzdá colnému úradu poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné ...

23.

V § 9 odsek 20 znie:

„(20) Ak sa poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné kontrolné známky nachádzajú na ...

24.

V § 9 odseky 23 a 24 znejú:

„(23) Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých kontrolných známok s colným úradom vykoná a) prevádzkovateľ ...

25.

V § 9 ods. 28 písm. c) sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „oprávnený príjemca“ ...

26.

V § 9 ods. 28 písm. d) sa vypúšťajú slová „a daňový splnomocnenec“.

27.

V § 9 odsek 30 znie:

„(30) Povinnosť označiť spotrebiteľské balenie cigariet kontrolnou známkou sa nevzťahuje na ...

28.

V § 9 ods. 32 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") ...

29.

V § 10 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
za cenu vyššiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke,“.

30.

V § 10 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) na konečnú spotrebu za cenu nižšiu, ako je cena uvedená na kontrolnej známke; právnická ...

31.

V § 10 sa vypúšťa odsek 4.

32.

V § 11 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo dňom vyňatia tabakových výrobkov z pozastavenia ...

33.

V § 11 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) vyňatia tabakových výrobkov z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách ...

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

34.

V § 11 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) zistenia tabakových výrobkov, ktoré sa nachádzajú alebo sa nachádzali u právnickej osoby ...

35.

V § 12 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo vyňala tabakové výrobky z pozastavenia ...

36.

V § 12 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) ktorá vyňala tabakové výrobky z pozastavenia dane iným spôsobom, ako je uvedený v písmenách ...

Doterajšie písmená f) až h) sa označujú ako písmená g) až i).

37.

V § 12 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) nevie preukázať v súlade s týmto zákonom pôvod alebo spôsob nadobudnutia tabakových výrobkov ...

38.

V § 13 ods. 2 prvej vete sa za slová „prevádzkovateľ daňového skladu" vkladá čiarka a slová ...

39.

V § 13 ods. 4 sa slová „písm. g) a h)" nahrádzajú slovami „písm. h) a i)".

40.

V § 13 ods. 7 sa slová „písm. g) a h)" nahrádzajú slovami „písm. h) a i)".

41.

V § 14 ods. 1 písm. a) sa za slovo „známkami" vkladajú slová „a ktoré je vrátené z dôvodu ...

42.

V § 14 ods. 2 úvodnej vete sa vypúšťajú slová „s výnimkou cigariet".

43.

V § 19 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) zoznam majetkovo prepojených osôb a personálne prepojených osôb so žiadateľom.“. ...

44.

V § 19 ods. 4 písm. c) druhom bode sa za slovo „zanikla" vkladajú slová „alebo nezanikla".

45.

V § 19 ods. 4 písm. f) sa slovo „nebol" nahrádza slovami „nie je".

46.

V § 19 ods. 10 písmeno a) znie:

„a) prevádzkovateľ daňového skladu, v prípade podľa odseku 7 písm. b) dedič alebo súdom ustanovený ...

47.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá chce prevádzkovať daňový sklad, je povinná ...

48.

V § 20 odsek 5 znie:

„(5) Prevádzkovateľ daňového skladu a) je povinný upraviť zloženú zábezpeku na daň, ak sa ...

49.

V § 20 ods. 8 sa vypúšťa písmeno b).

Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno b).

50.

V § 21 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Colný úrad môže v odôvodnených prípadoch povoliť na základe písomnej žiadosti právnickej ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

51.

V § 21 odsek 6 znie:

„(6) Tabakové výrobky v pozastavení dane je možné prepravovať len so sprievodným dokumentom ...

52.

V § 21 ods. 8 sa slová „odseku 3" nahrádzajú slovami „odseku 4".

53.

V § 22 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo slovenskému zástupcovi (§ ...

54.

V § 22 ods. 3 sa tretia veta nahrádza textom, ktorý znie: „Preprava tabakových výrobkov sa považuje ...

55.

V § 22 odsek 4 znie:

„(4) Pri preprave tabakových výrobkov z daňového skladu na daňovom území do daňového skladu, ...

56.

V § 22 odsek 7 znie:

„(7) Na tabakové výrobky, ktoré sa majú prepravovať podľa odseku 1 písm. a) a b) v pozastavení ...

57.

V § 23 odsek 1 znie:

„(1) Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá ...

58.

V § 23 ods. 3 prvej vete sa za slovo „žiadateľa" vkladá čiarka a slová „ktorý chce prijímať ...

59.

V § 23 odsek 5 znie:

„(5) Colný úrad pred vydaním povolenia prijať tabakové výrobky z iného členského štátu ...

60.

V § 23 odsek 6 znie:

„(6)
Na zábezpeku na daň sa použije § 20 primerane.“.

61.

V § 23 ods. 7 sa vypúšťa posledná veta.

62.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Na zánik povolenia prijímať tabakové výrobky z iného členského štátu v pozastavení ...

63.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Colný úrad zruší registráciu daňového splnomocnenca, ak a) daňový splnomocnenec nezabezpečoval ...

64.

V § 26 ods. 5 sa vypúšťajú slová „odosielateľ tabakových výrobkov alebo".

65.

V § 27 ods. 1 prvá veta znie:

„Dovozom tabakových výrobkov sa rozumie vstup tabakových výrobkov na daňové územie z územia ...

66.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Pri vývoze tabakových výrobkov na územie tretieho štátu sa uplatní postup pri preprave ...

67.

V § 29 ods. 7 sa prvá veta nahrádza textom, ktorý znie:

„Ak sa tabakové výrobky prepravia na daňové územie alebo príjmu na daňovom území inak ako ...

68.

V § 32 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

„(10) Colný úrad povolenie na zastupovanie splnomocnencom pre zásielkový obchod odníme, ak a) splnomocnenec ...

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

69.

V § 39 ods. 5 prvá veta znie:

„V daňových skladoch a v užívateľských podnikoch colný úrad vykoná daňovú kontrolu najmenej ...

70.

V § 40 odsek 3 znie:

„(3) Colné riaditeľstvo alebo ním poverený colný úrad je povinný viesť centrálnu elektronickú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných ...

71.

V § 40 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.

72.

§ 41 vrátane nadpisu znie:

„§ 41 Pokuty (1) Právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá vydala tabakové výrobky oslobodené ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 25a a 25b znejú:

„25a) Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 182/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

73.

Za § 44b sa vkladá § 44c, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44c Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2006 (1) Právnická osoba alebo ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore