Zákon o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch 527/1990 účinný od 01.10.2002

Platnosť od: 21.12.1990
Účinnosť od: 01.10.2002
Autor: Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
Oblasť: Priemyselné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST6JUD151DSEUPP1ČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 527/1990 s účinnosťou od 01.10.2002 na základe 444/2002
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

§ 72
(1)

Za zlepšovacie návrhy sa pokladajú technické, výrobné alebo prevádzkové zdokonalenia, ako aj ...

(2)

Práva zo zlepšovacích návrhov nevzniknú, ak im bránia práva z patentu alebo zo zapísaného priemyselného ...

§ 73
(1)

Zlepšovateľ je povinný ponúknuť zlepšovací návrh svojmu zamestnávateľovi, ak sa zlepšovací ...

(2)

Zlepšovateľ má právo so zlepšovacím návrhom nakladať bez obmedzenia, ak s ním zamestnávateľ ...

§ 74

Právo využívať zlepšovací návrh vzniká uzavretím zmluvy so zlepšovateľom o prijatí ponuky ...

Spoločné ustanovenia

§ 75
(1)

V prípade neoprávneného zásahu do práv chránených týmto zákonom sa môže ten, ktorého právo ...

§ 76
(1)

Osoby, ktoré nemajú na území Slovenskej republiky bydlisko alebo sídlo, majú za podmienok vzájomnosti ...

(2)

Ustanovenia medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, nie sú týmto zákonom ...

Prechodné ustanovenia

§ 85
(1)

Prerokúvanie prihlášok zlepšovacích návrhov, ktoré sa neskončili pred nadobudnutím účinnosti ...

(2)

Pre vzťahy zo zlepšovacích návrhov, o ktorých sa kladne rozhodlo pred nadobudnutím účinnosti ...

§ 87

Tematické úlohy vyhlásené pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa prerokujú a vyporiadajú ...

Splnomocňovacie, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 88
(2)

Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky chorôb a liečenia ľudí sa udeľujú osvedčenia. Podrobnosti ...

(3)

Na nové spôsoby prevencie, diagnostiky a liečenia zvierat a ochrany rastlín proti škodcom a chorobám ...

§ 89
1.

zákon č. 84/1972 Zb. o objavoch, vynálezoch, zlepšovacích návrhoch a priemyselných vzoroch;

2.

vyhláška č. 104/1972 Zb. o konaní vo veciach objavov, vynálezov a priemyselných vzorov;

3.

vyhláška č. 105/1972 Zb. o zlepšovacích návrhoch;

4.

vyhláška č. 107/1972 Zb. o vzťahoch k zahraničiu vo veciach vynálezov a priemyselných vzorov;

5.

vyhláška č. 93/1972 Zb. o zmierovacom konaní v sporoch o odmeny poskytované v súvislosti s vynálezmi, ...

6.

vyhláška č. 27/1986 Zb. o odmieňaní objavov vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných ...

7.

vyhláška č. 28/1986 Zb. o správe vynálezov, zlepšovacích návrhov a priemyselných vzorov a o ...

8.

vyhláška č. 29/1986 Zb. o plánovaní tematických úloh;

9.

vyhláška č. 68/1974 Zb., ktorou sa ustanovujú odchýlky z ustanovení zákona č. 84/1972 Zb. o ...

§ 90

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1991.

Čl. VII

(1)

Konania o prihláškach objavov,1) ktorých autormi sú občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom ...

(2)

Konania o prihláškach vynálezov a priemyselných vzorov,2) úžitkových vzorov,3) topografií polovodičových ...

(3)

Právne úkony vykonané v konaní pred Federálnym úradom pre vynálezy, ako aj právne skutočnosti ...

(4)

Autorské osvedčenia a patenty na vynálezy, osvedčenia a patenty na priemyselné vzory, zápisy priemyselných ...

(5)

Konania o zrušení zápisu označenia pôvodu výrobkov7), o zrušení patentu alebo autorského osvedčenia ...

Havel v. r.

Dubček v. r.

Čalfa v. r.

Poznámky

 • 1)  Dohovor o medzinárodných výstavách dojednaný v Paríži 22. novembra 1928 (Zbierka zákonov a nariadení ...
 • 2)  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.Zákon č. 109/1964 Zb. ...
 • 3)  Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 64/1975 Zb. o ...
 • 4)  Zákon č. 105/1951 Zb. o správnych poplatkoch v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného ...
 • 5)  § 29, 39, 49 a 50 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).
 • 6)  § 224 Občianskeho súdneho poriadku.
 • 7)  Zákon Českej národnej rady č. 128/1990 Zb. o advokácii.Zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1990 ...
 • 8)  Zákon č. 102/1971 Zb. o ochrane štátneho tajomstva v znení zákona č. 383/1990 Zb.
 • 9)  Vyhláška ministra zahraničných vecí Československej socialistickej republiky č. 133/1978 Zb. ...
 • 10)  Zákon č. 109/1964 Zb. Hospodársky zákonník v znení neskorších predpisov.Zákon č. 105/1990 ...
 • 1)  § 77 zákona č. 527/1990 Zb. o vynálezoch, priemyselných vzoroch a zlepšovacích návrhoch v znení ...
 • 2)  § 24 a 42 zákona č. 527/1990 Zb. v znení zákona č. 519/1991 Zb.
 • 3)  § 8 zákona č. 478/1992 Zb. o úžitkových vzoroch.
 • 4)  § 7 zákona č. 529/1991 Zb. o ochrane topografií polovodičových výrobkov.
 • 5)  § 7 zákona č. 159/1973 Zb. o ochrane označení pôvodu výrobkov.
 • 6)  § 8 zákona č. 174/1988 Zb. o ochranných známkach.
 • 7)  § 10 zákona č. 159/1973 Zb.
 • 8)  § 23 a 62 zákona č. 527/1990 Zb.
 • 9)  § 17 zákona č. 478/1992 Zb.
 • 10)  § 13 zákona č. 529/1991 Zb.
 • 11)  § 23 zákona č. 174/1988 Zb.
 • 12)  § 19 zákona č. 478/1992 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore