Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z. 513/2010 účinný od 01.01.2011

Platnosť od: 28.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Sociálna pomoc
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z. 513/2010 účinný od 01.01.2011
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 513/2010 s účinnosťou od 01.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 1 odsek 2 znie:

„(2)
Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe na zabezpečenie riadnej starostlivosti o dieťa.“.

2.
V § 3 odsek 1 znie:

„(1)
Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak
a)
zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa a

b)
má trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt4) na území Slovenskej republiky (ďalej len „pobyt“).“.

3.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa slovo „osobná“ a slová „oprávnenou osobou“.
4.
V § 3 odsek 4 znie:

„(4)
Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dieťa osobne alebo inou plnoletou fyzickou osobou alebo právnickou osobou.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 9 sa vypúšťajú.“.

5.
V § 3 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 14 sa vypúšťajú.

6.
V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov podľa osobitného predpisu9a) alebo súd schváli dohodu rodičov podľa osobitného predpisu.9b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

„9a)
§ 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9b)
§ 24 ods. 3 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7.
V § 3 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená“.
8.
V § 3 odsek 8 znie:

„(8)
Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak
a)
aspoň jedna z nich má nárok na materské16) alebo má nárok na obdobnú dávku ako materské v členskom štáte a suma materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte za celý kalendárny mesiac je vyššia ako suma rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3, alebo

b)
štát, ktorý nie je členským štátom, vypláca jednej z nich obdobnú dávku ako rodičovský príspevok alebo obdobnú dávku ako materské.16)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 sa vypúšťa.“.

9.
V § 4 ods. 1 sa slovo „164,22“ nahrádza slovom „190,10“.
10.
V § 4 odsek 2 znie:

„(2)
Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, rodičovský príspevok podľa odseku 1 sa zvyšuje o 25 % na každé ďalšie dieťa, ktoré sa narodilo súčasne s dieťaťom podľa § 3 ods. 2. Suma rodičovského príspevku určená podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.“.

11.
V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3)
Rodičovský príspevok je mesačne 50 % sumy uvedenej v odsekoch 1 a 2, ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky19) ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti; rodičovský príspevok sa v tejto sume poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce sociálnych vecí a rodiny uvedenému v § 5 ods. 1, že oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti. Suma rodičovského príspevku určená podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov.“.

„19)
§ 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 19 až 26 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

12.
V § 4 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2 alebo odseku 3“.
13.
V § 4 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 5 a 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21 sa vypúšťajú.

14.
V § 4 odsek 6 znie:

„(6)
Suma rodičovského príspevku uvedená v odseku 1 platná k 31. decembru sa upravuje od 1. januára koeficientom, ktorým sa upravili sumy životného minima podľa osobitného predpisu.23) Upravená suma rodičovského príspevku sa zaokrúhľuje na najbližších desať eurocentov. Sumu rodičovského príspevku ustanoví každoročne opatrenie, ktoré vydá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky najneskôr do 31. decembra.“.

15.
V § 5 ods. 7 prvej vete sa slová „ods. 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2 alebo § 4 ods. 3“ a za prvú vetu sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Postup podľa prvej vety sa uplatní, ak je na výplatu rodičovského príspevku príslušný aj platiteľ na území Slovenskej republiky.23a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a)
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 5/zv. 5; Ú. v. EÚ L 166, 30. 4. 2004) v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009 zo 16. septembra 2009 (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009).
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 zo 16. septembra 2009, ktorým sa stanovuje postup na vykonávanie nariadenia (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 284, 30. 10. 2009).“.

16.
V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2)
Ak zaniknú dôvody, pre ktoré sa rodičovský príspevok vypláca v sume podľa § 4 ods. 3, suma rodičovského príspevku sa zvýši od kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom dieťa začalo riadne plniť povinnú školskú dochádzku, najskôr po troch mesiacoch nasledujúcich po mesiaci, v ktorom sa rodičovský príspevok začal vyplácať v sume podľa § 4 ods. 3.“.

Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.“.

17.
V § 7 ods. 4 písm. c) sa slová „alebo 2“ nahrádzajú slovami „a 2 alebo § 4 ods. 3“.
18.
V § 8 ods. 4 sa slová „O zvýšení“ nahrádzajú slovami „O priznaní rodičovského príspevku, o zvýšení“.
19.
V § 10 časti vety za bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „a o zárobkovej činnosti oprávnenej osoby podľa § 3 ods. 5“.
20.
Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠12a
Prechodné ustanovenie účinné od 30. decembra 2010
Postup podľa § 4 ods. 7 zákona účinného do 31. decembra 2010 sa v roku 2010 neuplatňuje.

§ 12b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
O žiadostiach o rodičovský príspevok podaných do 31. decembra 2010, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2010, sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2010 podľa zákona účinného do 31. decembra 2010.

(2)
Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok po 31. decembri 2010 za obdobie pred 1. januárom 2011, o nároku na tento rodičovský príspevok sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2010 podľa zákona účinného do 31. decembra 2010.

(3)
Ak rodičovský príspevok bol priznaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2010 v sume 164,22 eura a nárok na tento rodičovský príspevok by trval podľa zákona účinného do 31. decembra 2010 aj po tomto dni, považuje sa od 1. januára 2011 za rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2011 a vypláca sa v sume podľa zákona účinného od 1. januára 2011.

(4)
Ak rodičovský príspevok bol priznaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2010, vyplácal sa v sume 256 eur a nárok na tento rodičovský príspevok by trval podľa zákona účinného do 31. decembra 2010 aj po tomto dni, považuje sa od 1. januára 2011 za rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2011 a vypláca sa v sume 256 eur aj počas výkonu zárobkovej činnosti oprávnenou osobou do zániku nároku na rodičovský príspevok, najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 20 mesiacov.

(5)
Ak rodičovský príspevok bol priznaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2010, vyplácal sa v sume rozdielu medzi sumou rodičovského príspevku 256 eur a sumou materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte a nárok na tento rodičovský príspevok by trval podľa zákona účinného do 31. decembra 2010 aj po tomto dni, považuje sa od 1. januára 2011 za rodičovský príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2011 a vypláca sa v sume tohto rozdielu; po skončení vyplácania materského alebo obdobnej dávky ako materské v členskom štáte sa rodičovský príspevok vypláca v sume 256 eur aj počas výkonu zárobkovej činnosti oprávnenou osobou do zániku nároku na rodičovský príspevok, najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom dieťa dovŕši vek 20 mesiacov.

(6)
Rodičovský príspevok priznaný podľa § 4 ods. 4 zákona účinného do 31. decembra 2010, na ktorý by trval nárok podľa zákona účinného do 31. decembra 2010, považuje sa od 1. januára 2011 za rodičovský príspevok priznaný podľa tohto zákona a vypláca sa v sume 75 % rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 aj počas výkonu zárobkovej činnosti oprávnenou osobou.

(7)
Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na rodičovský príspevok podľa zákona účinného od 1. januára 2011 a jednej z oprávnených osôb sa vyplatil príspevok rodičovi podľa osobitného predpisu29) účinného do 31. decembra 2010, o nároku na tento rodičovský príspevok pri starostlivosti o to isté dieťa sa rozhodne a rodičovský príspevok sa vypláca za obdobie, za ktoré sa poskytol príspevok rodičovi, v sume 75 % rodičovského príspevku podľa § 4 ods. 1 zákona účinného od 1. januára 2011.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29)
§ 5 ods. 2 až 4 zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z.“.

Čl. II

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1.
§ 1 vrátane nadpisu znie:

㤠1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa do troch rokov veku dieťaťa alebo do šiestich rokov veku dieťaťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom1) (ďalej len „príspevok“) ako sociálnej dávky.

(2)
Poskytovaním príspevku štát prispieva rodičovi alebo fyzickej osobe, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov2) (ďalej len „rodič“), na úhradu výdavkov vynaložených na starostlivosť o dieťa.“.

2.
V § 3 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa.

3.
V § 4 odseky 2 a 3 znejú:

„(2)
Zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť oprávnenej osoby, ktorá
a)
je z tejto činnosti povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec podľa osobitného predpisu7) alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba podľa osobitného predpisu,8)

b)
z tejto činnosti podlieha výsluhovému zabezpečeniu podľa osobitného predpisu,9) alebo

c)
z tejto činnosti podlieha dôchodkovému systému v cudzine.

(3)
Za zárobkovú činnosť na účely tohto zákona sa považuje aj poberanie materského10) alebo poberanie obdobnej dávky v cudzine najdlhšie do šiestich týždňov odo dňa narodenia ďalšieho dieťaťa.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 10 znejú:

„7)
§ 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

8)
§ 15 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

9)
Zákon č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

10)
§ 10 zákona č. 328/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 48 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.
5.
§ 4a vrátane nadpisu sa vypúšťa.
6.
§ 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5
Suma príspevku
(1)
Príspevok za kalendárny mesiac je v sume
a)
preukázaných výdavkov oprávnenej osoby na starostlivosť o dieťa, najviac v sume 230 eur,

b)
41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa zabezpečuje poskytovateľ podľa § 2 ods. 3 písm. d) a e).

(2)
Sumy príspevku môže upraviť k 1. januáru kalendárneho roka vláda Slovenskej republiky nariadením.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c sa vypúšťajú.

7.
V nadpise § 6 sa vypúšťajú slová „a príspevku rodičovi“.
8.
V § 6 ods. 1 sa slová „a o príspevku rodičovi rozhoduje a tieto príspevky“ nahrádzajú slovami „rozhoduje a tento príspevok“.
9.
V § 6 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a príspevok rodičovi sa vyplatí“ a slová „tieto príspevky“ sa nahrádzajú slovom „príspevok“.
10.
V § 6 ods. 6 sa vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „najviac v sume rodičovského príspevku podľa osobitného predpisu11)“.
11.
V § 6 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a príspevok rodičovi“.
12.
V § 7 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa vypúšťajú slová „a na príspevok rodičovi“.
13.
V nadpise § 8 sa vypúšťajú slová „a príspevku rodičovi“.
14.
V § 8 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

15.
V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a sumu príspevku rodičovi“.
16.
V § 8 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a príspevok rodičovi“.
17.
V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a o príspevku rodičovi“.
18.
V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

19.
V § 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a o príspevku rodičovi“.
20.
V § 10 odsek 1 znie:

„(1)
Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, na jeho výšku a na jeho výplatu a písomne oznámiť platiteľovi zmeny v týchto skutočnostiach do ôsmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom sa o nich dozvedela.“.

21.
V nadpise § 11 sa vypúšťajú slová „a príspevku rodičovi“.
22.
V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a príspevku rodičovi“ a slová „a 3“.
23.
V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a príspevku rodičovi“.
24.
Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠11a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011
(1)
O žiadostiach o príspevok a o žiadostiach o príspevok rodičovi podaných do 31. decembra 2010, o ktorých sa právoplatne nerozhodlo do 31. decembra 2010, sa rozhodne a príspevok a príspevok rodičovi sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2010 podľa zákona účinného do 31. decembra 2010; ak nárok na príspevok trval aj po 31. decembri 2010, považuje sa tento príspevok od 1. januára 2011 za príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2011.

(2)
Ak oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok a nárok na príspevok rodičovi po 31. decembri 2010 za obdobie pred 1. januárom 2011, o nároku na tento príspevok a príspevok rodičovi sa rozhodne a príspevok a príspevok rodičovi sa vyplatí za obdobie do 31. decembra 2010 podľa zákona účinného do 31. decembra 2010; ak nárok na príspevok trvá aj po 31. decembri 2010, považuje sa tento príspevok od 1. januára 2011 za príspevok priznaný podľa zákona účinného od 1. januára 2011.“.

Čl. III

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem § 12a v dvadsiatom bode čl. I, ktorý nadobúda účinnosť 30. decembra 2010.

Ivan Gašparovič v. r.Richard Sulík v. r.Iveta Radičová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore