Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69037
Dôvodové správy: 1805
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 52/2018 účinný od 01.11.2018


Platnosť od: 01.03.2018
Účinnosť od: 01.11.2018
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Trestné právo, Záujmové združenia osôb

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 52/2018 účinný od 01.11.2018
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 52/2018 s účinnosťou od 01.11.2018

Legislatívny proces k zákonu 52/2018

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred ...

1.

V § 4 ods. 2 písm. c) a § 25a ods. 1 písm. a) sa slová „§ 10 až 12“ nahrádzajú slovami ...

2.

V § 4 ods. 2 písmená l) a m) znejú:

„l) pri ktorom je odôvodnený predpoklad, že klientom alebo konečným užívateľom výhod je osoba, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. ...

3.

V § 5 ods. 1 písm. b) úvodnej vete sa nad slovom „inštitúcia“ vypúšťa odkaz 3 vrátane poznámky ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 27 ods. 1 a § 70 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších ...

5.

V § 5 ods. 1 písm. b) šiesty bod znie:

„6. finančný agent, finančný poradca9) okrem výkonu činností súvisiacich s neživotným poistením,“. ...

6.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) § 4 ods. 5 zákona č. 203/2011 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.

V § 5 ods. 1 písm. b) ôsmy bod znie:

„8.
poisťovňa pri vykonávaní poisťovacej činnosti v životnom poistení,11)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:

„11) § 2 zákona č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

8.

V poznámke pod čiarou k odkazu 15 sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.

9.

V § 5 ods. 1 písm. b) jedenástom bode sa za slovo „činnosť“ vkladá čiarka a vypúšťajú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 16 sa vypúšťa.

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie:

„17) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších ...

11.

V poznámke pod čiarou k odkazu 19b sa vypúšťajú slová „ods. 1“.

12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 7 zákona č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. ...

13.

V § 5 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) súdny exekútor,23) pri predaji nehnuteľnosti, hnuteľnej veci alebo podniku a pri prijímaní ...

14.

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. ...

15.

V § 5 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) advokát27) alebo notár,28) ak poskytne klientovi právnu službu, ktorá sa týka akejkoľvek ...

16.

Odkazy 31, 32 a 33 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 31, 32 a 33 sa vypúšťajú.

17.

V § 5 ods. 3 sa slová „podnikateľ, ktorý nie je uvedený“ nahrádzajú slovami „právnická ...

18.

V § 6 ods. 1 sa slová „ktorá je vo významnej verejnej funkcii a nemá po dobu jej výkonu a po ...

19.

V § 6 ods. 2 písm. f) sa na konci pripájajú tieto slová: „ozbrojených zborov alebo ozbrojených ...

20.

V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:

„i)
člen štatutárneho orgánu politickej strany alebo politického hnutia.“.

21.

V § 7 písm. a) a d) sa slová „priezviska a rodného čísla alebo dátumu narodenia“ nahrádzajú ...

22.

Doterajší text § 7 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Povinná osoba môže na základe hodnotenia rizík podľa § 20a ods. 1 okrem údajov uvedených ...

23.

V § 8 písm. a) sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „ods. 1“ a za slová „fyzickej prítomnosti“ ...

24.

V § 8 písm. b), c) a e) sa za slová „§ 7“ vkladajú slová „ods. 1“.

25.

V § 8 písmeno f) znie:

„f) preukázanie sa klienta kvalifikovaným elektronickým podpisom,35) ak klient už bol identifikovaný ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 35 a 35a znejú:

„35) Čl. 3 ods. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 z 23. júla 2014 o ...

26.

Doterajší text § 8 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 6, ktoré znejú:

„(2) Povinná osoba je povinná overiť identifikáciu klienta, ktorý je fyzickou osobou, a identifikáciu ...

27.

§ 9 sa dopĺňa písmenom k), ktoré znie:

„k) korešpondenčným vzťahom 1. poskytovanie bankových služieb jednou bankou ako korešpondenčnou ...

28.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Základná starostlivosť povinnej osoby vo vzťahu ku klientovi zahŕňa a) identifikáciu klienta ...

29.

V § 10 ods. 2 písm. b) sa za slová „15 000 EUR“ vkladajú slová „a pri vykonaní príležitostného ...

30.

V § 10 ods. 2 písm. d) sa slová „identifikačných údajov o klientovi, alebo“ nahrádzajú slovami ...

31.

V § 10 ods. 2 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e) ak ide o prevádzkovanie hazardnej hry pri obchode v hodnote najmenej 2 000 eur, pričom nezáleží ...

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).

32.

V § 10 ods. 3 sa slová „2 000 EUR“ nahrádzajú slovami „1 000 eur“.

33.

V § 10 ods. 4 druhá veta znie: „Povinná osoba je pri posudzovaní rizika legalizácie alebo financovania ...

34.

V § 10 sa vypúšťajú odseky 6, 7, 9 a 11.

Doterajšie odseky 8 a 10 sa označujú ako odseky 6 a 7.

35.

Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 10a Uchovávanie údajov o konečnom užívateľovi výhod (1) Právnická osoba, ktorá nie je ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 41a až 41c znejú:

„41a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene ...

36.

V § 11 ods. 1 úvodnej vete sa slová „nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ...

37.

V § 11 ods. 1 písm. e) sa slová „orgán verejnej moci Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami ...

38.

V § 11 ods. 1 písm. f) prvom bode sa slová „Zmluvy o Európskej únii, podľa zmlúv Európskych ...

39.

V § 11 ods. 1 písm. f) piatom bode sa slová „zodpovedá sa inštitúcii Európskych spoločenstiev,“ ...

40.

V § 11 ods. 2 úvodnej vete sa slová „nie je povinná vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ...

41.

V § 11 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) účastníckej zmluve a zamestnávateľskej zmluve s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou,14)“. ...

42.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).

43.

V § 11 ods. 2 písm. d) úvodnej vete sa slová „malé riziko ich zneužitia na legalizáciu alebo ...

44.

V § 11 ods. 3 prvej vete sa slová „je povinná“ nahrádzajú slovami „pri vykonávaní zjednodušenej ...

45.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Výnimky zo starostlivosti vo vzťahu ku klientovi (1) Povinná osoba nie je povinná vykonať ...

46.

§ 12 vrátane nadpisu znie:

„§ 12 Zvýšená starostlivosť (1) Povinná osoba je povinná vykonať zvýšenú starostlivosť, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:

„43a) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1675 zo 14. júla 2016, ktorým sa smernica Európskeho ...

47.

V § 13 ods. 1 sa slová „členského štátu“ nahrádzajú slovami „štátu, ktorý jej ukladá ...

48.

V § 13 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Povinná osoba neprevezme údaje a podklady podľa odsekov 1 a 2 od banky alebo od finančnej ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

49.

V § 14 ods. 3 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „písomný ...

50.

V § 15 písm. a) sa slová „c) z dôvodov na strane klienta“ nahrádzajú slovom „e)“.

51.

V § 16 ods. 1 sa slová „osobitnému útvaru služby finančnej polície Policajného zboru (ďalej ...

52.

V § 17 ods. 3 písm. a) sa slová „obchodné meno“ nahrádzajú slovom „názov“.

53.

V § 17 ods. 3 písm. b) sa za slovo „údaje“ vkladajú slová „v rozsahu podľa § 7“.

54.

V § 17 ods. 3 písm. c) sa za slová „dôvod neobvyklosti,“ vkladajú slová „informácie o podstatných ...

55.

V § 17 sa vypúšťa odsek 6.

Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 6.

56.

Nadpis § 18 znie: „Povinnosť mlčanlivosti“.

57.

V § 18 ods. 1 sa slová „ohlásenej neobvyklej obchodnej operácii“ nahrádzajú slovami „ohlásení ...

58.

V § 18 ods. 1, § 22 ods. 1 úvodnej vete a ods. 2, § 23 a § 25a ods. 1 písm. h) sa za slová „§ ...

59.

V § 18 ods. 2 sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:

„44) § 11 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

60.

V § 18 ods. 5 sa slovo „ministerstvu“ nahrádza slovami „orgánu dozoru podľa osobitného predpisu44)“. ...

61.

Poznámka pod čiarou k odkazu 47 znie:

„47) § 4 ods. 2 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných ...

62.

§ 18 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:

„(12) Plnenie povinností podľa tohto zákona nie je obmedzené zákonom ustanovenou povinnosťou ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 47a znie:

„47a) Napríklad Obchodný zákonník, zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. v znení ...

63.

Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:

„48) § 4 ods. 3 písm. a) a § 10 ods. 3 písm. f) zákona č. 122/2013 Z. z.“.

64.

V § 19 ods. 1 sa za slovo „klientovi“ vkladajú slová „a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej ...

65.

Poznámka pod čiarou k odkazu 49 znie:

„49) § 13 ods. 2 prvá veta, § 15 ods. 6 prvá veta zákona č. 122/2013 Z. z.“.

66.

V § 19 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 10 až 12“ nahrádzajú slovami „§ 10, § 11, § 12 a ...

67.

V § 19 ods. 3 sa za slovo „lehotu“ vkladá čiarka a slová „ktorá nesmie presiahnuť ďalších ...

68.

§ 19 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Kópie dokladov musia byť vyhotovené takým spôsobom, aby príslušné údaje boli čitateľné ...

69.

V § 20 odsek 1 znie:

„(1) Povinná osoba je povinná písomne vypracovať a aktualizovať program vlastnej činnosti zameranej ...

70.

V § 20 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií podľa predmetu činnosti povinnej ...

71.

V § 20 ods. 2 písm. c) sa slová „§ 10 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 20a“.

72.

V § 20 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) určenie osoby, ktorá zabezpečuje plnenie úloh pri ochrane pred legalizáciou a financovaním ...

73.

Za § 20 sa vkladá § 20a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 20a Hodnotenie rizík (1) Povinná osoba v rámci vykonávania činností podľa tohto zákona ...

74.

V § 21 sa za slová „údaje o“ vkladajú slová „obchodných vzťahoch alebo“.

75.

Doterajší text § 21 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 až 5, ktoré znejú:

„(2) Povinná osoba je povinná zaviesť účinný systém zodpovedajúci veľkosti a povahe činnosti ...

76.

V § 22 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) so spracúvaním právnych rozborov; to neplatí, ak sa právny rozbor poskytuje na účely legalizácie ...

77.

V § 24 ods. 1 sa za slovo „Banka“ vkladajú slová „ani finančná inštitúcia“, vypúšťa ...

78.

V § 24 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 3.

79.

§ 25 znie:

„§ 25 (1) Združenie majetku je povinné vykonať identifikáciu darcu a identifikáciu fyzickej ...

80.

V § 25a ods. 1 písm. i) sa slová „elektronické systémy podľa § 24 ods. 4“ nahrádzajú slovami ...

81.

V § 26 sa odsek 2 dopĺňa písmenami l) a m), ktoré znejú:

„l) odstupuje informácie Policajnému zboru k plneniu úloh podľa osobitného predpisu,53b) m) podáva ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 53b a 53c znejú:

„53b) Napríklad § 2 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov. 53c) ...

82.

Za § 26 sa vkladá § 26a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 26a Národné hodnotenie rizík (1) Finančná spravodajská jednotka vypracúva národné hodnotenie ...

83.

V § 27 ods. 1 sa slová „terorizme a hodnotu zaisteného majetku, prepadnutého majetku alebo zhabaného ...

84.

V § 29 ods. 3 sa slová „ministerstvo podľa osobitného predpisu,55) aj ministerstvo“ nahrádzajú ...

85.

V § 29 ods. 4 sa slovo „ministerstvo“ nahrádza slovami „orgán dozoru podľa osobitného predpisu44)“. ...

86.

V § 29 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Ak Národná banka Slovenska alebo orgán dozoru podľa osobitného predpisu44) začne konanie ...

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

87.

V § 29 ods. 6 sa slovo „ministerstvom“ nahrádza slovami „orgánom dozoru podľa osobitného ...

88.

V § 30 odsek 3 znie:

„(3) Povinná osoba je povinná na požiadanie finančnej spravodajskej jednotke poskytnúť v štátnom ...

89.

§ 33 vrátane nadpisu znie:

„§ 33 Iné správne delikty (1) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe ...

90.

Za § 33 sa vkladá § 33a, ktorý znie:

„§ 33a (1) Finančná spravodajská jednotka môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe - ...

91.

Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 35a Výnimky z povinnosti uvádzať údaje sprevádzajúce prevody finančných prostriedkov Povinnosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 60 znie:

„60) Nariadenie (EÚ) 2015/847.“.

92.

Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 36a Prechodné ustanovenia k úprave účinnej od 15. marca 2018 (1) Ministerstvo vnútra Slovenskej ...

93.

V § 37 sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“ ...

94.

Nadpis prílohy znie:

„ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

95.

Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:

„5. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ...

96.

Doterajšia príloha sa označuje ako príloha č. 1 a dopĺňa sa príloha č. 2, ktorá vrátane nadpisu ...

„Príloha č. 2 k zákonu č. 297/2008 Z. z. INFORMATÍVNY ZOZNAM FAKTOROV O POTENCIÁLNE VYŠŠOM ...

97.

Slovo „EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza slovom „eur“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra ...

V sadzobníku súdnych poplatkov položke 17 sa poznámka dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:

„6. Poplatok podľa písmena c) tejto položky sa neplatí, ak ide o návrh na doplnenie údajov o ...

Čl. III

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona ...

1.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 17 sa vypúšťa písmeno ...

2.

V sadzobníku správnych poplatkov časti II. Vnútorná správa položke 34 sa na konci pripájajú ...

„Oslobodenie Od poplatku podľa písmena b) tejto položky sú oslobodené nadácie, neinvestičné ...

Čl. IV

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej ...

1.

V § 9 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom ...

2.

V § 10 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Do registra sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:

„1) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...

3.

Doterajší odkaz 1a sa označuje ako odkaz 1b a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa označuje ...

4.

V § 10 odsek 7 znie:

„(7) Údaje zapísané do registra podľa odseku 2 zašle registrový úrad do desiatich dní od vykonania ...

5.

Za § 31 sa dopĺňajú § 32 a 33, ktoré vrátane nadpisu § 32 znejú:

„§ 32 Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018 Fondy, ktoré vznikli do 31. ...

6.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 147/1997 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...

Čl. V

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby ...

1.

V § 10 ods. 2 sa za slovo „štatút“ vkladá čiarka a slová „písomné vyhlásenie zakladateľa ...

2.

V § 11 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Do registra sa zapisujú aj identifikačné údaje o konečnom užívateľovi výhod v rozsahu ...

Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 3aa a 3ab znejú:

„3aa) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...

3.

V § 11 odsek 7 znie:

„(7) Údaje zapísané do registra podľa odseku 2, ako aj ich zmeny zašle registrový úrad do desiatich ...

4.

Za § 37a sa vkladá § 37aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 37aa Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018 Nezisková organizácia, ktorá ...

5.

Za § 37b sa dopĺňa § 37c, ktorý znie:

„§ 37c Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

6.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 213/1997 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...

Čl. VI

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov ...

1.

V § 6 ods. 3 sa za slovo „nehnuteľnosť“ vkladajú slová „a písomné vyhlásenie zakladateľa ...

2.

V § 10 ods. 1 sa slová „verejný zoznam“ nahrádzajú slovami „informačný systém verejnej ...

3.

V § 11 ods. 1 úvodná veta znie: „Do verejnej časti registra nadácií sa zapisuje“.

4.

V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Do neverejnej časti registra nadácií sa zapisujú identifikačné údaje o konečnom užívateľovi ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1aa znejú:

„1) § 6a ods. 1 písm. c) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej ...

5.

Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 42b Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018 Nadácia, ktorá vznikla do ...

6.

Za § 43 sa dopĺňa § 44, ktorý znie:

„§ 44 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

7.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 34/2002 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...

Čl. VII

Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 2 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Do obchodného registra sa pri právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy ani ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1c až 1e znejú:

„1c) Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení ...

2.

V § 2 ods. 5 a 6 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.

3.

V § 2 ods. 7 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.

4.

V § 5 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Údaje o konečnom užívateľovi ...

5.

V § 10 odsek 5 znie:

„(5) Rodné číslo fyzickej osoby a údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané do obchodného ...

6.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Ustanovenia odsekov 1 a 3 až 13 sa nevzťahujú na údaje o konečnom užívateľovi výhod; ...

7.

Za § 15d sa dopĺňa § 15e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 15e Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2018 Právnické osoby uvedené ...

8.

Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:

„10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu ...

Čl. VIII

Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o ...

1.

Nadpis § 3 sa umiestňuje nad § 3 a za § 3 sa vkladá § 3a, ktorý znie:

„§ 3a Ak podmienkou vzniku právnickej osoby podľa osobitného predpisu1) je zápis identifikačných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 10 ods. 3 zákona č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej ...

2.

Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1a a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 1 sa označuje ...

3.

V § 5 ods. 2 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „a 3a“.

4.

V § 7 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pri poskytovaní ...

5.

V § 7 ods. 2 sa za slová „odseku 1,“ vkladajú slová „ak v § 7a nie je ustanovené inak,“. ...

6.

V § 7 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Ustanovenie prvej a druhej vety sa nevzťahuje na ...

7.

Za § 7 sa vkladá § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 7a Poskytovanie údajov z registra právnických osôb podľa § 3a (1) Údaje o konečnom užívateľovi ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a až 9f znejú:

„9a) Napríklad zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti ...

8.

Za § 14 sa dopĺňa § 15, ktorý znie:

„§ 15 Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

9.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 272/2015 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE Smernica ...

Čl. IX

Zákon č. 289/2016 Z. z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 ...

1.

V § 2 písmeno v) znie:

„v) osobou fyzická osoba, právnická osoba alebo iné združenia osôb a majetku bez ohľadu na ...

2.

V § 2 sa vypúšťa písmeno w).

3.

§ 3 vrátane nadpisu znie:

„§ 3 Autonómne vyhlásenie medzinárodnej sankcie (1) Vláda Slovenskej republiky vyhlási nariadením ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:

„14) Napríklad § 6 až 8, § 11, § 13 až 15, § 17 a 18 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii ...

5.

V § 4 odsek 5 znie:

„(5) Ak vykonávajúci subjekt zistí alebo má podozrenie, že je u neho evidovaný alebo že sa ...

6.

§ 14 vrátane nadpisu znie:

„§ 14 Zaistenie a správa majetku podliehajúcemu medzinárodnej sankcii (1) Príslušný orgán ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 24a, 25 až 25d znejú:

„24a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe ...

7.

§ 15 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ministerstvo zahraničných vecí zverejní na svojom webovom sídle odkazy na tieto predpisy ...

8.

§ 16 vrátane nadpisu znie:

„§ 16 Zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb (1) Návrh na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25e znie:

„25e) § 140b Trestného zákona v znení neskorších predpisov.“.

9.

Za § 16 sa vkladá § 16a, ktorý znie:

„§ 16a (1) Návrh na zaradenie osoby na zoznam sankcionovaných osôb vyhlásený nariadením vlády ...

10.

§ 17 vrátane nadpisu znie:

„§ 17 Vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb (1) Návrh na vyradenie osoby zo zoznamu ...

11.

Za § 17 sa vkladá § 17a, ktorý znie:

„§ 17a (1) Návrh na vyradenie osoby zo zoznamu sankcionovaných osôb vyhlásený nariadením vlády ...

12.

§ 18 vrátane nadpisu znie:

„§ 18 Práva a povinnosti osoby zaradenej na zoznam sankcionovaných osôb (1) Osoba zaradená na ...

13.

V § 20 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) Slovenskej informačnej službe24a) a Vojenskému spravodajstvu25) pri poskytnutí informácií ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 34 sa vypúšťa.

14.

V § 21 ods. 6 sa slová „Ministerstvo financií Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo ...

15.

§ 24 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný predpis24) s odchýlkami ustanovenými ...

Čl. X

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2018 okrem čl. II, čl. III druhého bodu a čl. IV až ...

Andrej Kiska v. r.Andrej Danko v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore