Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.08.2015

Platnosť od: 10.12.2008
Účinnosť od: 01.08.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie, Potravinárstvo, Energetika a priemysel, Kontrolný systém, Ochrana spotrebiteľa, Správne poplatky, Živnostenské podnikanie, Odpadové hospodárstvo, Štátne fondy, Colná správa, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST9JUD1DS16EUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti starostlivosti o životné prostredie v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 515/2008 účinný od 01.08.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 515/2008 s účinnosťou od 01.08.2015 na základe 128/2015
MENÍ:
128/2015 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 128/2015 účinný od 01.07.2016 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2013 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 39/2013 účinný od 06.02.2021 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
321/2012 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
321/2012 Z. z. Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 321/2012 účinný od 01.10.2013 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
351/2012 Z. z. o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2012 účinný od 01.12.2012 Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
351/2012 Z. z. Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 351/2012 účinný od 01.12.2012 Zákon, o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskej únie pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
414/2012 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 414/2012 účinný od 01.07.2021 Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
119/2010 Z. z. Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 119/2010 účinný od 01.01.2016 Zákon o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
137/2010 Z. z. Zákon o ovzduší 137/2010 účinný od 09.04.2020 Zákon o ovzduší
7/2010 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 7/2010 účinný od 09.04.2020 Zákon o ochrane pred povodňami
359/2007 Z. z. Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov 359/2007 účinný od 27.12.2019 Zákon o prevencii a náprave environmentálnych škôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov
569/2007 Z. z. Zákon o geologických prácach (geologický zákon) 569/2007 účinný od 09.04.2020 Zákon o geologických prácach (geologický zákon)
127/2006 Z. z. Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 127/2006 účinný od 01.01.2009 Zákon o perzistentných organických látkach a o zmene a doplnení zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
15/2005 Z. z. Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov 15/2005 účinný od 01.01.2021 Zákon o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov
491/2005 Z. z. Zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov 491/2005 účinný od 01.01.2009 do 30.11.2012 Zákon o environmentálnom overovaní a registrácii organizácií v schéme Európskeho spoločenstva pre environmentálne manažérstvo a audit a o zmene a doplnení niektorých zákonov
17/2004 Z. z. Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov 17/2004 účinný od 01.01.2014 do 31.12.2018 Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov 17/2004 účinný od 01.01.2014 Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov
205/2004 Z. z. Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov 205/2004 účinný od 27.12.2019 Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 364/2004 účinný od 09.04.2020 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
572/2004 Z. z. Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov 572/2004 účinný od 15.03.2013 Zákon o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov
666/2004 Z. z. Zákon o ochrane pred povodňami 666/2004 účinný od 01.01.2009 do 31.01.2010 Zákon o ochrane pred povodňami
666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami 666/2004 účinný od 01.01.2009 do 01.02.2010 Zákon o ochrane pred povodňami
245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2003 účinný od 15.03.2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
245/2003 Z. z. Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 245/2003 účinný od 15.03.2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
139/2002 Z. z. Zákon o rybárstve 139/2002 účinný od 01.09.2018 do 31.12.2018 Zákon o rybárstve
151/2002 Z. z. Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov 151/2002 účinný od 21.04.2021 Zákon o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov
261/2002 Z. z. Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2002 účinný od 15.02.2014 do 31.07.2015 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov 261/2002 účinný od 15.02.2014 Zákon o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
442/2002 Z. z. Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach 442/2002 účinný od 15.03.2021 Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov 469/2002 účinný od 01.12.2012 Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov
469/2002 Z. z. Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov 469/2002 účinný od 01.12.2012 Zákon o environmentálnom označovaní výrobkov
478/2002 Z. z. Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 478/2002 účinný od 01.06.2010 Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopľňa zákon č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 478/2002 účinný od 01.06.2010 Zákon o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší)
529/2002 Z. z. Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 529/2002 účinný od 01.05.2010 Zákon o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
543/2002 Z. z. Zákon o ochrane prírody a krajiny 543/2002 účinný od 01.09.2021 Zákon o ochrane prírody a krajiny
223/2001 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 223/2001 účinný od 01.01.2016 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
401/1998 Z. z. Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 401/1998 účinný od 01.07.2018 Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 76/1998 účinný od 01.01.2009 do 01.11.2012 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
76/1998 Z. z. Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 76/1998 účinný od 01.01.2009 do 31.10.2012 Zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Načítavam znenie...
MENU
Hore