Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 16.06.2020


Platnosť od: 10.12.2009
Účinnosť od: 16.06.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Dopravné prostriedky, Správne poplatky, Priestupkové konanie, Železničná doprava, Stavby, Stavebníctvo, Civilná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST18 JUD2 DS18 EU PP8 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 513/2009 účinný od 16.06.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 513/2009 s účinnosťou od 16.06.2020 na základe 55/2019


§ 62
Železničný systém

(1)
Železničný systém je súhrn subsystémov uvedených v prílohe č. 1. Železničný systém tvoria železničné dráhy na území Slovenskej republiky a ich súčasti a registrované železničné vozidlá všetkých radov a typov, ktoré na nich jazdia.
(2)
Železničným systémom Európskej únie sú prvky uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Systém transeurópskych železníc tvorí systém transeurópskych konvenčných železníc a systém transeurópskych vysokorýchlostných železníc v rozsahu uvedenom v osobitnom predpise.16)
(4)
Transeurópsku sieť železničnej nákladnej dopravy tvoria určené železničné trate a obchádzkové trate s traťovými prístupmi k terminálom, vrátane privádzačov a odvádzačov v dĺžke do 50 km alebo najviac 20 % dĺžky železničnej trate, a k prístavom a z prístavov, vrátane privádzačov a odvádzačov, ak ide o terminály a prístavy, ktoré slúžia viac ako jednému konečnému spotrebiteľovi.
(5)
Ustanovenia štvrtej časti sa nevzťahujú na
a)
siete električkových dráh a električky, ktoré sa používajú na týchto sieťach,
b)
siete špeciálnych dráh funkčne oddelené od železničných tratí a koľajové vozidlá, ktoré sa v týchto sieťach používajú,
c)
železničné infraštruktúry v súkromnom vlastníctve a železničné vozidlá, ktoré sa používajú len na týchto infraštruktúrach a slúžia pre ich vlastníkov na prevádzku nákladnej dopravy,
d)
železničné infraštruktúry a železničné vozidlá určené na miestne, historické alebo turistické účely.
(6)
Na siete dráh, železničné infraštruktúry a koľajové vozidlá uvedené v odseku 5 sa vzťahuje prvá časť.
zobraziť paragraf
§ 63
Subsystémy

(1)
Subsystémami sú štrukturálne subsystémy a funkčné subsystémy.
(2)
Štrukturálne subsystémy sú pevné štrukturálne subsystémy a mobilné štrukturálne subsystémy. Pevné štrukturálne subsystémy tvorí subsystém infraštruktúra, subsystém energia a subsystém traťové zariadenie riadenia-zabezpečenia a návestenia. Mobilné štrukturálne subsystémy tvorí subsystém vozidlové zariadenie riadenia-zabezpečenia a návestenia a subsystém železničné koľajové vozidlo.
(3)
Funkčné subsystémy tvorí subsystém prevádzka a riadenie dopravy, subsystém údržba a subsystém telematické aplikácie v osobnej a v nákladnej doprave.
(4)
Uvedením do prevádzky sa rozumejú činnosti, ktorými sa subsystém uvádza do svojho určeného prevádzkového stavu v železničnom systéme.
(5)
Uvedením na trh sa rozumie prvé uvedenie komponentu interoperability (ďalej len „komponent“), subsystému alebo železničného vozidla pripraveného na prevádzku v jeho konštrukčnom prevádzkovom stave na trh.
(6)
Konštrukčným prevádzkovým stavom sa rozumie bežná prevádzka a predvídateľná prevádzka za mimoriadnych podmienok vrátane opotrebovania, v rozsahu a za podmienok používania uvedených v technickej dokumentácii a dokumentácii údržby.
zobraziť paragraf
§ 64
Interoperabilita

(1)
Interoperabilitou sa na účely tohto zákona rozumie schopnosť železničného systému umožniť bezpečný a nerušený pohyb vlakov, ktoré dosahujú úroveň výkonnosti požadovanú pre železničný systém.
(2)
Základnými parametrami, ktoré sa musia splniť, aby železničný systém spĺňal požiadavky na dosiahnutie interoperability, sa rozumejú právne, technické a prevádzkové podmienky, ktoré sú z hľadiska interoperability rozhodujúce a sú uvedené v technických špecifikáciách interoperability (§ 65).
(3)
Základné požiadavky sú všetky požiadavky uvedené v prílohe č. 3, ktoré musí spĺňať železničný systém, jeho subsystémy a komponenty vrátane rozhraní; vzťahujú sa na ich projektovanie, výstavbu, uvádzanie na trh, uvádzanie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku a údržbu, ako aj na odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť, psychickú spôsobilosť a bezpečnostné podmienky osôb vykonávajúcich pracovné činnosti na dráhe a doprave na dráhe.
(4)
Komponentmi sú prvky a skupiny prvkov, montážne podskupiny a úplné montážne celky začlenené alebo určené na začlenenie do subsystému, od ktorých priamo alebo nepriamo závisí interoperabilita celého železničného systému. Komponentmi sú hmotné predmety, ako aj nehmotné predmety, najmä softvér.
(5)
Výrobcom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá vyrába komponenty, subsystémy alebo železničné vozidlá alebo ich uvádza na trh pod svojím menom alebo ochrannou známkou.
(6)
Splnomocneným zástupcom na účely tohto zákona je fyzická osoba alebo právnická osoba so sídlom v členskom štáte, ktorá má písomné poverenie od výrobcu alebo iného subjektu konať v ich mene pri konkrétnych úlohách.
zobraziť paragraf
§ 65
Technické špecifikácie interoperability

(1)
Technickou špecifikáciou interoperability je technická špecifikácia vypracovaná Železničnou agentúrou Európskej únie (ďalej len „agentúra“),19) vydaná Európskou komisiou a uverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie. Technická špecifikácia interoperability sa vzťahuje na konkrétny subsystém20) alebo na čiastkový subsystém s cieľom splniť základné požiadavky, a tým zabezpečiť interoperabilitu železničného systému.
(2)
Ak technická špecifikácia interoperability neobsahuje základné požiadavky na niektoré časti subsystému alebo komponentu, použijú sa európske špecifikácie alebo vnútroštátne predpisy.
(3)
Európskou špecifikáciou je spoločná technická špecifikácia, európske technické osvedčenie20a) alebo slovenská technická norma,21) ktorou sa preberá právne záväzný akt Európskej únie.
(4)
Technickou špecifikáciou na účely tohto zákona je dokument ustanovujúci technické požiadavky, ktoré má splniť komponent, subsystém, postup alebo služba.


§ 66
Uvádzanie komponentov na trh

(1)
Na trh možno na účely použitia v železničnom systéme uvádzať len komponenty, ktoré umožňujú dosiahnuť interoperabilitu celého systému a sú v súlade so základnými požiadavkami.
(2)
Komponenty možno v železničnom systéme používať len v určenej oblasti používania, pričom sa musí zabezpečiť určený spôsob ich inštalácie a údržby. Možnosť použiť komponent na iné účely ako v železničnom systéme týmto nie je obmedzená.
(3)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, do prevádzky železničného systému možno uviesť komponent s ES vyhlásením o zhode komponentu alebo o jeho vhodnosti na použitie v železničnom systéme (ďalej len „ES vyhlásenie o zhode“). Komponent, ktorý má ES vyhlásenie o zhode, sa považuje za komponent, ktorý spĺňa základné požiadavky.
(4)
Ak komponent určený na použitie v železničnom systéme je v súlade s požiadavkami podľa odsekov 1 až 3, nemožno zakázať ani obmedziť jeho použitie v železničnom systéme, ani brániť jeho uvedeniu na trh najmä vyžadovaním skúšok, ktoré už boli vykonané v rámci postupu vedúceho k vydaniu ES vyhlásenia o zhode.
(5)
ES vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom so sídlom v členskom štáte.


§ 67
Postup posudzovania zhody

(1)
Komponenty podliehajú postupu posudzovania zhody a vhodnosti na použitie podľa technických špecifikácií interoperability a musia mať ES vyhlásenie o zhode. Ak z technickej špecifikácie interoperability nevyplýva povinnosť uplatniť postup posudzovania zhody, použije sa postup posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.22)
(2)
Komponent spĺňa základné požiadavky, ak vyhovuje parametrom, ktoré sú určené v technickej špecifikácii interoperability alebo v európskych špecifikáciách vypracovaných v súlade s týmito parametrami.
(3)
Náhradné dielce možno inštalovať do subsystémov, ktoré sú v čase nadobudnutia účinnosti technickej špecifikácie interoperability už uvedené do prevádzky, bez toho, aby sa musel uskutočniť postup posudzovania ich zhody alebo vhodnosti na použitie.


§ 68
Postup vypracovania ES vyhlásenia o zhode

(1)
Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte musí pri vypracovaní ES vyhlásenia o zhode uplatňovať postup uvedený v príslušných technických špecifikáciách interoperability. Posúdenie zhody alebo vhodnosti komponentu na použitie vykoná notifikovaná osoba na základe žiadosti výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v členskom štáte.
(2)
Ak sa na komponenty vzťahujú aj iné predpisy upravujúce iné aspekty komponentu, ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať aj údaj o tom, že komponent spĺňa aj požiadavky týchto predpisov.
(3)
Ak výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, musí ju splniť ten, kto uvedie komponent na trh, a to bez ohľadu na to, či sám zostavuje komponent alebo časti komponentu s rôznym pôvodom, alebo vyrobí komponent len na vlastné použitie.
(4)
Ak bezpečnostný orgán zistí, že ES vyhlásenie o zhode je vypracované nesprávne, vyzve výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v členskom štáte alebo toho, kto uviedol komponent na trh, aby odstránil nezhodu podľa podmienok určených notifikovanou osobou. Ak nezhoda pretrváva, bezpečnostný orgán je povinný obmedziť alebo zakázať uvádzanie komponentu na trh a zabezpečiť stiahnutie komponentov z trhu.


§ 69
Komponenty, ktoré nespĺňajú základné požiadavky

(1)
Ak pri používaní určeným spôsobom vznikne podozrenie, že komponent, ktorý má ES vyhlásenie o zhode, pravdepodobne nespĺňa základné požiadavky, bezpečnostný orgán je povinný obmedziť alebo zakázať uvádzanie komponentu na trh a jeho ďalšie používanie a zabezpečiť jeho stiahnutie z trhu.
(2)
O vykonaných opatreniach podľa odseku 1 je bezpečnostný orgán povinný ihneď informovať Európsku komisiu, agentúru a ostatné členské štáty s uvedením dôvodu týchto opatrení, pričom uvedie, či nezhoda komponentu je spôsobená
a)
nesplnením základných požiadaviek,
b)
nesprávnym uplatňovaním európskych špecifikácií, na ktoré sa ES vyhlásenie o zhode odvoláva, alebo
c)
nedostatkami v európskych špecifikáciách.
(3)
Ak sa zistí, že komponent podľa odseku 1 nie je ani v súlade s ES vyhlásením o zhode, bezpečnostný orgán je povinný okrem opatrení na ochranu trhu podľa odseku 1 podniknúť aj opatrenia proti tomu, kto vypracoval ES vyhlásenie o zhode, najmä požadovať zmeny vo výrobe komponentu alebo vykonanie skúšky komponentu.23) O vykonaných opatreniach bezodkladne informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty.


§ 70
Uvádzanie subsystémov na trh alebo do prevádzky

(1)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, na trh alebo do prevádzky v železničnom systéme, ktorý je súčasťou železničného systému Európskej únie, možno uviesť len subsystém, ktorého zhodu s technickými špecifikáciami interoperability posúdila notifikovaná osoba postupom overovania podľa prílohy č. 4 a ktorému vydala ES certifikát o overení.
(2)
Subsystém podľa odseku 1 musí byť v zhode s technickou špecifikáciou interoperability a vnútroštátnymi predpismi platnými v čase podania žiadosti o povolenie uvedenia na trh alebo povolenie uvedenia do prevádzky nielen pri uvedení na trh, pri uvedení do prevádzky alebo po modernizácii alebo obnove, ale trvalo počas celej prevádzky v železničnom systéme.
(3)
Posudzovanie zhody so základnými požiadavkami s odkazom na vnútroštátne predpisy a v prípade potreby použitie prijateľných prostriedkov preukázania zhody sa uplatňujú výlučne v týchto prípadoch:
a)
ak sa technické špecifikácie interoperability nevzťahujú alebo v plnej miere nevzťahujú na určité aspekty zodpovedajúce základným požiadavkám vrátane otvorených bodov,
b)
ak bolo oznámené neuplatňovanie technických špecifikácií interoperability alebo ich časti,
c)
ak si špecifický prípad vyžaduje uplatnenie technických predpisov, ktoré sa nenachádzajú v príslušnej technickej špecifikácií interoperability,
d)
v prípade vnútroštátnych predpisov použitých na špecifikáciu existujúcich systémov výlučne v záujme posúdenia technickej kompatibility železničného vozidla so železničnou traťou,
e)
v prípade železničných tratí a železničných vozidiel, na ktoré sa technické špecifikácie interoperability nevzťahujú,
f)
ak po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy železničnej siete hospodársky alebo technicky neumožňujú čiastočné alebo úplné uplatnenie technickej špecifikácie interoperability.
(4)
Špecifickým prípadom sa rozumie časť železničného systému, ktorá vyžaduje osobitné trvalé alebo dočasné ustanovenia v technickej špecifikácii interoperability v dôsledku geografických, topografických alebo urbanistických obmedzení alebo obmedzení, ktoré majú vplyv na zlučiteľnosť so železničným systémom Európskej únie. Špecifickým prípadom sú najmä
a)
železničné trate, ktoré sú izolované od železničného systému,
b)
železničné trate s odlišnými nakladacími mierami, s iným rozchodom koľají alebo s inou osovou vzdialenosťou koľají,
c)
železničné vozidlá určené výhradne na prevádzku na železničných tratiach podľa písmen a) alebo b) alebo určené na používanie na miestne a historické účely a
d)
železničné vozidlá pochádzajúce z tretieho štátu alebo určené pre tretí štát.
(5)
Po odbornom posúdení bezpečnostným orgánom možno uplatniť na subsystém výnimku z uplatňovania jednej alebo viacerých technických špecifikácií interoperability alebo ich časti
a)
pre navrhovaný nový subsystém alebo jeho časti, pre existujúci subsystém pri jeho modernizácii alebo obnove, alebo jeho časti alebo pre projektovanie, výstavbu, uvedenie na trh, uvedenie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku alebo údržbu časti železničného systému, ktorý je v pokročilom štádiu vývoja alebo je predmetom zmluvy, ktorá sa plní v čase uplatňovania technickej špecifikácie interoperability,
b)
pre navrhovaný nový subsystém alebo pre navrhovanú modernizáciu alebo obnovu existujúceho subsystému, ktorý je izolovaný od železničného systému morom alebo oddelený v dôsledku zemepisných podmienok od železničnej siete zvyšku územia Európskej únie,
c)
pre navrhovanú modernizáciu, obnovu alebo rozšírenie existujúceho subsystému alebo jeho časti, ak by uplatnenie technickej špecifikácie interoperability ohrozilo hospodársku životaschopnosť uplatnenia projektu alebo zlučiteľnosť so železničným systémom v súvislosti s nakladacou mierou, rozchodom koľají, osovou vzdialenosťou koľají alebo napäťovou sústavou,
d)
ak po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy železničnej siete hospodársky alebo technicky neumožňujú čiastočné alebo úplné uplatnenie technickej špecifikácie interoperability; neuplatňovanie technickej špecifikácie interoperability sa obmedzí na obdobie pred obnovením železničnej siete,
e)
pre železničné vozidlá prichádzajúce z tretieho štátu alebo prechádzajúce do tretieho štátu, v ktorých je iný rozchod, ako je rozchod hlavnej železničnej siete Európskej únie.
(6)
Projektom v pokročilom štádiu vývoja podľa odseku 5 písm. a) sa rozumie projekt, ktorého etapa plánovania a výstavby je v takom štádiu, v ktorom by zmena v technických špecifikáciách interoperability mohla ohroziť uskutočnenie projektu v plánovanej podobe. Neprijateľnosť technických špecifikácií musí byť riadne odôvodnená.
(7)
Uplatnenie výnimky podľa odseku 5 je predmetom notifikácie Európskej komisii vrátane súboru dokumentácie podľa prílohy č. 5 a ak ide o výnimku podľa odseku 5 písm. a), vrátane zoznamu projektov v pokročilom štádiu vývoja do jedného roka od nadobudnutia účinnosti každej technickej špecifikácie interoperability, z ktorej sa uplatňuje výnimka. Súbor dokumentácie a zoznam projektov vypracuje a poskytne navrhovateľ uplatnenia výnimky.
(8)
Ak sa uplatní výnimka podľa odseku 5 písm. a) až c) alebo e), súčasťou žiadosti o uplatnenie výnimky sú aj alternatívne ustanovenia, ktoré sa budú uplatňovať namiesto technickej špecifikácie interoperability. Kým Európska komisia nerozhodne o výnimke, môžu sa bezodkladne uplatňovať alternatívne ustanovenia podľa prvej vety. Ak Európska komisia nerozhodne o žiadosti o výnimku do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti s dokumentáciou, výnimka sa považuje za uznanú.
(9)
Modernizáciou subsystému sú také práce na zmene subsystému alebo jeho časti, ktoré si vyžiadajú zmenu v súbore dokumentácie, ktorá tvorí prílohu ES vyhlásenia o overení a ktoré zlepšujú celkový výkon subsystému.
(10)
Obnovou subsystému sú také práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon subsystému. Výmenou v rámci údržby je náhrada komponentov subsystému za komponenty s rovnakou funkciou a výkonom v rámci údržbárskych a opravárskych prác.
(11)
Prijateľným prostriedkom preukázania zhody na účely tohto zákona sú nezávislé stanoviská vydané príslušným správnym orgánom v oblasti posudzovania zhody na účel vymedzenia spôsobov plnenia vnútroštátnych predpisov.


§ 71
Postup povoľovania uvedenia subsystému do prevádzky

(1)
Postup povoľovania uvedenia subsystému do prevádzky sa vzťahuje na pevné štrukturálne subsystémy železničného systému.
(2)
Do prevádzky môže bezpečnostný orgán povoliť uviesť len pevné štrukturálne subsystémy, ktoré sú umiestnené alebo prevádzkované na území Slovenskej republiky a ktoré sú navrhnuté, skonštruované a inštalované tak, aby vyhovovali základným požiadavkám týkajúcim sa týchto subsystémov pri ich integrácii do železničného systému.
(3)
Bezpečnostný orgán zverejní na svojom webovom sídle požiadavky na získanie povolenia na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky a požiadavky na posúdenie projektu obnovy alebo modernizácie pevných štrukturálnych subsystémov vrátane súboru dokumentov, ktoré má žiadateľ priložiť k žiadosti.
(4)
Žiadateľ predloží žiadosť o povolenie na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky bezpečnostnému orgánu vrátane súboru dokumentácie:
a)
ES vyhlásenie o overení podľa § 73,
b)
doklad o technickej kompatibilite subsystémov so systémom, do ktorého sa integrujú, určenej na základe príslušných technických špecifikácií interoperability, vnútroštátnych predpisov a národných registrov,
c)
doklad o bezpečnej integrácii subsystémov určenej na základe príslušných technických špecifikácií interoperability, vnútroštátnych predpisov, národných registrov a spoločných bezpečnostných metód podľa § 82,
d)
doklad o kladnom rozhodnutí agentúry vydanom podľa § 71a, ak ide o povolenie subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktorý zahŕňa Európsky systém riadenia železničnej dopravy,
e)
doklad o súlade s výsledkom postupu uvedenom v osobitnom predpise,23) ak došlo k zmene návrhu špecifikácie ponuky alebo opisu navrhovaných technických riešení, ku ktorej došlo po vydaní kladného rozhodnutia agentúry podľa písmena d).
(5)
Ak žiadosť na získanie povolenia pevných štrukturálnych subsystémov na uvedenie do prevádzky nie je úplná, bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od podania žiadosti vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Lehotu na doplnenie žiadosti určí bezpečnostný orgán.
(6)
Ak ide o obnovu alebo modernizáciu existujúcich pevných štrukturálnych subsystémov, žiadateľ podá žiadosť bezpečnostnému orgánu, ktorá obsahuje súbor dokumentácie vrátane opisu projektu. Ak žiadosť nie je úplná, bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od podania žiadosti vyzve žiadateľa na jej doplnenie.
(7)
Ak ide o obnovu a modernizáciu subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktorý zahŕňa Európsky systém riadenia železničnej dopravy bezpečnostný orgán v spolupráci s agentúrou preskúma súbor dokumentácie a rozhodne, či je potrebné nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky, a to na základe týchto kritérií:
a)
plánované práce môžu negatívne ovplyvniť celkovú úroveň bezpečnosti príslušného subsystému,
b)
nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky vyžaduje príslušná technická špecifikácia interoperability,
c)
nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky vyžadujú realizačné plány vypracované ministerstvom,
d)
hodnoty parametrov, na základe ktorých sa vydalo povolenie, sa zmenili.
(8)
Bezpečnostný orgán je povinný rozhodnúť o povolení na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky podľa odsekov 2 až 7 do štyroch mesiacov od doručenia všetkých požadovaných podkladov a všetkých doplňujúcich informácií.
(9)
Ak subsystém nespĺňa podmienky na vydanie povolenia na uvedenie do prevádzky, bezpečnostný orgán vydá zamietavé rozhodnutie, ktoré riadne odôvodní. Žiadateľ môže do jedného mesiaca od doručenia písomného vyhotovenia zamietavého rozhodnutia požiadať bezpečnostný orgán, aby svoje rozhodnutie preskúmal v rozsahu dôvodov, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti. Bezpečnostný orgán je povinný do dvoch mesiacov odo dňa podania žiadosti preskúmať svoje rozhodnutie v medziach uvedených dôvodov, ktoré potvrdí, alebo zamietne. Ak bezpečnostný orgán po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje pôvodné rozhodnutie, žiadateľ môže podať rozklad (§ 111 ods. 3) v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o potvrdení rozhodnutia.
(10)
Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada povolenie na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky alebo posúdenie projektu obnovy a modernizácie pevných štrukturálnych subsystémov, ktorou môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry, alebo iná osoba, ktorá je výrobcom, dodávateľom, vlastníkom alebo držiteľom subsystému.


§ 71a
Európsky systém riadenia železničnej dopravy

(1)
Žiadateľ podá žiadosť o povolenie samostatných projektov týkajúcich sa subsystémov traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy alebo združených projektov, tratí alebo siete agentúre prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu24) pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania, ku ktorej pripojí súbor dokumentácie:
a)
návrh špecifikácie predmetu verejného obstarávania alebo opis navrhovaných technických riešení,
b)
doklad o splnených požiadavkách nevyhnutných na technickú a prevádzkovú kompatibilitu subsystému so železničnými vozidlami určenými na prevádzku na sieti,
c)
doklad o súlade navrhovaných technických riešení s príslušnou technickou špecifikáciou interoperability,
d)
stanovisko bezpečnostného orgánu, ak si ho agentúra vyžiada; bezpečnostný orgán môže vydať stanovisko aj žiadateľovi, pred podaním žiadosti agentúre,
e)
vyhlásenie o overení alebo certifikát o zhode, ak si ho agentúra vyžiada.
(2)
Žiadateľ bezodkladne informuje agentúru a bezpečnostný orgán prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu,24) ak došlo k zmene návrhu špecifikácie ponuky alebo opisu navrhovaných technických riešení po vydaní povolenia podľa odseku 1.
(3)
Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada agentúru o povolenie na navrhované technické riešenia pre projekty subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy.
(4)
Európsky systém riadenia železničnej dopravy zahŕňa zariadenie európsky systém riadenia vlakov a globálny systém pre mobilné komunikácie v železničnej prevádzke.


§ 72
Voľný pohyb subsystémov

(1)
Ak štrukturálny subsystém spĺňa základné požiadavky, bezpečnostný orgán nemôže zakázať, obmedziť ani brániť jeho uvedeniu do prevádzky v železničnom systéme, uvedeniu na trh, ani jeho prevádzkovanie.
(2)
Na štrukturálne subsystémy podľa odseku 1 bezpečnostný orgán nemôže požadovať vykonanie kontrol, ak sa už vykonali ako súčasť postupu vedúceho k ES vyhláseniu o overení, alebo ak sa už vykonali v inom členskom štáte na potvrdenie súladu s totožnými požiadavkami za rovnakých prevádzkových podmienok.
(3)
Štrukturálne subsystémy, ktoré majú ES vyhlásenie o overení s odkazom na technické špecifikácie interoperability alebo vyhlásenie o overení s odkazom na vnútroštátne predpisy, sa považujú za subsystémy spĺňajúce základné požiadavky.
(4)
Ak ide o štrukturálne subsystémy uvedené v § 70 ods. 3, ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom vypracuje zoznam vnútroštátnych predpisov používaných pri uplatňovaní základných požiadaviek pre každý subsystém a tento zoznam ministerstvo oznámi Európskej komisii a agentúre prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného predpisu24a) a na jej žiadosť poskytne aj úplné znenia technických predpisov a bezpečnostných predpisov, ktoré sa vzťahujú na železničný systém. Do zoznamu nezaradí len tie technické predpisy a obmedzenia, ktoré majú výlučne miestnu platnosť. Tento zoznam bezpečnostný orgán upraví a ministerstvo opätovne oznámi vždy
a)
po zmene predchádzajúceho zoznamu,
b)
po uplatnení výnimky z technických špecifikácií interoperability alebo
c)
po uverejnení príslušnej technickej špecifikácie interoperability, ak sa vnútroštátne predpisy stali neúčelnými.
(5)
Vnútroštátne predpisy uvedené v zozname podľa odseku 4 ministerstvo a bezpečnostný orgán uverejní na svojom webovom sídle.
(6)
Vnútroštátnymi predpismi sa na účely tohto zákona rozumejú všetky platné technické predpisy a bezpečnostné predpisy bez ohľadu na to, ktorý oprávnený orgán ich vydal, a ktoré obsahujú požiadavky na bezpečnosť železníc alebo technické podmienky odlišné od požiadaviek ustanovených v právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných predpisoch, ktoré sa vzťahujú na železničné podniky, manažéra infraštruktúry a tretie strany.
(7)
Nové vnútroštátne predpisy môže ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom stanoviť, len ak
a)
technická špecifikácia interoperability nespĺňa v plnej miere základné požiadavky alebo
b)
ide o preventívne opatrenie, najmä po nehode.
(8)
Ministerstvo predloží Európskej komisii a agentúre prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného predpisu24a) odôvodnený návrh nových vnútroštátnych predpisov dva mesiace pred jeho plánovaným uplatňovaním a rovnakým spôsobom im oznámi aj prijatie nového vnútroštátneho predpisu.
(9)
V prípade preventívnych opatrení podľa odseku 7 písm. b) môže ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom bezodkladne prijať a uplatňovať nové vnútroštátne predpisy. Predloženie predpisu Európskej komisii a agentúre prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného predpisu24a) sa v takomto prípade uskutoční bezodkladne.
(10)
Oznámenie vnútroštátnych predpisov podľa odsekov 4 a 8 nepodlieha postupu notifikácie podľa osobitného predpisu.24b)


§ 73
Postup ES overovania subsystémov

(1)
Notifikovaná osoba25) posudzuje zhodu subsystému postupom ES overovania podľa prílohy č. 4 na žiadosť obstarávateľa subsystému, výrobcu subsystému alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v členskom štáte.
(2)
Činnosť notifikovanej osoby zodpovednej za ES overovanie začína v etape projektovania subsystému a zahŕňa celé obdobie výrobného procesu až po etapu preberania alebo kolaudácie subsystému pred uvedením na trh alebo uvedením do prevádzky. Zahŕňa aj overenie rozhraní subsystému vo vzťahu k železničnému systému, do ktorého bude integrovaný na základe dostupných údajov v technickej špecifikácii interoperability a v národnom registri železničnej infraštruktúry a v európskom registri povolených typov vozidiel, ktorý vedie agentúra.26)
(3)
Obstarávateľ subsystému, dodávateľ subsystému, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte sú povinní zostaviť súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu ES vyhlásenia o overení. Táto dokumentácia musí obsahovať údaje o úžitkových vlastnostiach a technických charakteristikách subsystému, dokumenty osvedčujúce zhodu komponentov, údaje týkajúce sa podmienok a obmedzení používania subsystému a pokyny týkajúce sa prevádzkovania, trvalého alebo bežného monitorovania, nastavovania a údržby subsystému.
(4)
Notifikovaná osoba môže vydať ES certifikát o čiastkovom overení subsystému, ktorý sa vzťahuje len na určité etapy postupu overovania alebo len na určité časti subsystému. V takom prípade notifikovaná osoba uplatní postup uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Ak to umožňujú príslušné technické špecifikácie interoperability, notifikovaná osoba môže vydať ES certifikát o overení na sériu subsystémov alebo len na určité časti týchto subsystémov.
(6)
Obstarávateľ subsystému, dodávateľ subsystému, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte posúdi potrebu vydania nového ES vyhlásenia o overení, ak ide o obnovu alebo modernizáciu subsystému, ktorý vedie k zmene súboru technickej dokumentácie a má vplyv na platnosť už vykonaných postupov overovania.
(7)
ES vyhlásenie o overení subsystému je vyhlásenie vypracované žiadateľom, v ktorom na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že subsystém, ktorý bol podrobený postupom overovania podľa tohto zákona, spĺňa požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie a príslušných vnútroštátnych predpisov. ES vyhlásenie o overení a sprievodné dokumenty musia byť datované a podpísané.
(8)
Obstarávateľom subsystému podľa odsekov 1 a 6 je osoba, ktorá si objedná naprojektovanie, výstavbu, modernizáciu alebo obnovu subsystému. Touto osobou môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry, držiteľ železničných vozidiel alebo držiteľ koncesie, ktorý zodpovedá za uskutočnenie projektu.


§ 74
Dodatočné skúšky

(1)
Ak sa používaním zistí, že štrukturálny subsystém, ktorý má ES vyhlásenie o overení, ku ktorému je pripojený súbor technickej dokumentácie, nie je v súlade s týmto zákonom a najmä, že nespĺňa základné požiadavky podľa prílohy č. 3, bezpečnostný orgán môže požiadať toho, kto vydal ES vyhlásenie o overení, aby vykonal dodatočné skúšky štrukturálneho subsystému. O tom informuje Európsku komisiu a uvedie rozsah požadovaných dodatočných skúšok a dôvody, pre ktoré ich žiada.
(2)
Bezpečnostný orgán v žiadosti podľa odseku 1 musí uviesť, či nezhoda štrukturálneho subsystému vyplýva z nesplnenia základných požiadaviek, z nedostatočnosti technickej špecifikácie interoperability alebo z jej nesprávneho uplatnenia.


§ 75
Uvádzanie mobilných subsystémov na trh


Mobilné subsystémy sa uvádzajú na trh, len ak sú naprojektované, vyrobené a inštalované tak, aby spĺňali základné požiadavky. Predloženie príslušného ES vyhlásenia o overení zabezpečí žiadateľ.
zobraziť paragraf
§ 66
Uvádzanie komponentov na trh

(1)
Na trh možno na účely použitia v železničnom systéme uvádzať len komponenty, ktoré umožňujú dosiahnuť interoperabilitu celého systému a sú v súlade so základnými požiadavkami.
(2)
Komponenty možno v železničnom systéme používať len v určenej oblasti používania, pričom sa musí zabezpečiť určený spôsob ich inštalácie a údržby. Možnosť použiť komponent na iné účely ako v železničnom systéme týmto nie je obmedzená.
(3)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, do prevádzky železničného systému možno uviesť komponent s ES vyhlásením o zhode komponentu alebo o jeho vhodnosti na použitie v železničnom systéme (ďalej len „ES vyhlásenie o zhode“). Komponent, ktorý má ES vyhlásenie o zhode, sa považuje za komponent, ktorý spĺňa základné požiadavky.
(4)
Ak komponent určený na použitie v železničnom systéme je v súlade s požiadavkami podľa odsekov 1 až 3, nemožno zakázať ani obmedziť jeho použitie v železničnom systéme, ani brániť jeho uvedeniu na trh najmä vyžadovaním skúšok, ktoré už boli vykonané v rámci postupu vedúceho k vydaniu ES vyhlásenia o zhode.
(5)
ES vyhlásenie o zhode musí byť datované a podpísané výrobcom alebo jeho splnomocneným zástupcom so sídlom v členskom štáte.
zobraziť paragraf
§ 67
Postup posudzovania zhody

(1)
Komponenty podliehajú postupu posudzovania zhody a vhodnosti na použitie podľa technických špecifikácií interoperability a musia mať ES vyhlásenie o zhode. Ak z technickej špecifikácie interoperability nevyplýva povinnosť uplatniť postup posudzovania zhody, použije sa postup posudzovania zhody podľa osobitného predpisu.22)
(2)
Komponent spĺňa základné požiadavky, ak vyhovuje parametrom, ktoré sú určené v technickej špecifikácii interoperability alebo v európskych špecifikáciách vypracovaných v súlade s týmito parametrami.
(3)
Náhradné dielce možno inštalovať do subsystémov, ktoré sú v čase nadobudnutia účinnosti technickej špecifikácie interoperability už uvedené do prevádzky, bez toho, aby sa musel uskutočniť postup posudzovania ich zhody alebo vhodnosti na použitie.
zobraziť paragraf
§ 68
Postup vypracovania ES vyhlásenia o zhode

(1)
Výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte musí pri vypracovaní ES vyhlásenia o zhode uplatňovať postup uvedený v príslušných technických špecifikáciách interoperability. Posúdenie zhody alebo vhodnosti komponentu na použitie vykoná notifikovaná osoba na základe žiadosti výrobcu alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v členskom štáte.
(2)
Ak sa na komponenty vzťahujú aj iné predpisy upravujúce iné aspekty komponentu, ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať aj údaj o tom, že komponent spĺňa aj požiadavky týchto predpisov.
(3)
Ak výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte nesplní povinnosť podľa odsekov 1 a 2, musí ju splniť ten, kto uvedie komponent na trh, a to bez ohľadu na to, či sám zostavuje komponent alebo časti komponentu s rôznym pôvodom, alebo vyrobí komponent len na vlastné použitie.
(4)
Ak bezpečnostný orgán zistí, že ES vyhlásenie o zhode je vypracované nesprávne, vyzve výrobcu, jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v členskom štáte alebo toho, kto uviedol komponent na trh, aby odstránil nezhodu podľa podmienok určených notifikovanou osobou. Ak nezhoda pretrváva, bezpečnostný orgán je povinný obmedziť alebo zakázať uvádzanie komponentu na trh a zabezpečiť stiahnutie komponentov z trhu.
zobraziť paragraf
§ 69
Komponenty, ktoré nespĺňajú základné požiadavky

(1)
Ak pri používaní určeným spôsobom vznikne podozrenie, že komponent, ktorý má ES vyhlásenie o zhode, pravdepodobne nespĺňa základné požiadavky, bezpečnostný orgán je povinný obmedziť alebo zakázať uvádzanie komponentu na trh a jeho ďalšie používanie a zabezpečiť jeho stiahnutie z trhu.
(2)
O vykonaných opatreniach podľa odseku 1 je bezpečnostný orgán povinný ihneď informovať Európsku komisiu, agentúru a ostatné členské štáty s uvedením dôvodu týchto opatrení, pričom uvedie, či nezhoda komponentu je spôsobená
a)
nesplnením základných požiadaviek,
b)
nesprávnym uplatňovaním európskych špecifikácií, na ktoré sa ES vyhlásenie o zhode odvoláva, alebo
c)
nedostatkami v európskych špecifikáciách.
(3)
Ak sa zistí, že komponent podľa odseku 1 nie je ani v súlade s ES vyhlásením o zhode, bezpečnostný orgán je povinný okrem opatrení na ochranu trhu podľa odseku 1 podniknúť aj opatrenia proti tomu, kto vypracoval ES vyhlásenie o zhode, najmä požadovať zmeny vo výrobe komponentu alebo vykonanie skúšky komponentu.23) O vykonaných opatreniach bezodkladne informuje Európsku komisiu a ostatné členské štáty.
zobraziť paragraf
§ 70
Uvádzanie subsystémov na trh alebo do prevádzky

(1)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, na trh alebo do prevádzky v železničnom systéme, ktorý je súčasťou železničného systému Európskej únie, možno uviesť len subsystém, ktorého zhodu s technickými špecifikáciami interoperability posúdila notifikovaná osoba postupom overovania podľa prílohy č. 4 a ktorému vydala ES certifikát o overení.
(2)
Subsystém podľa odseku 1 musí byť v zhode s technickou špecifikáciou interoperability a vnútroštátnymi predpismi platnými v čase podania žiadosti o povolenie uvedenia na trh alebo povolenie uvedenia do prevádzky nielen pri uvedení na trh, pri uvedení do prevádzky alebo po modernizácii alebo obnove, ale trvalo počas celej prevádzky v železničnom systéme.
(3)
Posudzovanie zhody so základnými požiadavkami s odkazom na vnútroštátne predpisy a v prípade potreby použitie prijateľných prostriedkov preukázania zhody sa uplatňujú výlučne v týchto prípadoch:
a)
ak sa technické špecifikácie interoperability nevzťahujú alebo v plnej miere nevzťahujú na určité aspekty zodpovedajúce základným požiadavkám vrátane otvorených bodov,
b)
ak bolo oznámené neuplatňovanie technických špecifikácií interoperability alebo ich časti,
c)
ak si špecifický prípad vyžaduje uplatnenie technických predpisov, ktoré sa nenachádzajú v príslušnej technickej špecifikácií interoperability,
d)
v prípade vnútroštátnych predpisov použitých na špecifikáciu existujúcich systémov výlučne v záujme posúdenia technickej kompatibility železničného vozidla so železničnou traťou,
e)
v prípade železničných tratí a železničných vozidiel, na ktoré sa technické špecifikácie interoperability nevzťahujú,
f)
ak po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy železničnej siete hospodársky alebo technicky neumožňujú čiastočné alebo úplné uplatnenie technickej špecifikácie interoperability.
(4)
Špecifickým prípadom sa rozumie časť železničného systému, ktorá vyžaduje osobitné trvalé alebo dočasné ustanovenia v technickej špecifikácii interoperability v dôsledku geografických, topografických alebo urbanistických obmedzení alebo obmedzení, ktoré majú vplyv na zlučiteľnosť so železničným systémom Európskej únie. Špecifickým prípadom sú najmä
a)
železničné trate, ktoré sú izolované od železničného systému,
b)
železničné trate s odlišnými nakladacími mierami, s iným rozchodom koľají alebo s inou osovou vzdialenosťou koľají,
c)
železničné vozidlá určené výhradne na prevádzku na železničných tratiach podľa písmen a) alebo b) alebo určené na používanie na miestne a historické účely a
d)
železničné vozidlá pochádzajúce z tretieho štátu alebo určené pre tretí štát.
(5)
Po odbornom posúdení bezpečnostným orgánom možno uplatniť na subsystém výnimku z uplatňovania jednej alebo viacerých technických špecifikácií interoperability alebo ich časti
a)
pre navrhovaný nový subsystém alebo jeho časti, pre existujúci subsystém pri jeho modernizácii alebo obnove, alebo jeho časti alebo pre projektovanie, výstavbu, uvedenie na trh, uvedenie do prevádzky, modernizáciu, obnovu, prevádzku alebo údržbu časti železničného systému, ktorý je v pokročilom štádiu vývoja alebo je predmetom zmluvy, ktorá sa plní v čase uplatňovania technickej špecifikácie interoperability,
b)
pre navrhovaný nový subsystém alebo pre navrhovanú modernizáciu alebo obnovu existujúceho subsystému, ktorý je izolovaný od železničného systému morom alebo oddelený v dôsledku zemepisných podmienok od železničnej siete zvyšku územia Európskej únie,
c)
pre navrhovanú modernizáciu, obnovu alebo rozšírenie existujúceho subsystému alebo jeho časti, ak by uplatnenie technickej špecifikácie interoperability ohrozilo hospodársku životaschopnosť uplatnenia projektu alebo zlučiteľnosť so železničným systémom v súvislosti s nakladacou mierou, rozchodom koľají, osovou vzdialenosťou koľají alebo napäťovou sústavou,
d)
ak po nehode alebo prírodnej katastrofe podmienky rýchlej obnovy železničnej siete hospodársky alebo technicky neumožňujú čiastočné alebo úplné uplatnenie technickej špecifikácie interoperability; neuplatňovanie technickej špecifikácie interoperability sa obmedzí na obdobie pred obnovením železničnej siete,
e)
pre železničné vozidlá prichádzajúce z tretieho štátu alebo prechádzajúce do tretieho štátu, v ktorých je iný rozchod, ako je rozchod hlavnej železničnej siete Európskej únie.
(6)
Projektom v pokročilom štádiu vývoja podľa odseku 5 písm. a) sa rozumie projekt, ktorého etapa plánovania a výstavby je v takom štádiu, v ktorom by zmena v technických špecifikáciách interoperability mohla ohroziť uskutočnenie projektu v plánovanej podobe. Neprijateľnosť technických špecifikácií musí byť riadne odôvodnená.
(7)
Uplatnenie výnimky podľa odseku 5 je predmetom notifikácie Európskej komisii vrátane súboru dokumentácie podľa prílohy č. 5 a ak ide o výnimku podľa odseku 5 písm. a), vrátane zoznamu projektov v pokročilom štádiu vývoja do jedného roka od nadobudnutia účinnosti každej technickej špecifikácie interoperability, z ktorej sa uplatňuje výnimka. Súbor dokumentácie a zoznam projektov vypracuje a poskytne navrhovateľ uplatnenia výnimky.
(8)
Ak sa uplatní výnimka podľa odseku 5 písm. a) až c) alebo e), súčasťou žiadosti o uplatnenie výnimky sú aj alternatívne ustanovenia, ktoré sa budú uplatňovať namiesto technickej špecifikácie interoperability. Kým Európska komisia nerozhodne o výnimke, môžu sa bezodkladne uplatňovať alternatívne ustanovenia podľa prvej vety. Ak Európska komisia nerozhodne o žiadosti o výnimku do štyroch mesiacov odo dňa podania žiadosti s dokumentáciou, výnimka sa považuje za uznanú.
(9)
Modernizáciou subsystému sú také práce na zmene subsystému alebo jeho časti, ktoré si vyžiadajú zmenu v súbore dokumentácie, ktorá tvorí prílohu ES vyhlásenia o overení a ktoré zlepšujú celkový výkon subsystému.
(10)
Obnovou subsystému sú také práce na výmene subsystému alebo jeho časti, ktoré nemenia celkový výkon subsystému. Výmenou v rámci údržby je náhrada komponentov subsystému za komponenty s rovnakou funkciou a výkonom v rámci údržbárskych a opravárskych prác.
(11)
Prijateľným prostriedkom preukázania zhody na účely tohto zákona sú nezávislé stanoviská vydané príslušným správnym orgánom v oblasti posudzovania zhody na účel vymedzenia spôsobov plnenia vnútroštátnych predpisov.
zobraziť paragraf
§ 71
Postup povoľovania uvedenia subsystému do prevádzky

(1)
Postup povoľovania uvedenia subsystému do prevádzky sa vzťahuje na pevné štrukturálne subsystémy železničného systému.
(2)
Do prevádzky môže bezpečnostný orgán povoliť uviesť len pevné štrukturálne subsystémy, ktoré sú umiestnené alebo prevádzkované na území Slovenskej republiky a ktoré sú navrhnuté, skonštruované a inštalované tak, aby vyhovovali základným požiadavkám týkajúcim sa týchto subsystémov pri ich integrácii do železničného systému.
(3)
Bezpečnostný orgán zverejní na svojom webovom sídle požiadavky na získanie povolenia na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky a požiadavky na posúdenie projektu obnovy alebo modernizácie pevných štrukturálnych subsystémov vrátane súboru dokumentov, ktoré má žiadateľ priložiť k žiadosti.
(4)
Žiadateľ predloží žiadosť o povolenie na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky bezpečnostnému orgánu vrátane súboru dokumentácie:
a)
ES vyhlásenie o overení podľa § 73,
b)
doklad o technickej kompatibilite subsystémov so systémom, do ktorého sa integrujú, určenej na základe príslušných technických špecifikácií interoperability, vnútroštátnych predpisov a národných registrov,
c)
doklad o bezpečnej integrácii subsystémov určenej na základe príslušných technických špecifikácií interoperability, vnútroštátnych predpisov, národných registrov a spoločných bezpečnostných metód podľa § 82,
d)
doklad o kladnom rozhodnutí agentúry vydanom podľa § 71a, ak ide o povolenie subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktorý zahŕňa Európsky systém riadenia železničnej dopravy,
e)
doklad o súlade s výsledkom postupu uvedenom v osobitnom predpise,23) ak došlo k zmene návrhu špecifikácie ponuky alebo opisu navrhovaných technických riešení, ku ktorej došlo po vydaní kladného rozhodnutia agentúry podľa písmena d).
(5)
Ak žiadosť na získanie povolenia pevných štrukturálnych subsystémov na uvedenie do prevádzky nie je úplná, bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od podania žiadosti vyzve žiadateľa na jej doplnenie. Lehotu na doplnenie žiadosti určí bezpečnostný orgán.
(6)
Ak ide o obnovu alebo modernizáciu existujúcich pevných štrukturálnych subsystémov, žiadateľ podá žiadosť bezpečnostnému orgánu, ktorá obsahuje súbor dokumentácie vrátane opisu projektu. Ak žiadosť nie je úplná, bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od podania žiadosti vyzve žiadateľa na jej doplnenie.
(7)
Ak ide o obnovu a modernizáciu subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktorý zahŕňa Európsky systém riadenia železničnej dopravy bezpečnostný orgán v spolupráci s agentúrou preskúma súbor dokumentácie a rozhodne, či je potrebné nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky, a to na základe týchto kritérií:
a)
plánované práce môžu negatívne ovplyvniť celkovú úroveň bezpečnosti príslušného subsystému,
b)
nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky vyžaduje príslušná technická špecifikácia interoperability,
c)
nové povolenie na uvedenie subsystému do prevádzky vyžadujú realizačné plány vypracované ministerstvom,
d)
hodnoty parametrov, na základe ktorých sa vydalo povolenie, sa zmenili.
(8)
Bezpečnostný orgán je povinný rozhodnúť o povolení na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky podľa odsekov 2 až 7 do štyroch mesiacov od doručenia všetkých požadovaných podkladov a všetkých doplňujúcich informácií.
(9)
Ak subsystém nespĺňa podmienky na vydanie povolenia na uvedenie do prevádzky, bezpečnostný orgán vydá zamietavé rozhodnutie, ktoré riadne odôvodní. Žiadateľ môže do jedného mesiaca od doručenia písomného vyhotovenia zamietavého rozhodnutia požiadať bezpečnostný orgán, aby svoje rozhodnutie preskúmal v rozsahu dôvodov, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti. Bezpečnostný orgán je povinný do dvoch mesiacov odo dňa podania žiadosti preskúmať svoje rozhodnutie v medziach uvedených dôvodov, ktoré potvrdí, alebo zamietne. Ak bezpečnostný orgán po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje pôvodné rozhodnutie, žiadateľ môže podať rozklad (§ 111 ods. 3) v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o potvrdení rozhodnutia.
(10)
Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada povolenie na uvedenie pevných štrukturálnych subsystémov do prevádzky alebo posúdenie projektu obnovy a modernizácie pevných štrukturálnych subsystémov, ktorou môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry, alebo iná osoba, ktorá je výrobcom, dodávateľom, vlastníkom alebo držiteľom subsystému.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 71a
Európsky systém riadenia železničnej dopravy

(1)
Žiadateľ podá žiadosť o povolenie samostatných projektov týkajúcich sa subsystémov traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy alebo združených projektov, tratí alebo siete agentúre prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu24) pred uverejnením výzvy na predkladanie ponúk v rámci verejného obstarávania, ku ktorej pripojí súbor dokumentácie:
a)
návrh špecifikácie predmetu verejného obstarávania alebo opis navrhovaných technických riešení,
b)
doklad o splnených požiadavkách nevyhnutných na technickú a prevádzkovú kompatibilitu subsystému so železničnými vozidlami určenými na prevádzku na sieti,
c)
doklad o súlade navrhovaných technických riešení s príslušnou technickou špecifikáciou interoperability,
d)
stanovisko bezpečnostného orgánu, ak si ho agentúra vyžiada; bezpečnostný orgán môže vydať stanovisko aj žiadateľovi, pred podaním žiadosti agentúre,
e)
vyhlásenie o overení alebo certifikát o zhode, ak si ho agentúra vyžiada.
(2)
Žiadateľ bezodkladne informuje agentúru a bezpečnostný orgán prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu,24) ak došlo k zmene návrhu špecifikácie ponuky alebo opisu navrhovaných technických riešení po vydaní povolenia podľa odseku 1.
(3)
Žiadateľom na účely tohto ustanovenia je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada agentúru o povolenie na navrhované technické riešenia pre projekty subsystému traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia, ktoré zahŕňajú Európsky systém riadenia železničnej dopravy.
(4)
Európsky systém riadenia železničnej dopravy zahŕňa zariadenie európsky systém riadenia vlakov a globálny systém pre mobilné komunikácie v železničnej prevádzke.
zobraziť paragraf
§ 72
Voľný pohyb subsystémov

(1)
Ak štrukturálny subsystém spĺňa základné požiadavky, bezpečnostný orgán nemôže zakázať, obmedziť ani brániť jeho uvedeniu do prevádzky v železničnom systéme, uvedeniu na trh, ani jeho prevádzkovanie.
(2)
Na štrukturálne subsystémy podľa odseku 1 bezpečnostný orgán nemôže požadovať vykonanie kontrol, ak sa už vykonali ako súčasť postupu vedúceho k ES vyhláseniu o overení, alebo ak sa už vykonali v inom členskom štáte na potvrdenie súladu s totožnými požiadavkami za rovnakých prevádzkových podmienok.
(3)
Štrukturálne subsystémy, ktoré majú ES vyhlásenie o overení s odkazom na technické špecifikácie interoperability alebo vyhlásenie o overení s odkazom na vnútroštátne predpisy, sa považujú za subsystémy spĺňajúce základné požiadavky.
(4)
Ak ide o štrukturálne subsystémy uvedené v § 70 ods. 3, ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom vypracuje zoznam vnútroštátnych predpisov používaných pri uplatňovaní základných požiadaviek pre každý subsystém a tento zoznam ministerstvo oznámi Európskej komisii a agentúre prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného predpisu24a) a na jej žiadosť poskytne aj úplné znenia technických predpisov a bezpečnostných predpisov, ktoré sa vzťahujú na železničný systém. Do zoznamu nezaradí len tie technické predpisy a obmedzenia, ktoré majú výlučne miestnu platnosť. Tento zoznam bezpečnostný orgán upraví a ministerstvo opätovne oznámi vždy
a)
po zmene predchádzajúceho zoznamu,
b)
po uplatnení výnimky z technických špecifikácií interoperability alebo
c)
po uverejnení príslušnej technickej špecifikácie interoperability, ak sa vnútroštátne predpisy stali neúčelnými.
(5)
Vnútroštátne predpisy uvedené v zozname podľa odseku 4 ministerstvo a bezpečnostný orgán uverejní na svojom webovom sídle.
(6)
Vnútroštátnymi predpismi sa na účely tohto zákona rozumejú všetky platné technické predpisy a bezpečnostné predpisy bez ohľadu na to, ktorý oprávnený orgán ich vydal, a ktoré obsahujú požiadavky na bezpečnosť železníc alebo technické podmienky odlišné od požiadaviek ustanovených v právne záväzných aktoch Európskej únie alebo medzinárodných predpisoch, ktoré sa vzťahujú na železničné podniky, manažéra infraštruktúry a tretie strany.
(7)
Nové vnútroštátne predpisy môže ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom stanoviť, len ak
a)
technická špecifikácia interoperability nespĺňa v plnej miere základné požiadavky alebo
b)
ide o preventívne opatrenie, najmä po nehode.
(8)
Ministerstvo predloží Európskej komisii a agentúre prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného predpisu24a) odôvodnený návrh nových vnútroštátnych predpisov dva mesiace pred jeho plánovaným uplatňovaním a rovnakým spôsobom im oznámi aj prijatie nového vnútroštátneho predpisu.
(9)
V prípade preventívnych opatrení podľa odseku 7 písm. b) môže ministerstvo v spolupráci s bezpečnostným orgánom bezodkladne prijať a uplatňovať nové vnútroštátne predpisy. Predloženie predpisu Európskej komisii a agentúre prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného predpisu24a) sa v takomto prípade uskutoční bezodkladne.
(10)
Oznámenie vnútroštátnych predpisov podľa odsekov 4 a 8 nepodlieha postupu notifikácie podľa osobitného predpisu.24b)
zobraziť paragraf
§ 73
Postup ES overovania subsystémov

(1)
Notifikovaná osoba25) posudzuje zhodu subsystému postupom ES overovania podľa prílohy č. 4 na žiadosť obstarávateľa subsystému, výrobcu subsystému alebo jeho splnomocneného zástupcu so sídlom v členskom štáte.
(2)
Činnosť notifikovanej osoby zodpovednej za ES overovanie začína v etape projektovania subsystému a zahŕňa celé obdobie výrobného procesu až po etapu preberania alebo kolaudácie subsystému pred uvedením na trh alebo uvedením do prevádzky. Zahŕňa aj overenie rozhraní subsystému vo vzťahu k železničnému systému, do ktorého bude integrovaný na základe dostupných údajov v technickej špecifikácii interoperability a v národnom registri železničnej infraštruktúry a v európskom registri povolených typov vozidiel, ktorý vedie agentúra.26)
(3)
Obstarávateľ subsystému, dodávateľ subsystému, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte sú povinní zostaviť súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu ES vyhlásenia o overení. Táto dokumentácia musí obsahovať údaje o úžitkových vlastnostiach a technických charakteristikách subsystému, dokumenty osvedčujúce zhodu komponentov, údaje týkajúce sa podmienok a obmedzení používania subsystému a pokyny týkajúce sa prevádzkovania, trvalého alebo bežného monitorovania, nastavovania a údržby subsystému.
(4)
Notifikovaná osoba môže vydať ES certifikát o čiastkovom overení subsystému, ktorý sa vzťahuje len na určité etapy postupu overovania alebo len na určité časti subsystému. V takom prípade notifikovaná osoba uplatní postup uvedený v prílohe č. 4.
(5)
Ak to umožňujú príslušné technické špecifikácie interoperability, notifikovaná osoba môže vydať ES certifikát o overení na sériu subsystémov alebo len na určité časti týchto subsystémov.
(6)
Obstarávateľ subsystému, dodávateľ subsystému, výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte posúdi potrebu vydania nového ES vyhlásenia o overení, ak ide o obnovu alebo modernizáciu subsystému, ktorý vedie k zmene súboru technickej dokumentácie a má vplyv na platnosť už vykonaných postupov overovania.
(7)
ES vyhlásenie o overení subsystému je vyhlásenie vypracované žiadateľom, v ktorom na vlastnú zodpovednosť vyhlasuje, že subsystém, ktorý bol podrobený postupom overovania podľa tohto zákona, spĺňa požiadavky právne záväzných aktov Európskej únie a príslušných vnútroštátnych predpisov. ES vyhlásenie o overení a sprievodné dokumenty musia byť datované a podpísané.
(8)
Obstarávateľom subsystému podľa odsekov 1 a 6 je osoba, ktorá si objedná naprojektovanie, výstavbu, modernizáciu alebo obnovu subsystému. Touto osobou môže byť železničný podnik, manažér infraštruktúry, držiteľ železničných vozidiel alebo držiteľ koncesie, ktorý zodpovedá za uskutočnenie projektu.
zobraziť paragraf
§ 74
Dodatočné skúšky

(1)
Ak sa používaním zistí, že štrukturálny subsystém, ktorý má ES vyhlásenie o overení, ku ktorému je pripojený súbor technickej dokumentácie, nie je v súlade s týmto zákonom a najmä, že nespĺňa základné požiadavky podľa prílohy č. 3, bezpečnostný orgán môže požiadať toho, kto vydal ES vyhlásenie o overení, aby vykonal dodatočné skúšky štrukturálneho subsystému. O tom informuje Európsku komisiu a uvedie rozsah požadovaných dodatočných skúšok a dôvody, pre ktoré ich žiada.
(2)
Bezpečnostný orgán v žiadosti podľa odseku 1 musí uviesť, či nezhoda štrukturálneho subsystému vyplýva z nesplnenia základných požiadaviek, z nedostatočnosti technickej špecifikácie interoperability alebo z jej nesprávneho uplatnenia.
zobraziť paragraf
§ 75
Uvádzanie mobilných subsystémov na trh


Mobilné subsystémy sa uvádzajú na trh, len ak sú naprojektované, vyrobené a inštalované tak, aby spĺňali základné požiadavky. Predloženie príslušného ES vyhlásenia o overení zabezpečí žiadateľ.
zobraziť paragraf
§ 76
Povoľovanie uvedenia železničných vozidiel na trh

(1)
Na uvedenie železničného vozidla na trh v železničnom systéme je potrebné povolenie agentúry podľa odseku 5 alebo povolenie bezpečnostného orgánu podľa odseku 10.
(2)
Žiadosť o povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh sa podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu.24)
(3)
V žiadosti o povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh sa uvedie sieť, na ktorej sa má železničné vozidlo používať, a pripoja sa tieto doklady:
a)
súbor dokumentácie o železničnom vozidle alebo type železničného vozidla,
b)
doklad o uvedení subsystému vozidlové zariadenie riadenia-zabezpečenia a návestenia na trh, ak je súčasťou železničného vozidla podľa § 75 na základe ES vyhlásenia o overení,
c)
doklad o technickej kompatibilite mobilných subsystémov podľa písmena b) so železničným vozidlom určenej podľa príslušnej technickej špecifikácie interoperability, vnútroštátnych predpisov a národných registrov,
d)
doklad o bezpečnej integrácii mobilných subsystémov podľa písmena b) do železničného vozidla určenej podľa príslušnej technickej špecifikácie interoperability, v nutnom prípade podľa vnútroštátnych predpisov a spoločnej bezpečnostnej metódy podľa § 82,
e)
doklad o technickej kompatibilite železničného vozidla so sieťou, na ktorej sa má železničné vozidlo používať, ktorá sa určila na základe príslušnej technickej špecifikácie interoperability, v nutnom prípade podľa vnútroštátnych predpisov, registra infraštruktúry a spoločnej bezpečnostnej metódy týkajúcej sa posudzovania rizika podľa § 82.
(4)
Bezpečnostný orgán môže vydať dočasné povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh na vykonanie skúšobnej prevádzky železničného vozidla na sieti na účel získania dokladu podľa odseku 3 písm. c) a e). Manažér infraštruktúry v spolupráci s bezpečnostným orgánom umožní vykonať skúšobnú prevádzku do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vykonanie skúšobnej prevádzky.
(5)
Agentúra vydá povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, ktoré sa má používať na sieti na území Slovenskej republiky alebo na sieti vo viacerých členských štátoch.
(6)
Agentúra pri vydaní povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 5
a)
posúdi doklady podľa odseku 3 písm. c) až e) podľa technickej špecifikácie interoperability,
b)
postúpi doklady podľa odseku 3 bezpečnostnému orgánu na posúdenie a overenie, ak sieť, na ktorej sa má železničné vozidlo používať, je na území Slovenskej republiky.
(7)
Ak agentúra nesúhlasí so zamietavým stanoviskom bezpečnostného orgánu podľa odseku 6 písm. b), požiada bezpečnostný orgán o opätovné posúdenie dokladov, pričom uvedie dôvody svojho nesúhlasu. Bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od doručenia žiadosti agentúry o opätovné posúdenie dokladov, buď svoje stanovisko potvrdí, zmení alebo postúpi posúdenie dokladov na rozhodnutie odvolacej rade podľa osobitného predpisu.26a) Ak bezpečnostný orgán svoje stanovisko potvrdí alebo zmení, agentúra prijme konečné rozhodnutie. Ak odvolacia rada potvrdí zamietavé stanovisko bezpečnostného orgánu, agentúra vydá povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh len na tie siete, na ktoré sa zamietavé stanovisko nevzťahuje.
(8)
Ak agentúra nesúhlasí s kladným stanoviskom bezpečnostného orgánu podľa odseku 6 písm. b), požiada bezpečnostný orgán o opätovné posúdenie dokladov, pričom uvedie dôvody svojho nesúhlasu. Bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od doručenia žiadosti agentúry o opätovné posúdenie dokladov, buď svoje stanovisko potvrdí alebo zmení. Po vydaní stanoviska bezpečnostným orgánom, agentúra prijme konečné rozhodnutie.
(9)
Agentúra alebo bezpečnostný orgán v rámci posúdenia podľa odseku 6 môžu požadovať vykonanie skúšobnej prevádzky. Na vykonanie skúšobnej prevádzky sa vzťahuje odsek 4.
(10)
Bezpečnostný orgán vydá povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, ktoré sa má používať len na sieti na území Slovenskej republiky.
(11)
Bezpečnostný orgán pri vydaní povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 10 posúdi súbor dokumentácie a doklady podľa odseku 3.
(12)
Ak žiadosť na získanie povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 5 alebo odseku 10 nie je úplná, agentúra alebo bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od podania žiadosti vyzvú žiadateľa na jej doplnenie.
(13)
Agentúra alebo bezpečnostný orgán sú povinní rozhodnúť o povolení na uvedenie železničného vozidla na trh podľa odseku 5 alebo odseku 10 do štyroch mesiacov od podania alebo doplnenia žiadosti.
(14)
Povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh obsahuje
a)
sieť, na ktorej sa má železničné vozidlo používať,
b)
hodnoty parametrov uvedené v príslušnej technickej špecifikácií interoperability a vnútroštátnych predpisoch potrebné z hľadiska kontroly technickej kompatibility medzi železničným vozidlom a sieťou, na ktorej sa má železničné vozidlo používať,
c)
súlad železničného vozidla s príslušnou technickou špecifikáciou interoperability a vnútroštátnymi predpismi týkajúci sa parametrov uvedených v písmene b),
d)
podmienky používania železničného vozidla a obmedzenia jeho používania v prevádzke.
(15)
Povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh je platné do najbližšej stanice iného členského štátu s rovnakým rozchodom koľají a charakteristikou siete, aj bez rozšírenia povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky, o siete, na ktorých sa má železničné vozidlo prevádzkovať v inom členskom štáte, ak sa na tom príslušné bezpečnostné orgány členských štátov dohodnú.
(16)
Rozhodnutie o zamietnutí povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh musí byť riadne odôvodnené. Žiadateľ môže do jedného mesiaca od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia požiadať agentúru alebo bezpečnostný orgán, aby svoje rozhodnutie preskúmal v rozsahu dôvodov, ktoré žiadateľ uvedie v žiadosti. Agentúra alebo bezpečnostný orgán sú povinní do dvoch mesiacov odo dňa podania žiadosti preskúmať svoje rozhodnutie v medziach uvedených dôvodov a buď ho potvrdí, alebo zmení. Ak agentúra po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje rozhodnutie, žiadateľ môže podať odvolanie na odvolaciu radu podľa osobitného predpisu.26a) Ak bezpečnostný orgán po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje rozhodnutie, žiadateľ môže podať rozklad (§ 111 ods. 3) v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o potvrdení rozhodnutia.
(17)
Ak bola uplatnená výnimka podľa § 70 ods. 5, agentúra alebo bezpečnostný orgán vydá povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh len po uplatnení postupu podľa § 76.
(18)
Ak ide o obnovu alebo modernizáciu existujúcich železničných vozidiel, ktoré už majú platné povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, je potrebné nové povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh len ak
a)
boli vykonané zmeny hodnôt parametrov podľa odseku 14 písm. b), ktoré sú v rozsahu parametrov uvedených v príslušnej technickej špecifikácií interoperability,
b)
plánované práce môžu negatívne ovplyvniť celkovú úroveň bezpečnosti železničného vozidla alebo
c)
to vyžaduje príslušná technická špecifikácia interoperability.
(19)
Ak sa povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh má rozšíriť o ďalšie siete, na ktorých sa má prevádzkovať železničné vozidlo, žiadosť o udelenie povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh sa doplní o doklady podľa odseku 3, ktoré sa týkajú časti siete, na ktorej sa má prevádzkovať železničné vozidlo. Agentúra alebo bezpečnostný orgán v závislosti od siete, na ktorej sa má prevádzkovať železničné vozidlo v súlade s odsekom 5 alebo odsekom 10, vydá nové povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh.
(20)
Povoľovanie železničných vozidiel podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje na nákladné vozne a osobné vozne používané spoločne s tretími štátmi, ktorých rozchod koľají je iný, ako je rozchod koľají hlavnej železničnej siete v Európskej únii, ktoré majú povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh vydané v súlade s iným postupom vydávania povolení pre železničné vozidlá a na rušne a hnacie jednotky prichádzajúce z tretích štátov, prevádzkované v železničnom systéme po najbližšiu stanicu v blízkosti hraníc. Podmienky vydávania povolenia na uvedenie železničných vozidiel podľa prvej vety zverejní schvaľovací orgán na svojom webovom sídle a oznámi ich Európskej komisii. Železničný podnik zabezpečí zhodu týchto železničných vozidiel so základnými požiadavkami podľa § 84.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 76a
Kontrola železničných vozidiel pred ich použitím

(1)
Železničné vozidlo pred jeho použitím v prevádzke podlieha kontrole, ktorú vykonáva železničný podnik. Predmetom kontroly je najmä
a)
povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh podľa § 76 a registrácia v národnom registri železničných vozidiel podľa § 80,
b)
kompatibilita železničného vozidla so železničnou traťou na základe údajov v registri infraštruktúry, príslušných technických špecifikácií interoperability; ak register infraštruktúry tieto údaje neobsahuje, na základe informácií od manažéra infraštruktúry, ktoré poskytne bezplatne a v primeranej lehote,
c)
riadne zaradenie železničného vozidla do súpravy vlaku, v ktorej sa má prevádzkovať s ohľadom na systém riadenia bezpečnosti podľa § 84 a osobitného predpisu.26b)
(2)
Na účely kontroly podľa odseku 1 železničný podnik v spolupráci s manažérom infraštruktúry môže vykonať skúšobnú prevádzku v lehote do troch mesiacov od doručenia žiadosti žiadateľa. O vykonanej kontrole podľa odseku 1 vypracuje železničný podnik protokol.
zobraziť paragraf
§ 77
Údržba železničných vozidiel

(1)
Železničnému vozidlu sa pred jeho použitím určí osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla; tá sa uvedie v národnom registri železničných vozidiel.
(2)
Osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla je zodpovedná za bezpečnosť železničného vozidla v prevádzkovom stave. Na tento účel zavedie systém údržby, prostredníctvom ktorého
a)
zabezpečí, aby sa údržba železničného vozidla vykonávala v súlade s dokumentáciou údržby železničného vozidla a s požiadavkami podľa predpisov o údržbe a podľa technických špecifikácií interoperability,
b)
uplatní metódy nevyhnutné na posudzovanie rizík, ktoré sa zaviedli v spoločných bezpečnostných metódach podľa § 82,
c)
zmluvne zabezpečí, aby jeho dodávatelia vykonávali opatrenia na riadenie rizík uplatňovaním spoločných bezpečnostných metód pre monitorovanie metódy dohľadu, ktoré uplatňuje bezpečnostný orgán a metódy monitorovania, ktoré uplatňujú železničné podniky, manažéri infraštruktúry a osoby zodpovedné za údržbu; zmluva sa sprístupní agentúre a bezpečnostnému orgánu na požiadanie,
d)
zaisťuje vysledovateľnosť činností údržby.
(3)
Systém údržby pozostáva z funkcie
a)
riadenia, ktorou kontrolujú a koordinujú činnosti údržby podľa odseku 2 písm. b) až d) a zaisťuje bezpečnosť železničného vozidla v železničnom systéme,
b)
rozvoja údržby, ktorou sa spravuje dokumentácia údržby vrátane riadenia jej obsahu na základe konštrukčných a prevádzkových údajov, výkonností a predchádzajúcich skúseností,
c)
riadenia údržby vozidlového parku, ktorou sa riadi presun železničného vozidla na údržbu a jeho vrátenie do prevádzky po vykonaní údržby,
d)
poskytovania údržby, ktorou sa poskytuje technická údržba železničného vozidla alebo jeho dielov vrátane dokumentácie o vrátení do prevádzky.
(4)
Osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla vykonáva funkciu podľa odseku 3 písm. a) sama. Ak osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla nevykonáva funkcie podľa odseku 3 písm. b) až d) sama, použije zmluvné údržbárske dielne. Osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla zabezpečí, aby všetky funkcie podľa odseku 3 spĺňali kritériá posudzovania uvedené v prílohe č. 11a.
(5)
Poverená právnická osoba vydá osvedčenie na údržbu nákladných železničných vozňov a iných železničných vozidiel podľa osobitného predpisu platné vo všetkých členských štátoch osobe zodpovednej za údržbu železničného vozidla v súlade s týmito podmienkami:
a)
proces akreditácie a uznávania postupu certifikácie je založený na kritériách nezávislosti, odbornej spôsobilosti a nestrannosti,
b)
systém certifikácie preukáže, že osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla má systém údržby na zaistenie bezpečného prevádzkového stavu železničných vozidiel, za ktorých údržbu je zodpovedná,
c)
certifikáciou sa posúdi, či osoba zodpovedná za údržbu spĺňa kritériá podľa prílohy č. 11a a či ich uplatňuje; certifikácia zahŕňa aj dohľad nad trvalým súladom s požiadavkami a kritériami po udelení osvedčenia,
d)
certifikáciou údržbárskych dielní sa posúdi, či dielňa spĺňa kritériá podľa prílohy č. 11a.
(6)
Ak činnosť osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla vykonáva železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, bezpečnostný orgán v rámci postupu vydávania bezpečnostného povolenia alebo bezpečnostného osvedčenia vykoná kontrolu podmienok podľa odseku 5.
(7)
Určiť osobu zodpovednú za údržbu železničného vozidla nie je potrebné, ak agentúra alebo bezpečnostný orgán uplatní výnimku pri registrácii alebo v bezpečnostnom povolení alebo v bezpečnostnom osvedčení. Takú výnimku môže uplatniť, ak ide o
a)
železničné vozidlo
1.
registrované v treťom štáte a udržiavané v súlade s predpismi tohto štátu,
2.
používané na železničných sieťach s odlišným rozchodom koľají, než je rozchod hlavnej železničnej siete Európskej únie, ak sa údržba zabezpečuje podľa medzinárodných dohôd s tretími štátmi,
3.
prepravujúce vojenský materiál,
b)
nákladné železničné vozidlo a osobné železničné vozidlo, ktoré sa používa spolu s tretími štátmi, s odlišným rozchodom koľají, než je rozchod hlavnej železničnej siete Európskej únie alebo
c)
špeciálnu prepravu vyžadujúcu jednorazové povolenie bezpečnostného orgánu pred uskutočnením prepravy.
(8)
Výnimka podľa odseku 7 písm. a) tretieho bodu a písm. c) platí najviac päť rokov.
zobraziť paragraf
§ 78
Povolenie typu železničného vozidla

(1)
Agentúra alebo bezpečnostný orgán môžu v prípade potreby v súlade s postupom v § 76 udeliť povolenie typu železničného vozidla. Ak agentúra alebo bezpečnostný orgán udelí povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh, na žiadosť žiadateľa udelí aj povolenie typu železničného vozidla na sieť, na ktorej sa má železničné vozidlo používať. Žiadosť o udelenie povolenia typu železničného vozidla sa podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu.24)
(2)
Železničnému vozidlu, ktoré je zhodné s typom, ktorému už agentúra alebo bezpečnostný orgán udelil povolenie typu železničného vozidla, udelí povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh na základe predloženia vyhlásenia o zhode s povoleným typom železničného vozidla bez ďalších kontrol. Zhodu železničného vozidla s povoleným typom železničného vozidla vyhlasuje výrobca alebo jeho splnomocnený zástupca so sídlom v členskom štáte a ak ide o železničné vozidlo z tretieho štátu, jeho dovozca.
(3)
Vyhlásenie o zhode s povoleným typom železničného vozidla sa vykoná v súlade
a)
s postupmi overovania príslušných technických špecifikácií interoperability,
b)
s postupmi posudzovania zhody vymedzenými v moduloch B a D, B a F alebo H1 podľa osobitného predpisu26c) v prípade neuplatňovania technických špecifikácií interoperability.
(4)
Ak sa zmenili príslušné technické špecifikácie interoperability alebo vnútroštátne predpisy, na základe ktorých bol povolený typ železničného vozidla, agentúra alebo bezpečnostný orgán určí, či povolenie typu železničného vozidla zostane v platnosti, alebo je potrebné nové povolenie typu železničného vozidla. Ak určí, že je potrebné nové povolenie typu železničného vozidla, predmetom kontroly sú len kritériá vyplývajúce zo zmenených predpisov. Obnovenie povolenia typu železničného vozidla nemá vplyv na povolenia, ktoré sa železničným vozidlám už udelili na základe predchádzajúcich povolených typov železničného vozidla.
(5)
Povolenia typov železničných vozidiel sa registrujú v Európskom registri povolených typov železničného vozidla.
(6)
Typom železničného vozidla je typ železničného vozidla určený základnými konštrukčnými charakteristikami železničného vozidla, ako sú uvedené v povolení typu železničného vozidla alebo povolení o preskúmaní konštrukčného návrhu opísaných v príslušnom module overovania. Sériou je skupina identických železničných vozidiel jedného konštrukčného typu.
zobraziť paragraf
§ 78a
Nesúlad železničného vozidla a typu železničného vozidla so základnými požiadavkami

(1)
Ak bezpečnostný orgán zistí, že železničné vozidlo, ktoré má povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh podľa § 76 ods. 5 alebo 10 a § 78, nespĺňa základné požiadavky, požiada železničný podnik, ktorý železničné vozidlo používa, aby vykonal nápravné opatrenia na zosúladenie železničného vozidla so základnými požiadavkami. Bezpečnostný orgán informuje o tejto skutočnosti agentúru a príslušné bezpečnostné orgány iných členských štátov, vrátane bezpečnostného orgánu členského štátu, na území ktorého sa žiadosť o udelenie železničného vozidla na uvedenie na trh ešte len posudzuje.
(2)
Ak železničný podnik zistí, že železničné vozidlo, ktoré používa, nespĺňa základné požiadavky, vykoná nápravné opatrenia na zosúladenie železničného vozidla so základnými požiadavkami.
(3)
Železničný podnik informuje agentúru a príslušný bezpečnostný orgán o vykonaných nápravných opatreniach podľa odseku 2 a o skutočnosti, že železničné vozidlo nespĺňalo základné požiadavky už v čase, keď povolenie na uvedenie železničného vozidla na trh bolo vydané.
(4)
Ak sa nápravnými opatreniami podľa odsekov 1 a 2 nezabezpečí súlad železničného vozidla so základnými požiadavkami a hrozí závažné bezpečnostné riziko, príslušný bezpečnostný orgán uplatní bezpečnostné opatrenia v súlade s § 86. Zároveň môže bezpečnostný orgán alebo agentúra pozastaviť platnosť povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh, alebo platnosť povolenia typu železničného vozidla. V takom prípade sa na rozhodnutie bezpečnostného orgánu alebo agentúry vzťahuje postup podľa § 76 ods. 7.
(5)
Ak sa preukáže, že železničné vozidlo nespĺňalo základné požiadavky v čase vydania povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh alebo povolenia typu železničného vozidla, agentúra alebo bezpečnostný orgán môže povolenia zrušiť, alebo zmeniť. Rozhodnutie o zrušení alebo zmene povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh alebo povolenia typu železničného vozidla sa musí riadne odôvodniť. Držiteľ povolenia môže do jedného mesiaca od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia požiadať agentúru alebo bezpečnostný orgán, aby svoje rozhodnutie preskúmal v rozsahu dôvodov, ktoré držiteľ uvedie v žiadosti. Agentúra a bezpečnostný orgán sú povinné do jedného mesiaca odo dňa podania žiadosti preskúmať svoje rozhodnutie v medziach uvedených dôvodov a buď ho potvrdia, alebo zrušia. Ak sa agentúra a bezpečnostný orgán nezhodnú na zrušení alebo pozastavení povolenia, uplatňuje sa postup podľa § 76 ods. 7. Ak po uplatnení postupu podľa § 76 ods. 7 zostáva povolenie v platnosti, bezpečnostné opatrenia bezpečnostného orgánu podľa odseku 4 sa ďalej neuplatňujú.
(6)
Ak agentúra po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje rozhodnutie, žiadateľ môže podať odvolanie na odvolaciu radu podľa osobitného predpisu.26a) Ak bezpečnostný orgán po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje rozhodnutie, žiadateľ môže podať rozklad (§ 111 ods. 3) v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.
(7)
Agentúra oznámi zrušenie alebo zmenu povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh alebo povolenia typu železničného vozidla bezpečnostnému orgánu, s uvedením dôvodu zrušenia. Bezpečnostný orgán oznámi zrušenie alebo zmenu povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh alebo povolenia typu železničného vozidla agentúre s uvedením dôvodu zrušenia.
(8)
Zrušenie povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh sa registruje v národnom registri železničných vozidiel. Zrušenie povolenia typu železničného vozidla sa registruje v Európskom registri povolených typov železničných vozidiel a oznamuje sa železničnému podniku, ktorý ak zistí, že železničné vozidlá nespĺňajú základné požiadavky, uplatní postup podľa § 78a.
(9)
Železničné vozidlo, ktorému sa zrušilo povolenie na uvedenie na trh, sa ďalej nesmie používať a povolenie sa nesmie rozšíriť o ďalšie siete, na ktorých sa má používať. Ak sa zrušilo povolenie typu železničného vozidla, železničné vozidlá skonštruované na jeho základe sa nesmú ďalej uvádzať na trh. Ak tieto železničné vozidlá už boli uvedené na trh, musia sa z prevádzky stiahnuť. Držiteľ takýchto železničných vozidiel môže opätovne požiadať o povolenie na uvedenie na trh v súlade s § 76 a povolenie typu železničného vozidla v súlade s § 78.
(10)
Ak železničné vozidlo nespĺňa základné požiadavky podľa odsekov 1 a 2 na časť siete, na ktorej sa má železničné vozidlo používať, a nesplnenie základných požiadaviek už existovalo v čase vydania povolenia na uvedenie železničného vozidla na trh, z povolenia sa vypustia siete, na ktorých železničné vozidlo nespĺňa základné požiadavky.
zobraziť paragraf
§ 79
Systém číslovania železničných vozidiel

(1)
Každé železničné vozidlo uvedené do prevádzky v ktoromkoľvek železničnom systéme v Európskej únii je označené európskym evidenčným číslom, ktoré sa mu prideľuje pri prvom udelení povolenia na uvedenie na trh. Podrobnosti o európskom evidenčnom čísle upravuje technická špecifikácia interoperability.
(2)
Označiť železničné vozidlo európskym evidenčným číslom je povinný prvý žiadateľ o povolenie.
(3)
Ak ide o železničné vozidlo, ktoré sa prevádzkuje alebo sa má prevádzkovať na vlakovej trase z alebo do tretieho štátu, v ktorom je rozchod koľají iný, ako je rozchod koľají hlavnej železničnej siete v Európskej únii, bezpečnostný orgán môže uznať číslo železničného vozidla, ktoré je identifikované podľa odlišného kódovacieho systému.
(4)
Ak v technickej špecifikácii interoperability nie je uvedené inak, železničnému vozidlu sa európske evidenčné číslo pridelí len raz.
zobraziť paragraf
§ 80
Národné registre

(1)
Zriaďuje sa národný register železničných vozidiel, ktorý vedie bezpečnostný orgán a v ktorom sa registrujú železničné vozidlá na základe žiadosti žiadateľa, ktoré majú povolenie bezpečnostného orgánu alebo povolenie agentúry na uvedenie železničného vozidla na trh v železničnom systéme, týkajúce sa siete, ktorá je na území Slovenskej republiky.
(2)
Národný register železničných vozidiel musí spĺňať spoločné špecifikácie podľa osobitného predpisu27) a byť verejne prístupný na webovom sídle bezpečnostného orgánu.
(3)
V národnom registri železničných vozidiel sa eviduje
a)
európske evidenčné číslo,
b)
odkaz na ES vyhlásenie o overení a orgán, ktorý ho vydal,
c)
odkaz na Európsky register povolených typov železničného vozidla,
d)
identifikácia vlastníka a držiteľa železničného vozidla,
e)
obmedzenie použitia železničného vozidla,
f)
identifikácia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla.
(4)
Držiteľ registrovaného železničného vozidla je povinný bezodkladne oznamovať bezpečnostnému orgánu každú zmenu údajov vedených v národnom registri železničných vozidiel, ako aj zničenie železničného vozidla a zrušenie registrácie železničného vozidla.
(5)
Držiteľom registrovaného železničného vozidla sa rozumie osoba registrovaná v národnom registri železničných vozidiel, ktorá používa železničné vozidlo ako dopravný prostriedok buď ako jeho vlastník, alebo na základe zmluvy s vlastníkom.
(6)
Ak ide o železničné vozidlo, ktoré bolo uvedené na trh prvý raz v treťom štáte a ktorému udelil bezpečnostný orgán povolenie na uvedenie na trh v železničnom systéme, bezpečnostný orgán zabezpečí, aby sa údaje podľa odseku 3 písm. d) až f) dali vyhľadať prostredníctvom národného registra železničných vozidiel alebo aby boli bezodkladne sprístupnené iným nediskriminačným spôsobom.
(7)
Ak národný register železničných vozidiel nie je prepojený s národnými registrami iných členských štátov, bezpečnostný orgán vyznačí zmeny vykonané v národnom registri iného členského štátu v národnom registri železničných vozidiel, ktorý vedie.
(8)
Zriaďuje sa národný register železničnej infraštruktúry, ktorý vedie bezpečnostný orgán a v ktorom sa registrujú hlavné charakteristické znaky každého subsystému alebo čiastkového subsystému a ich korelácia s charakteristikami určenými v technických špecifikáciách interoperability.
(9)
Hodnoty parametrov zaznamenané v registri železničnej infraštruktúry sa používajú v kombinácii s hodnotami parametrov zaznamenanými v povolení na uvedenie železničného vozidla na trh s cieľom skontrolovať technickú kompatibilitu medzi železničným vozidlom a železničnou infraštruktúrou.
(10)
V registri železničnej infraštruktúry sa môžu uviesť podmienky používania pevných štrukturálnych subsystémov a iné obmedzenia. V registri železničnej infraštruktúry sa uvedie odkaz na technické predpisy a obmedzenia, ktoré ministerstvo nezaradilo do zoznamu vnútroštátnych predpisov podľa § 72 ods. 4 a majú výlučne miestnu platnosť.
(11)
Bezpečnostný orgán aktualizuje údaje v registri železničnej infraštruktúry v rozsahu usmernenia Európskej komisie a sprístupní ho na svojom webovom sídle.
zobraziť paragraf
§ 81
Notifikovaná osoba

(1)
Posudzovanie zhody alebo vhodnosti na použitie komponentov alebo vykonanie postupu ES overovania subsystémov podľa technických špecifikácií interoperability vykonáva notifikovaná osoba, ktorá je autorizovaná a notifikovaná podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Notifikovaná osoba môže začať vykonávať činnosť notifikovanej osoby, len ak Európska komisia alebo členské štáty nevzniesli námietky do dvoch týždňov od notifikácie, ak sa vydáva osvedčenie o akreditácií, alebo do dvoch mesiacov od notifikácie podľa osobitného predpisu,28a) ak sa akreditácia nepoužíva.
(3)
Notifikovaná osoba môže byť autorizovaná na postupy posudzovania zhody alebo vhodnosti na použitie komponentov, na vykonanie postupu ES overovania subsystémov alebo na oba tieto postupy. V rámci postupov môže byť autorizovaná
a)
na všetky etapy posudzovania zhody a overovania a v rámci nich na všetky druhy činností alebo len na niektoré etapy alebo druhy činností,
b)
na štrukturálne subsystémy podľa prílohy č. 1.
(4)
Notifikovaná osoba je povinná
a)
vykonávať posudzovanie zhody v súlade s postupmi posudzovania zhody ustanovenými v príslušnej technickej špecifikácií interoperability,
b)
plniť povinnosti podľa osobitného predpisu,28b)
c)
oznamovať bezpečnostnému orgánu informácie podľa osobitného predpisu,28c)
d)
poskytnúť agentúre ES certifikát o overení subsystémov, ES certifikát o zhode komponentov a ES certifikát o vhodnosti na použitie komponentov.
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 81a

(1)
Vykonávanie postupov posudzovania zhody v moduloch A1, A2, C1 alebo C2 podľa osobitného predpisu26c) a moduloch CA1 a CA2 podľa osobitného predpisu28d) môže žiadateľ preniesť na akreditovaný vnútropodnikový orgán, ktorý je organizačne oddelený od žiadateľa, a nesmie sa podieľať na projektovaní, výrobe, dodávke, inštalácií, údržbe a prevádzke výrobkov, ktoré posudzuje.
(2)
Akreditovaný vnútropodnikový orgán musí byť akreditovaný v súlade s osobitným predpisom,28e) je organizačne oddelený tak, aby sa zabezpečila nestrannosť pri posudzovaní zhody a nesmie vykonávať činnosti, ktoré by ohrozili jeho nezávislosť vo vzťahu k činnostiam, ktoré posudzuje. Akreditovaný vnútropodnikový orgán vykonáva posudzovanie zhody výlučne podniku, ktorého je súčasťou.
(3)
Žiadateľ poskytuje informácie o akreditácií akreditovaného vnútropodnikového orgánu výlučne notifikujúcej osobe.28f)
zobraziť paragraf
Nový paragraf
§ 81b

(1)
Postupy posudzovania zhody s vnútroštátnymi predpismi podľa § 72 ods. 4 vykonáva poverená právnická osoba (§ 102 ods. 1 písm. q) piaty bod) autorizovaná podľa osobitného predpisu.28)
(2)
Na poverenú právnickú osobu sa nevzťahuje povinnosť podľa osobitného predpisu,28g) ak dokumentácia, ktorú je potrebné predložiť, zahŕňa aj dokumentáciu, ktorá sa týka činností, ktoré v súlade s vnútroštátnymi predpismi vykonáva organizačná zložka alebo subdodávateľ.
(3)
Povinnosti podľa § 81 ods. 4 sa primerane vzťahujú aj na poverenú právnickú osobu podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 82
Bezpečnostné požiadavky

(1)
Bezpečnosť železničného systému zahŕňa bezpečnostné požiadavky na železničný systém ako celok a na jeho subsystémy vrátane prevádzky železničnej infraštruktúry a riadenia dopravnej prevádzky, ako aj na súčinnosť medzi manažérom infraštruktúry a železničnými podnikmi a ostatnými subjektami, ktoré majú vplyv na bezpečnosť prevádzky železničného systému Európskej únie.
(2)
Bezpečnosť železničného systému je založená na
a)
povinnosti harmonizovať vnútroštátnu regulačnú štruktúru s existujúcimi technickými špecifikáciami interoperability pre jednotlivé subsystémy alebo ich časti so zámerom splnenia spoločných bezpečnostných cieľov (ďalej len „bezpečnostný cieľ“) a použitím spoločných bezpečnostných metód zverejnených v Úradnom vestníku Európskej únie,
b)
vymedzení povinností a zodpovednosti
1.
manažéra infraštruktúry a železničných podnikov za vytvorenie a používanie systému riadenia bezpečnosti (§ 84),
2.
bezpečnostného orgánu a agentúry za vydávanie bezpečnostných povolení (§ 87) a bezpečnostných osvedčení (§ 86),
3.
bezpečnostného orgánu za štátny dozor nad bezpečnosťou tohto systému a
4.
vyšetrovacieho orgánu za vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí,
c)
vymedzení povinností a zodpovednosti výrobcov, dovozcov, osôb zodpovedných za údržbu železničného vozidla a držiteľov železničných vozidiel, obstarávateľov a dodávateľov materiálu a údržbárskych prác, poskytovateľov služieb a subjektov, ktoré majú vplyv na bezpečnosť prevádzky železničného systému Európskej únie za to, že dodané železničné vozidlá, subsystémy, zariadenia, príslušenstvo, materiály a služby spĺňajú požiadavky a podmienky používania, aby ich manažér infraštruktúry a železničné podniky mohli bezpečne prevádzkovať, vrátane vytvorenia nevyhnutných opatrení na kontrolu rizík,
d)
zohľadnení systematického prístupu k rozvoju a k zvyšovaniu bezpečnosti so zreteľom na vývoj legislatívy Európskej únie a na technický a vedecký pokrok s prioritou prevencie nehôd,
e)
monitorovaní vývoja bezpečnosti a zhromažďovaní informácií o spoločných bezpečnostných indikátoroch (ďalej len „bezpečnostný indikátor“) a ich zasielaní agentúre vo forme výročných správ bezpečnostného orgánu,
f)
uplatňovaní právnych predpisov otvoreným a nediskriminačným spôsobom a podpore rozvoja jednotného európskeho železničného dopravného systému,
g)
uverejňovaní ročných bezpečnostných plánov, ktoré obsahujú plánované opatrenia na dosiahnutie bezpečnostných cieľov,
h)
spolupráci s agentúrou pri monitorovaní rozvoja bezpečnosti železníc.
(3)
Železničný podnik a manažér infraštruktúry v rámci zabezpečenia povinností a zodpovednosti podľa odseku 2
a)
vykonávajú opatrenia na kontrolu rizík,
b)
vo svojich systémoch riadenia bezpečnosti zohľadňujú riziká spojené s činnosťou iných subjektov,
c)
ak je potrebné, zmluvne zaväzujú subjekty podľa odseku 2, ktoré majú vplyv na bezpečnosť železníc, aby prijali opatrenia na kontrolu rizík,
d)
zmluvne zabezpečujú, aby ich dodávatelia vykonávali opatrenia na kontrolu rizík prostredníctvom uplatňovania spoločných bezpečnostných metód pre postupy monitorovania a sprístupnili ich na základe žiadosti agentúre alebo bezpečnostnému orgánu.
(4)
Subjekt podľa odseku 2 písm. b) a c), ktorý identifikuje bezpečnostné riziko súvisiace s chybami, konštrukčnými nezhodami alebo poruchami technického vybavenia vrátane nedostatkov štrukturálnych subsystémov alebo je o bezpečnostnom riziku informovaný v rámci svojej pôsobnosti, prijme nevyhnutné nápravné opatrenie s cieľom riešiť bezpečnostné riziko a oznámi ho príslušným orgánom, aby prijali potrebné nápravné opatrenia na zachovanie bezpečnej prevádzky železničného systému Európskej únie.
(5)
Ak si železničné podniky odovzdávajú pri výkone dopravy železničné vozidlá, zároveň si všetky subjekty poskytnú informácie dôležité z hľadiska bezpečnej prevádzky vrátane informácii o stave a histórii železničného vozidla a dokumentácii údržby na účely jej vysledovateľnosti, vysledovateľnosti činností nakládky a o nákladných listoch.
(6)
Bezpečnostným cieľom podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie minimálna úroveň bezpečnosti vyjadrená cieľovou úrovňou bezpečnosti, ktorú musia dosiahnuť rôzne časti železničného systému a železničný systém ako celok. Rôznymi časťami železničného systému sa rozumejú napríklad konvenčný železničný systém, vysokorýchlostný železničný systém, dlhé železničné tunely alebo mosty, železničné trate využívané výlučne na nákladnú dopravu. Pri určení minimálnej úrovne bezpečnosti sa zohľadňujú najmä
a)
riziká pre cestujúcich,
b)
riziká pre zamestnancov manažéra infraštruktúry a železničných podnikov, ako aj pre zamestnancov dodávateľov služieb pre železničný systém,
c)
riziká pre účastníkov cestnej premávky na priecestiach a priechodoch a iné osoby bez toho, aby boli dotknuté platné právne predpisy týkajúce sa zodpovednosti účastníkov nehody,
d)
riziká pre osoby neoprávnene sa pohybujúce v obvode dráhy a v prevádzkových priestoroch manažéra infraštruktúry a
e)
spoločenské riziká.
(7)
Spoločnou bezpečnostnou metódou podľa odseku 2 písm. a) sa rozumie metóda opisujúca spôsoby posudzovania úrovne bezpečnosti, dosiahnutia bezpečnostných cieľov a dodržania ostatných požiadaviek na bezpečnosť železničného systému.
(8)
Bezpečnostnými indikátormi podľa odseku 2 písm. e) sa rozumejú informácie o bezpečnosti železničného systému, ktoré umožnia posúdiť zhodu systému s bezpečnostnými cieľmi a zjednotiť metodiku výpočtu nákladov na nehody a mimoriadne udalosti a uľahčia monitorovanie úrovne bezpečnosti železničného systému. Bezpečnostné indikátory sa vo výročnej správe bezpečnostného orgánu uvedú v štruktúre podľa prílohy č. 8. Ak sa po predložení správy zistia nové okolnosti alebo chyby, bezpečnostný orgán zmení alebo opraví bezpečnostné indikátory pri prvej vhodnej príležitosti, a to najneskôr v nasledujúcej výročnej správe.
zobraziť paragraf
§ 83
Národné bezpečnostné predpisy

(1)
Národnými bezpečnostnými predpismi sa na účely tohto zákona rozumejú slovenské právne predpisy, prevádzkové predpisy a rozhodnutia manažéra infraštruktúry uvedené v prílohe č. 9, ktoré obsahujú požiadavky na bezpečnosť železničného systému alebo technické požiadavky odlišné od požiadaviek ustanovených v právne záväzných aktoch Európskej únie alebo v medzinárodných predpisoch a sú určené pre železničné podniky, manažéra infraštruktúry a tretie strany.
(2)
Národné bezpečnostné predpisy sú predmetom notifikácie agentúre a Európskej komisii. Predmetom notifikácie sú aj všetky ich zmeny a doplnenia. Národné bezpečnostné predpisy, ktoré majú výlučne miestnu platnosť, nie sú predmetom notifikácie. Na predpisy, ktoré majú výlučne miestnu platnosť sa uvedie len odkaz v registri železničnej infraštruktúry podľa § 80 ods. 9 a uvedú sa v podmienkach používania železničnej siete podľa § 37.
(3)
Národné bezpečnostné predpisy musia byť podľa ich právnej povahy publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, na webovom sídle ministerstva alebo iným účinným spôsobom v zrozumiteľnej podobe verejne sprístupnené.
(4)
Nový národný bezpečnostný predpis sa môže prijať,
a)
ak sa na predpisy týkajúce sa existujúcich bezpečnostných metód nevzťahuje spoločná bezpečnostná metóda,
b)
ak sa na prevádzkové predpisy železničnej siete nevzťahujú technické špecifikácie interoperability,
c)
ako naliehavé preventívne opatrenie po nehode alebo mimoriadnej udalosti,
d)
ak je potrebná zmena národného bezpečnostného predpisu, ktorý už je oznámený agentúre a Európskej komisii podľa odseku 2,
e)
ak sa na požiadavky odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb vykonávajúcich pracovné činnosti na dráhe a v doprave na dráhe nevzťahujú technické špecifikácie interoperability.
(5)
Ministerstvo oznámi návrh nového národného bezpečnostného predpisu agentúre a Európskej komisii dva mesiace pred jeho zavedením prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného predpisu.24a) Návrh nového národného bezpečnostného predpisu sa riadne odôvodní. Tento postup sa neuplatňuje v prípade nového národného bezpečnostného predpisu podľa odseku 4 písm. c); ministerstvo oznámi nový národný bezpečnostný predpis prostredníctvom informačných technológií podľa osobitného predpisu24a) a môže ho bezodkladne prijať a uplatňovať.
(6)
Ak po preskúmaní notifikovaného návrhu nového národného bezpečnostného predpisu podľa odseku 5 Európska komisia alebo agentúra oznámi, že návrh národného bezpečnostného predpisu považuje za nezlučiteľný so spoločnou bezpečnostnou metódou alebo s požiadavkou dosiahnuť minimálny bezpečnostný cieľ, za prostriedok úmyselnej diskriminácie alebo skrytého obmedzenia železničnej prevádzky medzi členskými štátmi, nemožno ho vydať.
(7)
Oznámenie národných bezpečnostných predpisov podľa odseku 2 nepodlieha postupu notifikácie podľa osobitného predpisu.24b)
zobraziť paragraf
§ 84
Systém riadenia bezpečnosti

(1)
Manažér infraštruktúry a železničné podniky sú povinní mať systém riadenia bezpečnosti. Systémom riadenia bezpečnosti sa na účely tohto zákona rozumie organizácia činností a opatrenia vytvorené manažérom infraštruktúry alebo železničným podnikom na zaručenie bezpečnej prevádzky a na zníženie rizík, ktoré s tým súvisia. Systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry a železničného podniku zabezpečí kontrolu rizík spojených s ich činnosťou vrátane dodávok údržbárskych prác, materiálu a služieb dodávateľov, rizík vyplývajúcich z činnosti iných osôb a zohľadňuje riziká vyplývajúce z činností iných subjektov uvedených v § 82 ods. 2, ak je to vhodné a primerané.
(2)
Systémom riadenia bezpečnosti sa zabezpečuje plnenie minimálnych bezpečnostných cieľov, plnenie bezpečnostných požiadaviek technických špecifikácií interoperability, uplatňovanie príslušnej časti spoločnej bezpečnostnej metódy a národných bezpečnostných predpisov. Systém riadenia bezpečnosti tvoria základné prvky uvedené v prílohe č. 10.
(3)
Manažér infraštruktúry a železničné podniky sú zodpovední za svoju časť železničného systému a jeho bezpečnú prevádzku vo vzťahu k užívateľom železníc, cestujúcim, zamestnancom a tretím osobám vrátane údržbových prác, dodávok materiálu a zadávania objednávok služieb. Ak je to potrebné, pri kontrole a vyhodnocovaní rizík manažér infraštruktúry spolupracuje s Policajným zborom.
(4)
Systém riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry musí zohľadniť dôsledky vyplývajúce z prevádzky železničných podnikov v železničnej sieti a zaručiť, aby všetky železničné podniky mohli konať v súlade s národnými bezpečnostnými predpismi, s technickými špecifikáciami interoperability a s podmienkami určenými v bezpečnostnom osvedčení. Okrem toho systém riadenia bezpečnosti musí umožniť koordinovať núdzové postupy manažéra infraštruktúry so všetkými železničnými podnikmi, ktoré používajú jeho železničnú infraštruktúru a s integrovaným záchranným systémom, aby bol umožnený rýchly zásah záchrannej služby a s inou stranou, ktorá by mohla byť zapojená do núdzovej situácie. Ak ide o cezhraničnú železničnú infraštruktúru, koordináciu príslušných záchranných služieb na oboch stranách hranice uľahčí spolupráca príslušných manažérov infraštruktúry.
zobraziť paragraf
§ 85
Bezpečnostná správa

(1)
Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní každoročne do 31. mája posielať bezpečnostnému orgánu, ktorý vydal bezpečnostné osvedčenie a bezpečnostné povolenie, bezpečnostnú správu za predchádzajúci kalendárny rok.
(2)
Bezpečnostná správa musí obsahovať
a)
údaje o plnení bezpečnostných cieľov a výsledky plnenia bezpečnostných plánov,
b)
informáciu o vývoji bezpečnostných indikátorov uvedených v prílohe č. 8,
c)
výsledky interných bezpečnostných auditov,
d)
údaje o zistených nedostatkoch a poruchách v prevádzke železničnej dopravy a železničnej infraštruktúry, ktoré by mohli byť relevantné pre bezpečnostný orgán, vrátane informácií, ktoré poskytli osoby podľa § 82 ods. 4 a
e)
informácie o uplatnení spoločných bezpečnostných metód.
zobraziť paragraf
§ 86
Bezpečnostné osvedčenie

(1)
Bezpečnostné osvedčenie je rozhodnutie agentúry alebo bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou prístupu železničného podniku na železničnú sieť. Bezpečnostné osvedčenie sa môže vzťahovať na celú železničnú sieť alebo len na niektorú jej časť.
(2)
Vydaním bezpečnostného osvedčenia sa potvrdzuje, že železničný podnik zaviedol systém riadenia bezpečnosti a že je spôsobilý spĺňať požiadavky uvedené v technických špecifikáciách interoperability a v právne záväzných aktoch Európskej únie, ako aj v národných bezpečnostných predpisoch, a teda že je schopný kontrolovať všetky riziká a zaručiť bezpečnú dopravu v železničnej sieti.
(3)
Žiadosť o udelenie bezpečnostného osvedčenia sa podáva prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu.24a)
(4)
V žiadosti o udelenie bezpečnostného osvedčenia sa uvedie druh a rozsah zabezpečovaných činností, železničná sieť, na ktorej železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú dopravu, a pripojí sa dokumentácia o tom, že železničný podnik
a)
zaviedol systém riadenia bezpečnosti podľa § 84 a spĺňa požiadavky ustanovené v technických špecifikáciách interoperability, bezpečnostných cieľoch, spoločných bezpečnostných metódach a príslušných platných právnych predpisoch v záujme kontroly rizík a bezpečného poskytovania železničných služieb a
b)
spĺňa požiadavky ustanovené v národných bezpečnostných predpisoch podľa § 83.
(5)
Agentúra vydá bezpečnostné osvedčenie železničnému podniku, ktorý plánuje prevádzkovať železničnú dopravu na území Slovenskej republiky alebo vo viacerých členských štátoch.
(6)
Agentúra pri udelení bezpečnostného osvedčenia podľa odseku 5
a)
posúdi požiadavky podľa odseku 4 písm. a) a
b)
postúpi bezodkladne doklady podľa odseku 4 bezpečnostnému orgánu na posúdenie požiadaviek podľa odseku 4 písm. b).
(7)
Ak agentúra nesúhlasí so zamietavým stanoviskom bezpečnostného orgánu podľa odseku 6 písm. b), vyzve bezpečnostný orgán na opätovné posúdenie dokladov, pričom uvedie dôvody svojho nesúhlasu. Bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od doručenia žiadosti buď svoje stanovisko potvrdí, zmení, alebo postúpi posúdenie dokladov na rozhodnutie odvolacej rade podľa osobitného predpisu.26a) Ak bezpečnostný orgán svoje stanovisko potvrdí, agentúra prijme svoje konečné rozhodnutie. Ak odvolacia rada potvrdí zamietavé stanovisko bezpečnostného orgánu, agentúra vydá bezpečnostné osvedčenie len na tie železničné siete, na ktoré sa zamietavé stanovisko nevzťahuje.
(8)
Ak agentúra nesúhlasí s kladným stanoviskom bezpečnostného orgánu podľa odseku 6 písm. b), požiada bezpečnostný orgán o opätovné posúdenie dokladov, pričom uvedie dôvody svojho nesúhlasu. Bezpečnostný orgán do jedného mesiaca od doručenia žiadosti agentúry buď svoje stanovisko potvrdí, alebo zmení. Ak bezpečnostný orgán svoje stanovisko potvrdí, agentúra prijme konečné rozhodnutie.
(9)
Bezpečnostný orgán pri opätovnom posúdení dokladov podľa odsekov 7 a 8 spolupracuje s agentúrou a železničným podnikom.
(10)
Bezpečnostný orgán vydá bezpečnostné osvedčenie železničnému podniku, ktorý plánuje prevádzkovať železničnú dopravu len na území Slovenskej republiky.
(11)
Bezpečnostný orgán pri udelení bezpečnostného osvedčenia posúdi požiadavky podľa odseku 4.
(12)
Železničný podnik oznámi bezpečnostnému orgánu plánovanú prevádzku železničnej dopravy, a to dva mesiace pred jej začatím. Okrem toho je povinný oznámiť bezpečnostnému orgánu zavedenie nových kategórií prevádzkového personálu a zaradenie nových typov železničných vozidiel do vozidlového parku, ako aj akékoľvek zmeny týchto údajov.
(13)
Bezpečnostné osvedčenie vydané bezpečnostným orgánom platí železničnému podniku, ktorý zabezpečuje železničnú dopravu aj do najbližšej stanice iného členského štátu s rovnakým rozchodom koľají a podobnými prevádzkovými predpismi aj bez rozšírenia bezpečnostného osvedčenia o železničné siete, na ktorých plánuje železničný podnik prevádzkovať železničnú dopravu, a to po dohode s príslušným bezpečnostným orgánom iného členského štátu. Táto skutočnosť sa uvedie v bezpečnostnom osvedčení.
(14)
Ak žiadosť o udelenie bezpečnostného osvedčenia nie je úplná, agentúra alebo bezpečnostný orgán vyzve do jedného mesiaca od doručenia žiadosti železničný podnik, aby v primeranej lehote žiadosť doplnil.
(15)
Agentúra a bezpečnostný orgán sú povinní rozhodnúť o udelení bezpečnostného osvedčenia podľa odseku 5 a odseku 10 alebo vydať rozhodnutie o zamietnutí bezpečnostného osvedčenia do štyroch mesiacov od podania alebo doplnenia žiadosti.
(16)
Železničný podnik je povinný sprístupniť priestory agentúre a bezpečnostnému orgánu na účel vykonania kontroly pri posúdení žiadosti o udelenie bezpečnostného osvedčenia a poskytnúť im všetky dodatočné informácie.
(17)
V bezpečnostnom osvedčení sa uvedie druh a rozsah činností, ktorých sa osvedčenie týka, a železničná sieť, na ktorej železničný podnik plánuje predmetné činnosti vykonávať. Bezpečnostné osvedčenie sa môže vzťahovať aj na koľaje, ktoré spravuje železničný podnik, ak sú zahrnuté do jeho systému riadenia bezpečnosti.
(18)
Rozhodnutie o zamietnutí bezpečnostného osvedčenia a rozhodnutie o vyňatí časti siete podľa odseku 7 musí byť riadne odôvodnené. Železničný podnik môže do jedného mesiaca od doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia požiadať agentúru alebo bezpečnostný orgán, aby svoje rozhodnutie preskúmal v rozsahu dôvodov, ktoré uvedie v žiadosti. Agentúra alebo bezpečnostný orgán sú povinní do dvoch mesiacov odo dňa podania žiadosti preskúmať svoje rozhodnutie v medziach uvedených dôvodov a buď ho potvrdiť, alebo zrušiť. Ak agentúra po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje rozhodnutie, železničný podnik môže podať odvolanie na odvolaciu radu podľa osobitného predpisu.26a) Ak bezpečnostný orgán po preskúmaní svojho rozhodnutia potvrdí svoje rozhodnutie, žiadateľ môže podať rozklad (§ 111 ods. 3) v lehote 15 dní odo dňa doručenia oznámenia o potvrdení rozhodnutia.
(19)
Na žiadosť železničného podniku možno platnosť bezpečnostného osvedčenia predlžovať vždy najviac o päť rokov.
(20)
Bezpečnostné osvedčenie sa musí aktualizovať vždy, keď dôjde k podstatnej zmene druhu alebo rozsahu prevádzky železničného podniku. Ak dôjde k podstatnej zmene regulačného rámca v oblasti bezpečnosti železničného systému, agentúra alebo bezpečnostný orgán môže vykonať zmenu niektorej časti bezpečnostného osvedčenia.
(21)
Ak sa bezpečnostné osvedčenie má rozšíriť o ďalšie železničné siete, na ktorých železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú dopravu, žiadosť o udelenie bezpečnostného osvedčenia sa doplní o doklady podľa odseku 4, ktoré sa týkajú železničnej siete, na ktorej železničný podnik plánuje prevádzkovať železničnú dopravu.
(22)
Bezpečnostný orgán môže povoliť železničným podnikom tretích štátov prevádzkovať železničnú dopravu do najbližšej stanice bez toho, aby vyžadoval bezpečnostné osvedčenie za podmienky, že úroveň bezpečnosti je zaručená cezhraničnou dohodou alebo zmluvou medzi železničným podnikom tretieho štátu a manažérom infraštruktúry, ktorý je držiteľom bezpečnostného povolenia, alebo železničným podnikom, ktorý je držiteľom bezpečnostného osvedčenia na príslušnej železničnej sieti, ak sú podmienky bezpečnosti zahrnuté v ich systéme riadenia bezpečnosti.
(23)
Bezpečnostný orgán informuje agentúru o všetkých vydaných bezpečnostných osvedčeniach do dvoch týždňov od ich vydania a o každej zmene, obnove a zrušení bezpečnostných osvedčení bezodkladne. V oznámení uvedie obchodné meno a adresu sídla železničného podniku, dátum vydania bezpečnostného osvedčenia, druh, rozsah a platnosť bezpečnostného osvedčenia, železničné siete, na ktorých železničný podnik prevádzkuje železničnú dopravu, a ak ide o zrušenie bezpečnostného osvedčenia, aj dôvody zrušenia.
(24)
Ak agentúra alebo bezpečnostný orgán zistí, že železničný podnik už nespĺňa podmienky, za ktorých mu bolo udelené bezpečnostné osvedčenie, obmedzí platnosť bezpečnostného osvedčenia, alebo bezpečnostné osvedčenie zruší. Ak bezpečnostný orgán zistí, že železničný podnik už nespĺňa podmienky, za ktorých mu bolo udelené bezpečnostné osvedčenie vydané agentúrou, požiada agentúru, aby platnosť bezpečnostného osvedčenia obmedzila, alebo bezpečnostné osvedčenie zrušila. V rozhodnutí o zrušení bezpečnostného osvedčenia sa musí uviesť dôvod zrušenia. V prípade obmedzenia alebo zrušenia bezpečnostného osvedčenia sa uplatňuje postup podľa odsekov 7, 8 a 18.
(25)
Ak bezpečnostný orgán pri výkone dohľadu podľa § 90 zistí bezpečnostné riziko, uplatní dočasné bezpečnostné opatrenia a informuje agentúru. Bezpečnostné opatrenia zahŕňajú aj obmedzenie alebo okamžité pozastavenie dopravných služieb. Ak bezpečnostné osvedčenie vydala agentúra, bezpečnostný orgán o zistenom bezpečnostnom riziku upovedomí agentúru s predložením dôkazu. Bezpečnostný orgán vydá bezpečnostné opatrenia formou rozhodnutia podľa osobitného predpisu.29)
(26)
Ak agentúra zistí, že bezpečnostné opatrenia podľa odseku 25 sú neprimerané, požiada bezpečnostný orgán o ich úpravu alebo zrušenie. Na úprave bezpečnostných opatrení spolupracuje bezpečnostný orgán s agentúrou a železničným podnikom. Ak sa bezpečnostný orgán, agentúra a železničný podnik nedohodnú, bezpečnostné opatrenia podľa odseku 25 zostávajú v platnosti.
(27)
Ak sa bezpečnostné opatrenie uplatňuje viac ako tri mesiace, bezpečnostný orgán požiada agentúru, aby obmedzila alebo zrušila platnosť bezpečnostného osvedčenia a uplatnila postup podľa odseku 24.
(28)
Druhom činností sa na účely tohto zákona rozumie druh charakterizovaný osobnou dopravou, ktorá môže zahŕňať aj služby vysokorýchlostnej dopravy, nákladnou dopravou, ktorá môže zahŕňať aj prepravu nebezpečného tovaru a posunovacie služby.
(29)
Rozsahom činností sa na účely tohto zákona rozumie rozsah charakterizovaný počtom cestujúcich alebo objemom tovaru a odhadovanou veľkosťou dotknutého železničného podniku podľa počtu zamestnancov zamestnaných v odvetví železníc.
zobraziť paragraf
§ 87
Bezpečnostné povolenie

(1)
Bezpečnostné povolenie je rozhodnutie bezpečnostného orgánu, ktoré je podmienkou pre správu a prevádzku železničnej infraštruktúry manažérom infraštruktúry.
(2)
Bezpečnostné povolenie obsahuje schválenie systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry podľa prílohy č. 10, ktoré zahŕňa opatrenia prijaté manažérom infraštruktúry na splnenie požiadaviek nevyhnutných na bezpečné projektovanie, údržbu a prevádzku železničnej infraštruktúry a na prevádzku systému riadenia a zabezpečenia vlakov a návestenia.
(3)
Bezpečnostný orgán je povinný rozhodnúť o udelení bezpečnostného povolenia najneskôr do štyroch mesiacov odo dňa doručenia všetkých požadovaných podkladov a doplňujúcich informácií.
(4)
Bezpečnostné povolenie platí päť rokov. Na žiadosť manažéra infraštruktúry možno platnosť bezpečnostného povolenia predlžovať vždy najviac o ďalších päť rokov.
(5)
Ak dôjde k podstatnej zmene regulačného rámca v oblasti bezpečnosti železničného systému, bezpečnostný orgán môže zmeniť niektorú časť bezpečnostného povolenia. Bezpečnostné povolenie sa musí aktualizovať vždy, keď dôjde k podstatnej zmene železničnej infraštruktúry, návestenia, zásobovania energiou alebo zásad prevádzky a údržby železničnej infraštruktúry. Manažér infraštruktúry bezodkladne informuje bezpečnostný orgán o týchto zmenách.
(6)
Ak bezpečnostný orgán zistí, že držiteľ bezpečnostného povolenia už nespĺňa požiadavky, za ktorých bolo udelené bezpečnostné povolenie, začne konanie o zrušení bezpečnostného povolenia. V rozhodnutí o zrušení bezpečnostného povolenia sa musí uviesť dôvod zrušenia.
(7)
Bezpečnostný orgán je povinný informovať agentúru o každom udelení, obnovení, zmene, doplnení alebo zrušení bezpečnostného povolenia do dvoch týždňov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia. V informácii uvedie názov alebo obchodné meno manažéra infraštruktúry a adresu sídla, jeho identifikačné číslo a dátum udelenia, rozsah a platnosť bezpečnostného povolenia, a ak ide o zrušenie bezpečnostného povolenia, aj dôvod zrušenia.
(8)
Príslušné bezpečnostné orgány spolupracujú v prípade bezpečnostných povolení, ktoré majú byť vydané pre cezhraničnú železničnú infraštruktúru. To platí aj pri výkone dohľadu v prípade cezhraničnej železničnej infraštruktúry.
zobraziť paragraf
§ 88

Bezpečnostný orgán zverejní na svojom webovom sídle podrobné pokyny na získanie bezpečnostného osvedčenia a bezpečnostného povolenia vrátane zoznamu všetkých potrebných dokumentov, ktoré sa musia podať so žiadosťou.
zobraziť paragraf
§ 89
Školenia personálu

(1)
Bezpečnostný orgán je povinný dohliadnuť na spravodlivý a nediskriminačný prístup železničných podnikov a manažéra infraštruktúry k školeniu. Takéto školenia personálu musia poskytovať potrebné vedomosti o železničných tratiach, o prevádzkových predpisoch a postupoch, o systéme riadenia a zabezpečenia chodu vlakov, posunu a návestenia a o núdzových postupoch na železničných tratiach, v staniciach a v depách.
(2)
Ak školenia podľa odseku 1 nezahŕňajú skúšky a udeľovanie osvedčení o ich vykonaní, bezpečnostný orgán dohliada na to, aby železničné podniky a manažéri infraštruktúry mali možnosť požiadať o skúšky a vydanie osvedčenia o jej vykonaní iné školiace zariadenie, ktoré takéto služby poskytuje.
(3)
Manažér infraštruktúry a železničný podnik je povinný zabezpečiť školenia na zabezpečenie odbornej spôsobilosti svojho personálu, ktorý vykonáva úlohy spojené s bezpečnosťou železničného systému.
(4)
Ak školenie ponúka len jeden železničný podnik alebo manažér infraštruktúry, je povinný umožniť aj ostatným železničným podnikom a manažérom infraštruktúry prístup k tomuto školeniu za primeranú a nediskriminačnú cenu založenú na skutočných nákladoch a primeranom zisku.
(5)
Pri nábore vlakového personálu a personálu, ktorý vykonáva iné dôležité bezpečnostné úlohy v železničnej infraštruktúre, nový zamestnávateľ môže zohľadniť u nových zamestnancov všetky predchádzajúce školenia, získanú odbornú spôsobilosť a praktické skúsenosti získané u predchádzajúceho zamestnávateľa. Na tento účel musí predchádzajúci zamestnávateľ poskytnúť bývalému zamestnancovi dokumenty preukazujúce absolvovanie školenia, nadobudnutú odbornú spôsobilosť a získanú prax.
zobraziť paragraf
§ 90
Bezpečnostný orgán

(1)
Bezpečnostný orgán
a)
povoľuje uvedenie štrukturálnych subsystémov tvoriacich železničný systém do prevádzky a kontroluje, či sú riadne prevádzkované a udržiavané v súlade so základnými požiadavkami,
b)
povoľuje uviesť na trh nové železničné vozidlá alebo železničné vozidlá po obnove alebo modernizácii,
c)
uplatňuje výnimky z určenia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla,
d)
vydáva bezpečnostné osvedčenia a bezpečnostné povolenia, rozhoduje o ich zmene, aktualizácii, doplnení, zrušení, odňatí a predĺžení platnosti a kontroluje, či sú splnené v nich uvedené podmienky a požiadavky a či činnosť manažéra infraštruktúry a železničných podnikov je v súlade s právom Európskej únie a s národnými bezpečnostnými predpismi,
e)
monitoruje uplatňovanie právnych predpisov v oblasti bezpečnosti železničného systému a dáva podnety na ich zmenu; na tento účel spolupracuje s manažérom infraštruktúry, so železničnými podnikmi a so zástupcami ich zamestnancov, ako aj s výrobcami subsystémov a komponentov, s inými užívateľmi železničnej infraštruktúry a s údržbárskymi podnikmi,
f)
dohliada, aby komponenty spĺňali základné požiadavky,
g)
kontroluje, či prevádzkované železničné vozidlá sú riadne registrované v národnom registri železničných vozidiel, či údaje vzťahujúce sa na bezpečnosť železničného systému sú v ňom presné a aktuálne,
h)
dozerá, aby poskytovanie školení a vydávanie osvedčení o ich absolvovaní bolo v súlade s bezpečnostnými požiadavkami uvedenými v technických špecifikáciách interoperability alebo v národných bezpečnostných predpisoch,
i)
vykonáva aktívnu výmenu stanovísk a skúseností na úrovni Európskej únie na účely harmonizácie svojich rozhodovacích kritérií,
j)
dohliada, či manažér infraštruktúry a železničný podnik prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnostných odporúčaní z nehody podľa § 99 ods. 5,
k)
uzatvára dohody s bezpečnostnými orgánmi iných členských štátov a s agentúrou podľa osobitného predpisu29a) a zverejňuje ich na svojom webovom sídle.
(2)
Bezpečnostný orgán dohliada na dodržiavanie podmienok systému riadenia bezpečnosti manažéra infraštruktúry a železničného podniku, pričom zohľadní úroveň bezpečnosti prevádzky subjektov podľa § 82 a stredísk odbornej prípravy, ak ich činnosť má dosah na bezpečnosť železničnej prevádzky.
(3)
Na účel dohľadu podľa odseku 2 bezpečnostný orgán uplatňuje zásady ustanovené v spoločných bezpečnostných metódach a kontroluje, či manažér infraštruktúry a železničný podnik uplatňujú
a)
systém riadenia bezpečnosti ako celok na účely dohľadu jeho účinnosti,
b)
jednotlivé prvky systému riadenia bezpečnosti, ktoré bezpečnostný orgán považuje za najrizikovejšie, vrátane prevádzkových činností, poskytovania údržby a materiálu a využívania dodávateľov na účely dohľadu ich účinnosti,
c)
príslušné spoločné bezpečnostné metódy; to sa vzťahuje aj na osoby zodpovedné za údržbu železničného vozidla.
(4)
Bezpečnostný orgán vykonáva svoje úlohy podľa odseku 1 otvoreným, nediskriminačným a transparentným spôsobom. Na ich plnenie je bezpečnostný orgán oprávnený využívať informácie získané od agentúry a požiadať o technickú pomoc manažéra infraštruktúry, železničný podnik alebo inú osobu.
(5)
Oprávnenia podľa odseku 1 nemožno preniesť na manažéra infraštruktúry, na železničné podniky, na subjekt, ktorý si objednáva projektovanie, výstavbu, obnovu alebo modernizáciu subsystému, a nemožno ich ani dodávateľsky zadávať iným osobám.
(6)
Kontrolovaný manažér infraštruktúry alebo železničný podnik a subjekty podľa § 82 sú povinní poskytnúť bezpečnostnému orgánu a agentúre potrebnú súčinnosť. Pri výkone kontroly sú povinní umožniť oprávneným osobám bezpečnostného orgánu a agentúre vstup do svojich prevádzkových priestorov, k zariadeniam a vybaveniu a poskytnúť im na požiadanie všetky potrebné dokumenty a vysvetlenia. Za porušenie tejto povinnosti je bezpečnostný orgán oprávnený uložiť poriadkovú pokutu do 3 000 eur; v blokovom konaní do 100 eur.
(7)
V konaniach podľa tohto zákona bezpečnostný orgán umožní účastníkom konania a ostatným zainteresovaným osobám, aby sa mohli vyjadriť k podkladu rozhodnutia.
(8)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na vykonávanie kontroly podľa odseku 7 sa primerane použijú základné pravidlá kontrolnej činnosti.30)
(9)
Ak bezpečnostný orgán vykonáva za odplatu činnosti pre agentúru alebo bezpečnostný orgán iného členského štátu podľa osobitného predpisu,29a) príjmy z tejto činnosti30a) môže použiť prostredníctvom samostatného účtu30b) na úhradu mzdových výdavkov a s tým súvisiaceho poistného a príspevkov do poisťovní a na nákup tovarov a služieb súvisiacich s výkonom tejto činnosti.
zobraziť paragraf
§ 91
Výročná správa

(1)
Bezpečnostný orgán každoročne do 30. septembra posiela agentúre výročnú správu o svojej činnosti za predchádzajúci kalendárny rok a zverejní ju na svojom webovom sídle.
(2)
Výročná správa obsahuje údaje
a)
o vývoji bezpečnosti železničného systému, vrátane súhrnu bezpečnostných indikátorov podľa prílohy č. 8,
b)
o významných zmenách v národných bezpečnostných predpisoch a v regulácii bezpečnosti železničného systému,
c)
o stave bezpečnostného osvedčovania a bezpečnostného povoľovania,
d)
o výsledkoch a skúsenostiach z vykonaných kontrol v podnikoch manažérov infraštruktúry a v železničných podnikoch vrátane počtu vykonaných kontrol,
e)
o uplatnených výnimkách z určenia osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla pri povolení jeho prevádzky,
f)
o skúsenostiach železničných podnikov a manažéra infraštruktúry s uplatňovaním spoločných bezpečnostných metód.
zobraziť paragraf
§ 92
Druhy nehôd a mimoriadne udalosti

(1)
Nehodami sú vážne nehody, menšie nehody a incidenty, na ktorých sa podieľalo pohybujúce sa železničné vozidlo s následkami podľa odseku 2.
(2)
Na účely tohto zákona
a)
vážnou nehodou sa rozumie každá zrážka alebo vykoľajenie vlakov, ktorej následkom je najmenej jedna usmrtená osoba, alebo najmenej päť ťažko zranených osôb, alebo rozsiahle poškodenie železničných vozidiel, železničnej infraštruktúry, životného prostredia alebo majetku tretích osôb, ako aj iná podobná nehoda so zjavnými dôsledkami na bezpečnosť železničného systému alebo na riadenie bezpečnosti,
b)
menšou nehodou sa rozumie neželaná alebo neúmyselná náhla udalosť alebo špecifický reťazec zoskupenia takých udalostí, ktoré majú za následok najviac štyri ťažko zranené osoby, spôsobenie väčšej škody30c) na železničných vozidlách a železničnej infraštruktúre, na životnom prostredí alebo na majetku tretích osôb; členia sa na tieto kategórie:
1.
zrážka vlakov,
2.
vykoľajenie vlakov,
3.
nehoda vlaku na úrovňovom križovaní dráhy s cestnou komunikáciou,
4.
ujma na zdraví zapríčinená pohybujúcim sa železničným vozidlom,
5.
požiar a
6.
iné nehody,
c)
incidentom sa rozumie iná udalosť než je vážna alebo menšia nehoda, ktorá súvisí s prevádzkou vlaku a ohrozila bezpečnosť prevádzky, ale pri ktorej nedošlo k následkom uvedeným v písmenách a) a b),
d)
príčinou nehody sa rozumie konanie alebo opomenutie osôb, udalosť, okolnosť alebo ich kombinácia, ktoré viedli k nehode,
e)
rozsiahlym poškodením podľa písmena a) sa rozumie materiálna škoda, ktorú vyšetrovací orgán bezprostredne po nehode odhadol celkovo najmenej na dva milióny eur.
(3)
Mimoriadnou udalosťou na účely tohto zákona je náhla udalosť alebo reťazec takýchto udalostí, ktoré nemajú pôvod v prevádzke železničnej infraštruktúry, ani v železničnej doprave, ale ktoré majú rovnaké následky ako nehody, najmä zatopenie alebo podmytie dráhy, úder blesku, zasypanie železničnej trate, pád lietadla na vlak.
(4)
Na vyšetrovanie mimoriadnych udalostí sa vzťahujú ustanovenia o vyšetrovaní nehôd.
zobraziť paragraf
§ 94
Povinnosti po nehode

(1)
Do príchodu záchranných zložiek a Policajného zboru možno zasahovať do vrakov a meniť pôvodný stav na mieste len v rozsahu nevyhnutnom na vyslobodenie osôb bezprostredne ohrozených na živote, na zabránenie šírenia požiaru, vzniku ekologickej havárie alebo ďalších škôd na zdraví, na majetku a na životnom prostredí; na obnovenie prevádzky len vtedy, ak sa tým podstatne nezasiahne do vrakov alebo nezmení podstatne pôvodný stav na mieste.
(2)
Ak sa v záujme úkonov podľa odseku 1 odstráni prekážka, časť trosiek alebo vrak alebo zmení pôvodný stav na mieste pred príchodom Policajného zboru, manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní zadokumentovať pôvodný stav náčrtkom, videozáznamom, fotografiami, zabezpečením nájdených vecí alebo iným opatrením, ktoré umožní zistiť skutočný stav a okolnosti dôležité pre vyšetrovanie.
(3)
Manažér infraštruktúry a železničný podnik sú povinní bezprostredne po ohlásení miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti zaistiť pred vstupom iných osôb, zabezpečiť odsun cestujúcich a prepravovaných zvierat z miesta nehody alebo mimoriadnej udalosti a zadokumentovať pôvodný stav, začať vlastné vyšetrovanie a poskytovať potrebnú súčinnosť záchranným zložkám, Policajnému zboru a vyšetrovaciemu orgánu.
(4)
Železničný podnik po vážnej nehode poskytne obetiam pomoc pri podávaní sťažností podľa osobitného predpisu,30d) pričom využije prostriedky komunikácie s rodinami obetí, ako aj psychologickú podporu obetí a ich rodinných príslušníkov.
zobraziť paragraf
§ 95
Vyšetrovacia povinnosť

(1)
Vyšetrovací orgán vyšetruje príčiny a okolnosti vzniku vážnych nehôd, ku ktorým došlo v železničnej infraštruktúre a majú dosah na bezpečnosť systému.
(2)
Vyšetrovací orgán môže vyšetrovať aj menšiu nehodu alebo mimoriadnu udalosť, vrátane technických porúch v štrukturálnych subsystémoch alebo v komponentoch, ak by ich opakovanie mohlo pri nepatrne zmenených podmienkach viesť k vážnej nehode. Pritom by mal zohľadniť
a)
vážnosť nehody alebo mimoriadnej udalosti,
b)
či nehoda alebo mimoriadna udalosť tvorí súčasť opakujúcich sa udalostí alebo reťazca súvisiacich udalostí, ktoré by mohli ohroziť celý železničný systém,
c)
či nehoda alebo mimoriadna udalosť má vplyv aj na bezpečnosť železničného systému Európskej únie a
d)
požiadavky a návrhy manažéra infraštruktúry, železničných podnikov, bezpečnostného orgánu alebo orgánov iných členských štátov.
(3)
Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí (ďalej len „vyšetrovanie“) vyšetrovacím orgánom nezbavuje manažéra infraštruktúry a železničný podnik povinnosti zisťovať ich príčinu vo vlastnej prevádzke a medzi vlastnými zamestnancami s cieľom prijať opatrenia na prevenciu opakovania nehody alebo opatrenia na celkové zvýšenie úrovne bezpečnosti železničného systému. Manažér infraštruktúry a železničný podnik zo zisťovania príčin nehody vypracujú správu podľa prílohy č. 12 a zašlú ju vyšetrovaciemu orgánu a bezpečnostnému orgánu.
zobraziť paragraf
§ 96
Vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí

(1)
Vyšetrovaním sa na účely tohto zákona rozumie postup, ktorý zahŕňa zhromažďovanie a analýzu informácií o nehode alebo o mimoriadnej udalosti, vypracovanie záverečnej správy s uvedením záverov a zistenia príčin nehody alebo pôvodu mimoriadnej udalosti, ako aj vypracovanie bezpečnostných odporúčaní pre manažéra infraštruktúry a pre železničný podnik. Cieľom vyšetrovania je prevencia nehôd a možnosti ďalšieho zvýšenia úrovne bezpečnosti železničného systému a nie zaoberať sa otázkami viny a právnej zodpovednosti konkrétnych osôb.
(2)
Rozsah vyšetrovania, osobu vyšetrovateľa alebo zloženie vyšetrovacej komisie, ako aj postup, ktorý sa má použiť pri vyšetrovaní, určí vyšetrovací orgán s prihliadnutím na cieľ a zásady prevencie nehôd a na poznatky z predchádzajúcich nehôd a mimoriadnych udalostí, ktoré možno využiť na zvýšenie úrovne bezpečnosti železničného systému.
(3)
Vyšetrovanie sa vykonáva nezávisle na vyšetrovaní, ktoré uskutočňuje Policajný zbor alebo iný orgán zaoberajúci sa otázkami viny a zodpovednosti konkrétnych osôb (ďalej len „policajné vyšetrovanie“), a na vyšetrovaní, ktoré uskutočňuje manažér infraštruktúry a železničný podnik.
(4)
Ten, kto uskutočňuje policajné vyšetrovanie, môže požiadať vyšetrovací orgán o vyšetrenie aj iného prípadu v železničnej infraštruktúre, než je nehoda. Vyšetrovací orgán môže takej požiadavke vyhovieť, ak takéto vyšetrovanie neohrozí vyšetrovanie vážnej nehody alebo nezávislosť jeho vyšetrovania. To isté platí, ak o vyšetrenie nehody požiada iný štátny orgán.
zobraziť paragraf
§ 97
Vyšetrovateľ

(1)
Vyšetrovateľom sa na účely tohto zákona rozumie fyzická osoba poverená vyšetrovacím orgánom, aby zodpovedala za organizáciu, uskutočnenie a kontrolu vyšetrovania. Ak bola na vyšetrovanie zostavená vyšetrovacia komisia, úlohy vyšetrovateľa je povinný zabezpečovať jej predseda.
(2)
Vyšetrovateľovi sa umožní vykonávať úlohy podľa tohto zákona čo najúčinnejším spôsobom a v čo najkratšom čase. Najmä sa mu umožní
a)
prístup na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, ako aj prístup k železničným vozidlám, k železničnej trati a k zariadeniam na riadenie a zabezpečenie chodu vlakov a na návestenie,
b)
okamžité zaznamenanie dôkazov a odobratie vzoriek z trosiek alebo z vraku železničných vozidiel, zariadení a komponentov na účely ich preskúmania a analýzy,
c)
prístup k obsahu záznamových zariadení a využitie takého obsahu na účely vyšetrovania,
d)
prístup k výsledkom prehliadok tiel obetí a k lekárskym nálezom a k lekárskym správam a pitevným protokolom,
e)
prístup k výsledkom vyšetrovania vlakového personálu a ostatných železničných zamestnancov, ktorí boli účastníkmi nehody alebo mimoriadnej udalosti,
f)
vypočutie zúčastneného železničného personálu a svedkov,
g)
prístup k všetkým údajom, informáciám a záznamom, ktoré má manažér infraštruktúry, dotknutý železničný podnik, osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla alebo bezpečnostný orgán a sú dôležité pre vyšetrovanie.
(3)
Vyšetrovateľ a prizvané osoby pri výkone svojich úloh konajú nezávisle a majú oprávnenia bez súhlasu inej osoby vstupovať na miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti, k troskám železničných vozidiel a k zariadeniam železničnej infraštruktúry a požadovať vysvetlenie od osôb, ktoré môžu svojou výpoveďou prispieť k vyšetrovaniu. Prizvané osoby konajú len v rozsahu úloh určených vyšetrovateľom. Subjekty zúčastnené na nehode alebo na mimoriadnej udalosti sú povinné vyšetrovateľom a prizvaným osobám poskytnúť požadované informácie, dokumenty a dôkazové materiály.
(4)
Prístup k úkonom podľa odseku 2 majú aj osoby poverené manažérom infraštruktúry a železničného podniku zisťovaním príčin nehody a mimoriadnej udalosti.
zobraziť paragraf
§ 98
Postup vyšetrovania

(1)
Vyšetrovací orgán je príslušný na vyšetrovanie nehôd na území Slovenskej republiky. Ak nie je možné zistiť, či sa nehoda stala na území Slovenskej republiky alebo v inom členskom štáte, alebo ak k nej došlo na zariadení alebo v blízkosti zariadenia na spoločnej štátnej hranici s iným členským štátom, vyšetrovací orgán sa s vyšetrovacím orgánom iného členského štátu dohodne, ktorý z nich uskutoční vyšetrovanie, alebo sa dohodnú na spoločnom vyšetrovaní. Ak sa dohodnú, že vyšetrovanie uskutoční vyšetrovací orgán, umožní vyšetrovaciemu orgánu iného členského štátu zúčastniť sa vyšetrovania a zabezpečí mu neobmedzený prístup k výsledkom vyšetrovania.
(2)
Ak sa na nehode podieľal železničný podnik, ktorý má sídlo v inom členskom štáte alebo ktorému udelil licenciu orgán v inom členskom štáte, alebo ak sa na nehode podieľalo železničné vozidlo, ktoré je registrované alebo na ktorom sa vykonáva údržba v inom členskom štáte, vyšetrovací orgán vyzve vyšetrovací orgán tohto iného členského štátu na účasť na vyšetrovaní, ak je to potrebné. Vyzvanému vyšetrovaciemu orgánu sa zabezpečí prístup k potrebným informáciám a udelia sa mu právomoci nevyhnutné na to, aby mohol v prípade potreby pomáhať pri zhromažďovaní dôkazov. To nevylučuje spoluprácu vyšetrovacieho orgánu s vyšetrovacím orgánom iného členského štátu na základe dohody aj za iných okolností.
(3)
Vyšetrovanie sa musí uskutočňovať čo najotvorenejším spôsobom tak, aby sa všetci zúčastnení mohli vyjadriť počas vyšetrovania a aby mali prístup k výsledkom vyšetrovania. Dotknutý manažér infraštruktúry, železničný podnik, bezpečnostný orgán, agentúra, poškodení, rodinní príslušníci obetí, vlastníci poškodeného majetku, výrobcovia, záchranné služby, ako aj zástupcovia zamestnancov a užívatelia železničného systému sa majú možnosť vyjadrovať počas vyšetrovania. Poškodení a ich rodinní príslušníci majú právo byť primerane informovaní o priebehu vyšetrovania.
(4)
Vyšetrovací orgán vedie vyšetrovanie tak, aby v čo najkratšom možnom čase skončil vyšetrovanie na mieste nehody a umožnil železničnému podniku odstrániť poškodené železničné vozidlá a manažérovi infraštruktúry čo najskôr obnoviť prevádzku železničnej infraštruktúry pre železničnú dopravu.
(5)
Vyšetrovací orgán je povinný informovať agentúru o začatí vyšetrovania do jedného týždňa od začatia vyšetrovania. Informácia musí obsahovať dátum, čas a miesto nehody, ako aj jej druh a následky z hľadiska počtu obetí na životoch, počtu zranených a rozsahu škody.
zobraziť paragraf
§ 99
Správy z vyšetrovania

(1)
Z každého vyšetrovania nehody vypracuje vyšetrovateľ správu. V správe uvedie ciele vyšetrovania a podľa možnosti aj odporúčania týkajúce sa bezpečnosti železničného systému. Obsah a rozsah správy z vyšetrovania musí zodpovedať druhu a závažnosti nehody a významu zistení. Správa vyšetrovateľa je podkladom na vypracovanie záverečnej správy vyšetrovacieho orgánu.
(2)
Vyšetrovací orgán vydá záverečnú správu z vyšetrovania v čo možno najkratšom čase, najneskôr do 12 mesiacov od nehody. Návrh obsahu záverečnej správy je uvedený v prílohe č. 12. Ak nie je možné záverečnú správu vydať v lehote podľa prvej vety, vyšetrovací orgán uverejní predbežné vyhlásenie aspoň raz ročne, v ktorom uvedie dosiahnuté zistenia, ktoré je možné zverejniť pri vyšetrovaní, a otvorené otázky v oblasti bezpečnosti.
(3)
Záverečná správa obsahuje najmä
a)
opis udalosti a jej následkov s uvedením miesta a času udalosti,
b)
záznam z vyšetrovania vrátane posúdenia systému riadenia bezpečnosti, uplatňovaných pravidiel a právnych predpisov, funkčnosti železničných vozidiel a technických zariadení, organizácie ľudských zdrojov, dokumentáciu o systéme prevádzky a predchádzajúcich nehôd alebo incidentov podobného charakteru,
c)
rozbor a určenie príčin udalosti a ju ovplyvňujúcich faktorov týkajúcich sa konania zúčastnených osôb, stavu železničných vozidiel alebo technických zariadení, odbornej spôsobilosti personálu, postupov prevádzky a údržby, podmienok regulačného rámca a uplatňovania systému riadenia bezpečnosti.
(4)
Vyšetrovací orgán poskytne záverečnú správu s odporúčaniami na zvýšenie bezpečnosti železničného systému bezpečnostnému orgánu a na základe dožiadania je povinný ju poskytnúť aj Policajnému zboru. O obsahu záverečnej správy informuje manažéra infraštruktúry, dotknuté železničné podniky, bezpečnostný orgán, agentúru, dotknuté subjekty v iných členských štátoch, poškodených, rodinných príslušníkov obetí, vlastníkov poškodeného majetku, výrobcov, záchranné služby, ako aj zástupcov zamestnancov a užívateľov železničného systému.
(5)
Bezpečnostné odporúčania uvedené v záverečnej správe z vyšetrovania sú adresované bezpečnostnému orgánu a podľa obsahu, aj agentúre a iným orgánom a zainteresovaným osobám v Slovenskej republike a v iných členských štátoch. Bezpečnostný orgán je povinný prijať opatrenia na zabezpečenie primeraného zohľadnenia bezpečnostných odporúčaní a na zabezpečenie ich uplatňovania.
(6)
Bezpečnostné odporúčanie nesmie utvárať prezumpciu viny alebo zodpovednosti konkrétnej osoby za nehodu.
(7)
Bezpečnostný orgán, agentúra a iné orgány a osoby, ktorým bolo adresované bezpečnostné odporúčanie, sú povinné najmenej raz ročne informovať vyšetrovací orgán o opatreniach prijatých alebo plánovaných na základe bezpečnostného odporúčania.
(8)
Vyšetrovací orgán každoročne do 30. septembra zverejňuje na svojom webovom sídle výročnú správu o vyšetrovaniach vykonaných v predchádzajúcom kalendárnom roku, o vydaných bezpečnostných odporúčaniach a o opatreniach prijatých v súlade s vydanými predchádzajúcimi odporúčaniami.
(9)
Vyšetrovací orgán posiela agentúre kópie záverečnej správy z vyšetrovania podľa odseku 2 a výročnej správy podľa odseku 7.
zobraziť paragraf
§ 100
Vyšetrovací orgán

(1)
Vyšetrovací orgán je stály orgán určený na vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí, ktorý musí
a)
mať stále k dispozícii aspoň jedného vyšetrovateľa spôsobilého okamžite začať vyšetrovanie,
b)
byť organizačne a právne nezávislý na manažérovi infraštruktúry, na železničných podnikoch, na orgánoch a na iných osobách, ktorých záujmy by mohli byť v rozpore s úlohami vyšetrovacieho orgánu, a
c)
byť funkčne oddelený od bezpečnostného orgánu a od regulačného orgánu.
(2)
Manažér infraštruktúry, železničný podnik a bezpečnostný orgán sú povinní ihneď ohlásiť nehodu alebo mimoriadnu udalosť vyšetrovaciemu orgánu a poskytnúť mu všetky potrebné informácie. Vyšetrovací orgán musí bezodkladne urobiť nevyhnutné opatrenia, aby vyšetrovanie mohlo začať, a najneskôr do dvoch mesiacov od prijatia ohlásenia rozhodnúť, či bude vykonávať vyšetrovanie.
(3)
Vyšetrovací orgán poskytne na vyšetrovanie každej nehody vhodné prostriedky zahŕňajúce prevádzkové a technické posudky potrebné na vyšetrovanie. Posudok môže získať z vlastnej činnosti alebo obstarať v závislosti od povahy nehody.
(4)
Vyšetrovací orgán spolupracuje na vyšetrovaní s vyšetrovacími orgánmi iných členských štátov. Vyšetrovací orgán je povinný podľa možností vyhovieť dožiadaniam vyšetrovacích orgánov iných členských štátov alebo agentúre a poskytnúť požadovanú súčinnosť, najmä poskytnúť údaje, odborné posudky alebo vykonať technické kontroly, analýzy alebo hodnotenia.
(5)
Vyšetrovací orgán sa zúčastňuje na spolupráci s agentúrou a s vyšetrovacími orgánmi iných členských štátov, najmä na aktívnej výmene stanovísk a skúseností z vyšetrovania na účely rozvoja spoločných vyšetrovacích metód, vypracovania spoločných zásad sledovania realizácie bezpečnostných odporúčaní a prispôsobenia vývoja vyšetrovania technickému a vedeckému pokroku.
zobraziť paragraf
§ 102
Ministerstvo

(1)
Ministerstvo
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo veciach dráh, okrem úloh, ktoré má úrad ako regulačný orgán a bezpečnostný orgán vo veciach železničných dráh a lanových dráh,
b)
poveruje osoby výkonom štátneho dozoru, vydáva im preukazy, vedie evidenciu vydaných preukazov,
c)
je vyšetrovacím orgánom, ak ide o nehody a mimoriadne udalosti, ku ktorým došlo na železničných dráhach, na špeciálnych dráhach a lanových dráhach,
d)
je odvolacím orgánom vo veciach, v ktorých v správnom konaní rozhoduje vyšší územný celok,
e)
navrhuje, ktoré železničné trate železničného systému alebo nové železničné trate vo výstavbe majú byť súčasťou systému transeurópskych železníc,
f)
určuje, ktoré železničné trate sú hlavné a ktoré vedľajšie a ich určenie zverejňuje na svojom webovom sídle,
g)
rozhoduje o uplatnení základných požiadaviek na železničný systém, ktorého železničné trate nie sú súčasťou systému transeurópskych železníc a budú predmetom modernizácie alebo obnovy, a v prípade výstavby nových železničných tratí, ktoré budú súčasťou železničného systému,
h)
rozhoduje na žiadosť navrhovateľa a po odbornom posúdení bezpečnostným orgánom o výnimke z uplatňovania technických špecifikácií interoperability podľa § 70 ods. 5, ako aj o úplnom alebo čiastočnom neuplatňovaní nových alebo revidovaných technických špecifikácií interoperability, ak ide o projekty v pokročilom štádiu vývoja, alebo o projekty, ktoré sú predmetom zmluvy, ktorá sa plní v čase ich uverejnenia,
i)
zastupuje štát, ak ide o nadobúdanie dráh, ktoré nie sú vo vlastníctve Slovenskej republiky, a pri uzavieraní zmlúv s manažérom infraštruktúry,
j)
rozhoduje po dohode s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zrušení železničnej trate,
k)
rozhoduje po dohode s úradom, ktorú časť železničnej infraštruktúry navrhne ako špecifický prípad, na ktorý sa nepoužije postup overovania podľa prílohy č. 4,
l)
posiela Európskej komisii dokumentáciu a projekty k uplatňovanej výnimke z technickej špecifikácie interoperability,
m)
rozhoduje a zverejňuje, ktoré európske špecifikácie sa použijú na posudzovanie zhody subsystémov a komponentov, ak nie je platná technická špecifikácia interoperability,
n)
oznamuje národné bezpečnostné predpisy a ich zmeny agentúre a Európskej komisii, uverejňuje ich na svojom webovom sídle, rozvíja právny rámec v oblasti bezpečnosti železničnej dopravy a dohliada na dodržiavanie národných bezpečnostných predpisov,
o)
uskutočňuje všetky notifikácie vyplývajúce z tohto zákona a z právne záväzných aktov Európskej únie v železniciach, okrem tých, ktoré sú týmto zákonom zverené úradu ako bezpečnostnému orgánu alebo regulačnému orgánu,
p)
dohliada na to, aby obsah poskytovaného školenia personálu a prípadné udeľovanie potvrdení vzdelávacieho zariadenia bolo v súlade s bezpečnostnými požiadavkami určenými v technických špecifikáciách interoperability alebo v národných bezpečnostných predpisoch,
q)
poveruje právnické osoby
1.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh, dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke dráhy, okrem prevádzkovateľov lanových dráh a prevádzkovateľov určených technických zariadení, a to po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,31ab)
2.
posudzovaním zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov dráh a dráhových podnikov po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,31ab)
3.
overovaním technickej spôsobilosti dráhových vozidiel na prevádzku,
4.
vykonávaním technických kontrol dráhových vozidiel pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky,
5.
vykonávaním skúšok dráhových vozidiel,
6.
vydávaním osvedčení osobám zodpovedným za údržbu železničných nákladných vozňov a údržbárskym dielňam na údržbu nákladných vozňov podľa osobitného predpisu,31a)
7.
vzdelávaním posudzujúcich lekárov a posudzujúcich psychológov zo znalosti rizík príslušnej pracovnej pozície posudzovanej osoby,
r)
zverejňuje na webovom sídle zoznamy poverených právnických osôb podľa písmena q),
s)
je schvaľovacím orgánom na schvaľovanie typov električiek, trolejbusov a koľajových vozidiel pre špeciálne dráhy,
t)
vyjadruje sa ku konceptu a k návrhu Koncepcie územného rozvoja Slovenska,
u)
zabezpečuje činnosť skúšobnej komisie na overovanie osobitnej odbornej spôsobilosti skúšobných komisárov na vykonávanie technicko-bezpečnostnej skúšky dráhových vozidiel a na vykonávanie praktickej skúšky uchádzačov o získanie preukazu na vedenie dráhových vozidiel, vydáva a odoberá skúšobným komisárom osvedčenia skúšobného komisára a zverejňuje zoznam ich držiteľov,
v)
zabezpečuje overovanie odbornej spôsobilosti predsedov skúšobných komisií na overovanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach elektrických a na zapletanie a opravy oceľových lán a zalievanie lanových koncoviek a spojok používaných na zariadeniach lanových dráh a vydáva doklad o odbornej spôsobilosti,
w)
ukladá povinnosť prevádzkovateľovi dráhy, dráhovému podniku a ďalším osobám zúčastneným na prevádzke dráhy alebo na doprave na dráhe vykonať práce, prepravu alebo poskytnúť technické prostriedky v rozsahu nevyhnutnom na ochranu života a zdravia ľudí a zvierat a na ochranu majetku a životného prostredia alebo na odstraňovanie následkov nehody alebo mimoriadnej udalosti a v čase brannej pohotovosti štátu,
x)
poskytuje dotácie zo štátneho rozpočtu manažérovi infraštruktúry na prevádzku železničnej infraštruktúry podľa § 61,
y)
poskytuje manažérovi infraštruktúry úhrady v súlade so zmluvou uzatvorenou podľa § 56 ods. 3, a to maximálne do výšky limitov výdavkov rozpočtovaných ministerstvom na príslušný rozpočtový rok,
z)
udeľuje výnimku zo stavebno-technických požiadaviek na projektovanie, výstavbu a prevádzku dráh a z technických podmienok na konštrukciu a prevádzku dráhových vozidiel,
aa)
je špeciálnym stavebným úradom pre stavby dráh a ich súčastí, pre stavby v obvode dráhy, ktoré neslúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, a pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré slúžia na prevádzku dráhy alebo na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
ab)
je dotknutým orgánom v územnom konaní a v stavebnom konaní pre stavby v ochrannom pásme dráhy, ktoré neslúžia na prevádzkovanie dráhy ani na dopravu na dráhe, okrem mestských dráh,
ac)
vydáva súhlas na vykonávanie činností v ochrannom pásme dráhy, okrem mestských dráh,
ad)
vyjadruje sa v územnoplánovacích činnostiach k zadaniu, ku konceptu a k návrhu územného plánu regiónu z hľadiska umiestnenia dráh v území, ich napojení a križovaní a ich technických a prevádzkových parametrov,
ae)
zisťuje zdroje ohrozovania dráhy a jej súčastí a nariaďuje ich odstránenie, okrem mestských dráh,
af)
rozhoduje na návrh vlastníka o zrušení vlečky alebo špeciálnej dráhy,
ag)
odníma poverenia vydané podľa písmena q), ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí rozpor s týmto zákonom,
ah)
rozhoduje na návrh prevádzkovateľa dráhy o názvoch staníc a zastávok a o ich zmenách okrem názvov zastávok mestských dráh.
(2)
Ministerstvo všeobecne záväznými predpismi ustanoví
a)
stavebno-technický poriadok dráh, v ktorom upraví podrobnosti o stavebno-technických požiadavkách na projektovanie dráh a na ich výstavbu a prevádzku, o technických parametroch dráh a o technicko-bezpečnostnej skúške stavieb,
b)
dopravný poriadok dráh, v ktorom upraví podrobnosti o prevádzkovaní jednotlivých druhov dráh a ich súčastí, o prevádzkovaní dopravy na dráhach o schvaľovaní typu dráhového vozidla a jeho podstatnej zmeny, o vydávaní a odnímaní technického preukazu dráhového vozidla, o prevádzke dráhových vozidiel, o technicko-bezpečnostnej skúške dráhových vozidiel, o technických prehliadkach dráhových vozidiel, o zostavovaní cestovného poriadku,
c)
špecifikáciu určených technických zariadení a podrobnosti o overovaní a schvaľovaní spôsobilosti určených technických zariadení na prevádzku na dráhe, o požiadavkách na zaistenie bezpečnosti prevádzky a obsluhy, o získavaní odbornej spôsobilosti na činnosti na určených technických zariadeniach a podrobnosti o vykonávaní určených činností a o požiadavkách na poverovanie právnických osôb podľa § 16 ods. 3, § 17 ods. 3 a § 18 ods. 2,
d)
rozsah a druhy lekárskych preventívnych prehliadok a psychologických vyšetrení, podrobnosti o odbornej príprave, overovaní odbornej spôsobilosti osôb, skúšobnej komisii a o druhu skúšok, požiadavky na odbornú, zdravotnú a psychickú spôsobilosť osôb vykonávajúcich činnosti na dráhe a požiadavky na poverovanie právnických osôb podľa odseku 1 písm. q) prvého a druhého bodu,
e)
podrobnosti o náležitostiach žiadosti na začatie konania o povolenie na prevádzkovanie dráhy a náležitosti povolenia na prevádzkovanie dráhy,
f)
náležitosti žiadosti o dotáciu podľa § 61, metodológiu výpočtu nákladov a kalkuláciu a podrobnosti o poskytovaní dotácie.
zobraziť paragraf
§ 103

(1)
Úrad
a)
je bezpečnostným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy a pre železničné vozidlá,
b)
je regulačným orgánom pre železničné dráhy, špeciálne dráhy a lanové dráhy,
c)
vykonáva štátny odborný dozor vo veciach dráh, okrem mestských električkových dráh a trolejbusových dráh (ďalej len „mestská dráha“), a vykonáva štátny odborný technický dozor.
(2)
Úrad ďalej
a)
rozhoduje o potrebe nového povolenia na uvedenie subsystému do prevádzky po jeho modernizácii alebo obnove,
b)
plní úlohy vyplývajúce z postavenia bezpečnostného orgánu vo veciach určených technických zariadení a určených činností,
c)
vydáva a odníma doklad o odbornej spôsobilosti na revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určených technických zariadení v prevádzke na dráhe a na kontrolu činností vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní,
d)
overuje odbornú spôsobilosť na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach,
e)
vydáva a zrušuje povolenie na prevádzkovanie dráhy, okrem mestských dráh,
f)
ustanovuje všeobecne záväzným právnym predpisom regulačný rámec, v ktorom vymedzí podrobnosti postupu pri určovaní úhrad, rozsah a podrobnosti uplatňovania princípov spoplatňovania železničnej infraštruktúry, rozsah a podrobnosti o určovaní primeraného zisku a ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré sú vynaložené na prevádzku vlaku a podrobnosti návrhu systému úhrad,
g)
poveruje právnické osoby
1.
posudzovaním technickej dokumentácie a overovaním a schvaľovaním spôsobilosti určených technických zariadení,
2.
overovaním splnenia požiadaviek na vykonávanie určených činností,
3.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti na vykonávanie činností na určených technických zariadeniach,
4.
vzdelávaním a overovaním odbornej spôsobilosti zamestnancov prevádzkovateľov lanových dráh a dráhových podnikov a iných osôb zúčastnených na prevádzke lanových dráh, a to po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise,31ab)
5.
posudzovaním rizík v súlade s osobitným predpisom,31b)
h)
zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam poverených právnických osôb podľa písmena i),
i)
vedie národný register vozidiel a register železničnej infraštruktúry a vydáva potvrdenia o registrácii,
j)
prideľuje, mení a zrušuje železničným vozidlám európske evidenčné čísla,
k)
ukladá pokuty za priestupky a iné správne delikty spáchané na železničných dráhach, na lanových dráhach a na špeciálnych dráhach,
l)
vydáva a odníma preukaz rušňovodiča a preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy,
m)
spolupracuje s bezpečnostnými orgánmi členských štátov a s agentúrou; v prípade prípravy európskej legislatívy konzultuje stanoviská s ministerstvom,
n)
spolupracuje s regulačnými orgánmi členských štátov v oblasti svojej pôsobnosti,
o)
vydáva a odníma povolenia na uvedenie železničného vozidla do prevádzky alebo na trh a udeľuje povolenia typu železničného vozidla,
p)
schvaľuje, eviduje a vydáva potvrdenie o značke držiteľa železničného vozidla,
q)
určuje všeobecne záväzným právnym predpisom úhrady za prístup k železničnej infraštruktúre v rozsahu minimálneho prístupového balíka a prístupu k infraštruktúre spájajúcej servisné zariadenia,
r)
odníma poverenia vydané podľa písmena g), ak zistí závažné nedostatky alebo ak zistí rozpor s podmienkami, za ktorých boli vydané, alebo s týmto zákonom.
zobraziť paragraf
§ 109
Iné správne delikty

(1)
Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi dráhy, ktorý
a)
nezabezpečuje nerušený a bezpečný stav priechodného prierezu, najmä proti pádom stromov, kameňov a pevných trakčných zariadení,
b)
prevádzkuje dráhu bez zamestnávania zodpovedného zástupcu s odbornou kvalifikáciou, alebo bez platného povolenia na prevádzkovanie dráhy alebo v rozpore s ním,
c)
nezabezpečí, aby jednotlivé činnosti prevádzkovania dráhy vykonávali zamestnanci, ktorí spĺňajú požiadavky odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na výkon práce,
d)
neposkytol informácie a údaje potrebné na posúdenie rozvoja dopravy na dráhe, úrovne dopravných služieb a dodržiavania národných bezpečnostných predpisov a na vedenie evidencie a štatistiky,
e)
nezabezpečil účasť zamestnancov na preškolení alebo skúške alebo na lekárskych prehliadkach a psychologických vyšetreniach,
f)
používa v prevádzke dráhy určené technické zariadenia nespôsobilé na prevádzku, alebo neplní určené podmienky a požiadavky na zaistenie bezpečnosti v prevádzke alebo nevykonáva údržbu a pravidelné prehliadky a opravy,
g)
prevádzkuje na dráhe dráhové vozidlo neschváleného typu alebo bez povolenia na prevádzku,
h)
umožní, aby na dráhe viedol dráhové vozidlo zamestnanec bez platného preukazu na vedenie dráhového vozidla a bez vodičského oprávnenia skupiny B alebo D, ak ide o vodiča električky alebo trolejbusu, alebo bez preukazu rušňovodiča a osvedčenia podľa osobitného predpisu,13) ak ide o rušňovodiča.
(2)
Bezpečnostný orgán uloží pokuty od 800 eur do 10 000 eur vlastníkovi vlečky, ktorý neudržiava odbočnú výhybku na zaústení vlečky do železničnej trate v zhode s konštrukčnými parametrami železničnej trate alebo neumožní jej prevádzkovanie alebo údržbu manažérovi infraštruktúry.
(3)
Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur dráhovému podniku, ktorý
a)
neposkytol informácie a údaje potrebné na posúdenie stavu bezpečnosti prevádzky na dráhe a dopravy na dráhe, úrovne dopravných služieb a dodržiavania národných bezpečnostných predpisov a na vedenie evidencie a štatistiky,
b)
nezabezpečil účasť zamestnancov na preškolení alebo skúške alebo na lekárskych prehliadkach a psychologických vyšetreniach,
c)
používa v doprave na dráhe určené technické zariadenia nespôsobilé na prevádzku, alebo neplní určené podmienky a požiadavky na zaistenie bezpečnosti v prevádzke,
d)
použije na dráhe dráhové vozidlo neschváleného typu alebo bez povolenia na prevádzku,
e)
umožní, aby dráhové vozidlo viedol zamestnanec bez platného preukazu na vedenie dráhového vozidla a bez vodičského oprávnenia skupiny B alebo D, ak ide o vodiča električky alebo trolejbusu, alebo bez preukazu rušňovodiča a harmonizovaného doplnkového osvedčenia.
(4)
Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 500 eur do 4 000 eur prevádzkovateľovi určeného technického zariadenia, ktorý
a)
nezabezpečí, aby činnosti na určených technických zariadeniach vykonávali len osoby s platným dokladom o odbornej spôsobilosti,
b)
umožní, aby určené činnosti vykonávali osoby bez oprávnenia udeleného bezpečnostným orgánom,
c)
neoznámil bezodkladne vznik mimoriadnej udalosti a neprivolal záchranné zložky integrovaného záchranného systému,
d)
nezabezpečil miesto mimoriadnej udalosti pred inými osobami alebo nezachoval pôvodný stav do príchodu Policajného zboru alebo nezdokumentoval pôvodný stav,
e)
nevykonal vlastné zisťovanie príčiny mimoriadnej udalosti alebo neprijal potrebné opatrenia na prevenciu mimoriadnych udalostí alebo ich neoznámil bezpečnostnému orgánu.
(5)
Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur vlastníkovi dráhy, ktorý neudržiava trvalo dráhu v prevádzkyschopnom stave, nestará sa o rozvoj dráhy v súlade s technickým pokrokom a s požiadavkami na bezpečnosť a plynulosť dopravy na dráhe, ani nezabezpečí prevádzkovanie dráhy inou osobou, ani ju neponúkol na predaj.
(6)
Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur manažérovi infraštruktúry, ktorý
a)
nevytvoril alebo nepoužíva systém riadenia bezpečnosti alebo jeho systém riadenia bezpečnosti nie je v súlade s národnými bezpečnostnými predpismi alebo s bezpečnostnými požiadavkami technických špecifikácií interoperability, alebo neobsahuje minimálne bezpečnostné ciele a základné prvky uvedené v prílohe č. 10 alebo neobsahuje opatrenia na zaručenie bezpečného riadenia chodu prevádzky železničnej infraštruktúry a dopravy na nej a kontrolu rizík,
b)
použije na železničných tratiach železničného systému subsystém bez povolenia bezpečnostného orgánu alebo v rozpore s ním alebo železničné vozidlo bez európskeho evidenčného čísla,
c)
nepodal do 31. mája výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
umožní prístup na sieť železničnému podniku bez platného bezpečnostného osvedčenia,
e)
neoznámil podstatné zmeny regulačného rámca, ktoré sú dôležité pre platnosť bezpečnostného povolenia, alebo prevádzkuje železničnú infraštruktúru bez platného bezpečnostného povolenia,
f)
nezabezpečil školenie personálu na splnenie požiadaviek bezpečnostného povolenia alebo nediskriminačný prístup železničných podnikov na takéto školenie personálu.
(7)
Bezpečnostný orgán uloží pokutu od 2 000 eur do 30 000 eur železničnému podniku, ktorý
a)
nevytvoril alebo nepoužíva systém riadenia bezpečnosti alebo jeho systém riadenia bezpečnosti nie je v súlade s národnými bezpečnostnými predpismi alebo neobsahuje minimálne bezpečnostné ciele a základné prvky uvedené v prílohe č. 10 alebo neobsahuje opatrenia na zaručenie bezpečného prevádzkovania železničnej dopravy a kontrolu rizík,
b)
použije na železničných tratiach železničného systému subsystém bez povolenia bezpečnostného orgánu alebo v rozpore s ním alebo železničné vozidlo bez európskeho evidenčného čísla,
c)
nepodal do 31. mája výročnú správu o bezpečnosti za predchádzajúci kalendárny rok,
d)
prevádzkuje železničnú dopravu bez platného bezpečnostného osvedčenia,
e)
nezabezpečil školenie personálu na splnenie požiadaviek bezpečnostného osvedčenia.
(8)
Regulačný orgán uloží pokutu od 800 eur do 10 000 eur prevádzkovateľovi dráhy, ktorý
a)
nevydá alebo nezverejní v staniciach a na zastávkach cestovný poriadok alebo jeho zmenu,
b)
neudržiava poriadok, schodnosť alebo čistotu v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť,
c)
nezaviedol alebo neudržiava informačný systém potrebný na orientáciu osôb, vrátane zrakovo a sluchovo postihnutých osôb, v priestoroch staníc, zastávok a nástupíšť alebo neposkytuje potrebné informácie týkajúce sa prevádzky dráhy alebo osobnej dopravy na dráhe,
d)
nevykonal dostatočné opatrenia na umožnenie používania verejnej osobnej dopravy na dráhe osobám s telesným postihnutím a osobám s detským kočíkom a zvieratami,
e)
neposkytol v staniciach alebo v iných budovách v obvode dráhy určených na osobnú dopravu potrebné priestory pre dráhový podnik na zabezpečenie riadneho chodu prevádzky verejnej osobnej dopravy a na poskytovanie služieb cestujúcim,
f)
neoznačil zamestnancov, ktorí sú oprávnení v obvode dráhy dávať iným osobám pokyny súvisiace s prevádzkovaním dráhy alebo s dopravou na dráhe,
g)
neoznačil názvom prevádzkovanú stanicu alebo zastávku alebo neoznačil smer chodu dráhových vozidiel,
h)
neoznačil piktogramom alebo slovným vyjadrením priestory v obvode dráhy, ktoré nie sú prístupné verejnosti alebo v ktorých je podľa zákona zakázané fajčenie a požívanie alkoholických nápojov,
i)
neumožnil až do vyčerpania kapacity dráhy za rovnakých a nediskriminačných podmienok prístup na dráhu všetkým žiadateľom, ktorí spĺňajú požiadavky na užívanie dráhy; v železničnej doprave žiadateľom s licenciou a bezpečnostným osvedčením,
j)
bez vážneho dôvodu zastavil alebo obmedzil dopravu na dráhe,
k)
nevypracoval alebo neudržiava v aktuálnom stave zoznam pracovných pozícií a činností vyžadujúcich odbornú spôsobilosť, zdravotnú spôsobilosť a psychologickú spôsobilosť alebo neurčil obsahové zameranie odbornej prípravy v poverenom vzdelávacom zariadení, alebo nezabezpečil, aby sa zamestnanci podrobili odbornej príprave a skúške na získanie dokladu o odbornej spôsobilosti alebo pravidelných odborných školení na udržanie odbornej spôsobilosti.
(9)
Regulačný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur manažérovi infraštruktúry alebo železničnému podniku, ktorý
a)
nevypracoval podnikateľský plán,
b)
nespravuje náležite alebo neprevádzkuje železničnú infraštruktúru, najmä nezabezpečuje jej údržbu a investície do jej modernizácie alebo významnej obnovy,
c)
prideľuje kapacitu infraštruktúry diskriminačne a nespravodlivo alebo v rozpore s rámcovými pravidlami určenými regulačným orgánom,
d)
nevypracoval podmienky používania železničnej siete, nepostupuje podľa nich alebo postupuje diskriminačne a nespravodlivo, čím spôsobuje nedostatky v plánovaní medzinárodných vlakových trás, v podávaní a vybavovaní žiadostí o pridelenie železničnej infraštruktúry alebo v zostavovaní cestovného poriadku,
e)
obmedzuje bez zákonného dôvodu alebo bez rozhodnutia regulačného orgánu právo prístupu na železničnú infraštruktúru a k železničným službám alebo neumožňuje prístup k minimálnemu prístupovému balíku a traťovému prístupu k servisným zariadeniam,
f)
nespolupracuje s manažérmi nadväzujúcich železničných infraštruktúr pri prideľovaní kapacity na viacerých železničných sieťach, a tým sťažuje organizovanie medzinárodných vlakových trás,
g)
nepostupuje podľa pravidiel zostavovania cestovného poriadku, najmä jeho prerokúvania a koordinácie, alebo nevyhlásil preťaženú infraštruktúru, nevypracoval kapacitnú analýzu a plán na zvýšenie kapacity infraštruktúry,
h)
nevypracoval havarijný plán na riešenie núdzových situácií,
i)
nedodržiava rozhodnutia regulačného orgánu.
(10)
Vyšetrovací orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur prevádzkovateľovi dráhy a dráhovému podniku, ktorý
a)
neposkytol vyšetrovaciemu orgánu alebo policajnému orgánu technickú pomoc a informácie potrebné na vyšetrenie nehody alebo mimoriadnej udalosti,
b)
nezisťuje príčiny nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo neoznámil vyšetrovaciemu orgánu vážnu nehodu alebo mimoriadnu udalosť s následkami vážnej nehody,
c)
nevypracoval havarijný plán pre prípad nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo nevydal vnútorný predpis upravujúci postupy zisťovania príčin nehôd a mimoriadnych udalostí, spôsob ohlasovania ich vzniku, úlohy organizačných zložiek a dráhových podnikov zúčastnených na zisťovaní príčin,
d)
nedbá o prevenciu vzniku nehôd pravidelným školením zamestnancov.
(11)
Vyšetrovací orgán uloží pokutu od 800 eur do 10 000 eur manažérovi infraštruktúry a železničnému podniku, ktorý
a)
neohlási okamžite po zistení nehodu alebo mimoriadnu udalosť koordinačnému stredisku integrovaného záchrannému systému a vyšetrovaciemu orgánu,
b)
nezaistil miesto nehody alebo mimoriadnej udalosti pred inými osobami alebo menil pôvodný stav bez vážneho dôvodu alebo nezdokumentoval pôvodný stav na mieste,
c)
nevedie vlastné zisťovanie príčin nehody alebo mimoriadnej udalosti alebo o prijatých opatreniach neinformuje vyšetrovací orgán.
(12)
Regulačný orgán uloží pokutu od 1 000 eur do 15 000 eur manažérovi infraštruktúry, ktorý
a)
určil úhradu mimo regulačného rámca určeného regulačným orgánom,
b)
nezabezpečil, aby spoplatňovací systém bol založený na rovnakých princípoch pre celú sieť, alebo aby výsledok spoplatňovacieho režimu boli rovnocenné a nediskriminačné úhrady pre všetky železničné podniky, ktoré zabezpečujú dopravné služby rovnakého druhu na podobnej časti trhu železničnej dopravy, a aby úhrady boli skutočne uplatňované v súlade s pravidlami určenými v podmienkach používania železničnej siete,
c)
neposkytol železničnému podniku potrebné informácie o jednotlivých úhradách za poskytované služby podľa prílohy č. 13 časti B,
d)
organizuje železničnú dopravu a plánuje údržbu železničnej infraštruktúry netransparentným a diskriminačným spôsobom,
e)
nepredloží na odsúhlasenie regulačnému orgánu každú navrhovanú zmenu kategorizácie tratí a dopravných bodov pred ich plánovanou účinnosťou.
(13)
Regulačný orgán uloží pokutu od 10 000 eur do 40 000 eur prevádzkovateľovi servisného zariadenia, ktorý nedodrží podmienky alebo neplní povinnosti podľa tohto zákona.
(14)
Ministerstvo uloží pokutu od 10 000 eur do 50 000 eur vlastníkovi dotknutej stavby, ktorý si neprevezme stavbu v súlade s § 8 ods. 2.
(15)
Konanie o uloženie pokuty podľa odsekov 1 až 14 možno začať do šiestich mesiacov odo dňa, keď sa správny orgán o správnom delikte dozvedel, najneskôr do troch rokov odo dňa, keď k správnemu deliktu došlo. Ak ide o trvajúcu činnosť alebo opomenutie, lehota začne plynúť posledným dňom skončenia trvajúcej činnosti alebo opomenutia, ktorá je správnym deliktom.
(16)
Správny orgán je pri určení výšky pokuty povinný zohľadniť okolnosti, za ktorých k správnemu deliktu došlo, najmä závažnosť následkov na prevádzku dráhy a na dopravu na dráhe, na trvanie protiprávneho stavu, ako aj na to, či ide o opakované konanie alebo opomenutie. Ak ide o opakovaný správny delikt tej istej osoby do dvoch rokov od právoplatnosti predchádzajúceho rozhodnutia, možno uložiť pokutu až do výšky dvojnásobku sadzby podľa odsekov 1 až 13. Vlastníkovi dotknutej stavby, ktorý si neprevzal stavbu v súlade s § 8 ods. 2 ani do jedného mesiaca od právoplatnosti rozhodnutia o uložení predchádzajúcej pokuty podľa odseku 14, ministerstvo ukladá pokutu opakovane až do splnenia povinnosti.
(17)
Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu. Ak pokutu uložil vyšší územný celok, je jej výnos príjmom jeho rozpočtu.
zobraziť paragraf
§ 110
Spoločné ustanovenia

(1)
Bezúhonným na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za nedbanlivostný trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s výkonom funkcie alebo s prevádzkou dráhy, s dopravou na dráhe, s vedením dráhového vozidla alebo s daňovými a poplatkovými povinnosťami voči verejnému rozpočtu, alebo uložený trest bol zahladený, alebo komu nebol právoplatne uložený v trestnom konaní trest zákazu činnosti alebo v priestupkovom konaní sankcia zákazu činnosti alebo už uplynula lehota zákazu. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov a ak ide o občana iného členského štátu Európskej únie, výpisom z registra trestov alebo obdobným dokladom vydaným štátom, ktorého je občanom, ktorý nie je starší ako tri mesiace. Na účel preukázania bezúhonnosti v konaní podľa tohto zákona poskytne občan Slovenskej republiky, právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky a člen jej štatutárneho orgánu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.36a) Údaje podľa tretej vety správny orgán bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
(2)
Členským štátom sa na účely tohto zákona rozumie
a)
členský štát Európskej únie,
b)
štát, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, okrem Islandskej republiky, a
c)
Švajčiarska konfederácia.
(3)
Ak to nevylučuje povaha veci a ak osobitný zákon neustanovuje inak,36) ustanovenia piatej časti o vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí v železničnom systéme sa primerane použijú aj na vyšetrovanie nehôd a mimoriadnych udalostí, ku ktorým došlo na dráhach mimo železničného systému, a mimoriadnych udalostí v prevádzke určených technických zariadení podľa prvej časti.
(4)
V konaní podľa tohto zákona úrad vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto dokumenty:
a)
doklad o odbornej spôsobilosti na revízie, inšpekcie, skúšky a obsluhu určených technických zariadení v prevádzke na dráhe a na kontrolu činností vo zváraní a nedeštruktívnom skúšaní podľa § 103 ods. 2 písm. c),
b)
povolenie na prevádzkovanie dráhy vydané fyzickej osobe podľa § 103 ods. 2 písm. e),
c)
preukaz na vedenie dráhového vozidla alebo preukaz na riadenie chodu lanovej dráhy podľa § 103 ods. 2 písm. l).
(5)
V konaní podľa tohto zákona ministerstvo vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto dokumenty:
a)
osvedčenie skúšobného komisára podľa § 102 ods. 1 písm. u),
b)
doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 102 ods. 1 písm. v).
(6)
V konaní podľa tohto zákona vyšší územný celok vydáva a doručuje výlučne v listinnej podobe36a) tieto dokumenty:
a)
povolenie na prevádzkovanie mestskej dráhy vydané fyzickej osobe podľa § 105 ods. 1 písm. f),
b)
preukaz na vedenie dráhového vozidla mestskej dráhy podľa § 105 ods. 1 písm. h).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]16)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1315/2013 z 11. decembra 2013 o usmerneniach Únie pre rozvoj transeurópskej dopravnej siete a o zrušení rozhodnutia č. 661/2010/EÚ (Ú. v. EÚ L 348, 20. 12. 2013) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]19)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/796 z 11. mája 2016 o Železničnej agentúre Európskej únie, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 881/2004 (Ú. v. EÚ L 138, 26. 5. 2016).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]20)  Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/919 z 27. mája 2016 o technickej špecifikácií interoperability týkajúcej sa subsystémov „riadenie – zabezpečenie a návestenie“ železničného systému v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 158, 15. 6. 2016) v platnom znení.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]21)  § 3 ods. 2 zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]22)  § 22 a 23 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]23)  Čl. 30 nariadenia (EÚ) 2016/796.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]24)  Čl. 12 nariadenia (EÚ) 2016/796.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]25)  § 2 ods. 1 písm. f) zákona č. 56/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]26)  Čl. 37 nariadenia (EÚ) 2016/796.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]27)  Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2018/1614 z 25. októbra 2018, ktorým sa stanovujú špecifikácie pre registre vozidiel uvedené v článku 47 smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 a ktorým sa mení a zrušuje rozhodnutie Komisie 2007/756/ES (Ú. v. EÚ L 268, 26. 10. 2018).
zobraziť paragraf
Poznámka
[]28)  § 10 až 21 zákona č. 56/2018 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]29)  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 1 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


SUBSYSTÉMY


1.
Zoznam subsystémov


Železničný systém sa člení na tieto subsystémy:
1.1
v štrukturálnej oblasti

a)
infraštruktúra,

b)
energia,

c)
traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,

d)
vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia,

e)
železničné koľajové vozidlá;

1.2
vo funkčnej oblasti

a)
prevádzka a riadenie dopravy,

b)
údržba a

c)
telematické aplikácie v osobnej doprave a v nákladnej doprave.

2.
Opis subsystémov


Komponenty a aspekty týkajúce sa interoperability sú určené pre každý subsystém alebo časť subsystému z technickej špecifikácie interoperability. Subsystémy zahŕňajú najmä:
2.1
Infraštruktúra – železničné trate, výhybky, železničné priecestia, inžinierske stavby (najmä mosty a tunely), pridruženú infraštruktúru stanice (najmä nástupištia, vchody, služobné priestory, toalety, informačné systémy, prístupové zóny vrátane potrieb osôb so zníženou pohyblivosťou a osôb so zdravotným postihnutím), bezpečnostné zariadenia a ochranné zariadenia. Osobou so zdravotným postihnutím a osobou so zníženou pohyblivosťou sa rozumie na účely tohto zákona akákoľvek osoba, ktorá má trvalé alebo dočasné telesné, mentálne, duševné alebo zmyslové postihnutie, ktoré v súčinnosti s rôznymi prekážkami môže brániť plnému a účinnému využívaniu dopravy touto osobou na rovnocennom základe s iným cestujúcim, alebo ktorej pohyblivosť je pri využívaní dopravy znížená vzhľadom na jej vek.

2.2
Energia – elektrifikačný systém vrátane nadzemného trolejového vedenia a traťové časti zariadení na meranie spotreby elektrickej energie a systém spoplatňovania.

2.3
Traťové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia – všetky traťové zariadenia potrebné na zaistenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na prevádzku na železničnej sieti.

2.4
Vozidlové zariadenia riadenia-zabezpečenia a návestenia


Všetky vozidlové zariadenia potrebné na zaručenie bezpečnosti a riadenia pohybu vlakov schválených na jazdu po železničnej sieti.
2.5
Prevádzka a riadenie dopravy – postupy a zariadenia umožňujúce koherentnú prevádzku rôznych štrukturálnych subsystémov tak počas bežnej prevádzky, ako aj počas poruchovej prevádzky, vrátane zostavy a vedenia vlakov, plánovania a riadenia železničnej dopravy.


Na prevádzkovanie akejkoľvek služby železničnej dopravy sa môže vyžadovať odborná kvalifikácia.
2.6
Telematické aplikácie – v súlade s prílohou č. 2 tento subsystém tvoria

a)
aplikácie v osobnej doprave vrátane systémov poskytujúcich cestujúcim informácie pred cestou a počas cesty, systémov rezervácie a platenia, manažmentu batožiny a manažmentu spojení medzi vlakmi a ostatnými druhmi dopravy,

b)
aplikácie v nákladnej doprave vrátane informačných systémov (najmä monitorovania nákladu a vlakov v reálnom čase), systémov zoraďovania (zriaďovania a rozraďovania), systémov rezervácie, platenia a fakturácie, manažmentu spojení s ostatnými druhmi dopravy a vypracúvania elektronických sprievodných dokladov.

2.7
Železničné koľajové vozidlá – štruktúra, systém riadenia a zabezpečenia pre všetky vlakové zariadenia, zariadenia na zber prúdu, trakčné jednotky a jednotky na premenu energie, vozidlové zariadenia na meranie spotreby elektrickej energie a spoplatňovanie elektrickej energie, brzdové zariadenia, ťahadlové mechanizmy, pojazdné zariadenia (najmä podvozky a nápravy) a vypruženia, dvere, rozhrania človek/stroj (rušňovodič, vlakový personál a cestujúci vrátane potrieb pre osoby so zníženou pohyblivosťou a osoby so zdravotným postihnutím), pasívne a aktívne bezpečnostné zariadenia a potreby pre zdravie cestujúcich a vlakového personálu.

2.8
Údržba – postupy a s nimi súvisiace zariadenia, logistické strediská pre údržbárske práce a rezervy, ktoré umožnia vykonávať povinnú nápravnú a preventívnu údržbu s cieľom zabezpečiť interoperabilitu v určenej časti siete a zaručiť požadovanú výkonnosť.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 2 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


PRVKY ŽELEZNIČNÉHO SYSTÉMU EURÓPSKEJ ÚNIE


1.
Sieť


Železničný systém Európskej únie zahŕňa tieto prvky:
a)
špeciálne vybudované vysokorýchlostné trate vybavené pre rýchlosť, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 250 km/h,

b)
špeciálne modernizované vysokorýchlostné trate vybavené pre rýchlosti rádovo od 200 km/h,

c)
špeciálne modernizované vysokorýchlostné trate, ktoré majú osobitné vlastnosti v dôsledku topografických, reliéfnych alebo urbanistických stavebných prekážok, ktorým sa musí rýchlosť podľa okolností prispôsobovať; do tejto kategórie patria spojovacie trate medzi vysokorýchlostnými a konvenčnými sieťami, trate prechádzajúce stanicami, prístupy k terminálom, depám, po ktorých jazdia vysokorýchlostné železničné koľajové vozidlá konvenčnou rýchlosťou,

d)
konvenčné trate určené na osobnú dopravu,

e)
konvenčné trate určené na osobnú dopravu a nákladnú dopravu,

f)
konvenčné trate určené na nákladnú dopravu,

g)
uzly osobnej dopravy,

h)
uzly nákladnej dopravy vrátane intermodálnych terminálov,

i)
spojovacie trate medzi uvedenými prvkami.


Táto sieť zahŕňa systémy riadenia dopravy, systémy určovania polohy a navigačné systémy, technické zariadenia na spracovanie údajov a telekomunikačné zariadenia určené na diaľkovú osobnú dopravu a nákladnú dopravu na sieti, aby bola zaručená bezpečná a vyvážená prevádzka siete a efektívne riadenie dopravy.
2.
Železničné vozidlá


Železničný systém Európskej únie zahŕňa železničné vozidlá, ktoré sú spôsobilé jazdiť na celej sieti Európskej únie alebo jej časti vrátane
a)
rušňov a osobných železničných vozidiel vrátane dieselových alebo elektrických hnacích jednotiek, motorových dieselových alebo elektrických osobných vlakov a osobných vozňov,

b)
nákladných vozňov vrátane nízkopodlažných železničných vozidiel určených pre celú sieť a železničných vozidiel určených na prepravu nákladných automobilov,

c)
špeciálnych vozidiel, ako napríklad traťových strojov.


Tento zoznam zahŕňa aj železničné vozidlá, ktoré sú osobitne určené na prevádzku na rôznych druhoch vysokorýchlostných tratí uvedených v bode 1.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 3 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY


1.
Všeobecné požiadavky

1.1
Bezpečnosť.

1.1.1
Projektovanie, výstavba alebo montáž, údržba a monitorovanie dôležitých bezpečnostných súčastí a najmä súčastí, ktoré sa podieľajú na chode vlaku, musí zaručovať bezpečnosť, ktorá zodpovedá bezpečnostným cieľom určeným pre sieť, vrátane cieľov špecifických pre poruchové situácie.

1.1.2
Parametre styku kolesa a koľajnice musia spĺňať požiadavky stability, ktorá je potrebná na zaručenie bezpečného pohybu vozidla pri maximálnej povolenej rýchlosti. Parametre brzdového systému vozidla musia zaručovať, že je možné zastaviť v určenej brzdnej dráhe z maximálnej povolenej rýchlosti.

1.1.3
Používané komponenty musia byť počas svojej prevádzky odolné voči špecifikovanému bežnému alebo výnimočnému namáhaniu. Vplyvy náhodných porúch na bezpečnosť sa musia obmedziť primeranými prostriedkami.

1.1.4
Projektovanie stabilných zariadení a vozového parku a výber použitých materiálov musí pri požiari obmedzovať tvorbu, šírenie a účinky ohňa a dymu.

1.1.5
Zariadenia určené na manipuláciu zo strany užívateľov musia byť navrhnuté tak, aby nemali negatívny vplyv na bezpečnú prevádzku zariadení ani na zdravie a bezpečnosť užívateľov, ak sa budú používať predvídateľným spôsobom, aj keď nie sú v súlade s vyvesenými pokynmi.

1.2
Spoľahlivosť a použiteľnosť.


Monitorovanie a údržba stabilných alebo pohyblivých súčastí, ktoré sa podieľajú na pohybe vlaku, sa musí organizovať, vykonávať a kvantifikovať tak, aby boli za plánovaných podmienok prevádzkyschopné.
1.3
Zdravie.

1.3.1
Vo vlakoch a v železničnej infraštruktúre sa nesmú požívať materiály, ktoré by podľa spôsobu použitia mohli ohroziť zdravie osôb, ktoré k nim majú prístup.

1.3.2
Takéto materiály sa musia vybrať, spracovať a používať spôsobom, ktorý zabráni emisiám škodlivých a nebezpečných výparov alebo plynov, najmä pri požiari.

1.4
Ochrana životného prostredia.

1.4.1
Ekologický vplyv zariadení a prevádzkovania železničného systému sa musí posúdiť, zhodnotiť a brať do úvahy už v štádiu projektovania tohto systému v súlade s predpismi Európskej únie.

1.4.2
Vo vlakoch a v železničnej infraštruktúre sa musia používať materiály, ktoré zabraňujú emisii výparov a plynov, ktoré sú škodlivé a nebezpečné pre životné prostredie, najmä pri požiari.

1.4.3
Vozidlový park železničných vozidiel a energetické napájacie systémy sa musia projektovať a vyrábať tak, aby boli zlučiteľné so zariadeniami, vybavením a verejnými alebo súkromnými sieťami, pri ktorých môže nastať elektromagnetické rušenie.

1.4.4
Výsledkom projektového riešenia a prevádzky železničného systému nesmie byť neprípustne vysoká hladina hluku, ktorý tento systém spôsobuje v oblastiach nachádzajúcich sa v blízkosti železničnej infraštruktúry a v kabíne rušňovodiča.

1.4.5
Prevádzka železničného systému za normálneho stavu údržby nesmie spôsobovať neprípustnú úroveň pozemných vibrácií neprijateľných pre činnosti a oblasti v blízkosti železničnej infraštruktúry.

1.5
Technická zlučiteľnosť.


Technické charakteristiky železničnej infraštruktúry a pevných zariadení musia byť zlučiteľné vzájomne a aj s tými zariadeniami, ktoré sú zabudované vo vlakoch určených na požívanie v železničnom systéme.

Ak sa dodržiavanie týchto parametrov na určitých častiach siete ukáže byť problematickým, môžu sa uplatniť dočasné riešenia, ktoré zabezpečia zlučiteľnosť v budúcnosti.
1.6.
Prístupnosť

1.6.1.
Subsystémy infraštruktúra a železničné koľajové vozidlá musia byť prístupné osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou, aby im zabezpečili rovnaký prístup ako ostatným, a to tým, že sa zabráni vytváraniu prekážok alebo sa odstránia prekážky, a prijatím iných primeraných opatrení, najmä projektovaním, výstavbou, obnovou, modernizáciou, údržbou a prevádzkou príslušných častí subsystémov, ku ktorým má prístup verejnosť.

1.6.2.
Subsystémy prevádzka a telematické aplikácie v osobnej doprave musia zabezpečovať nevyhnutné funkcie vyžadované na uľahčenie prístupu osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou na rovnakom základe s ostatnými, a to tým, že sa zabráni vytváraniu prekážok alebo sa odstránia prekážky a inými primeranými opatreniami.

2.
Požiadavky špecifické pre každý subsystém

2.1
Infraštruktúra.

2.1.1
Bezpečnosť. Musia sa vykonať príslušné opatrenia s cieľom zabrániť prístupu k zariadeniam a nežiaducim vniknutiam do zariadení.


Musia sa podniknúť opatrenia s cieľom obmedziť nebezpečenstvá, ktorým sú vystavení ľudia, a to najmä vtedy, keď vlaky prechádzajú cez stanice.

Infraštruktúra, ku ktorej má verejnosť prístup, musí byť navrhnutá a vyrobená tak, aby sa obmedzili všetky bezpečnostné riziká pre ľudí (stabilita, požiar, prístup, evakuácia, nástupištia atď.).

Musia byť určené opatrenia, ktoré vezmú do úvahy mimoriadne bezpečnostné podmienky vo veľmi dlhých tuneloch a na veľmi dlhých viaduktoch.
2.1.2.
Prístupnosť

2.1.2.1.
Subsystém infraštruktúra, ku ktorému má prístup verejnosť, musí byť prístupný osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s podbodom 1.6.

2.2
Energia.

2.2.1
Bezpečnosť. Prevádzka energetických napájacích systémov nesmie mať negatívny vplyv na bezpečnosť vlakov, cestujúcich, prevádzkového personálu, obyvateľov žijúcich v blízkosti železničnej trate a iných osôb.

2.2.2
Ochrana životného prostredia. Prevádzkovanie elektrických alebo tepelných energetických systémov nesmie narúšať životné prostredie nad rámec ustanovených limitov.

2.2.3
Technická zlučiteľnosť. Používané elektrické a tepelnoenergetické systémy musia umožňovať vlakom dosahovať špecifikovanú úroveň výkonu, a ak ide o systémy zásobovania elektrickou energiou, musia byť tieto systémy zlučiteľné so zbernými zariadeniami namontovanými na vlakoch.

2.3
Systém riadenie-zabezpečenie a návestenie.

2.3.1
Bezpečnosť. Používané systémy riadenie-zabezpečenie a návestenie musia umožňovať vlakom premávať s takou úrovňou bezpečnosti, ktorá zodpovedá bezpečnostným cieľom vytýčeným pre sieť, a musia zaisťovať bezpečný chod vlakov, ktoré smú premávať v predpokladanej mimoriadnej situácii.

2.3.2
Technická zlučiteľnosť. Nová železničná infraštruktúra a nový vozidlový park vyrobený alebo vyvinutý po schválení zlučiteľných systémov riadenie-zabezpečenie a návestenie musia byť prispôsobené na používanie týchto systémov.


Riadiace, zabezpečovacie a návestné zariadenia inštalované v kabíne vodiča musia umožniť bežnú prevádzku za určených podmienok v celom železničnom systéme.
2.4
Vozidlový park.

2.4.1
Bezpečnosť. Konštrukcie železničných vozidiel a spojení medzi železničnými vozidlami sa musia naprojektovať tak, aby pri zrážke alebo vykoľajení chránili rušňovodiča a priestory pre cestujúcich. Elektrické zariadenie nesmie narúšať bezpečnosť a činnosť riadiacich, zabezpečovacích a návestných zariadení. Spôsoby brzdenia a vzniknuté namáhanie musia byť zlučiteľné s konštrukciou koľají, inžinierskymi stavbami tvoriacimi dráhu a návestným systémom.


V záujme ochrany bezpečnosti osôb je nutné podniknúť opatrenia na zabránenie prístupu ku komponentom, ktoré sú pod elektrickým prúdom.

Ak hrozí nebezpečenstvo, zariadenia musia umožniť cestujúcim, aby informovali rušňovodiča, a vlakovému personálu umožniť kontakt s cestujúcimi.Musí sa zabezpečiť bezpečnosť cestujúcich pri nastupovaní do vlaku a vystupovaní z neho.

Súčasťou vstupných dverí musí byť otvárací a zatvárací systém, ktorý cestujúcim zaručuje bezpečnosť.

Je nevyhnutné, aby boli k dispozícii označené núdzové východy.

Je nevyhnutné prijať potrebné opatrenia, ktoré zohľadňujú osobitné bezpečnostné podmienky vo veľmi dlhých tuneloch a na veľmi dlhých viaduktoch.

Vo vlaku musí byť bezpodmienečne núdzový osvetľovací systém s dostatočnou intenzitou a trvaním osvetlenia.

Vo vlakoch musí byť miestny rozhlas, ktorý zabezpečuje informovanosť verejnosti zo strany personálu.Cestujúcim sa musia poskytovať zrozumiteľné a komplexné informácie o pravidlách, ktoré sa na nich vzťahujú na železničných staniciach a vo vlakoch.
2.4.2
Spoľahlivosť a použiteľnosť. Životne dôležité zariadenia, pohybové, trakčné a brzdové zariadenia, ako aj kontrolný a riadiaci systém sa musia naprojektovať tak, aby v špecifických mimoriadnych podmienkach umožňovali vlaku pokračovať v jazde bez nepriaznivých následkov na zariadenie, ktoré zostalo v prevádzke.

2.4.3
Technická zlučiteľnosť. Elektrické zariadenie musí byť zlučiteľné s prevádzkou riadiacich, zabezpečovacích a návestných zariadení.


Pri elektrickej trakcii musia byť charakteristiky zberných a napájacích zariadení také, aby umožňovali vlakom premávať s využitím energetických napájacích systémov.

Charakteristika vozového parku musí umožňovať jazdu na každej železničnej trati, na ktorej sa predpokladá ich prevádzka pri zohľadnení miestnych klimatických podmienok.
2.4.4
Kontrola. Vlaky musia byť vybavené záznamovým zariadením. Údaje zozbierané týmto zariadením a spracovanie informácií sa musia harmonizovať.

2.4.5
Prístupnosť

2.4.5.1.
Subsystém železničné koľajové vozidlá, ku ktorým má prístup verejnosť, musia byť prístupné osobám so zdravotným postihnutím a osobám so zníženou pohyblivosťou v súlade s podbodom 1.6.

2.5
Údržba.

2.5.1
Zdravie a bezpečnosť. Technické zariadenia a postupy používané v strediskách údržby musia zaistiť bezpečnú prevádzku subsystému a nesmú predstavovať zdravotné a bezpečnostné riziká.

2.5.2
Ochrana životného prostredia. Technické zariadenia a postupy, ktoré sa používajú v strediskách údržby, nesmú presahovať povolené hladiny rušenia okolitého prostredia.

2.5.3
Technická zlučiteľnosť. Zariadenia na údržbu vozového parku musia umožniť vykonávať činnosti zamerané na bezpečnosť, zdravie a pohodlie vo všetkých železničných vozidlách, pre ktoré boli navrhnuté.

2.6
Prevádzka a riadenie dopravy.

2.6.1
Bezpečnosť. Prevádzkové predpisy siete a kvalifikácie rušňovodičov a vlakového personálu, ako aj personálu v riadiacich strediskách sa musia zosúladiť tak, aby sa zaistila bezpečná prevádzka, pričom treba mať na pamäti rozdielne požiadavky kladené na cezhraničnú dopravu a na vnútroštátnu dopravu.


Údržbárske činnosti a intervaly údržby, školenie a kvalifikácie personálu v strediskách údržby a v riadiacich strediskách, ako aj systém zabezpečenia kvality, určené príslušnými prevádzkovateľmi v riadiacich strediskách a v strediskách údržby, musia zaisťovať vysokú úroveň bezpečnosti.
2.6.2
Spoľahlivosť a použiteľnosť. Údržbárske činnosti a intervaly bežnej údržby, školenie a kvalifikácie personálu v strediskách údržby a v riadiacich strediskách, ako aj systém zabezpečenia kvality, určené prevádzkovateľmi v riadiacich strediskách a v strediskách údržby, musia zaisťovať vysokú úroveň spoľahlivosti a použiteľnosti systému.

2.6.3
Technická zlučiteľnosť. Prevádzkové predpisy železničnej siete a kvalifikácie rušňovodičov a ostatného vlakového personálu, ako aj prevádzkových manažérov sa musia zosúladiť tak, aby sa zabezpečila prevádzková účinnosť železničného systému, pričom treba mať na pamäti rozdielne požiadavky kladené na cezhraničnú dopravu a na vnútroštátnu dopravu.

2.6.4.
Prístupnosť

2.6.4.1.
Musia byť prijaté primerané kroky, ktoré zabezpečia, aby boli v prevádzkových predpisoch určené nevyhnutné funkcie vyžadované na zaistenie prístupnosti pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.

2.7
Telematické aplikácie pre osobnú dopravu a pre nákladnú dopravu.

2.7.1
Technická zlučiteľnosť. Základné požiadavky na telematické aplikácie zaručujú minimálnu kvalitu prepravy tak pre cestujúcich, ako aj pre odosielateľov a príjemcov tovarov, najmä pokiaľ ide o technickú zlučiteľnosť.1) Databázy, softvérové a dátové komunikačné protokoly musia umožniť maximálnu vzájomnú výmenu údajov medzi rôznymi aplikáciami a prevádzkovateľmi a jednoduchý prístup užívateľov k všetkým informáciám okrem dôverných obchodných informácií.

2.7.2
Spoľahlivosť a použiteľnosť. Metódy využívania, riadenia, aktualizovania a uchovávania týchto databáz, softvéru a dátových komunikačných protokolov musia zaručiť účinnosť týchto systémov a kvalitu dopravy.

2.7.3
Zdravie. Rozhrania medzi týmito systémami a užívateľmi musia byť v súlade s predpismi týkajúcimi sa ergonómie a ochrany zdravia.

2.7.4
Bezpečnosť. Na uchovávanie alebo prenos informácií týkajúcich sa bezpečnosti sa musí zabezpečiť vhodná úroveň integrity a spoľahlivosti systému.

2.7.5.
Prístupnosť

2.7.5.1.
Musia byť prijaté primerané kroky, ktoré zabezpečia, aby boli v subsystémoch pre telematické aplikácie vzťahujúce sa na cestujúcich určené nevyhnutné funkcie vyžadované na zaistenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a osoby so zníženou pohyblivosťou.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 4 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


POSTUP ES OVEROVANIA SUBSYSTÉMOV


1.
VŠEOBECNÉ ZÁSADY


V rámci postupu overovania subsystémov sa kontroluje a osvedčuje, že subsystém je navrhnutý, konštruovaný a inštalovaný takým spôsobom, aby spĺňal základné požiadavky, ktoré sa ho týkajú, a môže sa povoliť jeho uvedenie do prevádzky.
2.
POSTUP PRI ES OVEROVANÍ

2.1
Úvod


ES overovanie subsystémov je postup, v ktorom notifikovaná osoba kontroluje a potvrdzuje, že subsystém spĺňa ustanovenia príslušných technických špecifikácií interoperability a ustanovenia iných všeobecne záväzných právnych predpisov. Týmto postupom nie sú dotknuté povinnosti žiadateľa dodržiavať ďalšie platné právne záväzné akty Európskej únie a overovania uskutočnené orgánmi posudzovania, ktoré sa vyžadujú v iných právnych predpisoch.
2.2
Časti subsystému a etapy

2.2.1
Čiastkové overenie


Ak sa to uvádza v technických špecifikáciách interoperability alebo na žiadosť žiadateľa, sa subsystém môže rozdeliť na určité časti alebo sa v určitých etapách postupu overovania môže vykonať jeho kontrola.

Čiastkové overenie je postup, v rámci ktorého notifikovaná osoba kontroluje a osvedčuje určité časti subsystému alebo určité etapy postupu overovania.

Po každom čiastkovom overení notifikovaná osoba vyhotoví ES certifikát o čiastkovom overení pre žiadateľa, ktorý potom v prípade potreby vyhotoví ES vyhlásenie o čiastkovom overení. ES certifikát o čiastkovom overení a ES vyhlásenie o čiastkovom overení musia obsahovať odkaz na tie technické špecifikácie interoperability, pri ktorých sa posudzovala zhoda.
2.2.2
Časti subsystému


Žiadateľ môže žiadať o čiastkové overenie pre každú časť. Každú časť možno podrobiť kontrole v každej etape opísanej v bode 2.2.3.
2.2.3
Subsystém alebo určité časti subsystému sa kontroluje v každej z týchto etáp:

a)
v etape celkového projektu,

b)
v etape výrobného procesu; výstavba subsystému vrátane stavebných a inžinierskych prác, výroby, montáže komponentov a konečného nastavenia,

c)
v etape záverečného odskúšania subsystému.


V etape projektovania vrátane typových skúšok a vo výrobnej etape pre celý subsystém alebo pre časť subsystému môže žiadateľ požiadať o čiastkové overenie.
2.3
Certifikát

2.3.1
Notifikovaná osoba zodpovedná za ES overenie posúdi projekt, výrobný proces a záverečné odskúšanie subsystému a vypracuje ES certifikát o overení určený pre žiadateľa, ktorý potom vypracuje ES vyhlásenie o overení. ES certifikát o overení musí obsahovať odkaz na tie technické špecifikácie interoperability, pri ktorých sa posudzovala zhoda.


Ak nedošlo k posúdeniu zhody subsystému so všetkými relevantnými technickými špecifikáciami interoperability (napríklad v prípade výnimiek, čiastkového uplatňovania technických špecifikácií interoperability z dôvodu modernizácie alebo obnovy, prechodného obdobia v technických špecifikáciách interoperability alebo v špecifických prípadoch), certifikát musí obsahovať presný odkaz na technické špecifikácie interoperability alebo ich časti, pri ktorých notifikovaná osoba počas postupu pri ES overovaní nepreskúmala zhodu.
2.3.2
Ak boli vydané ES certifikáty o čiastkovom overení, notifikovaná osoba zodpovedná za overovanie ES subsystému zohľadní tieto certifikáty a pred vydaním ES certifikátu o overení:

a)
potvrdí, že ES certifikáty o čiastkovom overení zodpovedajú relevantným požiadavkám technických špecifikácií interoperability,

b)
skontroluje všetky aspekty, na ktoré sa nevzťahujú ES certifikáty o čiastkovom overení, a

c)
skontroluje záverečné odskúšanie celého subsystému.

2.3.3
Ak ide o úpravu subsystému, na ktorý sa už vzťahuje certifikát, notifikovaná osoba vykoná len tie preskúmania a skúšky, ktoré sú relevantné a nevyhnutne potrebné, teda posudzovanie sa musí vzťahovať iba na tie časti subsystému, ktoré sú zmenené, a na ich rozhrania s nezmenenými časťami subsystému.

2.3.4
Notifikovaná osoba, ktorá vykonáva overovanie subsystému, vypracuje súbor technickej dokumentácie v súlade s § 73 ods. 3 v rozsahu jej pôsobnosti.

2.4
Súbor technickej dokumentácie je prílohou ES vyhlásenia o overení, zostavuje ho žiadateľ a musí obsahovať:

a)
technické vlastnosti súvisiace s návrhom projektu, ktorý obsahuje celkové a podrobné výkresy v súlade s realizáciou, elektrickými a hydraulickými schémami, schémy kontrolných okruhov, opis systémov spracúvania dát a automatických systémov v rozsahu potrebnom na zdokumentovanie vykonaného overenia zhody, prevádzkové a údržbárske príručky atď.,

b)
zoznam komponentov, ktoré sú začlenené do subsystému,

c)
kópie ES vyhlásení o zhode použitých komponentov, ku ktorým sú podľa potreby priložené zodpovedajúce podklady o výpočtoch, a kópia záznamov o skúškach a preskúmaniach, ktoré vykonali notifikované osoby na základe spoločných technických špecifikácií,

d)
ES certifikát o čiastkovom overení, ak je k dispozícii, a v tomto prípade aj ES vyhlásenie o čiastkovom overení, ktoré sú priložené k ES certifikátu o overení, vrátane výsledku overenia ich platnosti zo strany notifikovanej osoby,

e)
ES certifikát o overení spolu s podkladmi o výpočtoch, podpísané notifikovanou osobou zodpovednou za ES overenie, v ktorom sa uvedie, že subsystém je v súlade s požiadavkami technických špecifikácií interoperability, a v ktorom sa uvedú výhrady, ktoré sa zaznamenali počas výkonu činností a neboli odvolané. Prílohou certifikátu by mali byť správy o kontrole a o audite, ktoré boli vypracované tou istou osobou v súvislosti s overením podľa bodov 2.5.3 a 2.5.4,

f)
ES certifikáty vydané v súlade s inými právne záväznými aktmi Európskej únie.


Ak sa požaduje bezpečná integrácia podľa § 71 ods. 4 písm. c) a § 76 ods. 3 písm. d), žiadateľ v rámci súboru technickej dokumentácie predloží správu posudzovateľa o spoločných bezpečnostných metódach hodnotenia a posudzovania rizík.
2.5
Monitorovanie

2.5.1
Cieľom monitorovania je zabezpečiť, aby sa počas výroby subsystému splnili požiadavky zo súboru technickej dokumentácie.

2.5.2
Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu výroby subsystému musí mať stály prístup na staveniská, do výrobných dielní, do skladových priestorov a podľa potreby do prefabrikačných alebo skúšobných zariadení a do všetkých objektov, ktoré uzná za potrebné navštíviť pri plnení svojich úloh. Žiadateľ musí poslať notifikovanej osobe dokumentáciu potrebnú na tento účel, najmä realizačné plány a technickú dokumentáciu týkajúcu sa subsystému.

2.5.3
Notifikovaná osoba zodpovedná za kontrolu realizácie musí v pravidelných intervaloch vykonávať audity, aby potvrdila súlad so základnými požiadavkami. Záznamy o audite musí poskytnúť osobám zodpovedným za uskutočňovanie stavby. Môže požadovať svoju účasť pri určitých etapách stavebných činností.

2.5.4
Notifikovaná osoba môže vykonať aj neohlásenú návštevu staveniska alebo výrobnej dielne. Počas takejto návštevy môže vykonať úplný alebo čiastočný audit. Notifikovaná osoba musí osobám zodpovedným za uskutočňovanie stavby poskytnúť protokol o kontrole a prípadne protokol o audite.

2.5.5
Ak to príslušné technické špecifikácie vyžadujú, notifikovaná osoba môže s cieľom vydať ES vyhlásenie o vhodnosti na použitie monitorovať subsystém, v ktorom je zabudovaný komponent, aby sa mohla posúdiť vhodnosť jeho použitia v železničnom prostredí.

2.6
Predkladanie


Úplný súbor dokumentácie podľa bodu 2.4 sa musí odovzdať žiadateľovi ako príloha k ES certifikátu o čiastkovom overení (ak je k dispozícii), ktoré vydala na to príslušná notifikovaná osoba, alebo ako príloha k ES certifikátu o overení, ktoré vydala notifikovaná osoba zodpovedná za overenie ES v prípade subsystému. Súbor dokumentácie sa musí pripojiť k vyhláseniu ES o overení, ktoré žiadateľ zašle agentúre alebo bezpečnostnému orgánu, ktorému predkladá žiadosť o povolenie na uvedenie do prevádzky.

Žiadateľ musí uchovávať kópiu súboru dokumentácie počas prevádzkovej životnosti subsystému. Súbor dokumentácie sa musí zaslať každému inému členskému štátu, ktorý o to požiada. Agentúra alebo bezpečnostný orgán môže žiadať predloženie dokumentov spolu s povolením v štátnom jazyku.
2.7
Notifikovaná osoba musí pravidelne uverejňovať informácie

a)
o prijatých žiadostiach o ES overenie a o ES čiastkové overenie,

b)
o žiadosti o posúdenie zhody alebo vhodnosti na použitie komponentov interoperability,

c)
o vydaných a zamietnutých ES certifikátoch o čiastkovom overení,

d)
o vydaných a zamietnutých ES certifikátoch o zhode a vhodnosti na použitie,

e)
o vydaných a zamietnutých ES certifikátoch o overení.

2.8
Jazyk


Dokumentácia a korešpondencia o postupoch ES overovania musia byť vedené v štátnom jazyku alebo úradnom jazyku Európskej únie, ktorý je akceptovaný žiadateľom.
3.
POSTUP OVEROVANIA V PRÍPADE VNÚTROŠTÁTNYCH PREDPISOV

3.1
Úvod


Postup overovania v prípade vnútroštátnych predpisov je postup, pri ktorom poverená právnická osoba kontroluje a osvedčuje, že subsystém spĺňa ustanovenia všeobecne záväzných právne predpisov oznámených podľa § 72 ods. 4.
3.2
ES certifikát o overení


Poverená právnická osoba vyhotoví pre žiadateľa ES certifikát o overení.

Certifikát obsahuje presné odkazy na vnútroštátne všeobecne záväzné právne predpisy, s ktorými zhodu preskúmala poverená právnická osoba v rámci postupu overovania, vrátane predpisov, ktoré sa týkajú častí, na ktoré sa vzťahuje výnimka z technických špecifikácií interoperability, modernizácia alebo obnova.

V prípade vnútroštátnych predpisov, ktoré sa týkajú subsystémov, z ktorých sa skladá vozidlo, poverená právnická osoba rozčlení certifikát do dvoch častí, pričom prvá časť bude obsahovať odkaz na vnútroštátne predpisy, ktoré sa bezprostredne týkajú technickej zlučiteľnosti vozidla a príslušnej siete, kým druhá časť bude obsahovať odkazy na všetky ostatné vnútroštátne predpisy.
3.3
Súbor technickej dokumentácie


Súbor technickej dokumentácie, ktorý tvorí prílohu k ES certifikátu o overení v prípade vnútroštátnych predpisov, musí byť súčasťou súboru technickej dokumentácie uvedeného v bode 2.4 a obsahuje technické údaje relevantné z hľadiska posúdenia zhody subsystému s vnútroštátnymi predpismi.
3.4
Jazyk


Súbory a korešpondencia o postupoch ES overovania musia byť vedené v štátnom jazyku alebo úradnom jazyku Európskej únie, ktorý je akceptovaný žiadateľom.
4.
OVEROVANIE ČASTÍ SUBSYSTÉMOV PODĽA § 73 ODS. 5


Na overovanie série subsystémov alebo len určitých častí subsystémov podľa § 73 ods. 5 sa ustanovenia tejto prílohy uplatňujú primerane.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 8 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


ŠTRUKTÚRA VÝROČNEJ SPRÁVY O BEZPEČNOSTNÝCH INDIKÁTOROCH


I.
Vymedzenie pojmov

1.
Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nehody

1.1
Závažnou nehodou sa rozumie každá nehoda, na ktorej sa podieľa aspoň jedno pohybujúce sa železničné vozidlo, ktorej výsledkom je minimálne jedna usmrtená osoba alebo ťažko zranená osoba, alebo značné poškodenie vozidlového parku, koľaje, iných zariadení alebo životného prostredia alebo značné narušenie dopravy; nevzťahuje sa na nehody v opravovniach vozňov, skladoch a rušňových depách.

1.2
Značným poškodením vozidlového parku, koľaje, iných zariadení alebo životného prostredia sa rozumie poškodenie vo výške minimálne 150 000 eur.

1.3
Značným narušením dopravy sa rozumie, ak vlaková doprava na hlavnej trati je pozastavená na minimálne šesť hodín.

1.4
Vlakom sa rozumie jedno koľajové vozidlo alebo skupina koľajových vozidiel dopravovaná jedným alebo viacerými hnacími koľajovými vozidlami alebo samostatné hnacie koľajové vozidlo, ktoré sa pod identifikačným číslom alebo špecifickým označením pohybuje z určeného východiskového miesta do určeného cieľového miesta, vrátane hnacieho vozidla bez záťaže, ako napríklad samostatne jazdiaci rušeň.

1.5
Zrážkou vlaku so železničnými vozidlami sa rozumie čelná, zadná alebo bočná zrážka časti jedného vlaku s časťou druhého vlaku alebo železničného vozidla alebo s vozidlami posunujúceho dielu.

1.6
Zrážkou vlaku s prekážkou v priechodnom priereze sa rozumie zrážka časti vlaku s objektmi nachádzajúcimi sa trvale alebo dočasne na trati alebo blízko nej okrem tých, ktoré sa nachádzajú na priecestiach a ktoré stratilo prechádzajúce vozidlo alebo užívateľ, vrátane zrážky s nadzemným trolejovým vedením.

1.7
Vykoľajením vlakov sa rozumie opustenie temena koľajnice aspoň jedným kolesom vozidla vlaku.

1.8
Nehodami na priecestiach sa rozumejú také nehody, ktorých účastníkom je aspoň jedno železničné vozidlo a minimálne jedno prechádzajúce vozidlo, ostatní prechádzajúci užívatelia, akými sú najmä chodci alebo iné objekty, ktoré sa dočasne nachádzajú na trati alebo blízko nej, a ktoré stratilo prechádzajúce vozidlo, alebo užívateľ.

1.9
Nehodami s poškodením osôb, ktoré sú spôsobené pohybom železničného vozidla, sa rozumejú nehody, ktorých účastníkom je jedna osoba alebo viaceré osoby, do ktorých buď narazilo železničné vozidlo, alebo k nemu pripevnený objekt alebo objekt, ktorý sa od neho oddelil. Patria sem aj osoby, ktoré spadli zo železničných vozidiel, ako aj osoby, ktoré spadli alebo ich zasiahli uvoľnené predmety počas prepravy na takomto vozidle.

1.10
Požiarmi v železničných vozidlách sa rozumejú požiare a výbuchy, ku ktorým došlo v železničných vozidlách vrátane ich nákladu pri ich jazde z východiskovej stanice do cieľovej stanice a pri státí vo východiskovej stanici, v cieľovej stanici alebo na medzizastávkach, ako aj počas posunu.

1.11
Inými druhmi nehôd sa rozumejú všetky nehody, ktoré nepatria medzi už uvedené zrážky vlakov so železničnými vozidlami, zrážky vlakov s prekážkami v priechodnom priereze, vykoľajenia vlakov, nehody na priecestiach, nehody s poškodením osôb, ktoré sú spôsobené pohybom železničného vozňa, ako aj požiare v železničných vozidlách.

1.12
Cestujúcim sa rozumie každá osoba okrem personálu vlaku, ktorá cestuje vlakom. Na účely štatistiky o nehodách sa započítavajú aj cestujúci, ktorí sa pokúšajú nastúpiť na pohybujúci sa vlak alebo vystúpiť z pohybujúceho sa vlaku.

1.13
Zamestnancami vrátane personálu dodávateľov alebo samostatne zárobkovo činných osôb, ktoré sú dodávateľmi, sa rozumejú všetky osoby, ktoré sú zamestnané v súvislosti so železnicou a ktoré sú v čase nehody na pracovisku. Patria sem personál vlaku a osoby obsluhujúce železničné vozidlá a zariadenia infraštruktúry.

1.14
Užívateľmi priecestí sa rozumejú všetky osoby, ktoré používajú priecestia na prechod cez železničnú dráhu na akomkoľvek dopravnom prostriedku alebo pešo.

1.15
Neoprávnenými osobami v železničných priestoroch sa rozumejú všetky osoby, ktoré sa nachádzajú v železničných priestoroch, kde je ich prítomnosť zakázaná, okrem užívateľov priecestí.

1.16
Inou osobou na nástupišti sa rozumie každá osoba nachádzajúca sa na nástupišti, ktorá nie je cestujúcim, zamestnancom alebo dodávateľom, užívateľom priecestia, inou osobou mimo nástupišťa alebo neoprávnenou osobou.

1.17
Inou osobou mimo nástupišťa sa rozumie každá osoba nenachádzajúca sa na nástupišti, ktorá nie je cestujúcim, zamestnancom alebo dodávateľom, užívateľom priecestia, inou osobou na nástupišti alebo neoprávnenou osobou.

1.18
Usmrtenou osobou sa rozumie každá osoba usmrtená okamžite alebo osoba, ktorá zomrela do 30 dní na následky nehody, okrem samovrážd.

1.19
Ťažko zranenou osobou sa rozumie každá zranená osoba, ktorá bola v dôsledku nehody hospitalizovaná viac ako 24 hodín, okrem pokusu o samovraždu.

2.
Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nebezpečný tovar

2.1
Nehodou pri preprave nebezpečného tovaru sa rozumie každá nehoda alebo udalosť, ktorá je predmetom hlásenia podľa osobitného predpisu.37)

2.2
Nebezpečným tovarom sa rozumejú látky a predmety, ktorých preprava je zakázaná alebo povolená iba po splnení podmienok uvedených v osobitnom predpise.37)

3.
Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na samovraždy

3.1
Samovraždou sa rozumie konanie vedúce k úmyselnému zraneniu samého seba so smrteľnými následkami, ktoré bolo takto zaznamenané a klasifikované príslušným orgánom.

3.2
Pokusom o samovraždu sa rozumie konanie vedúce k úmyselnému zraneniu samého seba s následkami ťažkého zranenia.

4.
Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na okolnosti predchádzajúce nehodám

4.1
Lomom koľajnice sa rozumejú všetky koľajnice rozdelené na dva kusy alebo viac kusov alebo všetky koľajnice, z ktorých sa oddelil kus kovu a toto oddelenie spôsobilo viac ako 50 mm širokú a viac ako 10 mm hlbokú medzeru na jej pojazdnej hrane.

4.2
Vybočením koľaje alebo inou chybou geometrickej polohy koľaje sa rozumejú nedostatky súvisiace s kontinuitou a geometriou koľaje, ktoré vyžadujú z dôvodu bezpečnosti pozastavenie užívania koľaje alebo okamžité zníženie povolenej rýchlosti.

4.3
Poruchami návestenia s následkom návestenia menej závažnej návesti sa rozumejú technické poruchy návestného systému (železničnej infraštruktúry alebo železničného vozidla), ktorých výsledkom je, že návestné informácie nie sú také obmedzujúce, ako by mali byť.

4.4
Prejdením návesti zakazujúcej chod s prejdením bodu ohrozenia sa rozumie prejdenie ktorejkoľvek časti vlaku za koniec dovoleného chodu jazdy a za bod ohrozenia.

4.5
Prejdením návesti zakazujúcej chod bez prejdenia bodu ohrozenia sa rozumie prejdenie ktorejkoľvek časti vlaku za koniec dovoleného chodu, ale neprejdenie za bod ohrozenia.


Nedovolená jazda uvedená v bodoch 4.4 a 4.5 znamená prejdenie:

Nepatria sem prípady, keď železničné vozidlá bez pohonu alebo vlak, ktorý je bez obsluhy, prejdú po trati, pričom nezastanú na návesť, ktorá im to prikazuje, alebo keď návesť z akéhokoľvek dôvodu nie je zmenená na zakazujúcu včas na to, aby rušňovodič mohol zastaviť vlak pred návestidlom.

Bezpečnostný orgán môže predkladať osobitné správy o týchto štyroch bodoch a nahlasuje aspoň jeden spoločný bezpečnostný indikátor obsahujúci údaje o všetkých štyroch bodoch.
4.6
Lomom kolesa prevádzkovaného železničného vozidla sa rozumie zlomenie, pri ktorom sa poškodilo koleso a v dôsledku ktorého existuje riziko nehody (vykoľajenia alebo zrážky).

4.7
Lomom nápravy prevádzkovaného železničného vozidla sa rozumie zlomenie, pri ktorom sa poškodila náprava a v dôsledku ktorého existuje riziko nehody (vykoľajenia alebo zrážky).

5.
Indikátory vzťahujúce sa na technickú bezpečnosť železničnej infraštruktúry a jej využitie

5.1
Vlakovým zabezpečovacím zariadením sa rozumie systém, ktorý vynúti rešpektovanie návestí a rýchlostných obmedzení.

5.2
Palubnými systémami sa rozumejú systémy poskytovania pomoci rušňovodičovi pri sledovaní návestí pozdĺž trate a na stanovišti rušňovodiča, čím sa zabezpečí krytie bodov ohrozenia a vynútenie dodržiavania rýchlostných obmedzení.


Funkcie poskytované palubnými vlakovými zabezpečovacími zariadeniami sú:
a)
výstraha, ktorá poskytuje rušňovodičovi automatickú výstrahu,

b)
výstraha s automatickým zastavením, ktoré poskytuje rušňovodičovi automatickú výstrahu a automatické zastavenie pri prejdení návesti zakazujúcej chod,

c)
výstraha s automatickým zastavením a bodovou kontrolou rýchlosti, ktoré poskytujú rušňovodičovi krytie bodov ohrozenia; bodovou kontrolou rýchlosti sa rozumie kontrola dodržiavania rýchlosti na určitých miestach (úseky s kontrolovanou rýchlosťou) pred návestidlom,

d)
výstraha s automatickým zastavením a nepretržitou kontrolou rýchlosti, ktoré poskytujú rušňovodičovi krytie bodov ohrozenia a nepretržitú kontrolu dodržiavania traťovej rýchlosti a jej obmedzení; nepretržitou kontrolou rýchlosti sa rozumie trvalé vyznačenie a vynucovanie dodržiavania najvyššej dovolenej cieľovej rýchlosti na všetkých úsekoch trate; to sa považuje za automatické vlakové zabezpečovacie zariadenie.

5.3
Priecestím sa rozumie úrovňové kríženie železničnej dráhy s cestnou komunikáciou alebo priechodom určeným prevádzkovateľom dráhy a prístupné verejným alebo súkromným užívateľom. Nepatria sem priechody medzi nástupišťami na staniciach ani priechody cez koľaje určené výhradne pre zamestnancov.

5.4
Cestnou komunikáciou sa rozumie každá verejná alebo súkromná cesta, ulica alebo diaľnica vrátane priľahlých chodníkov pre chodcov a cyklistov.

5.5
Priechodom sa rozumie každá cesta, iná ako cestná komunikácia určená na prechod osôb, zvierat, vozidiel alebo strojov.

5.6
Pasívnym priecestím sa rozumie priecestie bez akéhokoľvek systému varovania alebo ochrany, ktorý sa aktivuje, ak prechod cez priecestie nie je pre užívateľa bezpečný.

5.7
Aktívnym priecestím sa rozumie úrovňové priecestie, na ktorom sú prechádzajúci užívatelia chránení alebo varovaní pred prichádzajúcim vlakom prostredníctvom aktivácie zariadení, ak je pre užívateľa nebezpečné prejsť cez priecestie.

a)
Ochrana prostredníctvom použitia fyzických zariadení

1.
polovičné alebo plné závory,

2.
zábrany.

b)
Varovanie prostredníctvom použitia zariadení pevne upevnených na priecestiach

1.
viditeľné signály: svetlá,

2.
počuteľné signály: najmä zvony, trúby, klaksóny a podobne.


Aktívne priecestia sa delia na
a)
manuálne, pri ktorom závory alebo výstražné svetlá svetelnej signalizácie zo strany užívateľa manuálne aktivuje zamestnanec železníc,

b)
automatické s výstražnými svetlami svetelnej signalizácie zo strany užívateľa priecestia, pri ktorom výstrahu pre používateľa aktivuje približujúci sa vlak,

c)
automatické so závorami zo strany používateľa priecestia, pri ktorom zábranu pre používateľa aktivuje približujúci sa vlak; toto priecestie zahŕňa závory aj výstražné svetlá svetelnej signalizácie zo strany používateľa priecestia,

d)
priecestia s koľajovým zabezpečovacím zariadením, pri ktorom návesť alebo vlakové zabezpečovacie zariadenie dovolia vlaku pokračovať v jazde, až keď je priecestie v plnej miere zabezpečené zo strany používateľa priecestia závorou a bez prekážok.

6.
Definície jednotiek merania

6.1
Vlakovým kilometrom sa rozumie jednotka merania pohybu vlaku na vzdialenosť jedného kilometra. Použitá vzdialenosť je, pokiaľ je známa, skutočne prejdená vzdialenosť, inak sa použije štandardná sieťová vzdialenosť medzi východiskovým bodom a cieľom. Do úvahy sa berie iba vzdialenosť na území štátu, ktorý podáva správu.

6.2
Osobokilometrom sa rozumie jednotka merania prepravy jedného cestujúceho železnicou na vzdialenosť jedného kilometra. Do úvahy sa berie iba vzdialenosť na území subjektu, ktorý podáva správu.

6.3
Traťovým kilometrom sa rozumie dĺžka železničnej siete v kilometroch vzťahovaná k subjektu, ktorý správu podáva. Pri viackoľajných dráhach sa počíta iba vzdialenosť medzi východiskovým bodom a cieľom.

6.4
Koľajovým kilometrom sa rozumie dĺžka železničnej siete v kilometroch vzťahovaná k subjektu, ktorý správu podáva. Na dráhe s viacerými koľajami sa počíta dĺžka každej koľaje.

II.
Spoločné metódy výpočtu hospodárskeho vplyvu nehôd

1.
Hodnotu zabránenia obeti pri nehode tvorí:

1.1
Samotná hodnota bezpečnosti: hodnota ochoty platiť založená na oznámených preferenčných štúdiách vykonaných v členských štátoch, v ktorých sa uplatňujú.

1.2
Priame náklady a nepriame náklady: odhadnuté hodnoty nákladov zložené z

a)
nákladov na zdravotnú starostlivosť a rehabilitáciu,

b)
nákladov na súdne konanie, nákladov na policajné a súkromné vyšetrovanie nehôd, nákladov na pohotovostnú službu a administratívnych nákladov v rámci poistenia,

c)
výrobných strát: spoločenská hodnota tovaru a služieb, ktoré mohli vyprodukovať osoby, keby nedošlo k nehode.


Pri výpočte nákladov, ak ide o obeť pri nehode, sa smrteľné nehody a ťažké zranenia posudzujú oddelene (odlišné hodnoty zabránenia obeti alebo ťažkého úrazu pre smrteľné nehody a ťažké zranenia).
2.
Spoločné zásady stanovovania samotnej hodnoty bezpečnosti a priamych nákladov alebo nepriamych nákladov:


Posúdenie vhodnosti dostupných odhadov týkajúcich sa samotnej hodnoty bezpečnosti musí vychádzať z týchto aspektov:
a)
odhady, ktoré sa vzťahujú na systém hodnotenia znižovania rizika úmrtí v sektore dopravy a riadia sa prístupom založeným na hodnote ochoty platiť, podľa uvedených preferenčných metód,

b)
vzorka respondentov použitá na určenie hodnôt je reprezentatívnou vzorkou príslušnej populácie; vzorka musí predovšetkým odzrkadľovať vek alebo príjem spolu s inými príslušnými sociálno-ekonomickými, alebo demografickými charakteristikami tejto populácie,

c)
metóda odvodzovania hodnôt ochoty platiť: prieskum sa vykonáva prostredníctvom jasných a zmysluplných otázok kladených respondentom.


Priame a nepriame náklady sa stanovujú na základe skutočných nákladov spoločnosti.
3.
Náklady na odstránenie poškodenia životného prostredia znamenajú náklady železničných podnikov alebo manažéra infraštruktúry určené na základe ich skúsenosti s cieľom uviesť zničenú oblasť do stavu pred nehodou na železnici.

4.
Náklady na materiálne škody spôsobené na koľajových vozidlách alebo na infraštruktúre znamenajú náklady na nové železničné vozidlá alebo infraštruktúru s rovnakými vlastnosťami a technickými parametrami ako tie, ktoré boli nenapraviteľne zničené, a náklady na vrátenie opraviteľných železničných vozidiel alebo infraštruktúry do stavu pred nehodou. Oboje náklady odhadnú železničné podniky alebo manažéri infraštruktúry na základe svojich skúseností. Patria sem aj náklady súvisiace s prenájmom železničných vozidiel v dôsledku ich nedostupnosti kvôli spôsobeným škodám.

5.
Náklady súvisiace s oneskoreniami v dôsledku nehôd znamenajú peňažnú hodnotu oneskorení užívateľov železničnej dopravy, ktorými sú cestujúci a zákazníci nákladnej dopravy, v dôsledku nehôd vypočítanú podľa tohto vzorca:


VT = peňažná hodnota úspory cestovnej doby.

Hodnota času cestujúceho vo vlaku za hodinu:

VTp = [VT cestujúcich do zamestnania] · [priemerné percentuálne vyjadrenie cestujúcich do zamestnania za rok] + [VT cestujúcich mimo zamestnania] · [Priemerné percentuálne vyjadrenie cestujúcich mimo zamestnania za rok]

VTp v eurách na jedného cestujúceho za hodinu

Pracovne cestujúcim sa rozumie cestujúci, ktorý cestuje v súvislosti so svojou profesionálnou činnosťou okrem dochádzky do práce.

Hodnota času nákladného vlaku (za hodinu):

VTf = [VT nákladného vlaku] · [(tonový kilometer)/(vlakový kilometer)]

VTf v eurách na jednu tonu nákladu za hodinu

Priemerné množstvo ton tovaru prepraveného jedným vlakom za rok = (tonový kilometer)/(vlakový kilometer)

CM = náklady na 1 minútu meškania vlaku

Osobný vlak

CMp = K1 · (VTp/60) · [(osobokilometer)/(vlakový kilometer)]

Priemerný počet cestujúcich v jednom vlaku za rok = (osobokilometer)/(vlakový kilometer)

Nákladný vlak

CMf = K2 · (VTf/60)

Hodnota faktorov K1 a K2 sa nachádza medzi hodnotou času a hodnotou meškania podľa odhadov z uvedených preferenčných štúdií s cieľom zohľadniť, že stratený čas v dôsledku meškania je vnímaný omnoho negatívnejšie ako bežná cestovná doba.

Náklady súvisiace s meškaním v dôsledku nehody = CMp · (minúty meškania vlakov osobnej prepravy) + CMf · (minúty meškania nákladných vlakov).

Oblasť uplatňovania tohto vzorca

Náklady meškania sa vypočítavajú pre vážne nehody takto:
a)
skutočné meškania na železničných dráhach, kde došlo k nehodám, merané v konečnej stanici,

b)
skutočné meškania, a vtedy, ak to nie je možné, odhadované meškania na ostatných dotknutých tratiach.

III.
Spoločné bezpečnostné indikátory

1.
Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nehody

1.1
Celkový počet a pomerný počet závažných nehôd pripadajúcich na vlakové kilometre členený na tieto druhy nehôd:

a)
zrážky vlakov so železničným vozidlom,

b)
zrážky vlakov s prekážkami v prechodovom priereze,

c)
vykoľajenie vlakov,

d)
nehody na priecestiach vrátane nehôd, na ktorých sa podieľajú chodci; rozdelenie priecestí je uvedené v časti I piatom bode podbodoch 5.6 a 5.7,

e)
nehody so zranením osôb, ktoré spôsobil pohyb železničného vozidla, okrem samovrážd a pokusov o samovraždu,

f)
požiare v železničných vozidlách,

g)
iné nehody.


Každá závažná nehoda sa uvedie pod príslušným druhom prvotnej nehody, aj keby následky sekundárnej nehody boli závažnejšie (ako napríklad požiar po vykoľajení).
1.2
Celkový počet a pomerný počet pripadajúci na vlakové kilometre ťažko zranených a usmrtených osôb podľa druhu nehody, členený do týchto kategórií:

a)
cestujúci aj v pomere k celkovému počtu osobokilometrov a osobných vlakových kilometrov,

b)
zamestnanci vrátane personálu dodávateľov alebo samostatne zárobkovo činné osoby, ktoré sú dodávateľmi,

c)
užívatelia priecestí,

d)
neoprávnené osoby v železničných prevádzkových priestoroch,

e)
iné osoby na nástupišti,

f)
iné osoby mimo nástupišťa.

2.
Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na nebezpečný tovar


Celkový počet a pomerný počet nehôd pri preprave nebezpečného tovaru pripadajúci na vlakové kilometre členený do týchto kategórií:
a)
nehody, ktorých účastníkom je aspoň jedno železničné vozidlo prepravujúce nebezpečný tovar vymedzený v spoločných vymedzeniach bezpečnostných indikátorov a v spoločných metódach výpočtu nákladov pri nehodách,

b)
počet takýchto nehôd, pri ktorých došlo k úniku nebezpečného tovaru.

3.
Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na samovraždy


Celkový a pomerný počet samovrážd a pokusov o samovraždu pripadajúci na vlakové kilometre.
4.
Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na okolnosti predchádzajúce nehodám


Celkový a pomerný počet pripadajúci na vlakové kilometre
a)
lomov koľajníc,

b)
vybočení koľají a iných chýb geometrickej polohy koľaje,

c)
poruchy návestidiel s následkom návestenia menej závažnej návesti,

d)
prejdení návesti zakazujúcej chod s prejdením bodu ohrozenia,

e)
prejdení návesti zakazujúcej chod bez prejdenia bodu ohrozenia,

f)
lomy kolies prevádzkovaného železničného vozidla,

g)
lomy náprav prevádzkovaného železničného vozidla.


Všetky takéto okolnosti je potrebné hlásiť bez ohľadu na to, či boli alebo neboli príčinou nehôd. Okolnosť, ktorej výsledkom je závažná nehoda, sa musí oznámiť aj podľa bezpečnostných indikátorov vzťahujúcich sa na okolnosti. Okolnosť, ktorej výsledkom nie je závažná nehoda, sa musí oznámiť iba podľa bezpečnostných indikátorov vzťahujúcich sa na okolnosti.
5.
Bezpečnostné indikátory na výpočet hospodárskeho vplyvu nehôd


Celková suma v eurách a pomerná suma pripadajúca na vlakové kilometre:
a)
počet úmrtí a vážnych zranení vynásobený hodnotou zabránenia obeti pri nehode,

b)
náklady na odstránenie poškodenia životného prostredia,

c)
náklady na materiálne škody spôsobené na železničných vozidlách alebo na infraštruktúre,

d)
náklady súvisiace s oneskoreniami v dôsledku nehôd.


Bezpečnostný orgán oznámi náklady závažných nehôd.

Hodnota zabránenia obeti pri nehode je hodnota, ktorá sa pripisuje zabráneniu obeti pri nehode, a ako taká sa nepoužíva na výpočet kompenzácie medzi účastníkmi nehody.
6.
Bezpečnostné indikátory vzťahujúce sa na technickú bezpečnosť infraštruktúry a jej využitie

6.1
Percentuálny podiel tratí s vlakovým zabezpečovacím zariadením v prevádzke a percentuálny podiel vlakových kilometrov s využitím palubného systému vlakového zabezpečovacieho zariadenia, kde tieto systémy poskytujú:

a)
výstrahu,

b)
výstrahu a automatické zastavenie,

c)
výstrahu a automatické zastavenie a bodovú kontrolu rýchlosti,

d)
výstrahu a automatické zastavenie a nepretržitú kontrolu rýchlosti.

6.2
Počet priecestí (celkom, na kilometer trate a na kilometre koľají) rozdelených takto:

a)
pasívne priecestia

b)
aktívne priecestia

1.
manuálne,

2.
s automatickými výstražnými svetlami svetelnej signalizácie zo strany užívateľa priecestia,

3.
s automatickými závorami zo strany užívateľa priecestia,

4.
s koľajovým zabezpečovacím zariadením.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 9 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


NOTIFIKÁCIA NÁRODNÝCH BEZPEČNOSTNÝCH PREDPISOV


Národné bezpečnostné predpisy, ktoré ministerstvo oznamuje Európskej komisii, zahŕňajú tieto predpisy:
1.
Predpisy týkajúce sa existujúcich národných bezpečnostných cieľov (§ 82 ods. 2) a spoločných bezpečnostných metód (§ 82 ods. 2).

2.
Predpisy týkajúce sa požiadaviek na systémy riadenia bezpečnosti podľa prílohy č. 10 a na bezpečnostnú certifikáciu železničných podnikov.

3.
Spoločné prevádzkové predpisy železničnej siete, ktoré ešte nie sú predmetom technických špecifikácií interoperability, vrátane predpisov pre systém návestenia a riadenia vlakov.

4.
Predpisy ustanovujúce požiadavky na dodatočné interné prevádzkové predpisy, napríklad na podnikové predpisy, ktoré musí vydať manažér infrašturktúry a železničné podniky.

5.
Predpisy o požiadavkách na personál vykonávajúci úlohy, ktoré sú rozhodujúce z hľadiska bezpečnosti, vrátane kritérií výberu, zdravotnej spôsobilosti, školenia a certifikácie, ktoré nie sú predmetom technických špecifikácií interoperability.

6.
Predpisy o vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 10 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


SYSTÉMY RIADENIA BEZPEČNOSTI


1.
Požiadavky na systém riadenia bezpečnosti


Všetky dôležité prvky systému riadenia bezpečnosti musia byť zdokumentované a musí byť opísané najmä rozdelenie zodpovednosti v rámci podnikovej organizácie manažéra infraštruktúry alebo železničného podniku. Systém musí opisovať, akým spôsobom vedenie podniku zabezpečuje kontrolu v rôznych oblastiach, zapojenie personálu a jeho zástupcov na všetkých úrovniach a ako sa zabezpečuje postupné zdokonaľovanie systému riadenia bezpečnosti.Systém vytvorí aj jednoznačný záväzok dôsledného uplatňovania poznatkov o ľudských faktoroch a príslušných metód. Prostredníctvom systému riadenia bezpečnosti podporia manažéri infraštruktúry a železničné podniky kultúru vzájomnej dôvery, spoľahlivosti a vzdelávania, v rámci ktorej sa zamestnanci nabádajú, aby prispeli k rozvoju bezpečnosti pri zaručení dôvernosti.
2.
Základnými prvkami systému riadenia bezpečnosti sú:

a)
bezpečnostná politika schválená riaditeľom podniku a oznámená všetkým zamestnancom podniku,

b)
kvalitatívne a kvantitatívne ciele podniku na udržanie a zvýšenie bezpečnosti a plány a postupy na dosiahnutie týchto cieľov.

c)
ako aj postupy zaručenia zhody s normami a inými určenými podmienkami počas životnosti zariadenia v prevádzke,

1.
v technických špecifikáciách interoperability,

2.
v národných bezpečnostných predpisoch,

3.
v iných predpisoch alebo

4.
v rozhodnutiach bezpečnostného orgánu,

d)
postupy a metódy na hodnotenie rizík a na uplatňovanie opatrení na kontrolu rizík vždy, keď zo zmeny prevádzkových podmienok alebo z nového materiálu vyplývajú nové riziká pre železničnú infraštruktúru, prevádzku na nej alebo rozhranie človek – stroj – organizácia práce,

e)
vzdelávacie programy pre personál a systémy, ktorými sa zabezpečí zachovanie spôsobilosti personálu a zodpovedajúce vykonávanie úloh vrátane požiadaviek na zdravotnú spôsobilosť a psychickú spôsobilosť,

f)
opatrenia na zabezpečenie dostatočného toku informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného postupu na zabezpečenie konfigurácie rozhodujúcich informácií o bezpečnosti,

g)
postupy a formáty dokumentovania informácií o bezpečnosti a určenie kontrolného postupu na zabezpečenie konfigurácie rozhodujúcich informácií o bezpečnosti,

h)
postupy, ktoré zabezpečia, aby boli nehody, mimoriadne udalosti, kvázinehody a iné nebezpečné udalosti oznámené, vyšetrené a analyzované a aby sa vykonali preventívne opatrenia,

i)
príprava plánov nasadenia poplachových a informačných plánov po dohode s príslušnými orgánmi a

j)
ustanovenia o pravidelných interných auditoch systému riadenia bezpečnosti.


Manažéri infraštruktúry a železničné podniky zahrnú do systému riadenia bezpečnosti ďalšie prvky potrebné na pokrytie bezpečnostných rizík, vychádzajúc z hodnotenia rizík vyplývajúcich z ich vlastnej činnosti, ako aj z činnosti iných strán vstupujúcich do procesu činnosti dráhy a železničnej dopravy.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 11 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


VYHLÁSENIA K ŠPECIFICKEJ ČASTI BEZPEČNOSTNÉHO OSVEDČENIA VZŤAHUJÚCEHO SA NA ŽELEZNIČNÚ TRAŤ
Aby mohol bezpečnostný orgán vyhotoviť špecifickú časť bezpečnostného osvedčenia vzťahujúceho sa na železničnú trať, musí mu železničný podnik poskytnúť tieto dokumenty:

a)
dokumentáciu železničného podniku o technických špecifikáciách interoperability alebo o ich častiach, o národných bezpečnostných predpisoch a o predpisoch, ktoré sa týkajú jeho prevádzky, personálu a vozidlového parku železničných vozidiel, ako aj dokumentáciu o tom, ako systém riadenia kvality uplatňovaný v železničnom podniku prispieva k ich dodržiavaniu,

b)
dokumentáciu železničného podniku o rôznych kategóriách svojich zamestnancov alebo zamestnancov dodávateľov zapojených do prevádzky, vrátane dokladov o tom, že títo zamestnanci spĺňajú požiadavky technických špecifikácií interoperability alebo národných bezpečnostných predpisov a že boli riadne preskúšaní,

c)
dokumentáciu železničného podniku o používaných typoch železničných vozidiel, vrátane dokladu o tom, že spĺňajú požiadavky technických špecifikácií interoperability alebo národných bezpečnostných predpisov a že boli riadne overené.


Aby sa zabránilo duplicitnej práci a znížil sa počet informácií, môže sa bezpečnostnému orgánu predložiť len súhrnná dokumentácia týkajúca sa prvkov, ktoré sú zhodné s technickými špecifikáciami interoperability a spĺňajú aj ostatné požiadavky na interoperabilitu železničného systému.1)
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 11a k zákonu č. 513/2009 Z. z.


Požiadavky na organizácie žiadajúce o osvedčenie osoby zodpovednej za údržbu železničného vozidla alebo o osvedčenie týkajúce sa vykonávania funkcií údržby objednaných osobou zodpovednou za údržbu železničného vozidla a kritériá ich posudzovania


Riadenie organizácie sa musí vo všetkých relevantných častiach zdokumentovať, pričom sa popíše najmä rozdelenie zodpovednosti v rámci organizácie a vo vzťahu k subdodávateľom. Uvedie sa, akým spôsobom vedenie zabezpečuje kontrolu na rôznych úrovniach, ako sa do všetkých úrovní zapájajú zamestnanci a ich zástupcovia a ako sa zabezpečuje postupné zlepšovanie systému riadenia bezpečnosti.

Osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla musí spĺňať tieto základné požiadavky, ktoré organizácia plní sama alebo prostredníctvom zmluvných dojednaní:
1.
Riadenie – záväzok vytvoriť a implementovať systém údržby organizácie a priebežne zlepšovať jeho efektívnosť;

2.
Posúdenie rizika – štruktúrovaný prístup k posudzovaniu rizík spojených s údržbou železničných vozidiel, vrátane rizík, ktoré priamo vyplývajú z prevádzkových postupov a činností iných organizácií alebo osôb, a k vymedzeniu vhodných opatrení na kontrolu rizík;

3.
Monitorovanie – štruktúrovaný prístup k zabezpečeniu vykonávania opatrení na kontrolu rizík, ich správneho fungovania a dosiahnutia cieľov organizácie;

4.
Priebežné zlepšovanie – štruktúrovaný prístup k analýze informácií zhromaždených prostredníctvom pravidelného monitorovania, auditov alebo iných relevantných zdrojov a k využívaniu získaných výsledkov pri učení a prijímaní preventívnych alebo nápravných opatrení v záujme udržania alebo zlepšenia úrovne bezpečnosti;

5.
Štruktúra a zodpovednosť – štruktúrovaný prístup k určeniu zodpovednosti jednotlivcov a tímov v záujme spoľahlivého plnenia bezpečnostných cieľov organizácie;

6.
Riadenie kompetencií – štruktúrovaný prístup k zaisteniu potrebných kompetencií pracovníkov, aby mohli za každých okolností bezpečne, efektívne a účinne dosahovať ciele organizácie;

7.
Informácie – štruktúrovaný prístup k zabezpečeniu dostupnosti dôležitých informácií pre osoby prijímajúce stanoviská a rozhodnutia na všetkých úrovniach organizácie, ako aj k zabezpečeniu úplnosti a vhodnosti informácií;

8.
Dokumentácia – štruktúrovaný prístup k zabezpečeniu vysledovateľnosti všetkých relevantných informácií;

9.
Zmluvné činnosti – štruktúrovaný prístup, ktorým sa zabezpečí primerané riadenie subdodávateľských činností v záujme dosiahnutia cieľov organizácie a pokrytia všetkých kompetencií a požiadaviek;

10.
Činnosti v oblasti údržby – štruktúrovaný prístup, ktorým sa zabezpečí:

a)
identifikácia a správne riadenie všetkých činností v oblasti údržby ovplyvňujúcich bezpečnosť a komponenty dôležité z hľadiska bezpečnosti, ako aj identifikácia všetkých potrebných zmien činností v oblasti údržby ovplyvňujúcich bezpečnosť, ich primerané riadenie na základe predchádzajúcich skúseností a uplatňovania spoločných bezpečnostných metód posudzovania rizík v súlade s metódou hodnotenia a ich primeraná dokumentácia;

b)
dodržiavanie základných požiadaviek na interoperabilitu;

c)
vykonávanie a kontrola zariadení údržby, vybavenia a nástrojov potrebných a vyvinutých špecificky na účely poskytovania údržby;

d)
analýza pôvodnej dokumentácie týkajúcej sa vozidla na účely prvej dokumentácie údržby a s cieľom zabezpečiť jej správne vykonávanie prostredníctvom rozvoja objednávok na údržbu;

e)
použitie komponentov (vrátane náhradných dielov) a materiálov v súlade s objednávkami na údržbu a dokumentáciou poskytovateľa; komponenty a materiály sa skladujú, používajú a prepravujú vhodným spôsobom, ako sa uvádza v objednávkach na údržbu a v dokumentácii poskytovateľa, a sú v súlade s príslušnými vnútroštátnymi a medzinárodnými predpismi, ako aj s požiadavkami príslušných objednávok na údržbu;

f)
stanovenie, identifikácia, poskytnutie, zaznamenávanie a disponibilnosť vhodných a primeraných zariadení, vybavenia a prístrojov na účely poskytovania služieb údržby v súlade s objednávkami na údržbu a ďalšími platnými špecifikáciami, pričom sa zaručí bezpečné poskytnutie údržby, ergonómia a ochrana zdravia;

g)
existencia postupov organizácie, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí, aby sa jej meracie prístroje, všetky zariadenia, vybavenie a nástroje správne používali, kalibrovali, uchovávali a udržiavali v súlade s dokumentovanými postupmi.

11.
Kontrolné činnosti – štruktúrovaný prístup, ktorým sa zabezpečí

a)
vyradenie vozidiel z prevádzky v stanovenom čase na účely plánovanej, podmienenej alebo opravárenskej údržby alebo v prípade akýchkoľvek zistených porúch či iných potrieb;

b)
prijatie opatrení potrebných na kontrolu kvality;

c)
vykonávanie úloh údržby v súlade s objednávkami na údržbu a vydanie oznámenia o návrate do prevádzky, ktoré obsahuje prípadné obmedzenia používania;

d)
nahlásenie, vyšetrenie a analýza možných situácií nedodržiavania predpisov pri uplatňovaní systému riadenia, ktoré by mohli viesť k nehodám, incidentom, situáciám, keď takmer došlo k havárii, alebo k iným nebezpečným udalostiam, ako aj prijatie potrebných preventívnych opatrení v súlade so spoločnou bezpečnostnou metódou monitorovania, ktorú majú uplatňovať železničné podniky, manažér infraštruktúry a osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla;

e)
proces pravidelných interných auditov a monitorovania, ktorý je v súlade so spoločnou bezpečnostnou metódou monitorovania, ktorú majú uplatňovať železničné podniky, manažér infraštruktúry a osoba zodpovedná za údržbu železničného vozidla.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 12 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


NÁVRH OBSAHU SPRÁVY O VYŠETROVANÍ NEHÔD A MIMORIADNYCH UDALOSTÍ


I.
Súhrn


Záver obsahuje stručný opis udalosti a jej následkov s uvedením miesta a času. Označuje bezprostredné príčiny, ovplyvňujúce faktory a príčiny zistené pri vyšetrovaní. Okrem toho sa v ňom uvádzajú najdôležitejšie bezpečnostné odporúčania a ich adresáti.
II.
Údaje týkajúce sa udalosti

1.
Udalosť

a)
dátum, presný čas a miesto,

b)
opis udalosti a miesta, vrátane nasadenia záchranných prác a havarijných služieb,

c)
rozhodnutie o uskutočnení vyšetrovania, zloženie vyšetrovacieho tímu a uskutočnenie vyšetrovania.

2.
Opis pozadia udalosti, najmä

a)
zúčastnení zamestnanci a dodávatelia, ako aj ostatní účastníci a svedkovia,

b)
vlaky a ich zloženie, vrátane registračných čísel zúčastnených vozidiel,

c)
opis železničnej infraštruktúry a systému signalizácie – typy koľají, výhybiek, blokovania návestidiel a zabezpečenia vlakov,

d)
existujúce komunikačné prostriedky,

e)
práce vykonané na mieste udalosti alebo v jeho blízkosti,

f)
spustenie núdzového plánu železnice s nadväzujúcim reťazcom udalostí,

g)
spustenie núdzového plánu verejných záchranných služieb, polície a zdravotných služieb s nadväzujúcim reťazcom udalostí.

3.
Údaje o mŕtvych, o zranených a o škode

a)
počet mŕtvych a zranených cestujúcich a tretích osôb, vrátane personálu dodávateľov,

b)
škody na náklade, batožine a na inom majetku,

c)
škody na železničných vozidlách, na železničnej infraštruktúre a na životnom prostredí.

4.
Opis vonkajších okolností

a)
údaje o počasí,

b)
geografické údaje.

III.
Vyšetrovací protokol

1.
Súhrn výpovedí s dodržaním ochrany identity osôb

a)
výpovede železničných zamestnancov, vrátane zamestnancov dodávateľov,

b)
výpovede ostatných svedkov.

2.
Systém riadenia bezpečnosti

a)
organizačný rámec a spôsob, akým sa vydávajú a vykonávajú príkazy,

b)
požiadavky na personál a uplatňovanie týchto požiadaviek,

c)
obvyklé postupy interných kontrol a auditov a ich výsledky,

d)
rozhrania medzi rôznymi užívateľmi železničnej infraštruktúry.

3.
Predpisy a pravidlá

a)
príslušné právne akty a pravidlá Európskej únie a národné bezpečnostné predpisy a pravidlá,

b)
ostatné predpisy, ako sú prevádzkové predpisy, miestne predpisy, požiadavky na personál, predpisy týkajúce sa údržby a platné technické normy.

4.
Funkcie vozidiel a technických zariadení

a)
systému signalizácie a riadenia a zabezpečenia vlakov, vrátane automatického zariadenia na záznam údajov,

b)
technických zariadení železničnej infraštruktúry,

c)
technických zariadení komunikačného vybavenia,

d)
funkcie vozidiel, vrátane ich registrácie, a automatického zariadenia na záznam údajov.

5.
Dokumentácia o systéme prevádzky

a)
údaje o opatreniach prijatých personálom pri riadení dopravy a pri signalizácii,

b)
záznam výmeny verbálnych správ v súvislosti s udalosťou, vrátane dokumentácie záznamov,

c)
údaje o opatreniach prijatých na ochranu a na zabezpečenie miesta udalosti.

6.
Rozhranie stroj-človek-organizácia

a)
pracovný čas zúčastneného personálu,

b)
zdravotné a osobné okolnosti, ktoré udalosť ovplyvnili, vrátane existencie fyzického alebo psychického stresu,

c)
dizajn zariadení, ktorý má vplyv na rozhranie človek-stroj.

7.
Predchádzajúce udalosti podobného charakteru.

IV.
Analýzy a závery

1.
Záverečný opis reťazca udalostí

2.
Diskusia

3.
Závery

4.
Dodatočné poznámky

V.
Vykonané opatrenia

VI.
Bezpečnostné odporúčania


Uvedený obsah a členenie možno v primeranej miere použiť aj na vypracovanie správ z vyšetrovania nehôd a mimoriadnych udalostí na iných druhoch dráh a mimoriadnych udalostí pri vykonávaní určených činností.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 12a k zákonu č. 513/2009 Z. z.


ZOZNAM SÚČASTÍ ŽELEZNIČNEJ INFRAŠTRUKTÚRY


Železničná infraštruktúra pozostáva z týchto súčastí za predpokladu, že tvoria súčasť súvislej železničnej trate vrátane vlečiek okrem koľají vnútri opravárenských dielní, vozňových dep alebo rušňových dep, ako aj odbočných tratí alebo vlečiek v súkromnom vlastníctve:
a)
pozemky, na ktorých sú umiestnené súčasti železničnej infraštruktúry,

b)
železničný spodok, najmä násypy, zárezy, odvodňovacie kanály a priekopy, káblovody, obkladové múry a porasty na ochranu svahov, osobné nástupištia a nakladacie rampy, a to aj na staniciach osobnej dopravy a v nákladných termináloch, postranné chodníky a chodníky, murované ploty, živé ploty, ploty, ochranné protipožiarne pásmo, zariadenie na ohrev výhybiek, priechody, protisnehové zábrany,

c)
inžinierske stavby, najmä mosty, priepusty a nadjazdy, nadchody, tunely, zakryté zárezy a iné podjazdy, podchody, oporné a zárubné múry a stavby na ochranu proti lavínam a padajúcim kameňom,

d)
úrovňové priecestia vrátane zariadení na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky,

e)
železničný zvršok, najmä koľajnice, žliabkové a prídržné koľajnice, podvaly a postranné podpory, drobné koľajivo, kamenivo vrátane drveného kameniva a piesku, výhybky a koľajové križovatky, točne a presuvne (okrem tých, ktoré slúžia len pre rušne),

f)
prístupové cesty pre cestujúcich a tovar vrátane príjazdových ciest a prístupových ciest pre cestujúcich prichádzajúcich a odchádzajúcich pešo,

g)
zabezpečovacie, návestné a oznamovacie zariadenie vrátane elektronickej komunikačnej siete na šírej trati, na staniciach a zriaďovacích staniciach vrátane zariadení na výrobu, transformáciu a rozvod elektrického prúdu na návestné a oznamovacie zariadenie a budovy patriace k vyššie vymenovaným zariadeniam, koľajové brzdy,

h)
osvetľovacie zariadenie na účely dopravy a jej bezpečnosti,

i)
zariadenie na transformáciu a prívod elektriny pre železničnú dopravu: trakčné napájacie stanice, napájanie vedenia medzi trakčnými napájacími stanicami a trolejovým vedením, trolejové vedenie so stožiarmi a súčasťami, tretie koľajnice s nosnými podperami, súčasti spätného vedenia a ochranné zariadenia,

j)
služobné budovy správy infraštruktúry vrátane príslušnej časti zariadení na výber úhrad.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 13 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


OBSAH PODMIENOK POUŽÍVANIA ŽELEZNIČNEJ SIETE


A.
Podmienky používania železničnej siete musia obsahovať tieto údaje:

1.
Časť udávajúca charakter železničnej infraštruktúry, ktorá je dostupná pre železničné podniky, a podmienky prístupu k nej v súlade s registrom železničnej infraštruktúry.

2.
Časť o princípoch spoplatňovania a o tarife. Táto časť obsahuje údaje o režime spoplatňovania, ako aj dostatočné informácie o úhradách za služby uvedené v bode B, ktoré zabezpečuje len jeden poskytovateľ. Upresňuje metodológiu, pravidlá a prípadný rozsah, ktorý sa použije na zohľadnenie environmentálnych nákladov a nákladov vynaložených na zvýšenie výkonnosti železničných tratí, pri nedostatku kapacity a pri zľavách. Obsahuje aj informácie o zmenách úhrad, o ktorých sa už rozhodlo alebo ktoré sa predpokladajú v určitom období.

3.
Časť o princípoch a kritériách prideľovania kapacity. V tejto časti sa určia všeobecné kapacitné charakteristiky železničnej infraštruktúry, ktorá je dostupná pre železničné podniky, ako aj všetky obmedzenia týkajúce sa využívania železničnej infraštruktúry, vrátane možných kapacitných požiadaviek na jej údržbu. Tu sa špecifikujú aj postupy a lehoty, ktoré sa týkajú postupu prideľovania kapacity infraštruktúry. Táto časť obsahuje aj špecifické kritériá, ktoré sa používajú v prideľovaní kapacity infraštruktúry, najmä

a)
postupy, podľa ktorých môžu žiadatelia požadovať od manažéra infraštruktúry pridelenie kapacity infraštruktúry,

b)
požiadavky na žiadateľov,

c)
časový plán podávania žiadostí a prideľovacieho postupu,

d)
pravidlá koordinácie,

e)
postupy, ktoré sa musia dodržať, a kritériá používané, keď je preťažená infraštruktúra,

f)
podrobnosti o obmedzeniach využívania železničnej infraštruktúry,

g)
iné podmienky, ktorými sa pri určení priorít prideľovacieho postupu berie zreteľ na predchádzajúcu úroveň využívania kapacity infraštruktúry.


V tejto časti sa podrobne uvedú opatrenia prijaté na zabezpečenie primeraného zaobchádzania so službami nákladnej dopravy, medzinárodnými dopravnými službami a požiadavkami, ktoré sú predmetom postupu ad hoc. Manažér infraštruktúry zverejní vzorový formulár žiadostí o pridelenie kapacity infraštruktúry a podrobné informácie o postupoch prideľovania medzinárodných vlakových trás.
4.
Časť o informáciách týkajúcich sa žiadosti o licenciu a o bezpečnostné osvedčenie alebo odkaz na webové sídlo, kde sú tieto informácie bezplatne dostupné.

5.
Časť o informáciách týkajúcich sa postupov riešenia sporov a odvolania, ak ide o prístup k železničnej infraštruktúre a služby a o systém spoplatňovania podľa výkonov.

6.
Časť o informáciách týkajúcich sa prístupu k servisným zariadeniam a jeho spoplatňovania.

7.
Vzorovú rámcovú dohodu podľa § 43 medzi manažérom infraštruktúry a žiadateľom.

B.
Služby poskytované železničným podnikom

1.
Minimálny prístupový balík obsahuje

a)
spracovanie žiadosti o pridelenie kapacity,

b)
právo na využitie poskytnutej kapacity,

c)
použitie železničnej infraštruktúry, výhybiek a odbočiek,

d)
riadenie vlakov, vrátane signalizácie, regulácie, odbavovania, spojenia a zabezpečenia informácií o pohybe vlaku,

e)
používanie zariadenia na dodávku elektrického trakčného prúdu, ak je k dispozícii,

f)
ostatné informácie potrebné na uskutočnenie alebo prevádzku dopravných služieb, na ktoré bola poskytnutá kapacita.

2.
Prístup vrátane traťového prístupu sa poskytuje k týmto servisným zariadeniam, ak existujú, a k službám poskytovaným v týchto zariadeniach:

a)
stanice osobnej dopravy, ich budovy a iné zariadenia vrátane zariadení pre informácie týkajúce sa cestovania a vhodné miesta na predaj prepravných dokladov,

b)
nákladné terminály,

c)
zriaďovacie stanice a zariadenia na zoraďovanie vlakov vrátane zariadení na posun,

d)
odstavné koľaje, ktorými sa rozumejú koľaje osobitne určené na dočasné odstavenie vozňov medzi dvoma úlohami,

e)
údržbárske zariadenia okrem zariadení na údržbárske služby veľkého rozsahu, ktoré sú určené pre vysokorýchlostné vlaky alebo iné typy koľajových vozidiel vyžadujúcich špecifické zariadenia,

f)
iné technické zariadenia vrátane zariadení na čistenie a umývanie,

g)
zariadenia v námorných a vnútrozemských prístavoch spojené so železničnými činnosťami,

h)
pomocné zariadenia,

i)
zariadenia na doplnenie paliva a dodávku paliva v týchto zariadeniach, za ktoré by sa mali úhrady na faktúrach uvádzať osobitne.

3.
Doplnkové služby môžu zahŕňať

a)
trakčný prúd,

b)
predbežné vykurovanie osobných vlakov,

c)
služby na základe špecifických dohôd so zákazníkmi o kontrole prepravy nebezpečného tovaru a o pomoci pri jazde netypických vlakov.

4.
Vedľajšie služby môžu zahŕňať

a)
prístup k telekomunikačnej sieti,

b)
poskytovanie doplnkových informácií,

c)
technickú kontrolu vozidlového parku železničných vozidiel,

d)
služby predaja prepravných dokladov na staniciach osobnej dopravy,

e)
údržbárske služby veľkého rozsahu, ktoré sa poskytujú v údržbárskych zariadeniach určených pre vysokorýchlostné vlaky alebo iné typy koľajových vozidiel vyžadujúcich špecifické zariadenia a iné služby.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 13a k zákonu č. 513/2009 Z. z.


POŽIADAVKY NA NÁKLADY A ÚHRADY SÚVISIACE SO ŽELEZNIČNOU INFRAŠTRUKTÚROU
Systém výkonnosti vychádza z týchto zásad:

a)
V záujme dosiahnutia schválenej úrovne výkonnosti a neohrozenia ekonomickej životaschopnosti služby sa manažér infraštruktúry dohodne spolu so žiadateľmi na hlavných parametroch systému výkonnosti. Ide najmä o peňažnú hodnotu meškaní a limity platieb splatných v rámci systému výkonnosti v súvislosti s jednotlivými chodmi vlakov, ako aj všetkými chodmi vlakov železničného podniku za dané časové obdobie.

b)
Manažér infraštruktúry oznámi železničným podnikom cestovný poriadok, na základe ktorého sa vypočítajú meškania, a to aspoň päť dní pred chodom vlaku. V prípade vyššej moci alebo neskorších zmien v cestovnom poriadku môže manažér infraštruktúry na podanie oznámenia uplatniť kratšiu lehotu.

c)
Príčiny všetkých meškaní sa zaradia do jednej z týchto tried alebo podtried meškaní:

1.
Riadenie prevádzky alebo plánovania, za ktoré je zodpovedný manažér infraštruktúry

1.1
Zostavovanie cestovného poriadku

1.2
Zoraďovanie vlaku

1.3
Chyby v prevádzkovom postupe

1.4
Nesprávne uplatňovanie pravidiel prednosti

1.5
Zamestnanci

1.6
Iné príčiny

2.
Zariadenia infraštruktúry, za ktoré je zodpovedný manažér infraštruktúry

2.1
Zabezpečovacie zariadenia

2.2
Priecestné zabezpečovacie zariadenia na úrovňových priecestiach

2.3
Telekomunikačné zariadenia

2.4
Napájacie zariadenia

2.5
Trať

2.6
Budovy

2.7
Zamestnanci

2.8
Iné príčiny

3.
Príčiny súvisiace s inžinierskymi stavbami, za ktoré je zodpovedný manažér infraštruktúry

3.1
Plánované stavebné práce

3.2
Odchýlky od plánu pri realizácii stavebných prác

3.3
Obmedzenie rýchlosti v dôsledku poruchy na trati

3.4
Iné príčiny

4.
Príčiny, za ktoré sú zodpovední iní manažéri infraštruktúry

4.1
Príčiny, za ktoré je zodpovedný predchádzajúci manažér infraštruktúry

4.2
Príčiny, za ktoré je zodpovedný nasledujúci manažér infraštruktúry

5.
Obchodné príčiny, za ktoré je zodpovedný železničný podnik

5.1
Prekročenie času pobytu

5.2
Žiadosť železničného podniku

5.3
Činnosti súvisiace s nakládkou

5.4
Nesprávne naloženie nákladu

5.5
Komerčná príprava vlaku

5.6
Zamestnanci

5.7
Iné príčiny

6.
Koľajové vozidlá, za ktoré je zodpovedný železničný podnik

6.1
Plánovanie obehu vozidiel alebo zmena plánu obehu vozidiel

6.2
Zoraďovanie vlaku železničným podnikom

6.3
Problémy týkajúce sa vozňov osobnej prepravy (osobná doprava)

6.4
Problémy týkajúce sa nákladných vozňov (nákladná doprava)

6.5
Problémy týkajúce sa vozidiel, rušňov a motorových vozňov

6.6
Zamestnanci

6.7
Iné príčiny

7.
Príčiny, za ktoré sú zodpovedné iné železničné podniky

7.1
Príčiny, za ktoré je zodpovedný nasledujúci železničný podnik

7.2
Príčiny, za ktoré je zodpovedný predchádzajúci železničný podnik

8.
Vonkajšie príčiny, za ktoré nie je zodpovedný manažér infraštruktúry ani železničný podnik

8.1
Štrajk

8.2
Administratívne náležitosti

8.3
Vonkajší vplyv

8.4
Vplyvy počasia a prírodné príčiny

8.5
Meškanie pre vonkajšie príčiny na susednej sieti

8.6
Iné príčiny

9.
Sekundárne príčiny, za ktoré nie je zodpovedný manažér infraštruktúry ani železničný podnik

9.1
Mimoriadne udalosti, nehody a riziká

9.2
Obsadenie trate v dôsledku meškania vlastného vlaku

9.3
Obsadenie trate v dôsledku meškania iného vlaku

9.4
Obrat v konečnej stanici

9.5
Vlakový prípoj

9.6
Potrebné ďalšie vyšetrovanie

d)
Vždy, keď je to možné, musí zodpovednosť za meškanie niesť jediná organizácia, pričom sa zohľadňuje zodpovednosť za spôsobenie poruchy, ako aj schopnosť obnoviť bežné podmienky premávky.

e)
Pri výpočte platieb sa zohľadní priemerné meškanie vlakových služieb s podobnými požiadavkami na včasnosť.

f)
Manažér infraštruktúry oznámi železničným podnikom čo možno najskôr výpočet platieb splatných v rámci systému výkonnosti. Do tohto výpočtu sa zahrnú všetky omeškané chody vlakov v rámci obdobia najviac jedného mesiaca.

g)
Pri sporoch týkajúcich sa systému výkonnosti je k dispozícii systém riešenia sporov, aby sa takéto spory mohli vyriešiť bezodkladne. Systém riešenia sporov musí byť vo vzťahu k dotknutým stranám nestranný. Ak sa tento systém použije, rozhodnutie sa musí prijať do desiatich pracovných dní.

h)
Manažér infraštruktúry zverejní raz ročne priemernú úroveň výkonnosti, ktorú dosiahli železničné podniky na základe hlavných parametrov dohodnutých v rámci systému výkonnosti.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 13b k zákonu č. 513/2009 Z. z.


ÚČTOVNÉ INFORMÁCIE, KTORÉ SA MAJÚ NA POŽIADANIE POSKYTNÚŤ REGULAČNÉMU ORGÁNU


1.
Oddelenie účtov

a)
výkazy ziskov a strát a súvaha oddelene pre nákladnú dopravu, osobnú dopravu a činnosti v oblasti správy železničnej infraštruktúry,

b)
podrobné informácie o jednotlivých zdrojoch a použití verejných finančných prostriedkov a iných foriem kompenzácie transparentným a podrobným spôsobom; to zahŕňa podrobný prehľad peňažných tokov podnikov s cieľom určiť, akým spôsobom sa tieto verejné finančné prostriedky a iné formy kompenzácie použili,

c)
kategórie nákladov a ziskov umožňujúce určiť, či došlo ku krížovým dotáciám medzi týmito rôznymi činnosťami podľa požiadaviek regulačného orgánu,

d)
metodika používaná na rozdeľovanie nákladov medzi rôzne činnosti,

e)
presné údaje o platbách medzi spoločnosťami, ak je regulovaný podnik súčasťou skupinovej štruktúry.

2.
Monitorovanie úhrad za traťový prístup

a)
rôzne kategórie nákladov železničnej infraštruktúry, a to najmä informácie o marginálnych/priamych nákladoch na služby s cieľom umožniť monitorovanie úhrad za železničnú infraštruktúru,

b)
informácie s cieľom umožniť monitorovanie jednotlivých úhrad za služby alebo skupiny služieb; ak to požaduje regulačný orgán, tieto informácie obsahujú aj údaje o objemoch jednotlivých služieb, cenách jednotlivých služieb a o celkových príjmoch za jednotlivé služby vyplatených internými a externými zákazníkmi,

c)
náklady a príjmy za jednotlivé služby alebo skupiny služieb pri použití príslušnej metodiky výpočtu nákladov tak, ako to požaduje regulačný orgán, s cieľom identifikovať tvorbu cien eventuálne narúšajúcu hospodársku súťaž (krížové dotácie, dravá cenotvorba a prehnane vysoké ceny).

3.
Údaje o finančnej výkonnosti

a)
výkaz finančnej výkonnosti,

b)
súhrnný výkaz výdavkov,

c)
výkaz výdavkov na údržbu,

d)
výkaz prevádzkových výdavkov,

e)
výkaz príjmov,

f)
dodatočné poznámky, ktoré slúžia na objasnenie a vysvetlenie výkazov.
zobraziť paragraf
Príloha
Príloha č. 15 k zákonu č. 513/2009 Z. z.


Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie


1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/34/EÚ z 21. novembra 2012, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 343, 14. 12. 2012).

2.
Smernica Komisie 2014/88/EÚ z 9. júla 2014, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES, pokiaľ ide o spoločné bezpečnostné ukazovatele a spoločné metódy na výpočet nákladov v prípade nehôd (Ú. v. EÚ L 201, 10. 7. 2014).

3.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/49/ES z 29. apríla 2004 o bezpečnosti železníc Spoločenstva a o zmene a doplnení smernice Rady 95/18/ES o udeľovaní licencií železničným podnikom a smernice 2001/14/ES o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii (Smernica o bezpečnosti železníc) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8, Ú. v. EÚ L 220, 21. 6. 2004) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 (Ú. v. EÚ L 191, 18. 7. 2008) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/110/ES zo 16. decembra 2008 (Ú. v. EÚ L 345, 23. 12. 2008) a smernice Komisie 2009/149/ES z 27. novembra 2009, pokiaľ ide o spoločné bezpečnostné indikátory a spoločné metódy na výpočet nákladov v prípade nehôd (Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2009).

4.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES zo 17. júna 2008 o interoperabilite systému železníc Spoločenstva (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 191, 18. 7. 2008) v znení smernice Komisie 2009/131/ES zo 16. októbra 2009 (Ú. v. EÚ L 273, 17. 10. 2009).

5.
Smernica Komisie 2011/18/EÚ z 1. marca 2011, ktorou sa menia a dopĺňajú prílohy II, V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 57, 2. 3. 2011).

6.
Smernica Komisie 2013/9/EÚ z 11. marca 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 68, 12. 3. 2013).

7.
Smernica Komisie 2014/38/EÚ z 10. marca 2014, ktorou sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES, pokiaľ ide o hluk (Ú. v. EÚ L 70, 11. 3. 2014).

8.
Smernica Komisie 2014/106/EÚ z 5. decembra 2014, ktorou sa menia prílohy V a VI k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2008/57/ES o interoperabilite systému železníc v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 355, 12. 12. 2014).

9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/797 z 11. mája 2016 o interoperabilite železničného systému v Európskej únii (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 138, 26. 5. 2016).

10.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/798 z 11. mája 2016 o bezpečnosti železníc (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 138, 26. 5. 2016).

11.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/2370 zo 14. decembra 2016, ktorou sa mení smernica 2012/34/EÚ, pokiaľ ide o otvorenie trhu so službami vnútroštátnej železničnej osobnej dopravy a o správu železničnej infraštruktúry (Ú. v. EÚ L 352, 23. 12. 2016).
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore