Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69452
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
23.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 526/2010 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 29.12.2010
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9 JUD5 DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 526/2010 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

K predpisu 526/2010, dátum vydania: 29.12.2010

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Podľa § 8a ods. 1v spojení s § 37d ods. 3 zákona č . 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z., ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2011, bude môcť Ministerstvo vn útra Slovenskej republiky poskytovať dotácie vo svojej vecnej pôsobnosti len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok ním ustanovených. V súčasnosti poskytuje ministerstvo vnú tra tieto druhy dotácií :

a) dotácie na úseku prevencie kriminality, a to na celoslovenské a regionálne projekty prostredníctvom rozpočtov obvodných úradov v sídlach krajov. Do roku 2008 boli poskytované na základe Stratégií prevencie kriminality v Slovenskej republike, schválených príslušnými uzneseniami vlády Slovenskej republiky. Od roku 2009 sa v tejto oblasti postupuje podľa zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Posudzovanie, výber a schvaľovanie projektov je v pôsobnosti Rady vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality, ktorej členmi sú najm ä zástupcovia viacerých ústredných orgánov štátnej správy a iných spoločenských organizácií,

b) príspevky na zabezpečovanie starostlivosti o vojnové hroby, ktoré sa poskytujú obci na základe zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov,

c) dotácie na prenesený výkon štátnej spr ávy na úseku matrík a hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sú poskytované prostredníctvom obvodných úradov v sídlach krajov v rozsahu záväzných ukazovateľov určených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok. Ide o obligatórny výdavok štátneho rozpočtu, dotácie majú osobitný režim, sú rozpočtované na základe vopred určených normatívov podľa výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 3. novembra 2005 č. 207-2005/04291 o rozsahu a podmienkach poskytovania dotácií na úhradu nákladov preneseného vý konu štátnej správy na úseku matrík (oznámenie č. 498/2005 Z.z.) v znení výnosu z 12. decembra 2006, č. 207-2006/03902 (oznámenie č. 658/2006 Z.z.) a výnosu z 26. novembra 2008 (oznámenie č . 550/2008 Z.z.) a podľa výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo 6. decembra 2006, č. 206-2006/02288 o poskytovaní dotácií na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlá senia pobytu občanov a registra obyvateľov Slovenskej republiky (oznámenie č- 630/2006 Z.z.) v znení výnosu z 26. novembra 2008 (oznámenie č. 549/2008 Z.z.),

d) dotácie vyčlenené rozpočtovou kapitolou na príslušn ý rok v súlade s jej možnosťami a schválené zákonom o štátnom rozpočte. Ich poskytovanie je v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly a vykonáva sa podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidl ách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 9. apríla 2008, č. SLV-35/OLVS-2008 o poskytovaní dotácií v p ôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (oznámenie č. 126/2008 Z. z.).

Predmetom navrhovanej právnej úpravy sú dotácie uvedené v písmene d). Pri tvorbe návrhu zákona sa v zásade vychádzalo z platného výnosu. V predloženom návrhu sa upresňujú podmienky poskytovania dotácií, rozširuje sa okruh oblastí, na ktoré nie je možné použiť finančné prostriedky z dotácie, zavádza sa povinnosť dokladovania bezúhonnosti štatutárneho zástupcu ž iadateľa o dotáciu formou výpisu z registra trestov. Vzhľadom na rozpočtový proces verejnej správy sa navrhuje zmeniť termín predkladania žiadostí. Za účelom transparentnosti a kontroly verejnosťou sa zavá dza povinnosť ministerstva vnútra zverejňovať evidenciu zmlúv na svojej internetovej adrese.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazan á, ako aj s právom Európskej únie.

Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu s právom Euró pskych spoločenstiev a s právom Európskej únie

Problematika n ávrhu zákona nie je upravená primárnym ani sekundárnym právom EÚ. V dôsledku toho je v dôvodovej správe k návrhu zákona potrebné uviesť nasledovnú doložku zlučiteľnosti:

1. Predkladateľ právneho predpisu:

vláda Slovenskej republiky

2. Názov návrhu právneho predpisu:

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

3. Problematika návrhu právneho predpisu:

a) je upravená v práve Európskej únie,

- primárnom čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej ú nie (Ú. v. EÚ C 83, 30.3.2010)

- sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1. legislatívne akty

2. nelegislatívne akty

b) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej ú nie.

4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii :

a) lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementá ciu nariadenia alebo rozhodnutia,

bezpredmetné

b) lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov,

bezpredmetné

c) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republiky o porušení podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

bezpredmetné

d) informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú prebrané smernice už prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia,

bezpredmetné

5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskej únie :

úplný

6. Gestor a spolupracujúce rezorty :

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Doložka vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: (Návrh)

Zákon z ... ..2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Termín začatia a ukončenia PPK: 6. augusta 2010 – 16. augusta 2010

A.2. Vplyvy:

Pozitívne* Žiadne*Negatívne*1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy

x2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?x3, Sociá lne vplyvy

– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,

-sociálnu exklúziu,

- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosťx4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozit ívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uvies ť v poznámke.

A.3. Poznámky

Návrh zákona nemá zvýšený dopad na štátny rozpočet, pretože vychádza zo zásad a kritérií pre poskytovanie dotácií zo súčasne platného výnosu. Finančné krytie dotácií je zabezpeč ené z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a nepožadujeme zvýšenie z toho titulu. V roku 2009 predstavovali dotácie sumu 2 489 638 eur. V rozpočte na rok 2010 sú schválené dotá cie v sume 2 973 059 eur. V návrhu rozpočtu na rok 2011 a na obdobie ďalších dvoch rokov sa predpokladajú v sume 2 270 835 eur.

Návrh zákona má pozitívny vplyv v prípadoch ak je príjemcom dotácie obec.

A.4. Alternatívne riešenia

nepredkladajú sa

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky súhlasilo s doložkou vybraných vplyvov.

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky nemalo pripomienky k doložke vybraných vplyvov.

Na základe zásadných pripomienok Ministerstva financií Slovenskej republiky bola upravená doložka vplyvov, dopracovaná doložka vplyvov v prílohách č. 2 a č. 6.

Ministerstvo hospodárstva a výstavby Slovenskej republiky sú hlasilo s doložkou vybraných vplyvov na podnikateľské prostredie bez pripomienok.

Príloha č. 2

Vplyvy na rozpočet verejnej správy,

na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu

2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Tabuľka č. 1

Vplyvy na rozpočet verejnej správyVplyv na rozpočet verejnej správy (v €)rr + 1r + 2r + 3Prí jmy verejnej správy celkom0000v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť0000z toho vplyv na štátny rozpočet0000z toho vplyv na územnú samosprávu0000Výdavky verejnej správy celkom2 973 0592 270 835 2 270 8352 270 835 v tom: za každý subjekt verejnej správy / program

04A – Záchranné zložky

06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti

08C – Verejná správa

424 160

2 036 567

512 332

402 358

1 441 127

427 350

402 358

1 441 127

427 350

402 358

1 441 127

427 350

z toho vplyv na štátny rozpočet2 973 0592 270 8352 270 8352 270 835z toho vplyv na územnú samosprávu0000Celková zamestnanosť (počet)0000zamestnanci v štátnej službe0000zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme0000iné skupiny zamestnancov (špecifikovať)0000Financovanie zabezpečené v rozpočte2 973 0592 270 8352 270 8352 270 835 v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť

04A – Záchranné zložky

06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti

08C – Verejná správa

424 160

2 036 567

512 332

402 358

1 441 127

427 350

402 358

1 441 127

427 350

402 358

1 441 127

427 350

2.2. Financovanie návrhu

Tabuľka č. 2

FinancovanieVplyv na rozpočet verejnej správy (v €)rr + 1r + 2r + 3Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky) 2 973 059 2 270 8352 270 8352 270 835 z toho vplyv na štátny rozpočet2 973 059 2 270 8352 270 8352 270 835 financovanie zabezpečené v rozpočte2 973 0592 270 8352 270 8352 270 835 ostatné zdroje financovania0000Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora0000

Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen í neskorších predpisov:

2.3. Popis a charakteristika návrhu

2.3.1. Popis návrhu:

Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať ? Kde sa budú služby poskytovať?

.......................................................................................................................................................

2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov:

zmena sadzby

zmena v nároku

nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)

kombinovaný návrh

iné

2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:

Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uveden ú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.

Tabuľka č. 3

Objem aktivítOdhadované objemyrr + 1r + 2r + 3Indikátor ABCIndikátor KLMIndikátor XYZ

2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie

Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použit é na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ jasne odlíši podklady od kapitol a organizácií samostatnými tabuľkami, aby bolo jasne vidieť základ pou žitý na výpočty.

Tabuľka č. 4

Príjmy (v €)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámkarr + 1r + 2r + 3Daňové príjmy (100)1 Nedaňové príjmy (200)1 Granty a transfery (300)1 Príjmy z transakcií s finančnými aktí vami a finančnými pasívami (400) Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500) Dopad na príjmy verejnej správy celkom 1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácieTabuľka č. 5

Výdavky (v €)Vplyv na rozpočet verejnej správypoznámkarr + 1r + 2r + 3Bežné výdavky (600)2 973 0592 270 8352 270 8352 270 835 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobn é vyrovnania (610) Poistné a príspevok do poisťovní (620) Tovary a služby (630)2 Bežné transfery (640)2

v tom:

642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám, v tom:

04A – Záchranné zložky

06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti

08C – Verejná správa2 973 059

2 973 059

424 160

2 036 567

512 3322 270 835

2 270 835

402 358

1 441 127

427 3502 270 835

2 270 835

402 358

1 441 127

427 3502 270 835

2 270 835

402 358

1 441 127

427 350 Splácanie úrokov a ostatné platby sú visiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2Kapitálové výdavky (700) Obstarávanie kapitálových aktív (710)2 Kapitálové transfery (720)2 Výdavky z transakcií s finančnými akt ívami a finančnými pasívami (800) Dopad na výdavky verejnej správy celkom 2 973 0592 270 8352 270 835 2 270 835 2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Tabuľka č. 6

ZamestnanosťVplyv na rozpočet verejnej správypoznámkarr + 1 r + 2r + 3Počet zamestnancov - štátna služba (príslušníci policajného zboru, štátna služba, hasiči) - zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme - iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) Priemerný mzdový výdavok (v eurách) - štátna služba - zamestnanci vo verejnom záujme - iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) Osobné výdavky celkom (v eurách) Mzdy, platy, služobn é príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) - štá tna služba - zamestnanci vo verejnom záujme - iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) Poistné a príspevok do poisťovní (620) - štá tna služba - zamestnanci vo verejnom záujme - iné skupiny zamestnancov (špecifikovať) Poznámky:Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedné ho zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu štátna služba a odmeňovanie zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zá ujme predstavuje 34,95 %, pre príslušníkov policajného zboru, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane Horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušn ých kategórií prílohy 'výdavky'.Vplyvy na informatizáciu spoločnosti

Budovanie základných pilierov informatizácieObsah6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?

(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)Zavádza sa zverejňovanie konkrétnych účelov, na ktor é sa poskytnú dotácie. Zavádza sa zverejňovanie zmlúv o poskytnutých dotáciách. Ide o zverejňovanie informácií - Úroveň I.6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sé mantickú interoperabilitu? (Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)nie¼udia6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o informačno-komunikačnej technológii?

(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)nie6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronické ho vzdelávania?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)nie6.5. Zabezpečuje sa podporná a propaga čná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a informačno-komunikačnej technológii?

(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)nie6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepš uje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?

(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)nieInfraštruktúra6.7. Rozširuje, inovuje, vytvá ra alebo zavádza sa nový informačný systém? (Uveďte jeho funkciu.)nie6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)nie6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?

(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)Zverejňovaním zmlúv o poskytnutí dotácie sa rozširuje verejná kontrola hospodárenia s prostriedkami zo štátneho rozpočtu.6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?

(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)nie6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť informa čnej technológie?

(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT)nie6.12. Rozširuje sa technická infraš truktúra?

(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)nieRiadenie procesu informatizácie6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie? (Uveďte popis zmien.)nieFinancovanie procesu informatizácie6.14. Vyžaduje si proces informatizá cie finančné investície? (Popíšte príslušnú úroveň financovania.)nieLegislatívne prostredie procesu informatizácie6.15. Predpokladá nelegislatívny materi ál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?

(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)nie

Osobitná časť

K § 1

Všeobecné ustanovenie deklaruje v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy, že na základe tohto zákona a ním ustanovených pravidiel bude možné poskytovať z rozpočtu ministerstva vnú tra vybraným subjektom finančné prostriedky. Účel ich použitia vymedzuje zákon v ďalšom ustanovení.

K § 2

Vymedzuje sa účel poskytovania dotácií. Určujú sa č innosti a aktivity, na ktoré možno uplatniť dotáciu, jednotlivo na jednu činnosť, alebo v kombinácii jednotlivých činností v rámci jedného účelu. Èinnosti vymedzené pod písm. a) a c) zahàňaj ú aj financovanie potrebného materiálneho a technického vybavenia, záchranného materiálu, zdravotného materiálu, výstroja, úhradu prevádzkových nákladov vzniknutých prevádzkovaním techniky a technick ého vybavenia spojených s týmito činnosťami, odbornú prípravu, preventívno-výchovnú činnosť, odbornú výcvikovú činnosť spojenú s týmito činnosťami.

Aktivity pod písm. d) realizujú subjekty Slovenský zvä z protifašistických bojovníkov, Zväz protikomunistického odboja, Konfederácia politických väzňov Slovenska, Konfederácia evidovaných politických odporcov komunistického normalizačného režimu v È eskoslovensku a Svetové združenie bývalých československých politických väzňov, o zaradení ktorých bolo do rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky rozhodnuté vlá dou Slovenskej republiky v rokoch 1990 a 1997 a to, uznesením č. 14/1990 a č. 617/1997.

Účely sú štruktúrované tak, aby pokryli pôsobnosti a úlohy, ktoré má ministerstvo a jemu podriadené zložky podľa jednotlivých zákonov. Systémová politika prideľovania verejný ch prostriedkov sleduje cieľ zainteresovať pri plnení úloh súvisiacich s ochranou života ľudí, verejného i súkromného majetku, v boji proti kriminalite, pri podpore športu ale i aktivít súvisiacich s bojom proti fašizmu, s obeťami socialistickej politiky čo najväčší okruh subjektov. Tým sa má jednak budovať právne a spoločenské povedomie ľudí, ale i uľahčovať plnenie úloh štátnymi org ánmi.

K § 3

Zákon vymedzuje taxatívnym spôsobom formy právnických osôb, ktorým možno poskytnúť dotáciu. Výber týchto právnických osôb je odvodený od s účasnej praxe. Je nepochybné, že pri plnení svojich úloh ministerstvo, Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor, Horská záchranná služba ale i orgány štátnej správy spolupracujú pri plnení svojich úloh práve s občianskymi združeniami, nadáciami, neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby, ale i obcami. Uvedené právnické osoby majú svoj vzťah k ministerstvu vyjadrený najmä náplňou svojej činnosti vo svojich stanovách či štatútoch a mnohé z nich dlhoročne spolupracujú na konkrétnych projektoch, záchranných akciách a iných aktivitách, a to aj na základe osobitných dohôd (napr. na úseku ochrany pred požiarmi, záchrane života na horách, dopravných nehodách, zabezpečovaní športovej reprezentácie atď.).

K § 4

Ide o ťažiskové ustanovenie. Vymedzuje sa v ňom, za akých podmienok možno dotáciu poskytnúť. Kritériá sú v odseku 1 usporiadané tak, aby ich prezent ácia vylúčila, že ide o špekulatívneho žiadateľa, ktorý sa svojim konaním vyhýba plneniu zákonom ustanovených povinností alebo ktorý sa dopustil konania, pre ktoré je voči nemu vedené konanie orgá nom verejnej moci alebo ktorý sa podieľa na nelegálnom zamestnávaní ľudí, neplatí dane, zákonom ustanovené poistné a pod. Ïalšou úlohou tohto ustanovenia je ustanoviť, na aký účel nemožno poskytn úť a ani použiť schválenú dotáciu.

Cieľom zákona je totiž, aby pridelené verejné prostriedky boli použité na plnenie celospoločenských cieľov, nie však na individuálne potreby žiadateľov tak, ako sú vymedzené v odseku 2 v písmená ch a) až c).

Navrhovaná zákonná úprava, na rozdiel od niektorých pravidiel, ktoré po splnení zákonom ustanovených požiadaviek zakladajú nárok na verejné prostriedky, je založená na princípe, že na udelenie dot ácie nie je právny nárok. Takéto pravidlo zakladá potrebu citlivého rozhodovania o finančných prostriedkoch, ktoré Národná rada Slovenskej republiky schváli na dotačnú politiku do kapitoly ministerstva vnú tra. Zároveň by mala prispieť k tomu, aby žiadatelia skvalitňovali svoje návrhy na vykonávanie aktivít podporovaných štátom.

Zákon umožňuje ministerstvu odstúpiť podľa § 6 od zmluvy o poskytnutí dotácií, ak sa žiadateľ dopustí konania, ktorým porušil podmienky, za ktorých sa poskytla dotácia. Aby sa predchádzalo tak ýmto konaniam, navrhuje sa ustanoviť aj pravidlo, že takémuto žiadateľovi nesmie byť poskytnutá dotácia v lehote troch rokov od právoplatného odstúpenia od zmluvy. Dôvody tohto odstúpenia vyplývajú z obsahových náležitostí zmluvy o poskytnutí dotácie.

K § 5

Dotácie sa budú poskytovať výlučne na základe písomnej žiadosti. Doteraz písomná žiadosť však nebola formalizovaná. Navrhuje sa, aby sa žiadosť podávala na unifikovanom tlačive. Jej vzor zavedie samotný zákon, pretože obsahuje veľa údajov. Ich rozsah je usporiadaný tak, aby mali údaje dostatočnú výpovednú hodnotu na to, aby si ministerstvo mohlo vytvoriť objektívny názor na žiadateľa.

V zákone sa vymedzujú prílohy žiadosti, bez ktorých nemožno rozhodnúť o poskytnutí dotácie. Ide predovšetkým o identifikačné údaje o žiadateľovi, jeho existencii, bankovom spojení a najmä o potvrdenia a vyhlásenia, ktoré majú dokumentovať splnenie podmienok podľa § 4 zákona a zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

K § 6

V tomto ustanovení sa ustanovuje postup, spôsob udeľovania dotácie, náležitosti zmluvy a dôvody, pre ktoré je príjemca dotácie povinný vrátiť nepouž ité finančné prostriedky.

Prvým krokom v realizácii dotačnej politiky ministerstva je to, aby dalo najavo, aké aktivity vzhľadom na svoje úlohy bude v príslušnom rozpočtovom roku podporovať. Na tieto účely je potrebné, aby príslu šné útvary ministerstva bližšie špecifikovali účely dotácií podľa § 2 a zverejnili ich v dostatočnom časovom predstihu na webovom sídle ministerstva. Takto budú mať žiadatelia umožnené obozn ámiť sa, za akých podmienok sa budú môcť uchádzať o dotácie.

Ïalej sa ustanovuje lehota, v ktorej možno požiadať o dotáciu. Táto lehota súvisí aj s prípravou rozpočtu ministerstva na nastávajúci rozpočtový rok. Lehota na rozhodnutie o dotácii do konca februá ra príslušného rozpočtového roka sa ustanovuje, pretože v rámci nej už ministerstvo spozná rozhodnutie národnej rady o svojom rozpočte, na druhej strane poskytne desaťmesačné obdobie na splnenie úč elu pridelenej dotácie.

Rozhodovanie o poskytnutí dotácie sa neformalizuje, keďže na jej poskytnutie nie je právny nárok. Samotné poskytnutie sa vykoná formou uzatvorenia zmluvy. Keďže ide o špecifickú zmluvu, zá kon ustanovuje okrem všeobecných požiadaviek podľa Občianskeho zákonníka aj ďalšie obsahové náležitosti, ktoré sú nevyhnutné tak pre žiadateľa, ako aj poskytovateľa, pre kontrolu plnenia závä zkov a účelu použitia finančných prostriedkov. Bez týchto náležitostí nie je možné zmluvu uzavrieť. Zároveň sa umožňuje, aby okrem zákonom ustanovených náležitostí mohla zmluva obsahovať aj iné dojednania vyplývajúce z potreby konkretizácie vzťahov medzi poskytovateľom a prijímateľom dotácie. Počas plynutia zmluvy sa môžu vyskytnúť okolnosti, za ktorých je potrebné vrátiť nepouž ité finančné prostriedky späť ministerstvu. Za takúto situáciu sa považuje predovšetkým porušenie podmienok ustanovených zmluvou. Zadržovanie nepoužitých finančných prostriedkov by nebolo v súlade s rozpočtovými pravidlami verejnej správy, teda porušením rozpočtovej disciplíny. Takisto sa ustanovuje pätnásťdňová lehota na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov, ktorá začína plynú ť dňom vyúčtovania dotácie. Ich nevrátenie v tejto lehote by bolo neoprávneným zadržiavaním verejných prostriedkov a neoprávneným benefitom príjemcu dotácie.

K § 7

Základom každej politiky, teda aj politiky dotačnej, je mať prehľad o predchádzajúcich konaniach a pri stanovovaní zámerov na určité časové obdobie. Ustanovuje sa preto povinnosť ministerstva viesť evidenciu o poskytnutých dotáciách. Zároveň sa ustanovujú obsahové náležitosti takejto evidencie. Na základe nej môže ministerstvo zisťovať, č i na určitý účel už boli poskytnuté finančné prostriedky, ktorým subjektom ich poskytlo, aké prostriedky boli poskytnuté atď. Takéto údaje umožnia efektívne posudzovanie žiadateľov, a to aj z hľ adiska prípadného porušovania zákonom ustanovených pravidiel.

Keďže jedným z kritérií politiky vlády je aj transparentnosť konania orgánov verejnej moci a ich kontrola verejnosťou sa v súlade s programovým vyhlásením vlády sa v odseku 2 ustanovuje, že ž iadosti a zmluvy o poskytnutí dotácií zverejňuje na svojom webovom sídle. Zároveň sa takýmto zverejnením sleduje cieľ podporiť súťaživosť žiadateľov o poskytnutie verejných finančný ch prostriedkov.

K § 8

Navrhuje sa ustanoviť povinnosť ministerstvu vnútra vykonávať následnú finančnú kontrolu hospodárenia s poskytnutou dotáciou vrátane dodrž iavania podmienok uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie a zároveň sa určujú sankcie za porušenie finančnej disciplíny.

K § 9

Cieľom prechodných ustanovení je zaviesť pravidlo, podľa ktorého sa budú poskytovať dotácie v roku 2011. Zákon síce nadobudne účinnosť 1. januá ra 2011, avšak podľa jeho ustanovení sa žiadosti o dotácie majú predkladať do konca októbra kalendárneho roka. Keďže zákon zruší doterajšiu úpravu rozhodovania o dotáciách, nebolo by možné poskytovať dotácie na rok 2011. V tomto ustanovení sa preto uvádzajú potrebné odchýlky lehôt na zverejnenie účelu, podávania žiadostí a rozhodovania o udelení dotácií. Zachová sa tak kontinuita dota čnej politiky ministerstva.

K § 10

Keďže pravidlá poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva vnútra budú ustanovené týmto zákonom, je nevyhnutné, aby od jeho účinnosti boli zrušené staré pravidlá. Tie boli vydané vý nosom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na základe splnomocňovacích ustanovení zákona č. 523/2004 Z. z.

K § 11

Navrhuje sa, aby zákon nadobudol účinnosť 1. januá ra 2011. Takúto účinnosť predpokladajú aj rozpočtové pravidlá verejnej správy (zákon č. 523/2004 Z. z.).

V Bratislave 22. septembra 2010

Iveta R a d i č o v á

predsedníčka vlády Slovenskej republiky

Daniel L i p š i c

minister vnútra Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore