Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce) 528/2005 účinný od 01.01.2019


Platnosť od: 30.11.2005
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Územná samospráva, Všeobecné súdnictvo, Trestné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD22 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce) 528/2005 účinný od 01.01.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 528/2005 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 321/2018

Legislatívny proces k zákonu 321/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Základné ustanovenia
§ 1

Tento zákon upravuje výkon trestu povinnej práce,1) ktorý bol odsúdenému uložený v trestnom ...

§ 2
(1)

V rámci trestu povinnej práce je odsúdený povinný v rozsahu určenom súdom vykonať práce v prospech ...

(2)

Trest povinnej práce odsúdený vykonáva v obvode okresného súdu, v ktorom má bydlisko. So súhlasom ...

(3)

Trest povinnej práce je odsúdený povinný vykonať osobne a vo svojom voľnom čase bez nároku na ...

§ 3
Nariadenie výkonu trestu
(1)

Len čo sa stane vykonateľným rozhodnutie, podľa ktorého sa má vykonať trest povinnej práce, ...

(2)

Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v ktorého obvode má odsúdený trest vykonať, ...

(3)

Probačný a mediačný úradník okresného súdu, v obvode ktorého má odsúdený trest vykonať, ...

(4)

Po prejednaní podmienok výkonu trestu povinnej práce podľa odseku 3 bezodkladne rozhodne predseda ...

§ 4
Sprostredkovanie práce a súčinnosť
(1)

Probačný a mediačný úradník okresného súdu vedie evidenciu prác vhodných na výkon trestu ...

(2)

Okresný súd uzatvára písomnú dohodu o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce, ktorá ...

a)
druh, rozsah a miesto vykonávanej práce, ak odsek 3 neustanovuje inak,
b)
záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému úradníkovi príslušného okresného ...
c)
záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému úradníkovi príslušného okresného ...
d)
záväzok poskytovateľa práce, že probačnému a mediačnému úradníkovi príslušného okresného ...
(3)

Písomnú dohodu o zabezpečení povinnej práce s poskytovateľom práce podľa odseku 2 možno uzatvoriť ...

(4)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac písomne informuje ...

(5)

Kontrolu nad výkonom trestu povinnej práce vykonáva probačný a mediačný úradník.3)

(6)

Ak boli odsúdenému rozhodnutím súdu uložené obmedzenia alebo povinnosti smerujúce k tomu, aby ...

(7)

Ak súd prijal záruku záujmového združenia občanov za nápravu odsúdeného alebo ak považuje ...

Odklad a prerušenie výkonu trestu
§ 5
(1)

Predseda senátu na nevyhnutnú dobu odloží alebo preruší výkon trestu povinnej práce, ak odsúdený ...

(2)

Predseda senátu odloží alebo preruší výkon trestu povinnej práce u tehotnej ženy alebo matky ...

(3)

Predseda senátu môže výkon trestu povinnej práce prerušiť na nevyhnutnú dobu alebo odložiť ...

(4)

Predseda senátu odklad alebo prerušenie odvolá, ak pominuli dôvody odkladu alebo prerušenia.

(5)

Do doby, v ktorej sa má vykonať trest povinnej práce, sa nezapočítava doba, počas ktorej bol výkon ...

(6)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 až 4 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 6
(1)

Predseda senátu preruší alebo odloží výkon trestu povinnej práce na nevyhnutnú dobu, ak je odsúdený ...

(2)

Ustanovenia § 5 ods. 4 a 5 platia rovnako pre odsúdeného, ktorému bol výkon trestu povinnej práce ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odsekov 1 a 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 7
Upustenie od výkonu trestu
(1)

Predseda senátu môže upustiť od výkonu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku, ak je odsúdený ...

(2)

Ak bolo upustené od výkonu trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku, považuje sa trest za vykonaný ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 1 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

§ 8
Premena trestu povinnej práce na trest odňatia slobody
(1)

Ak odsúdený nevedie riadny život v čase výkonu trestu povinnej práce, nedodržiava obmedzenia ...

(2)

O premene trestu povinnej práce alebo jeho zvyšku na trest odňatia slobody rozhodne predseda senátu ...

(3)

Proti rozhodnutiu podľa odseku 2 je prípustná sťažnosť, ktorá má odkladný účinok.

(4)

Ak predseda senátu rozhodne, že nie je dôvod na premenu trestu podľa odseku 2, môže v odôvodnenom ...

§ 9
Ukončenie trestu
(1)

Poskytovateľ práce bezodkladne oznámi probačnému a mediačnému úradníkovi ukončenie prác, ...

(2)

Probačný a mediačný úradník po výkone trestu povinnej práce vypracuje pre predsedu senátu písomnú ...

§ 10
Informačný systém
(1)

Okresný súd je podľa osobitného zákona4) oprávnený na účely zabezpečenia výkonu trestu povinnej ...

(2)

Na spracovanie a poskytovanie osobných údajov podľa odseku 1 nie je potrebný súhlas dotknutej osoby. ...

Spoločné ustanovenia
§ 11
(1)

Na konanie podľa tohto zákona sa použijú ustanovenia Trestného poriadku, ak tento zákon neustanovuje ...

(2)

Rozhodnutia súvisiace s výkonom trestu povinnej práce vykonáva podľa tohto zákona predseda senátu ...

(3)

Predsedom senátu sa na účely tohto zákona rozumie aj samosudca.

(4)

Náklady spojené s výkonom trestu povinnej práce znáša odsúdený sám; to neplatí ohľadom nákladov ...

§ 12
(1)

Vykonávaním práce podľa tohto zákona nevzniká odsúdenému pracovný pomer ani iný obdobný pracovný ...

(2)

Vo veciach bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa primerane použijú ustanovenia o povinnostiach ...

(3)

Vykonávanie práce odsúdeným podľa tohto zákona sa z hľadiska zodpovednosti za škodu nepovažuje ...

Čl. II

Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom af), ktoré znie:

„af) informovať najmenej jedenkrát za kalendárny mesiac na účely výkonu trestu povinnej práce20b) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

„20b) Zákon č. 528/2005 Z. z. o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 ...

2.

§ 52 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Ak úrad nemá dostatočný počet vhodných uchádzačov o zamestnanie na výkon aktivačnej ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Poznámky

  • 1)  § 54 a 55 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon.§ 422 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok. ...
  • 2)  § 13 ods. 1 písm. af) a § 52 ods. 2 a 11 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o ...
  • 3)  § 3 ods. 1 zákona č. 550/2003 Z. z. o probačných a mediačných úradníkoch a o zmene a doplnení ...
  • 4)  Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
  • 5)  § 147, 148 a 150 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Zákon č. 95/2000 Z. z. o inšpekcii ...
  • 6)  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore