Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 531/2011 účinný od 01.01.2013

Platnosť od: 30.12.2011
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správa daní, Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 76/2007 Z. z. o medzinárodnej pomoci a spolupráci pri správe daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 531/2011 účinný od 01.01.2013
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 531/2011 s účinnosťou od 01.01.2013 na základe 442/2012

Legislatívny proces k zákonu 531/2011

Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 466/2009 Z. z. o medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1189/2011 z 18. novembra 2011, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá ...

2.

V § 2 písm. c) prvý a druhý bod znejú:

„1. § 3 písm. a) prvého a druhého bodu a písm. b), Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2)
Zákon č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 sa vypúšťa.

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:

„5) § 2 písm. f) zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

5.

V § 2 písmená h) a i) znejú:

„h) exekučným titulom členského štátu doklad vydaný podľa právneho predpisu členského štátu, na základe ...

6.

V § 3 písmeno a) znie:

„a) členským štátom vzťahuje na pohľadávky týkajúce sa 1. všetkých daní, poplatkov akéhokoľvek druhu, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 5a a 6a znejú:

„5a) Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. 6a) § 7 zákona č. 543/2007 ...

7.

V § 4 ods. 1 sa slová „daňový orgán alebo colný orgán“ nahrádzajú slovami „iný orgán štátnej správy ...

8.

V § 4 ods. 2 sa slová „Ministerstvo financií, ním určený daňový orgán alebo ním určený colný orgán“ ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 61 zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní ...

10.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 4 a 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 4 a 5.

11.

V § 4 ods. 4 sa slová „na dani z nehnuteľností Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (ďalej len „daňové ...

12.

V § 4 ods. 5 sa vypúšťajú slová „na dani z nehnuteľností“.

13.

V § 5 ods. 1 sa slová „bodov 12 až 14“ nahrádzajú slovami „tretieho až piateho bodu“.

14.

Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:

„§ 5a Ak je príslušnému orgánu Slovenskej republiky doručená žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10, na ktorej ...

15.

V § 6 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: „najmä“ a vypúšťa sa písmeno c).

16.

V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) meno, priezvisko a adresu osoby, ktorá neuhradila pohľadávku členského štátu alebo pohľadávku zmluvného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.

17.

V § 6 ods. 2 písm. b) a § 7 ods. 2 písm. c) sa na konci slovo „a“ nahrádza bodkou.

18.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12 a 13 znejú:

„12) § 2 písm. a) zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých ...

19.

V § 7 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: „najmä“.

20.

V § 7 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „adresu“ vypúšťa odkaz 14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.

21.

V § 7 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

22.

V § 7 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti podľa odseku 2 je a) originál písomnosti súvisiacej s pohľadávkou alebo s vymáhaním ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a)
Čl. 10 a príloha I nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.“.

23.

V § 7 ods. 5 sa za slovom „osobe“ bodkočiarka nahrádza čiarkou a vkladajú sa slová „ak nemôže doručiť ...

24.

V § 8 ods. 2 uvádzacej vete sa na konci pripája toto slovo: „najmä“.

25.

V § 8 ods. 2 písm. a) sa nad slovom „adresu“ vypúšťa odkaz 15.

Poznámka pod čiarou k odkazu 15 sa vypúšťa.

26.

V § 8 ods. 2 sa vypúšťa písmeno g).

27.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Prílohou k žiadosti o vymáhanie pohľadávky a) je jednotný exekučný titul členského štátu, ktorý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:

„15a)
Čl. 16 a príloha II nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.“.

28.

V § 8 ods. 4 písmeno a) znie:

„a) môže na základe exekučného titulu vydaného v Slovenskej republike zaslať príslušnému orgánu členského ...

29.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

„§ 8a Príslušný orgán Slovenskej republiky pri uplatnení postupu podľa § 8 ods. 4 písm. a) vypočíta ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16a znie:

„16a) § 59a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 466/2009 Z. z.§ 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o ...

30.

§ 9 znie:

„§ 9 (1) Pohľadávka členského štátu sa vymáha rovnako ako pohľadávka Slovenskej republiky17) a jej vymáhanie ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 17, 18, 19a, 22, 23, 24 a 24a znejú:

„17) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 21 sa vypúšťa.

31.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý znie:

„§ 9a (1) Ak príslušný orgán Slovenskej republiky svoju žiadosť o vymáhanie pohľadávky zmení alebo stiahne, ...

32.

V § 10 ods. 1 sa slová „ods. 5“ nahrádzajú slovami „ods. 4“.

33.

V § 10 ods. 2 písm. a) sa slová „bodov 1 a 11“ nahrádzajú slovami „prvého a druhého bodu“ a v písmene ...

34.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 56a zákona č. 199/2004 Z. z. v znení zákona č. 518/2005 Z. z.§ 81 a 82 zákona č. 563/2009 Z. ...

35.

V § 11 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Príslušný orgán Slovenskej republiky zamietne žiadosť a) podľa § 8, ak celková suma pohľadávky ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

36.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) O dôvodoch zamietnutia žiadosti podľa odsekov 1 až 3 príslušný orgán Slovenskej republiky informuje ...

37.

Doterajší text § 12 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Príslušný orgán Slovenskej republiky informuje príslušný orgán členského štátu o skutočnostiach, ...

38.

§ 13 znie:

„§ 13 (1) Žiadosť podľa § 6 až 8 alebo § 10 a s ňou súvisiace písomnosti sa predkladajú v úradnom jazyku ...

39.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27 znie:

„27)
Čl. 2 nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.“.

40.

V § 15 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak sa ...

41.

V § 15 ods. 2 sa za slovo „zašle“ vkladajú slová „alebo prijme“.

42.

V § 15 odsek 3 znie:

„(3) Na elektronické doručovanie sa použije štandardný formulár, ktorého náležitosti ustanovuje osobitný ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:

„28)
Prílohy I a II nariadenia (EÚ) č. 1189/2011.“.

43.

V § 16 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Ak príslušný orgán Slovenskej republiky zistí, že informácie získané podľa tohto zákona od príslušného ...

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.

44.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

„§ 16a (1) Na účel podpory medzinárodnej pomoci pri vymáhaní pohľadávky môže príslušný orgán Slovenskej ...

45.

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Ministerstvo financií každoročne predkladá Európskej komisii oznámenie, v ktorom uvedie informácie ...

46.

V § 17 odsek 2 znie:

„(2) Finančné riaditeľstvo oznámi Európskej komisii, ktoré orgány Slovenskej republiky sú oprávnené ...

47.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak príslušný orgán Slovenskej republiky uzavrie dvojstrannú dohodu alebo viacstrannú dohodu na ...

48.

Poznámka pod čiarou k odkazu 31 znie:

„31) Zákon č. 199/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších ...

49.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Ak ide o vymáhanie pohľadávky podľa medzinárodnej zmluvy, vykonateľnosť exekučného titulu uznáva ...

50.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012 (1) Právne úkony a rozhodnutia vykonané ...

51.

V § 20 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“.

52.

Názov prílohy znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

53.

V prílohe prvý bod znie:

„1. Smernica Rady 2010/24/EÚ zo 16. marca 2010 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok vyplývajúcich ...

54.

Slová „daňové riaditeľstvo“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „finančné ...

Čl. III

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore