Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 519/2005 účinný od 15.12.2005 do 31.12.2005

Platnosť od: 28.11.2005
Účinnosť od: 15.12.2005
Účinnosť do: 31.12.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Poisťovníctvo, Bankové a finančné inštitúcie, Správa finančných trhov, Kontrolné orgány
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD2DS3EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 519/2005 účinný od 15.12.2005 do 31.12.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 519/2005 s účinnosťou od 15.12.2005
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 26/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 159/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 348/1999 Z. z., zákona č. 149/2001 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z. a zákona č. 747/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

14.
V § 7 odsek 1 znie:

„(1)
Banková rada má jedenásť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a ôsmi ďalší členovia, z ktorých najviac traja nemusia byť v pracovnom pomere k Národnej banke Slovenska. Výkon funkcie člena bankovej rady je na pracovnoprávne účely výkonom verejnej funkcie,2) na ktorý sa poskytuje pracovné voľno.“.

15.
V § 7 odsek 3 znie:

„(3)
Ôsmich ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska.“.

16.
V § 7 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá a tretia veta, ktoré znejú: „Funkčné obdobie guvernéra, viceguvernéra alebo iného člena bankovej rady začína plynúť dňom účinnosti jeho vymenovania do príslušnej funkcie. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena bankovej rady opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.“.
17.
V § 7 ods. 5 sa vypúšťa prvá veta.
18.
V § 7 ods. 8 úvodnej vete sa slová „Členstvo v bankovej rade“ nahrádzajú slovami „Funkcia člena bankovej rady“.
19.
V § 7 ods. 8 písmeno b) znie:

„b)
vzdaním sa funkcie, a to dňom doručenia písomného oznámenia člena bankovej rady o vzdaní sa jeho funkcie bankovej rade, ak v oznámení nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie,“.

20.
V § 7 sa odsek 8 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
dňom účinnosti vymenovania člena bankovej rady do inej funkcie v bankovej rade s jeho predchádzajúcim písomným súhlasom.“.

21.
V § 7 ods. 9 úvodnej vete sa slovo „Člena“ nahrádza slovami „Ak osobitný predpis2ba) neustanovuje inak, člena“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2ba znie:

„2ba)
Článok 14 bod 14.2 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky pripojeného k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva (Ú. v. ES C 325, 24. 12. 2002).“.

22.
V § 7 ods. 9 písm. c) sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 5 alebo 6“.
23.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11)
Právny vzťah medzi Národnou bankou Slovenska a členom bankovej rady, ktorý nie je v pracovnom pomere k Národnej banke Slovenska, sa pri výkone funkcie tohto člena bankovej rady považuje za obdobný pracovný vzťah a spravuje sa ustanoveniami právnych predpisov2caa) o obdobných pracovných vzťahoch.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2caa znie:

„2caa)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.

24.
V § 8 ods. 1 druhá a tretia veta znejú: „Banková rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina vymenovaných členov bankovej rady vrátane guvernéra alebo ním povereného predsedajúceho viceguvernéra. Banková rada prijíma svoje rozhodnutia väčšinou hlasov vymenovaných členov bankovej rady, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
53.
Za § 49a sa vkladá § 49aa, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠49aa
Spoločné a prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 15. decembra 2005
(1)
Národná banka Slovenska zabezpečuje vykonávanie prípravných činností na zavedenie eura ako peňažnej jednotky a zákonného platidla v Slovenskej republike; na slovenskej strane eurových mincí zabezpečí uvádzanie označenia “Slovensko„ alebo “Slovenská republika„. Na eurové bankovky a eurové mince sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.13)

(2)
Ustanovenia tohto zákona o pravidlách členstva v bankovej rade a o funkčných obdobiach a vymenúvaní členov bankovej rady sa od 15. decembra 2005 vzťahujú aj na osoby, ktoré boli za členov bankovej rady vymenované pred 15. decembrom 2005.

(3)
Ustanovenie § 7 ods. 6 prvej vety o nezlučiteľnosti funkcie člena bankovej rady s inou funkciou, povolaním, so zamestnaním alebo s činnosťou v orgáne verejnej moci sa nepoužije, ak ide o funkciu, povolanie alebo zamestnanie v Úrade pre finančný trh.14) Na účely ustanovenia § 7 ods. 1 druhej vety sa u fyzickej osoby, ktorá je v pracovnom pomere k Úradu pre finančný trh,14) považuje podmienka pracovného pomeru k Národnej banke Slovenska za splnenú.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13 a 14 znejú:

„13)
§ 3 ods. 6 písm. i) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov.

14)
§ 2 zákona č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Čl. II

Zákon č. 96/2002 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z. a zákona č. 340/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 7 ods. 7 prvej vete sa na konci pripájajú slová „okrem Národnej banky Slovenska“.
2.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „na účely bankového dohľadu alebo devízovej kontroly“.
3.
Za § 57 sa vkladá § 57a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠57a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. decembra 2005
Ročný príspevok na rok 2006 určí namiesto úradu Banková rada Národnej banky Slovenska; na určenie ročného príspevku na rok 2006 sa nepoužije § 10 ods. 13 písm. c).“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2005 okrem ustanovení čl. I bodov 1 až 13 a bodov 25 až 52, čl. III a čl. IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Hrušovský v. r.Mikuláš Dzurinda v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore