Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 529/2002 účinný od 01.05.2010


Platnosť od: 17.09.2002
Účinnosť od: 01.05.2010
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana spotrebiteľa, Štátna hospodárska politika, Colná správa, Nakladanie s odpadmi

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST12 JUD10 DS7 EU PP7 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 529/2002 účinný od 01.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 529/2002 s účinnosťou od 01.05.2010 na základe 119/2010

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. II

Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak osobitné predpisy8a) neustanovujú inak, vzťahuje sa tento zákon aj na nakladanie s odpadmi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
Zákon č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

2.

V § 5 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:

„Ciele zamerané na znižovanie množstva odpadov z obalov a opatrenia na ich dosiahnutie sa musia ...

3.

V § 23 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Odpad vzniknutý v Slovenskej republike určený na zhodnotenie musí byť prednostne zhodnotený ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

4.

V § 23 ods. 4 písm. d) sa slová „R9" nahrádzajú slovami „R1".

5.

V § 41 ods. 12 sa slová „odseku 12" nahrádzajú slovami „odseku 11".

6.

V § 41 odseky 13 až 15 znejú:

„(13) Výrobca platí príspevok do Recyklačného fondu za kalendárny štvrťrok. Určí ho podľa ...

7.

V § 41 ods. 16 sa slová „odseku 10" nahrádzajú slovami „odseku 9".

8.

V § 43 ods. 6 sa slová „R2" nahrádzajú slovami „R3".

9.

Za § 44 sa vkladá § 44a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 44a Príspevok do Recyklačného fondu za kovové obaly (1) Výrobca a dovozca kovových obalov ...

10.

V nadpise pod § 45 sa slová „výrobky spotrebnej elektroniky" nahrádzajú slovami „elektrické ...

11.

V § 48 ods. 1 sa slová „Výrobca a dovozca papiera a lepenky, ako aj dovozca výrobkov balených ...

12.

V § 55 sa odsek 1 dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k)
odpadov z kovových obalov.“.

13.

V § 55 sa odsek 2 dopĺňa novým písmenom k), ktoré znie:

„k)
kovových obalov,“.

Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).

14.

V § 56 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Príspevok podľa odseku 1 sa znižuje o čiastku ...

15.

V § 58 ods. 2 sa slovo „pätnásť" nahrádza slovom „sedemnásť".

16.

V § 58 ods. 2 písm. a) sa slová „desať" nahrádzajú slovami „jedenásť" a slová „§ 55 ...

17.

V § 58 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
jedného člena vymenúva a odvoláva minister hospodárstva Slovenskej republiky.“.

18.

V § 58 ods. 6 písm. f) sa vypúšťajú slová „a dozornej rady".

19.

V § 59 odsek 1 znie:

„(1) Dozorná rada je kontrolným a dozorným orgánom Recyklačného fondu, ktorý dohliada na hospodárenie ...

20.

V § 59 ods. 7 písm. d) sa vypúšťajú slová „a správnej rade".

21.

V § 59 sa odsek 7 dopĺňa písmenami g) až i), ktoré znejú:

„g) schvaľuje rokovací poriadok dozornej rady, h) schvaľuje výber audítora, i) ukladá správnej ...

22.

V § 61 ods. 3 písm. g) sa slová „15. februára" nahrádzajú slovami „31. marca".

23.

V § 61 ods. 3 písm. h) sa slová „1. marca" nahrádzajú slovami „30. apríla".

24.

V § 62 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11.
výrobu a dovoz kovových obalov (§ 44a ods. 1),“.

25.

V § 62 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 64 ods. 11)" nahrádzajú slovami „(§ 64 ods. 12)".

26.

V § 62 ods. 1 sa za písmeno c) vkladajú písmená d) až f), ktoré znejú:

„d) úroky z úverov poskytnutých Recyklačným fondom, e) výnosy zo správy vlastného majetku, f) úroky ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno g).

27.

V § 63 ods. 1 písm. c) sa slová „(§ 57 ods. 6)" nahrádzajú slovami „(§ 53 ods. 6)".

28.

V § 63 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f)
úhradu nákladov na odber odpadov z obalov a ich zhodnotenie alebo recykláciu.“.

29.

V § 63 odsek 4 znie:

„(4) Výdavky na správu Recyklačného fondu okrem nákladov za vedenie bankových účtov a za bankové ...

30.

V § 64 ods. 7 prvá veta znie: „Správna rada rozhodne o poskytnutí prostriedkov z Recyklačného ...

31.

V § 65 ods. 2 sa slová „na osobitnom účte v Národnej banke Slovenska" nahrádzajú slovami „na ...

32.

V § 65 ods. 3 sa slovo „podúčtoch" nahrádza slovom „účtoch".

Čl. V - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2003 okrem čl. I § 6 ods. 3, ktorý nadobúda účinnosť ...

Jozef Migaš v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore