Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69449
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
22.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce) 528/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 30.11.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Územná samospráva, Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD22 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce) 528/2005 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 528/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 321/2018


§ 2

(1)
V rámci trestu povinnej práce je odsúdený povinný v rozsahu určenom súdom vykonať práce v prospech štátu, vyššieho územného celku, obce alebo inej právnickej osoby, ktorá sa zaoberá vzdelávaním, kultúrou, školstvom, ochranou ľudských práv, rozvojom vedy, rozvojom telesnej kultúry, ochranou pred požiarmi, ochranou zvierat, sociálnou pomocou, sociálnymi službami, zdravotnou starostlivosťou, ekologickou činnosťou, náboženskou činnosťou, humanitárnou činnosťou, charitatívnou činnosťou alebo inou verejnoprospešnou činnosťou, ktorá sa nevykonáva na účely dosiahnutia zisku.
(2)
Trest povinnej práce odsúdený vykonáva v obvode okresného súdu, v ktorom má bydlisko. So súhlasom odsúdeného môže byť trest vykonaný aj mimo obvodu tohto súdu.
(3)
Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať osobne a vo svojom voľnom čase bez nároku na odmenu tak, aby odpracoval najmenej 20 hodín a odsúdený mladistvý 15 hodín za kalendárny mesiac.
zobraziť paragraf
§ 3
Nariadenie výkonu trestu

(1)
Len čo sa stane vykonateľným rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať trest povinnej práce, predseda senátu zašle jeho rovnopis okresnému súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať.
(2)
Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v ktorého obvode má odsúdený trest vykonať, bezodkladne vyzve odsúdeného, aby sa dostavil v určenom termíne na prejednanie podmienok výkonu trestu povinnej práce.
(3)
Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať, prejedná s odsúdeným podmienky výkonu trestu povinnej práce. O výsledku prejednania bezodkladne písomne informuje predsedu senátu.
(4)
Po prejednaní podmienok výkonu trestu povinnej práce podľa odseku 3 bezodkladne rozhodne predseda senátu okresného súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať, o druhu a mieste výkonu trestu povinnej práce a nariadi jeho výkon; predseda senátu tak rozhodne aj bez predchádzajúceho prejednania podmienok výkonu trestu podľa odseku 3, ak sa odsúdený bez dostatočného ospravedlnenia nedostavil k takému prejednaniu, hoci mu bola výzva podľa odseku 2 riadne doručená.
zobraziť paragraf
§ 4
Sprostredkovanie práce a súčinnosť

(1)
Probačný a mediačný úradník okresného súdu vedie evidenciu prác vhodných na výkon trestu povinnej práce a sprostredkúva prácu odsúdenému u právnickej osoby uvedenej v § 2 ods. 1 (ďalej len „poskytovateľ práce“). Ak poskytovateľ práce má záujem o vykonanie práce podľa tohto zákona odsúdeným, oznámi písomne túto skutočnosť okresnému súdu, v obvode ktorého sa má práca vykonávať, s uvedením druhu, rozsahu a miesta vykonávania práce.
(2)
Okresný súd uzatvára písomnú dohodu o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce, ktorá obsahuje najmä
a)
druh, rozsah a miesto vykonávanej práce, ak odsek 3 neustanovuje inak,
b)
záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému úradníkovi príslušného okresného súdu bezodkladne oznámi neúčasť odsúdeného na vykonávaní práce alebo nedodržanie dohodnutého rozsahu prác,
c)
záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému úradníkovi príslušného okresného súdu umožní bezodkladne vykonať kontrolu plnenia tejto dohody a kontrolu vykonávania práce odsúdeným,
d)
záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému úradníkovi príslušného okresného súdu bezodkladne oznámi začatie a ukončenie vykonávania dohodnutej práce.
(3)
Písomnú dohodu o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce podľa odseku 2 možno uzatvoriť aj vo forme rámcovej zmluvy; druh, miesto a rozsah vykonávanej práce vo vzťahu k príslušnému odsúdenému určuje po dohode s poskytovateľom práce probačný a mediačný úradník.
(4)
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac písomne informuje na účely výkonu trestu povinnej práce okresný súd, v obvode ktorého má sídlo, o ponuke voľných pracovných miest u realizátorov aktivačnej činnosti podľa osobitného predpisu,2) ktoré nie je možné obsadiť uchádzačmi o zamestnanie.
(5)
Kontrolu nad výkonom trestu povinnej práce vykonáva probačný a mediačný úradník.3)
(6)
Ak boli odsúdenému rozhodnutím súdu uložené obmedzenia alebo povinnosti smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, probačný a mediačný úradník kontroluje ich dodržiavanie.
(7)
Ak súd prijal záruku záujmového združenia občanov za nápravu odsúdeného alebo ak považuje výchovné spolupôsobenie takého združenia za prospešné, predseda senátu požiada o jeho výchovné spolupôsobenie.
zobraziť paragraf
§ 5

(1)
Predseda senátu na nevyhnutnú dobu odloží alebo preruší výkon trestu povinnej práce, ak odsúdený doručí potvrdenie o pracovnej neschopnosti alebo ak jeho zdravotný stav podľa lekárskej správy o jeho zdravotnom stave nie staršej ako 30 dní dočasne bráni vo výkone uloženého trestu. V odôvodnenom prípade môže predseda senátu rozhodnúť o preradení odsúdeného na iný vhodný druh práce; ustanovenia § 3 ods. 2 a 3 a § 4 ods. 2 a 3 sa použijú primerane.
(2)
Predseda senátu odloží alebo preruší výkon trestu povinnej práce u tehotnej ženy alebo matky novonarodeného dieťaťa na jeden rok po pôrode alebo u odsúdeného, ktorý je vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody v inej veci, na nevyhnutnú dobu.
(3)
Predseda senátu môže výkon trestu povinnej práce prerušiť na nevyhnutnú dobu alebo odložiť na dobu najviac troch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol tento trest uložený, z dôvodu oprávneného pobytu v cudzine alebo z iného závažného dôvodu.
(4)
Predseda senátu odklad alebo prerušenie odvolá, ak pominuli dôvody odkladu alebo prerušenia.
(5)
Do doby, v ktorej sa má vykonať trest povinnej práce, sa nezapočítava doba, počas ktorej bol výkon trestu odložený alebo prerušený.
(6)
Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 až 4 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 7
Upustenie od výkonu trestu

(1)
Predseda senátu môže upustiť od výkonu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku, ak je odsúdený podľa zaslanej lekárskej správy o jeho zdravotnom stave nie staršej ako 30 dní v dôsledku zmeny zdravotného stavu, ktorý si úmyselne neprivodil, trvalo práceneschopným alebo invalidným alebo bez zavinenia odsúdeného nebol výkon tohto trestu nariadený do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol trest povinnej práce uložený, alebo z iného závažného dôvodu.
(2)
Ak bolo upustené od výkonu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku, považuje sa trest za vykonaný dňom, keď nadobudlo také rozhodnutie právoplatnosť.
(3)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
zobraziť paragraf
§ 8
Premena trestu povinnej práce na trest odňatia slobody

(1)
Ak odsúdený nevedie riadny život v čase výkonu trestu povinnej práce, nedodržiava obmedzenia alebo neplní povinnosti, ktoré mu boli uložené rozhodnutím súdu, alebo zavinene nevykonáva práce v určenom rozsahu, probačný a mediačný úradník podá návrh na premenu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody.
(2)
O premene trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody rozhodne predseda senátu na návrh probačného a mediačného úradníka do 90 dní od jeho doručenia alebo aj bez takého návrhu na verejnom zasadnutí.
(3)
Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.
(4)
Ak predseda senátu rozhodne, že nie je dôvod na premenu trestu podľa odseku 2, môže v odôvodnenom prípade rozhodnúť o novom druhu alebo mieste výkonu trestu povinnej práce.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore