Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z. 513/2010 účinný od 01.01.2011


Platnosť od: 28.12.2010
Účinnosť od: 01.01.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rodinné právo, Sociálna pomoc

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD2 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a o zmene a doplnení zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 571/2009 Z. z. 513/2010 účinný od 01.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 513/2010 s účinnosťou od 01.01.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 1 odsek 2 znie:

„(2) Rodičovský príspevok je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva oprávnenej osobe ...

2.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Oprávnená osoba má nárok na rodičovský príspevok, ak a) zabezpečuje riadnu starostlivosť ...

3.

V § 3 ods. 3 sa vypúšťa slovo „osobná“ a slová „oprávnenou osobou“.

4.

V § 3 odsek 4 znie:

„(4) Podmienka riadnej starostlivosti o dieťa sa považuje za splnenú, ak oprávnená osoba zabezpečuje ...

5.

V § 3 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 14 sa vypúšťajú.

6.

V § 3 ods. 5 sa na konci pripája táto veta: „To platí rovnako, ak súd zverí maloleté dieťa ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:

„9a) § 24 ods. 2 zákona č. 36/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 9b) § 24 ods. 3 zákona ...

7.

V § 3 ods. 7 sa vypúšťajú slová „alebo dobrovoľne verejne zdravotne poistená“.

8.

V § 3 odsek 8 znie:

„(8) Nárok na rodičovský príspevok nevzniká ani jednej oprávnenej osobe, ak a) aspoň jedna ...

9.

V § 4 ods. 1 sa slovo „164,22“ nahrádza slovom „190,10“.

10.

V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Ak oprávnená osoba zabezpečuje riadnu starostlivosť o dve a viac súčasne narodených detí, ...

11.

V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Rodičovský príspevok je mesačne 50 % sumy uvedenej v odsekoch 1 a 2, ak oprávnená osoba ...

„19) § 5 ods. 11 a 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

12.

V § 4 ods. 4 sa slová „odseku 2“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2 alebo odseku 3“.

13.

V § 4 sa vypúšťajú odseky 5 a 6.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 5 a 6.

Poznámky pod čiarou k odkazom 20 a 21 sa vypúšťajú.

14.

V § 4 odsek 6 znie:

„(6) Suma rodičovského príspevku uvedená v odseku 1 platná k 31. decembru sa upravuje od 1. januára ...

15.

V § 5 ods. 7 prvej vete sa slová „ods. 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 2 alebo § ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:

„23a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 z 29. apríla 2004 o koordinácii ...

16.

V § 7 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak zaniknú dôvody, pre ktoré sa rodičovský príspevok vypláca v sume podľa § 4 ods. 3, ...

17.

V § 7 ods. 4 písm. c) sa slová „alebo 2“ nahrádzajú slovami „a 2 alebo § 4 ods. 3“.

18.

V § 8 ods. 4 sa slová „O zvýšení“ nahrádzajú slovami „O priznaní rodičovského príspevku, ...

19.

V § 10 časti vety za bodkočiarkou sa vypúšťajú slová „a o zárobkovej činnosti oprávnenej ...

20.

Za § 12 sa vkladajú § 12a a 12b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 12a Prechodné ustanovenie účinné od 30. decembra 2010 Postup podľa § 4 ods. 7 zákona účinného ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:

„29) § 5 ods. 2 až 4 zákona č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene ...

Čl. II

Zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 1 vrátane nadpisu znie:

„§ 1 Predmet úpravy (1) Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku na starostlivosť o dieťa ...

2.

V § 3 sa vypúšťa odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a sa vypúšťa.

3.

V § 4 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Zárobková činnosť na účely tohto zákona je činnosť oprávnenej osoby, ktorá a) je z ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 až 10 znejú:

„7) § 15 ods. 1 písm. a) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších ...

4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7a sa vypúšťa.

5.

§ 4a vrátane nadpisu sa vypúšťa.

6.

§ 5 vrátane nadpisu znie:

„§ 5 Suma príspevku (1) Príspevok za kalendárny mesiac je v sume a) preukázaných výdavkov oprávnenej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c sa vypúšťajú.

7.

V nadpise § 6 sa vypúšťajú slová „a príspevku rodičovi“.

8.

V § 6 ods. 1 sa slová „a o príspevku rodičovi rozhoduje a tieto príspevky“ nahrádzajú slovami ...

9.

V § 6 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a príspevok rodičovi sa vyplatí“ a slová „tieto ...

10.

V § 6 ods. 6 sa vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „najviac v sume rodičovského príspevku ...

11.

V § 6 ods. 9 sa vypúšťajú slová „a príspevok rodičovi“.

12.

V § 7 sa vypúšťa druhá veta a v tretej vete sa vypúšťajú slová „a na príspevok rodičovi“. ...

13.

V nadpise § 8 sa vypúšťajú slová „a príspevku rodičovi“.

14.

V § 8 sa vypúšťa odsek 5.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.

15.

V § 8 ods. 5 sa vypúšťajú slová „a sumu príspevku rodičovi“.

16.

V § 8 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a príspevok rodičovi“.

17.

V § 9 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a o príspevku rodičovi“.

18.

V § 9 sa vypúšťa odsek 3.

Doterajšie odseky 4 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 6.

19.

V § 9 ods. 6 sa vypúšťajú slová „a o príspevku rodičovi“.

20.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Oprávnená osoba je povinná preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na príspevok, ...

21.

V nadpise § 11 sa vypúšťajú slová „a príspevku rodičovi“.

22.

V § 11 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a príspevku rodičovi“ a slová „a 3“.

23.

V § 11 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a príspevku rodičovi“.

24.

Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2011 (1) O žiadostiach o príspevok ...

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011 okrem § 12a v dvadsiatom bode čl. I, ktorý nadobúda ...

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore