Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69445
Dôvodové správy: 2150
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
19.08.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 525/2010 účinný od 01.09.2019


Platnosť od: 29.12.2010
Účinnosť od: 01.09.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST10 JUD5 DS10 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 525/2010 s účinnosťou od 01.09.2019 na základe 221/2019

Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

K predpisu 525/2010, dátum vydania: 29.12.2010

Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerst va zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len 'ministerstvo') sa predkladá na základe ustanovení § 8a a § 37d zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pravidlá pre poskytovanie dotácií vo vecnej pôsobnosti orgánov štátnej správy (§ 8a) boli novelizované s účinnosťou od 1. januára 2009.

Podľa § 37d ods. 3 uvedeného zákona musia byť právne vzť ahy pri poskytovaní dotácií podľa doterajších predpisov zosúladené s § 8a ods. 1 a 3 až 6 najneskôr k 1. januáru 2011, inak dotáciu po 1. januári 2011 nemožno poskytnúť. Podľa § 8a ods. 1 sa mô žu dotácie poskytnúť len na základe osobitného zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok nim ustanovených alebo ustanovených podrobnejšie iným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaný m na jeho vykonanie. Ministerstvo ako správca rozpoč tovej kapitoly poskytuje vo svojej vecnej pôsobnosti dotácie na podporu projektov výskumu a vývoja ako aj účelové dotácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Dôvodom na vypracovanie predkladaného návrhu zá kona je splnenie povinnosti poskytovať dotácie len na základe osobitého zákona v rozsahu, spôsobom a za podmienok nim ustanovených.

Na dotácie podľa tohto návrhu zákona nie je právny nárok a budú poskytované v rámci schválených limitov výdavkov kapitoly ministerstva.

Ministerstvo poskytuje dotácie na:

1. projekty výskumu a v ývoja v oblasti zdravotníctva, ktoré v súčasnosti upravuje Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo dňa 19. decembra 2005 č . 27972/2005-SL o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva podľa ustanovení § 11 ods. 2 písm. c) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidl ách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2. iné účely v oblasti zdravotnej starostlivosti, ktoré v súčasnosti upravuje Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07440/2006 – SL zo 17. marca 2006, ktor ým sa ustanovuje rozsah, spôsob a ďalšie podmienky poskytovania dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. mája 2006 č . 14508/2006 – SL.

Účelové dotácie sa poskytujú napr. na ďalšie a sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov a vzdelávanie laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a o ochrane vlastné ho zdravia, na vzdelávanie v predlekárskej prvej pomoci, realizácie jednotlivých úloh Národného programu podpory zdravia; na realiz áciu nezávislých farmakoepidemiologických a farmakoekonomických prieskumov a štúdií, na podporu ochrany práv pacientov, na organizovanie odborn ých a verejno-vzdelávacích podujatí so zdravotníckou tematikou, na oceňovanie nositeľov zlatej a diamantovej Janského plakety, organizovanie, poskytovanie a sprostredkovanie zdravotnej a záchr annej pomoci, na organizovanie a zabezpečovanie bezpríspevkového darcovstva krvi a odber krvných produktov na diagnostické a liečebné účely. Dotáciu možno ďalej poskytnúť aj na plnenie mimoriadnych ú loh alebo naliehavých úloh na základe rozhodnutia vlády obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe.

Návrh zákona nezakladá zvýšené nároky na štá tny rozpočet, rozpočty obcí, rozpočty vyšších územných celkov ani na rozpočty ostatných subjektov verejnej správy. Dotácie budú poskytované v rámci schváleného rozpočtu výdavkov kapitoly ministerstva na príslušný rozpočtový rok. Aplikácia tohto zákona rieši efektívne využívanie verejn ých zdrojov.

Návrh zákona nebude mať negatívne vplyvy na zamestnanosť, životné prostredie a nepredpokladajú sa negatívne ekonomické vplyvy.

Návrh zákona ministerstva je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, so zákonmi ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazan á.

Doložka

vybraných vplyvov

A.1. Názov materiálu: Návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Termín začatia a ukončenia PPK: 22.7.2010-28.7.2010

A.2. Vplyvy:

Pozitívne Žiadne Negatívne 1. Vplyvy na rozpočet verejnej správyx2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného za ťaženia?x3. Sociálne vplyvyx– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,– sociálnu exklúziu,– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť4. Vplyvy na životné prostrediex5. Vplyvy na informatizáciu spoločnostix

A.3. Poznámky

Analýza vplyvov na roky 2010 – 2013:

V roku 2010 boli v kapitoly MZ SR rozpočtované finančné prostriedky účelovo určené na podporu výskumu a vývoja v oblasti zdravotníctva vo výške 2 233 914 €.

Z dôvodu nedostatku disponibilných zdrojov v rozpočte na rok 2010 boli za účelom financovania dotácií v zmysle Výnosov MZ SR použité finančné prostriedky vo výške 1 153 164 €.

Na základe oznámenie návrhov východísk rozpočtu verejnej správy na roky 2011-2013 boli v jednotlivých rokoch rozpočtované účelové prostriedky na podporu výskumu a vývoja vo výške 1 901 300 € .Suma rozpočtovaných prostriedkov predstavuje pokrytie záväzkov vyplývajúcich z existujúcich zmlúv na podporu výskumu a vývoja.

Za účelom financovania Národných programov podpory zdravia boli v rozpočte na roky 2011 -2013 vyčlenené finančné prostriedky vo výške 724 910 € pre rok 2011, 675 840 € pre rok 2012.

A.4. Alternatívne riešenia

A.5. Stanovisko gestorov

Ministerstvo financií SR súhlasí s predkladateľom, že predmetný materiál nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti.

Sekcia rozpočtovej politiky nemá k doložke vybraných vplyvov pripomienky.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR súhlasí s doložkou vybraných vplyvov v časti sociálne vplyvy, vypracovanou k návrhu zákona o dotáciách v oblasti zdravotníctva. Chceli by sme upozorniť, že podľ a Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov treba na predbežné pripomienkové konanie predložiť 'návrh v aktuálnej podobe, ktorým môže byť aj jeho osnova príp. paragrafové znenie - vrá tane popisu cieľov a vysvetlenia zmien, ktoré materiál navrhuje zaviesť' (popis cieľov a vysvetlenie zmien môže byť v podobe dôvodovej správy). Predpokladáme, že predložený návrh zákona nahrá dza doterajšie výnosy MZ SR uvedené v § 9 návrhu zákona, ktoré zároveň ruší, a neprináša v tejto oblasti zmenu, ktorá by mohla mať sociálne vplyvy posudzované v rámci doložky vybraných vplyvov. Ïalej by sme chceli upozorniť, že názov materiálu v doložke vybraných vplyvov (návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky) nie je totožný s názvom n ávrhu zákona v samotnom materiáli (návrh zákona o dotáciách v oblasti zdravotníctva).

Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regioná lneho rozvoja v súvislosti s Doložkou vybraných vplyvov nepredpokladá žiadne vplyvy na životné prostredie.

Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR súhlasí s predmetnou doložkou vplyvov bez pripomienok.

Doložka zlučiteľnosti

právneho predpisu s právom Európskej únie

1.Predkladateľ právneho predpisu: vláda Slovenskej republiky

2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona návrh zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

3.Problematika návrhu právneho predpisu:

a)je upravená v práve Európskej únie

-primárnom

V primárnom práve EÚ v č. 107 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

-sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Eur ópskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – po 30. novembri 2009)

1.legislatívne akty

2.nelegislatívne akty

-sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Eur ópskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii – do 30. novembra 2009)

Nariadenia Komisie (ES) č.800/2008 zo 6.augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií p omoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článku 87 a 88 zmluvy

b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.

4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:

a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementá ciu nariadenia alebo rozhodnutia

bezpredmetné

b)lehota určená na predloženie návrhu prá vneho predpisu na rokovanie vlády podľa určeniagestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných pr ávnych predpisov

bezpredmetné

c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy

bezpredmetné

d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých sú preberané smernice u ž prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia

bezpredmetné

5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Eur ópskej únie:

úplný

6.Gestor a spolupracujúce rezorty:

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

B. Osobitná časť

K § 1

Ustanovenie vymedzuje predmet úpravy návrhu zákona a to rozsah, spôsob a podmienky poskytovania dotácií v pô sobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

K § 2

Toto ustanovenie vymedzuje účel poskytovania dotácií na ktoré môže Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky poskytnúť dotáciu na príslušný rozpočtový rok z rozpoč tovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Nakoľko celkový rozpočet kapitoly MZ SR je nedostatočný, boli zadefinované priority za účelom plnenia nosných úloh Ministerstva zdravotníctva SR. V rámci účelu poskytnutia dotácií sa navrhujú v písm. a) až k) oblasti, na ktoré možno uplatniť dotáciu s cieľom naplnenia priorí t rezortu zdravotníctva.

K § 3

V tomto ustanovení sa navrhuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotá cii na účel podľa § 2 písm. a), t.j. na výskum a vývoj v oblasti zdravotníctva.

Vymedzuje okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľ om o poskytnutie dotácie.

Navrhujú sa podmienky, za akých je možné poskytnúť dotáciu na podporu výskumu a vý voja, okrem podmienok ustanovených osobitným predpisom. Na preukázanie splnenia zákonom stanovených podmienok poskytnutia dotácie sa ustanovuje povinnosť žiadateľa priložiť k žiadosti potrebné doklady a potvrdenia.

Ïalej sa taxatívne ustanovuje, že dotáciu nemožno poskytnúť ani použiť na úhradu záväzkov žiadateľa z predchádzajúcich rozpočtových rokov ani na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch.

Navrhuje sa výška poskytnutia dotácie najviac do výšky 70 % nákladov z celkových ná kladov na riešenie projektu, pričom žiadateľ je povinný preukázať, že má na financovanie projektu zabezpečených najmenej 30 % z iných zdrojov.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky stanoví prioritné okruhy v rámci účelu výskumu a vývoja na predkladanie žiadostí vo Verejnej výzve, ktorú zverejní na svojom webovom sídle v termíne a spôsobe určenom Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky.

K § 4

V tomto ustanovení sa navrhuje rozsah, podmienky a spôsob poskytovania dotácii na účel podľa § 2 písm. b) až k) na iné účely v oblasti zdravotníctva ako je výskum a vývoj.

Vymedzuje okruh osôb, ktoré môžu byť žiadateľ om o poskytnutie dotácie.

Navrhujú sa podmienky, za akých je možné poskytnúť dotáciu na účel podľa § 2 písm. b) až l), okrem podmienok ustanovených osobitným predpisom. Na preukázanie splnenia zákonom stanoven ých podmienok poskytnutia dotácie sa ustanovuje povinnosť priložiť k žiadosti potrebné doklady a potvrdenia. V § 4 sa ďalej ustanovuje kedy nemožno dotáciu poskytn úť.

Zároveň ustanovenie navrhuje rozsah dotácie a účel použitia dotačných prostriedkov, ak je žiadateľom Slovenský č ervený kríž.

K § 5

Toto ustanovenie obsahuje ustanovenia spoločné pre všetky účely poskytovania dotácií podľa § 2 písm. a) až k), ktoré návrh zákona upravuje.

Ustanovenie určuje, že na poskytovanie dotá cie podľa navrhovaného zákona sa vzťahujú aj ustanovenia § 8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší ch predpisov.

Ustanovenie ustanovuje, že dotáciu možno poskytnúť len na základe písomnej zmluvy o poskytnutí dotácie. Taxatívne sa vymedzujú náležitosti zmluvy.

Navrhuje sa tiež ustanoviť, že na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.

Zároveň ustanovuje povinnosť Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok poskytnutia dotácie podľa tohto zákona a kontrolu dodržiavania podmienok dohodnutých v zmluve o poskytnutí dotácie a zároveň sa určujú sankcie za porušenie finančnej disciplíny. Kontrolná pôsobnosť iných kontrolných orgánov tý mto nie je dotknutá.

K § 6

Ustanovuje sa, že žiadosti, o ktorých nebolo rozhodnuté do účinnosti tohto zákona sa posudzujú ako žiadosti podľa tohto zákona.

K § 7

Dňom nadobudnutia účinnosti návrhu zákona od 1. januára 2011 sa zrušujú vý nosy, podľa ktorých sa v súčasnosti poskytujú dot ácie.

K § 8

Navrhuje sa nadobudnutie účinnosti z ákona dňom 1. januára 2011, vzhľadom na to, že zákon č. 523/2004 Z. z. ustanovuje povinnosť zosúladiť právne vzťahy pri poskytovaní dotácií podľa doterajších predpisov s § 8a najneskôr k 1. januáru 2011, inak po tomto dátume dotáciu poskytnúť nemožno.

Bratislava, 22. septembra 2010

Iveta Radičová, v. r.

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan Uhliarik, v. r.

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

podľa doterajších predpisov s § 8a najneskôr k 1. januá ru 2011, inak po tomto dátume dotáciu poskytnúť nemožno.

Bratislava, 22. septembra 2010

Iveta Radičová

predsedníčka vlády

Slovenskej republiky

Ivan Uhliarik

minister zdravotníctva

Slovenskej republiky

zobraziť dôvodovú správu

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore