Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 53/2009 účinný od 01.03.2009

Platnosť od: 27.02.2009
Účinnosť od: 01.03.2009
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Spotrebné dane

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD46DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov 53/2009 účinný od 01.03.2009
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 53/2009 s účinnosťou od 01.03.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení zákona č. 667/2004 Z. z., ...

1.

V § 4 ods. 2 a 8 písmeno h) znie:

„h)
tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 91,“.

2.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) tovar kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 97, ak je určený na použitie ako pohonná látka ...

3.

V § 4 sa odsek 8 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i) tovary kódu kombinovanej nomenklatúry 3824 90 97, ak sú určené na použitie alebo použité ...

4.

V § 10 ods. 4 písm. a) prvý bod znie:

„1. ak ju použije právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva výrobnú činnosť v ...

5.

V § 19 odsek 12 znie:

„(12) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 10 ods. 4 písm. a) nie je povinná požiadať ...

6.

Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 19a Výrobca biogénnej látky (1) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vyrába na daňovom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení ...

7.

V § 21 sa odsek 7 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) dňom výmazu z obchodného registra alebo obdobného registra alebo dňom zrušenia živnostenského ...

8.

V § 22 ods. 6 písm. a) prvý bod znie:

„1. zvýšiť zloženú zábezpeku na daň o sumu, ktorá presiahla zloženú zábezpeku na daň, ...

9.

V § 22 ods. 6 písm. b) text za bodkočiarkou znie: „colný úrad vráti príslušný rozdiel s prihliadnutím ...

10.

V § 23 ods. 4 druhej vete a § 24 ods. 6 druhej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú ...

11.

V § 23 ods. 5 písm. a) sa prvý bod dopĺňa bodom 1f, ktorý znie:

„1f. príjemcom (odberateľom) na daňovom území namiesto odosielateľa (dodávateľa) na daňovom ...

12.

§ 23 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Colný úrad povolí na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa daňového skladu alebo ...

13.

§ 24 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Colný úrad povolí na základe písomnej žiadosti odosielateľa (dodávateľa) zníženie ...

14.

§ 25 vrátane nadpisu znie:

„§ 25 Oprávnený príjemca (1) Oprávneným príjemcom na daňovom území je právnická osoba ...

15.

V § 35 odsek 5 znie:

„(5) Právnická osoba alebo fyzická osoba uvedená v § 19a je povinná viesť evidenciu a) vyrobenej ...

16.

V § 41 ods. 1 sa za slová „obchodníkov s minerálnym olejom“ vkladá čiarka a slová „výrobcov ...

17.

V § 41 ods. 2 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:

„g)
identifikačné údaje výrobcu biogénnej látky,“.

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno h).

18.

Za § 46c sa vkladá § 46d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 46d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2009 (1) Právnická osoba alebo ...

Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2009.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore