Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 518/1990 účinný od 19.12.1990

Platnosť od: 19.12.1990
Účinnosť od: 19.12.1990
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátna správa, Miestna štátna správa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD14DSEUPPČL0

Zákon Slovenskej národnej rady o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné orgány štátnej správy a orgány miestnej štátnej správy 518/1990 účinný od 19.12.1990
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 518/1990 s účinnosťou od 19.12.1990
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Slovenskej národnej rady

o prechode zakladateľskej alebo zriaďovateľskej funkcie národných výborov na obce, ústredné ...

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Tento zákon upravuje prechod zakladateľskej funkcie1) národných výborov voči štátnym podnikom ...

§ 2
(1)

Zakladateľská funkcia voči štátnemu podniku, ktorého zakladateľom je národný výbor, prechádza ...

(2)

Zakladateľská funkcia krajských národných výborov voči štátnym podnikom, ktoré pôsobia v ...

(3)

Na príslušný ústredný orgán štátnej správy prechádza zakladateľská funkcia aj voči štátnym ...

(4)

Na príslušný ústredný orgán štátnej správy prechádza zakladateľská funkcia aj voči štátnym ...

(5)

Mestská doprava v Bratislave a v Košiciach je v pôsobnosti mestských zastupiteľstiev.

(6)

Na príslušný ústredný orgán štátnej správy prechádza zakladateľská funkcia aj voči štátnym ...

§ 3
(1)

Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené národnými výbormi, ich zariadenia a zariadenia ...

(2)

Na príslušný ústredný orgán štátnej správy prechádzajú organizácie v odvetviach (úsekoch) ...

a)

zdravotníctva, a to všetky zdravotnícke zariadenia okrem detských jaslí,

b)

kultúry, a to

1.

všetky kultúrne zariadenia okrem tých, ktoré zriadili miestne a mestské národné výbory, Národný ...

2.

krajské ústavy štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody a Mestská správa štátnej ...

c)

dopravy, a to

1.

okresné správy ciest,

2.

krajské dopravné strediská,

d)

účelových investorských a inžinierskych organizácií, a to

1.

útvary hlavného architekta krajských národných výborov,

2.

Stavoinvesty, okrem investorskej funkcie zabezpečovanej v rámci systému komplexnej bytovej výstavby ...

e)

vnútornej správy, a to

1.

okresné správy Zboru požiarnej ochrany,

2.

Výpočtové stredisko Východoslovenského krajského národného výboru,

f)

výskumno-vývojovej základne v miestnom hospodárstve, a to Krajská organizácia pre rozvoj techniky ...

g)

životného prostredia, a to

1.

správy chránených krajinných oblastí: Ponitrie, Kysuce, Strážovské vrchy, Cerová vrchovina ...

2.

úseky ochrany prírody krajských ústavov štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody ...

(3)

Na príslušný orgán miestnej štátnej správy prechádzajú

a)

útvary hlavného architekta zriadené okresnými národnými výbormi,

b)

okresné noviny,

c)

výcvikové strediská, sklady a ostatné zariadenia civilnej obrany, okrem skladov prostriedkov protichemickej ...

d)

štátne okresné archívy,

e)

užívateľské strediská výpočtovej techniky okresných národných výborov,

f)

školiace, rekreačné a ubytovacie zariadenia okresných národných výborov,

g)

útvary hospodárskej správy krajských a okresných národných výborov,

h)

všetky školy a školské zariadenia,

i)

všetky zariadenia sociálnej starostlivosti, okrem klubov dôchodcov, samostatných jedální s vlastnou ...

§ 4

Drobné prevádzkárne národných výborov prechádzajú do riadenia obce, v ktorej majú sídlo.

§ 5
(1)

Ústredný orgán štátnej správy a miestny orgán štátnej správy môžu preniesť svoju zakladateľskú ...

(2)

Spory, ktoré vzniknú pri uplatňovaní tohto zákona, rozhodne vláda Slovenskej republiky na základe ...

§ 6

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

F. Mikloško v. r.

V. Mečiar v. r.

Poznámky

  • 1)  § 4 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
  • 2)  § 20, 21 a 22 zákona č. 69/1967 Zb. o národných výboroch v znení neskorších predpisov.
  • 3)  § 32 zákona č. 111/1990 Zb.
Načítavam znenie...
MENU
Hore